Goudsche Courant, maandag 20 april 1896

iiÉi f iiïiiMëiimtt iiiitÊ Sim t 4 60 6 84 7 11 7 6 8 38 8 48 8 51 9 67 1 S 4 67 7 6 ff ff ff 10 04 II 6 04 r 8 08 ff 10 11 ff 6 11 8 18 ff 10 18 6 80 6 48 7 30 8 88 8 68 9 08 10 10 87 11 80 1 48 3 60 3 10 3 48 4 80 6 81 8 17 8 06 9 48 1 68 V Ê ff 8 87 ff 9 62 1 6 V K g ff 8 84 y 9 68 8 08 H H H ff 6 41 ff ff 8 18 3 09 S S9 4 08 4 40 6 61 8 47 8 8 i 10 08 BEN HIAQ OOUOA V 1896 AangevaBgen 1 October TlJd van Greenwich Wiuterdienst 1895 ROTTIKIAH 11 01 18 88 1 84 8 88 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA I 40 10 17 80U A 18 88 18 88 18 8 18 48 18 88 1 44 KOTTIRBAM 10 1 10 8 10 88 10 48 10 4 7 46 aOI BA DIN BAiC aHago 6 61 7 80 7 48 8 881 88 48 10 1111 8618 16 1 36 8 44 8 68 3 43 4 16 6 17 8 08 7 S8 38 Voorb 6 67 t 10 17 i i 1 41 ff 6 14 i Z ZoKwO ll ff ff ff ff ff 10 88 ff ff 1 66 8 8S 9 6 Zer U 6 88 10 48 8 08 ff ff ff ff 8 39 10 01 Gnuda 8 88 7 60 8 18 9 68 10 1810 8418 0618 46 8 17 8 14 8 88 4 13 4 48 6 47 8 60 8 28 10 18 Stopt la BItiiwijk Eraiiwog au Nootdorp LeiduhaiiUiii ai Hakandorp ü T B K O H T O D D 4 ITInwIlt 7 6 10 11 34 18 50 8 10 3 68 4 43 8 88 7 60 8 09 9 07 lO St Waarde 8 11 10 88 11 61 4 18 68 88 10 64 Osdawaler 8 1 10 31 4 84 i t 8 38 ee da 8 88 9 34 10 44 18 07 1 88 3 48 4 37 6 80 7 0 8 86 8 41 4 11 10 7 14 7 49 F 89 8 64 84 11 8 01 10 08 8 13 10 1 88 88 10S7 S 87 10 80 10 80 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 48 6 1 11 08 18 40 4 67 11 18 18 4 6 08 11 87 1 01 6 80 Halte 8 18 9 18 9 Ï7 10 07 10 48 U 88 18 48 1 08 1 67 4 06 4 17 6 86 8 67 7 44 8 81 88 10 88 11 48 e o I D i v T B I o H T 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 8 8 46 9 87 10 61 11 48 1 80 8 08 e O U 1 A A H8TIXBAH 10 01 10 67 18 10 11 08 1 1 18 AIOTIXDA H e O U D A t lO 1 48 8 18 4 1 6 18 7 41 46 10 14 18 88 8 30 8 7 48 3 4 11 10 SMppm ta Blain k Knbwag ti HMMw j id ilmid Hdwiiw Stopt te Mooidorf Leiiluliuidau ei Bleii t k Knilnti n Htkwdorp Kerkaljikt qoseikie te Scbïsctnm De 10 bestuanleden vao de Ktdeeliog Schie dam Tan deu Ned Prüte8tBatoDboQd die bjj bet Gtufiioaal Bestnur te Hotlerdam ïd boogor beroep wardn gekomeo orer het beilnit van den Kerkoraad te Scbiedam by welk besluit deze Terklaart dat deie 10 personeo metterdaad teo daidelijkste getooud bebbaa zioh vao de Ned Herformde Kerk te bebbeo afgeschaïdeo ODtviDgeD zooall wy reeds madedee deo bericht van genoemd Beatonr kenoii gevende dat Tooraoemd beilnit Tan den Kerkeraad der Ned Herr Kerk in zyne Tergrtderiog Tan 8 April jl bereatigd i Het Claeaicaal Bestuar beeft alle varklariogen en betoogen door de bo loeMe bestnareledeo klagere in bon klachtschrift nitgedrnkt hy de behandeÜDg ran hun beklag buiten beioboowing gelaten maar den nndrok gelegd op de herhanide niut Terschyning van de klagem Tüor den Kerkeraad Traaruit naar zijne meening Tolgt dat zy Trel zeggen niet neigerMhtig te willen zyn om de kerkelgke Trtteo en Tsrordeningen op te rolgeo maar dat de daad het woord weerspreekt De mioiater van bioDealandiohezakeo brengt ter kennii ran belaoghebbeoden dat in den loop der maanden Juni en Jali e k gelegenheid xal worden gegeren tot het afleggen der ezameai ter Tarkrygiug van eeo getaigschrift all apothekersbediende Zy znllen wortteo afgenomen te Amsterdam op 1 Jam e k en te Maastricht op 1 JuU e k en Tolgende dagen Zy die tot die examens wenscbea te worden toegelaten onvereehillig waar zy metterwoon geTestigd sgu wordvn uitgendodi daarvan TÓór 15 Mei e k achriftetyk opgtra te doen Zij die te Amelerdam weosohen geëxamiuferdte worden behooren zich te wenden tot deninHpecteor Toor bet geoeeikaDdigataatstoezicbtroor Noordhollaod dr J P Dozj te Ameterdam en zy die Maastricht verkiezen totden iDspseteor voor het geneeskundig ita tatoeziebt voor Limburg en Oosteiyk Noordbrabant dr £ Wiotgens te Maastricht metoverlegging Tan eeo extract uit da registersTan den burgerlijken stand waaruit blyktj datzg den teeftyd van achttien jaren hebben bereikt Stct Volgeni X die dit in Amiterdamiche Cou rant mededeelt werd Toekoe Oomar nu een 3 maanden geleden by gelegenhoid dat generaal Vetter Aijeb inspecteerde door dezen op de Tolgeodt wyze behandeld Dewyl Oetnar toen generaal Deykerboff de 3e kla e Militaire Willemsorde outring nalatig bleef om den generaal daarmede op zyn receptie in het openbaar geluk te wenschsn alle Atjehiohe hoofden waren op dia receptie behalTe mynheer Oemar liet Vetter aan alle hoofden wetec dat by hen inde gelagen beid wilde stfllen ook hem hun opwachting te maken Alleen Toekoe Oemar kreeg daaromtrent geen nededecling Toen nu na de seoeptie Oemar daarraD de reden aan generaal Vetter Troeg antwoordde deze ik heb u dit niet doen weten omdat gy iodertyd niet geraal Dejkerhoff zyt gaan complimenteeren Mijnheer Oemar was biykbaar geformaliaeerd dat by geen Willemsorde meteen rkrfgen had en wilde dit naar alle waarschynlykheid aldus den generaal Dej erho£f doen gevoelen 8 40 8 47 8 84 9 01 9 10 8 87 8 18 8 18 8 84 8 80 7 88 7 Si 7 8 7 48 7 8 t lO 8 10 8 18 8 81 Gouda Moordreeht NifluwerVark Capell RoUurdaai SLoUerdam Gapelle ffiauwarke k Moordrach t Qoud i Jouda 7 SO aS 09 ïov U lAii i1 H l lf gw 7 68 8 68 Voorb 8 07 9 08 iou la 8 S6 6 87 7 E6 8 0 8 81 Uudgw 6 80 8 64 i Woerilea 6 6 7 03 8 18 Blracht 8 18 f t f N ar Jkmttrdan 8 81 a 86 O Mida Am txrdam 0 tt 8 87 8 14 Naar het Rott Nbl T rzekert zouden de aaowyaiogeD welke de instructie in de zaak lan W Tan Berkel tot heden heelt opgeleTerd van dien aard ryn dat ziino verwyziag nar de openbare terechtzitting kan worden verwacht Te vergeefs moet v B hebben getracht ten aanzien van den avond van 18 November toen het lykje van den vermoorden knaap naar bet terrfio aan den Scboouenbergerweg moet zyo orergebracht een alibi t bewyzeo Hy beweert na omstreeks halt 10 een café aan de Schoulerstrnat Ie bobben terlateo met een zijner kennissen een sigarenmaker een eindje rondgelonpen te hebben en daarna alleen naar huis teruggekeerd te xiju Voor den rechter eommiasarit moet zooverhaalt het blad verder door eene jnffroow wouende aan den Verlengden Binnenweg nnby t terrein waar bet lykje gevonden werd verklaard zyn dat zy in den nacht van 18 op 19 November omstreeks half 1 tcrwyl zy haar hond uitliet eeo man beeft ontmoet die in gestalte geheel overeenkomt met den haar vertoonden Terdachte Pertinent durft zy echter niet Terklaren dat t an tierkei geweest ia omdat zy deu man niet nauwkeurig genoeg heeft opgenomen Dat V B eeo zeer levendige herinnering heeft behouden van alles wat op den bewusteu avond gebeurd moet zyn blykt hieruit dat hg wist te Tortellen dat het in diei r avond een weinig rroor waarom by by bet naar huis gaan zyu kraag had opgezet Of deze nog onbestemde halve aanwyziugeu voor bet bewyamatrieel in dese saak van eenig belang zi n sal de tyd moeten leereo zegt bet Rott Nbl i terecht aan t slot van dexe mudedeelingen Door den officier by de HaarlemBche recht bank is appèl aaogeteekend tegen bet vonui wnarby R O Hermanides te Zaandam voor een deel werd vrijgesproken voor een deel werd ontslagen van rechtsvervolging van de beschuldiging van mishaudeling met doodelykeu afloop op zyn broeder gepleegd Bij had dien broeder zoodanig met een koekrol op bot hoold geslagen dat de dood er het gevolg van was Op last der rechtbank te Roermond is de huisschilder J 8 de Torige week aangebonden wegens verwondiogeo gepleegd op dea treinsmid H M diens Trouw en dochter voorloopig op vryie voeten gesteld Gisterenocbtend werd Jan de J oud 16 jaar wonende te Zerenhuizen geleider van eeu bandkar door een agent van politie in Crooswyk aangehouden ats verdacht vao invoer van bedorven vleesch By ouderzoek bleken in de kar aanwezig te zyn drie zakken met bedorveo beenderen waartaiachen in vuile slsgersjassen verborgen was 48 kilogram kalfavleesch dat voor coQSumlie geheel ongeschikt was De vleeschhoawer Arie van den Bosch te Zerentm en was de man die dit vleesch den Rotterdammers wilde Toorsetten De werkstaking in de Schoterlaodsche veendenje i te Nieuwehorne is zoo goed als afgeloopen De meeste verveners zegden hooger loon toe waarop de stakers meest alle deu arbeid hervatten Ook di ar waa evenals nog te Beets 10 et loon meer per veenroede de eisch der stakers Men heeft uitgerekend welke verhoogiug van tnrfpryzen deze loonsverhooging zoo ten gevolge hebbeo en dn conclusie waa deze Tien cant loon per veenroede meer zou den prya van 100 torren met 0 G cent doen etygen Voor de klyutrekkers is echter 10 cent loon meer per veenroede eene verhooging van groot belang Reeds is gemeld dat de in hechtenis genomen ontvanger der gemeente Ooatatellingwerf Fr zyn misdryf bekend heeft Hy doed dat toInioudig By bet justitieel onderzoek ia geblekan uit zijne administratie dat het tekort ongevesr f 5000 bedraagt en dit loopt over de 5 laatste jaren De oorzaak van het misdryf is hierin gelegen dat de ontvanger nis privaat persoon meermalen te goedig was omtrent zyne nebnldenareu en deze uitstel van betaling gaf Ouk daling der waarde zyuer eigendommen was mede oorsaak van zyn vergryp Uy was meer dan 30 jagen in dienst der gemeente Ooatstellingwerf leefde op zeer be cheiden voet en iras in zyne gemeente algemeen beniitid 10 84 11 01 11 08 10 85 8 18 88 9 40 10 7 47 11 18 11 84 81 9 89 10 11 8 17 4 18 4 47 6 87 8 68 8 81 10 18 7 1 10 8 8 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 3 60 4 48 6 8 8 86 f t 8 8 41 10 18 11 80 8 11 4 86 4 47 8 8 88 Te Kampen Terkreag dezer dagen zekere T d H geëuployeerde by het garnJEoenekleedingmagazgn door erfstelling eeue som van f 16 000 By onthaalde verscbilleDdfl vrienden en kennissen en deed zelf dapper mede Toen hg zyn roes had uitgeslapen vermeende hy dat een paar zyner vrienden hem eene schuldbekentenis badden laten onderteekenen waardoor hy te eeniger tyd al zyn geld zon moeten afstaan en zelf tot de diepste armnede vervallen Oe vrienden die by daaroan betichtte deden van een en ander mededseüng aan deu commissaris van politie en verklaarden fl a beweriug ongegrond De wan blyft evenwel zyne eens opgevatte meeuiog volhouden en verkeert sinds enkele dagen in een toestand die grenst aan krankzinnigheid Men wanhoopt er aan hem van zijn ideefixe te kunnen afbrengen U D € JËeo zwaarlyvige grysaard wandelde gisteren hij de Porte de la Cfaapelle te Parys Een rytuig naderde de koetsier schreeuwde maar de grysaard hoorde het nieten werd overreden Men snelde op den ongelukkige toe die op straat lag badende in olie die uit alle openingen van tya kleedtng stroomde Hy was ongedeerd Slechts waa ziju embonpoint verdwenen broodmager stond hy op Een ambtenaar van de gemeeutelgke accynzeo toevallig ter plaatse an wezig informeerde met byzondare be angatelling naar s mans toestand De magere grysaard drnipend van vet dankte hem voor zgn welwillendheid Maar zoo kwam hy niet van den ambtenaar af die bem meenam liet ontkleeden n reservoirs op zyn buik en rog onder zyn kleeren verborgen ontdekte waarin hij gewoon was olie de stad bUiuen te smokkelen De grijsaard werd ingerekend Hy kan zioh niet beklagen Waot de olie dia hem in de gevangenis heeft gebracht heeft hem tevens het leven gered Welke sommen er ter gelegenheid van een kermis worden verkwist kun men weer eens opmaken uit het bericht dat twee draaimolenaar roor het recht om te mogen staan op de kermis te Breda samen ruim f 1800 botaleu Dat komt er dus plas de winst en het loon van het bedienend personeel in den tyd vnn acht dagen uit De r3chtbauk te Utrecht sprak mr C J D H uit Leiden beklaagd van door woest rydao den luitenant Immink van Arnhem te Utrecht ernstig aangereden te hebben van het bem ten laste gelegde vry Door den directeur generaal der Maatitcbappy Zeebad te Scheveningen zal gelegeub id geopend worden om van 22 tot en met 20 Mei a i in het Knrhaus voor zoover de ruimte zulks toelaat en verder in andere hotels tegen een prnaionprije van f 6 daags exclusief wijn te Terhlyven waaronder begrepen is vrijen toegang tot de gedurende die dagen te geven concerten ea feestelykheden Aan de spo rwegmaatschappyan is verzocht Toor de heen en terugreis naar en Tan Scheveningen goedkoope reisgelegen beid te gevetn Men sobryft uit Nieuwe Pekela van Dinsdag De werkstaking in het Alteveer scbyot geen rustig verloop te zullen houden In den afgeloopen nacht is op onderscheidene plaatsen brand uitgebroken vermoedelgk door kwaadwilligheid Tal van dagwerken turf bebooreude aan verschillende verveners ï yn verbrand benevens een onlewoond hnis in eigendom beboorende aan den vervener Stratiagh Al wat verbrand ii was verzekerd zoodat feitelijk de Terveuera hierdoor niet zyo getroffen 8 80 e ODDl 11 6 8 4 liuteidtu it Osaaa 7 8 Men schat het getal stakers op ongeveer 200 Ze loopen bet veen af en zelfs bet Ti rschepen der turf wordt hier en daar belet Eene dieostboda te Rotterdam liat gister can brandende petroleum toestel vallen Er ontstond daardoor een begin van brand waarbg de vUm zich aan hare kleeding mededeelde Op baar holpgsroep sehoten de huiagenooteo onmiddeltgk toe en trokken haar de kleeren van bet lichaam maar inmiddels had het meisje vree selyke brandwonden aan den recbtararm en beide handen bakomsn zoodat zg naar het ziekenhuis moeat vervoerd worden Omtrent da poging van eene jaoge vroaw om zich gisterochtend in het gebouw der rechtbank in JDen Haag te vergiftigen wordt ons oag het volgende medegedeeld zy ia eene dienstbode uit Oegstgeest overgebracht tot het ondergaan van eene gevangeniastraf De gevangene onder behoorlgke bewaking in een vertrek gspUatst vro aan kop koffie en werd pa gebruik van dien drank oupaaaeiyic Op het oogenblik dat zy oaar dan eolwageu werd gebracht deelde ag den rgka Teldwachter mede dat zy Tergif bad ingenomen Men Termoedt dat zg arsenicum in de koffie heeft geworpen Op last vsn den officier van jaslitia werd haar tegengif loegediend waarop zy oaar het ziekenhuis is vervoerd By de TermeUing Tan het plan der 352sta Nederlandsche Staatsloterg herat deStaatscou rant een waarschawicg tegen het besehadigen van loten daar weigering van uitbataling der pryzso en premiën hiervan bet gevolg kan zijn Brieven uit Gouda III Ditmaal heb ik niets dan louter treorige dingen te melden Vooreerst een woord over het treurig verlies dat Oooda treft door het overlyden van een zeer geacht Hoofdonderwgzer den heer Poithnmus die van zyn gezin Tan het onderwgs en Tan onze htad wordt octrukt op eeo leeftyd waarop by nog zooveel tot welzyn Tan de zynen en van de jeugd bad kanuen doen Met hem daalt een der meest geachte bargers en onderwijzers ten grave zijn aandeniien rat nog lang in herinnering btgven bg allen die hem gekend hebben I Een ander treurig feit betreft het stuk van deu heer Dercksen in het Goudsch Dagblad tegen zyn mede raadslid den heer Jager Zou de heer Dercksen dan werkelyk zjo weinig gevoel van kieschhaid eu goede manieren ba zitten om i iet te begryp n dat zulk een woordentwist en napleitcu niet te pas komt nadat hy in den Raad zelf gelegenheid tot bestryding heeft gehad Ik kan het haast niet getooveu en geloef eerder aan inblazingen nit het Westen Maar dan bedenke hy dat da Wyzen uit het Ooiten kwamen I En even treurig was het stok van H V ook al een gemeenteraadslid io hetzelfde Dagblad tegen den heer Herman dia vertrouwende op de waarheidsliefde ook van tegen standerscollega s zich aanvankelgk bniten stemming bad gebonden en du na de inlichtingen van den heer J zich aan diens agde schaarde Ei mpnheer V vindt U dat zoo verkeerd Neen mynheer V de heer Herman handelde naar plicht en geweten zooals het een eeriyk man dis de waarheid lief beeft betaamt maar weet gy wie verkeerd handelen en dat hebt gy verzuimd te vermelden Uwe partggenooten dïe met onware voorstellingen in den Raad kwamen En treurig is ook al myo oorspronkelgkooderwep voor dezen brief de telefoon kwestiein den Raad van Gouda Geen gemeeDielgkeexploitatie maar ook geen particuliere Waarlyk grooter Uilenspiegetstreek is waarschgnlyk nergens in om land Mynheer de Uitgerer Hierbij zend ik ii het stokje copy dat Oom gisteren gasohrevan haeft Op eens begon zgn hand onder het lohrgTeo te heven Ik dacht aanvankeiyk vaa wegen al het treurige dat hg irou beschrgTen maar jawel t was de ia onze stad welbekende influenza Dokter heeft gezegd dat Oom abaolote ruit moet heb ben en flink moet traospnrteeren Oom moet UD eenige dagen in bed blyTen en mag niets doen welliebt zolt gg dus in de eerste dagen bet slot van dezen brief niet krijgen De Hemel gere naar dat Oom ganw beter wordt Met achting Dwe dw dienaresse JENNY Posterllen cd Telegraphie Vacante directie Posten tel raaf kan toor Amersfoort jaarwedde f 2700 en rrye woning Ofschoon aan de ambtenaren Tan de beide dienstrakken vrgfaeid wordt gelaten om zich Ban te melden hrbben toch iagevolge de bepalingen vaa het Koniuklgk besluit Tan 21 Maart 1894 No 17 de teleg raafambten aren TOor deze directie den voorrang Sollicitatiën in te zenden vóór 1 Mei a s Benoemd 1 April Ter directie van Rgkspostapaarbank tct commies J Engels thans adjuntcom mies en tot adjunct commies N J Willema thans klerk tot ingenieur der Telegraphie S J J H van Embden E J Eiit en J J F C Visser thans adspirant ingeniour tot 2e klerk by het Hoofdbestuur der Posterijen en Telegraphie A W J Moysken en J J Moijlwyk Verplaatst 1 Apvil De vrouwetyke klerken der Posteryen en Telegraphie tbu de 2e klasse J van der Beek Tan het bykantoor in de van der Takstraat naar het boofdtelegraafkantoor te Rotterdam en H P Robbers voor één jaar Tan bet boofdtelegraafkantoor naar het bgkantoor in de van der Takstraat 16 April De klerk der Posteryen en Telegraphie Tan de 2e klasse M Dalmeyer Tan Amsterdam Telegraafkantoor naar BoUward de briereogaard r M de Jonge an Oosterbesaelen naar Meeden Geplaatst l April De klerk der Posteryen van de Iste klasse J P Ie Roy ts Droteo in plaats van te Bruinifse Eervol ontalegen 1 Mei De Ute klerk by bet Hoofdbestuur jbr P Htorm de Grave Ontslageu 26 Maart De brtevengsaidor C Verstratsu te Oodade Verlof verleend wegens ziekte 15 April aan den klerk der Po teryen en Telegraphie van de 2e klasse P J Rous el te Hellevoetslois tot 15 Juni a s Ingetrokken de VKrplaat ing van den commies der Telegraphie van de St klaese W H de Horn ran Bruinisse naar Terneuzen Overleden 5 April De brievengaarder W de Wilde te Terwolde Bultenlandsch Overzicht De Franscbe minisier van finaociëo Donmer is druk bezig zyn wetsontwerp op de inkomstenbelasting om te werken oaar de wenken in de Kamer ODtvangen Het voornaamite punt hierbg is dat de eigen aangifte zal vervallen en vervangen worden door schatting De Minnister hoopt den 278ten dezer gereed te zyn en dan in den Ministerraad het gewijzigd ontwerp uiteen te zetten De gematigden beginnen intusscben weer moed te scheppen en hun hoop leeft op dat er van de heete inkomstenbelaating niets zal komen Zy wyaeu daartoe op de moties togen die belasting door de meeate Departementale Raden aangenomen met meer of minder groote meerderheid De B eering achgot in dit opzicht de kaart van bet land og niet te kennen De minister van binnenlandscho zaken toch bad in een circulaire gezegd dat genoemde Raden zich niet met politieke quaasties mochten bezig bonden zooals grondwetiherziening afschaffing van den Senaat en dergeIgke maar wêl hnn oordeel mochten vellen over de inkomstenbelasting Indirect was dit eeo nitnoodigiog om de Regeering een handje te helpen bg de inkomstenbelasting en nu komt dit glad verkeerd uit want de Raden doen het tegenovergestelde I Vaa da 25 departementen hebben er slechts twee zonder Toorbehond ingestemd met bet rageeriogsplan terwyl een paar andere in beginsel wal de belasting aannamen doch met verwerping evenwel van Dopmen aangifte en schatting Zelfs in den Algemeenen Raad van Sartbe is Oavaignac de eigeniyke vader der hervorming er niet in geslaagd eea gunstig TOtam nit te lokken Ds meeate bladen beschouwen dan ook deze bonding ru de Departementale Raden als eeo doodvonnii voor het wetsontwerp De Pargsabe Temps c behandelt in een hoofdartikel de vraag wat tosh wel de reden zgn mag dat de door de Regeering voergestelde inkomstenbelasting in bet land een zoo reusachtige oppositie ontmoet waarvan de thans door de Algemeene Raden aangenomen moties de uiting zyo en antwoordt dan dat uit deze stemmingen veldoende het bswgs te putten is dat men in de iokomstenbelasting ziet een belasting die zonder willekeurige taxatie en zonder vexatoire Terklariogen onbestaanbaar is En de7e zgn geheel en al in stryd met den onafhaDkeigkheidszin welken ds Franscbe burger als karaktertrek heeft Chamberlain zeide in het Eugelsclie Lagerhuis dat d3 regeering besloten heeft de troepen welke uit de ku tkolouiën naar bet binnenland zyn gezondeu te Terrangen daarom zullen een bataljon linie troepen en een korps bereden infanterie zoodra mogeiyk naar ZnidAfrika gaan Deze zending staat ia verband met het bestuit om het garnizoen van de Kaap blyvend te versterken want de militaire autoriteiten gelooven dat bet tegenwoordig garnizoen voMoende is tot verdediging van de koleustations en de dokkeu Om de mogdlykheid van een misrerstand te verhinderen voegde de minister sr by dat hy beslist van meening ii dat behalve ingeval van dringender nood de rykstroepen niet gelohikler zyn om den opstand der inboorlingen te onderdrukken Op bet oogenblik zgn er Toldoende gewapende mauaen in Ziiid Afrïka de ennige moeilgkheid bestaat in het transport en de paarden Dn onkoaten komen ten laste Tan de Chartered Company De Tadors en de moedera ïu Engeland die zich thans ten hevigste verontrusten over het lot banner zonen die tegen de rebellen van Matabete land vechten moeten met bitterheid in bet hart vervuld zyn tegen dr Jameson en alle Britten die zyn avontuurlijkeu tocht naar Johannesburg met nithundigen lof hebben geprezen want het moge waar zyn dat in ontevredenheid der inboorlingen over hst dooden van hnn ves als voorzorgsmaatregel te en de veepest de oorzaak schuilt ran hun gewelddadig Tsrzet waarschynlyk zouden ly niet de vermetelheid hebben gehad de wapenen tegen hun veroveraars op te vatten ats dszen niet door eigen scheld de nederlaag bg Krugersdorp hadden geleden Britten die niet door Jiogo gevoelena zyn verblind zullen de eeraten zyn om te bekennen dat het materieel nadeel door dr Jameson s daad gering moge zyn geweest hy des te grooter moreel echec aan de Britaabe heerschappij in Zuid Afrika door zyn roekeloozen tocht bereidde Wat lag meer voor de hand dan dat zich de weerslag hiervan zou doen gevoelen ia de omliggende Eafferetaten en dat de met zooveel moeite ouderworpen Matabelen de eerste beste gelegenheid zouden anngrypen om te beproeven het gebate Britsche juk af te achudden Zonder twyfel zal ook ditmaal hun opstand in bloed gesmoord worden mair het is een dapper en krygshaftig volk eu het zal Engeland op menig offer aan menschenleveiis en geld te staan komen alvorens in het door de Chartered Company c veroverde land de orde is hersteld de rnst teruggekeerd Met het oog op de zich meer en meer uit breidende vgandelyke beweging onder ds Matebeten dringen de Jingo s ts Londtn krachtig aan op bet afzenden van talryke troepen ofschoon sir Hercules Ro inson nadrnkkelyk heeft verzekerd over voldoende strydmacbten te beschikken Na al hetgeen sTimesc en andere dienstvaardige geesten der Gecharterde Maatschappij te hooren hebben gegeven over Jameson s inval met betrekking tot Transvaal behoeft men nog van geen wantroowenden aard te zyn om te vermoeden dat aan dit luidkeels gescbreenw om soldateu in talryke scharen voor Matabeleland nog een ander motidf ten grondslag ligt dan alleen demping van den opstand De Chartered Company beeft het aitslvitend aan zich zelf te dauken wanneer haar bedoelingen ten opzichte van de Zuid Arikaaoaohe Rapubliek voortaan algemeen Worden gewantrouwd Doer de concentratie vao talrijke Brilfche troedsu in het aangrenzende laad doet zich misschien ook een nienwe belemmering op voor Krugers reis oaar Engeland want wie zal bet den president eavel duiden na de joogate ervaringen dat bg op dit tgditip lieTar zyn ryk niet verlaat Vooral de oede Boers die zich toch reeds weinig ingenomen toonen met Kroger s reisplan zullen aich waarscbyniyk daartegen nog krachtiger verietten omdat zg de republiek niet berooven willen van baar hoofd op een oogenblik dat geheel het Britsche Zuid Afrika zich wapent KruRor zelf moet zeer verlangend zyo om naar Europa te gaan maar by hangt af van hetgeen de Volksraad die den 4en Mei byeeakomt zsl beslissen want ofsehoon aOom PauU vry zelfstandig handatt on zich sterk genoeg voelt zal bg toch niet de reis oaar Londen durven ondernemen zonder dRartoe de toestemming verkregen te hebben van de volksvertegenwoordiging FAMfTAISIE HOEDEN A vau OS Al Kleiweg E 78 GOUDA Beurs van Amslerdam Vorkrs slotkri 91 100 1001 100 78 83 837 841 6V 26 8 3 Vl 8 97V 93 10 5 V SS 80 20 V 201 31 V 41 1001 46 705 667 ioi 69 100 ÏOO U4V S3l i 64 lOO i 100 140 S 6 2S 110 n 198 16 V 101 63V 163 8 81V 61 771 1 101 101 9 100 V 13SV 13 ia loai 60 61 108 ll l 12 5 15 106 77V 1Ü6V 41l 161 16V 800 200 106 108 103 insi i 11 1221 172 847 11 17 APRIL NsDRRLjiND Cert Ned W 8 J a dito dito dito 3 dito dito dito S HoMQAR Obl Goudl 1881 88 4 talis Inschrijving 1862 81 6 OosTSMR Obl inpapio 1868 dito ia zilver 1868 5 Portugal Oblig met coupou 3 dito tiokot 3 EtusLAMi Ubl BiDuenl 1894 4 ditoSocoitB 1880 1 ditobyaotlis 1889 4 dito bij liope 1839 90 4 dito in goud foon 1883 fl dito ditir dito 1884 5 SVANJZ Perpet schuld 18S1 4 ToasiiJ Gepr Conv leen 1890 4 Gecloooing serie D Geo leooing serie C ZuiuAra Hsf t obl 93 6 Uixico Obl Buit Soh 1890 6 ViNBZVELA Obl 4 onbop 1881 AHSTEinAU ObligfttioQ 1895 3 RorriRDAH Bteil loon 1894 3 ISTed K Afr HaudeUv aaud Arendsb Tab Mij Certificaten DeuMaataohappij dito Arnh Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mij der Vorstonl aaud a Gr Hypotbeekb pandbr S s Nsdoriaudacho bank aand Ned Uandelmaa h dito N W Pac Hyp b pandbr Rott Hypotbeekb pandbr S i Utr Hypotbeekb dito 3Va OoBTKNR Oost Hong baukaand RusL Hypotheekbank paadb 4 Vl AUERIKA Ëquit hypoth paadb 6 Maxw L fi Pr Lian eert 6 Nbd Holl IJ Spoorw My aand Mij tot lüxpl V St Sptv aand Ned lud Spoortvegm aand Ned Zuid AMk Spm aand Ö dito dito dito 189 1 dito 5 iTALiK Spoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid Itat Spwmij H obl 3 Polen Warschau Woenen aaiid 4 RusL Gr RusB Spff My obl 4 j Baltisctie dito a ad Faatowa dito aand BIwaug Dumbr dito aand 5 ICurak Cli Azow ap kap obl 4 dito dito oblig 4 AMERlKA Cont Pac Sp Mij obl 6 Chio North W pr C v aand dito dito Win St Petur ob 7 Douvüv Rio Gr Spm eert v a lliiuois Cuntral obl in goud 4 Loiiiuv Si Vaehvilli Curt v aaud Moxico N Spw Mij leht p o 6 Miss Kansas v 4 pet prüf aaud N York Ontario Wost aand dito Ponns Ohio oblig 8 1 Oregon Calif lo livp in goud 6 St Paul Minn t Manit olil 7 L n Pac Hoofdlijn oblig Ö dito dito Line Col Ie hyp O B Canada Can Soutli Curt v aand Ven C Rullw Nav lob d o O Amstcrd Omnibus Mij aaud Itottürd Tramweg Maats aind Nri Stad Amsterdam aand 3 Stad RoiterdAra aand J liKLGiR Stad AutwerponlHS 2V3 Siad BruBSöl 1886 2 i HoNG Theisb ReguUi ieBüliflcb 4 OoBTENR Staatslooning 8 10 5 K K Oost R Gr 1880 3 Sfanje Stad Madrid 3 1868 Nei V r Boz Hyp Hpobl nort Kleinhandel in Sterken Drank BUEGBMEESTBR en WETHOUDERS vau Gouda broDgsD ingerolgo art 5 der Wet van 28 Augustus 1881 Staatsblad no 97 ter opeubare keuuis dat bg hen i ingekomen van de Davolgendepersoon een eizoeL chTilt naarbjj Vergunuingwordl gevraagd om iu de bij baar naam ermelde localiteit sterken drank in het kleinte mogen verkoopen als Naam t d Terzoeker Aand der localiteit H S M SobwemmtT Kattensi gct Wed C H W Kahle Q 204 Gonda den 18 April 1896 Burgemeester en Wetboudera Toornoerad U L MARTENS De Secretaria BROUWER Burgsrltjken Stand GEBOREN 16 April Hendrica Johanna onder C HietYeld en 0 W Dakker 16 Gerrit Johannes ouders J tku Leeaw D en G E Tan der Vli Aart ouders P G Bakker en N Bos Wilhalmna ouders J Boonhout en £ C Bode OVERLEDEN 15 April O de Vrind huisvr Tan E Beerman 63 j C Bouwman buisTr Tan A Koot 35 j T P Tan Schrareiaod ired S F Tan dei Hoek 69 j ONDERTROUWD 17 April P Kunst 23 j en A W Oakan 19 j J de Brafla te s Hage 29 j en C Tan Hofwegen 27 j G G Bik 21 j en J L stra 28 j J R Timmarmann te RotMrdam 24 j D M L H Kagie 24 j Uaastreoht GEBOREN Aart ouders D Versloot B J de Leeuw ONDERTROUWD J H Limpet t d Amsterdam en H W Hoogendgk GEBUUWD A Verhoef Tan Benschop OB G Verkerk ADVERTENTIBN Heden overleed tot diepe droefheid van my en mijoe Kindereu mga geliefde Echtgenoot de heer S POSTHUMUS hoofd eener schtfM idhier in den ouderdom van 50 jiréu Wed S POSTfiüMUS BaKkui Gouda 15 April 1896 Eenige en algemeene hennisgeving UÏTVOERIJSG op Zondag 19 April 1896 des avonds ie 8 uur iu de Zaal uKuDstmin der kietelt Ons Genoegen TE cioi A door eeu gemengd koor ouder leiding van den heer MART J BOIÜMAN met medewerking vau Mevrouw C van due KOLF van BEZEL te Rotterdam Sopraan den heer JOH J ROQMANS te Amaterdauiy Tenor en den heer ADELIN FERMIN te Ilage Bariton Lid van het a capella koor van Dan d £ Lanou Piano begeleiding door den Heer W KONINCKS alhier MlfTRÈM voor Heeren Leden der Sociëteit Ons Genoegen en hunne Dames 0 90 de persoon Niet leden 1 50 de persoon De loting der plaatsen voor Heeren Inteekenareu zal plaats hebben op VRIJDAG den 17 APRIL a s des avonds te 8 uür tegen betaling vnn 10 cents per plaats De lotingBlyst wordt precies te 8 uur gesloten Generale Repetitie op ZATERDAG 18 APRIL a s des aTonda te 7 i uur iu de Zaal Kunstmin waarby leerlingen des Stedeiyke Muziekschool toegang hebben u cta per persoon MF TOEQANGSKAARTËN rerkrygbaar bii den Ueer M PEBTEBS J n Wpstraat Gouda Door til te gaan loren wordt op drukken stand in DEN HAAG ter overname aangeboden een ruim 30 jaar bestaande WATER EN MESAAE waarhy ruime Bergplaats voor b behoorenda artikelen welke ook iu t groot omgezet worden Br fr of in persoon adres Gedampte Sloot 42 Den Haag Bekwame Bankwerkers bekend met PLAATWERK kunnen onmiddellijk geplaaUt worden aan de in aanbouw zgnde Gasfabriek te Scboonhoven Zich aan te melden bü den Chefmonteur W NIEÜWKERK Biedt zioh aan voor Commissie koopef of Reiziger een Persoon volkomen op de hoogte van het artikel Brieven bureau G 1derlanderi te Nijmegen onder motto E aii