Goudsche Courant, dinsdag 21 april 1896

Sto oaacialDO O tcLieia s t ciESTA FETTEk Dinsdag 21 April J806 No 6046 35ste Jaargang Itf f a l Mits kiwinlH t Juht Mw fiiiExpeltef mmm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken NaMna al WMasitr Gouda Rotterdam Utrecht Wsl hMtkaitakaMasatsi = g1 IWBrltiilxp8hf Tsi i i MM Vut I kliV AÉerlilihExpellH DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten tieven en des namiddags ongeveer len vier uur Met dejen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope r iêgeUgenhet l voor JPaeuagiers naar UTRECHT en tusscheugelegen plaatsen Kantoor Mieuwe t eerstal De Agent H J MOERBEER P M ut n Mat sa l F Ai nahter k Os te Plisi Tonluad F ki m Te Gouda bg A WOLFF Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt De Uitguve dezer Courant geschiedt d a gf e 1 ij k s met uitzondering yan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsiniimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BONEEmEESCnSBOOl EN lOENEESUEEL et ROTTERDAMSCHE BROODFABRIEK rZEESCBBBOOD per 100 S G 18 50 K G 9 50 25 KG 5 25 5 K O 1 15 1 K G 24 Ct HOBHDEBMBEL per 100 K G 17 50 K G 9 25 K G ƒ 5 Alleen verkrijgbaar bij JAC WOÜDEITBEIIG MARKT A 103 GOUDA a0r M0S8TSBS op aanvrage gratie en franco ONTVANGEN DK NIEUWSTE MODliLLBN s Haute I ouveauté M L KINT VAN DAI WIJDSTBAAT 42 Agentuur by de Firma Wed BOSMAN te Guada H H Touwfal9rika iten Een QROSSIER vraagt utUrtte PMMSOPeAAr Tan Raambord en Qordijnkoord Brieren ir ouder lett P n den Boekb H KKUUVBR te Zaandam Openbare Verkoopingen ten oreritun Tan den Notarii ö C FOBTOIJN DROOGLEEVEB K op WOENSDAü 22 APRIL 1896 des morgens te 9 uren aan de Boawmaniwosing wgk F no 50 in Bj oemendaal bij Gouda HOORN VEE 1 Paard 1 Zeng met Biggen eenige KuiskalTerea 2 breede en 2 smalle Schouwen een Otreehtech Wagentje een Boerenwagen een Tilbnrie een Narreslede Bouw en Melkgereedscbappen Tuigen Varkenshok en eenige Meubelen en Huisraad ens 2 op VRIJDAG 24 APRIL 1890 des morgens ie 9 uren aan de Bouwmanswoning wyk B no 25 aan den dgk te OUPEREERE IJSSEL TUI 35 Stuks nooRJsrEE 1 Paard 2 Zeugen met Bigben een Boerenwagen met toebeheoren dubbele loop een Tentwagen een Tilbnrie een Narre lede Tuigen een Hooihaik 3 Schouwen Takkebossen losse en raste Brnggen eene party best Hooi een Kam en Bouw en lielkgeteedscfaappen en eenige Meubelen en Huisraad enz 3 op DINSDAG 28 APRIL 1896 des morgens te 9 uren en op DONDERDAG SO APRIL 1890 des namiddags te ü uren ten sterfhuise ran den Beer J O oi Bbuin in de Walasteeg te van Êene Gioote Parüj JiflEUWE eo den MUUm van 3 Kaaspakhuizen u 40 op WOENSDAG 29 APRIL 1896 des morgens te 9 uren aan de BouwDianswoning wgk E no 88 hg de Reenwgksche brug te REEUWIJK I Tan 13 Stuks 1 Zeug met Biggen 1 breede en 1 smalle Schouw 1 Tentwagen 1 Speelwagen Bouwes Melkgereedschappen eene j artg Hooi Takkebossen enz Alles op de gewone tyden te zien Nadere inlichtingen geeft loornoemde No taris TAN DARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda IIIM BlïlK uitgexondera ZONDAGS Cognac fin Boig D ooavAO nif bom na it mMU Asohtii woldt KtUvwl tn T naa l Idtar Inkoud rooiviM rro Mok t f 1 30 01US MU TWklllsitMr kVt rma Wed P 144 Goutk P H J V WANKUM J MKLKERT Oosthaysi Moordrecht De Notaris H GROENENDAAL ÊL i te Gouda is voornemens op WOENSmfStf DAG 22 APRIL 1890 des morgens 9 uur te Moordrecht in den Znidplaspolder aan de Bouwmanswouing aan den Middelweg wgk A no 49 bewoond geweest door wijlen den Heer J tan dsn Dool in het openbaar te verkoopen om Contan t G eld h 1 Aftands donkerbruin 0 ijj VEL LENPAARD mSBSi tweejarige donkerbruine RUIN 10 gekalfd hebbende KOEIEN 2PINKBN 3 KALVEREN 7 VARKENS 3 ZEUGEN 8 BIGGEN 80 KIPPEN en 1 HAAN TENTWAGEN BRIK TILBURY BOERENWAGEN drieïielige KAR KRUIWAGENS TUIGEN en SCHOUW De voorraad MEST Bouw eo Melkgerecdschappeii MEUBILAIRE GOEDEBEN als TAFELS STOELEN KABINET KLOK KASTEN LEDIKANTEN BEDDEN met toebehooren KACHEL GLASen AARDEWERK Te bezichtigen op den dag der rerkooping van des morgens 8 9 uur in Kfltoca Zgile Moir PARASOLS r COBSMXS Specinliteit Witte KOBE V o Y MANCHETTEN KANTENKIUGEN ZUdeu Moffen eit arnttureii enz Nadere information geeft voornoemde Notaris GROENENDAAL t Gouda Wisbnin Liffmann MARKT 130 WHS M PDIKE OUDE 9 m SCHIEDAMMER GENEVER Merkt NlöHTCAP Verkrijgbaar b M PEETERS Jz N B AU bewijs von echtheid ii p cnohet en kurk steoda voor ftesd Druk van k VsiNSHaN i Zees CHIEDAMTT zien van den Qsamder Firms P HOPPE Nenliieilehell geluk de hand lloofdprUs 500 000 Mark De prUzeu zyn door den Stnat gejcarandeenl Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door de den Slaat Hamburg gewaarborgd groote Geldlotorij waarin zelcer 10 Millioen 746 990 Mark Premie van 800 000 M 200 000 M i 100 000 M il 76 001 M i 70 000 M a 66 000 M a 60 000 M i 66 000 M ü 60 000 M i 40 000 M ü 20 000 M i 10 000 M Ipr s 1 prijs i prijzen 1 prij lp rijs 1 prijs 1 prijs prijzen 1 prijs 3 prijzen 21 pr JT gewounen moeten wordon Do prgxon van dese veel voordeel biedonde Ooldloterg die volgens het plan slcehta lU OOO loton bevat i a ie volgende Dd hoogste prijs ia eventueel 500 000 Mark 46 prijzen a 6000 M lOOprgzenè 3000 M 906 prijzen k 2000 M 782 prijzen a 1000 M 1348 prijzen i 400 M 43 prijzen a 300 H 138prüz a200 UOM 136337 prijzen a 166 M 8961 pr al84 104 100M 9a49priiz i7 46 aiM I totaal 66 840 prijzen en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in de e kl tot 66 000 M in de Se tot 60 000 M in ile 4e tol 86 000 M in de 6e tol 70 000 M in tleSe tot 76 000 M in do 7e tot 200 000 M en met da premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgesteld kost oen geheel origineel lol slecht öuld 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot sltohls Guld 0 90 ledere deelnemer m de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaate gehad hebbende trekking de oflioieele trekkingelijat Trekkicgsplaii voorzien van hot Wapen van den ataat die de prys van de loten en de verdeeling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratie De uitbetaling on verzonding van de prijzen geeobiedt door mij direct on prompt aan de winners ün onder üa strengste geheimhouding Mto ledere bestelling kan raen eenvoudig m V per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig ptaala hebbende rekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 30 MPBlij k met vertrouwen tot 8amuel Hecltsclier senr BnaaAVINKELfcCT J9S BUXXIM Bankier eu Wisselkantoor in HAMBUB6 Duitachland jvl li H j BselMd lykels sn ge ë oakkelrlult poetsnlddal veoc Bsarai tB veoral dames en Klodarscboeawsrk is de Appraluur van C H Miller A Ca larlls lsstk Str M MmMHaioed iÓllX ep naam en rsbriaksmtrlc Varirnfcstr hy Nitrtn Wuksllwt In isseeawarfe lalant v M aisrwa s Snafaal4Miet Ir Sarasoiaaa Arotsa Allerwege bekroond meEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chttago 1893 is het Wereldkroemd Druiven lJorst Honig Ettract MELIANTHE IT Dl Machinale Fabriek DE HOISIOBLOEMa TA H van Schalk Co gevestigd te Gruvenhage Geen middel is oi kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft net is ONBEBBOMPBLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDMLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadetyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten san de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gestald De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te Grae iAay MT Verkiggbaar bg F H A WOLFP Drogist Markt Gouda E H Tl MILD Veerstal B 126 te floud A BOOMAN Moordrnkt J C RATELAND Botlcop B T WIJK OuieaatcT Een ware Schat voor de ongelukkige slachtofEsrs der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEW4RING Hollandsehe nitgave met 27 alb Prjja 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het leien de oprechte leermg die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en i alken boekhandel In Holland BINNENLAND GOD DA 20 April 1890 GistereaaroDcl had de aitvoeriag plaati vao eenigt schoone muzikale wfirkeo onder leidiog TSD den heer Mart J Boamao Het doel dat het Liefdadigheids Comité waftrvaD ze tiitgiag hiermede beoogde en hel rgke Programma baddeo eea zeer groote getal bezoekers naar ds zaai KaD8taiiDc geleid Bg het eerste nummer mochten wq al dadel k opmerken hoe tactrol de directeur bet koor dirigeerde Meermalen hoorden wy ran ben die onder leiding an den heer Boumau zingen boe flink w degelyk öne directie ii eo op welk eeoc begrypeljjke manier hy den zangers de moeilykheden weet te rerklareo zoodat bet byna altpoi galnkt die te oTerwianen Het tfreede nnmmer Aïa Verum van Mozart waa hierran eenilbewga het werd bepaald ferdienstelyk uitgeroord De Bariton Soli van deta heer Adeüo Fermio werden beechaafil en cboon gezongen en door bet pabliek zeer gewaardeerd Merrouw T n der KoH Tan Bezel wa eene enkele maal minder gelukkig by de tgdige ademhaling Toch verwierf y met de voordracht barer liederen vooral met Een kraii m i rosea c vele en verdiende toejaicbingen Het kunitgenot dat de gevierde Rogmana ons in zijne veracbilleude liederen eu aolo s deed smaken ia bgaa niet oaar waarde Ie chatten Waar deze groote zanger oplreedt is men zeker iets te booren dat hoven eiken lof verbeven la Zuiverheid en voerdracht ja kortweg at wat goed en edel ia in den zaogi dringt bij hem om den voorrang en het is gewit moeiiyk uit te drabken wet men het meest in hem pryzen moet Laat oni eeiN voadig volataan net een woord van inoigen dankt voor bet hreriyk genot dat hy ona dottr zijne voortreflelyke kuoit beeft geachonken Een welverdiend woord van lof en erkeotelykheid komt ook toe aan het koor dat duidelijk de bewijzen leverde van ernstige voorbereiding en degelyke studie De heer Bouman beeft alle eer van zyn werk en zeker hebben velen van het auditorium den wenich geuit dat by nog dikwyU ia de gelegenheid mag zyo eene dergelyke scboone nitvnering te beitnreL wy bonden ons overtuigd dat het publifk in niet mindere mate zal opkomen dan dit het geval was op den scboooen kunstsvond van den 19den April I FEViLLETOA 0J Uoa lang denkt gij te Danesheld te hlyvenP vroeg Wilfred Leatar toen ty vin het strand naar ZeemanaruBt wandelden Hoe lang zal bet nog duren eer de dooi tevooraohiJQ komt antwoordde de heer Lydney Ik kan niet vertrekken voor dat lij gevonden is Wilfred wilde de ackoudera ophalen maar fajj bedwong lioh h dacht dat als zqu nisDwe vriend daarop wilde wichten hig wol te eeuwigen dage te Daneabeld zou moeten blijven Wordt de oude Amerikaan beter P vrosg bg eenaklapa toen tg foor de deur van de herberg alil stonden De beer Home F Hij is beter maar nog niet benttcid Ik geloof dat bij eene kwaa heeft Hgia nog niet uit zyne kamer geweest Ooodeo morgen aeide Wilfred fk weosoh u voor het vervolg een beterea citslag Hg ging haea en Sophie die sltgd lust ia een pnutjs had vertoonde ziob nu aan de deur Zg had nog feteeda haar goeden dunk vin den beer Lyduef beboudea ag bejegende hea bepaald met meer eerbied dan zg in den beginne gedaan had Ia er nog geen nieuwa mijnheer F vroeg zg in hst Frauaoh Beroepen by de Geref Kerk te Oudewater H Teerink te Werkendam en by de Ne i Harv Gemeente te Woerden J W H Kalkman te AUen a d Ryu Het besluit van den gemeenteraad van Waddiniveen waarby aan den onderwyzer W Sterk een niet gerraagd eervol ontitag verleend is doordien fay in gebreke was gebleven een geschikten pjaativervanger aan te wijzen tydeuR hy in militairen dienst was is door Ged Staten van Znid Hollaud goedgekeurd No iedereen velocipedaert zullen vele lezers belang stellen in de volgende opmerkingen van Lynceua in het Vaderland Jaap Ellen te Parys de automobiele fietsen in Den Haag te Parys is er een automobiel Club opgerieht bet bloemencorso eu dan iets akeligs waarover a raks Over bet corio zelf is al zooveel gezegd dat ik er niet op terugkom Maar over de reia heen eu terug niet veel De Hagenaars zyn iu grooteu getale nitgvtrokken Ik wist wel dat hier aardig wat rywielen waren doch zoo n aantal als er verleden Zondag op den weg naar Leiden reden bad ik niet verwacht Aau dan clubstoet kwam geen einde afzonderiyke groepjes stormden aan in den vroegen morgeu reeds en de tolbaas aan de Haagscbe Schouw dio eeri t zijn groot wit hek vóór de brug had dicbtgelaten moest hf t openen Verbaisd verrukt eindelyk zelfs ontzet werd hy door het steeds maar vermeerderend aantal stuivers in zijn diepen tolgaarders zak Nooit was een tollenaar zoo bijj als die van Haagscbe Schouw op 12 April Weer en wind waren dan ook gunstig Maar de lerugtoobt Veleu gïn n per apoor Dat was eigenlijk niet aardig Het leek wel een beleediging aan de fiets Ze had er je netjes gebraebt en had dui recht op de onderscheiding van je tbuia te brengen Doch de wind was tegen en het regende Lamentabele histories van fietsers die in etikke donker midden in den nacht op den LeidBchen straatweg bleveu steken uit louter angst eo met volkomen oogescbonden machines iu een herberg vluchtten of voor banden vol geld een rytoigje huurden doen hier de ronde Trouwens reeds op de heenreia waren er ac bterblyvera £ r yn natunrlyk tau die honderden paren banden wel een paar geaproogeo Menig oud karretje bleek tegen zoo o rit niet bestand Ook hebben enkele wildzangen elkaar in de wielen gereden De luchtbanden dat is nog bet zwakke punt rn al beeft Neen antwoordde de jonlcmani hij mIbI dat eg op ds dOoa zinspeelde Maar ik geef den moednog niet op De heer Home heeft tweemaal gevraagd of gijnog niet torug waart mguheor rn of er gren nieuwa was Mïnn ia bij hem gowoeat om hem de mafttte nomen De boer Lydne brgaf zich onmiddelgk naar da kamer van den kranke voor wien hij alle mogulgLe torgen bad Deze wae nog altgd zeer Igdonil on hg tobde geweldig over de doos onrust diende bom niet want hij geraakte daardoor in eene ovprprikkelde atemming en dat werkte nadeolig op zijno kwaal William Ljrdney werd in zijn vertrouwen met teleurgeatetd Toeu hg den volgenden dag wedor als naar gewoonte aan het strand kwam waren de duikers juist bezig om ieta op te balpn De kommiea Mitobel had de wacht eu aloud er bij te kgken Ia dat de dooa mgnheerP Maar deze woorden klonken eer als een uitroep dm ala eene vraag want toen de aan don hoer Lydney alechts even had aangesien behoefde hij nieta meer te vragen De innige vreugde die op zgn gelaat te lezeu stond eo de gretigheid waarmede hg bevend van genoegen toezag bewezen maar al te duidelgk dat dit de dooa waa Hij nam in tijii ijver de doos geheel alleen uit de handen dergenen die haar droegen William Lydney waa aterk maar bijna nirt kraobtig genoeg ten minste in gewone omatandigbeden om die ware doos op te lichten Dat is do doos niot waar meeaterP vroeg oen van de dnikera toen de heer I ydney dezelve op het gtraad nederittte isdoreen ook een reparatie doosje in zya taich i geloof niet dat éeo op de Honderd zich nurmee zou kunnen helpen ala zyu band ging theuren of hij reed over een op z n kop staandj n spyker £ a dan ia er nog een ander punt van overweging als er goede ouspringbare banden zyu uï evondon moet men ons belpen aan deugdelyke remmen Ik geloof dat de meeste rydera tegen de remmen zyu zooala wy ze op oure macbioes bebbcn De meesteu nemen Z9 er nf om verschillende redenen A 8 er wat erga gebeurt zeggen ze denkt men niet aan remmen en zoo meo er aan denkt loopt men groot gevaar zyn rem te breken hi zyn band van het voorwiel af te rukken óf voorover te slaan Wie met veel vaart een steile helling afituift recht op water aan zal zelden de tegenwoordigheid van geest en noott den tyd hebben eerst even te drnl ken en dan zoetjesaan sterker te remman de pedalen vaatboudend en zoo mogelyk tegen te werkeu Het óenige middel is dan aobter vau zyu machiue af te spriog n zonder het staur los te laten eu vooral niet by den opstap er a te gaan De voorstandeva van remmen wyzeu op bec geval dat men langzaam rydt en dan gevaar ziet wanneer bet gebruik van de rem nataurlyk alechts ia aan te bevelen of dat men op een lange helling begint te gevodleu dat men te snel gaat M de macht over zijn machine zou kunubti verliezen In elk geval onze remmen zyn vol strekt met voldoende JDon toestel dat ona uit dan nood moet redden en alleen gebruikt wordt by schrik voor dreigend gevBar moe t 7 Ó0 zyn dat we niet a tyd met de grootste omvichtigbeid daarvau behoeven gebruik te maken Trouwens bet aantal ongelukken moge gering zyn in verhouding tot bet aantal in gebruik zyude marhines waaronder erge oudjea en erg goedkoope en vaak bereden door zeer onvoorzichtige of ongeoefende rydera er gebeuren er nog te vel en een groot gedee te van het publiek blgft bniverig by de herhaalde treurige lietberichten in onze dagbladen M nig ouder ziet nooit zonder angit zijn kind oitryden £ r bestaat tweeërlei gevaar voortspruitend uit deo aard der macbine eo komend van andere zooveel zwaardere rytuigeu Vooral buiten de stad wordt de wiulryder nog al eeni geplaagd door de voertui van zware karren en wagens Het ia zoo n aardig gezicht zoo n meneer van zyu fie a te zien afkeukelen t Maar inet een goeden rem Bet woord ia niet eens Nederlandsch Ik zou telkens moeteu scbryven reratoestel Gelukkig brengen de snelle fietsen de korte woorden in zwang I Het remvraagstuk is zoo akelig actueel ge Ja dat is do doos Mijne vrienden u waohteene goede belooning Hot was oenA varlakto doos van ongeveer twee voot in het vierkant juist zoo als do heor J ydney haar beichreven had Op do doos stonden raot gonden spgkers do lottera V V V met een Mslthozer kruis er bovan Mitchel kwam ook eem kykon Hg wns bijna even bigde als de hoor Lydney dion hg reeds dikwerf aan het atran 1 ontmoet had Mitobel had voor het eerst kennia gemankt met dun heer Lyilney hij golsjltnheid dat deze hem eene milde gift overreikte uit naam vnn lijti bejaarden medereiziger aan wien hg den nacht van de ichiphrouV een raantnl golefnd had later bad hij eone bepaalde genageoheid vonr don hoer Lydney zelvon opgevat Dat zijn niet do letlera van uw naam mijnheer morkte Mitchel aan Dat heb ik ook niot gezegd antwoordde deheer Lydney laohend Maar de dooa is tooh uw eigendom mijnheer Neen dat ia zij niot Ik waa met de zorg voor die dooa belast en in 200 verre behoorde eg mgP En zoo belast ik u nu Mitchal om goed op de dooa te paaaon voögde bjj or op vrolgken toon bij terwijl ik naar do herberg ga om Ravenshird te voraoeken rag ean paar man met een kruiwagen mede te geven Pas er goed op want zij heeft groote waarde Ik zal er goed op passen mijohear antwoordde Mitchel met een glimlach Het is voor mg dagelijkeob werk om do waoht te hondon Og zult haar onaangeroerd weder vinden waar gij haar gelaten hebt worden door den dood van onzen dichter Cornelia Houigh Ik heboef bier niet nog eens breedvoerig te vertellen hoe deze in zyn nieuwe woonplaats waar by een nieuwe gewichtige betrekking bekleedde per fiets van een hoogte is afgereden en jammerlyk verdronken neskuudigeu zyn het niet eens over de vrsag of bij indien zyn tegenwoordigheid rao geest hem niet bad begeven zou hebhen moe ten remmen zich omgooien of achter van zyo macbine afxpriogen Het apeciale blad De Kampioene onder boufdleiding vau een ander letterkundige den heer Netacher had wal een hartelyk woord mogen wyden aan dit alachtoffer van de finta ook al zyn i ulke ongelokkea ni t bevonlerlyk voor den door hem zoo koap vertegenwoordigden tak van sport Hy bad er immers op kunnen wyzeu dat er veel meer ongelukken met paardryden gebeuren Trouwens de gebeelo Pers haefl alleBo d n dood van deu vel4R nslelykeii man gezien en het rywielougehik als byzaak beachouwd Wat moet dat een vreeaelyk oogeoblik zyjigeweeit dat blikaemanet nadert n van het water dat machteloos zich voelen werpen in den dood t Muet gegaan zijn als een steenworp zoo gauw Die arme achterblyvenden Naar men verneemt beeft de Hoogo Raad verworpen bet beroep van mr Lindoal Jacobs te Botterdani ïofgen blÉ arrest van het gerecht bof te s Graveubage betretfeode zyne failliet Vfiikluring ats aolidair vennoot eener firma de WestIndische Compagoiü te Amsterdam Het N V d D C ontving bet volgende telegram De poateu Aoagaloeog Seiielop Lamsoat eo Lamharih zyu verbrand en verlaten Geanouveld 7 soldaten Gewond majoor D A Okhuyien en 14 soldaten By het departement van koloniën ia van den gouverneurgeneraal van Nederlandtcblodië een telegram ontvangen houdende bericht dat Toekoe Djohan de vroeger mermelde grieveu l herroept en dat hy vertrouwden wil zenden om met geueuaal Veltsr te spreksu De dag tot hot houden der bespreking ia nog niet bepaald I Volgens het regeeringatelegram van 2 April was de door Toekoe Djohan in een brief opgpgaven grief dat eenigeo zyuer lieden door twee anibtenaran onbeu cb zouden bejegend zyu Pas maar op dat gij uwe hetofto nakomt mijnhoer do kommioa Mitchol I Da heer Lydrioy waa tor nuuwernood mol een luchtigen tred en nog luchtigor hart weggetprongeu toen Lord Dano aan kwam wandelen Hg droeg oon zwart Huwoolen jas en doukoro slopkouien dit was gewoonlijk ziju jnohtroituum on mm vond in Danesheld nlgemean dat zgue welgevormde gastalte in deze klüodini op het allervoordoerigst uitkwam Zij jflchtopzichtor was vooruitgügaun met de geweren en de honden ea lord Dane was op weg on haui la volgen maar hg ging vooraf even langs hot strand en sprak Mitchel uan Mitchel stond op xija post bg do voorwerpen waarover hij de wacht moest houden en hij hnd ingevolge zgne helofto aan den haar Lyduoy voor de doos een bijzonder oog in het zoil Ia dat alloa was de vorhsnade uiVroep van lord Dane Ik dacht dat er oen half schip vol was Dpgovi cht De jongen welken gg hed noemt ia mij komen vertellen dat hot strnnd vol Ing Dat is een kwade jongen die er lange vingora op na houdt merkto Mltohel aan ik beb hem zoo even van bet strand gejaagd Man zou tien oogen dienon te bobben om hom te bewakon Noen mylord er is zouals gg ziet niet veel opgehaald en ik denk niot dat er veel meer voor den dag mI komen De doos waarover die vreemde heer too bazorgd was is aindelgk voor den dag gekomen Hg heeft altijd voorspeld dat hij nog boveu zou komen Wordt wf