Goudsche Courant, dinsdag 21 april 1896

18 15 1 14 8 81 8 44 4 60 5 14 7 11 7 61 8 81 8 41 1 61 9 67 1 8 11 81 4 57 0 7 61 K 10 04 l 89 6 04 8 06 ff 10 11 11 41 6 11 K 8 18 10 18 ff 11 55 1 44 1 50 4 01 5 10 6 48 7 80 8 11 8 61 9 08 9 10 10 17 11 80 ttOTTIRDAM 8 0 B B 1 1 51 10 10 11 50 11 10 1 41 1 60 8 10 8 48 4 10 5 81 6 17 8 05 9 43 10 19 f 1 M f 6 17 f 9 6 10 86 1 69 8 84 9 68 10 48 t 1 00 M 6 41 K ff 10 11 10 40 11 08 11 40 1 11 8 01 8 19 4 08 4 40 5 61 8 47 1 1S lO CS AangevangeD 1 October Tyd van Greenwich WinterdleDSt 1895 1896 lOmiA ROTTIBBlH Directe Spuorwegverbiodingen met GOUDA 8 40 9 06 1 40 47 8 64 01 a io J5 10 7 46 BIN HAAS OSUDA aH g 5 5 17 80 7 48 8 80 9 18 46 io U 11 8111 16 1 86 1 44 8 58 3 48 4 16 5 17 6 Ó8 7 58 9 38 Voorb 6 57 10 17 1 41 ff 6 14 Z Z gw6 1l ff ff ff 10 81 ff 1 66 ff ff ff ff 18 9 61 ZoT U S ll ff ff ff ff ff 10 48 ff 1 06 ff ff ff ff 0 8 10 01 Qnada 8 837 50 8 18 9 66 10 1810 64 18 05 11 461 17 8 14 8 16 4 13 4 43 5 47 6 50 8 18 10 11 Stopt Ie BlaUwBk Cr iaweg n Nootdorp LeideohtsdaB b H kmdorp UTIIOHT SODDA 9 10 11 84 11 60 8 10 8 614 48 8 86 7 50 8 09 9 07 lO St 10 81 11 51 ff ff 4 16 ff I 6I ff ff 9 18 10 64 10 11 ff ff 4 14 ff ff ff ff 9 8 ff 10 44 ll OT 1 11 8 41 4 87 6 10 7 0 8 16 8 419 41 11 10 eoVt k DtiS BAIG Gouda 7 au 8 36 9 09 9 87 10 10 10 60 U l 11 18 1 17 8 85 8 47 4 45 6 7 7 14 7 49 P l 8 64 9 54 U d Za H 7 48 8 47 11 01 11 40 4 57 8 01 10 06 Z Zegw 7 63 8 66 11 18 11 49 6 08 8 11 10 16 Toorb 8 07 9 08 11 17 1 01 6 10 8 1 ff 10 17 Hago 8 11 9 18 9 87 10 07 10 48 11 81 11 41 1 06 1 67 4 06 4 17 5 15 6 57 7 44 8 11 9 1 10 81 11 48 S 0 1 SA V TUCHT 9 06 10 1 10 57 11 48 1 10 ff 11 14 ff 1 87 ff 11 88 1 45 9 87 10 61 11 46 1 10 8 08 3 17 4 K 4 47 6 67 8 58 8 81 10 16 7 10 ff 10 19 8 84 6 05 8 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 4 6 1 1 85 f 04 f 9 84 IMSTlBDiL M a O U D i AKsterdam f at 8 9 10 M M 4 10 0 18 ouda 7 18 9 04 10 14 1 IS I0 U6 Btoppaa ta Slaiswijk Kïaiawsg m ypotday La tf wki nd a in as BakmAm e O U 1 1 A USTIltSAH 10 01 10 57 11 10 8 81 4 47 6 68 10 18 U OJ 1 1 18 4 86 8 48 11 80 Stopt to Nootdorj Leidaobeodam eu Bleiaw k Xni a ag e Uekeildorp Naar wy rernemeD i tuea tel da oatdakking gekomeo vau TerdniiteriDgeii tot een rrg groot bedrag iu de bank ran lei oiDg te Rot terdam gepleegd Een beamte dier bank is Vrgdi avond toea hy met ded laatsten treio da lUd irilda verluten door een poUtiebciitute aRDgebODdeo an gebracht nnar bet bureau in da laoga Torenatraat wijt bij dien nacbt ouder toezicht bleef Zaterdag werd hy in verhoor geDOmea door den coaioii8 JBria ran politie dan heer D M Sbbelar Onder diens teidiugzyo ook de oaderzoakingeo en het inventariseeereu in da bank ran leaning aangevangen De verdachte beambte is voorloopig aan het bureau in de Lange Torenstraat gebonden Het onderzoek Zaterdag in den loop T in den dag door den commissaris van politie den heer D M Bbbeler ingesteld leidde tot de arrestatie Zaterdagaroud rau den beambte D die daarop o verhoor mat den reeds vroeger aangebondeoen en sedert ZaterdagAVond aan het bureau vau politie in de Lange Torenstraat ta Rotterdam in bewaring zynden boofdbeambte T naar de strafgc aDgeDid aan den Noordsingt l aldaar is overgebracht Betden z jn geëmp oyeerden van bank A De verduisterde som bedrangt naar wg verueman ongeveer i 3000 en loopt voornamelyk over beleende gouden eu zilveren panden Meu seint uit Middelburg De justitie tan bier is naar Qoe vertrokken om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van dan dood vtn een scboulknaap die vermoed wordt door een onderwyier op het hoafd te zyn ges agen bet kind zon daarvau faoofdpijn hebben gekregen en kort daarop gestorven xijn Het lyk zal worden opgegraven Een reclame dief Op de mark te Lissabon werd onlangs een kleermaker door een net gekleed haer aangesproken die hem vroeg hoe laat het was Maar zoodra had de man zgn horloge niet voor den dag gehaald o het was met ketting en at verdwenen terwyt de dief t op een loepen zette Op het hulpgeroep van den heitolere ward hü eohter door een groote menigte achtervolgd wie het getukte den dief te achterhalau en aan de politie over te leveren Op bet potitie barean was echter het zoeken naar het gestolen horloge te vergeelsch totdat de man verklaardo dat hy zelf bet horloge met toebabooreu wel zou opzoeken Hy trad in deu ingang van het politiebureau en riep een toevallig daar voorbygaanden visObboer nam aor deze bet verhinderen kon eec vitfcb uit een mand meed de visch open eu haalde het horloge met ketting te vocrschyu terwyi hy zich tegelykertijd als een der meest bekende goochelaars voorstelde Hy werd dadeiyk weer in vrybeid gesteld en zette elder zyn origineela reclame voort In een ichryven uit Johauuesburg in het I trechtsch Dagbtadf leest men Na het boawen weder zoo toeneemt zou er voor flinke in elle opzicbten zelfstandige timmerlieden uit Nederland eu ook foor andere werklieden in het bouwvak en goede positie in Transvaal te vinden zyn Kr isjaan zulke werklieden bepaald behoefte Men vindt hier en groot aantal Mederlandscbe aannemers Ëen der grootiteo onder hen de heer M C A Meischke is in deze maaud aannemer geworden van een belangryk gonvernementswerk den bouw van het nieuwe poiten telegraafkaotoor alhier waarmede eene eom van circa 70 000 pond sterling gemoeid is Dit als een bewys waartoe flinke ondernemende menaoheu het hier kunnyu brengen Gouda 7 86 7 SS 7 8 7 46 7 65 8 30 Moorilreehl Niouworlrflrlc GKpella tt Rottordam 7 iloUordam CapoUe Mivuwerke k Koordroob t 5 5 10 5 10 6 88 6 81 6 57 8 08 6 16 6 84 8 80 Uouaa 5 85 8 87 7 55 8 09 8 11 Oudew 6 60 8 54 Woerdei 6 69 7 08 8 11 Utrechl 8 18 f 8 88 8 41 t f Naar Aiiut rd ia Gouda Af tn danl f St M S7 8 14 8 11 9 16 Die Nederlandicbe aanoemers zouden iseker gaarne Nederlandsche werklieden in hun dienst willen namen Maar een vereiscbte voor deze laatsten is dat zg volkomen bekwaam ziju in hun vak en matig io hunne levenswyze Een deugdelyk werkman verdient hier in de maaud 2Ö h 30 pond sterling Is by ongetrouwd en stelt hy geen te hooge ei chen aan het leven dan kan hy daarvan gemakkelyk 10 15 pond overleggen zoodat hy in weinige jaren een aardig kapitaaltje byeen heeft waarmede bg kan repatrieeren Is by getrouwd ook dan kan bij zonder krimp te lyden jaar ykg wat overhoudon eu een in zyn stand welgesteld man worden Het zou te wenscben zyn dat dit in Nederland meer algemeen hekend werd eo vooral dat de vrieuden van Transvaal er zich aan gelegen lieten Hggen om zulke meoschen uit te ze den Zaterdag stond voor de arroud raohtbank te Arnhem terecht M A 50 jaar daglooner vroeger O I militair wonende te Velp beschuldigd van mcord op zyn vrouw H P iu den avond van 15 Maart jt gepleegd door middel van ettelyke messleken in de echtelgke wonïug te Velp In deze laak werden gehoord twee deskundigen en zestien getuigen Uit bun verklaringen bleek dat beklaagde vaak heftige verwyteu van zyn viouw moest booreu wegens oneerbare voorstellen en gedragiogea tegenover zyn stiefdochters Veertien da en vóór den moord was wederom een heftig tooQpel voorgevallen Beklaagde had toen de echtelyke woning verlaten en bad elders werk gavonden In den middag van den dag wnarop de moord is gepleegd heeft by te Arnhem een pistool gekocht dat by scherp geladen beeft en een tweesnydend mes Onderneg beeft by aan een bekende gevraagd naar de verblyfplaats van zyn vrouw en het pistool getoond dat hem toen is afgenomen Zyn woning binnenkumende voud hy zyn vrouw met eenigebnren gezeten allen vluchtten maar op da deel haa de by syne vroaw in en slachtte haar daar met dertien mestteken Ta voren bad hy teedi bet voornemeu te kennen gegeven te werk te zullen gaan aU deBoelineezen en Balineeten c De beklaagde aan wien mr F N 3 Aber son als verdediger was toa evoe d ontkendeniet de steken te hebben toegebracht maarbeweerde zich niet tot wraafoefening op zijnvrouw maar op zyn jongste stiefdochter tehebben toegerust Opmerking verdient dat by in Indië reeds wegens insubordinatie tot den kogel was veroordeeld welke straf hoewel hy geweigerd had gratie te vragen was veranderd in detentie van zeven jaar Het opanluar ministerie eischte by mond van mr O E P Scheltema levenslange gevangenisstraf welke eiscb onder bet publiek teekeneu van goedkeuring uitlokte De uitspraak is bepaald op 28 dezer Te Ngmegan ia dezer dagen een staaltje vanoplichtery vertoond dat groote overeenkomst beeft met de flesHchentrekkers gaschiedenis dezer dagRu te sOiavenbage afgespeeld Men ichryft daaromtrent bet volgende Vrydag werd door de gemeente politie te Nymegen anogebonden reu Duttscber verdacht van bednegelyke oplichting Sedert eenige maanden had zich te Nymegen gevestigd zekere R F M baron von Fürstenberg komende uit Keulen benevens eene Dtiitsche dame met wie hy gemeubileerde kamers bewoonde aan de Lange Hezelstraat ta Ny Zy deden zich by bet publiek voor en gingen alzoo door als da echtelieden baron en baronesse von Fürstenberg Voor enkele weken had de biron het plan opgevat eene villa te laten bonwen en daartoe ree 8 een terrein aan d n Berg en Dalschenweg voor f 5000 gekocht evenwel met de bepaling dat de betaling der kooppenningen eerst zou plaats hebben omstreeks Juli a s Voor de te bonwen villa was da teekening reeds gereed en de annbesteding daarvan bad onderbandsch plaats gehad voor f 2 X000 De baron gaf zich uit ala een zeer gefortuneerd 18 88 10 54 11 01 11 08 11 16 11 4 7 47 8 S5 9 60 8 18 8 07 8 6r persoon sprak ever zyue uitgebreide bazittingen in Duitscbland die een bedrag van ééu mÜlioan Marken zuuden vertegenwoor ligen en wis voornemens een en ander in den loop d r maand Mei te verkoopen Tot staving dezer beweringen bediende hyzich van een brief van den burgemeester dergemeente Höiiniugen in Duitscbland wellkscbryven de uitgestrektheid zyner bezittingenen de enorme waarde daarvan scheen te bavestigen Middelerwijl Irachtle hy by den aannemermetuelaar der te boawen villa geld la I enerii betgeeu hem ook gelakte tot een bedrag vanf 300 a f 400 Doch nn begonnen eindelyk da oogeu dergoedgeloovigen open te gaan en bleek het détmrn f met een eersten oplichter te doen bad terwyi bovendien is gebleken dat de genoemdebrief van den burgemeester uit HöuQin envalscb is Ook een koffiehuisbouder waar de baron ze r dikwyte bezoeken bracht en de varhaiirder dér gemeubileerde kamers lyden aan merkelyke schade De Koninginnen vertrekken Dinsdag nadr Amsterdam met een extra trein langs dep Hollandschen spoorweg om i u 59 Tot de voorbereide o da werkzaambeden vap de kroningsfeesten te Moskon behoort ook de vaststelling der Russische vlag Tot dusvtjr werd bij de feestelijke gelegenheden steeds een wit blanw roode vlag met loodrechte beneti uitgestoken i it is de Russische handelsvlag voor nationale vlag gold de wit geel zwarte die o m by de kroning van keizer Alexander III ward gebruikt Nu moet echter gebleken zyn d t inderdaad witblsnw rood de nationale kleoreb zgn Een der grootvorsten dïe te Amstei dam door dr Mezger behandeld werd deulde hier mede dat Czaar Pater de Groote de nationale vlag ontleend had aan de roemryke klonren van de door hem bewonderde vlag dir Vereenigde Nederlanden Over een zegepraal der beschaving chryft de beer van Onteren uit California in de Arnb Ct Eindelyk heeft er dan 21n Februari dan toch weer eens en vuistgevecht plaats gahad volgens dun ooden stempel en w l tusseheiD Bob Fitzimnoos uit Australië en Peter Maher uit Ierland iets wat tegenwoordig tot de groote byzonderbeden of liever gezegd onmogelykbeden begint te bahooreo io Amerika vermits door da wetgevende macht van alken staat bet tweegevecht met de vuist tot een der partyeo bet aflegt fight to a finish Strafbaar is gesteld Verscheidene malen is t io den laatsten tyd voorgekomen dat pogingtin in het werk werden gesteld om de fight c toch te doen plaats hebben doch steeds zonder eenig suc ces daar de gouverneurs der verschillende staten waar het tweegevecht uitgeschreven was oogenblikkelyk da gewapende macht opriepen of de kampioenen iu arrest lieten namen op grond dat zy de rust trachten te verstoren Er moest dus naar ander veiliger terrein worden omgezien en dat vond men ten slctta in Mexico io de onmiddelyke nabybeid v n het stadje Coakuitz ter plaatse waar de Rio Grande Amerika van Mexico schtidt ItreeU 7 60 Wotrdeo 8 11 UudnaUr 8 19 Ooida 8 88 El Paso een plaasje in den staat Nett Mexico was een tydlang het hoofdverblgf der beids lÉampioeuen daar oefeoden zy zich dagalgks en maakten zich gereed voor denstryd die evenwel nog steeds iu de lacht bleef hangen daar da ondernemers geen geschikte plaats kouden vinden en hun doen en laten en diep geheim moest biyvan opdat ds autoriteiten niet nit bet onzekere zooden geraken wat gedaan werd ant reeds kwamen er berichten van het gouvariiement uit Mexico dat ook duar een iweestryd als aangekondigd was wet alle macht zon worden tegengegaan Eiodelyk dan 20a Febrnari werd El Paso op eens door al de in den stryd betrokken personen benevens eenige kyklustige sportvrienden met den trein verlateo op wi naar de plek waar de kamp sou plaats hebben doch dia nog steeds door ds onderneraan stipt geheim gehouden werd Na 14 uren rydens was mea lindelyk aan de plaats genaderd waar een brug ovar genoemde rivier geslagen is en bet Mexikaansche grondgebied das poedig te heraikea Daar ward halt gehoudea en de tocht naar de kampplaats ondernomen eene wandeling die de meeaten dar betrokken peraonen zich neg geruimen tyd heriuueren zoUea want alvorens de brug bereikt was moest man Terscheidene mylan door nat zand baggeren en over ruwe steeneo springen Aan den anderen kant ging het beter en leverde het scboone Mexikaansche natuurtafereel eenige vergoeding op voor de even te voren uitgestane pyn aan voeten en likdooro Na nog eenigen tyd doorge march aerd ta hebben zag men in de verte een circnstent van zeildoek opgeslagen haï doel van den tocht De spoitvrienden aeoige honderden in gelal de bladen spraken van 300 betaalden bun f 50 entrés en om half 5 in den namiddag nam de voorstelling een aanvang die jammer Toor da liefhebbers slechts éen minuut en 35 seconden duurde Lang plaizier van ban geld hebban zy dus met gabad Zoodra de beide tegenstanders gereed waren kwamen zy in den riDg en namen ieder op den voor hen gereed gezetten stoel plaats Vervolgens werden de 5 ons zware haodsflbosnen aangetrokken en koa het sein tot aanvangen van den stryd gegeven worden Vriendschappelyk schudden zy elkaar da band en toen ging t er op los Aanvankelyk hield Maher s ieh tamelyk goad en kwam zijn vuist eenige maten op Fitzsimmons gezicht neder een slag trof o a diana lip zoodanig dat bel bloed er uit kwam Zoodra laatstgenoemde zyn kans eehtar schoon zag gat hy tyaen tegenstander een slag ouder da kin die heiu oogenblikkelyk buiten gevecb stelde bewusteloos zakta hy meen en bleef in dien toestand eenige minuten zoo liggen Reeds meermalan beett Fitasinmous andere tegenstanders met één zoo n stag neergeveld Onder de toesaboowsrs bavondea zich ook een paar Mexiaaosehe autoriteiten dia zeker een vrybilji t gekregen hadden Na afloop van den stryd hebben deze openlyk verklaard dat zy eene dusdanige vertooniog lang zoo gruwalyk niet vonden als een stierengevecht an men voortaan gerust prise flghts opMexikaanschea bodem mocht houden Thans is Fitzsimmons aan de beurt om zicb met Corbett to meten doch algemeen is men van oordeel dat by voor dezen bevreesd is en hel tusschen die twee wel nooit tot een stryd zal komen Engelsche clubs hebben evenwel reeds pryzen tot f 96 000 uitgeloofd De officieren der schnttarij te Haarlem hebben in een adres aan de Regentes verzocht te willen bevorderen dat de dringend noodzakelyke herziening der Schutterywet door da Regeering worde ter band genomen K uisrsa i TJE ü ws Een Limbui gsche Opera Limburgia dixit Brabantia cant at Zoover uy bekend leverden de belangryke geschiedenis en de schat van legenden eu sagen van ons Limburg tot heden slechts éénmaal het onderwerp voor eau toonaelwerk n l voor de Elisabeth en Valkenburg 7 é 9 44 8 49 11 10 Een voperac of naar de Dieuweve tarminologie een rouziek i of tooQdramac leverde de Limbnrgtfchfl grond nog niet tot dusverre En dat was verklaarbaar daar er tot voor kort ook eigeniyk geen Nederlandsche opera bestond Maar dïe betaat nu en zie er zal ook earstdaftgi eea Limburgsch maziakdrama het licht tian Ik bedoel hiermee niet een werk in het Limburgsch dialect geschreven dat niet wel mogelyk is omdat er evenvael Limbarg ohe dialecten xyn als Limburgscba dorpen en gehuchten bon aantal is legioen t maar een wark geachrevan iu bat Nederlandscb doch spelende in Zuidelyk Limburg en wel ia het middelpunt van die schoonita streek der Nederlanden in Galpen en omstreken Het Meilief van Gulpen c heet dit nieuwe opos ontworpen als zaogdrama in vier taferwleD De inhoud van het stuk blyft vooralsnog een geheim omdat ik tot openbaring daarvan vooreerst niet gemachtigd ben en het my ook voorkomt dat de nieuwsgierigheid niet dadelyk geheel dient te worden bevredigd Ik wit alleen in zooverre nit de school klappen dat wat trouwens ook voor de hand ligt bet waarscbynlgk nog bestaande gebruik van da Meiliatswaal op deu Gulpar z g Kruis beig den achtergrond vormt vao het geheels werk Daarvoor beweegt zich een ideale liefdesgesehiadeni die op bare beurt weer doorvlochten is met velerlei interessante tsfere len geleverd door popolaira momenten naar de zeden en gebrniken van het feodale tydperk toen de Walrams te Valkenburg su de Reymaers te Gulpen beerschten De tekst is door en door oorspronkelijk en volgt geene andere wet of school dan die eener poëiievolle natnurlykheid Het werk sluit met eene diepreligieuse handeling waardoor de Gulparberg tot Kruisberg gewyd wordt Wat ik van de muzikale bewerking te zien kreeg Iste tafereel beeft myne verwachting oprecht gesproken nog verre overtroffen en toah wist ik dat ïla aompositie aau beste zorgen is toevertrouwd nl aan die van den heer Mart J Bonman muziekleeraar te Gouda den componist o a van ds Leo Caotate reeds zeer gunstig bekend iu de Nedorlandsche muziekwereld Naar de behandeling van dit eerste tafereel te oordeelen mag een even origineel als interessant en geïnspireerd toonwerk verwacht worden Zooals bekend is de heer M J Bouman een Bosschenaar De tekst is van een geboren Limburger die ofscheou reeds sedert vele jaren in de gryze bisschopsstad Ulreobt metterwoon gevestigd evenwel zyu jeugd en jongelingsjaren te Gulpen beeft doorgebracht Is in dit geval myu motto dus niet juist sLimbnrgia dixit Brabantia cantat Da heer Bonman denkt met do compositie van het geheele werk arcbestratie inbegiepeu tegen het einde van dit jaar of begin 1897 gereed te komen Moge het Bastntir van de Nederlandsche opera te Amstsrdam dan spoedig besluiten bet werk in stadie te nemen en op te voeren De daaraan te besteden moeite en kosten de laatsten zulW zeker geen bezwaar opleveren daar het werk in scenisch opzicht geene overdrevOD tischen stelt zullen ryk beloondworden wy althans voorspellen het werk eengoed succes M C Utrecht 15 April BuUenlandsch Overzicht Voor da verkiezing van een burgemeester te Weeoen waren alle 138 raadsleden aanwezig Gekozen werd dr Lueger met 96 stemmen t an 42 stemmen der liberalea uitgebracht op den heer GrÜbl Een dichte menigte voor het raadhuis begroette ded uitslag der verkiezingen met Inide j abel kreten Dr Lueger die nu voor da derde maal tot burgemeeater an Weeoen ia gekozen heeft een toespraak gehouden waarin hy verklaarde de benoeming te aanvaarden Dit had men niet verwacht immers hij weet dat de keizer opnieuw aal weigeren de beuoaaaing Ie bekrachtigeVf en daarom veronderstelde men dat dr Lusgar ar de voorkeur aan zon geven een zyner partygenootcn tot eerst magistraat gekozen te lien en voor zicbaetf genoegen lou uameo inat den post van twaaden burgemeester WMVTOor de bekrachtiging des keizari niet vtniseht wordt Nu Lueger de benoeming aanvaardt beteekent dit de voortzetting van het conflict tussebeo da Kroon en den gemeenteraad Hoe daarvóór aan een oplossing sal gevonden worden is vooralsnog niet dnidelyk Vao de 86 departementala raden io Frankryk hebben 58 zich tegen elkerijksinkomstenbelasting rerklaard en van de overige slechts 20 ar voor sn daarvan dan nog 9 met afkeoriog van de eigen aangifte of den ambteIjjken aanslag De minister van fiaaneiën beeft den ambtenaren van zyn ressort opgedragen uit elk departement een gemeente van minder dan 1000 zielen te nemen en targalykende tabellen op te maken over de belastingen die zy tegenwoordig bataten sa die welke zy volgens de ontvorpan iDkomatenbelasting aonden ie betalen hebban Voor 89 gemeenten hsaft dit onder zoek plaats gehad bet aantal der iu aanmerking genomen belastingplichtigen bedraagt 9000 Van dezen zouden by hst ontworpen steUel 8200 geheel ontlast worden 600 zouden iets minder betalen dan tegenwoordig ongeveer 100 daarentegen meer en een enkele zou precies zooveel betalen als tegenwoordig Kon men dit resultaat op gebeel Frankryk taepassen dan sou daaruit volgeu dat 88 pCt geheel of byua gebeel werden ontlast en dat 12 pet byoa den geheelen helattingdrnk hadden te dragen In het Engelsche Lagerhuis heeft de MiniS ter Chamberlain meegedeeUl dat nu werkelyk troepen naar Zuid Afrika zullen worden gezonden ofschoon niet veel De Minister deelde t zoo voorzichtig mee alsof hy er spyt van had Toch laat bet zich hooreu Uit Kaap en Natal worden zooveel militaire krachten naar het toonset van den Matabeleu opstand virzonden dat er el wat aanvulHug noodig it Zoo voorzichtig behoeft Chamberlain dua niet te zyn Laten de zaken rond eu open behandeld worden zooals dit mannen van eer past dan kunnen al die slingers wegblyven Dat jfe President van Transvaal geen haast maakt om op ds uitnoodigiug uaar Louden te komen te antwoorden ligt voor de hand Kruger zal eerst d n uitelsg van het procesJaiiieson willen afwaobten dat een goede proefsteen is voor Engelands eerlykheid Vaa nieuwe gevechten iu het land der Matabelen wordt geen melding gemaakt De Engalsehen stellen zich zoo min mogelyk bloot in afwachting van de versterkingen die op weg zyn Uit Johannesburg zyn Woensdag 100 bereJen vrywilligers naar Baluwayo vertrokken Naar de Times c me dt werd bun aanvoerder kapitein Fowler toen hy in den trein wilde stappen aangehouden op grond dat men hem by het proces van het Reform Committee noodig heeft als getuige De Australiërs te Johannesburg hebben lord Grey 1000 man aangeboden om te helpen den ppsiand te ouderdrukken De Engelsche begrootingacyfers vinden over t gpheel een gunstig onthaa Het eenige punt dat aanleiding zal geveu tot discussie is vermindering van de grondbelasting mat de helft wat ongeveer een millioen pd at bedraagt en het volgend jaar het dubbele Dit pont zal echter buiten de begrooting om behandeld worden daar het in een afzonderlyk wetsontwerp is opgenomen Hoe zallde leuze laideo waarmede de op positiepartyen by de aanstaande kamerverkiezingon in België zullen ten stryde trekken Want een leoze moeten zg toch hebbeu een banier welks opschrift hen aanvuurt Tegen den Congo zoo laidt het parool door de Reformat uitgegeven eu het blad gelooft dat het volk in groots schare dit vaandel zal volgen Of da kamer de door de centrale sectie aangenomen verrassende resolutie io zake bet nieuwe milUoeo crediet aan den Congospoor wegmaatschappy zal gopdkeuren of niet zat volgens detf heer Lorand niets veronderen aan de zekerheid dat de aanstaande verkiezingen Toornamelyk zullen loopen over de Cougokwestie tegen den Congo zullen gericht zyn en dit dan teu voordeele van de partyen die altyd een vyandelijke houding hebben aangenomen tegeno er de Congo avootursn Ook de heer de Lant beere en andere rlericalen begrypeud dat de Congo hun party rsgelrecht naar den ondergang voert beginnen te retireereit en bc roeven van de band te wyzen beo olidariteit met de politiek van de heeren De Beernaert De Burlet De Smet de Nayer eu tlians ook van den beer Woeste Niets zat hen helpen verzekert George Lorand in de Reforms i de rechterzyda is vast verhouden aan den Congo zy heeft ons tot aau den hals in den Congo gestort en brengt er ons aldoor verder in de clericals rechtenyde is de partij vau den Congo de tegenwoordige clericale regeeriug is de regeering van den Congo terwyl de progressistiscbe en socialistisofae liukerzyde de party is die altyd den Congo heeft bestreden die het vorige jaar de ioiyviog van den Congo heeft verhiuderd en die nooit zal scha beren met den Congo Waarscbyulyk om die reden zoo spot da sohryver heeft men ons nooit ten hove genood igd Het volk houdt van en begrypt eenvoudigs ideeën en het begrijpt zeer goed dit de tegenwoordige regaering heelt België aan den Congo overgeleverd de tegenwoordige oppositie heeft de plichten haar door den toestand opgelegd begrepen en vervuld pliohien die tot 1892 nooit waren ten uitvoer gebracht in de kamer noch door de meerderheid noch door de op fOsitie De Congo is dus de prys van den veldsli f die tosicben de regeering en het volk zal geleverd worden want het Belgische volk beeft en afschow van den Congo Zyn instinct zegt het dat hy zyn ondergang zal worden dat man in stryd met alle beloften zyn kinderen zal nemen nadat men zijn miU lioeoen heeft genomen dat er geen dwaasheid zoo groot is of de megalomanen die België regeeren zyn bereid om hsar te begaan tsneiiide den Congo wasaiin te voeden Omdat het volk dit alles weet vertrouwt e radicale afgaraardigde dat liberalen en democraten ala sy by de aanstaande verkiesiugen teu stryde trekken met de leuze tegen den Conga de ovexwiuning zuil n behalen waardoor België dan bavryd wordt op eenmaal èn van deu Congo èu van de clericale regeering Hst papier is geduldig maar voorloopig ziet het er bg onze naburen nog niet naar nit dat deze vrome wenscben zoo spoedig in vervulling treden Vorst Ferdinand van Bulgarye bevindt zioh thans te Si ut Petersburg en wat hem niet al te dikwyis ia gbschied zoolang hy vorst van Bulgarye ïs geweest hy is met vry groote eerbewyzen ontvangen Een eere compagnie vau een aer garde regeoieuten mei vaandel eu muziek was op bat perron aanwezig In de keiieriyke wachtkamers bevonden zioh o a da commandant eueraal vau het keizeriyk boofdkwartier de adjunct van hst ministerie vau bet keizeriyk hof de gouverneur van St Pdters burg de cojimandant van de garde du corps ds plaaselyke commandant de prefect der stad en een deputatie der Bulganrscbe kolonie Kort voor de aankomst van deu trein was ook grootvorst Wladimir aaugftkomeu De vorst die de uuiform van Bulgaarach generaal droeg met bet band der Bulgaaraohe orde van Alexander begaf zicb oumiddeliyk naar den grootvorst en inspecteerde daarna de compagnie welker muziek J het Butgaarsche volkslied speelde Nadat het gevolg van beide sydeu aan eikaar was voorgesteld begroette de Turksche gezttut den vorst eu stelde hem de verschillende Isden van het gezautf ehap voor Iu de keizerlijiie wachikamer werd de Bulgaarsche deputatie voorgesteld waarby een lid een toe ipraak hield De vorst antwoordde Ongeveerj het volgejide Hy was gelukkig iu het uiiddonpiiut van Rusland vau den bevryder vau Bnlgarije Bulgaartcbe woorden te hoore en een bartelyke ootvaogit te wudim Diepe erkeutelykbeid en liefde voor den bevryder zouden hem verder leiden Hy was gelukkig dat het beuchelyke oogeublik gekomen was waarop hy als Slavisch torst de eer had zich voor te kannen stellen aau don verhevdn persoon des keizers den be cbermer van Bulgarye Hy dankte da deputatie voor de vadeTlaudslivveude ontvangst Daarna hegaveu ds vorst engrootvorst zich per rytuig naar bet winterpaleis Wanneer dej vorst eenige uiaauden vroeger gekomen was zou de ontvaugst geheel andeta zyn geweest Dan had by uiiaschieu zelf een dieustman mogen roepeu om zyn bagage te bezorgen SSl Staats loterij 4e Klasie Trekking van Maandag 20 April 1896 No 103Ï0 ƒ 25000 No 304 1600 No 14617 ƒ 1000 No 591 400 No 66 1 en 7986 ieder f 200 No 426 9509 98E4 11299 12200 eu 20623 ieder 100 Prijzen van ƒ 65 61 2673 BS06 7940 10217 12744 16476 18858 70 2686 6368 7951 10424 12772 15487 18981 110 2764 6413 7968 10236 12811 16536 18964 118 2832 G446 8008 10363 12813 1657 18968 131 2856 E46I 8026 10372 12856 16647 19Ü16 213 2888 5487 80B6 n04lO 12869 15718 19064 828 2923 5509 8202 10422 12886 16768 19062 241 2931 5558 8286 10435 12914 15777 19188 4S9 2939 6551 8326 10472 12930 16786 19172 510 3001 5685 8378 I04 7 12987 15831 19214 558 8071 6 7 8463 10549 1S958 16873 19227 08 3073 5698 8466 10651 13010 16063 19103 600 3092 6740 8507 10573 13103 16149 19300 686 8172 5792 8666 10600 13121 16271 19845 689 3186 6794 8658 10623 13130 16293 19350 714 3243 5616 8727 10659 13162 16343 19616 721 3249 6867 8731 10698 13128 16576 19542 78 1 3289 5943 8748 10706 13346 16694 19568 804 3293 6965 8771 10716 13390 16659 19574 820 3323 6057 8879 10733 13429 16664 10636 1069 8362 61 9027 10737 13434 16877 19681 1146 3366 6202 9043 10776 13684 16772 19659 1158 3441 27 9049 10801 13581 16796 19698 1186 3638 848 9056 10810 13588 16808 10716 1196 3617 399 9169 10812 13650 16900 19768 1123 3787 457 9174 10857 18657 16909 19861 1307 3742 6477 9183 10904 13782 17009 19993 1316 3801 644 9220 10981 13875 17077 20024 1396 8818 652 9256 10986 13891 17090 20036 1402 4017 6 9 9267 11U8 13894 17170 20037 1488 4044 6693 9266 11121 18940 17191 20068 1494 4043 6613 9316 11190 13961 17885 20081 1628 4053 6 73 9327 11226 14058 17342 20090 1533 4083 6760 9381 11296 14061 17353 20104 1811 4091 765 9420 11424 14141 1740V201S7 1667 4151 6834 9444 U456 11143 17409 20147 1696 4173 6868 9458 11490 14194 17620 20158 1761 4174 6888 9620 11609 14311 17531 20191 1802 4222 6939 9645 11645 14343 17666 20266 1847 4928 6964 9663 11678 14871 17697 30271 1852 4861 7004 9679 11618 14419 17806 20321 1900 437C 7024 9690 11702 14543 17810 20393 1981 4386 7U9 0718 11713 14567 17838 20402 8023 4430 7186 9743 11720 14693 17960 20411 2085 4577 7144 9751 11749 14608 18090 20422 2089 4710 7188 9771 11805 14684 18156 20478 3142 4771 7234 9795 11874 14708 18199 20481 8164 4786 7291 49833 11972114980 16209 539 2170 4806 7335 9868 12004 13044 18144 20641 2276 4826 7368 9876 12090 16075 18286 20646 2819 4848 7482 897 12115 ISIQI 18310 80575 18154 12313 12319 13340 13463 12479 11617 12596 18661 12711 2418 2440 2567 2591 2566 2579 2938 2668 2063 2666 4860 4916 4934 4988 5038 6070 5134 5 89 5273 5308 16194 15174 15396 15310 16347 15369 16371 15381 15451 15490 7513 9934 7684 9946 7544 9976 7566 9989 793710059 7695 10173 7804 10099 785110189 7876 10191 7897 10211 18469 10576 18486 80611 18608 20800 18 30 20808 16637 30861 18981 20892 18648 10901 18758 20910 18819 20916 18833 30995 FAUTAISIE HOEDEN A van OS Az Kleiweg E 78 GOUDA Beurs vati Amslenlam 18 APUIL Vorkr slatin Nedsriin D Cart Nod W S V 91 lilo iilo dilo 3 I 100 ililo dito dilo 3 1 991 HoNOA E OM Uoudl 1881 88 4 iTiUit Inschrijving 1862 81 5 79 ÜosTRNR Obl inpapio 1868 i 881 dito in Eilnr 1868 5 41 84Vi PoRTUQiL üWig mat coupon 3 dito tickot 3 161 jjJ j Kuai KD Obl Binnanl 1894 4 63 dito öeooni 1880 4 97 ditobijIloths 1889 4 98 dito bij Hopa 1889 90 4 98 dito iu goud laeD 1683 6 dito dito dilo 1884 6 103 SpiNJB Parpot sohuU 1881 4 58 Tu K u Gepr Couv laan 1890 4 80 Goo leoningserioD 10 i 80 Geo laeniuK Mrie 0 31 Zi mAj n llip 1 obl 1892 5 M lIoo Obl Buit Soh 1890 6 04 VïNBïliELji Obl 4 onbop 1881 41 A IUT1IID411 Obligatien 1895 3 1001 EoTTMilUM Stad loon 1894 3 97 Nkd N A fr HacdetHV aaitd 45 Arendib Tnb Mij Cerliaculen 705 Don Maatsobappij dito 567 Arnh Hypotheekb pandbr 4 iOl Cult Mij der Voratenl aand 68 a Qr Hypothoekb paudbr 3 100 Naderlaudaohe bank aand 300 Nad Handalmaat rh dito 144lVi N W Il Pac Hyp b pandbr 5 63V Roti Hypotheokb pandbr SV lOOV Ulr IlypothuoVb dito 3 99 OoflTENR Ooat Koug bank aand 140 llusl Hypothookbauk pondb 4Vi 9 AuiRlKl Bt uil Iijpotli pandb 6 69 Maiw L i l r Lien oorl 9 28 Neb Holl U Spo r Mij aand 110 Mij tolEipl V 81 Spiv and 97 99 Nod lud Spoorwogui aand 198 Nad Zuid Afrik Spm aand 9 169 dito dito dilo 1891 dito 5 101 lTiLlE Spoorwl 1887 89 A KoW 8 49 Zuid Ilal Spwlnij A H obl 3 61 Polen Waracbau Woanon aand 4 192 BosL r liuaa Spw M j obl 4 98 Balliioliü dito aand 91 Faatowa dito aand 5 77 Iwang Dombr dito iiand 5 101 Kursk Cb Aaow Sp kap obl 4 100 dito dito oWig 4 99 j Amimk A üont Pac Sp Ml obl 9 100 ühic ScNorUi W pr J T aaud dito dito Win 8t Palm oW 7 136 Donvor Hiü Gr Spm oert v a 12 12 ii lUinoi Central obl iu goud 4 102 Louiav Na8hville urt v aiind 61 Mexico N Spw Mij leb p o 6 103 Miaa Kansas V 4 pet prof aand 11 H ViS N ïork Ontario Si VVott aand 6 dilo Ponui Üblo oblig I 106 Orogon alif Io bvp in goud 5 77 SI Paul Minn li Mnnit obl 7 106 L n Pac Hoofdlijn oblig 6 i dito dito liino Col la byp 0 5 Canada Can South CJort v land 49 Vek C Kallw U NaT Io h d o O 15 16 Amsterd Omnibus Mij aand 199 Rollord Tramweg Maats aand 300 Neb Stad Amslordom aand 8 107 Vi Stad Kollerdam aand 3 108 HlloiB Stad AnlwerpnnlB87 2 103 Stad Brussal 1886 3 103 HoNO Thciss Begullr OosollK h 4 117 OosTKNR Staataleoning 1860 5 122 K K Oost B Or 1880 3 171 Sfanje Blad Madrid 3 1868 34 ADVERTEWTIEW U STAATSLOTESIJ Ten Kantore van den CoUeci ur Wed A C COSUX is getallen het geheele lot van de S00O op nummer 105 6 gesplitst in j jq t A H t besta onschadelykate en ge makkelykste poetamlddel vooi Hcere en vooral dames en Klnderachoenwerlc I Is de Appretuur vau C M Milllsr k Cs M l Berlin Beulh Str 14 Men lettftfoed fynSJ op naam en fabrieksmerk Nei Ver Bos Hyp Spobl eert 114