Goudsche Courant, donderdag 23 april 1896

1808 4344 1846 4966 1865 4398 1867 4446 1893 4471 1937 4611 1946 4662 1967 4669 1971 46C3 2041 4618 8136 4645 SltO 4988 8814 4944 3245 4948 S S1 5032 2883 6068 2167 5 46 2375 5149 8417 B152 6963 9606 7068 9577 7141 9666 7180 9678 7191 9873 7252 9928 7861 9987 7397 10066 7399 10078 7339 10102 7406 10189 746810221 7606 10387 7656 10491 7613 10500 7844 10590 7661 10603 7719 1063B 7732 12659 16706 18689 15720 18710 16727 13768 15843 12816 15864 12891 15873 12993 15891 13033 15903 13096 15936 13808 169S3 13411 16000 1S522 16017 13642 16033 13554 16U4 13599 16391 13602 16306 13611 1 326 13663 16565 18010 30309 18080 20347 18063 20868 18065 90467 181E5 30506 18168 2 536 18187 20584 18206 20693 18217 30673 18383 30668 18303 30680 18903 30720 18366 20737 18361 20760 18394 20811 18412 20814 1S455 80918 18618 17669 FANTAISIE HOEDEN A van OS Az Kleiweg E 73 QOUDA De Post is met den tyd meegegaan Een nienwe oplaag enveloppen met opgedrukte poRtzegela van 5 en IS a cent mskende heeft zy het ouderwetsahe model verlaten waarvoor men zgae brieven in drieën moest vouwen en den modernen vorm aangenomen Ze kosten nu weer evenals aanvankelijk de oude Va et per stuk d w z 5Vj en 13 ets met inbegrip van den postzegel Maar daarvoor heeft men dan ook een mooien stevigen briefomslag v u biuuen blauw getint niet doorschijnend van een qoaliteit die in den handel in t groot zeker f 6 50 de 1000 kost Er bestaat dns dilmaal geen reden lot klagen en men mag verwachten dat deze doelmatige enveloppen die èn voor het publiek èn voor da postambtenaren gemakkelyk zyn nu wel algemeen in gebruik zullen komen Laten we daartee herinneren dat men ulk een couvert verschryvende het geld van den postzegel uitt kwyt is een halven cent bijpa sende kan men aan elk ponkantoor zulke verschreven enveloppen tegen nieuwe ingeruild krygen Naar men ons mededeelt is in dentooneelwedstryd uitgeachreveu dour de Letter en Tooneelkundige Maatschappij Vlamingen Vooroi te Leoven gehouden op 12 Januari II dbor mevr Julia van Lier Ouypers de prya van uitmuntendheid behaald met de rol Roze Kate f by de opvoering van dit drama met de Toonoelmaalachappy De Dylezonen uit Mechelcn irrcl Sp wegverW dl g n GOUDA Wlnterdl U895 J896 A l 8 Jl J T 8 7 8 e 10 17 10 54 1 0 li H l 4 3 4 5 5 4 7 11 7 5 8 I S5 7 2B 43 6 11 58 I 8 9 4 D BN H A 7 46 8 07 OOtJDi DEN B44B sHage 6 61 7 80 7 48 8 80 9 28 9 46 lO U 11 8618 151 86 8 44 8 58 8 48 4 15 6 17 6 08 7 B8 9 S8 Veorb 6 57 h m u n 0 10 17 1 41 0 n p 6 14 0 Z Zegw6 U y 0 n H 10 88 1 66 6 98 9 6J Zav M 6 S3 f IMS fi f 08 H 0 6 89 lO Oï Oouda 6 83 7 69 8 18 9 9 66 10 16 10 64 18 05 18 468 17 8 14 3 86 4 18 4 48 6 47 6 50 8 8S 10 13 Stopt te Bleiswijk Kraiaweg en Nootdorp LeidsobeDdam ea Hakendorp UTRBCH T 0 ODD A Jtreoht 7 60 9 10 11 84 18 60 8 10 8 68 4 48 1 86 7 60 8 09 9 07 10 84 Waardeo 8 11 10 88 11 51 4 16 6 68 9 88 10 54 Oadawater S lt 10 81 4 84 0 00 9 86 Goada 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 B7 6 80 7 08 6 95 8 419 49 U lO eU 0 85 09 9 8710 80 10 50 18 18 18 88 1 9 8 86 8 47 4 45 5 7 7 14 7 4 89 8 54 541 Z V M 7 49 8 47 11 08 l f J 8 19 10 15 Z i g 7 B3 66 11 18 18 4 J JJ j X l l 3 3 10 l Kleinhandel in Sterlien Drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aaguetiie 1881 StaatsbUdc no 97 ter openbare kennis dat bg hen zjio ingekomen ran de navolgende personen verzoekschriften waarbjj Verganning wordt gevraagd om iu de bjj iederk nasm OOrDA UTHÏCHT 9 05 10 19 10 67 18 48 S ïO 11 14 8 87 11 88 8 46 9 87 10 61 11 46 1 80 8 08 e O € 1 1 A M S T a A M 10 01 10 67 18 10 U 06 1 1 18 A H S T E R D A U fi O V D A 8 9 10 10 48 8 86 4 10 6 18 7 4S 9 4S 9 04 10 14 18 18 8 80 5 80 7 4 6 8 49 11 10 Stoppen te Bletsw k Kruisweg Nootdorp LeidKhendam ea Uekendorp 8 i 7 NÓo ïorr Leid ien d in Bleiswük Krulsweg e H k dol gejuich der ontelbara ach re dia bier opeeo gepakt itond Wuivend raet ds Iiandan en hoi 1 gflode met het hoofd werden deze uitingen tad I blgdicbap over het wederzien door de Komngionen beantwoord Nog geruiraen t d bleef de i uge Konin jin aan een der ramen de ontzaglyk nseni te gadeslaan gednreniie welken tyd H D Mnn er xioh met vele leden der hofhcnidiDg ondertiield Qok nil w er beproefd da locialigten he toogingeu door iu de nabyiieid rau den Dam opraiende strooibiljetten t verspreiden £ Dkele fferipreidara werden terstond gearrcstüerd Hedenmiddag is er diner ten Hove in de Mozes xaal atdai genoemd nanr de voorstelling a de wetgeving op Sioaï een groot kootbaar doek van den beroemden De Witt dat geheel den hreeden achtTwaod dezer groote 7 aal iert Het diaer bestaat uit 24 courerts Tot de genoodigden bebooren behalve een deel der hofhooding de Commianaria der Koningin jbr mr Soborer de burgtimeestar van Amaterdam mr Veniug Meineiz de commandanten der itad en der marine die gedurende het vrhiyf der Koninginnen in de hoofdstad dagelijks de gasten ten Hove zyo en voorts de watbondern ▼ an Amsterdam Ëerewaohtan uit schuttery iotaatarie en mariniers zullen beurtelings in en om bet paleis betrokken worden welker afloamng da elyks opgelaiiterd wordt door de etaf muziek van achutterij seveuda regimeuf en der marine uit Helder om dan van 1 tot 2 uur voor het paleis ma iek uit te voeren terwyl bet carillon in den toreu van het paleis dageljjks lal wordea bespeeld In bei Ziekenhnis doodgemarteld Den len dezer werd een arbeider cekere Burdzinski onder verscbynselen van dpÜrinm tremens in het Ziekenhuis te Cbarlottenburg opgenomen De zieke wns vooral s nachts zear onrustig sprong herhaaldelijk uit bed sloeg om zich heen en rsasde rif p om zgn goed dat b b jrenpakk u wilde om naar buis te gaan en moest daar een zachtzinnige loeapraak niets vermocht met zacht geweld weer te bed gelegd worden Op Donderdag den dug na zijn opname was fag iets rustiger s avonds ecbter en vooral s nachts was hij weder zeer woest 6n bezorgde hij den oppasser veel moeite Vrgdagmorgen in de vroegte waa Burdzinski do d By nad r onderzoek werdcin aan deu bals van het lyk krabwondea en sporen van Terworging ontdekt De twee oppassers die in de taul de wacht hadden g bad beacboldigden elkander zoodftnig dat zy in hechtenis genomen werden Yolgeoa de verklaring van beiden wns de zieke zeer onrnstig zoodat hy met geweld tot rust gebracht noeat worden Hierby moet de een den zieke een flei ch voor h t gezicht gehouden en hem bedreigd bebben de ander beweert echter dat de pntiönt mot de flesch geslagen i Een der oppassers gaf toe dat bet mogelyk kan zyu dat hy dan zieke met den voet geBchopt beeft Feitelyk schyiit Burdziuski met een handdoek of een bedlaken geworgd te zyn Do aanwyzingen tegen beide ziekenoppaasers ziju xóti sterk dot 7y onder fru tino verdenking van moord in preventieve hecbtenia zyu gesteld De correspondent der N R Ct ti Batnvia seint onder dagteekening van gi teren Toeugkoep Tiot Rang en Kheng Gloempang zyn door ons geabandonneerd Vier minderen gedood Officier Vnu Braak en 43 minderen gewond Vele zieken In do aam en ranglyst der oflBcieran vau hot koniuklyke leger der Nederlanden eu van de NederlaudAcbIadiën c voor 1895 komt geen officier van den naam Van Braak voor 8 40 8 47 8 54 01 a io 5 57 6 08 6 16 6 S4 6 90 7 86 7 82 7 8t 7 46 7 15 lOilda Moordreoht Nieuworkark Cnpolle Bodordam 7 Rotterdam 5 OapoUe 5 10 Mieiiworkek 6 H Moordrecht 6 Ooudi 5 aj iouaa 6 36 6 87 7 B6 8 09 8 81 Oudew 6 50 6 54 w m Wüordcü 6 59 7 08 8 18 m h Utrecht 6 18 f 8 8 41 f f Naar Anaaterdam 87 8 14 8 81 9 S6 iooda AmMwnUni C Si Db laatste twee woorden van het in bet Eogelsch gestalde telegram luiden may sickueB c Het blad veronderstelt dat bedo tld ia mQch sickness en vertaalde de woorden daarom door vele zieken Uit achtereenvolgens bg hetdepartomont van koloniën ingekomea telegraphiache bericbteu betreffende Atjeb btgkt lo dnt op 14 April j by het berHtellen van de gemeenschap met Tjot Rang zyn gesneuveld de Ie Untenant der infanterie H L Maarscba k en twoe Kuropeesche militairen beufdfeo den rang van officier namelyk da fuseliers Ë K mp alg htamboik no 37794 eu H Heringa alg stamboek uo 5058 2o dat by do operaoëii op 18 April daaraanvolgend AnakKaloeng en Senelop zyn geanenvrld acht Ëuropcesclie militairen beneden den rang van officier te weten de korporaal L C Richter alg stamboek no 34943 en de fiiaeliers M J Prooa alg stamboek no 20299 J Alfiiik alg stamboek no 14241 C Paenen alg atamboek no 23755 P do Jong alg stamboek no 28235 T Qilkjma alg fltamlioek no 35579 H Stoalinga aig stamboek no 40315 en F var der Wal alg stamboek uo 29809 3o dut l j dezelfde operatié n aan de gevnlj en ftu vermceieoia zijn bezweken de sergeanten der artillerie VV Putman alg stamboek no 25271 en O F Klaa seo alg stamboek no 30749 en 4o dat aao in d j jong te gevecbteu bekomen wonden zyn overleden da fnseliers G H Op t Brosk algemeen stamboek no 40940 en B H Hpielmann alg stamboek no 31 530 Het verlies dat de rooijesalypers te Amsterdam door de weikstakiug bebben geleden moet naar men ons meldt ongeveer f 80 000 bedragen U D gegeren door zeer vriendelyk te 7yn tegen bezoekers van haar bierbui at bekl niet bebben kon Als hij aoms kwaad wegliep eti reide nimmer meer terug te znllen komen had zy hem weer aangezocht by haar te komen zeggende dat al het gebeurde weer vergeten en vergevoD wan De bt draigingen door bekl geuit heeft getuige nooit voor ernst opgeno i en meer ali bangmakerij Beklaagde ontkent h t hem ton laste gelegde niet doch beweert den geheelen dag van bet gebeurde in erg abnormalen toestand te hebben verkeerd waardoor hy zich vim het gebeurde niets herinnert Jalouaia moet da dryfveer tot het gebeurde zyn geweo t Nimmer heeft hy echter de bedoeling gehad de verwonde van het leven te berooven Het O M wee op bet eigenaardige in deze ziak en wel op da verhouding die nn nog schijnt te bestaan ttisschen beklaagile en de verwonde welke laatste al het hare scbyut te doen om haren gewezen minnaar te ontlaateu De afgelegde getuigenissen zyn echter zeer bezwarend Toor beklaagde en werpen o er da zaak eeo geheel ander licht dsn zou blykeu uit de verklaring van de verwonde ïer zake van poging tot moord werd vyf jaar gevaogeoisstrat geeiscbt Mr P L M Driebeek ambtsbalvL voor bekl het woord roerende wees zyner ijila op de verhondiog iuBsctieu bekl en de verwonde I Beklaagde hield zeer veel van haar nieitegeuntaande zy hem meermalen beeft geaard door met andere mannen om te gasn op een wyze die beklaagde liever niet zag Pleiter geloofde dat de voorbedachten rade bier niet aanwezig was en alleen veroordeeling zou kunnen volgen voor mishandeling met zwaar licham yk letsel Uitspraak over 14 dagen Aan de N R Ctc wordt gemeld De dozer dagen door den minister van waterstaat verleende vergouningen tot het baggeren van grind en zand op de Waal Lek Uset h t Pannerdeoache Kanaal enz gelden alleen voor da maanden Maart tot en met November Gedarende December Januari en Februari is bet baggeren verboden tot bevordering van de zalnivisichery Het verbod om grend op Maandagen te baggeren d styds eveneens in het belang van de zalnavisschenj ingesteld is derhalve ingetrokken Gisteren werd foor de rechtbank te Rotter dam behandeld de zaak tagen G J W 32 jaar kelner gedomicilieerd te Amsterdam De 1 aanklacht luidt als zotide by den 21en Fe 1 bruari 189G alhior hebben gepoogd opzettelgk j na daartoe vooraf het plau beraamd te hebban 1 of althans opzettelyk F Gordyn goscheiden 1 vrouw van M H van Eenderen vnnhetlevea I te berooven door haar met e o mes een steek 1 in deo rog onder het üuker schouderblad t t I m de long doordringende toe te brengen waardoT zij löveiisgevaarlyk verwond werd zynde de uitvoering van dit voornemen alteen niet voltooid tengevolge vnu de tan beklaagde a wil ouafhanketyke O nstandighaid dat de wond die beklaagde aan meergemelde F Gordyn aldus toebracht een gnustig verloop heeft gehad en alzoo den dood niet tengevolge heeft gehad of als oude hy op tyd en plaats gemeld opzettelijk na daartoe vooraf het plan tieraamd te bebben of althans opzettelyk F Gordyn vooruoerad zwaar lichaamelyk letsel hebben toegebracht door baar met een mes ren steek in den rug onder het linker schouderblad tot in de long dnordringeadn toe te brengen waardoor zy leveosgevaarlyk verwond werd De geneeskundige die da verwonde in behandeling beeft gekragnn op den bewosten dag veikliinrde dat de liaar torgebrachte verwonding van lefensgevaarlijken aard was De wond heeft echter een gunstig verloop gehad 4 50 4 57 6 04 6 11 5 80 1 4 1 68 l BI 8 06 9 18 18 81 18 K SI 18 46 18 56 1 44 S 50 UOTTÏ R B AM O OU Bi 10 54 11 01 11 08 11 16 11 84 8 S6 7 80 S IO 6 48 8 60 18 11 0 40 10 86 8 11 60 10 19 lO SI 10 36 10 41 10 4 8 61 7 47 9 6t 10 11 8 18 8 17 4 16 4 47 5 B7 6 61 8 81 10 16 7 10 10 89 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 1 60 4 48 6 99 6 85 f O t Amsterdaui t St Oouda 7 88 10 16 U 80 6 5I 8 48 8 81 4 86 4 47 Uit het daarop gebonden getuigenvarlioor blijkt dat bekl zeer intiemeu omgang had met da verwonde die een bierhuis heeft in de I Ammaustraat No 13 aldaar Meuigmaal bad I er echter ruzie plaats die in den laatntan tyd I 700 hoog liep dat de verwonde hem lia ir I huis had ontzegd In dien tyd had hy baar I meermalen bedreigd dat zy een lastige aan hem I rou hebben indien hy baar met een anilereu I man aantrof Op bewuqten dag nu iu den I avond waa beklaagde aan hare woning geI komen waarvan de duur gesloten was Nadat I dnza geopend was en beklaagde binnen was I gekomen vroeg hy erg opgewonden aan en I bezoeker die van de opkamer kwam watbi b I jy boven by de juffrouw gedaan Uy had toen I een raeaje uit zyn zak gehaald en waa haar I daarmede te lyl gegaan waarua hy het bier1 huis had verlaten de verwonde toevoegende I heb je nn je zin De verwonde verklaarde I dat ZIJ menigmaal aanleiding tot de ruzie heeft Een veiscbrikkelyke dyoaroiptontploffing beeft Zaterdag plaats gebad by Lissabon Eeo ryk ingezetene van Assis eenor Domingo keerde van een zyner fabrieken per rijtuig terug naar bet station Alhandra Door een bom met dynamiet en spyk ra geladen werden zy aan stukken gescheurd Een afdceling politieagenten ii naar de plaats der ramp vertrokken om een Otttlarzoek ia te stellen Eeo wet onlangs door de Cortes aangeoomeD verbiedt ann il dagbladen bet openbaar maken van bgzonderhedeno er aaarchistiacheaanilagen Te Londen zyn twee mannen gearresteerd als schuldig aan een juweeleodiefatal in Oeoember ten nadeele van een der rykste New Yorkaoaara Tawsend Barden gepleegd Een premie van f 24 000 op het nitvinden er dieven gesteld bleef vrnchteloos Misschien krygt de politie van Scotland Yard nu de premie Van de gestolen juweelen die f 240 000 waard wareo ia slechts een gedeelte by de dieven teruggavonden Kantongerecht te Gouda Zitting T D Woensdag 22 April 1896 De lolgando perionen ïijo Tnroordeeld uregeai Vi goherg overtreding A B te P pekop tot f 1 of 2 dagen J T te Waddingsieen tot f 10 of 4 degen K T te Waddingaveen tot f 6 of i dagen P H te Nieuwerkprk d IJiel tot f 20 of 8 dagon JacbtoTertrediug L V t Beeawijk rrijgesprokOD Overtreding Pror R glement op ffegen en voetpaden in Znid Holland J O te Reeuwjik tot f 1 of 2 dagen E V E e Waddingiveen tot f 1 of 1 dig Ovei treding der politie verordeniog van Qouda üp het bouwen euz W V te Gouda tot f 3 of 1 dag A V T te Goado tot f 1 of 2 dagen Overtreding der potitie verordeoiiig te Gouda C O S on M d V te Qouda i der tot f 1 of 2 dagen J T P V on El M V S te Gouda ieder tot 1 of 1 dag Overtreding der politis verordening van Wad P S te RMuwyk lot f 1 of 2 dagen Voor liet ala bloedverwant in zake van min dorjarigen voor don rechter geroepen ora te worden gehoord niet verecbyaen noch in peraooo nofib by geraacbtigde J L en A L te Rotterdam ieder tot f 5 of 3 dagen Openbare dronkenaebap A C L te Gooda A P te Moordrecht A d J te Gouda A F A M Ie Rot taidani P M to s Graveohage en J A te Gonda ieder tot f 1 üf 2 dagen W M en D V d M te Gouda ieder tot f 2 of 2 dagen W G te Gonda eu M H zwervende ieder tot f 3 of 3 liagen HuitenlaDdscl Overziciit 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 7 59 7 59 0 8 1S 8 98 8 48 9 08 6 81 9 10 6 17 6 17 6 14 6 41 6 4T 4 90 4 40 GOUDA President Kruger gaal niet naar Engeland Deze gevolgtrekking uit het laatste telegram ligt voor de band De president had van den aanvang af ala eerste voorwaarde voor zyoe overeenkomst gesteld dat hy en Chamberlain bet tevoren over zekere puuteu eens zouden z n geworden De tweede voorwaarde was de toestamiiiiog van den Volksraad Nu de eereta voorwapirde niet vervuld is vindt da president geen vrymoedighoid den Volksraad om varlof te vragen Wat de punten waren waarover de president eerst reoatemmigbeid verlangde ia nooit officieel bekend geworden Dat daaronder opheffing van de conventie van 1884 behoorde is zeer waarschyulyk Oumiddellyk na den iufsl van Jameson en het oproer te JohtDMMbarg in velkeo dabbelea aanslag op de ODafhankelgkheid der Kepnbliek de Boeren Engeland too al nift rechtstreeks dan toch middellgk betrokken achtten eischten de burgers eeostemmig de ophe£5og van dat verdrag Maar onomwondeo verzekerde Cbamberlain en verzekerden andere ministers dat da Enge scbe rweering aan die conventie niet zon laten tornen De grondalag voor da conferentie van president Kruger met Cbamberlain stond dna al aanstonds op losse schroeven ea du bevestigt bat telegram vau deo president dat de orareenstemming niet getroffHn is Wel be t alle hoop op ean vergelgk org niet opgegeven maar voorloopig zal daarvan wel niets komen Da ouderhaodelingea ksnneu uu voortgezet worden orer de Kchadevergoeding welkende Chartered Company te betalen heeft Want over de grieven der uitlanderac te onderbandelen daartoe wil da president gelyk wy met voldoening tn zyn telegram geUzen hebben zich niet laten vinden Het mag ook opgemerkt worden dat bet telegram spreekt van vreemde inmenging Intuascben da president is mei deze weigering nog niet met de zaak gereed Cbambertain beeft nog onlangs gezegd dat de Engelscbe regeering zich gerechtigd en verplicht achtte voor do belangen barer onderdanen in de Republiek op te komen Beidan zyn er de manoeo naar om aan hunne opvatting vast te bonden ao bet gevaar voor eene botsing blyft dus bestaan Te meer nn Cbamberlain in den rug ene sterke party beeft die hem tot een krachtiger politiek tegen da Boeren aaozst In Europa is niet veel nieowa President Fanra is met deo Minister van Oorlog Cavaignac van de vestiogwerken in b t Oosten te Farya teruggekeerd Ernstiger ia bet bericht dat de bekende Léon 3ay een van Frankryk s hoofdfigaren overleden ia Jean Baptiate Lé u Say was de kteiuzoon van den beroemden oeconomist Jean Üaptiste Say Hy werd den iden Joni 1826 geboren Eerat ia 1871 getakte het hem zich een plaats in de politiek to vrroveren hij werd toen tegelyk gekomen tot vertegenwoordiger van de departementen Seine en Seine et Oise ie de Nationale Vergadering en opteerde voor het eerstgenoemde In hetzelfde jaar benoemde Thiers hem tot prefect dar Seine als opvolger van Jule Ferry In dezi betrekking heeft Say da gemeentelijke orgAiii atie van Parys naar ean uniform plan mgericbt na 1870 een rea xanwerk en de administratie in drie groote takken verdeeld fioancifio algemeeue dienst en openbare werken Verder ontwierp hy hel plan eener leening die nitnamend slaagde maakte een hegiu met da herbonwing van het stadbuiü legde nieuwe grondslagen voor het lager onderwys eo bracht in een woord de geheela gemeentelyke machine weer op gang Daarna begon zyu groot tyd in de politiek Zevenmaal was by minister van financiën ouder Thiers in 1872 in de kab netton Biflet Dufanre 1875 Dufaura 1876 Jules Simon 1876 77 Dufaura 1877 Waddington 1879 de Freycioet 1882 Daartnsficbenin was hy herhaaldelijk lid van de begrootingscoramissie ala hoedanig hy zich kort OB 1871 verdieustelyk maakte door bet redigecren van een belangryk rapport over de aan Duiticblaod te betaleu ooriogBvergoeding In December 1879 tot ambassadeor te Londen benoemd keerde by reeds iu Mei 1880 vandaar terug om bat roorzitterrohap van den Senaat te aanvaarden waartoe men hem in zyn afwezigheid gekozen had eu dat by tot 1882 bekleedde toen by in het kabinet de Freyoinet als minister optrad Nog iu hetzelfde jaar moest by mee aftreden werd toen tot president van bet linkarcentram van den Senaal gekozen en ontwikkelde au in woord en geschrift de groots e kracht raa propaganda voor de liberale politiek en voor deo vrybandel In 1889 heeft men Léon Say oog eens in zyn volle kracht knnoeu aanschouwen toen by een heftige stryd voerde iegeu generaal Boulanger ea dieis aanhangers £ n datzelfda jaar bedankte hy ala senator en liet zich te Pau Basses Pyreoéea tot Kajnerlid kiezen Als zoodanig is by in 1893 herkozen Tot zyn dood heeft Léon Say voor de liberale beginselen gestreden en en het antwoord van president Faure aan Gladstone die zich by het bezoek van deo President aan Canaes vol belangstelling naar den benoemden oeoomiat en politicus informeerde was wel verdiend C e8t un rocc zeide Falix Faare Ia het byzonder tegen bet theoretische sooiaHsme heeft Léoo Say zyn geheeta leven bardeekkig stryd gevoerd Maar ook tegen bet practisohe leer kort geladen nog heeft by by de hebandeliog der in komsten ba lasting de socialisten te woord geataan en op de dageo waarin de groote politiek in de Kamer ter aprake kwam waa Léou Say altyd op de tribuae te vinden om lya oude vyandan te bekampen En hy vond luiaieraars ook Geen wonder men behoeft er zyn roor eaoiga maanden veracbeDen boekje Contra Ie eocialiame maar op na te leten At speelt de theorie er ook een overheersebeade rol in w ar men begint te lezen is bet interessant Say wai eeo van de voortecbtera dien de sDcialiiteo in de Kamer aanboorden ea bestreden aiet met ge ohreeuw en geklepper van leeseoaars maar mat redevoeringen van Jaurès eo van Guesde vaa de groote woordvoerders dar socialistische theorieën In 1886 is Léon Say tot lid van ae Académie fran9aise gekozen by verving daar Edmond About Hy gaf een cursns ia de staatboiaboadkande aan de Ëcole libre d s sciences potitiques Behalve eeoige werken over de financiën der stad Parys over de aldaar gevestigde financieele instellingoi en eeoige vertalingen van Engelscbe w rj over wisseltheorieën gaf Say lyn onlerences en redevoeringen later aangevuld uit Daaronder zyn te noemen Het staatssocialisme De daiQOCratisoba oplossingen van bet belastingvraagstnk en uu onlangs Tegen bet socialisme Ook werkt hy mede aan het Journal des Debuts eo aan het Journal des Economistea en vooral nam hy een werkzaam aandeel in den grooten arbeid van den Dictionnaire des fiinanees en van den Nouveau diotionoaire d économie politique die in 1892 onder zyn en Cbail ey s leiding voltooid werd Léon Say heeft een vrochtharen ouderdom gebad en een zeer korte ziekte heeft aau zyn nattig leven een eind gemaakt Een van de meest beteekeuende figuren in het vooze Franache parlement gaat met bem verloren In den Franicbe Senaat waren de kredieten voor Madagaacar aan de orde Demóle diende een motie iu waarvan de strekking wa dat de Senaat bereid ia de kredieten te verleenon maar alleen wanneer by te doen heeft met eea kabinet dat decoQatitutie eerbiedigt eu dat de Senaat daarom voorstelt het onderzoek betrefi eade de kredieten te verdagen Bourgeois protesteerde en zeide dat h tniet aan den Senaat ataat over de regeering te oordeeten dit recht komt het parlement in zyn geheel toe Spreker vraagt aan den Senaat de inwendige verdeeldheid te vergeten tegenover de noodzakelykbeid om de noodige kredieten toe te slaan voor da soldaten die in de koloniën de eer der Fransehe vlag hoog hebbon gehouden De Senaat nam ten slotte de motie Demöle aan met 171 tegen 90 stammen en ging daarop tot Donderdag uiteen Men apreeict van een rainisterieele crisis ingevolge het votum van deu Sanaat Een nota vau de Agence Havas meldt dat het ministerie met bet oog op de weigering van den Senaat om de kredieten voor Madagascar te bewilligen meent niet langer de leiding der zaken te knnnen behouden Maar het kabinet is vau oordeel dat het niet kan aftreden nu da Kamer geen zitting bondlDaarom heeft bet besloten de byeanroeping der Kamer te vragen om haar by do opening der zitting de motieven voor zyn besluit te doen kennen Bourgeois is rekenschap van dit besloit gaan geven aan president P aure dia er acte van nam Bonrgeois begaf zich vervolgens naar Briison die de Kamer tegen Donderdag 23 Af ril byeenriep De afge aardigden warden per telegraaf gewaarschuwd SSr Staats loterij 4e Klasie Trekking on Woensdag li April 189S No 4389 1500 No 8940 en 1S908 ieder 1000 No 664 11890 14U9 en 17318 ieder ƒ 400 No 720 1689 on 12677 ifdor 300 No 13 7 3864 4828 217 12618 14976 en 20286 ieder 100 Prijzen van ƒ 66 3 2419 6196 7735 10688 13731 16604 18657 82 2465 6297 778 10751 13762 16606 18563 138 3458 6300 7802 10779 13878 16618 18574 171 3401 6444 7832 10797 14006 166S1 186S0 174 3464 6453 7844 10820 14050 16703 18672 231 3466 6476 7882 10880 14065 I67S3 18860 1 3491 6477 7902 10944 14100 16736 18887 297 3676 6607 7918 10993 14137 16747 18935 316 37S6 66S8 7946 1U19 14160 16782 18975 370 3746 5636 7989 11094 14186 16303 19004 411 3765 6686 8006 11106 14234 16920 19060 447 2780 6695 8023 11171 14301 16879 19168 486 2861 6713 8088 11177 14348 16939 19202 496 3900 6776 8093 11490 14S9S 16947 19264 497 2948 6843 8149 11696 14431 16961 19317 620 3 00 5862 8164 11726 14449 16976 19367 566 3106 6866 8240 11728 14551 16989 19376 643 3139 5930 8260 11770 14635 17018 19518 716 3140 6082 8358 11976 14676 17033 19640 761 3807 6041 8290 11988 11687 17091 19643 666 8S66 60 2 8321 13036 14730 17107 19647 SIS 3372 6106 8392 12038 14757 17124 19666 1063 3384 6306 8408 12072 14769 17166 19685 1101 3403 6214 8427 13162 14779 17162 19196 1117 3454 6338 8600 12166 14780 17187 19704 1136 3458 6353 8503 13168 14852 17169 19730 1132 3470 6357 35S6 12131 14909 17370 19748 1148 3533 6360 6660 18855 14926 17301 19941 1303 3664 6630 8717 13378 16053 17337 19947 1303 3 i2 6556 8734 13398 16056 17442 30006 1309 3653 6642 8833 13336 16197 17448 30031 UU 3726 6693 8860 13847 16373 17496 30064 1379 87 0 6724 8897 12S48 15357 17604 20073 1438 3791 6790 8904 12362 16870 17608 30077 1310 S876 6819 8914 12388 16404 17640 20135 1549 3890 6866 8917 12407 16624 17641 20163 1574 3878 6874 9002 13468 16681 17646 30164 160 3967 6883 9066 13469 156 3 17718 30214 1619 4100 6887 9117 13676 16690 17886 20224 1633 4163 6983 9299 12676 16603 17862 20370 1662 4313 6933 9890 11687 16680 17983 30889 1734 4213 6949 9604 18658 15685 17970 30291 Beur i van Amsterdam Vorkn 93 slolkra 93 1 A lOO i 21 APSIIi NlDEïniiD Cert Ned W S dito dito dito 3 100 dito dito dito 3 99 HoNOAK Obl Qoudl 1881 88 4 ITUIB InsohriJTing 18 12 81 5 79Vi OomNR OU inpapio 1888 841 u j dito in zilver 1868 6 4 j 84 4 Portugal O jlig met coupon i dito ticket 3 261 RcsLiND übl Binnonl 1891 4 62 831 dito Ooooni 1880 4 97 ditol iiRollu l889 4 98 dito bij Hope 1889 90 4 97 ditoingoud leea 1883 6 dito dito dito 1884 5 lOS SpiNjii Porpet clinld 1881 4 68 TOMEIJ Oepr Conv leen 1890 4 80 Geo looning serie D 201 Geo leenioK serie i 31 I jl ZoiD AïB l p ï olil 189S 6 UlllGO Obl Bnit Scb 1890 6 96 VlmzulLi Obl 4 onbep 1881 41 Amsteidah Obligatienis 95 3 99 BoTTEiWAH Sted leen 1894 3 97 tfiiD N Afr Har delsv aaud 45 Arendsb Tab Mg Certificaten 705 Duii Maatscbeppij dito 507 Arnh Hypotheekb pandbr 4 01 Cult Mv der Vorstonl and 61Vi sGr Hypolheekb pandbr 3 99 Nederlandsche bank aand 200 Ked Handelmaa h dito 145 N W Il Pao Hyp b pandbr 6 64 66 Rott Hypotbeekb pandbr 31 100 Utr Hypotheekb dito SV 100 OosTENE Oost Hong bank Band 138 Kdsl Hypolhookbank pandb V 99l Ahekika Equit hypotti pandb 6 C9 Maiw L O Pr Lion corl 6 28 Med Holl lJ Spoorw Mij aand IU Mij tol Eipl ï St Sp aand 98Vi Nod Ind Spoonvegm aand 198 Nod Zuid Atrik 8pm aand 6 1661 dito dito dito 1891 dito 6 100 IHLlB Spoori l 1887 89 A Kiibl S 49 Zuid llal 8p mij A H obl 8 52 6J i PoUN Warschau Weonon aand 4 162 ao L Or Eusa Spw Mij obl 4 97 l Baltisohe dito aand 81 Fastotra dito aand 6 77 Ivang üombr dito aand 5 161 Kursk Ch Azoir 8p kap obl 4 1017 dito dito olilig 4 09 AHX ISA Cent Pac 9p Mij obl 6 100 Chic k North W pr J v aand dito dito Win 8t Petor obl 7 135 Denver SiKio Or Spra cerl v a IS 13 s Illinois Central obl m goud 4 102 Louisv k NoshviUoCert v aand 50 Meiico N 8pw Mij lehyp o 6 103 Miss Kansujv 4 pet prof aand I 12 1 12 N York Ontario West aand 16 dito IVniin Ohio oblig 6 I 106 Oregon Cahf lo livp in goud 5 77 1 77 8t Paul Minn 81 Manit obl 7 106 t u Pac Hoofdlijn oblig O dito dito Line Col lo hyp Ü 6 Canada Can South Corl v aind 49 Ven C RalUv i Nav lo li d c O 14 Amstürd OrauibuB Mij aand 196 Kotterd Trurnweg Maal aand 200 Nbd Stad Amstordam aand 3 107 Stad Hollordam aand S 108 HIWIE Stad Antworp 1887 2 103 Sud llruBsol 18S6 2 108 HoNo Theiss llegulli Oosollsch 4 117 OoBTENR Staatslooning 1860 6 Uo K K Oost B Cr 1880 3 173 Spak b Sud Madrid 3 1868 3ti Nbd Ver Bes H jp Spohl eert 114 vermeide localiteit sterken drank in het kl i te motsen verknopen als Naam v i verzoeker Aand der localileit M van Vleotan Vest O 635 Wed N C Wieier J Straver Korte Akkeren P 421 uitbreiding G Tailhof Lange Qroenandaal I 12 uitbreiding Gooda den 22 April 1896 Burgemeester en Wetbonders voornoemd K L MARTENS De Secretaris BROUWER BurgtrlUken Stand Zsvenhiiiun GEBOREN Pieter ouders J Haïenaar en Lievaart Cornelia ouders M Joogenelen eu J len Uraber Jolianna ooderi D iïeemsbergen en C Bol Jacobu naders A Hofland en ƒ Brandhorst OVERLEDEN A Koolmees 45 j GEHUWü P Ziransnburg en J H L van Dijk J Poot en M Dekker C Metselaar eu N van Delft ONDERTROUWD J Schram en M M van der Oaag C van der Ham en A A Bos A de Jong eu P Hol ADVERTENTIfiN Getrouwd JOH 7AN OS üf ANNA P HORNES die htiDDea oprechteu dank betuigen voor de vele en hartelyke bewyzen van belangeteUiag bij hau tiQweiyk ondervonden Gouda 22 April 189G De ondergeteekende betuigen hunne harteljjkeu dank roor de talryke en rriend acbappelyke bljjken van belangstelling bjj bet huweiyk hunner dochter ondervonden P HOaNES T HORNES WiRRDA Hiermede betuigen wy onzen oprechten dank aan alten die blyken van belangstelling gegeven hebbeu by hel huweiyk van onzen i oon A v K os G VAN OS MOULIJN lEr biedt ich aan eene Linnennaaister cenige dagen in de week disponibel hebbende Brieveo onder No 240G Bureau dezer Courant FEANSCHE STOOMVEEVERIJ KN Clicniisclie Wassclierij VAN 11 OPPE IIEiMEU 19 Krulshatle Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt voor OOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van alle Ueerenen Dameegarderoben alacok alls Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom u van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alfe goederen hetzy gestoomd of geverfd worden ouechadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te itoomen goederen als nieuw afleverbaar ia 3 dagen te verven goederen in een week Zeer ITette Cfesteendrukte nmtmm worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn