Goudsche Courant, zaterdag 25 april 1896

Wliiterdlenst 1895 1896 AasRevangeD 1 October TU 1 vao Greenwich Olnxle Sitoorwegverbindlngen met GOUDA 1 9 40 10 17 HOTTIRSIH 1 84 3 88 8 44 7 BS 7 59 6 01 6 1S Ml 8 48 9 86 7 86 1 44 I BI U 10 1 10 19 19 86 10 48 10 4 7 46 D KN H A A G HaRe 6 8 1 7 90 7 48 8 80 9 18 9 441 0 1111 8818 151 88 8 44 8 68 8 48 4 16 5 17 6 08 7 58 9 38E Veorb 8 67 k 10 17 1 41 w w 14 Z Xegw6 1l V I V 10 88 1 61 0 6 28 Ö Bg Zev M 6 9S 4 10 48 8 88 ir r 6 3 lO Oï Onada 6 SS 7 5 8 18 8 9 8 10 16 10 B4 18 06 18 48 8 17 8 14 8 88 4 13 4 48 S 47 6 60 8 28 10 19 Stopt Ie Bleiaw k Kraiawe en Nootdorp Leidacheadlau en Hekeadorp 7 B0 GOUDA D£N HAA 9 37 10 80 10 50 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 4B 5 17 7 14 7 4y 89 8 54 9 S4 U n 11 08 n 18 40 4 17 n v 8 01 n 10 08 11 18 18 49 8 08 8 1 u 10 18 11 87 l Ol 8 80 8 88 10 87 bH ib s li 9 18 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 0 1 67 4 06 4 17 I SS 5 87 7 44 8 811 9 99 10 81 U 48 U T B B C a T e o U D A UtrseU 7 68 9 10 11 84 18 50 8 10 8 58 4 48 6 S6 WMrdeo 8 11 10 81 U B l 4 16 6 63 Ottdewater 8 19 10 81 4 84 tteada 8 88 9 84 0M 18 0T 1 88 3 48 4 87 6 80 7 0 GOt DA UTRÏCHT 8 05 10 19 10 67 18 48 8 80 3 17 4 18 4 47 6 57 6 68 8 81 10 18 11 14 8 87 7 10 i 1188 8 48 8 84 6 08 8 17 7 18 8 48 10 879 87 10 51 1M8 1 80 8 08 8 80 4 48 BJ9 6 86 f 04 t GOUlïA AM STIHBAM 10 01 in 67 18 10 8 81 4 47 BI 10 18 11 08 1 1 18 4 8B 8 8 48 11 80 AUSTSRDA Jl O U D A 8 I IO 10 49 8 88 4 10 aiS 7 4 9 48 9 84 10 14 11 18 8 80 6 80 7 46 8 49 11 10 Stopptn t Bleisw k K wag m WootdoyjHI j ri dw ikend am n Hxkendorp fitopl Ie Kooulorp LeidaeheDdam en fileiaw k Krutawet i tiakaiidorp Toor den moordenaar rao deo j ogen Hoogatedeo De tweede die vroeger uük krauk iunigbetd had Toorgewend maar van dat middat 0111 atrat Ie ouigaau later bad afgeziaa ontkende bet hem tea lantn gniegde Een lö jari kantoorbediende verklaarde buiten eede dat liij de beide beklangden herkende nis d g nen op wier verzoek hy de te voreo door uiïddel van een vaUch briefje besteldu overhemden uit eeu winkel had geliaald Bet Openb Min vorderde bevestiging van de eerste uitspraak Mr H A K Modderman beetr ed h t bewys tm pleitte voor den eersten beklaagde bovendien ontoerekenbaarheid Uitn traak 7 Mei Men raetdt uit Den Haag De kcbutter Duivenitein die zich in dt n laatsten t d by de chutteryoefeningen alhier onderling gedroeg ïb tbani in bewaring m de provooit van bet schuttery gebouw nan de Qroote Markt tot het endergaan van de traf die in de plaats getreden ia van door hem niet betaalde hem ten rorigenjare opgelegde boeten In de Dappentraat te Amsterdam stond Woenidag een mei je van ongeveer twaalf jaar voor het geopende venster barer woning met een zuigeling op den arm Toen de koninkiyke stoet in eantncht was wildt het meisje zioli nit het venster buigen de zuigeling ontviel baar en kwam op straat terecht De kleine It aan dejgevolgen van dozen val overleden De l ndbouwer koeeht J A te Tilburg werd Msandagafond door eeu viertal leden van eene beruchte veehtersbende iiMaar zoodtiüig met messen gestoken dat by Woensdagavond aan de bekomen wonden is overleden Als vermoedeiyke dader ia sekere J gearresteenl De oorzaak van deze misdaad wai hierin gelegen dat een der jongeliedün door een kar werd aangerodeui waarop mest vervoerd werd Op een aanmeiking ann t adres der hoefsmeden in t N V d D f gemaakt antwoordt een vakman die 50 jar n geleden het eerste yzer onder eên paard legde en gednrenda 4 i jaren baaa was dat als h t paard niet goed meer loopt de oorzaak veelal by di eigenaars gezocht moet word n Oe eeu zendt zfjn paard naar den smid mfet dn boodschap dat de yf ers maar eeni vaHgemankt moeten worden hoewel t noodig was dat zü l poo fgingen Een ander ipgt daar moet maar een oud yzer by Zegt de een smid de hoeven Koo grout houdenjals t kan een ander zef t de toone i van het paard zyn te tang daar moet zooveel t als t kan Sommige paarden loopen 8 of 10 weken op de ijzer co hoewel er zyo die er 6 weken op knnnen loopen zyn ec ook voor wie t noodig zou wezen dat ze om de maand beklagen worden Met al die tegenatrydlge orders is t duidolyk dat de schuld in de meeste gevallen niet by den smid te zoeken is Te Maceau by Bordeaux zyn drie piTsonen vergiftigd ft der zeer goheimzinnige om tandii hedeo Toen de zoon van een weduwe aldiiar Zaterdag tehuis kwam vond hy zyn moeder en zyn zuster in hevige krampen te bed liggen zyn broertje die eveneens aan ferauip leed wa uitgeloopen om hulp De buren kwamen apoedig toegesne d maar do vroow was reeds een lyk De toestand der b ide kinderen is zeer zorgwekkend HefjongMe kind heeft verklaard dal ze ziek zyu geworden na het gebruik vau eenj oep ben id met ingelegde tomaten 7 86 7 88 7 8 7 46 7 86 6 6 10 6 1 6 86 6 88 8 40 8 47 8 64 01 9 10 8 67 8 08 8 18 84 80 louda Moordreoht NiouwerV Tk apellt Kolterduu Kotterdui 0 poll Hi uir rlce k Muorilr ok t joudi oi da 7 SU 0 85 9 09 ÏMM ii 7 48 8 47 Z Zegw 7 iS8 B6 Voorh 8 07 9 08 iuuiia 5 8 S 8 S7 7 88 8 00 8 81 Oudew 6 80 8 84 hup WoerdsB 5 89 7 08 8 18 m Ulri plit 6 18 f 8 88 8 41 f f Xtar Amatsrdana 8 91 9 9S lUoitdu AmMnr jim C 8t 4 87 8 14 Een ongelnkki e rit op zyn fieta maakte onlangs een wieiryder teJChathani Toen hy met een velbanende aneiheid van een hoogte reed verloor by in eena het beheer over vq machine Door la plotseling gebrnik te maken tnu het remtoestel werd hy ovar de atuurstang met grooie kracht tegen eeu muor geslingerd WHardoor hy een he ige Bchedelbt euk bekwam lo stervenden toestand werd hij naar het gasthuis vervoerd Men seint uit BruHeJ Dozen morgfu te 5 nur hebben eenige werklieden die lauf fl bet kauaal van de AHée verte kwamen de Igken gevonden van een jongen man eo een jong rneiRJe beiden zeer goed K kleed zy hadden witte haudscbnoiic u aan Het ui j 4Je had een kwelsaur aan deu linkerHlaap de jnni Hn o m aan J n n chters aap gewond en üield een revolver vun zivaar kaliber wtiarop nog drie Hchoten in de rechterhand In de zaltk u van lieiden yu brieven gevonden waarin zij verkjaren dat zy vrywillig zich van het teven hebben beroofd omdat hunne ouders aan hun buiretyk moeilykheden in den we legdon verd ir vragen zy bun oudera vergiffenis en gaven hun Terlaok eu te kennen om ia de kteeren die zy droegen begraven te worden In den brief van het jonge meisje vooral wordt er op aan fedrongen dat men haar den trouwring aan de i vinger zal tat n ói i haar vriend haar geschoakeu had De twee slaehtoffers hunner Uefde behodren tot eei zeer geachte familie en waren sei rt 22 April uit het ouderlgk huis verdwenen Men pcbryft nit Kozeudaat Aan het naburige Belgische grensstation Esschen hebhen de douanen eeu beiangryke aaubaling gedaan Eeu waggon die op den vrachtbrief waa aacgegereii voor 5000 kg hooi wekte achterdocht bij de douanen By onderzoek bleek dat onder en laag hooi eenige duizenden ponden tabuk waren verborgen die meu had willen biuneuamokkelen De geheele lading is in beslag genomen en tfgen de invoerders is proces verbaal opgemaakt De waggon was te Oudeubosch door iweo Belgeu geladen en afgezonden De correspondent der N 11 Ct te Batavia seint onder dagteekeuing van gisteren aan dat blad De brigade waarvan in een vorig telef ram sprake was vertiekt van Oleh leh Er n onlunten onder de onathankstg e Bataks ontstaan Troepen gaan daarheen By het departement van koloniën is het volgende telegram van deu gouverneur generaal van Ned Indië dd gisteren ontvangen Voor opuratiëu vraagt generaal Vetter tydtilyk twee bataljons infanterie met pelotons cavalerie bergartiltorie en genie aan Worden spoedig gezonden Naar aanleiding van de Kamerdebattan by de jongate hegrooting gevoerd over het plan van Minister Van Houten om te Crrave een gelegenheid e openen tot verpleging van kraokzinuigen heeft de Regeering tbana ten wyziKing loorgestetd van de artt 10 en 40 van de wet op het kraukziunigentoozicht De bedoeling ia om het m0 j eiyk temaken dat uit het rykagesticht te IMedemblik rustige patiënten wier ongesteldheid van zoodanigen aard ia dat er weinig of geen kans op gea zing beataat over te brengen naar eene afznnderiyke inrichting Geiyk hy de bfhandeling Van de jongste staatsbegrootiog is uiteengezet bestaat de gelegenheid bet voormnlige GrootArsenaal te Grave een hecht en aterk gebouw mot een ruim emplacemont tot genoemd doel in te richten Van deze gelegenheid wordt tevens gebruik gemaakt om uitdrukkelijk te doen vaata ellen dat ryks patiënten ook eldera dan in eenrykagesticht kunnen wordsu gehuisvest waartoe ook met particulieren overeenkomsten zulten mogen worden getroffen zoodat ook verpleging in het huisgezin zal mogen plaats hebben Eindelyk zal door da wyziging van art 10 een voorstel mogelijk worden tot aticbting vap een kliniek voor psychiatrie in eigen beheer uan een Hoogescbool OOUBi 18 86 19 88 lt 8 18 48 18 66 it O T T I 9 61 De hooldcommiisaris van politie te a Gra enlingd verzoekt aanhouding en geleiding vi or ilfti iiuastbyzynden officier of hatpofficior ran 10 16 8 18 86 40 10 7 47 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 6 10 11 8 07 8 86 jnstitie ran A M E v n den Akker Si jaar Hy wordt ernstig verdacht orastreeki 1 April jl te s Gravenbage te hebben gep eeg strafbaar bedrag by bet uitoefenen vaa zoogenaamde flpsacheutrekkery op groote scbaai daarbij geholpen d ior een bejaarde kleine vroow vermoedelijk yne tante Marie Mathot die zich he ft genoemd Beatrix Stroeken Van den Akker heeft zich genoeu id Carl van der Linden uit Stockholm of uit Halenit by Stockholm wat allaa valsch moet zyn Van dt n Akker ataat vroeger in het Politieblad vermeld te zamen met ryne moeder wt d Van den Akker geboren Mathot zyn brOed r Aloïi van Akker en ayne zuster Beatric Zj maken te zamen nit do familie die reeds voor 20 jaren te zamen mat Marie Mathot zwendelaryen pleE gden te a Gravenbage en in den laatsten tijd te Hees by Nymegeo en te Maartensdijk by Utrecht De geaignaleerde Van den Akker houdt tbana verblyf te Rotterdam Urie Vrieudenstrnat 47 Hy erd onlangs aangehoudeD ter uitlevering ingevolge d vonnisaen tegen hem gewezen te Leuven in België wegens oplichting en heling Zyne nittcvering werd echter nit t topge taan omdat de Hooge Raad besliote dat hy geen reemdeting waa Het is aan te nemen dat deze AIoH nog in betrekking staat tot zyne genoemde verwanten ot door hen wordt bezocht De verinoedetyke Marie Mathot in den aanvang vermeld m te Maartensdijk vertoond eo aldaar herkend ala eene dienstbode die aldjiar mft deze familie had verblyf gehouden Opgaaf van het tegenwoordig verblyf wordt tevens verzocht Uit Meppel wordt nan de Asa Ot geschreven Werd vroeger wel eens geklaagd dut bfl trekkingen hier te lande laat bericht kregen van regeeringswege van in Indië geanenvelden tbana is dit geheel anders Zaterdag sneuvelde op Atjeh een zoon van een Meppelor ingezetene en reeds Maandag kwam daarvan van het departement van koloniën telegrafische mededeeling met verzoek de ouders op de meest omzichtige wyze op hun verlies voor te ber idea Wy hebben vroeger de terdood veroordeel ing gemeld van zekeren Holmes van Chicago die verdacht werd niet minder dan elf moorden te hebben gepleegd Holmes moet in Mei aarjstaande opgehangen worden eo ziende dat r geen de min te hoop op redding voor hem rneer bestaat hcrft hy al zyne mi d8deD be kend In een memorie die hy over zyu leven geschreven heeft erkent hy niet minder dan twintig moordon te hebhen gepleegd In zes andere govall o warm zyi e moordplannen mislukt Holmes verklaart een moordenaar van beroep te zynJi Elke misdaad die by pleegde werd zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd Hy Mpreekt daarover als eeu geleerde die zyne proefnemingen zon be chry e Hy bestudeerde den moord geiyk iemand mpziek of schilderkunst 70U be tudeeren lieejs als kind had hy besloten van moord zijn beroep te nmken Hii g S de hoogescbool om door de genisskonde den menach te leeren dooden gelyk anderen er heengaan om den meosch te leereu genezen Hij in geen zinnelooze in Iden gewonen zin van het woord maar efn boijorveu geest een misdadiger wiens zedelykel zin geheel ontaard ii Hy heeft alle suurten van moordon gep eegd door vergift virworgiug met de banden enz Hy overwoog ijlles lang en vond eeu waar genoegen in die b zi heid Er ia een zwak spoor van zinneloosheid in de familie maar dat is niet voldoende om by hem ook zinneloosheid te vermoeden Hy is inle i eodeel zeer verstandig en vroolyk van aard Hï moordde met den glimlach op de lippen uit itelhebberij n pm ryn brood Ie verdienen Te Chicago deed hy zich dat geliocl wiia ingericht om 4 60 4 61 6 04 8 11 6 80 1 49 1 69 1 6 8 08 8 18 7 11 K t 8 1 S 89 6 4t 9 i0 3 60 4 08 GOUDA 11 80 18 80 8 09 18 40 18 08 ijBstardam ii Goiiila een baia bouwen er op zyn g ni tk te knnnea moorden en de Igken der elachtoffera te doen verdwyuen Er waren geheime kamers snyhanken ovens om de lyken te verbranden eus Na een jaar rualig te bebbra kniinan moorden was hy verplicht wegens geldgebrek zyo kasteel te verkoopen Daaiop zetto hij bet groote complot op tonw dat bom ia banden der jnstitie bracht De stryd voor het chriatelyk onderwga staat niet meer op het hooge peil vau voor een kwart eeuw geleden zegt De Stand c Voor geestdrift is matheid in ateej gekomen Tosd dweepte du rekent man Het ideaal ia oog wel niet ondergegaan maar neigt toch meer dan ons lief is nsarde kimmen terwyi het schelle geaterute van het belang nog wei niet tut eenige pooUtar ia geworden maar toch den glans vau bet ideaal reeds doet tanen Hiur een groep die die Hchool nauw van den staat vrygemaakl weer dienstbaar maken wil onder bet juk der kerk Schier allerwege de gameenscbappelyko stryd tegen staatsdwingelandij en verdervend moderniamejprysgegeven on in feilen broedertwist elkander t benyden eerst fttrak listig of brutaal to beatryden iChristeiyk jLtionaaU Groen i stichling laatdunkend aaii baar lot ovdrge aten sDeUniec de belichaming tuo wat men eena het volkapetitionnement van TÖ be inlde dooreen Bentvelt uitgekreten Die Ünief zelve met een rapport komende waarin heel etn reeks van onze vroegere beginselen werd losgelaten De naam School met den BybeU wanklank geworden waar Christelyke onderwyzers in bet loslaten van dn H Schrift meegaan Eu in breede kringen van ouderwyiera steeds meer de vraag naar deu voorgrond dringende hoe het traktement op peil is te brengen en pen tioen kan worden verzekerd Hoezeer ook geneigd om ook voor persuontyVe belangen te yversn toch kan niets De Standaarde bewegen zich ta laten loa maken van den geestelyken achtergrond waarvan voor ona be r da Chriatetyke school oiet is te iaoleeren A1 wat we beoogen zegt het blad jadaarom te dringen tot zelfonderzoek op teroepen tot wydiog en oewy iing en uit liefdevoor do school die onzes urachtaos de hopides vaderlands draagt de mannen an bethedon naar ona zoo zeldzaam schoon verledenterug te roepen of 7y met ons zich weertelkens warmen mochten aan dan gloed vanonzer vaderen ga atdrift En na dit op de voorgrond te hebblo ge steld dan ja roepen re onseu schoolbeitureu vooral te platten land toe Zorg voor wie op uwe scholen onderwyzen mildeiyk althans menschelyk en dorache er niemand onder u belast met don muilband Laat er daarom vooral nn de Schoolraad voorging ernat m it de Iraktementsregeliog gemaakt worden Maar de ouderwyzera maant De Stand Wacht u en ziet toe dat ge niet altoia eo telkens weer de achoolqnaeitie in een qüaeatie van traktement verdringt en zoekt vóór alle dingen n geeatelyk te steiken t De notaris Strick van L ndaohoten zal op 29 dezer in t openbaar verkoopen anderhalve zitplaats in de Hervormde kerk te Dinxperto eeu koopje waarvoor alleen öf een Kwaarlyvig man die aan eën plaats niet genoeg heeft of twee tengere personen die zich samen niet anderhalve plaats kunnen behelpen op kunnen bieden De zaak is deze Iemand waa eigenaar van ó zitplaatsen en legateerde ze aan twee peraooen Elk werd du s bezitter van l i zitplaats Van de univeraitait te Dorpat zyn een honderdtal studenten verwyderd en uit de etad gebannen beschuldigd van deelneming ann eene anti Ruesisahe geheime vereeniging 9 67 1 S 10 04 r 10 11 f 10 18 t in S7 IJ SO 8 06 9 48 9 6 S f M8 8 84 lO OS 9 08 6 81 9 10 6 17 8 87 8 84 8 41 6 47 S BS 4 80 4 40 e O u u A 6 61 8 09 9 U7 10 84 M tf 9 88 10 64 9 36 8 85 8 41 9 4U 11 10 Te St Petersburg zyn aTestaties gedaan in verband met de beweerde ontdekking van een nibilistiich komplot Zon men vóór de aanstaande kroningsfeesten alle verdachte personen in bewaring willen Domeu WerkatakisgeD Men meldt uit Steenwyk dat de werkstaking in de venen zich uitbreidt Gisterochtend legde een groot deel der arbeiders in de veenderyeo langs bet Steenwykerdiep den arbeid neer en zy dwongen de anderen eveneens te staken Ook zy eischen meer loon Ëen paar veenbazsn hebben 77a c Q lu er gegeven waarop by ben de arbeid is voortgezet De arbeiders in het Alteveer hielden Maanavond eene samenkomst die geen resultaat heelt opgeleverd Het terrein wordt ook des nachts bewaakt en onder politie toezicht wordt met bet verschepen van turf voortgegaan Maandag brak in de Ëkaloer Minden werkstaking onder de veenarbeiders uit Dinsdag hebben de arbeiders ook te Nienw Buinen gemeente Borger gestaakt Op het Maandag te Baets gehouden appèl werd bepaald dat indien de vervensrs Dinsdag nog niet badden toegegefen de arbeiders nog 5 cent meer zouden eischen dan eerst waa bepaald Hun bonding is kalm Te Maastricht hebben Woensdag nog zea der slakende glasslypera bet werk hervat Man verwacht dal de anderen spoedig zullen volgen Vier duizend menacben daklooa Door de droogte en de heerichende verzengende winden zyn in Bengalen in den laatsten tyd hevige branden san de orde van den dag Ëen geweldige brand brak eenige dagen geleden oit te Chetla in da nabijheid van Calcutta liuim 300 hntwoningen werden door bet vuur vernield tengevolge waarvan ongeveer 4000 personen dakloos xyn geworden In de drakte zooals nu weer by het bezoek der Koninginnen te Avaterdam weten gauwdieven altyd wel bun slag te slaan 1 Ëen beurs met f G een benri mat f 5 en eeu beurs mat f 15 werden op Dam en Damrak van vrouwen gerold De directe beichoawing van inwendige tichaamsdeeien door middel van Röotgen stralen onder photografia ia de nieuwst ontdekking op dit gewichtige terrein Dat het directe zien tot biartoe nog niet gelukte lag wel hoofdtakelyk hieraan dat fluoreaoflerende achsrmen van inik een gevceligheid dat het duidelyk waarnamen van de scliaduw der daarachter liggende voorwerpen mogeiyk wa nog niet vervaardigd konden worden In bet natnurknndig kabinet van het gymnasium te Charlottenburg heeft prof dr Bnka tbana een fluor oeerend acberm zoodanig ingericht dat het de flnoreaceurende substantie in een vlakke roimte brengt die aan de eene zyde door een glasplaat aan de andere zyde door een stuk karton begrensd is De substantie barinmplatinecyailnnr bedekt het scherm gelykmatig sterk en het scherm geeft zelfs op verscheidene meters afstand van de Crooke 6che huis een helder licht By de genomen proeven zagen de toeschouwers een Pravaz aebe apnit door het etui heen den inbond van een portemon naie de schaduw van een looden kruis door een houten blok van 20 gM dikte enz Al deze voorwerpen werden achter bet scherm gehoodeu en konden zeer duidelyk en scherp begrensd worden onderscheiden De beenderen dar band van den bandwortel den boten en benedenarm van den voet door de schoenen heen waren verrassend duidelyk te zien Wat echter tot heden voor zoover bekend is nog iet gezien werd waren de ribben het schooderblad en de wervelkolom die onmiddellyk all zoodanig herkend werden Men kon zelfs de achadaw van een sleutel door het hooft van een tienjarigen knaap heen onderschei Jen Het licht voor de hand dat deze methode tot het directe zien boven de photografiacbe methode moet worden geprefereerd In een oogenblik ziet men thans datgtne hetwelk door de photografische plaat carat na langer of korter inwerking der X atralen wordt weergegeven Men kan dus zouder den patiënt lastig te vallen onmiddellyk een groot gedeelte van zyn inwendig lichaam onderzoeken De fluoreaceerende plaat kan 6 door verscheidene personen tegelyk worden beachonwd wanneer de kamer van het daglicht wordt afgesloten of by daglicht door één persoon wanneer men de plaat in een krjptoscoop brengt BulteDlandsch Overzicht Evenals Yves Gnyot in ds 8ièole prys di Times correspondent den Senaat om zyn kloekheid Hy zegt De Senaat beeft een flinkheid getoond die niet verwacht werd Het hooge staataliehaam maakt zich geen iïlnsies over daq toestand de sooiaUstiache bladen hebben het bedreigd met een volksopstand en met een herniaawing der Oommnne Maar door dese bedreigingen liet de Senaat sioh niet van de wys brengen £ n dat was juist gezien Ëen volksopstand is thans niet te vreezen behalve voor hen die er aan deelnemen Het ieger is niet voornemens straat rnmoer toe te staan De overlevenden van de Comnsnne hebben geen lust opnieuw te be ginneu en de jongere communards hoe graag zy ook bun macht willen tooneu zyn niat vooraemeua zich in stukken te laten hakken voor een ministerie c Het ia moeilijk uit te maken wie der beide partyen iu het ougelyk ia Maar toen de Senaat eens zyn gebrek aan vertrouwen had uitgesproken had hy het recht voor dien votum eerbied te eischen Ën toen het Kabinet steunende op de Kamer weigerde zich aan dat votum te storen schiep het eeu rsvolutionnairen toestand want een Kabinet dat conflicten uitlokt in plaats van ze op te loaaen is revolotionnair naar ds Timesc carrespondent meent De Senaat moest zelfmoord plegen of tegenstand bieden Ën hy deed het lantate c Van het artikel vau den aTempsc over den politiekeu toestand wenachen wy slechts het alot te releveeren dat misschien een aanduiding geeft van den loop welken de zaken nu zulten nemen Het Inidt aldus De stemming van gisteren moet als eerste gevolg hebben de Republiek en al de republikeinen te bevryden van de collectivistische nachtmerrie die hen benauwde De band die de radicalen aan de revolutionairen bond en ze aan hen dienstb iar maakte is van no af aan verbroken Oe republikeinen en onder hen de ministers van gisteren kunnen zich eindeiyk rekenschap geven vau het ernstige gevaar waaraan de Republiek zooeven ontsnapt ia Aan zicKzelven ovQrg lateo zonder dwang van eenigen aard knnnen de republikeinen een proef nemen met die politiek van bevrediging en veraoening die Boargeoia zelf eens lang voor die samensteltiog van zyn ministerie aau beval en waartoe hy zelfs geon poging gedaan heeft in de laatste zes maanden missohieu omdat by niet alleen waa Frankryk wil ra vulutie noch reactie De republikeinen zullen de zoo duideiyke wenschen van het land in aen wyze en verzoenende politiek weten te Uiden c Dns weer de conaentratie Ën onder wiens leiding Van Dupuy beeft men in een heelen tyd nieta gehoord Het Roomsche Centrum heefï in de Duitacbe Rgksdagcommisaie ter hersieniug van bet Bnrgeriyk Wetboek ingediend eene reeks voorstellen hierop neerkomende dat de bruidsparen beboorende tot een erkenden gokadienst door den Staat verplicht worden het buweiyk aan te gaan in dien vorm als hun kerkgenootaohap eischt en dat de bnrgerlyke stand de ondertrouw niet mag afkondigen dan na ontvangst van een getuigschrift bnnner kerkelyke over beid dat er geen kerkeiyk buweiyksbeletstl i Mocht dit voorstel worden verworpen dan zal bet Centrum stemmen voor het conservntieve voorstel dat elk bruidspaar de vryheid laat civielreehteiyk te trouwen ofwel in de kerk ofwel voor den borgerlyken stand nanr keuze Voor het geval dat ook dit niet mocht worden aangenomen aielt bet Centrum het zoogenaamde Ëngelsche stelsel voor volgens hetwelk het bruidspnar kan weigeren zich ten stadbnize te doen trouwen en den ambtenaar van den burgerlyken stand verplichten hft huwelijk in de kerk by te wonen en het daarna op zyn registers in te schryven De groote gebeurtenissen van den dag in Duitschland ia het proces tegen den ex hoofdredacteur van de Kreuzzeitung c den vryheer Wilhelm ron Hammerstein geboren in 1838 te Rfltzow Mecklenburg Schwerio uit evangelische cndera ridder tan de Rn sische Htanrlansorde 2e klasse In 1859 is beklaagde wegena deelname aan een duel tot 3 maanden gevangenisatiaf veroordeeld dat door koninkiyke genade tot U woken rëstingsatraf ia verminderd verder vyimaat wegens persdelicten tot geldboeten gelyk dat hy elk Duitach journalist van eenige beteekenis voorkomt Hoofdponten der aanklacht zyn het in 1890 valaobelyk teekenen ran vier stukken een contract voor papierlevering twee accepten iu blanco elk boven 100 000 Mark op den naam van graaf v Finckanatein en een wissel met den naam van Badickc en in het tydvak van 1890 95 zich op sHnkache wyze toeëigenen van ruim 100 000 mark beboorende aan de KrenzzeitnDg Uit de aanklacht blykt verder dat de beklaagde op velerlei onedele wijzen zich gelden wist te veraehaffen deels om onde schulden te baialcn In 10 jaar tijds heeft by ruim een half millioen mark scholden gemaakt Waar al dit geld is gebleven ia een raadsel wel ia waar had hy een liefdeabetrekking met een gehuwde dame Flora O doeh dit kan hem slechts enkels duizenden marken gekost hebben Ëen poging van den verdediger den advocaat Raetzell om te bewijzen dat Hammerstein door de Grieksche en Italiaansche overheid ten onrechte is aangerand en de dagvaarding dna nietig moest verktaaid worden werd door het Openbaar Ministerie weersproken De beklaagde waa vry kalm onberispelijk gekleed en maakte den indrnk van een deftig bejaard heer Hy bekende verscheidene pnnten der aanklacht ook zyn verhouding tot Flora G hy was gehuwd en vader van volwassen doobteiB De rechtbank meende na een half nur in raadkamer vergaderd te zijn geweeat dat voor beklaagde die zich aan ongehoorde hnichelary en gewetenloosheid neeft schuldig gemaakt geen verzachtende omstandigheden wnreo aan te nemen eu eircbte vier jnar tuchthuisstraf 3000 mark galdboete suba 400 dagen tnchtbois en eerverlies voor vyf jaar De rechters hebben zich by dit proces op niet genoeg te roemen wyze onthouden van alles wat in deza aan de zaak een polit ieken kant zou kunnen geven De Rongaarache Kamer beeft baandag lu plechtige zitting alle wet3ont r tfpeu en programma s betreffende de millenniumfeesten mat a tgemeeue stemmen maar te middeu van een sombere stilte aangenomen Alle afgevaard gden waren iu bet zwart de ontwerpen werden enkel gelezen en door de zittende afgevaardigden zwygend aangenomen Dat was alles vooruit overeengekomen alleen door deze regeling was de minister president Banffy erin geslaagd de oppositie over te balen niet tegen de ontwerpen te stemmen Door deze sombere betooging wilde de oppositie te kennen geven dat zy bel miuisterie BauSy niut waardig acht by znlk een feestelyke gelegenheid te spreken nit naam van het non aarache volk FAÏÏTAISIE HOEDEN A an OS At Kloiweg E 73 GOUDA Beurs vjan Ainslenlam lotkri M Vorkra 991Y 100 V lOO A i se 63 as 103 80 0 687 8 9 l tl 11 mo i 70t tIBII lOl 2 900 US 28 APHIL NiDRRLAND Cort Ned W S l i dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOAB Ohl tioudl 1881 88 4 Italië lusohrijving 18 8 Sl 5 O08T8N Obl in papiu 1868 dito in zilver 1868 5 PoR fuoAL OMig met coupon i dito ticket 3 avsUMo Obl Biaaaid 1694 4 dito Geoona 1880 4 dito bij Rotha 1889 4 ditobijHopclSS9 0 4 ditu in goud leoQ 1888 ï lUlo dito dito 1884 ó 3FANJB Ferpet aohuld 1881 4 Tuaicii Gepr Coav leen 181 0 4 leo leaning serie 1 Geo leeoinK serie C ZvinAra IUp v obl 1892 B Ubxico Obl Buit Scli 1890 6 Vbnzzukla Obl 4 onbep IBSl A MBTBRUAK ObHgatieii 1896 8 iloTTB UAH Sted leen 1894 1 N bd K Afr Handelav aaud Arendab Tab Mü Certificaten DutiMaalsohappij dito Arnh Hypotheekb paudbr 4 Cult Mij der Vorsteul sand a Gr Hypotheekb paudbr S i MederlanuBuhe bauk aaiul Ned llaudslmaft h dito tsV sB i mo i 100 lS7Vi t 98 UI 7 198 1B4V 100 4 5 1 77 loiv 101 V 185 18 A lOJV 51 101 N W k Pac Hyp b pandbr Ë Rott Hypotheekb pnndbr 8 Ulr Hypotheekb dito a j OosTBNa Öoat Hong bankaand HiraL Hypotheekbank pandb 4V Kquit hypoth paadb 5 Mbxw L G Pr Lien oort 6 Nii Holl IJ Spoorw Mij aand Mij ol Kxpl V St 9pw and NTed Ind Spoorwogtn aand Ned Zuid Afrik Spra aand fl dito dito dito 18 dito 48 TALlE Spoorwl 1887 89 A Eobl S ZuidItal Spwmy A H obl 3 PoLBH Warschau Weenen aniid 4 68 ftnaL Or Euaa Spw Mij obl 4 Baltiache dito aand 101 Futowa dito aaud h Iwang Uombr dito aaud 5 ICurak Üh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 nv 78 AmaiKA Üent Pac Sp Mij obl 6 Chio k North W pr C r jumd dito dito Win St Fetsr obl 7 Denver te Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav k NaahvillaCert v aand Mexico N Spw My letiyp o 8 Uias Kaoaaa v 4 pet pref aand N York Ontario b West aand U dito Penns Ohio oblig 6 1 108V Oregon Calif Ie hvp in goud 6 78i St Paal Minn k Maait obl 7 106 Un Pao Hoofdliin oblig 6 I dito dito Lino Col Ie hyp 0 6 Oahaoa Can South Cert v aand 14 i 7 ioo lOPJ Tin C Rallw It Nav la h d c O Amsterd Omnibua M aand Rotterd Tramweg Maata aiad N in Stad Amaterdam aand 8 Stad Kolterdam aand 8 ÜBLOia Stad Antwerpenl887 8Vs l S ls Suul Bruasel 1886 S i 103 117 UTI llï l 17 S4 11 V HoMO Theiaa Regullr Gesetlacb 4 O08TKNR Staataleening 1880 6 lC K Ooat B Cr l886 8 SPANIB Stad Madrid 8 1868 Nin Ver BeK Hyp Bpobloert BargarlQkan Stand Uaaatreoht GSTBOUWD S J N p Tin RMawjjk sn k Smit ADVERTENTIfiN ffi Getrouwd m P UI RAADT M A A OROMMëUN sfix Gouda I UtrJt 2 April SlO Qeboren HËNRI JOHAN Zoou van A J BOÜMAN HULSTKIKP Gouda 23 April 189G Heden overleed te Vtlft onze Vriendin Vrouwe HENHIBTÏA JO HANMA HELMOKE Weduwe van den Heer Jicoii Wiu em Ërdst Dokckrbhann Wed A H DBOST GouoRi att J G BROUWER NlJHüFF 22 April 1896 Een i kennigeving Uaattrecht Utrecht Voor do vele bewyien van deelneming ondervonden by de ziekten en het overlyden van myn geliefden Echtgenoot betuig ik mvjn oprechten dank Wed C H W KABLE SCHWXHMBR Voor de vele bow jsen vau deelneming ondervonden by de ziekten en het overlydeu van onze geliefde Zwager betuigen wy onzen oprechten dank Amtterdam E E SCHWEMMEE Q H SCHWRMMER W R 80HWEMMER Amira oort E SCHWEMMER KoiLHAH Atnèlerdam f Wed W Al C KAHLE BOEEEN lil K lii 11 Zu c Moiré PARASOLS COHdETS Spf mliteil AW Witte aoUKV A liamlschoencn a MA NCHETTEN lluclien Plootael ay KANTKNKIIAGEN g liiim stoffen Gltpiriil ff Wisbmn Liffmann MABKT 13U BcHWIHUKK FEANSCHE STOOMVERVEEU MN Cheiiiisclie WissoheriJ TA II OPPEÏNIHKIMEK o Krutukade SoUerdam Gebrevoteerd door Z M den Kouing der Belgen Hoofddep4t voor QÜUDA de Heer A VAN 08 z Specialiteit voor het etoomeu aa Terven Ttn tlle Heerenen l ame g rderobe nyileook alle Kindergoederen Bpeoiale inrichting voor hek toom n van rlucbe maDtela Teeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz wordeÏKPaar da nienwite en laatate methode geverfd Alle goederen betzjj gestoomd of geverid worden onechadeiyk voor de gezondheid en rolgena itatl bawerkt