Goudsche Courant, vrijdag 24 april 1896

M 10 54 11 01 li t eou B i li 8 ll ti ROTTlEBm 1 S4 8 88 8 44 4 50 4 57 5 14 7 11 7 5 7 5 8 8 8 48 8 51 ff 0 67 10 04 10 11 l S 11 08 11 81 f t f 5 04 8 0 ff ff 11 15 11 14 1 ll 4 11 55 1 44 A 310 11 i M 4 0 5 11 5 10 6 48 7 80 8 18 8 8 8 58 0t 1 10 10 18 10 87 IJ 80 8 86 40 0 T T I 1 51 e 0 u 1 11 50 1 80 1 4 8 50 8 10 8 48 4 80 5 81 8 17 8 06 11 43 r 10 11 10 S8 l il 1 61 f f ff ff 6 87 8 84 ff ff 0 5 t 68 8 65 1 51 10 11 10 48 10 40 1 08 18 40 08 8 1 9 01 3 8 4 08 4 40 6 61 41 47 ff 8 8 $ 10 08 DIN HliS 0 0 D A UlrrctB Spoorwegverblnaingen met GOUDA WInterdleDSt Ï895 Ï896 AaBgevangeo 1 October TUd vao Greenwich 6 I M 1 7 85 7 47 7 4t 1 07 1 1 eOSBA DEN HitO i i iU 7 iO 4 II g oa t 87 1 I0 lO O U IS IS IS 1 97 S 8 i 47 4 45 5 f7 7 14 7 49 F ii 1 54 1 54 11 Zov M 7 4S 8 47 11 01 11 40 4 57 t Ol 10 06 2 Zee r 7 58 S te 11 18 ll t 1 08 8 1 VoorV t 07 9 01 11 17 1 01 5 10 i M tH 8 1 9 1tt 71 7 10 48 ll Si 11 4 1 0 1 57 4 06 4 17 5 15 5 57 7 44 8 11 lO S 11 48 H 6 517 807 488 80 i8 9 4110 1111 85 li 16 l SS 1 44 8 68 8 48 i lt 6 17 l S8 7 58 9 88 VmA 5 67 ff ff ff ff ff 10 17 ff 1 41 ff ff ff ff ff 0 14 Z Zcfiw6 n ff ff ff ff ff 10 38 1 68 ff ff 8S 9 5C Z ff H 88 ff ff ff ff 10 48 9 06 ff ff 3 10 01 Snad 6 33 7 50 8 18 9 66 10 18 10 5419 05 18 451 17 3 14 8 86 4 13 4 43 5 47 8 60 D 88 lO U Stoat U BUiiirjik Kr iiing u Nootdotp LeidKhnLa M H ktidmp D T 11 E C H T e O D D A UlrMkl 7 5 9 10 11 84 19 60 8 10 8 6 4 48 6 86 7 60 8 09 9 07 10 84 WMrd i 8 11 ff 10 98 11 51 4 16 6 58 98 10 54 OudanUr 8 19 10 11 4 94 9 8 e litU 3 8 9 84 10 44 19 0r 1 99 8 49 4 87 6 90 7 0 8 15 8 419 49 11 10 G o I D A IJ TRIOHT 06 10 1 10 67 18 41 8 80 11 14 ff 8 87 ff 11 88 8 45 87 10 51 11 46 1 80 S O 8 17 4 16 4 47 5 67 58 8 81 10 18 ff ff ff ff 7 10 10 8 84 ff 5 06 17 7 18 8 48 10 87 8 50 4 48 5 85 t 4 f AHSTIIDAH SOIIDA iüut RltK k 8 9 10 U 49 9 15 4 10 6 18 Old 7 19 i t 10 14 11 91 1 30 6 80 7 4 6 ttofpn U Blahwijk Kniiwag B Hostdoip I UfAutdun n lUkwdorp A HST SAM 10 57 18 101 1 18 9 46 Slapt te NÓoldorp ieiiiKleBdun eii Bl ii 4k Kniinreg a H kuidiitp bitd fawTAt TAD ba irensch in deze flink Etl doen biykeo In eeD voordracht over aaik r all roediDgH middel betoogd de heer Biraie DinsdHgavoDd dat de ftiikcr voor den aportmaO den urbeider en dea soldaat te T lde tan oDberckenbaar aut kao zija Waren oiu e 8oldat i op Lombok by Tjakra Negara ia het bezit van eeu Toldoeadeo voorraad stnker geweest kilo per luaa r hadden meende de heer Biraïi gerust de aaoéoaiat van uieawe Tirrei knnrtea afwachten en de tont zoo niet ia de gelfgenh id zgo geweest in deel Tan tijn schatten te bergen Hadden de Franidhen op Madagascar suiker gtbad er zouden oift zooreien Tan uitputtiog bezweken Ryn Suiker wtti tefens eeu uitmonteud middel trgeu drankmiibrnik Nederland moest bvt Toorbeeld van Engeland Tolgeo waar enorm Teel Rnikergebraikt wordt Maar daartoe moest natuurlijk de accyus verlaagd of afgefichaft worden Te Soerabaia is 21 Maart bet soikercnngres geopend Toorgecsten door mr H s Jaeob De beer Tan Lookareo Campagne iet orer den bouwgrond Tsn Jara de heer Kobiia had h i over grondbewerkiog de planten en het onderhoud der aanplanting de h er dr Winter over de middelen tot be keoning der aereh en de heer dr Zehnt r orer de beitrydiog der boorden Ook oTer enige andera onderwerpen werd gesproken Ue boteU én eommenBaUnhuizen zyn vol con reabezoekers die soms met drie oi Tier in eeue kamer boizen De behandeling tsu de zaak van der Heydeo beschuldigd t d Terduittering ran gelden in zyn qaftliteit Tan thesaurier thh het begrafenisfonds Ouderling Hulpbetoon te BatRTia is afgiloopon De officier van justitie by den raad van justitie eiscbte onder asnnemiof Taa Terzaehteude Dmstandighedeu eeoe gevangeuisslirst Tan drie jaren De Terdedigsr mr Maclaine Pont pleitte Trijaprask van den beklaagde op grond dat bet reglement Tan het fonds fteen geldelijke Terantwoordniykheid aan den thesaurier docb geheet aao den presiduDt toekent en omdat geen der Tereischten om het misdryr Tan misbruik van vertrouwen te vormen IQ caiu aanwezig is Wyien R baroB van Lynden te s Gratenhage heeft bebalval de met vruchtgebrnik belaste f 500 000 aan de weesinriohting te Neerboscb vermaakt een som vau f 30 000i vry van sueoessierecbt onder bepaling dat dit bedrag uïterlyk over 2 jaar wordt Uitgekeerd De Ie luit P E Pfeiffer leeraar by de cadetteoiohool te Alkmanr heeft vnrtocht om 16 Septembrr van zgna detacheering by die inrichting te worden ontheven en weder ingedeeld te worden bg het 46 regiment infanterie Oruwoljjk In bet politieaacbot te Saarhurg in een muxiiiant dis daar wegens dronkenschap werd opgesloten van honger gestorven Acht dngeu te voren nas hy door een politieagent gearresteerd en in het cachot gebracht de er balissut vergat zyo arrevtnnt echter geheel zoodat de man een ellendigen dood stierf De politieman werd in verzekerde bewaring gesteld Ëen man van gewicht Geud 1 80 7 5 8 40 Mooidnelit w 7 8 8 47 Ni uirflrV rk r 7 80 8 54 Cpell ff 7 48 t Ol Kottirdm 7 7 55 10 KotLrilua 6 5 87 Cpsllt 5 10 t Hi uwerk k 5 10 8 1 Itooritnoh t 5 98 a 84 oua i 5 8 8 80 Uouu 5 16 37 7 55 8 0 8 I Uudci 5 60 8 54 t fc oenl 6 6 7 08 8 1 Ulreobt 18 t 41 t f Nftiir A mst r l n e O in A 10 01 llJli gud S Aa i T U i C 81 8 14 8 81 85 Dezer dagen werd te Maïnxe in Frankrijk een hoefsmid Leconr genaamd teraardebeiteld die by lyQ leven op een tentoonstelling Tan vet geen slecht figuur zon hebben gemaakt De overledene woog 190 kilo lerwyl zijn dookkist waaronder de lykbezorger gebukt gingen 2 meter 10 centimeter lengte 1 mettr breedte en 80 oeotimetsr hoogte had Ëen kinder markt De Sogelsche journalist William Stead heeft het echt Engelsche denkbeeld gehad oin eeu kindermarkt in het leToo te roepen Het doel van deie markt is om menschen die een kind willen naonemen omdat zij het hnuiie hebben verloren of noort kinderen bebb u gehad fatsoenlijke en aardig jongetjes en meisjes te verschaffen Dit gaat heel eenvoudig in zyn werk Ouder die een of meer kindereu niet willeo of kanben onderhouden berichten hier den heer Stead van Deze gaat nu onder de ingekomen mededeeliugen aao het ziften en maakt vervolgens een lyst in n door hem uitgegeven weekblad bfkend Zy die nu een jongen of een meisje als kind willen laaunemen kgken iu de ly tt uf er iets van hun gading U U dit bet geTal dan vervoegen ze zich bg den beer Stead dis nu omtrent d zedelykd rn pbjsieke eigen schappen van het aan te nemen kind een nauwkeurig ooder oek instelt Leidt dit tot een bevredigend resultaat dan brengt hg de ouders met de pleegouders in kennis waarna de zaak is beklonken In een der laatste lyaten kwamen da volgende aanwyzingen voor Kind een maand ood blond van eno deftige dame c Ëeu arme weduwe niH langer in staat baar beide dochtertjes vau zeven en elf jaar te onderhouden zag ga rne dat iemand ze van haar overnam c Kiiid een jaar oud van goede familie door zyn vader verlaten Mei je 5 jaar om van goede familie t Dê e kindermarkt die al eeoiga maanden bestaat blykt zeer deugdelyk te zyn De uitvinders van pommades en zalven om den haargroei te bewerkstelligen of te bevorderen zyn oi t vau heden ook niet van uisteren Op een papyrosrol gevonden iu een der pyramiden van Egypte heeft men een recept van eenige honderden jaren vóór Christus ontcyferd dat aanhevolen werd als een haargroeimiddel aan de moeder van den twaalfden koning der Egyptische dynaütie welke aan kaalhoofdigheid ichytit te hebben gesukkeld Dit middel bestond uit een aftreksel van bondepooleo dadels en e elshoeveu en olie waarmede men tweemaal daags het hoofd moet t insmeren Het Egyptische papyraa meldt n=et of het middel hielp De liethebbers kunnen het echter probeeren zonder garantie m tunrlyk Een mau van groote weldadigheid is op zyo goed by Komorn overleden bsron Hirscb Zyn ontzftgliike rykdom en zg goede renpaarden zouden hem geen aanspraak geven op de dankbire nagedachtouiji van de wereld maar wel geeft hem die de uitnemende manier waarop hy zyn schatten wist ta besteden in het belang vau zyn medemeuMchen Het licht nog versch lU t geheugen hoe de nmeoNchelyke bevelen van den vorigen Tsaar vele joden net hun verblyfplaati beroofden van alle middelen om hun bestaan te rekken en hoe baron Hirsch toeu te Londen wonende de belangstelling van de wereld in bet lot van die rampzaligen trachtte gaande te m ken niet alleen maar ook zelf millioeneu ponden schonk om duizenden van zya geloofagenooten in staat Ie stellen bat barbaarsche ryk te rerlalen eu zich td ve tigeu in Canada en de Argeotynache republiek Onder leiding van den grooten bankier werd de verhnirende joden op alle inogelyke maniereu de tocht gemakketyk gemaakt Men zegt niet te veel nis men beweert dttt honderden aan Hirsch hun teven hebben te dankeu Om een denkbeeld te geven van de Terba ende sommen die hy weggaf kan dienen dat hy alleen in 1891 ongeveer drie millioen pond sterling dua 36 millioen golden voor weldadige doeleinden besteedde Al wat zjjn renpaarden in Engeland wonnen werd onverandi rlyk aan de Londensche riekeuhnizen geschonken 10 15 10 17 10 16 11 80 8 81 4 88 4 47 8 48 Ilinch woonde veel in Londen in Puryi en anders op zyn groote goederen bg Komorn In EuReland had hg als vriend van den prins van Wales die zyn gast wel is geweest in Hongarye en als eigenaar van renpaarden toegang in de hooge kiiogfn maar i Pary werd by n de Jockey Club gedeballoteerd en de adel in Oortenrijk keek hem mat Hen nek aan al was deze jood die vaa onderen op WKs gekomen n niet kou bogen op het twyfelachtig voorrecht van een oudeu titel in veel opzichten acbteosw lardiger dan zij Onder de weldoeners van het menschelyk geslacht bekleedt hy een eereplaats Uit Borger meldt men tan 21 dezer Natdat gisteren in de oahurige Ëkslöer Miudeu werkstaking onderde leenarbeiders was uitgebroken hebben de arbeiders ook te NieuwBainen in deze gemeente hedenmorgen het werk gestaakt hooijfer loon eischende De burgemi eater eu di politie zyn heden derwaarts vertrokken om de orde te handhaven üi erennamiddag te 12 4 nor w rd brand ontdekt op den zotder van de tonnen en nettenfabriek en boetery van A de Niet Bidhoiskade te Scheveniogeu Een gedeelte van den zolder ia uitgebrand De Scheveningsche brandweer blmchte met behulp van 50 a GO werklieden der fabriek het vnar Er ie vrg groote schade toegebracht aan de netten ook door hft scheuren by het inderbaant weghalendier voorwerpen van de zolders Alles is verzekerd Vermoedelyk is de oorzaak het vallen vau vonken uït een schoorsteen van den taauketel Men meldt nit Den Haag De by enroepiug van da Tweede Kamer wordt tegemoet gezien tegen 5 Mei De Kamer zou dan vermoedelyk het grootste deel dier week aac sectiearheid vvyden en dairna tusschen 12 en 19 Mei verschillende zaken in het openbaar behandelen otu Dinsdag 19 Mei de beliandeling van de kieswet aan te vangen Uit Amsterdam wordt gemeld De vet thesprokon zwerftocht der dames H ook door Amsterdam heoft oog een nasleep gehad in zoover legen de ou ste der beide dames J M H een bescbuldigiug waa uitgebracht dat zy op 24 of 25 Februari in een der logementen waarin zy haar intrek hac genomen zon hebben gepleegd diefutal van een haarkam Ter zake hiervan bad zy zich Donderdag voor dl ricbthaok te Amsterdam 4e kamer te verantwoorden AU verdediger waa haar op verzoek door het bureau van consultatie toegevoegd mr J C Post edvocaal te Amsterdam Het Openb Min waargenomen door mr Uegout began zyn requisitoir met te vermelden de reden waarom het gemeend had die aanklacht te moeten vervolgen als zgode dit de eenige wyse waarop men aan de zwerftocht van bekl eeu ein Ie kou maken Verder achtte hy het bewys van het ten laste gelegde feit bewezen Er werd gereqnireerd 15 dagen gevaogeni striif Overgelegd werd nog eene verklaring van den officier van justitie te Haarlem dat aan de beide dames door de zorg van een familielid een onderkomen zou worden verschaft io een gexticht van weldadigheid verdediger begon zyn pleidooi met te pr W8teereu tegen de wyse waarop verschillende dagbladen sich in dan laatsteu tyd over bekl hadden nitgelateo Uit de ware geschiededis van bet leven der dames blgkt toob dat men met een slachtoffer van overdreven ï uaterUefd te doen heeft Pleiter schetste daarop het leven van beklaagde dat na den drod baars vaders eertyds rector aau betgymnaainm te t Hertogeubosch eene aaneentehakeling van jammer en ellende is geweest Door toe te geven aan de nukken barer jongere zuster is zij thans tot armoede vervallen Omdat do wet hier geen andere uitkomst opleverde om tegen hare zwerftocbteo op te treden was men io stryd roet Ie bekende circulaire van den minister Schmidt tot vervolging van deze zaak overge gaan Verder bettreed pi dat het bewys tm bet feit was geleverd O a de verklaring van den Inten der beide gehoorde geinige dat de qoaestiease kam zijn eigendom was kon hoogstens als eene giaaiog worden aangenomen Docb al ware die verklaring juist dan obg kwam de gansche taak neer op een vergissing van bekl tan aanzien van baar kam en die van den eersten getuige PI eoaclndeerde Trijspraak De rechtbank begat zich hierna onmiddeliyk in raadkamer en sprak de bekl vrg Da slachter J Jansen Tan Bergscbeufaosk werd gisterenaTond door een agent van politie in de Cross wykachestraat te Rotterdam aangehouden ternyt by voor de zoot etste maal eeu partijtje slecht kalfsvleesch trachtte ia te Toern De agent deed dit vlseieh aan het abattoir tor keuring aanbiedrn waar het door den keormeester voor consnmtie ongeschikt werd verklaard als zynde afkomstig van dooie nuchteren kalveren De vrouw iu de Breedetraatte Gravenhage die gisterenochtend door bet vlamvatteo van hare kleeren brandwonden bekwam la in het gemeeuteziekeuhuis overleden Mr B Rogaards van Scherpenzeel beeft besloten met 1 Jnni ontalag te nemeu aU iJd der Staten vau U recht waariu hg sedert Oo tober 1866 voor de atad Utrecht zitting bod Dezelfde correspondent chrgft in den Jarobode uit Atjah en Oaderhoorigheden d d U Maart o m bet volgende Voorafgegaan door een gewapend geleide van het 3de bataljon gevolgd door schier alle officieren van het garniioen t Oroot Atjeh werd onder de weemoedige toueu der treurmuziek in atatigen gang de Igkhaar voortgedragen welke het stoffelijk overschot van odsen beminden krygsmakker E H Westendorp ter laatste rustplaats gj leidde Bedolveu ouder tal van kransen de keur van planten die ons aan bloemeuftora zoo arm Atjeh opleverde de slippen van het lijkkleed gedragen door Tier officieren zijne Trienden Hoekstein Dijkstra Stoop en Habmttnu werd de begraafplaats Tan Petjoet de rustplaats Tan joovele braven bereikt Als korpacommaodaot van den overledeoa wgdde allereerst overste Bischoff van Heeuiskerok eenige woorden aan de nagedachtenis van hem die ais nieuw offer van den Atjehoorlog gevallen was Vervolgens hield ds v Ooster ea een toespraak na afloop waarvan de civiel en militair bevelhebber generaal Deykarhoff vooruit trad en zwygsnd een bloemkrans op het graf nederwierp Hoe welsprekend was die rede zooder woorden De Ie luitenant Hoekstein zoide als vriend eenige woorden van dank aan alle aanwezigen op wie de plechtigheid een diepen indruk gemaakt had En men ontwaarde iu het oog vau menig ruw kryger een rochtigen glans van dankbare nagedachtenis aan den beminden chef Een verlies van plus minus veertig raau berokkende ons de patrouille naar Gtiëng het getal dooden steeg tot vyftien waaronder drie kettinggangera Ook twee inlanders die aan da hekomen wonden overleden droegen wy van PantaiPer k grafwaarta De overige nu nog varpleegden nemen Goddank voortdorend in beterschap toe en de uitstekende zorgen onzer doctoren die io deïe moeielyke dagen vol toewgding hunne zware taak vervollen zullen hen hopen wy allen doeu behouden Ëen woord van holde in de eerste plaats aan den wakkeren oiiTermoeiden chef dokter D Wafelbakker 7 4 8 4 De lyken der vermisten zyn beboodens dat van één Europeesch fuselier allee io onze handen dat van den sergeant v Oosten wat deerlyk verminkt en onkenbaar Vyf Beaumontgewaren ontbreken O TorlitMn ud ijjindaiyke igde ictiijiieii Tolg inkomêDde berictteo ga oeliger gewMtt U lyn diu unnnkelgk Tsronderiteld w rd mau ipreakt nlfs aD aar ig doodea en ano zooTeel arnatig gakiratalao Ia 1885 EQQ TAQ Loo GeldarUod drie iamüiaa naar MiDoaaotah Amerika reitrokkao Het hen giag W B oud 17 jaar Hg had aicb DOg Diet bekoeven aaa te gereo voor de loting Blijkbaar ii het hem in zyn nieaw Tad rland goadgrgaau en ia hg ern welgesteld beer geworden Maar na geroelt hg een zeer iterken aandraag om Loo weer eaoa te bezoeken te meor daar zgn ondera bfjaard agn en zg hun znoD ook nog eena gaarne zagen Dit durft hij echter ni t doen daar men gelooft en miuchien ia t wel zoo dat zoodra W den Nederlaadichen bodem betreedt hg ingerekend wordt bg de militie en wel f oor 2 jaar en dit lajbt den vrgen Amerikaanachen borger niet erg toe De familie heeft nn een request gezoudea aan het Departemeut faa Oorlog De Zweedache laehtreiziger Strindbey die den heer Andree ï al vergezellen op zjjn tocht naar de Noordpool heeft te Parge een belang wekkende proef geoomap Ug heeft getracht door m ddel Tan en Bleeptouw2 gniding rope en een zeil aan een ballon een andere richting te geren dan de wind po moet daarin naar wenioh zgn gestaagd BuUenlaDdsch Overzicht Aan een diner hem aangeboden door de Constitutional Club hield de Engelsche minister Chamberlain een redevoering De minister zaide dat Groot Britannië de paramount power io Zuid Afrike geweest is en moet blijven Onze bilaogeu zyn grooter dan alle andere en tot eiken prys willeo wy ons verzetten tegen elke vreemde inmenging De plicht van ieder staatsman is de vriendschappelyke betrekkin gen te handbavea tassahen de Eogelscheu en de Hollanders welke laatsteu waarschyulyk nog gedurende vele jaren ïo de meerderheid zullen zyn Spreker hoopte binnen een niet te l ng tydaverloop deo toestand te herstellen zooala hy was vóór den inval ia Transvaal eu door geduld herstel te krygen van de werkelijke grieven die thans bestaan Komeude op den Matabele opatand zeide Chamberlain dat de regeering deo ernst daar van levendig beseft maar ty is niet voornemens een detachement ta lenden van het Uritiche leger dat niet geschikt is voor zulk een manier T n oorlog voeren l a tnestaivd iu Frankryk is op het oogeuhlik ernstiger dau hy was sinda de vestiging der Derde Republiek Het gevaar wordt veroorzaakt doordien de Oordiaanscha knoop byoa niet te ont varren is Zal Alexander s zwaard noodig zyn tot doorhakken er van Kabinet en Senaat staan als vyanden tegenover elkaar uakr aanleiding van het zeer progressieve programma van het radicale ministerie Bourgeois President Faure is in groote verlegenheid gebracht wegens dezelfde reden welke Caaimir Périer noopte zyn ontslag te nemen Het krediet voor Madagascar heeft niets t maken met de voorstellen en daden der regoering welke de Senaat veroordeelt zoodat de afstemming er vau de verwarring vermeerden De Fransche sociolisten zullen nu met ontketende macht deo Seuaat aanvallen in de Kamer De Senaat heeft geweigerd de kredieten voor Madagascar die door de Kamer waren goedgekeord aan te nemen doch daarby tevens verklaard dat dit alleen geschiedt omdat het kabinet niet de grondwet eerbiedigt Deze verklaring werd bestreden door den ministerpresident Bourgeois die zeide dat de Senaat niet het recht beeft over de regeering ta oordoelen Da grondwet kent dit recht toe aan het Parlement niet aan een der deelen afconderlyk De minister drong aan op de goedkeuring der kredieten doch de Senaat bleef by de weigering In dea ministerraad die daarna werd gebonden besloot bet Kabiost de Kamer met spoad byeen te roepn om over de gevolgen TOD het votum van den Senaat te beraadslagen WMncbyolgk zal de regeering een nieuw volom van verlroawen der Kamer uitlokken Wordt dit gegeven dan behoeft het Kabinet niet heen gaan het kan de goedkearing dar gevraagde kredieten varkrygen door een besluit van den Raid van State dat echter door den president der Repabliek moet worden bekrachtigd De vraag is nn ef president Fanre dit zal doen Daardoor zon hy openlyk party kiezen tegen den Senaat voor bet kabinet wat door velen in de lande ali eau coop d étatc zou worden aangezien Zyn weigering is echter het eenige eonstitntioneele middel dat hem ovarblyft om de Ministers tot aftreden to nopen Een Internationaal Congreif van Bimetallisten is Maaodag bgeeogekomen in het Palais des Académies U Brussel De voornaamste leden vaa dit Congres zyn Myrbacb Kanitz en Abreudt voor Duitschland Beernaert George de Lavelja en Ernnt Allard voorzitter voor Bsigië jhr Kocfaossen voor Nederland sir W Hooldsworth Grensfeldt en Shaeksommer voor Engeland Voerts zijn er vertegenwoordiger van Frankryk Rusland OoatenrykHongarye Ramenië en da Vereeoigda Staten Hei doel van deze vooritaoden van bat himetallisma ia een internationaal permanent lichaam te vormen welks taak zal zijn aan da verschillende Regeeriugen voorstellen tot oplossing van het muntvraogsfcuk voor te leggen en ia het bgsonder vertroowelyke besprekingen tosscheo de Regeeriogen uit te lokken die aan een officieele weder bijeenroeping van een algemeene Montconf eren tie zullen voorafgaan Daardoor hoopt men eventueel het mislukken van eeu dergelyka conferentie te voorkomen Het duel debat in den Duitsehen Rytcsdag is geëindigd mat het aannemen au de volgende motie De Ryksdag verzoekt de Regeering mat alle middelen welke haar ten dienste staau ds met de strafwot in stryd zynde instelling van het tweegevecht met beslistheid tegen te gaan c Gestemd werd er over de motie niet zy werd ouder atgemeene toejuiching aangenomen Het debat was intussohen gisteren levendiger dan eergisteren soms zelfs onstuimig niet echter over da zaak zelf maar om de verwyten welke den ascialen naar het hoofd geslingerd werden Benningssn herinnerde aan de verheerijjtiing van den Paryschen Communeopstand waartegenover een duel zeker een kleinigheid was Toen Bennigsen zeide dat de Hociaten dit wel weer gaarne zouden intrekken nu het voor t oogenblik niet iu hun kraam te pas kwan ging eizolk een oorverdoovend teven onder de socialen op dat niemand iets kon verstaan De vryzinnige Richter kwam lang en scherp op tegen het verlea ien van gratie na dueU veroordeel ug Dikwyls werd die gratie verleend 24 uren nadat de vestingstraf was ingegaan De Tiraeac verneemt uit Wady Haifa dat de bevolking van Dongola met verlangen de komst vau de Engelsche tzpeditie dia baar van het juk van dan Khalifa ui bevrijden te gemoflt ziet De bevriende Sheik Abdel Azim heeft een verkenning gedaan zuidwaarts langs deo Nyl en rapporteert dat de bevolking de tyding van de nadering der expeditie met vreugde heeft vernomen ofschoon men niet opsniyk met den Khatita durft breken Dit bevestigt de verklaring vau pater Ohrwalder dia van meeniug was dat het volk in de omstreken van Dongola ongetwyfeld zon hegeeren weer onder Egyptisch hestuur te komen De Sheik Abdel Atim vond nergens posten van de Derwischen maar hoorde dat er een groote strydmacht by Aboe Hama staat De RuBsiacbe expeditie van het Roode Kruis is Maandag te Port Siid aangekomen en zal zich via Jibuti een Fraascbe haven aan de Roode Zee naar Abessynië begeven daar da Italiaausche Regeering geen vergunning heeft willen geven om te Massowa aan land te gaan De expepitie bestaat uit 21 geneesheereu en 21 andere personen uit Alexandrië zullen zich nog 19 andere er hy aansluiten Veertien verpleegsters din ook mede waren gekomen worden naar Rusland teruggezonden omdat men de reis van Jibutil naar het binnenland te vermoeiend voor baar vindt INQEZONDEN In het Landbouw Weekblad van U April jl komt een stuk over Boteronderzoek van den heer Gearards waarin eene methode wordt aan de hand gedaan die ons gebleken is eenvoudig en practisch te zyn en die wy daarom een ied r aanbevelen die er prys op stelt te weten of door tyo boterleverancier onder da naam t van boter na ourboter of Delftsche roombd r werkelyk onvervalschte waar geleverd wordt zy is eenvoudig genoeg dat ook elke huisvrouw re kan toepassen en vanneer men kokend water by de hand hoeft iu een paar minuten afgeloopen Daartoe zyn noodig een drnppelfleschje zwavelzuur een potje of kopje om daarin een kleine hoeveelheid een vingerhoed vo te smeUeo en een reageerbuis Nadat men de boter gesmolten beeft ze mag niet koken of braden het beste is daarom het potje of kopje boven stoom of in warm water te bonden voegt men daaraan toe 5 6 druppels zwavelzunr vermengt deze goed met de gesmolten boter met een mes of lepeltje en voegt er zoo eel kokend water aan toe als noodig is om een reageerbuisje te vollen Reads bij bet toevoegen van het zwavelzunr zal de boter als het geen zuivere is beginnen te verkleuren ze wordt dan brningaal en naar verhouding van de grootere hoeveelheid margarine dia er zich in bevindt licbtbrnin tot roze zynde de kleur van zuivere margarine Onvervalacbte boter behoudt de gele kleur die ze heeft wanneer ze gesmolten is zoodra verkleuring hy de toevoeging van het zwavelzuur plaats beeft is er ook vervalsching aan te vernemen Wanneer men een en ander in reageerbuisje een zelfde hoeveelheid boter gelyk behandeld docb zonder toevoeging van zwavelznnr daarnevens houdt kan men zelfs by 10 pCt vervalsching dcidelyk kleurverschil waarnemen Men ly achter voorzichtig met het zwavelzuur en lorge dat bet niet aan do handen en ook niet met de o a in aanraking komt daar het een sterk bytend zuur is dat zelfs gaten in de kleederen brand Nsmeni het bestnnr der Vereeniging tot beatryding van knoeierijen io den boterhaudet C VETH Delft J A BOS Leiden yoorzitter Secrtttaris PANTAISIE HOEDEN A van OS Az Kleiweg K 78 GOUDA Beurs van Imslerdam Vorkn looy slot kra 98 inoy 100 79V 83 16 7l 98 98j 103 80 80 iy 95 ♦ 1 99V 97 705 559 iOl 91 99 300 145 100 187 99 89 SS UI 97 198 1B81 1007 49 168 63 77 101 lOlV 99 99 185 102 103 12 6 106 77 106 88 84 Vi 2 AtBlL NzDSïLiHD Cert Neil W S ditp dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOii OU Üoudl 1891 88 4 Jtjub Insohrij ing 186 81 6 OosTENK Olil in papio ISflS 100 65 dito in zilver 1S8S 5 FuHTUOAL Oblig m t coupon dito ticket 3 aciUNO Obl Binnenl 1894 4 dito Goooni IJSO 1 ditobgEolliil88 4 dito bü Hope 18811 90 4 dito io f oud leon 1883 fi dito dito dito 1884 j S Nja Perpet ichuld 1881 4 TuaKlu Sepr Conr leen 1890 4 ec teouing serie L ïeo leeninK eerie O ZuidAra Ulp 1 obl 1893 6 Manco Obl Buil Soil 1890 VluazvBU Obl 4 onbep 1881 mnuuiH Üliligatien 18 5 3 RoniaUH Stod leen 1894 3 faD N A fr Hacdeliy and Arendjb T b Mij Cerliaoaleu D uMaatBcbappü dito Ami Hypotheekb pandbr 4 Cult Mi d r Vontenl annd Or Hynollioekb paudbr 3V NederlaudBchö bank aaud Ned Handslmaai h dito N W k Pao Hyp b paudbr 6 Rott Hypotheekb paudbr 3 i Utr Hypotheekb dito S i OoBiaKa Ooat Houg bankaand ElvsL Hypotheekbank pandb 4Vi AmaiKA Eonit bypotb pandb S Maaw L Ö Pr Ueu eert 8 Man Holl IJ Spoorw Mg aand Mij tot ïipl t St Spw aand Ned Ind 8poorwegai aaud Nod Zuid Afrik 8pm aand fl dito dito dito 1891 dito 6 lTALlB Spoorwl 188r 89 A 8obl S 6 l 98 83 Zuid ltal 9pwmÖ A H obl 8 1 0LBK Warschau Weauon a üd 4 Ru l Jr BuM 8p Mij obl 47 1 Balliaoho dito aand Faatowa dito aaud 6 Iwang Dombr dito aaud 5 ICurak h A80W 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 18V 52 78 49 196 300 107 108 los AmaiKji Canl Pao Sp Mij obl 6 CWo Norlh W pr O r aaod dito dito Win 8t Poter obl 7 üeuver k Rio Gr Spin eert r a lllinoi Oiitral obl in goud 4 Louisv NanhvilloCert v aaud Moiico N 8pw Mg lehyp o Min Kaueai r 4 pot pref aand N ïork Ontario It Wo t and dito Ponne Ohio ohlig 6 Oregon Calif Io bvp in goud 5 3t Paul Hinn k Manit obl 7 Un Pao Uoofdllin oblig 6 dito dito Lioo Col Ie hyp U 6 jANAda Can South Cort v uand Am terd Omnibus My aanil Eottord Tramweg Maats annd Nao 8tad AmaterdAOi aud 3 Stad RoUordam ud S IIXLOIE Stad Antworuoul8B7 2V Stad llrusse 1886 2 102 lloKo Theist Segulll Oesellsch 4 116 OosTINR Staatsleening 1880 5 111 K K Oost B Cr 1880 8 178 SPANJa Stad Madrid 8 1888 35 N D V r Bez Hjp Spobl eert 114 MAR TBERICHTEN QOUda 23 April 1896 Granen met weinig aanroer zonder verandering Tarwe Zeeuwsehe 6 0 4 8 90 Minden dito 6 26 6 50 Afwijkende fl 26 i t 5 90 Polder 5 40 6 Bogge Zeeuwsohe 4 a 4 50 Polder f 8 70 a 8 9fl Builenlandsche por 70 k 70 s 4 Gerst Winter 3 40 i 3 90 Zomer 3 80 ü 3 78 Cbovallier ƒ 4 50 i 6 85 Haver per heot Ï IO 3 30 per 100 kilo 5 90 i 6 25 Honnepza d Inlandseh 7 4 7 25 BuitenUndaebe 6 60 6 7B K n riozaad 6 7 60 Koolzaad 4 Erwtoo Kookerwten Niet kokende f 4 Buitenlandsohe voererwten per 80 Kilo 4 70 4 5 Booneu Bnilce booneu 10 4 11 60 Wilte boonen 4 Duivenboonen 6 60 4 6 90 Paardonboonen 4 60 4 4 90 Mai per 100 Kilo Bont Amorikaanaohe 36 a 4 50 Cinqoaollne 6 25 4 6 60 Foiaoian 4 90 4 5 86 VaiHAaiT Melkvee goede aanvoer hand en prijzen vlug Vette varkens red aanvoer handel matig 16 4 18 ot per half KO Biggen voor Engeland redal aanvoer handel matig i 4 16 ot per half KG Magere biggen goede aanvoer baodol vrij wel ƒ 0 60 4 0 90 per week Weisohapen red aanvoer handel flauw 16 4 22 Nuchtere kalven goede aanvoer handel vlug 6 4 7 Fokkalveren 8 4 18 Aangevoerd 61 partijen kaas Handel vlug Io i ual f 21 4 33 e qual 17 4 20 Zwaardore Noord Hol landsohe 20 4 2 Boter veel aanvoer handel flauw Gorbotor 0 86 4 0 96 Woibotar 0 70 4 0 80 p Kilo asr Staats loteriJ 4o Klasae Trekkiug van Doudonlag 13 April 1898 No 18753 6000 Prijsen van 66 37 2241 8864 8435 11780 15660 17629 1914 61 3949 4093 8518 11200 168 3 17896 19990 330 8896 4757 8634 12483 1586S 18273 19419 I5t 2636 4898 8781 13667 11918 18274 19445 853 2653 6214 8837 13107 18192 183H 10019 1081 2864 5139 90 4 18669 16209 18321 201U 1139 168 6416 9407 1388i 18333 18338 10419 1170 3393 5758 10140 18938 16589 18443 20489 1235 2897 6394 10638 1451 6 16774 19006 30604 1286 9927 6673 10840 14881 16777 19088 30730 1430 3332 6940 10887 15384 18934 19034 80806 9063 3491 7118 11746 16437 16970 19139 209S8 2805 3548 7957 4e Klasae 3e L t No 10068 m z 10098 BurgerlUken Stand GEBOREN i 21 April Martiuus oudere J P da JoDg en M vad Klaren Elaaioa Laariua ouders U J D Areuda ea L van Ëfl Pieteraella Diderica oudera J Orarkamp en M M Broijateoe Arejan oudera J Piket au M Klopper Helena Maria ouders J vso d r Laan ea M de Joog Tl Chrialiua Adriaua oodera J U A Oaumera eu £ H Bonter OVERLEDEN 21 April T de Grunl 58 j GEHUWD 21 April J vau O en A P Horuea 22 J Cabout eu D Bakker Reeuwllk GEBOREN Gijsberla ouders A Stootbart eu J van Ooneelaar Albert oudera G den Houdyker en A Verkuik Arie onderi J de GaDv en D Perdyk OEHDWD C Vormeulen eo M da Jong ADVERTENTIfiN 1 Heden overleed alhier onzen broe 1 1 der TËUNIS ua GaUlJL in den ouder dom van 58 jaren Namens allen W OK Goudo 21 April 18S 0 ORUUL Heden overleed te Dtljt ome Vriendin Vrouwe HENRIETTA JOHANNA HELMCKE Weduwe van den Hoer JicDn Wii i aii EassT Dokokekminn Wod A U DB08T GOUDBIAAN J O BROUWER NIJHOFP llaaatrecht ll red t 22 April 1800 Jlenijfe hnnigeving Er biedt tich aan eene Linnennaaistei eenig e dagen in de week disponibel hebbende Brieven onder No 2400 Bureau dezer Courant Bek wn me Bankwerkers bekend met PLAATWERK konnon onmiddellijk geplaatst worden aan de iu aanboaw zynde Gasfabriek te SchooiihoveOa Zich aan te nlelden bü den Chefniontenr W NIKÜWKERK ti fc Het beate onschidelykste en ge makkelylute poeUmlddel voor Hecreq en vooral dames en KlnderKhoenwerk tide Appretuurvsn C M MUIIsr 4 CO BsDIs Bsuth Str 14 Men leMaigoed Jilv op naam en fabrieksmerk Virlfyileir iy HiKin Inkallert In iikeinwert iklaiitMUii regeryM lai ri 8ineraal D ai1 ky W Sardamaaa Arithaai