Goudsche Courant, dinsdag 21 april 1896

35ste Jaargang Woensdag 22 April J806 No 6947 Een ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffert der Zalffoevlekking Oname en geheime aitnpattingen is het beroemde werk Dr Retail s NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uit ondering ran Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 AfzonderUjke Nommers VIJF CENTEN Bekwame Bankwerkers btkend met PLAATWERK kannen onmiddellijk geplaatüt worden aan de in aanbouw zynde Gasrabrlek te Schoonhoven Zich aan te melden b den Chefmouteur W NlflüWKËBE FRMSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheuiische Wasscherij TAN H OPPE HEiMEU 19 Kruitkade Botterdam Gebrevetaerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepAt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az SpMialiteit roor het stoomen en verren van alle Ueerenen DameBgarderoben alscok alle Kindei oederen Speciale inrichting roor het stoom o van pluche man tela veeren bont enz Oord nen tafelkleeden enz worden uaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onsohadel k roor de gezondheid en Tolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieksD z n de prgzen 25 gedaald Te stoomen go deren ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te rerren goederen in eene week 1 PAJEUJ irw B jt aiuktroa uAOJLmare du FriDtemps T B PABIJ B Zenden gratis üfranco de ffenerale geïlluitrvêrda catalogus in d hoHandsobe en fransohe talen bevatt nde de nieuwste modes voor het Zomsrasizoen togen gerrankeerde aanvrage gericht aan I JULES JUUZOT C PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in vuorraad bij 4 Pi lnt ni worden even een liosteloDS toegeconden doch men gelieva duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen V ra ndlBa n naar 11 Irfmden derWereld t catalogus bevat da Voorwaarden det rerzendingan voor Franoo Vracht en Rechten Üoprsspondentia In alle talen Lijilm aan Dauw of llaarwonn drooge vochtige Schabben auwworm eu hetmet deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastige fjeuken € ler huid alsook elke andere baidziekte wordt onder waarborggenezen zelfs b hen die door niemand genezen konden worden door Ur Mebra ViecMenêod Onaehadelijk Qebruil Uitwendig Prijs zes gulden Ned Ct gen vooruitbetaling per postwiasel ook postzegels waarop toezending volgt vr van porten inkomende rechten Verkrijgbaarbü de St Marien DrogerU an y Duit8chland I I I r II Geen Grijs Haar meer DE NIKU WE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjes van het hoofd Ëischt op den hals vanden flacon 1 Verkrijgbaar in flacons van 1 50 Jt ƒ 0 83 hQ I 4 Cit Stoo3an bootd iean st ciESTAFETTEK Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgeionderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOtlDA naar UTRECHT dM morgena ongeveer teu even en det namiddags ongeveer leu vUi uur Met deaeu goederendienst be taat ook eene zeer goedltoope reUffelegmheld voor Pannagier naar UTRECHT en tusschengelegen plaatsen Kantoor IMieuwe eerstal De Agent H J MOEUBEEK Kathreiiier s Kneipp Malzkofiie gezondste en beste koffiebijvoegsel AMERSFOORT A MEE3POOBTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Bcschuittabriek stoom Automattsehe Walaen JUeelfabrtek Pijn gebuild Melk Tarwebrood ordt von do lijoalo soorten tor o ireraaakt oUoen mot zuivere onofgeroomde melk vermongd bhjft liier door minsten vier dogen Toreoh on heerlijk von smaak en is Terkrijgbaar in pan geknipt pan vloer hard geknipt plaat Engelseh Dultscli en gallenvorm n stake van 6 ot 9 ot 12 ot in vloervorm ook van 18 ot 24 ot m Extra njn gekuipten vorm in aioki van 7 ot 10 ot 14 et en met toevoeging van prima naluurboter als fflelkkadetjes Van 2 Ct l ot Qewoon Krentenbrood wordt ols l un gebuild M lk Tanvobrood moor met loovooging von primo krenten en ondere prima zuid rueliton gefabriceerd blijft hier door vele dagen versoh on beerlek van smaak en s verkrijgbaar in buSVOrm en SngelSOheu vorm in stuks van 8 et 12 01 16 et 24 ct 32 cl en KrentenboUetjes van 2 ct 1 ct Munitiebrood bruinbrood wordt lan speciaal er voor BMobikto beslo tarwosoortengtlabnceord smaakt hiur door overheerluk on is gezond on verkrllsrbaar In ront n 9 P l Sï 20 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Dg 5 ct 75 Dg 7 ot 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 ct deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépöt1 houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEUHSING Eenige dèpöthauder te Gouda J L LEBFLANG Door gehool Nederland dépóthouders gevraagd legen flinke provisie en franoo vrachten der volle en ledigo kisten Het groote aantal zenuwkwalen wsEt t T ii sn w ld d ilSkt lUn vSird AÏS f nte bttaamUllln rn r v y ïJK ïv r ra V t lUt gIMt d iMni 4 W t UMhftpp lük Un oiBMlt ftftolirift P iNNlèra awtf dr Kt M P ktlHWM HMMhMf tu feit liiichrifSin M neitwU fewijd il rsiatf laa it fit fcraikitniri M mi en ken ilw t rkm rr wrllvsn l oW LKf 3 t l lV Hïfil ♦ r e l n oor bcr ert an urtot lioh ainhiMriinri aiiitlii votlin vsrioovlng la ut feMfi fccifi rj den hibban wigana TewohlJnHBlen ali St wtli J JS S±S iS ëÉ HOniENTLEESCHBSOOS EN EOEHIEEUEEL UIT DE ROTTERDAMSCHE BROODFABRIEK VLEESCHBBOOD per 100 K G 18 50 K G 9 50 25 KG 5 25 5 K G 1 15 1 K G 24 Ct BOBNDBBJUBEL per 100 K G ƒ 17 50 K G 9 25 K G 5 Alleen verkrijgbaar bij JAC WÓUDEN BEEG MABKT A 103 GOUDA 0f MOJfSTBBS op aanvrage grntia en franco z ELFBEWARIl G üollandsche uitgave met 27 afb Prjis 2 gulden leder die aan de verschrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetTerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Hoafdprtjt SdO OOO Hark Henbiedehet geluk de knd De prUiien tfjii door d u Staat fCKarandeenl Uitnoodiging tot deelneming in de Kansen van door do den Staat Hamburg gewoftrbctrgde groote Geldloterij waarin zeker 10 Nlllioeii 740 990 Mark hItV óodoM gewonnen mo ten worilea Do prigzen van tleze veel voordeel biedebde Geldloierij die volgent liet plan ileobts 112 000 loten buvnt EJja da volgonde Du hoogste prijs ia eveataefll KOO OOO Premie ran SOO OOO M 46 prijsan a 0i 1 prys 1 prijs 3 pryzen 1 prys lp rijs Iprga prijs prijzen 1 prijs prijzen a 200 000 M 106 pryEen r 3000 M ü 100 000 M 306priüzeD k SOOO M a 75 00 M 782pryzenil 1000 M i 70 000 M 1348pryzeni 400 M a 65 000 M 43 prgzeu 300 M a 60 000 M ISSprlJz aSOO 150M tl 66 000 M I1 327 prIjzoDa 166 M a 50 001 M 8961 pr a 184 104 lOOM a 40 000M 9249prijz i7 46 SIM a 20 000 M totBHt 66 Ï40 prgzen Slpryrt B 10 000 M en worden deze in eeaige maanden in 7 klaasen uitgeloot De Houfdpriji in de Ie klatae baUraagt Mark 60 000 at gt in de 2e kl tot 66 000 M in de So tot 60 000 M in de ée tot 65 000 M in de 5o tot 70 000 M in de fle tot 7S 000 M in de 7e to 200 000 M en met de premio van 300 000 M prent tot 500 000 Mark Voor de eerste prystrekking die officieel it vastgesteld ko9t e n getieel origineel lot sleohts Qald 3 60 een half origineel lot slechts Guld 1 76 een kwart origineel lot slechta Guld 0 90 tedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gubacl hebbende trokking d ofScieele trekkingalijst Trekkingsptan voorzien au hot Wapen van den Staat die de prijs van de loten en de vordeeling vaa de prijzen over de 7 klassen a Dgeefl verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling on vorzonding van de prijzen gOBohiedt door mij diri ct en prompt a u de winners on onder de strengste geheimhoudinafca hmmmi ledere bestelling kan mon eenv iudtg t W per postwisael opgeven Mou wende zich dus mot de aanvraag omtoezending ran loton voot e spoedig laa litbbrnde trekking zoo apoodig mogelijk ofuiterlijk tot 30 AB HMi e k met rertrouweu tot Samuel llcclischer senr Iknkier on Wissjlkaaloor in HAMBURG Uuitaelilaud 6000 Stuks uit dl fallieta uassi eener der eerita battenluidselu hbriekea over ymomene coogenaamde Leger Paarden DekNis naetlin tapn den spotprijs van tl t 7l ptr stak orden uitverkoohl Dan diilka entlijtttra itkm iljn iga mrni ala eea litia a 140X190 om groot dus hot gdiMla paard bedekkend met ol opgo aaajd en 3 brvede streepen ▼ Its erit kleine partll witte woUene Slaap Oekens gnnt 140X19 cm wegmi zeer kleine slaelltl door nklui beraerkbare fonUa in het weefsel aanpebodcn ad 1I 3 B0 per stuk ICosten anders het dubbele PV Daideltjk SFHolirBvfii b t M nrea wntm r Totrrwd ilrekl r en towsndlju n MOraff of Mtdi r renbsnrs pnnpt w irevMrd B Ilnrwltz rlobt Groote Staat 81 jala Druk van A BaiNtHtN tl Zaan BINNENLAND ÖODDA 21 April 189ü Ken gHelicbtp tad 23 personen alhier heeft de 4 25000 op lot getrokkeo Toorzeker ten Mrdig buitenkensje De lotery Tereeoiging de Volharding te ZeTeohnizen bestaande uit 34 leden had het genoegen Ie 25 000 op een taeude lot in de Staatilotarg te trekken men kan begrypen dit h t geld met graagte in ontvangst wordt genomen daar byoa alle leden behooren tot de arbeidersklassen en bftt in hun huisgezin goed kunnen gebruiken Gisteren namiddag zyn door het losseh eten van ten touw berestigd aan den bok van eeu beittelliug geplaatal in de Vau VoUenhovenstraat te Rotterdam drie peraouen in dien bok gezeten op den grond gevallen Tvrea hunner werden naar het Ziekoubuis varroercl een met een gebroken linkerarm en een met eeu hoofdwond derde kneusde zich aan den rug Alle drie t n ta Geuda woouacbtig doch TerbiyTen tydfflyk in eeoe keet aan den Weateriiogel gfbouwd pd Ie luit P 0 Specht Grgp fan het 4e reg inf thans gedetacheerd bg de koloniale reserve te NgmaRen wordt voor 5 jaar gedetacheerd bg het 0 I leger Beroepen by de Gereformeerde Kerk te Oodewater di B Teerink te Werkendam e a In zake de Tordering van een aannemer ran rgkawarkeii tot aobaderergoediug wegene aanvaring van zgn stoom bagger molen in de haven te IJmuiden op 12 Juli 1892 door hetEngeU seba icbip Lady Salisbury c welke vordering door de rechtbank te Dordi ecbt ii afgewezen heeft het gerechtshof te a Gravenhage een onderzoek door deskundigen bevolen Gisteren veroordeelde de rechtbank te Groningen den ontslagen politie beaubte v IJ wegens meineed tot gevangenisstraf voor den tyd van één jaar Van ten voornemen by de Btrtogin van Albany om een gedeelte van het badseizoen te Haarlem door te brengen en vau het staalwater uit de Wühelminabron gtbruik temaken is ten Hove niets bekend FEVILLETOM 0S Welke hoerf WelkeP vroeg lord Dane dieiu etne te hoogs sfeer leefde om cieh met praatjes betreffende de aangelegenheden van voorbij trek keu dereizigers in Zeemansrust op te houden Ik bedoel dien knappen jongen mau die met de reddingboot aan wal ts gekomen en die by Ka vensbird zyi iolrek beeft genomen mylord Ik geloof niet dat er ooit ergens meer beweging kan geweest zijn om eene doos bet had er veel van of ly vol bauknooten van duizend pond was en van morgen is de doos opgehaald Daar staat zg achter uw iord schap Lord Dane keerde lich hg deie woorden om en stond nu vlak tegenover de doos Hij bekeek haar oplettend Mitohtl verbeeldde zich dnt die doos Ïq boogt mate zijne belangstfllling wekte want hg stond als aan den grond vastgenageld Toen hy wedor opzag draaide hij er om heen trachtte haar op te liohttn en te schudden Kortom h bekeek de doos van alle kanten zoo als een nieuwsgierig kind een nieuw stuk speelgoed doet en alsof hjj grooten lust had het aan stukken te slaan om te zien wat er in was Wie zegt gn dat eigenaar van die doos Is Uitohtl r Men meldt uit Zaandnm Aan do patroonlabriek bj de Hembrug had gisteren middag omstreeka 12 uur een ongeluk plaats De kalkmaker J Visser van Amiter dam oud 35 jaar gehuwd geraakte tusacheu dea kalkmolen welke door stoom in beweging wordt gebracht en wat onniiddetlijk een Igk hoewel de maehioe xeer spoedig ophield te werken De correspondent der N R Ct t Batavia seinde onder ctugtetkening van gisteren het volgende dttt reeds per bulletin aan de abonné e te Botterdam werd mfdegedeald De sterkteo Anagaloeng Lambarih en Senelop r yo ontret en vernield Senelop uaeenhevigen alryd waarby wy 2 stukken verloren die echter werden teruggenomeo Gewond werden Majoor D A Okhoyien en de Iste luitenant J H Zon terwyl de l ste luitenant jbr K L A P v d Maefeu de Sombreff een zonnesteek kreeg Gewond werden buitendien 68 niuderen terwyl ar 13 sneuvelden Generaal Vetter gaf bevel om eene brigade in gereedheid te brengen die voor een geheim doel naar de Atjeb kust wordt gezonden Bg bet departement van koloniën is bet voegende etegrana van den gouverneur generaal van Nederlandach Indie dd 19 de er ontvangen Eergisteren de posten Anakgatoeng deuelop Lamsoet va Lambarih opgeheven Meeste tegenstand op rechteroever der Atjeb rivier Twee o fficiereo gewond en ongeveer zestig mindere militairen gesneuveld of gewond Eeo veldkauon wegens moeili k terrein acbterge laten doch zonder het sluitstuk c Zaterdagavond zyn Willara van Berkel eti zijne vrouw op bevel van de rechtbank te Rotterdam uit de voorloopige hechtenis ontslagen Beiden zyn nog denzelfden avond kort nadat men ben nit de strafgevangenis aan deu Noodsingel vrij gelaten bad naar Utrecht ertrokkeo waar zy buu iutrek namen in de wouing door de vrouw voor bare arrestatie bewoond Zoo is dan bet gerecbtelyk onderzoek omtrent de zaak vau den afschawelijken moord op niets uitgeloopen en blyft de moordenaar helnas onontdekt Ëen resultaat dat algemeen met groote teleurstelling zal worden vernomen Voor Van Berkel vooral is de maanden lange voorloopige hechtenis die eindigde met zyot vrylatiug een zeker wel door de omstandighedeu gewettigde maar toch zeer harde maatregei geweest Vermoedelyk zal men nu het onderzoek in de ingeslagen richting géén rcBultaat heeft opgeleverd wel de hoop moeten De jonge Amerikaan mylonl die mot do reddingboot aan wal ia gebracht Uw lordschfip beefthem hier leker al wel ontmoet Het is een zeerknap jong menscb en hij is zoo vriendolgk in zijnspreken Ik bedoel den heer Lydney Ljdney Lydney O ja nu herinner ik mjjden man merkte zgn lords hap aan Lydneyl herhaalde hij bij zich zelvon Ik herinner mij niet datik dien naam ooit meer gehoord heb Kn htj beweert dat hij eigenaar van dezo doos ia niet waar Mitchel Ja zeker mylord Dit ie de doos waaroverhij zoo bozorgd is geweest Dat is zijn naam niet vervolgde Mitohel toen hij zag dat Mylord met bainngewone aandacht op de spijkers stoardo hij meendede gedachten van mylord te raden Ik heb hom deopmerking gemaakt dat die letters de zijne niot zijn en hg heeft mij lachend geantwoord dat hij dit ookgeenszins beweerd had Hg is oen kruiwagen gaanbeatellcD om de doos naar Zeemansrust te latenbrengen Lord Dane bekeek de overige voorwerpen oen voor een met ds meost mogelijke aandacht Toen hst onderzoek was afgeloopen keerde hij zich tot Mitchol Behoort hem niets meer van dit allesF Neen mylord alleen die verlakte doos Hijzoide dat hij veel pakkaadje aan boord had miiarhij scheen er zich niet om te bokomoieren dat atzgn good verloren was hij tobde alleen over die doos Lord Dane verwijderde sich ia allergl en Mitchel bleef op de wacht Ëen oogenhlik later zag Mitchel eenigzins tot xijue verbazing lord Dane met tweo mannen en eene ledige kar terug komen De kar was van een molensir li op de gronden xipgeven op de ontdekking vau deu moordenaar Eu zoo voegt zich deze moord weer by de vele andere moorden in de laatste jaren gepleegd waarvan de bedryvers onontdekt bleven Het regeeriagiantwoord op bet Voorloopig Vers ag omtrent de kieswet ia aan de Tweede Kamer ingezonden Naar wy vernemen wordt iu de gronden van toekenning van kiesrecht geene zakelyke verandering gebracht en behelst de nota van wyeiging slecbts technische verbeteringen In de overgangsbepalingen wordt bet kiesrecht tot op de invoering der nieuwe wet op het personeel ook met de bestaande personeelo belasting in verband gebracht Gisterenochtend wilde in Den Haag een burger het voor eeue militaire oefening afgezette gedeelte van bet Malieveld betreden Toen hem dit door een schildwacbt belet werd ging de man tot handtastslykhaden over Op last van een officier werd by toen in do wacht naby de Boachbrng geplaatst van waar hy tater door de politie werd afgehaald De heer N Zerbst te Ede directeur eener inrichting voor lenuwlyders is iu hoojfer beroep gekomen van bet vouuis van betkantoa arecüt ie Wageniugen van 13 April waarby hy wegens bet verplegen van krankzinuigeo zooder daarvan beboorlyk aangifte te hebben gedaan is veroordeeld lot f 100 boete of 20 dagen hi chtüuis De rechtbank te Wiuschoten beeft Rudolf N te StadskanasI ter zakt vau den HieUtal vnn manufacturen ten uadeele van mej wed Kuipers aldaar veroordeeld tol eene gevange uisstraf van vyf jaren De eiüch van het O M was 3 jaar Eene andere beklaagde iu dezelfde zftik Roosje N te Nieuwepekela beicbuidigd van baling dier goederen tot eeoe gev van 7 maanden waarvoor de eiscb van het O M 9 maanden was Op Wesikapelle waren de gemoede to tier dykwerkers oog altyd niet tot rnst zyn gekomen Ofer de onde bekende grief inzake het werken asn de duinen te Zontelande Gtsterenochtend nu verzamelden zy zich alle vdor zy ann bet werk togen op den dyk en beraadslaagden daar ouderling Het gevolg hiervan was dat zy R M en zyu zoon de personen die indertyd te Zontelande aan de duinen hadden gearbeid en door van Dane woonde hij was op wog geweest om tarwa te halon die gemalon moost worden Lord Dane was de kar tegsngekomon toen bij vnn hot strand kwam on den weg opging en bij had de molenaarskioohts die bij de kar waren vorzooht om hem e volgen tot welk dooloinde zal aanstonds blijkon Daar kwam de kar aan mot de twee mannen en zijn lordsohap zij hield vlak hg Mitchel en de opgevisohte voorwerpoii stil Lord Dane wenkte de mannen en beval hun kortaf do voorworpen op te laden De molonanra deden het tot verbazing van Mitchel en weldra was alles op de kar gotild Kr was behalve de vertakte doos geen zwaar voorworp bg Deze werd met at het overige op de kar gczot maar zyn lordschap zeido dnt raon het vat met varkensvleesch on den houten balk op het strand kon laten liggen Daarop zou de kar met hare lading wegrijdon en nu eerst w s Mitcho in staat om te spreken Mytord riep hij iu stomme verbazing uit het is verboden dio voorwerpen weg te halon envooral aan die doos mag niemand raken Ik benhier op de wacht gezet om te vorhoeden dat niemand zulks doet Ik Iaat alles veitlghsidshalve naar het kasteelbrengen zeide lord Dane Maar do eigecaar van die verlakte doos zaldezelve zoo aanstonds laten afhalen Kn ik heb mijnwoord gogevon dat hij de doos hier ouaaugoroardterug zal vinden Als hij bij den opzichter beklagover mg indient kan dit mg mijns betrekking kosten mylord Zoudt gij uwe betrekking vertiezen omdat ggmtj gehoorBiaod hebt F hernam lord Dane op sohtrt de dykwerkers van Woatkapelle waren verjaagd ontboden en verklaarden hen weer iu genade te zullen aauntmen wanneer zy beloofden slechta op hun beart met de anderen het werk te verrichten Nadat die belofte was afgtlegd werd da vrede weer gestoten en keerden alten tot hunne ge wone werkzaamhtdeo terug De brigade marechaussee welke vroeger nit drie man bestoud is sedert Vrydag met twee man vermeerderd Als woonachtig iu de grensgemeente J iuzperlo Boest de gemeente vroedvrouw Theodor Wisselink op 26 October jj l hare diensten verleeoen in de Duitsche grensgemeente Suderwiek Zy was toen zy de verlossing lou verrichten echter zóó beschonken dat zy voor hasr taak niet berekeud was Van dit geval werd by de Duitsche autoriteiten aangifte gedaan en deze traden weder in correspondentie met den inspecteur van hel geneeskundig staatstoezicht iu Gelderland met bet gevolg dat dezt laatste den gemsenteraad van Dinxperio dringend verzocht deze gtraeente vroedvrouw uit tiiar betrekking te ontslaan dit volgens verklaring van den burgemeester meermalen btj het verrichten harer taak misbruik van sterktndrank moet hebben gemaakt Ue gemeeateraad van Diuxperio heeft nu bedoilda vroedvroiiw Zaterdag uit haar betrekking out lagen De beide wethouders hielden zich buiten etemmiug De ontslagtut was 35 jaar in betrekking Byua ifldtreea is overtuigd van bet nut van sparen maar tang niet byna iedereen spaart Zooala met zooveel zaken moet het ouk hierin den menschen gemakkelyk gemaakt worden Dit heeft een Italiaan Artoni ingezien en by ii op het denkbeeld gekotueu antomatisobe spaarkassen op te richten Men werpt een muntstokje in de gleuf der maehiue en ontvangt daarvoor eeu kaartje Heeft meu een voldoend aantal van die kaartjes in zyn bezit dan kan men die naar een gewone spaarbank brengen Op die manier beeft men een fonds dat voortdurend bij kleine beetjes uitgebreid kan worden In Italië heeft deze automatische spaarkas reeds veel opgang gemaakt Men ziet dat htt idee foitelyk op hetzelfde neerkomt als het systeem der po tspaarbank waar mto kan bagioneo met sparen door postzegeltjst takoopen en die iu t plakken in zyn hoekje lutusscheu lokt dit automatisch stelsel nog meer tot sparen nit vooral by kindsrsu die er steeds een genoegen in vinden loo of zoo aundeu toon als Spotte hij mot Mitchul s uuiioozelheid Wij weton Ukig niet aan wie dezo voonverpen toebohooreu en zij zullen op hot kasteel goed bewaard zijn Maar ik hoop dat uw lordschop mg dit niet ton kwade zul duiden de eigenaar vau dezo verlakte doos bad zich aangemeld hield Mitchot aan Wat moet ik zeggen als de beer aan wien zij toebehoort haar zoo aanstonds komt afhalen f Mitchfl hernam zijn lordschap bedaard gij zoudt wel doen mul eens ter dege over iots na te donkon waarbij gij uaar tiet schgiit nog met hebt stil gestaan I Ik bob alt heer van Danesheld het rocht op alle voorworpen dia op het wrak gevonden zijn onversohillig of de ooraiirookelijke oigenaars teven of niat Ik donk geen misbruik van dit voojrochl to maken dit komt zolfs niüt btj mg op maar ik varkies dat deze voorwerpen voor het oogonblik voillghoi Ishntvo op het kasteel gebracht wordea Gij moogt dit aan den heer Lyduoy zeggen De kar was reeds half wog het strand afgereden en Lord Dana volgde haar Mitchel bleof sprakotooa en roerloos staan Llij had geen vrode met de uok en hij vreesde dal het gebeurde don hoer Lydney evenmin zou aanslaan Niettegenstaande de verzokering van den heer van Danesheld was b er niet gerust op dnt deze handelwijio goeuo onaangoname gevolgen un tich zou slepen en bg was overtuigd dat de h er Lydney er verstoord over zoa zijn i oo stond hg daar hij sprak niet hij verroerde zich niet maar bleef als aan de plek genagejd verbaasd voor zich nitslaren iWorili 9 nol$ii