Goudsche Courant, zaterdag 25 april 1896

Zaterdag S5 April J896 35ste i aargaiig No 6950 fiOlMCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERT ENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centen iedere regel meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitrondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN J3P Lijders aan Daaw o Haarworm drooge vochtige Schubbendauwworm en het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastige ijeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door Mr Uebra ê Vlechtenlod Onnchadelijk Gebruik Uitwendig Prijs zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrfl van port en inkomende rechten Verkrijgbaarbij de St Marlen ürogerie Dan lg DmiMhland Wisbnin Liffmann Hotel HET SPIJKEU BEEK bU NUniegen Prachtvolle ligging mm w PENSION Mei en Juni meer bUUfk Tarief Een ware Schat Toor de oogelakkiffe slachtoffers der ZeltbeTlekking Oname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Dr Retau s z ELFBFAYAItl G HollandBche uitgaTe niet 27 alb Pras 2 galden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen tbu deze ondeugd lydi moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVerlaga M azin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het Vwdiag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ SK GheiiiiBchii WasscherIJ TIN II OPPË HËIMEIl 19 Krulukade Sotterilam Oebreveteeid door M dra Koning der Belgen Hoofddep6t TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az Sp oialiteit Toor het stoomen en rven van alle Heerenen Damesgarderoben Iscok alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het stobm n van ptuohe inantels reeren bont enz Oordgnen taielkleeden eni worden naar de nianwate en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en Tolgent staal bewerkt Wegens nitbreiding der fabrieken zyn de prgien 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week FiiDtemps T B PAWIJ Zendin gratis franco jx rh lïïsï tfïöt de nieuw jU modes voor het om r tto n egen lefraiilieerde aanvraje jartoht aan M juLEi JftLuzer G PABI8 Da stalen der niauwsU modealoffen la oorraad ifciPcln i iM worden eveneen kosteloos foeteaonden dooh m n geliev ïuldeluk de erlanrie Morten op t geven en onieveer de prijsen te bepalen VeraendUgen naar Ua Landan derWereld D oaUlofU bevat de Voorwaarden der varaendinfen voor ïranoo Vraeht en Beoo Corraapondantia In II talen l 0 tó to PDIKE OUDE m i SCHIEDAMMEH EUEVEE M rk NIGHTCA P VerkrÜKbaar bü M PEETEBS Jz NB Ala bewijs van echtheid ii cachot e kurk stoed voorzien van den naam der Firms P HOPPE Uöuda Dl lil an A Hbinxaun Zoon iioowprij Men liiede hel J rU 000 000 Hark Staat Kanudeenl üitnoortiging tot deelneming in de Kansen vau door de den Staat Hamburg gewaarborgde groota OeUllotcrij waarin zekor tU Hillioeii 740 090 Mark gewounmi inosteri wordsr Da prij eu th Uu veel voordeel btedeode Jeldlotorg die volgen het plan ilochti 112 000 lot jn bevnt syo dt rolg ads I d hoogate priJ9 i evontuaol 500 000 Marlt I remie van 30Ö O0O M 5000 M 3000 M 2000 M 1000 M 400 M 300 M 40 prijzen a l prijs prijs prijzsn 1 prij 1 P rij8 prijs lpr s prg oii 1 pnj9 pnJKüu a 300 000 M il 100 000 M B 75 00 M H 70 000 M 65 000 M k ftO OOOM a 55 000 M k 50 0rtlM 40 000 M it 20 000 M 106 pryzbii it 206 prijzen a 782 prijsen h 1348 prijzea 42 prijzeo u 138 prijs i 200 156M 35337 priJKoiiii 155 M 89B1 prilS4 104 lOOM tfZ4Öprijz a 7 46 21M totnnl 68 240 prijzai 21piijUKft 10 000 M eu wordijn doze iii eenige maanden in 7 kUa aoii uUgoloot De Hoofdpry iii de Ie kUsse liedraaRt Mark 60 000 stijgl iu de 2e kl tot 55 000 M in da 3o tot BO OOB M in de 4e tot 85 000 M in de 6e tot 70 000 M m de 6e tot 76 000 M in de 7e toï 200 000 M eu mot da premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel is vastgeBteld kost een galmei origineel lot slechts Guld 3 50 een half origineel lot slecht Gulcl 1 75 eeu kwart originael tot slechts Uuld 0 90 ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officicela trekkingslijst TrekkiDgsplan voorzien au hot Wapen van den Staat dia de prys van de loten eu de vurdeeling vam de prijzen ovar da 7 Ittaaten naugoofi verzend ik op aanvrage gratis De uithetaljng on verzonding van de prijzen f 08obiedt tloor mij direct en prompt aan de winners uii onder de strengste gaheirafaouding tato ledera bestelling kan men eenvoudig flw pol postwissel opgeven Men weude EÏoh dus met de aanvraag om toezcuding van loten voor de spoedig plaats hebbende trokking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 30 MPÊÊtlj e k met vertrouwen tot Samuel Hecksclur senr ROKKEN in Kilnni iiiit Vm PABASOLS V CO RUE TS witte UOilEiV v IliiiidsclKieöen Katoen Zyilo A Wij O KANTBNKIVAGEN eu Stoffen Gltirarn tureii em DAMES FroulH eu Ifrmden BOORDEN MANCHETTEN MARKT 13G Bankier en Wiüolkanloor in HAMDUIU Duitscliland m 6000 Stuks uit da ftllietfl massa eaner der erste baitenlancboka labriakaa OTsr nomene aooKenaamde Leger Paarden Dekens moeteit tegen den spotprijs ran ft 2 76 per stuk worden nitrarkooht Dut likka mittjtbari daken ilJn zoi warm tli Mi pê ea 140X190 om K ot dus het gaiieala panrd blokkend mat wol opgenaaift en 3 brteda atreepen T ort rrn kleine partij witte wollens Slaap Dekens rroot 140X1 f wegeiu f eer kleine slMbta doxr rtUlui t emarkbiire fouteR in het weefael aaiif boden ad II 3 50 per stuk Ko eii sndera het dubbele BV DildcKih srpuhnrrn b MlllnKi B woHm M Ub df iiorrnitd trekt ttffpn lOMeniJliK nUi kaf beriroK ui oader remboun jirouipi iitt KQvosrd 1 IlnrwltK Maaatric ht Groot Staat Si Sto oxiclTd O O td ienn st iESTAFETTE y Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS mtgeionderil Zondagen rtrekken 2 Booten vau GOUDA niutr UTHECBT du morgens uQge eer teu xevéit en des namiddags ongeveer len plei uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedltoope r lageleg nh td voor Paêuagier naar UTBECHT en tusscheugelegtu plaatsen Kantoor l ieuwe i eergtal De A ent H J MOEKBIilEK Stollwerck sche Borstbonbons Criceerd na voomchrift van den UniTersiteits Prot Q hni Hofrad Dr Hariett Sonn hebben sedert 60 Jaren ab Tsraacbtend middel tegen hoeeten heeeckheid en aandoening der ademingaorganen nitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme ec koude lucht is t bijzonder aanbevelenawardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele ptkjee i 25 oent Alom verkrijgbaar Allerwege bekroond ni ËereDiploma s Gouden en Zilveren jï edailles benevens Kere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Ëxpoailion Chieag 1893 is bet WereUkrocinJ Druiven yorsl Honiji Bxlratl MELIANTHE UIT Dï Machinale Fabriek aDË HONIGBLOËMc TAN li i van8chaik Co gevestigd te Oravenhage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHEBBOEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verscbillendo bekroningen getuigt flet verzacht en geneest OSM ID DELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwaleo Dadeiyk na het gebroik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MÜLIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld DB VmKELiC P EUX oaK De MELIANTHE is verpakt in fiacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwüzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te a Qravenkage K l KU K STvH MVr KVr HI ï Vtr Verkrijgbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E H ïiN MILD Veerstal B 126 te flouda A BÜÜMAN Moordrecht J C UATELAND Boa cof B V WIJK Oudtu a T Agentuur by de Firma Wed BOSMAN teGiMiita AMERSFOORT AMBRSPOORTSOHE MA CHINALE Sloonn Brood en Bcschuilfabriek stoom Automaiinche Walsen Meelfabrlek Fijn gebuild Melk Tarwebrood onll van do iijmte soorlon tnnvo gemaakt I alleen mot zuivSro onafgerootndo melk vormongil blyft hier door miustena vier lUgeii erecli en heerlijk van imnak on ia Terkrljgbtmr iD pan geknipt pan I Vloer hard geknipt plaat Engelsoh Duttsch en gallenvorm in luk van 6 Ot 9 ot 12 ct in ïloervorm ook van 18 ot 24 ot I in Extra fijn geknlpten vorm in sluki van 1 ot lOVi ot 14 et en met toevoeging van prima naluurboter als Melkkadetjes Van 2 Ct l Ct Gewoon Krentenbrood wonlt aU l g golnuld M lk ïanvoliroml m iai mot l I toevoeging van prima krenten pn anilorfl prima tnidvmehtün gefabriceorit blijft hier door vele Jagen vorscli en heerlijk van jmask en is verkrijgbaar m bllBVOrm en 1 Engelnohen vorm ia stuk van 8 ct 12 01 16 cl 24 ot 38 01 en al I KrenteuboliètjeB van 2 ct 1 ct Munitiebrood bminbrood wordt van apeoiaal er voor Reaehikte beate tarivesoorten I gffabriceeril maakt hier door overheerlijk en ia gezond en verkrijgbaar in ron1 den vorm 60 Dg 6 ot 120 Dg 12 ot en in langen vorm 50 Dg 5 ot 75 Dg Tl ct 1 Kg 10 ot 2 Kg 20 ot deze gewichten be halve van kftntbrood worden gegarandeerd Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépötJ houders welke te herkennen zijn aan de dépotborden en de wa gens beschilderd met de fabrlekstlteis en W H MEURSING Eenige dèpóthouder te Gouda J L LEEFLANG noo geheel Nederland dépöthoudcrs gevraagd tegen flinke proviBle en franco vraohtetl dar volle en ledige ktaton S Patent H Stollen inxiMn B HWMKgW Uiat dr mm uii M WSgg nkniUB D r grrMM Brfalf ornuno a iwm h sw h i ai tnw l ti ttüMmttii tMrtUctn Kuchalimuitten tf Uw lm t iUar lan sMM êtiMrfm H StaUii van im att MC Omimllmim tr Mwi Miv ritlltt Mi i nkm l M m mUMtttm BINNENLAND GODDA 24 April 189ti OiitereoftTond btd eeoe bu teu ewoDe rergaderiog pluts t u de Kiesvereenigiog BuT gtf plicht c Deze ferg dering waa belegd op ferzoek van een tiental Uden volgens art 9 u het rtglemput nl de hb F Herman Ft G Priocp J C Tan Eyk H A DiestelhowÈ C Tan Eyk S ran Praag A C Cosyo G C ds Vouy A D Horneman en L D Keus ter aanbieding Tao een buldebiyk aan den heer T G G Valette De Voorzitter de beer p J C Hoogendyk op Dde deze rergadsring a zeide dat nu b voor de eerste maal deze vergadering preeideerdö n dezelve tairgk bezocht mu dit eeu profetie moge ziJD dat dnb voortaan atetda bet geval XÜIl zIJD Spr rervolgde aldua Toen de mare ia de stad bekend waa dat U oaynheer Valette bet moederland ging Terlateo toen waa bet dat Burgerplicbt s leden u dank wilden brengen TOor hetgeen gy gedaan hebt niet alleen voor de liberale party in het diitrict maar ook voor de geheele liberale party in bet land en vooral TOor hetgeen U in bet bizonder voor du Vereeuiging t Burgerplicht heeft gedaan Voor Keker aan nv grooteo ijver hebben wy het te daokeo dat wy meer dan eene deoferwinniug hebben behaald op de verbonden tegenparty Wij moeten U bolde brengen voor hetgeen gy gedaan hebt eteede waart gy bereid dag n nacht ateldet gy a disponibel Ën zyn er nu velen die vroeger met ons gingen en nu tegen one Btaani de letearatelling die gg hebt ondervonden waa geen beletsel voor u om nocbibaoa de liberale party w iar het pas gat te verdedigen Ook moeten wy a daaken TOor hetgeen gy ala ooie afgevaardigde in de Tweede Kamer gedaan hebt gy hebt getoond te zyn een roan van nw woord £ eo nieuwe omgeving nieawe betrekkingen ataan oor üw open naar het zou ons allen spijten indien de aimgename herinneringen van Burgerplicut a leden door lange afwezigheid ouden verloren gaan en daarom hebben wy gemeend u een atoffelyk cadeau aan te bieden raet het verzoek geel ona een plaataje io uwe herinnering Hier werd dec beer Valette aangeboden het Boekwerk Brockhaus Cou venation is Lexibon 16 deelen in leer gehouden met bybebooreod regaal benevens een fraai goud Waltbam Mbsp met het wapen van den hQer Valette alamede het wapen van Gouda fuet de navolgende fn rriplie FEVILLJETOl 106 Freule Dane zeide hij eii d lyt uiterst dee moedig gij kent a iord als nen zijne bovelea indon wind staat Ik durf hst niet op mij nemen die dooa af te geven het staat aan u Het zelve tedosn Maar ik doe het lelve BrufF Ik beveel hstu te doen Js freule dat weet ik zoer goed MiischieD Eoudt gy wet zoo goed willen zijn zelve naar de kamer te gaan en de dooa over te geven Ata gij daar ia eigen persoon de dops aan deies heer ter haod stelt kno mylord mg later niet bcaohuldigen Freule Dans soa dat met genoegen doen zy had er Mlfa lust io toen do jonge kuappo vreemdeling haar tot geleide zya srm aanbood Zoo daalden cij den breedan trap af lieten de praohÜge vritibule rechts Huigen en gingen recht uit door den gang naar da kamer Freule Bane snapte altijd voort firuff kreeg den sleutel en sloot de deur open De koude sombers ksner ug er nog als van ouds uit het vras uog dezeirde steeneu vloer het waren dezelfde hooge vensters er stqnden horgonaamd geen neubelen in maar de voorwerpen die uit het wrak waren opgehaald lagen op den vloer rervpreid mea kon aien dat se er iq haast waren neargeiet BUHGKKfLlCHT Gouda AN HAltt N Oüt VüORZl TKB T G G VALETTE By deze cadeaus was gevoegd eeo album bevattende de uam u der deelnemer Dit horloge door den heer G C du Vooy geleverd en gej raveerd was eeu waar konatfttuk wearvoor geuoenideii heer allen lof toekomt De Voorzitter nam na de aaobieding nnder maal lift woord en zeide aldus Daar zyn zoo müo chfU dio zoo bet echyut altyd goed doen waar gy mynbeer Valette door uw beengaao eeu groote schok ge ft aan de liberale party en aan onze vereetiiiiiiig hebt gy toch goed gednlan eu dit goed doen bestnat daarin dal de Bnmeuwcrking vau het bestuur met de leden er hechter door zat worden waarom ik de leden toeroep stetin uw bestuur en de liberale party want de vyand aianpt uiet en daar hel de laatste maal ia dal ds beer Valette ia onzp omgpving ia kunuen wij vau deu beer Valette nfscheid nemen maar nog liever roepin wy u een tot weerzien toe De hter F Herman Fz verkreeg daarop het woord die het bestuur daukte voor dt belegde vergaderiug en den Voor7itter voor zjjne woorden tot den hfer Valette als lid vaagde commi fiie weuacbte ik uog een paar woorden te spreken ui om den beer Valette dank te zegden voor hetgeen hy gedaan beefi voor de liberale party en voor Burgerplicht in het bizonder en wy wisten geen ander huldeblijk te bedenken wat hem nog lang aau oas zou doen herinneren dan dat horloge en die boekwerken in wij hopen dat de beeiValette dit als een blyk van onze waardeering zal willen ontvangen en nu daar de beer Valette e n persoonlyk vriend vaa my i ir bet mij eeo behoefte hier psra 0Dlyk te ouustaleeren dat wy in hem gevonden hebben eeo humaan m u en ik ben daikbaar iu duvele byeeukomsteu die ik met hem hebttebad dat ik hf b geleerd van hem wat moo kan worden ik kan zeggen er gaat een vriend vau my uit Gouda en ik roep u toe gaat met du uwe eu het ga u wel De VooGCitter deelde mede dat by allen m de gele nheid wilde stelleu de cadeaux m oogeuficbonw te uemeu doch alvorens de vergadering voor eeoigo oogenblikken te schorsen vro K by of uog een der aanwezige leden bel woord verlangde De beer Ruiter vroeg daa op het wourd en bracbt in korte woorden in lierinneriug wat de heer Valette was geweest en dat bij door een aoort van misverstand was fj evallen by De heer Lydney liet met oeno buiging don arm van freule Dene los en bekeek do voorworpen een voor een Met eon vertoornden hlilt nep hij uit Myne doos is er niet bij Dat waa een contretemps waarop freulo Dano on BrufT hoegenaamd uiet voorbereid waren eu het is wel mogelijk dat deze ontdekking voor den laalsto osr eene verademing nas dan omgekeerd Er was geene verlakte doos met zufko letters er op onder de voorwerpen Da heer Lydney wendde zich tot Bruff Waar heeft men de doos nedergezet vroeg hy on hoewal hg zacht sprak was er in zijn toon ietsgebied end 8 Als te dooa niet hier is mijnheer dan is zyniet op hot kasteel gekomon gaf hij zondor aarzelenten antwoord De voorwerpen zijn van de kar indeze kamer gebracht en ik kan op mijn woord vaneer verzekeren dat niemand liier sedert dien lijd iabinnengelaten De dooa is met de noodige voorzorgen naarhet kaateel gebracht harnam de heer Levney Oijweet dit zelf als gy de voorwerpen uit de knr hebtzieu lillen Oij spreekt von eene kleine verlakte dooa mijnheer ceide Bruiï nadenkend torwijl liy Eichschoon te bedenkon Ik herinner mij niet dat ikdie gezien heb Ik moot bekennen dnt ik niet bijzonder op de voorwerpen gelet lieb maar ik kangetuigen dat alles in doze kamer ia gebracht In dat geval is ds dooa er later weder uitgohaald antwoordde do heer Lydney Bruir schudde het hoofd Ik kan eveuseer getuigen m abeer dat dit niet riep bom toe dat let hem iu bet verre Ooitea wel moge gaan met de ï yoeu Nadat de cadeaux bezichtigd waran nam de heer Valette het woord die het bestuur eu de ledea dank zeide voar de waardeeronde woorden tot hem gesproken hy moest echter doen opmerken dat hetgeen hy gedaiin had niet zoo groot was waarvoor hy een huldeblyk mocht verwachten want de bh Herman van Kyk en Prince hadden veel meer verdiensten daa liy Hy bracht voorts in berinuering dut ied r die iu de gelegenb id ras het woord moest voeren voor de liberale party iu dn andere partyen doet men aldus Ik aanvaard deze cadeaux niet als een huldeblyk voor hetgeen ik gedaan hub voor Uurgerplieht maar wel als een blyk van vriendschap waarvoor ik u allen haitelyk i auk zeg Dat de verwerping der kieswet de liberale party vtcugeltam beeft gealiigen is genoeg bekend doch indien I Burgerplicht c steeds de vooruitstrevende liberale beginselen bly l buldif en zal het uiet ver meer at yn of de liberale party zal wederom zegevierend optreden eu ik roep o allen toe een vaarwel en zoo het kan eeu tot weer ziens toe De Voorzitter riep nogmaals de samenwerking der leden in teu oiude fier en krachtig te kunnen optreden aarua hy de leden iu de gelegenheid stelde persoonlyk afscheid van den heer Valette te nemen daar het met Uoeulyk voor hem waa bji allen am hni te komen Do heer Valette htirducbt nog nven de hear Julius die wegens familie omstandigheden verhinderd was tegenwoordig te zjjn en den oudvoorzitter d heer Mr J Fortujjn Droogleever wieus gezoodbeidatoestand zooals allen wel zouden welen niet iu go den staat ia Hy wenscbte hem toe dat hy weer krachtig mogs wordeu om weder eeumiwtl ds liberale party te steunen waar dit ooodig mocbt zyn De Voorzitter hsrdacht nog even den heer Noothoven van Goor die door oQ esteldheid verhinderd was tegenwoordig te zyn hy wenachte hem toe dat bg spoedig weder getond mogü 7yu ten dienste van de gameeute eu de liberale partij De kiestcneniging te Krimf eD a tl Lek bail ook evenals de kiesvereeniging te Hchoonhoien sympathie betuigd met do aaikbiedlug van dtt bnldeblijk Daar verder niemand meer bet woord verlangde werd de vergadering gesloten Douderdug 2H April had iu hel Hottl de Zalm de Algemeene en Bmtangewono Algemeene Vergadering plaata van hh aandeelhouders dar Goudsohe VVatetleidiff Mnatschnppy mogelijk is De sleutel ia niet uit mijn zak geweest De heor Lydney zeide niets moor Jly wa overtuigd dat do doos wcügehsald wm on hg KHj orornl rond of hij geon sohuilbook ontdekte Ziju oog viel op eene kasideur en luj trok ile deur open met den sleutel die in het slot stak Kr lagen alleen eon paar schragen in Vaa de doos was geen spour te viadon Het hoeft veel van eeoo toovergrschiedonia merkte freule Dane ann Als de dooa zoo als gij beweert werkelijk op de kar hierheen is gubracbl waarde mijnhoer dan moet dn kar liaar ook weder meegenomen hobbeo dat is de ocnig tnogelgke optossing van het randset Maar BruFT wilde hier niots van hooren want hij had de kar met eigene oogen ledig weg iun rijden De heer Lydney stond een oogonhlik in gepeins vrrzonkan en vroeg toeo op welk uur hy liord Dane kon spreken BrufT on freule Dune geloofden beidüii dat er weinig kans bestond dat bij voor etenstijd terug zou ï n Zij zouden dien dag vroog eten om zes uur De hesr Lydney wenscbte freulo Dano goeden morgen hel speet freule Dbqo dat hij hoon ging want zij had zulk oen aangenaam niensch gaarne den ganscheu dai bg zich gehouden Bnilf liet den heer Lydney uit en deze ging do kar en de molenanrsknocbton opzoeken Uiutf hitd hem s ezogd waar hg die mar allo waarachijolijkheid zou vinden Hij vond hen zonder do minste moeite maar hij waa niet veel wijzer nadat hg h n gesproken had Beide waren intke echte domkoppen dat men haast twijfaldd of tij mensobelijko woiena waron Ztj hoddeu benul genoeg om hun dagelyks molonaarswerk Aanwezig waren 15 aaadaelhouderauitbrengende G2 atemmen Na bet door de Directeur uttgabracbte vat alag werd de winat eu verliea rekoniog eu de balans goedgekeurd waaruit bleek dat over 1895 kan worden uitgekeerd een dividend van 5 pOt Hierna werd overgegaan tot da Buitenge woDa Algcmeene Vergadering ter behaadeltng van een voorstel tot overgave der concessie aan de gemeente Gouda ingediend door Bargs meester en Wethouders dezer gemeeute Na veracbiltende besprekingen werd het vodr tel iu stemming gebracht eu verworpen torwyl i atcm vóór het voorstel werd nïtgebraclit Commiasarisaen werd verder machtiging verleend om wanneer eventueel door Bargsmeeatjr en Vetboudera een ander bod werd gedaan verdere onderhandelingen aan te knoopen Hierna werd de vergadering gealoteu Voor de akte examen lager onderwya gisteren te a Gravenbage gehouden zyn o a gestaagd de dames L M H Jookar en D C Vorater beiden alhier Door feu architect Westink van Sehalkwyk werd te s Hage aanbesteed bet bouwen van een machinegebouw mat machimatwoniog werkplaatsen enz op het terrein van hei gesticht Bloeuiendaat c onder Looaduïuen minste inachryver was de beer C W den Hoed te Slolwykeraluis voor f 19 100 Het verlof naar Nederland van den Ie tuit der iiif O I leger G K F Collard ia met 6 maanden verlengd Benoemd tot herschatter der directe belastingen in de gemeente VÜat de beereo W Zuidbroek en W Boer woor he Haagache gerechtshof hadden xicb gisteren te verantwoorden eeu bandelareiziger on een artist te Amsterdam door de rechtbank te Hotterdam onderscheidenlijk tot 6 ea 9 maandeu evangenisstrat verooideeld wegena aldaar gepleegde oplichting bet zich door middel van eeu valsch briefje Isteu afgeven eo zich toeëigeneu van eeu dooa mei O overhemden De eerste die zich aia krankzinnig had voorgedaan eu ook reeds in een kraukziouigengesticht opgenomen was geweeit beweerde zich niets meer van de zaak te berioiisron Alleen wiat hy nog dut hy in bet laatst van bet vorig jaar op straat te Hotterdam gearresteerd dnnr een ront vollcsnmniato werd gebonden te vorriohten maar ook niets moor Keiie verlakte ilt os mei vergulde spijker ophet deksel zij wisten èr nieis van te leggen mylord had hen gelast de voorworpen die op hetstrand lagen op eere knr tt laden on ze naar hotkasteel te brengen en dat hadden ze gedaan Hotwaa niet denkelgk dst eene doos die daarbij wasgeweest verloren wss geraakt Ik zeg II dat de doos verdwenen is zeide deheor Lydney Maar mg dunkt dnt nis gij de dooavan de knr hebt getild on haar in de hergkamsrvan Lord Dnne helit nedergezet gij haar och welmoet goiien hebbon Hot wus geene altedaagsohedoos en zij was zeer zwaar Ue molenaarsknecht herinnerden ich niet Het is waar ij haddoo alles telf opgeladen eu op bet kaataol gobrachti maar ij hadden niet meer acht op het eeno dan op het andere voorwerp geslagen MaAr mjlord waa uit voorzorg zelf molde kar mede gegaan en èad er bijgestaan toen de laken wsrden afgeladen t Ka bfrbt gij alle op ht t kasteel gelaten f vroeg do heer Lyduey Zg hadden alius afgeladen ej i waren met de ledii e knr teruggekeerd om zakken tarwe te haleo I n Uit waa alles wal William Lydney uit hen kon krijgen meer wisten zij niet Kn hij keerdo alles behalve voldaan nanr Zeemansrust terug Öo heer Urn ff waa vnn oordeol dat er niuls beters was dan den stier bij de horens te pakken Daaromverliet hg het kasteel zoodra de vreemdoling vertrokken was c n bogaf zich naar datgodooUe vnn dejachtgronden van Dane waar bij ï ord Dane daohtts iadsn Wardi ttnolgé