Goudsche Courant, maandag 20 april 1896

35ste Jaargang Maandag SO April J806 No 6045 mimm goürmt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken I De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met ttitpond ring xm Zojn en Feestdag en pe prijs per drie maanden ig 1126 franco pei post 70 j I Afzondprlyke Nommers VlI JF dp NT EIS ADVERTENTIEN worden g eplaatst vau 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openljare Verkoopingen ten oventMui i n den Notaris G O FOBTÜUN DROOGLEEVBB 1 op WOENSDAG 22 APRIL 1896 des morgena te 9 uren aan de Bouwmauswoning wgk F no 50 in Bloemendaal bij Gouda UB St u 3rs HOORNVEE 1 Paard 1 Zeng met Biggen eenige Kuiskalreren 2 breede en 2 smalle Schouwen een TJtrechtscb Wagentje een Boerenwagen een Tilburie een Narreslede Bouw en Melkgeieedscbappen Tuigen Yarkonshok en eenige Meubelen en Huisraad enz 2 op VB1JDA6 24 APRIL 1890 des morgens te 9 uren aan de Bouwmanawoning wgk B no 25 aan den dp te OUDERKERK y IJSSEL van 35 Stuks tiOORJSVEE 1 Paard 2 Zengen met Biggen oen Boerenwagen met toebehooren dubbele loop een Tentwagen een Tilburie een Narrealede Tuigen een Hooibark 3 Schouwen Takkebosaen loase eu vaste Bruggen eene party beat Hooi een Karn en Bouw en Melkgeieedschappen en eenige Meubelen en Huisraad enz 3 op DINSDAG 28 APRIL 1896 des morgens te 9 uren en op DONDERDAG 30 APRIL 1896 des namiddags te 2 uren ten aterfbuize van den Heer J G di Bkuw iu de Walesteag te C3 OU3D A Tan Eene Groote Partij NIEUWE en den IPENTARIS van 2 Kaaspakhuiien en 4 op WOENSDAG 29 APRIL 1896 das morgens te 9 uren aan de Bouwmanswoning wijk E uo 88 by de Reeu wykacbe brug te BËEUWIJK Tan 12 Stuks lEIooxanL Tree 1 Zeug met Biggen 1 breede en 1 smalleSchouw 1 Teotwagen 1 Speelwageo Bouwen Mei if gereedschappen eene partjj Hooi Talcicebossen enz Allea op de gewoue tyden te zienNadere iulichtingen geeft voornoemde Notaris ifc BnnaWrNKEL O P J EUJOOW KOM Kl l1ki SriMHUlKVlLRIJ 11 Hr iiisriir ssrMliKlJ Agentuur by de Firma Wed BOSM 11 te Gouda Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtofifers der Zellberlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKL G HoUandsche uitgaTC met 27 afb Prjjs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedi ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Qouda Druk rnn UftTVK i Zt N FRANSCÏÏE STOOMVEEYERIJ IN Gheiiiiscbe WasscherlJ II OPPE IIEillEU 19 Krulnhade Itotterdam Gebreveteerd door Z M den tConing der Belgen Hoofddepöt yoor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomea en verren alle Heerenen DBmesgarderoben alBOok a Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n pluche man tel 8 veeren bont enz Gordflnen tafelkleeden euï worden naarj fiienwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geve worden onachadelgk voor de gezondheid Tolgena staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriékaD zön prflzeu 25 o gedaald Te stoomen goederen als pieuw aflever in 3 dagen te verven goeder n in eene lloofdpry ÖOO OOO Hitrk yenJ yehet fJ geluk dehandlg JiXr Uitnoodiging tot deelneming in de Ka n pgeiroarborgil ia zeker ra door de den Staat l groote GoUlloterij M v 10 Nlliioen 74U P0 Mark gewouaen moeten wbrden Premie tbd SOfl OOO M 1 prijs 200 000 M 1 prijs ü 100 000 M i prijzen a 75 0011 M 1 prij i 70 000 M 1 prijs i et ooo M 1 prijs i 60 000 M 1 prijs a 66 000 M 2 prijzen i 60 000 M 1 prijs a 40 000 M S priizea a 20 000 M Slprijiwa 10 000 M Do pryzeu vao deza Vee voordeel biedeode Goldloter die volgeot het plaa stoclits IL2 QOO loton bevat zgaj da folgoude i l ü hoogste prija ts evenkuee l 50Q 000 liatlc I 46 prijzeD a 6000 M toSprÜKena 3000 M 206 prijzen h 2000 M 7 82 pryzen ii 1000 M 1 48 prijzen ü 4O0 M 43 prijzen a 300 M 188 prijz a200 16 JM H 337 prjjzeua 159 M 8961 pr alS4 104 100M 9249prijz il7 45 21M totaal 66 240 prijzen en trordoii deze in eenigQ maaaden in 7 klaBsan uitgeloot De Hoofdprijs lu da Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in da 2e kl tot 55 000 M in de 8o tot 60 000 U io de 4e tot 65 000 M in de Be tot 70 000 M ia de 6e tot 76 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie ran S00 000 M ovent tot 500 000 Mark Voor de eerste prijatrekking dit offioieel ia vastgOBtelJ kost een geheel origineel lot slechts Gutd 3 50 een balf origineel lot slecbts Uuld 1 75 een kvrart origineel lot slechtt Guld O 90 ledera deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats gehad hebbendo trekking de officieele trekkingalijat ïrekkingstilan voorzien vau hot Wapen vhu den Staat die de prijs van do loten eü de verdeating vnB de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzond ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzending van dg prijzen geschiedt door mij direct en prompt aan de vinners on onder de strengste geheimhouding m mm ledore bestelling kan men eeuvoudig IP r por postwisael opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending vau loten voor de spoedig plaais hebbende troltktng zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 30 MM RMij e k met vertrouwen tot Samuel lleckscher senr Boaliier en Wissolkanloor iu HAMBUUG Duitsohlaad Geen Qrijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryc harsubinnen enkele dagen verdiryuen maakt het haar glanzend en zacht belet bet uitvallen tn ueamt de pelletjes van het bootd liseht op den h l vanden flacon DÉrosi Verkrygbaar in flacons van 1 50 ét J 0 8S by Z A CtlS H beste oniehadelykitc in f malikelykste poetimiddel voor Heerei en vooral dames en Kindersehoenwcrk is de Appretuur van C M Mllllr fc Ct Berlla BegtliStr 14 MenlelMfoed ep naam en fabrieksmerk AMEBSFOORT AHËHSFOORTSCHE MA CHIN LE Stoom Brood en Itcschuitfabriek titoom Automatische Walsen JUeelfabriek Fijn gebuild Melk Tarwebrood ronlt an do fijnste soorten tar ogfmaakt alleen met zuivere ooafgerooindo melk vormousd blieft liior door minstens rier dagea Tersch en heerlijk van smaak en is verkrijgbaar in pan gekuipt pan l Tloer hard geknipt plaat Engelsoh Puitsch en gallenvorm in stuks van 6 ot 9 ot 12 ot in vloervorm ook van 18 ot 24 ot in Extra fijn geknipten vorm in stuks van 7 ot lO i ot 14 et en mei toevoeging vau prima natuur boter ala Melkkttdetjes Vau 2 Ct l Ot QeWOOn Krentenbrood wordt als l ijn gebuild Melk Tarwebrood maar met toevoeging van prima krenteh eu andere pritQa zuidvrueliten gefabrioeord blgft hier djOor vele dagen verscli en beeiJijk van smaak en is verkrijgbaar in bUSVOrm On EngelflChen vorm int stuks van 8 et 12 et 16 ct 24 ct 33 et en als KrentenboUetjeg vanip ct 1 ct I niUtlitiebrOOd brmnliwod wordt van apeoiaal er voor geschikte beste tarwesoortcn I gefabriceerd sRiaakt hier dool overheerlijk en is gezond en verkrijgbaar in ronI den vorm 60 Dg 6 it 120 Dg 13 ot en in laügen vorm 50 Dg 5 ct 75 IDg 7 ct l Kg 10 ct 2 Kg 20 ct deze gewichten behalve vftn kantbrood worden gegarandeerd OnzeMépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen qpr prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen lUn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépóthottdera welke te lierkennen zijn aan de dépótborden en de wagens bescMalderd met de rahjfiekatitels en W H MEURSING lE t ige piStlloudeii t9 Gouda J L LEEPLANQ Door geheel Nederland lépötlioi der8 ga raa dii tegen flinke provlsle en llranoovrabhtea der volle Stopa a Tdo o t a ië Rotterdam utrecht cvESiT EfTEi ouda DAl ELIJKS uitgeaonderd ondagej s iprgena ongeveer ten ewJert en i vauGODDA naar UTKfeHT l ten i i uur Met iktn nhe voor Paëtagier vfetrekken 2 Booides iprgen8 ongeveer ten sevhn en des mmiddagd ooge goedetendienat beitaat ook eene zeer goeol oope relsgei naai i TRECHÏ en tuaaoheugelegeu plaatsen Kantoor Xieuwe Veerètkl De Agfenl II J MOEItBKEK Aan Zeiiuwlijdei s en Zenuvvzwakkeni Thans is do 2 e oplage verschenen van het hoek De ZQ Beproatd en aanbevO len door de heeren Prof Dr Meriniére Parij Prengruber uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Uet doel van dit verkje is kennis te verspreiden omtrent den aard der zonuwEival te hare oorzaken en gevolgen onderricht te gsvon ea genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologisohe Dujardin Bau ontdekking Iio op de eenvoudigst denkbare wyze op ons ze metZ Parijs BoUChOt Parijs iGeh Rath Dr Schering Kms Gez Rath Dr Cyurkoweoh ky Woonen Öpperstafatts Dr Jechl Weenon lOpperstafarl Dr Sohiesl Essi j Chef arts Dr DarSOB Parijs Chef arts DrFrestier Aken Distrlcisarts Dr Grossmanu Johliügon ml Dislriclssrls Dr BUSbach Zlrk Krankaris Dr Steingreber Charoüton icon ul Dr v Aschenbaoh Corfu Dr med CorraZZa Venetië ADgeVille Parijs Lavabre Panjs Wille Taufkirchen CabiliOt Arcachon Fortget Lonzao Guilloneau Bordeaux LabatUt Bordeaul Bougavel I a ïorrière L Hlrsohfelél Weoneu Lieber Innsbruck Hammer Plauen 1 Weiner Weeusn Augt Broclou H Matuschlechner Brim Quivgeslel kan gewerkt worden en wel met een suoces dat zoo wel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tol discussie gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan Ziekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheld lijdt welke zich kenmerkt door habilueole hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewon denheid Slapeloosheid algemeene liohameliike onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zijn en aan de govolgea daar van ludeu zoomede aan Verlammingen Spraakverliea of moeielijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partleele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudlngs en koudwaterkuren inwrijvingen eieotriseeren galvaniseoren damp modder of zeebaden geene genezing of betering verkregen eiude ijk sanalle porsonan die vreezen door beroerte overvallen te worden on daartoe reden hebben wegens vetschijnseleu van voortdurend angstgevoel beneveldhoid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dul eligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde calhegorien van zenuwlljders behooren zoomede aan bleek luchtige en daardoor lot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet be it van bovengenoemd boelge te stellen dat franco en kosteloos te verkrugen is te Amsterdam M OLEBAN U Co Heiligeweg 48 Rotterdam F ü vi santen KOLFP Korte Hoofdsloeg 1 DtreChtiLOBRÏ t porton Oudegrachl b d Gaardbrng K U Rathreiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel s 1 BijfNE SfLAN qO0DA 1 April 189Ö Qwlad iddag Uo 12 ure werd bet stoSelykoTerBchiïtiTaa deo beor B Fostbumus in levenboofd lier tvreedej ko teloöze Hchool ter aarde I beRt d 4VaQ be tii iterlhuis bagateu zich achter I d tyknoetB d fapofden d r scboleo uit deze gemeeBQU vete itppfdob iiia scboleu uit nabui ge gemseutiBD alhOMde vele ooderwijzers beoerèus de k wflekeli iigeu Ma d tweede koateIoo e scbiool Terboudeo j Da lpkoata was bebaugeo met een Be eDtal kriibsei die BcbtvreeDvolgeDa op de bej rnsfplaat li bp de ki t nerdeu nedergdlegd ais eeu TaB d9 kiodereo ea vau ga zwagers een vau m Bohootkiuderen en van de oDderwjjzera MD it tweede koBtelboze acbool geptaatvt ma an de leerlingeo deï Nonnaaliichool waar de ovarladene learéir anp wqs een aohet boufdbtatiiir Tan 1 het PeoaioeBfonda voor ooderWpMl s terwijl eene j palm door den jongeheer Tisaer op de kiat word gelegd Nadat de kiat oren de groeve was geplaatst oam de beer L R Olderoan remonatrautacb predikant te dezer atede het woord die ïo de eerste plaats de kind eren faanaprak en hen op het gemoed drukte dat q tot ateun vao hunne diep bedroefde moeder zonden zgn en dnt zi moeat n berusten ïo hetgeen ben ontiallen waa want de aebet was hen ontvallen maar de paret zou bij ben blgfen de overledene ruatte vao zyne werksaambeid maar bg lou hg hen wel biyvea Toortle 6D Daarop nam de heer Leopold het wnord die de overledeoe aobetste ala een waar vriend die ia de kracht van zyn leven a tn zyn gezin en vrienden wa ontrukt een man dia een waar vriend was een liefhebbend echtgenoot eu een braven rader hy spoorde da kinderen aan voor hunne moeder tot stenn ie zijn De heer Smildena bnkwam daarna hel woord die de heer Poalhumus herdacht ala stichter van het OBderateuiungafonda voor onderwyzera diö niettegenataaude de bgna onmogel ke poging toch had volgehouden en had gezegevierd De te enwoordige onderwjjzera ondervinden dit daar hun toekomst voor vrouwen kinderen verzekerd is wat voor een twintig jaren nog niet bet geval was Werd dan een onder wpter aan z n gezin ontrukt dan werd door ehe l Nederland een beroep gedaan tot onderstand Gelukkig ia dat nu niet meer bet geval De overledene beeft gewerkt tot hij niet meer kon Zgne aaache rnate in vrede De heer Bezemer nit Viaardingen herdacht tEViLLETOX fl¥ pil 101 o ja Lydiey Ik hariuner mij dat ik het een zondertingea naam vond toeu de vrouw vau Ravenabird mij hem straks noemde Die Amerikanen hebben dikwijls zonderlingenamen merkte de hetr Laster aan terwijl hot gaselsohap uiteen ginr Er waren sederf het ongeval vorsohcidene dageu verloopen De wind was geheel en al bedaard en Danesbald was ireder tot zijn normalen toestand teruggekeerd Er waren geschikte meuscken aangesteld om zoo mogel k eenige voorwerpen uit het wrak op te halen de nieuwsgierige leegloopera bestempelden hen met dan naam van duikers tCommieEen hieïden dag en uaoht do wacht sn zagen nauw toe ala er iets werd opgeviacht aoodat or niets kon weggaroofd worden Maar de pogingen der duikers waren tot nu toe byna vraohtalooa gebleven De jonge vreemdaHog de heer Lydney was altijd aan het strand te vindon Men kon gerust zeggen dat h er aicli bgna den ganschen dag ophield hij waa uiterst beaorgd over eene zekere doos waarvan wy reada gesproken hebben Op Bekeren dag toon Wilfrad Laster daar met ksm op en aeer wandelde lachte deaa hem uil over heer Postbumua ala een goed onderwyzerïriend De overledene waa vroeger op zone ool werkzaam geweest steeds had b hem Dd ala nitatekend onderwijzer die de jeugdte boeien door zyn goedheid van hart rom by hem een rust zael dierbare vrii nd iep I f Ja heer M den Oodaten plaatsvervangend hoofd herdacht in weipige maar welgemeende Wdorden den verledeue ala chef en vriend hij wenschte da lot orer den overledene niet 1 rder uit ta breiden dat zwygen was een blyk vitn ij hoogachting eu dat de leerlingen hem ook li h aidan bewees de krans die door ben op d4 iykki3t was nedergelegd Nxelfa buiten Gouda was genoegzaam bekend bflb de overledene met zgn personeel omging Tot daaga voor zyn dood had by nog over da scboolzaken gesproken J induiyk kwam de beer Bakkea schoonvader van den overledene aao hel woord die ip l korte trekken ons den doud voorstelde en een vaarwel aan den overledene toeriep Hiermede was deze treurige plechtigheid afgaloopen en wij zyn overtuigd dat wy een tit fbebbe d echtgenoot een goede vader eu een waar vriend ter aarde hebben beateld wiens naam nog lang in aller harte zal blyvan voortleven HedenVmorgen werd ten bnreele van de genie aanbesteed 1 Bet eenjarig onderhoud ran de kazernegebouwen te Goada Ingeacbreven werd door P G Roosendaal voor f 2370 Hmit en Zn voor f 2330 W V d Lek Lz ta Reenwyk vcor f 2305 C P W DesBing voor f 2290 D Amesz en C W dan Hoed beiden voor f 2265 en J H de Wilde voor f 2194 2 Het eenjarig onderhoud ran de kazernegebouwen te Schoonhoven Ingeschreven werd door van Dogtfrom voor f 1877 G de Voa voor f 1830 A van Dani voor 1825 en J Klip voor f 1767 Ken tiefhebber van ichaakspel Verledenjaar bad een tchaakgenootachap alhier het genoegen een liefhebber uit Leiden een avondin hun middan te zien Kr werd gespeeld ende Leidenaar kon niet zeggen roemrijk hetatrydperk te hebben verlaten maar hy zourevanche nemen Eu waartyk hy heeft woordgehouden Thans ia by met eere uit danedelen strydSgetreden Ora echUr die 2 of 3 partyen te kaanen spelen kwam by per wieier van Leiden en mocht hy in het holst van dennacht dat ritje van hier naar Lelden per wieIer terug maken zijns bezorgdheid over dio dooa Het heeft er veel van of al wot gij bozit indie doos is Lydney Is or goud inP Noch goud noch bankpapier autwoorddo de heer Lydney Zij bevat alleen papieren enbewijEon din groote waarde voor den eigennur hebben Voor den eigenaar I Behoort do dooa dus niet aan uP Neen zij was mij slechts toevoriround en daarom ben ik er dubbel bezorgd over Zou hot een onherstelbaar verlies zijn als zy voor goed verdwenen wnsP Dat kan ik op mijn woord niet zeggen Het verlies van sommige papieren zou tu herstellen zijn maar er z n er bij doch ik wil de mogelijkheid liever niet veronderstellen brak h af Ik kan mij vergissen maar mij dunki dal er weinig kans op is dat de duoa te recht zal komen merkte Wilfred aan Mij dunkt dat het tien tegen een zou z jd nis i te voorschijn kwam Daar hebt gy gelijk in maar ik heb een goed geloof en het is my aUof ik een voorgevoel heb dat de doos gevonden zal worden Men heeft reeds etnige kisten opgehaald die grooterzyn dan dodoos Hoe groot ia zljP Niet heel groot Ongeveer twee voet in het vierkant maar zij is zeer zwaar Er kon zeker geen water in doordringen denk ik Neen onmogelyk Da jongeliüden aderden nu de plok waar da duikers aan den arbeid waren en bekeken de voorwerpen dia uit de zee opgehaald waren Er lag allerlei en zoo ala zïoh denken laat de meest teganstrydige Heden nacht werd door de politie aangehouden D S wonende alhiüi die aan den Gouderakachen dyk twee kippen uit een hok had ontvreemd Wy deelden dezer dagen mede dat de beer J W K HoeTcra predikant te Stolwyk ty de yk is geschorst ter zake van eeoe niet Ivolgens de kerkelyke reglementen vervulde idoodsbediening c De zaak is dat de jonge predikant by de doopsbediening tweemaal door heui verricht niet de gewone formule gebruikt doch gezegd heeft Ik doop u met den wenseh eu de bede dat gy moogt zyn een kind van Goden volgeling van Jezaa Dö Kerk Ct die geen verordeningen keilt waarby de gewone formule is voorge schreven kourt deze vervolging af en hoopt dat het prov kerkbestuur van Z Holland in dezen het class bestuur van Gouda spoedig tot de orde roepe en den heer Hoevers in zyne paa aanvaarde en zoo roekolooa hem ontnomen bediening herstelle Vooral in de laatste weken schijnen da bemneiingen van bet comité omtrent de Locaalfipoor Schoonhoven Gouda zeer ernstig te zyn Versrhillende opmetingen hebbeu omtrent den weg reeds plaata gehad en dagelyka wordt de door deu beer A J Krieger geprojecteerde Jya opgenomen Een en ander moet naar men zegt ia verband staan met de mogelykbeid dat het comité zal slagen in het byeenbrengen van het benoodigd kapitaal Wy hopen dat het comité dat thans byna 10 jaren met den heer A J Krieger als Ingenieur is werkzaam geweest tot bet daaratellen van deze spoorwegverbiading eindelyk zal mogen slagen en de hoofdtaak nl Schoonhoven en haren omtrek te verbinden aau heb spoorwegnet zal verwezenlykt worden Waariyk zooveel volharding moeite en zorgen verdienen algemeene erkenning en waardeering na niet het minst steun eu medewerking van allen die daartoe kunnen f eroepen worden Mea scbryft uit llekendorp dd U April In de op heden gehouden vergadering besloot de Raad eene gratificatie van t 55 tos te kennen aan den onderwijzer waarnemend hoofd en een van f 45 aan de onderwijzeres wegena hoitengewone werkzaamheden door hen verricht tijdens de vacature tan hoofd der school alhier Tan 1 Augustus 1895 tot 1 April dezeajaars Men schrijft uit Nieuwerkork a d IJsel dd 16 April Toen de landboawer v W van Waddings zaken Een stuk van een houten balk een gouden Albert ketting een vaatja met gezouten vlecich eene toetïelakte dooi met brieven en nog eenige dooaea eu kisten Eons dachten bij dat zij een arm klein wiohtja opvischten maar hot was slechts oone wassen pop die in satijn en kant gekleed was de jeugdige eigenares was nu kouder en lovenloozer dan de pop Telkena als er een nieuw voorwerp to voorachyn kwam naderde William Lydney met vluggen tred om het van nabij ty bözien Er was nog geen eigenaar komen opdagen voor do voorwerpen die op hot strand lagon Da oigenaren waren even alsdokieme mama van de wassen pop voor goed verdwenen en zoudon in deze wereld niet weder ontwaken Is uwe doos niot hg de voorwerpen vroeg de kommies die daar wacht hield aan den heer Lydney die ijveri alles nazag het was algemeen bekend dat hy zyne doos zoozeer terug verlangde Er is zoo ala gij ziet eene verlakte doos mynheer maar ik vrees volgens uwe beschryvmg dat de uwe grootor is William Lydney hief het hoofd op met eene teleurgestelde uitdrukking op het gelaat De doos is er niet bij was al wat hy zeide Hy en Wilfrod Leitor verwijderden zich te zamon Zij waren zeer bevriend geworden en men zog hen over daj dikwijls even ali nu gearmd wandelen Maar Wilfred had den hoer Lydney nooit by iich aan huis verzocht de slochle gezondheid zyner vrouw diende tot voorwendsel maar de eigenlijke rodon was dat hy lioh over zyne armoede voor een vreemdeling schaamde Het eenige huis waar ile heet I dnay kwam was olilT Cottage Hy had zwh veen uit Rotterdam hoiawaarts reed an ons dorp passeerde schrikten zyn paarden voor een varkenawagen gespannen van eenige op den weg liggende boomea Zeer aeker zon allea te water geraakt zyn indien de voerman niet over de paarden geaprongen vai au se bp de tengels gevat had Hy kon echter niet voorkou en dat zyn knecht kopje onder ging ea één paard met de wagen voor een gedeelte van den kant raakte Dy onderzoek bleken alleen de beide zwingen gebroken te zyn Nadat de knecht zyn natte kleederen voor drooge verwiiseld had kou de reis worden voortgezet Den laatsten dag van Maart eindigde ta Haastrecht de tiende wintercursus in het handen bouwkundig teekeneu Zy werd bezocht door 14 leerlingen waarvan 8 zich oefendeB in het lynteekenen Door eene gunstige beschikking van de afdeeling Haastrecht der M l Nut van t Alg werden weder 3 leertingen kosteloos geplaatst terwyl het Xdel Achtbaar bestuur dfir gemeente als altyd één lokaal der openbare school beschikbaar stelde en bovendien deze inrichting zyneu steun toezegde Dat het daardoor den dank van allen verdient behoeft nanwetyka gezegd te worden als men rekent boevelen door ooaa teekeaBoiiool tot nuttige n bekwame handwerkalteden wtrden opgeleid hoevelen door deze ichool ean etoot in de goede richting kregen waarvan verbetering sn meerdere volmaking van het ambacht bet gevolg was Den heer den Oud sten nit Gouda die de lessen iaidde komt dan ook een woord van lof toe en hy mag met voldoening op de vruchten van zijn arbeid gedurende dezon cursus terngzien Dy kon besluit ii benoemd tot adjudant van het regiment grenadiers en jagers de kapitein J H A Nierstrasz van het korpi Da Truth Terhaalt het volgende merkwaardige staaltje van letterkuechtery Ëen brievenbesteller op het platteland bezat een pony J en gebruikte dat dier bg hot bezorgen der brieven De pony kostte niemand behalve den eigenaar een balven eent de brieven werden sneller besteld en de brievenbcgteller won tyd uit Dus louter Toordeeleo Maar de postnieedterea ontsloeg den besteller want hy waa alleen een looper eo had geen opdracht ora te rijden 1 Hetzelfde bezwaar zou ook geldig zyn voorheen brievenbesteller die langs don weg sneldo in plaats van liep ditar olot laten waehten maar had zoe spoedig mogelijk van de uitnoodiging van juffrouw Bordillion gebruik gemaakt eu hy voelde zich daar weldra goheel ta huil Koodat hij als vriend in en uitUop Hy ontmoette Maria Letter zoodoende dikwijl en had haar des avonds reeds menigmaal naar huis gebracht als er niemand anders was om dit te doen Er ion oen lyd komen dut jufl rouw Bordillion oh vreoielyk zou vorwyten dat zij do onvoorzichtigheid had gehad om eou vreemdeling zoo dikwijls in aanraking mot Maria te brengen Zij ang daarvan da onvoorzichtigheid nu nog niot in later toon heel Dauesheld baar veroordeelde eu zij haast ten einde raad was door al de vsrwyten die zij slikken moeit plscht tij te antwoorden dat het wel scheen dat zij destyds met blindheid geslagen was geweest zy de overigens zoo reratandigo en voorzichtige Mnrgarelha BordtllionI Hot il waar dat de hoer Lydney van top tot teen gentleman en buitendien een nllerbescbaafdst belezen man was die voel talenten en groote kundig heden bezat dit kon niemand hom betwisten het was ook waar dat hij in voorkomen en manieren f ts bijiondor nantrakkolijki had juffrouw Bordillion ad hem zonder verder nadonkoo diensrotgens beoordeeld en niet getwijfeld aan zyn fotioeniijkheid evenmin aan zijne opreohiheid en san zijn eergevoel Dat wns al wat men tot hare vorsohooning kon bybrengen Ongelukkigerwijze was or nog iemand anders die ook niet blind was voor al do goode hoedanigheden van den heer Lydney on dio geheel on al door hem betooverd werd an voor deze was hot govaarlykor dan voor juffrouw Bordillion Maar wy mogen niot vooruitloopon JTorit wwlgd