Goudsche Courant, zaterdag 18 april 1896

84 281 82 l e Sp rweg l g UB W 895 896 r T ü v Ie OU i aOTTlR A l 18 86 1 84 8 88 IS SJ 8 89 18 46 II 18 55 1 44 8 50 OTIÏRBA M 0 O U B A 12 s 60 12 18V 9 06 9 40 11 80 9 48 9 18 9 68 9 86 7 85 BEN HAAG 80ÜDA iHaga 6 6 17 80 7 48 8 80 9 88 9 48 10 1111 8618 15 1 86 8 44 8 68 3 48 4 16 6 17 6 s 7 68 9 8S Voorb 6 67 t 10 11 1 41 n h 6 14 Z Zogw6 n 10 38 1 66 6 88 9 66 l f U i lt 10 48 8 06 6 8 10 08 Oauda 6 33 7 6 8 18 9 9 66 10 16 1 64 18 06 18 46 8 17 3 14 8 86 4 13 4 43 6 47 6 60 8 88 10 18 Sioat la Blaiiwijk CraUweg ei Nootdorp LeidKheBdam Hakeodorp BTRKOB T 0 OOD A SOÏÏ A DIN BA A 8 47 4 46 5 f7 7 14 7 49 r S9 8 64 9 64 11 4 57 8 01 10 06 5 08 8 18 10 16 5 80 8 86 louda 7 SU 8 86 9 09 9 37 1 80 10 50 18 18 18 88 1 87 8 86 Z T M 7 48 8 47 11 08 18 40 Ü Zegw 7 63 8 66 11 18 18 49 Vuorb 8 07 9 08 11 8T 1 01 tUge 8 1 9 18 9 37 10 07 10 48 11 88 18 48 1 06 1 67 4 06 4 17 6 85 5 67 7 44 8 819 9 8 10 11 46 SO I S A U TIICBT iouda 5 85 6 87 7 85 8 09 8 1 9 06 10 19 10 67 18 48 9 80 L Üud w 6 5 S 64 11 14 8 37 jr Woardea 5 5 7 08 8 18 11 8 8 46 UlrMhl 6 18 t 8 88 8 41 t 10 61 11 4 1 80 3 08 103 10 11 34 18 5010 88 11 51 10 81 10 44 18 07 1 88 3 1f 4 16 4 47 5 57 51 8 81 10 18 7 16 10 8 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 3 50 4 48 6 88 6 85 f 8 04 f A M 8 T I B D A B e O B D A 9 10 19 4 8 88 4 1 10 14 18 8 8 80 5 88 9 46 11 10 O V O A A HSTIRBAU 10 01 10 57 18 10 8 81 4 47 11 06 1 1 18 4 85 6 vronaa i Stopt te No tdor LaiMaohaudaia ub BlaUi yk Kni ii g m Hakudorp doob w rd n ia buo pogingea door de politie gtiloord Bet biljet vertoont dnidviyk de sporen vao valsob te xgo ii gemaakt op pnpier hetwelk aaa deu acktorkant b drukt ia waarorer eeo nit papier is geplakt Ook de baadteekeniugr D ootbrekeu Orerigeoti komt bet ia klenr eii vorm veel met echte biljetten orereeD Diaidagarood heeft te New York een gruote braad gewoed waardoor rerachilleiide woaiogen ▼ ao freemde kooplieden eu importers zijii verwoeit met name de eboaweD Tan Auffmordt aud Co Angnst Cbartsa aud Co eu Fraoa Mer7 aud Co De door dea braud veroorzaakte icbade wordt op eeu haU millioeu dollar gmcbat Te Eadiohem a u de Lioge trof een knaap by het speleu met pgl en boog Kyo B jarigen ipeelkaueraad ia bet oog met bot noodlottig gevolg dat bet knaapje hetwelk op lait van den geneesheer naar Utrecht werd gezoudeo zjjti oog heeft moeten miieen Door spoedig bet gewonde oog weg te nemen hoopt men te voorkomeD dat bet ongekwetste oog nadeel ran de Terwondiugzal ouderviudun De uitao heeft bevolen dat alle joogeTur ken die in het baiteuland etudeereu naar bun vaderland moeten terugkeeren ook zy die op eigen ko tea atndeereu Ongeveer 200 jongelieden de Keesten z n in Frankrijk werdvn door dit besluit getroffun dat leu doel heeft ben te onttrekken aan den invloed der JougTurksche partij Te Breslau is de lertooniug van een tooneelstuk ran een onbekenden schrijver door de politie verboden omdat de hoofdpersoon een Pruiiiscb officier er geen mooie rül in speaU btj gaat na wanhopige pogiugen 0 a xicb te behoeden tcor het verliea yau xyu financieele en maatichappelyke positie op zeer oueeriykö manier te groiule Zntk een officier mag te Breslao niet op hec toooeel gebracht warden zegt de censuur S Het te e Qravenhage Terscbijnend weekblad De Nederlaodert ouder redactie van J Hoogendyk Jr met medewerking rao de beeren Goeman Borgesias Van Gilie llartogb Kerdyk en Veegens zal met Mti te legianeu worden vergroot VoracbiUende oienwe rubrieken zuUen worden opgenomen in het blad Betreffende den wieterwedstryd van gepaiseerdeo Zondag te Pary waaraan Ëdeii over een afstund vau 2000 Meter meereed rerutsemt de Ü arI Ct c nog het volgende In de eerste atdeeting was Eden eerstr onder bet gejuich der toeschouwers vooral van düu 3en rang dttt aaeboudend t Jaap Jaap riep Bg de volgende series waren winner Jacquetiu Pielte en Dumond deze laatste is niet bepaald een gevreesd tegenstander Bg de fiuale of heslissiogarit werd langzaam gcredes Van mett af had Eden ae leiding in het voorlaaute rechte eind was Eden nog oor en Jacqaelin het laatet Er woei een kraebtige wind waarsan Ed n l ebrnik bad kunnen makeu docb Jacqiieltn schoot plotseling vooruit en wa in een oogeublik ongeveer 3 lengten voor £ deu liep nog wel een beetje in doch in de meening bet toch niet te knaoen halen gaf hg bet op en reed eigenlgk niet eens door tot groote teleurstelling van bet pabliek in welks gunat hy zich mücLt verheugen Hoogitwaarfichgnlgk neemt Ëdan Zondag revanche Eigenlgk ia Eden Log niet in conditie daar hij nog slecnti vier weken van iraining Bcbt r dan rug beeft JacqueHu daarentegen beeft dan geheelen winter gereden en is op dit 8 40 8 47 8 64 a oi 9 10 6 57 6 88 6 16 6 84 6 80 7 86 7 88 7 89 7 46 7 66 5 6 10 6 19 louila Uoordreobt NiouwörVerk CtpoUi Rotterdum SlaUeTiluii CaplUe ïïifluwarVe k lloordreoht oudi 8 81 9 85 Gouda S An lar Iam t St 8 14 ogenblik te beschouwen als de beste ryder Van Eden blgft men evenwel veel rerwachtaD Bij de N o Olympisohe pelen te Athene heeft men ook gelawntenntid Eerst wonnen de Oritsken verslaande de ioracbgespierde zonen Albions en de spelers diit mot hunne schepen kwamen nit Australië docb toen traden de Germaiieu in de laan en de twee Akratopoulosseu de Ajaxen in het teouisapel werden uu geslagen door twee balwerpera uit Hamburg die het wereldkampioenschap verwierven Het hoofduummer van Vrgdag waa de wedloop van Marathon naar Athene een ittstand van 42 kitomtttera op het programma geplaatst ter herinnering aan eeu Leroemde ep aodu nit de Grieksche geschiedenis Na de overwinning van Miltiadea op Xerxes 490 v Chr liep ui eeu soldaat die den slag hg Marathon had medegemaakt naar Athene om aan zgne medeburgera de beugigke tgding te brengen uu viut bj zgue aankomst dood ueer onder hel uitspreken van de woorden Verheugt n wg hebben overwonnen ïi De heer Micbel Bréal van da Franeche academie had alg prgs voor dit nummer uitgeloofd een prachtige antieke vaasi eu de gebeele Gritfksehe natie had er baar hart op getet dat deze pr s door een Griek zou gewonnen wordeu Sinds Iwee maanden hadden da Grieksche mededingers zich getraind voor dazen wedloop En de nïtalag beeft hen niet teldurgesteld de drie prgzeu zgn alta door Grieken behaald Om kwart voor vgf veraam bet publiek in bet Stadion ongeveer 70 000 manschen dat de deelnemers aan den Maratlion race naderden eu do opgewondenheid werd onbescbryfe gk toen men bemerkte dat een Griek roor was Oe eerst aaukomende dia de 42 kilometers bad afgttlegd iu 2 u 58 min waa een jonge boer uit Amaruai een dorp bg Athene iu goeden vorm liep hg bet Stadion binnen eu toen bg dan eindpaal vóór de kouinkiglte loge bad bereikt werd Qg bedolven ouder bloemen eu bouquetten De kroonprins leidde duu overwinnaar uit het Stadion Da tweede prgs werd gtswonnen door een Lacouiër en de derde door een Athener dia 8 en 8 minuut laler aan kwamen Eerf Hongaar was vierde Er waren 20 mededingers Maandag kwam de monitor Matador op wvg Tftu Amsterdam naar het Nienwediep by da sluis iu het Noord HoUaudsche Kauual ta Purmerend Daar echter was de reis ten einde want het oorlogsvaartuig was ta groot en te breed voor de sluis Met betrekking tot dit voorval scbrgtt men i Langzaam stoomde da oorlogsbodem de sluis binnen teiwyi menig toeschouwer op den wul oordeelde dat da schullaugte der aluta te kort zou zyn Da commandant had evenwel te Amsterdam of elders zgtia ber kening gued gemaakt de cijfers wezen bet immers uit zooveel meter ik meen 03 M is mgo schip lang en zooveel Meter ik meeu 65 M is da schutlengte der sluis derhalve mgu ichip kau geaohut wordeu Maar o vfee de edele wiskunat zoo hoog opgevoerd bg marioö en leger bial den commandant blijkbaar uict geleerd dat eeu paar alaisdeureu die naar binnen opengedraaid staan ruimte moattiu bebbej om gesloten te wordeu Wttt men ook deed om de deuren achter bet schip te sloitenj t haatte niets Na veel getob moest men achteruit stoomen en nu werd beproefd bet schip te doen awaaien maat helaas dat liet de breedte van bet kanaal uiet toe Waar onze zoo uitgebreide stafkaarten voor dienen zou men uit dit geval niet kunueu opmaken Welke noodlottige varwarriugen konden ar uit zulk eeu vergissing voortvloeien in oorlogstyd all spoed een eerste eiscb is en vaak manftchenlevens op het spel staan c 10 54 11 01 11 08 11 15 11 84 8 18 18 88 9 40 10 86 8 10 17 47 51 1 66 8 18 7 45 8 07 10 87 10 16 11 80 6 5 8 48 De Rotterdamsche politie kreeg van den magazgnhouder M in de Zwart Jan tiaat de madedeeling dat bij hem een rywiel gestolen wai Ëeo onderzoek werd ingesteld en bet is zegt d N R Ct € uu vrg zeker gebleken dat het rgwiel moet ontvreemd zgn door iemand die daarbg van ean valseben sleutel gebruik maakt om zich toegang ta verschaffen Na zgn vertruk liet hg de deur open waarvan de leveranciers vau een aanbeeld eu eeu veldamidse wonende op d Wgubaven en dio vau een gaalaidiug ean loodgieter io de Zomarbofstraat gebruik maakten om hun goederen waarvoor zg nog geau betaling erlangden er uit ta laten baUn wellicht berreesd dat zg tooreersl noj g eu betaling zouden krggan Het aanbeeld an da veldeiuidso zuomede de gualeidiog gu uu door da politie in beslag genomen en op verzoek vau dau zich btatoleu noemuude M ia procas rarbaal van ten en ander opgemaakt Da leveraoeiar D van de Wgnhaveu en uit de Kumerhofcitrant iu geenen deela het plegen vau eenig strafbaar feit Toorhebbande toen g da door ben goleverda artikblnn iieten wegbaltiu boden M aau die goederen terstond in zgu magazgu te laten tarugbrengeu mits bg betaalde De mau wenscht bieriu uiet te treden en biyft bij eno atrafrechtelgke vervolging volharden Het gestolen rgwiel is nog uiut opgeapaord In Nederland bestaat sedert eenige jaren esn bond van Brievenbestellers en Telegrambezorga waarvan Amsterdam eene atdeeliug heeft dia ongeveer 250 ledeu aterk ia Deze afdeeling vergaderd op geregelds tyden maar natuur gk altijd des Zondagsavonds aangezien de luaatschappg al den tijd in da week van deze beambtnu iu beslag neemt Iu de vergadering Zondagavond II in Maison Stroucken gebonden trad de haer J A Wonnser als spreker op In eeue korte toespraak vestigde hg du aandacht d r aanwezigen op het recht God op Zondagaheiligiug waaruit voor dau meusch een recht op Zondagaruat voortvloeit S jreker beweerde dat met erustigen goeden wil hot publiek den beambten aau Post en Telegraaf nog zuer veel Zoudagaarbeid kon uitsparen Eéae beslelliog de morjiens is op Zondag genoeg Ouk zg dia in bun eigen zaken des Zondagsmorgeus arbeiden behaDdel n den middagpont toch eerH des Maaodagi Telegrammen van belang oor handel eu ogverheid behooren dea Zondags tot da groote zeldzaambeden De meeate telagtammeu zgu beleefdheden of aardigbedeu waarbg nieu niet bedenkt dat men met het pleiz er t welk men zichzMf verschaf andereu minder bedeelden den geheolen ruatdag ontsteeU en hun geziu alle vreugde eo rust ontrooft Drukwerkrn moesten naar sprekers meening op Zondag iu t geheel niet bezorgd worden Ieder weet dat 90 pOt van betdrokwcrkt ch ODgeltten naar de snippennand verwf eu wordt Waarom dan met da bezorging een groot aantal meuscheu geplaagd die door de zorg voor t bestaan gedwongi n wordeu zich aau dien dwar g en aleur te onderwerpen V Sprek r gaf hierop een korte schets van da geschiedenis vsu bet po twezfu iu de laatste paar duidend jaren Dat postwezeu toont duidaIgk boe goed eigen exploitatie au algemeene belangen ia Waar iu alia be cbanfde laudtm zou raeu iemaud vinden zoo verstokt conservatief dat hg voor de pobt particu ier iuiatief of concessie boïeu eigen exploitatie zou verkiezen V Eeu zeer levendig debat dat echter ïn geen enkel opzicht het karakter van bet lryding vt rtooude volgde op de voordracht Hel resoltuat daarvan was dat de vergadering aan bét bestuur van da afdeeliog Amsterdam opdroeg met dan heer Worniser zich la hgradeu over de middelen die kunnen aaugewend worden om dan beambten vau post en telegraaf meer rust en vrgbeid op den Zondag to verzekeren 4 60 4 57 6 04 5 11 6 80 1 4 1 68 l B 9 06 8 18 7 80 S IO 6 48 8 60 4 08 18 80 11 60 18 19 10 8 10 86 10 48 10 4 8 99 8 89 7 60 8 11 8 19 8 88 triraeht Woardon üttdawatar Ooada 8 9 4 ABLatnrdUi f 8t Gouda 1 88 Een moedtr Zekere vrouw v E te Enschedé bracht dezer dagen twee harer kinderen een meisje van G en een jongetje van 4 jaar by den president der armenkamer om hem ta dwingea voor de kinderen Ie zorgen daar zg weigerde dat verder te doen De kinderen worden thans door de gemeeate verzorgd en tegen de moeder ia proces verbaal opgemaakt Bg de algemeene beschouwingen over het westsoutwerp op de peraoneele belasting beeft da heer Godin de Beaufort den invloed nageu gaan dien do afstand van het personeel aan de gemeeuteu op de verdeeling van den belastin drok over de gemeenten zou hebben Uit deze rede deelen wij da volgende vergalgking mede die ons niet van belang ontbloot schgat Door dan afstand zou het Ryk 8 millioen opofferen zondor dat de noodlgdende gemeenten eenig betaugrgk voordeel daarvan zouden krygen doch daarentegen zouden juist die gemeenten wordeu geholpen die bet minst noodig hebban Men kau dergelgka zaken niet beter duidelgk maken dau door cgfers ik zal daarom eren er op wyzen welke de g Tolgen zouden ign vau eeu afatand vau bet personeel voor de gemeenten in de provincie waarin ny alle weten dat de gemaenteo hst meest noodlijdend zgn eu voor de gameentan ïn het gewest waa zy in den gnnatigen toestand vorke ren Ik bs iu met de toestanden zooals die thans zgn iu die beide gewesten met elkaar te lergelgken Volgens de juaregfers werden in 1893 in Frieatand door de gezamenlijke genieenteo aau boofdeiyke omslagen geheven f 1 339 000 en in Utrecht was dit bedrag f 417 000 Dia cgfers zeggeu op zich zelf iiatuurlgk niets maar sedert de invoering der gesplitste inkomstenbelasilng hebben wg in stuk XX der Bescheiden betreffende de g ldmiddelen eeeïge gegeveua gekregen waardoor wg kunnen nagaan den betrekkelykan druk vau die hoofdetgke omstagen door ze te vergelijken met de opbreugst der gesplitste Kijksiukomstenbelasting in diezelfde gemeenten Uit die Bescheiden biykt dat iu Friesland de gesplitste Rijkaiukomstenbfllasting heeft opgebracht f 365 000 eu in Utrecht f 856 000 Do hoofdalgke orailagen iu het eerste gewest ten bedrage van f 1339 000 represeuteareu dus 3G6 opcenten op de inkom tenbalaating en die iu Utrecht het zeer bescheiden cy er van 55 Nu eal men mg toch toegeveu dat wanneer het Ryk opoffert f 3 000 000 althans de eiscb mag gesteld worden dat daardoor althans eaniga verbeterii g wordt aangebracht io deze zeer ongunstige verhouding Wat zal nu echter het gevolg zgu waaneer het personeel wordt overgedragen aan de gemeenten en de e het ten volle blijven heffen Het kohier van de pereoneele belasting wyst volgens de laatstbekende gegevens voorkomende io hetzelfde stuk XX iu de provincie Friesland aan hoofsom eu rgksopcenten een h drag aan van f 686 000 terwgl de gemeenten er thans wegens uirkrering van het ontvangen f 550 000 Dei halve zonden de gemeenten van Friesland wannaer het Ryk de f 3 000 000 opofferde meer ontvangen f 136 000 waardoor de hoofdelijke omslagen ïooveel zouden kunnen verminderen dat zy niet maar 366 doch oagevaer 330 opcentm rp de Rgksiukoii stenbolasting zouden representeeren Dus eene luttele vermindaring van Vio nauwelgka merkbaar zou zgn 8 B7 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 7 68 7 69 8 06 8 18 8 88 3 48 9 08 6 81 8 68 4 80 9 10 8 17 6 87 6 84 6 41 6 47 8 86 10 08 4 08 4 40 6 61 10 84 10 54 7 50 8 09 9 07 9 88 9 86 8 41 9 49 8 10 8 68 4 48 6 36 4 16 6 68 4 84 3 4 4 37 6 80 7 0 8 86 1 4 8 49 6 18 7 4 Docb boe zoo bet gaac in de provincie Utrecht Daar wy t het kohier Tan het peraoueel eeu bedrag van f 788 000 aan terwgl door de gemeeuteu in deze provincie wegens het 4 5 thans wordt ontvangen f 542 000 Door afstand aau de gemeenten van het peraonael zouden deze dus eene bate krggen van t 246 000 Eu aangezien op dit oogfnblikde bootdelgke omalageu uiet meer bedragen dan f 470 000 zouden deze daardoor kunnen dalen tot f 224 003 d w z da 55 ofcenten die nu faitelgk worden geheven zouden nogkonueu daten tot ongevter 25 De verhouding lus ehen den belastingdruk in Friesland en Utrecht zou dus worden als van 330 tot 25 t e verhouding tufschen beide provinciën welke UD is 6 tot 1 zal dan worden 13 tot 1 De ongelgkhe id van belastingdruk wordt dua nog tmI grootte io plut tu geringer Eu dia toanemendA ODge gkbeid van drnk zoude afgezieD Qog van de oDbiliykbeid welke er io is gelegen bat graota kwaad aaronder da armere semeeaten gebokt gaan de emigratie natuarlgk Doa doen toenemen Wanneer toch iu de eene ptorinoie dertianmaal aooveel gemeentebclaiting werd gehereu ati is de andere dan zou bet toch xekar geen wonder zijn too reien die tbana DOg sgn gebleven gingen emigraeren naar meer bevoorreobte gemeenten SlaitingBuur der tapperjjen Het artikel iu de politieverordening te Zwolle zooala dit tbans is vaat eateld luidt Het ia aan koffieboisbeuders bierbuiahondera tappers kroegboudere eu andere verkoopers van aterkeo drank iu het klein varbaUen dea uachta na half eeu tot dea morgeoa zes ur in de localiteiten waarin gelageu worden gezet andere personen te hebben dau leden van bnn geziu ea degenen wier tegenwoordig beid daar volatrekt uoodza Bl jk of onvermijdelijk is bet is mede aau andere personen dan de laatatbedoelde verboden zich luaschen genoemde uren iu die localiteiten te bevinden Do burgemeester kau in bnileogewoue geralUu betzy in bet algemeen hetzij oor enkele van voormelde localiteiten of gedeelten daarvan ontheffing vau boveuslaande verbodsbepalingen vetleeneo docb iu geen geval later dan lot twee uur des nacbls e Men deelt aan het R Nbld e het volgende mede Iu bet café op den hoek van den Crooswjjkschenweg en den Gondschen Hjjweg eldanr gaf eeu der bezoekers Woensdagavond een tienguldenstuk io betaling dat de koCBebuishoader weigerde in ontvangst te nemen omdat de klank hem voorkwam verdacht te zjjn aHhaus aanmerkelyk van dien van een ander tieugiildenstok dat naast bel eerste op bet marmeren toonbankblad werd geworpen Den bezoeker bleef niets anders over dan het gondstuk weer in zjo zak te staken en een rijksdaalder in betaling te geren om een oogenblik later tot de ontdekking te komen dat ouder het geld dat hji vau zgn ryksdaalder teruggekregen had een valseba gulden was zoodat de bordjes tusscben bezoeker en kastelein thans verhangen waren z j bet ook dat beiden te goeder trouw waren De galden was niet alleen valscb miar heel elecbt afgewerkt bovendien van ean randschrift geen spoor Men zij op zyn hoede want af en toe schynt er nog al eens een valfch geldstuk in omloop te wordeu gebracht Een keizerlyke saardigbeid De vourgan ger van Menelik en koning Jan keizer Theodoros verfoeide de Engelscben nadat by eerst het zouderlioge denkbeeld bad opgevat met koniogio Victoiiatehnwen Omdat de koningin hem had afgewezen wreekte da Negus zicb op alle Britsche onderdsnen die ouder zijn bereik kwamen Dikwijle had hij by die wraakoefeningen allerzouderltngste invallen De Revue Illustréa verhaalt het volgende staaltje van zyu wraakzucbt iHij ontzag zich zells niet zich te vergrijpau aan de persoon van den Engelscben consul dia hem heilig bad moeten zjjo en die by nochtans snoodeljik beleedif de Toen de consul ham de twee luipaarden had latfiu zien die als symbolen iu bet ürittcbe wapen prykan zeide Tbeodorus tot hem Ik zie dat elke Eogelachman machtig genoeg moet zyn om twee luipaarden te dwingen voor hem in het stof te krnipeu Morgen zal ik n eens in gezelsahap van twee luipaarden brengen En de Engelsobman die het bijna bestierf van angst moest den volgenden dsg evenals een Bomiinscb gisdistor zich iu de arena blootstellen aan da tanden van het verscheurend gedierte Nog erger dan Kollewyo Een inwoner vau Helmond ontving dezer dagen eeu btiefliaart van den volgeoden inhoud Aan den beer Nathan Helmond Beste frint ik wens ja feal geluk hop uwes gepoitedag wil je foor ons bin do loop van de folgeude week un hnndert geiten fellaijei hop kopen we gaafen twee cent pofe de mart maak jet nog goet we heppe nog feel las met onze floor seheef pepaal de donwworm kom je niet eenzien dag Nathan de groete aan je petsia maak ztt nog goed de folgeude weak zie ikje wel Uwes frint Manns Klein BuitenlaDdsch Overzlciit De meeste bladen in Frsukryk beschouwen de houding door de departemenlalevadeu angenomen togenover de inkomsten belasting looali Ai regeering die wenscht in te voeren all en doodvonnis voor dat wetsontwerp Doomer hoeft verklaard dat hg t n omgewerkt wetiontwerp waarschijniyk reeds den 27eD dezer maand aan den ministerraad zat kunnen voorleggao Keizer Wilhelm ia te Weenen met sympathie I ontvangen au keert nu na twee dagen de gast van dan keizer van Oostesrijk geweest ta zyn naar Duitschlaud terug De reis van den keiser heeft niet alteen gestrekt om de vriendschapsbanden tusscben de vorsten van bet Drievoudig Verbond nauwer aan te halen de keizer heeft ook gelegenheid gevonden Engeland een bewgs te geven van tyD sympathie De TimeB deelt daarvan het volgeode mede Te Syracuse bracht de keizer oen bezoek aan boord vanden Engelscben kruiser Astrea Da keizer droeg daEngelsche admiraalsuniform ktaarbiykoiyk om zyn sympathie voer Engeland duidelijk te tooaen zegt de Times tHy bezichtigde het geheele fobip en noodigde toen kapitein Barry nit aan boord van de Hohenzollern de lunch te gebruiken De Engelsche kapitein zat aan tafel rechts naast den keizar Na het ontbot liet keizer Wilhelm kapitein Üarry zyn jacht zieu eu maatite hem daarhy vooral opmerkzaam op eene door M zelf uitgedachte verbetering van de waterdichte schotten In den loop van den zomer zal de keizer weder aea reis naar Zweden en Noorwegen makeu De sAftenpoitc meldt dat dia reis acht weken zal duren De keizer gaat met de Hobenzollernt van Kiel langs de kust en door de fjorden naar Drontheim en van dnar langs de Noordksfip naar Badsö aan den Warangerijord Waarschijoiyk zal de keizer op de terugreis Christiania aandoen waar dau een outmeeting met koning Oscar zal plaats hebben Wannetr dn Belgische liberalen met ittwat buitensporige rumoerigheid hun overwinning te Mfchelen hebhen gevierd zoo moet ons dat niet verwonderen Iu de eerste pinats hebben wy rekening te houden met drn volksaard onier Zuidel ke uaburen die gewoon zyn hun blyde emotios luidruchtiger ann den dag te leggen dan wy me r ernstige Noord Hollanders die hoogst zelden onze def igheid aflpggeo Maar bovendien er bestaat 11e red n voor de liberalen in België om zich bijzonder over den uitslag der stemmiig te verbeugen In Nov 11 aioegen zy de clericalen ta Mechelen en trokken triorafeerend het raadhuis binoen Dit was te veel teleuratelling voor het cleriealisme Het heette weldra dat de liberalen hun overwinning aan onedels verkiexiogsmanoeuvres hadden te danken Da verkiezingen werden door de permanente deputatie nietig verklaard eu de miniater Scholtaert bekrachtigde bet besluit der permanente deputatie Door beida partyen werd nu een verwoede verkieyingflcampagoe gevoerd Ds Mechelache vrouweu die wfl ons gaarne voorstellen in rtille roomheid het gezangboek in de hand naar de kerk gaande narapn atrig deel aan den Binjd eveneens deden dit da militante priraters Hat einde was dat de Mecbe ebe kie crs teu tweede male de liberalen met een flinke meerderheid voor acht of voor vier jaren ni ar het raadhuis afvaardigden Oudanka alten tegenstand nemen da liberalen dan zij het ofschoon zeer misvormde algemeen kiesrecht bezit van het stadsbestuur tot dusver onder het ceosnaateltel iu haoden der clericalen Uit deze grootsche en merkwaardige overwinning trekt de Réforme de alotsopi dat in Vlaanderen hrt algemeen kiesrecht volstrekt niet gfiyk men beweert aan banden en voeten gebtmden aan het cleriealisme is overgeleverd Wat men thans te Mecheten aanschouwt is ran to meer beteekenis omdrit nergens de clerJcale invloeden zoo machtig zgn als daar Van iMechelen toch beeft men friteiyk de godsdient tigs hoofdstad van België gemaakt aar troont het hoofd der Belgische biascboppen en rond ham verrgzr n kloosters en vrome stichtingen die beschikken over groote rykdommen en over ontelbare middelen om da kiezers gedwee te maken Ondauka alles heeft Mechelen het jtik afgeworpen De aartsbisschop is niet langer meester vaa de stsd en de stroomannen die op het raadhuis zetelden om zyn bevelen uit te voeren zyn er uit verdreven Do wereldlyke macht van den aartsbisschop is te niet gegaan in de itad waar hy mennde onbeperkt alleenbeerscher te zijn de moreele nederlaag is misschien nog g onter dan het materieel nadeel Voor alle vryiinnige elementen in Betgië vindt de Réforme bovendien een les in de verkiezing te Mechilen Aldaar hebben de liberalen zich met io verschillende groepen verdeeld ga n scheuring gemaakt de arbeiders hebben geen principes opeengestapeld die bet samengaan met de liberalen en progressisten beletten Allen te zameo zgn zy tegen da ctericalan opgetrokken En in het feit hunner gemeenschappelijke overwinning ziet de Réforme een nieuwe veroordeetiug van de scheurrakende politiek der doetrinairen te Brunei die weigeren bg da aanstaande kamerverkiezingen mede te gaan met de progrcasisten en de arbeidersparty Met de onderhandelingen tnsicben de anti clericale partgen over een samengaan bg de aanstaand verkiezingen wii het eigenlgk nog altgd niet vlotten Een aantal progressiaten schgasn niet bereid om bun leiders ta volgen als zg zich solidair verklaren met de socialisten en de arbeiderspartg van haar kant moet oenige eischen stellen waartegen da radioalen bezwaar maken Da Romeinsche correspondent ran Daily Chronicle veriekert dat de Italiaanscba regeering da hesUsfling ten aanzien der ontruiming van Kassala aan geneVaal Baldissera gelaten beaft Zg betchouwt de zaak als een militaire qnaeitie Esn ander bariebt ook uit Rome eu misschien meer betrouwbaar zegt dat generaal Baldissera besloten beeft Adrigat te ontzetten BUjkbaar is de generaal dus van meeuing dat Meueltk met zgn leger voor goed is afgetrokken naar zyn land Wat Zuid Afrika betreft verneemt men dat in Mafekiug een confereutie zal worden gehouden van vertegenwuordigera der Zuid Afrikaansche regeeringen om mnatregelen te nemen tot beteugeling der veepest De ziekte woedt nog hevig voort het transport is alleen mogel k met muildieren In den Volksraad van den OraDJe Vrgstaat is Jameson s strooptocht ter sprake gekomen Het debat kenmerkte zioh door gematigdheid maar esn motie strekkende om over de houding der Engelsche regeuring voldoening te betujgen werd verworpen FANTAÏSIE HOEDEIT A van OS Ai Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam slotkrs 91 18 APSfL i Volkrs NlDlBLiND Cort Nod W S i Sl Vls dito lUto dito 3 10 Vu dito dito dito S I 9Bl i HoBOiK Obl Goudl 1881 881 j ITIUB losohrijving 18r l 81 6 781 OoslSKB Obl inpspio 1868 88 dito io zilver 1888 B 41 PoHTüGiL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 61 anSLiND Obl Binnool 1894 4 68 dito öooons 1880 4 97 ditobgRoths 1889 4 98 dito bij Hope 1839 90 4 9 ï dito in goud leoo 1883 fi dito dito dito 1884 5 lOS i aeiulJB Perpet schuld 1881 4 68 ToïKSIJ öepr Conv leen 1890 4 80 Oeo looning lorie D pO Vii Geo leoniüf serie O 911 ZuiD Ara Bzp ï obl 1893 6 ilMlco Obl Buit 8eh 1890 6 94 VSJIIZUELA Obl 4 onbop 1881 41 Akstjidim OUigatien 1885 3 lOOl lOTTlaniM Steil loen 1894 3 9 1 Sin N fr Uar Jelsv asud 45 Arendsl Tab Mij UertiBoaten 705 Don M aatachappij dito 567 Arnh Hypotheeltb pandbr 4 lOO CuU Mij der Vorstoiil sand 68 s Gr Hypothookb pandbr 3 100 Nfldorlandschü bank Band 200 Ned Uandolmaa b dito 145 N W Pao Hyp b pandbr B B3 Rott Hypolbeokb pandbr 31 lOOl Utr Hypotboekb dito Jl 100 OosTBK Oost IIong bank aand 140 HosL Hypotheekbank pandb 4 99 AmImka Equil hypoth pandb 6 69 Msur L G Pr Lien cert 6 98 Szn HoU IJ Spootw Mij aand 110 Mij tot Eipl T 8t Spiv aand 6 Ned Ind Spoorwügm aand 200 Ned Zuid Afrik Spm aand 8 1691 dito dito dito 1891 dito 5 100 iTALii Spoorwl 1887 89 A Eobl 8 48 Znld Ilal Spwrnij A H obl 3 62 9t s Pons Warachau Weenen aand 4 162 Rdsi Gr Uuss Spw Mij obl 47 98 Baltisohe dito aand flVi Fastowa dito aand 6 77 Iwsng Bombr dito aand 5 lOlV Knr kCh Azow Sp kap obl 4 100 dito dito oblig 4 9 l AMiwKi Cont Pac Sp Mij obl 6 lOO i Chic North W pr O r sand dito dito Win St Peter obl 7 18 1 Denver h Rio Gr Spm eert v a IS i Illinois Central obl in goud 4 1031 Louisv NnsbviUüOert v aam 50 Mexico N Spw Mij leb p o 6 103 N ïork Ontario k Wost aand dito Penns Ohio oblig 6 Orogon Calif Ie hvp in goud 5 St Paul Minn Manit obl 7 Un Pao Uoofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Oanaoa Can Soutb Cort v aand Vbs C Rallw Nav leh d c O Amaterd Omnibus Mij aand Hotterd Tramtreg Maats aand Nbo Stad Amsterdam asnd 3 Stad Eoltordam aand 3 Biioij Stsd AntwerpenlS87 2Vi Stad Brussel 1888 2 I S rtoNO Tlieist Begulb Gosollscb 4 117 Oobtbnu Slaalsleening 1880 5 1221 K K Oost B Cr 1880 3 172 SpiWl Stad Madrid 3 1868 SB N D Ver Bez Hyp Spobl eert 1 14 i Vi 106 771 106 49 I6 200 200 106 108 1031 16 Miss Kansas V 4 pet prof aand lllVi LIJST van brieven geadresseerd aau onbekenden gedurende de 2e helft der maand Maart 1896 en terug te verkregen door tasschenkomst van het postkantoor te Gouda Verzonden van GOUDA A de Korte Amsterdam M Heino Amsterdam G Hardenberg Amaterdam Ketelmakeribaas Delft C M Krooaaburg 8 Gravenhaga K Veldhoven a Gravenhi e C Kflijzer Groningen Btarts Rotterdam N da Melker Rotterdam De directedr van bet Postkantoor VORSTER ADVERTËNTIËN Heden overleed tot diepe droefheid van mii en myne Kinderen myn geliefde Echtgenoot de heer S POSTHUMUS hoofd eener school alhier in den ouderdom van 50 jaren Wed S POSTHUMUS Bakkbs Gouda 15 April 189fi Eenige en algemeene kennügeving Onzen hartelgken dank aan allen die j ons in de laatste dagen dageu van zegen en geluk bewijzen van sympathie en vriendachap hebhen gegeven Familie DE HOOG Derde Aankondiging By vonnis vande Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van 23 December 1895 is uitgesproken scheiding van tafel en bed tusBchfltt Mevrouw WILHKUlIiNA CHRISTINA QUAKERNAAT zonder beroep en den Heer JASPER MARTINUS LAVECOUR Onderwyzer beiden wonende te Rotterdam met alle gevolgen daarhy door de Wet bepaald De procureur der Eiacheres Mr JAMES van RAALTK UITVOERII G op Zondag 10 April ISÖG des avonds te 8 uur in do Zaal Kunstaini der Socieleil lOns Genoejeiii TE ounA door een gemengd koor onder leiding vnn Ion heev MART 1 BOUMAN met medewerking van Mevrouw G vin t ee KOLF van BEZEL te Rotterdam Sopraan den heer JOH J ROQMANS te Amsterdam Tenor en den heer ADELIN FBRMIN te b fhge Bariton Lid van het ïi capella koor van Dan DB Lanok Piano begeleiding door den Heer W KONINCK8 alhier E NTRÉE voor Heeren Leden der Sociëteit lOns Genoegen en hunne Dames 0 90 de persoon Niet leden f 1 50 de persoon De loting der plaatsen voor Beeren Tnteekenaren zal plaats hebben op VRIJDAG den 17 APRIL a a des avonds te 8 nar tegen betaling van 10 centa per plaats De lotingaIgst wordt precies te 8 uur gesloten Generale Repetitie op ZATËRDAO 18 APRIL a a des STonds te unr in de Zaal Kunstmin t waarbg leerlingen der Stedelyke Muziekschool toegang hebben 59 ets per persoon Wif TOEGANGSKAARTEN verkröghaar bö den Heet M PEBTBBS Jxn Wjjdstraat Gouda Zeor Hette Qesteondrukte HAAmAHTJSS worden GELEVERD door A BRINRNAN en Zn