Goudsche Courant, woensdag 22 april 1896

No 0948 Donderdag 23 April J890 35ste Jaargang iD Kalcjeu Zijde Moiré PARASOLS COBSBT8 Spfoiiihteil mimm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DAMES Frouli eo Hemden BOORDEN Q W MANCHETTEN oW KANTENKRAGEN i jden Stoffen GltjariU V v tareii enz 11 katoea Zijdi Glacé De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsmimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Wisbrun Llffmann MARKT 136 DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen ter kennis van Ingelanden dat bij de op 16 April 1896 gehouden heretemminq tuBschen de Heeren P KER8BERGBN en W VAN DER GIE@BN @ Toor Hoofdingeland in het He district gekozen is de Heer P KËR3BËRGEN dia daarby de meerderheid van stemmen verkregen heeft Djjkgraal en Hoogheemraden van Rgnland C COCK Loco Dflkgraaf H P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaris Leidtn 18 April 1396 SÈTj Allerwege bekroond m Eere Diploma s Gondenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s HygienicExposition Chicage 1893 is bet WereWberoemd üraiven Borsl lloiiig Exlracl MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIOBLOEMt TAN H van Schaik Co gevestigd te Oravenhage Geun middel is oi kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OJfBMRBOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het veraacht en geneest OXMIDDMLIJK de strengste hoest n verouderde borstkwalen Oadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Saconi van 40 ets 70 cU en 1 met gebruikflaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te g Qravenhage gf Verkrijgbaar bü F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TiK MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND BosUop tafea Jiabt koitsin Itfal i Mets mwiiviu te fe ff fcÉff MiExpeMer Witï la Willi H i s g I AilMrfiiaxpdlBr r AA WAtor k Os r Te Gouda bfl A WOLFF Marlt A U4b n DE LAAT en VAN SON apotheker Markt s WINKEL PEiDOCRrr B V WIJK Oudewalrr Agentuur bfl de Firma Wed BOSMAM te Gouda UL®W PDIKE OUDE 9 m k SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbanr bij PEËTER8 Jz A 18 bewga vao echtheid is cachet on kurk ateeila voorzien van leu naam der Kirma P HOPPB Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVAHIiXG Hollandsche uitgave met 27 aib Pri 8 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelpe gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Bekwame Bankwerkers hekend met PLAATWERK kunnen onmiddellijk geplaatst worden aan de in aanbouw zgnde Gasfabriek te Schoonhoven Zich aan te melden bü den Chefmonteur W NIEüWKERK FEANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ Chewlscliti Wassctierij Vi II OPPE IIEIMEIV 19 KruUkade llotterdam Gebr veteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels voeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfu worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekeo zflB de prflzen 25 gedaald Te toornen go deren als nieuw aileverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Cogme fin Boig 1 1 40 i Lltei D ooavAo nir boib TU d lété ▲ otlTM wovdt g l Tflff l in T n g l d b m Bd fluwhan vui S Iillor iBhoud ToeniCD vu kat ftMMt Tu Dr P r TAV HAICXL BOOS PrcwJBMOk t 1 1 90 DiWaltMl varkrilckMT bil P H J MELKERT J V WANKU M Oosthaven firma Wed 144 Qouda Zeer ITstte Qesteeudrukte NAAUmBTJES worden GELEVERD door A BRIÏNKMAN en Zn Gouda Utrecht Sto oarö To O O td iean s t iiESTAFETTE Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten neven en des namiddags ongeveer ien vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eeae zeer goedkoope relggelegenheid voor Paêsagierê naar UTRECHT en tasscheugelegeu plaatsea Kantoor Dlieuwe eerstal De A ent H J MOERBEEK Aan Zenuwli Iers en Zenuwzwakken Tlians ia de S6e oplage rericlienea vau het boek vDo Zo Beprostd sa aanbevolen door de heeren Prof Dr Ueriniëre P rij Prengruber Oüjardin Bau metis Purija f Bouehot Parij GbIi Ralh Dr Schering Kon iei Ralk Dr Cvurkowecb ky Woonen OppBrilafirli Dr Jeohl VVetDon Opperstafsris Dr Schiesl Sui Chef arts Dr Oarses Parijs Cbaf arts UrPrestier Alen Diitriciiart Dr Qroasmann ohÜDKeo niu Dislrietaaru Dr Bu8baoh 2irk Krankarii Dr Steingreber Ckaronton Couiul Ur r Aschenbaoh Corfu Dr ined Corrazza VenelL II ADgeVilIe Pnrija Lavabre Parij II II Wille Taufillrohsn tf H Cabiliot Arcaclion Portget Lonzao Quillonean Bor doaux ff II LabatUt Bordeaux BoUgavel la For rièra L Hirachfeld Weepeii II Lieber Innsbruck Hammer Plau Weiner Woenen H Aust Broctoii Hatusohlechner Brixn uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit irerkje ie kennis te verspreiden omtrent len aard dar lonuwzwakte hare oorzaken en gevolgen onderrieht te geven en ganeiing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Phyeiologtaobe ontdekking ioe op de eesroudigst denkbare wijze op ons zenuwgeslel kan gewerkt worden en wal mat eon eucoei dat zoowel een groot aantal uitstekende arteen als de geneeskundige pers aanleiding tot diacussio gegeven lioeft liet wordt derlialve aan ieder die aan ziekelUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheld lijdt welke zich kenmerkt door liabitueele hootdpün migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene liohameltjke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken dis door Beroerte getroffen zijn m aan de gevolgee daar van lyden zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moeielijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pijn in Cezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende bulpiniddelon nis onthoudings e koudwaterkuren inwrüvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personsu die vreezen door berosrie overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens verschijnselen van voortdurendangStgeVOOl bOneVOldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dul e lighsid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens abn allen die tot de borengenoenide catliegorién van zenuwlüdersbehoüren roomede aan bleek EUChtige en daardoor lot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezouden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die ds eeaotie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zieh in bet bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te vorkrijgeu is te Amsterdam M CLÉBaN k Oo Heiligoweg it Kotterdam l B vi SANTEN KOLFF Korte Hoofdsloeg 1 DtreOhtiLOBllT k POBTON Oudegraeht b d Oaardbrng F 8 mS Patent H Stollen suiinbrfi rwitrtt uiilUcl lu iliilii Frit aicli Ut pinc rmibiuii Warnung J tr ro Brfotf dtit 1 iKMn tntmt H auMtM mwttw M AniMU lu r r l uMuium wet tAtoMN Xaehahmunifen gtithm Uan limife ilalMr umare atMg acharfcn H ütollMt nar ren um t iraet odtr In Klchên èitonhantHur en In dtntn Uftur Platat fwia ntlmtlalianttf auBéelilUlit lit = rrMiiUxlm unH teugniste tnik uM truien Bchuts ArkBi AMERSFOORT AMERSFOOHTSCHE MACHINALE Stoom Brood en Ucschuittabriek stoom Jutomatieehe WaUen Meelfabriek Fijn gebuild Melk Tarwebrood wordt van do fijnste soorten tarwe gemaakt I alleen mot zuivere onafgeroomde molk vermengd blijft hier door minstens vier dagen vorscli on heerlijk van smaak en is verkrijgbaar lu pan geknipt pttn 1 vloer hard geknipt plaat Engelsch Dultsch en gaUenvorm in aiuks van 6 ct 9 ot 12 ct in vloervorm ook van 18 ot 24 ot I in Extra fijn geknlpten vorm in tuks van 7 ot lO s ot 1 ct en mol I I toevoeging van prima natuurboter als MelkkadetjOS Van 2 Ct t Ct Gewoon Krentenbrood wordt als Fgn gebuild Molk Tarwebrood maar mot toevoeging van prima kranton en andere prima znidvruehton gefabriceerd blijft hierdoor I oio dagen vorsch on heerlijk van smaak en is verkrijgbaar in bUSVOrm en j I Engelsohen vorm i stuka van S ct 12 ct 16 et 24 ot 8 ot en als I KrentenboUetjes van 2 ct 1 ct Munitiebrood bminbroodj wordt van apociaal or voor seachikte besto tarwoaoorten 1 grfabriceeril smaakt hier door overheerlijk on is gezond en verkrijgbaar in ronI den vorm 60 Dg 8 ot 120 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Dg 5 et 75 Dg 7 ot 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 ct i deze gewichten be1 halve van kantbrood worden gegarandeerd Onze dëpöthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dëpöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötbordsn en de wa I geus beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINQ Eenige dépöthouder te Ciouda J I IJSEFLAJNQ Door geheel Nederland dépóthouders gevraagd te in flinke provisie en I franco vrachten der volle en ledige kisten liteeda Pruk Van A Baixiiuil k Imn BINNENLAND GODDA 22 April 189ti Door hei hoofdbestaar Tan daa ZuitHiollandschsD Kolfbood ii boalolen een wnditrp te hooden op Douderdig 14 Mei s b in de kolfbaan van d sociSteit Da Harmooiec te Schiedam Dez zai beataaa in een korps en personeeUo weditr d DMigenoiD D wordt door de Tolgeiidecluba EolfiDat te Boskoop I e Roo8 ie Dordrecht Maat lagc te Gouda t Gouda in Gouda en Schiedam te Schiedam Te Moordrecht znl op Maandag a iHTonds ieo 8 nor door het Lager d H Heilseeoe groote bysenkomiit worden gehouden in de benedenzaai fan de wed G den Brabor De toegang il gesteld op f 0 10 de persoon t Is voor t cerpt dat in deze geuif en e zulk een bijeenkomst zal plaats hebben Te Moordrecht klom een jongen in een boom om nest ea uit te halen en stak daartoe zgn hand iu een gat van een tak Toen hij echter da band er weer uit wilde trekken bleek dit nist e kunnen Men moest hem met een ladder te holp komen en eorat nsdat men een Biuk van den tak had afgezaagd kon de deugniet berryd worden Als een bewjis dat Ds Hoerers door zgoe autoriteiten te Stolwyk gesteund wordt kan dienen dat door al de leden van den kerke raad en door al de leden op üéa na Tan het college ran kerkTOogden by het prorinciaal kerkbeiinnr Tan Zuid Holland is geprotesteerd t en de oowattige achoriing ran dien predikant Op ieder dia handelen wil naar de tem Tan hst geweten maakt deie scbDrsiog een trenrigen en pyalyken indruk en men rraagt ciab af hoe zóó iets 19 eeawen na Christus in het rrgheidlierende Nederland heeft kunnen gabearen Uit bel door den kerkeraad der Gereformeerde Gemeente e Oudewater opgemaakte tweetal ter beroeping ran een predikant in ds plaats ran Os W Ringoalda is Woensdag arond l l na de godsdienstoefening door stemgeracfati dB lidmaten gekozen Ds Teeriag predikant te Warkeodao met 51 stemmen D A J H Donner te Nieawdorp rerkreeg 42 lam men De kantonrechter ie Nymegen heeft den heer O gymnastiekoodtirwyzer wegens het buiten FEV lLLETO 104 Ëea oogenblik later kfrsm de heer Ljdoey net Bavflaahird en sbd man met een wagen aanEetton Wel waar is alles gebleven walr ii de doos F riep hij uit terwijl hy naar alle kuateu rondzag Uitchel waar hebt g j de doos gelaten Ik weet het uiet hernam Mitcbtl zoo ounoozel mogetijk Ik heb mjjne viogers niet naar de doos uitgestokeD Lord Dane is hier geweosl en beoft de doos en alte overige voorwerpen laten wegvoeren Waarheen F vroeg de heer Lydnej Naar hel kasteel mijnheer Hij zeide dat hij als heer van BaDoiheld recht beeft op alias wat uit het wrak te voorschijn komt Hg had geen plan om vao dit recht gebruik ta maken maar hij vond goed dat alles veiligheidshalve naar hat kastsel werd gabraobt totdat de eigenaara de voorwerpen kwamen opaiscben hetgeen naar alle waarsebiJDlijkheid nooit gebeuren 2 1 Maar misschiaa badoeldo by de verwanten van de eigenssrs Ue eigenaars van die verlakte dooi badden eich aangeoaeld riep de heer Lydnej uit Het stood zijn lordschap niet vrij om zich daarmede ta bemoeien hij bad telfs het recht niet die doos aan te raken Hoe kondt gg dit toelaten MitchelP Oijzjjt zeer ta lakaa noodiaak onberoegd uitoefenen ran genees oi hMlkandiga massage reroordeeld tot eeuo boete tan i 30 snbs 5 dagen hechtenis Samion liep gisterenmiddag te Amaterdam te colporteeren op den Dam met Amsterdam Vooruit c toen een als heer gekleed persoon hem rroeg wat roor blad by verkocht £ eo orgaan tegen het koningschap was het antwoord en pats kreeg Samaon een slag op zyn oog die raak wss De geslagene riep onmiddellgk om politie en de heer werd gearresteerd door eenige der lalryke agentnn die ran alle yden toe8chüt D Ook Siim 0u begaf zich onder gewapend gelolde naar het bureau Vdbl Door den heer baron Van Lgnden is by testamentaire beschikking bepaald dat aau zyn geheele dienstpersoneel te Ueetsterzwaag terenslaog het weekloon zal worden uitbetaald Voor sommigen hunner is deze gunstige beschikking ook tot de weduwen uitgestrekt Men meldt uit Haarlem Voor eeuige weken werd medegedeeld hoe de etroleumecbuit van de Rolterdamsche firoia eerat uit onte wateren daarna uit die ran Schoten en later uil die vhd Haarlem nierl edn en Spaarnwonde was verjaagd en daardoor ge noodraakt wai midden op het Bpaarne te bly ren zonder echter de gelegenheid te hebben tot losven Door deo bareoraeesttir en dan commissaris van politie is er wat op gevonden en nu heeft de schipper rerguiiniDg gekregen de schuit te leggen in het nieuw gegraven haventje aan bet Vuilrak by dan Ondeiiweg en te lossen aan den Spaarndamschen weg tusschea de Kikkert en de Conrad De agent der Maatschappy heeft nu verzocht van uit bet haventje een rijweg te mogen ma ken voor den Oadenweg en in het haventje zelf te lossen B en W hebben daartegen geen bezwaar doch stellen als voorwaarde o m dal het wa ter ran bet haventje ran het deel waarin dt schuit ligt zal worden nfgssloten door middel van eeu yzeren ryfboorn dat er steeds een wachter aanwezig zal zyn en dat er op het terrein zat wezen een hoeveelheid van 8 M droog zand Meu meldt uit den Haag By de schuttery oefeniog van gibterenmiddag in het Malieveld werd het bataljon dat onder commando van ltiit kolouel ran Fratick aan d buurt an exercitie wn donr de be Oij bawijat dat gij hier vreemd zijt mijnheer door uwe vraag hoe ik ieta aan Lord Dane kontoelaten aniwoorddt de kommioa Hg ia hier beer en moestar toowsl van Danesheld ala van alle inwoners et stond evenmin in mijne macht uire doos terug te hou Ien toen Lord Dane laat bad gegsven die weg te voeren dan ik heb om ds zeein haar loop te stuiten Dat is onzin zoide de beer Lydney die zeer misnoegd was Zoo ver kan het gesag ran Lord Dane bisr niet reiken dat iederoen zich den baaa door hem zou laten spelen Wel mijiihaer ik verseker u dat ik er niets tegen doen knn antwoordde de kommiei die zichhot Ksval werkelijk aantrok Hg kwam langs het trand bekeek da voorwerpen en kort daarna kwam hij terug met den molenaar Sasl dïoo hg waar cbijnlijk met een ledige kar tegen was gekomen ea bij Het allea opladen en wegToeren Uwe doos scheen zijne belangstelling in hooge mate op te wekken mijnheer ik geloof dat het kruia dat er op ataut bijzonder xiju aandacht trok Mitehel ik herhaal dat het n niet vrijstond mgne oos door wie ook aan Ie laten roeren zelfs niet door Lord Dane zeide de heor Lydney bedaard Ik had ze aan uwa torg toevertrouwd bagrgpt gijwat dit beteekeniP Het spijt mg meer dan u mijaheer en ik gaf er wat om dat J ord Dane een anderen kant waauitgewandeld dan juist lanfcs het strand gaf de arme Mitchel ten antwoord Het spreekt van zelf mijnbeer dat hg u do doos oogenblik kei jk lorug zal geven zoodra gg er ora vraagt Dat is £ 00 hiel taker niet seida Bartnsbird kenda roorzorgsmaatregdlen beiohernid tegen mogelyke orde Teratoring Het Malieveld was door cavalerie eu schuttery afgezet zoodat te 4 u 15 een bataljou tnct maziek aan het hooTd in de meest volmaakte orde het eiercitieveld dat omringd werd door eene zeer dichte volksmenigte kou bin tien trek ken Ook in het Voorhout by het aantreden werd niets van wunordelylthedeo be peurd Dt compagnie artillerie schuttery die op de j oorlaan moest aantreden kon eveneens geregeld bet Malieveld binnentredeu ofschoon kort te Turen twee artillerie schutters op ezels gezeten maar behoortyk in nuiform TOoratgegnan door een troop volk ticb hoddt o vertoond De wacht aau de Bosohbrug was met een peletoD grenadiers versterlct Tegen half zes werd uit het valk dat nu en dan geschreeuw aanhief m t steentjes gegooid naar een wachlmeeiter die een man die te ver in hut Malierold wilde driug o trachtte t9 verwyderen Het oharge peleton der huzaren dat toen aas een der uiteinden r m het veld stond kwam hierop gevolgd door het detachement politie in kUioeo draf aanrydeu en posteerde zich tei enover da plek vanwaar steeuen waren geworpen terwijl ook inmiddels de iu da wachtpost ann do Bosohbrug aanwezige infanterie zich daar opstelde Inmiddels had de coramia arii van politie de heer Diutz het volk aangemaand zich rustig te gedragen waaraan op enkele nitzouderiogeu ua voldaan werd Xfl ongeveer 6 nrcu marcheerde het bataljon schuttery wederom lu t volle muziek naar bet Voorhout af ditmaal foorafgegaan en gevolgd door afdeelingeu huzaren de eerste gelederen omstuwd door eeu opdringende menigte Toen de order tot inrukken gegeven was werden de twee schuttere die op azeh gekomen waren op een met reclameborden voor de meeting rondrydendeu wagen getrokken die door een dichte zingende menigte nog eenige oogenblikken in de stad gevolgd werd Men meldt uit Amiterdam van gisteren Zooals gewoonlijlt wanneer de Koniuklyke familie het JHarlyksch bezoek aau de hoofdstad brengt beerschte er ook beden weder allerwegen in de etad niet bet minst in d omgeving van het Koninklijk paleis op den Dam eene groote bedrijvigheid Officieren en soldaten van leger vloot en bctiuttery in groot Doiform doortrokken al vroeg do straten en nren vóór de aankomst der Vorstinnen was de Dam zwart van tnen chen die het tramverkeer in het middelpunt unzer stad belemmeren en geheel beletten zoodra do eerewacht onder de die zwijf end bad toegoluiitord Waarom niet vroeg Mitcbel Wel all Lord Dane het in zijn hoofd krygt zijne rechten to laten gulden is hij mot gemakkelijk was het antwoord dal Rafensbird ecnigiin aohoorvoetead gaf Ik denk niot dat kÜ drf doos zpogemakkelgk terug zult krg en mijnheer voegde hij er hg torwgl hij zich tot den heer Lydnay wendde Gg zult in deze zaak voorzichtig te werk moetengaan William Lydney wierp zijn hoofd op eigenaardige wijze ia den nek zgne lip krulde icb en zijn gelaat nam daardoor zulk eene trolscbe uitdrukking aan dat bet oordeel van den beer Minn op dit oogenblik geheel en at gerechtvaardigd werd bij richtte zijne schreden naar het kastoel er gelastte don man met den kruiwagen hem te volgen Ravenabird keerde naar zijn eigen huis terug Aan de poort vnti het kasteel gekomen trok hij vrij hard aan de bel en werd hem de deur geopend door Bruff die nog steeds in dienst was op hot kasteel Ik moot Lord Dane spreken Zijn loinschap ii uit raijnbeer Men hoeft mij gezegd dat hg zoo evaii hierheen is gekomen met eene vracht voorworpen dieuit het wrak zgn opgehaald Ik verzoek toegelatente worden Brulf zag den spreker die den moed had opiulk den toon over Lord Dane en egne handelingen to Bprekrn verwonderd aan en HriifT maakte in stitto de opmerking dat zich nooit iemand mot zulk oen voornaam voorkomen op het kasteel bad aangemeld Bruff boog ter aarde en deed de poort wgd open Mylord is hier straks teruggekomen mgaheer opwekkende tonen der stafmozieki baar post ia an om het paleis had betrokken Ta 2 unr knalda het eerste der 51 aaluotschotoQ uit de vuurraonden aan da Houtbaran geplaatst en kort daarop stoomde de Koninklijke extratrein het Ceotraalstatiou binnen begeleid door inspecteurs ran rervoer en moavement en een ingenieur der UotlandsoheSpoor Behaira doa burgemeester mr Ö A Vening Meinesz enkele commissarissen en den direC tear der Spoarweg My de heeren Ueels en Westerwoudt waren steohti enkele autoriteiten en eenig publiek op bet perron aanwezig De burgemeester heette de Hooge Bezoeksters welkom in de hoofdstad De jengdlge Koningin lag er lief n aanvallig uit in Haar groene japon groene hoed met groen veeren en zwart fluweelen jaquet Haar Moeder was gekleed iu zwarte zyda en droeg een hoad met lila veeren Na eeu kort onderhoud werden de Vorstinnen in de met kostbare levende bloemen heesters en varens kwistig on met fraaie draperieën ryk versierde Koninklyka ontvangkamer ran het station hinnangeleid waar den Vorstinnen bonquetttn werden aangeboden door twee meisjes ran G en 9 jwr Hier bevonden zich de dame da Palais mevrouw da wed Insinger on eenige militairs en civiele autoriteiten met wie de Koninginnen zich kort onderhielden om daarna plaats ta nemen Jn een rytuïg met Spaarden bespanueo dat in den afgesloten doorrit gereed stond Zoodra da hooge denren geopend en de Ko ninginnen zichtbaar werden bief do dicht opeengepakte menigte op het stationsplein Inula hoera s aan wnt de Koninginnen met naar alle kanten te neigen beantwoordden Omstuwd door een dichten drom vaa nieuwagiarigeu bereikten Hare Majesteiten met den Hotttoet alten in open Hofrytuigen gezete langs het Damrak waar uit alle huizen de Bkteur wapperde en waar de saamgestroomde chare BB MM berhaaldalyk toejnichte het paleis Hier wachtten de commisflaris der Koningin in NoordHolland jhr mr Sohorer de dienstdoende kamerhesren in bnitengewoone dienst de commandanten dnr stad ea van da marine en de dame da Palais mevr de wed Hartsen de Vorstinnen aan den ingang op waar even handen gedrukt en groeten gewisseld werden om rerrolgeni naar de batcon kamer op de betétage begeleid te worden waaruit HH MM KÏah op het balcon aan het pubÜak opdeu Dam rertoonden Goduroude de minuten welke hieiT warden rorloeid weerklonk de lucht ran bet rrengde met do manpQn die de vracht binnen brachten maar hij is dadelgk weder uitgegaan zoodra men ds voorworpen bad afgeladen en in het knateel nedergeset Kr W09 onder die voorwerpen aene doos dio ik teru eisch vervolgde de heet Lydney Ik verzoek mij die to geven Dat mag ik niet doen mijnheer ik durf niet ia strgd met do bfivolen van L rd Dans handelen Ik herhaal dat ik de doos terug eisob antwoordde de heer Lydney bedaard Ik wil haarditdelgk terug bobben Ik houd mg overtuigd mynbeer dat ala gij bedenkt dat ik in dienst ben bij Lord Dane gg zult inzien dat ik onmogelijk lijnrecht tegen zijne bevelen in durf handelen Zijn do voornerpon op het kasteel Zrker mgnheer Zgn lordschap heeft zo veiligheldsiialvö in de lijkkamcr littcn nederzetten hijbeoft mg den sleutel gegeven ea mij opgedragen te zorgen dat ie onaangeroerd blijveii ir de hjkkamer P horhaalde do beer Lyducy Verschoim roij mijnheer ik bedos in de be rgkamRr want zoo wordt zg tegenwoordig genoemd omdat de andere naam onaangennam klinkt Wij plachten dit vertrek voorheen de Ujkkamor ie noemen rn daardoor vergiatlo ik mg Weet gg wol dat gg mij oen onborBlelbaar nadeel berokkent als gij weigert mij mijn eigendom terug Ie geven vervolgde de heer Lydney Dat apijt mg zeer mgnhuer en als het van mij afhing zoudt gij de doos oogenblikkelgk turug hebbeo maar ik mag mijn plicht als dienaar vanLord Dane niet vorzakon