Goudsche Courant, maandag 27 april 1896

35ste Jaargang Maandag ST April J896 INo 0951 mmm mmm IVieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN rffx Hr biedt zich aan eene Liiuiennaaister eeQÏge di eo ia de week disponibel hi bbeude Brieven onder No 240G Bureau dezer Courant mmm im mkki Z iijelukdeknil i tm OVO Htirk munt Keitiiraiiileeril Uitnoodiging tof deelnt iiiinw in de Kansen ¥ an door de den Staat Hamburg gewaarborgde gruote lobllotcrij wiiarin xeker to Mlllioen 74 990 Mark güWüüiiüii lüoetüii worilöu De prqzBii fan deza veel voordeol Uibdeuile iuldlotory die volgens hel pluii etucliL 112 000 46 prijzan a 106 priJKËii ü 306 prijzen a 783 prijzen o 1848 prijzen k 42 prijzeu it 138 prijz a30n 150 M 86337 prgzüUH 155 M 8961 pr al84 104 lOOM 0248 prij ü 7 45 21M totuni 56 940 prg 5000 M 300Ü M 2000 M 1000 M 400 M 300 M Premie rnu SOO OOÜ M 1 prys i 200 000 M 1 prijs a 100 000 M 8 prijken k 76 001 M 1 prijs a 70 000 M Iprys B 66 000 M 1 prijs a flO OOO M prijs k 65 000 M prijzen ü ftO OOit M j 1 prija a 40 000 M prgitau a 20 000 M SlpiyuBft 10 000 M en worden dei In eein B mannilen iti 7 klussen uitgeloot De Hoofdprijs ui de Ie klu sü bu lraajft Mark 60 000 8tyj t i da 2o kl tot 56 000 M in do ao tot 60 00a M in do 4c tot 85 000 M in do 6e tot 70 000 M in ile fio tot 76 000 M in do 7e toi 200 000 M en met do promiü van i00 000 M event tot 600 000 Mark Voor do eorile prijstrokking die oHiciool ie vAitgestelt koft evD gelieel origineel lot aleclita Üiild 3 50 eou half origineel lot sleohts Oulil 1 75 oeu kwirt origineel lot alrolits iuld O 90 ledero deeloomer in de lotorg onlvanjrt ongevraagd oumiddollijk na de plaats goliad liebboiido trokking do officicFle trekkmnslijst Trekkiagsplaii voorzien vau liot Wapen vim den Staat dia de prijs van do loten e i de verdeeling vna de prijzou over du 7 klussen aaugeeft ïerzond ik op nanvrnge gratis De uitbetaling en vorzonding van da pnjzou geicbiedt door m direct on prompt uan do wiuners on oitdor de strengste gelieimhoudiog M ledore bestotliiig kah men ttenvoudig IPI r I i r poBtwieset opgovon Meii vende ziob dus fout de aunvraag oui toezending van loten voor de spoodig jlaara bebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 30 ii HÜj e k met vertrouweu lot Samuel Ili clisclM r sciir B tnkier en Wi3 u kanloor in lIAMUÜUd Duitflohlaiid Irintemps T l PABU S Zenden gratis M franco de generale geilluitrMrde uUlogua in de horiandaohe en frutioht Ul n MvatUnde de nieuwste modM Toor het Zomtpselioan Wgen gefrankeerde aanvrage gericht aan II JULES JILIIZOT a C PARIS De talen der tileairit modwtoffen in voorraad bg4HPflnt m ia worden eveneens kosteloog toegezonden doch men gelieve duidelijk de yerlangd loorten op te geven en ongeveerde prijien ie bepalen VaraeiiAlagenuaar alle Liwaden derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verwndmien voor Ftmoo Vracht en Rechten Oopp pond ntl In lie talen ti Hel beite onechadslykile en ge makkelykste poetsmiddel voor Heang en vooral dames en Kinderschotnwerk WE Apprcluur van C M MUIIer k Co f SFj BerllH Beut l 3tr 14 Men letteigotd i op naam en fabrieksmerk Virkryikur ky HmM WMtltsri In iitiSsawM l al tarisii trysn III tni asnarsit Dtvat ïy W larltmaaa Arnbaia Hotel HET SPIJKEE BKKK bij iMJiiie en Prachtvolle ligging mm m fehsion Mei en Juni zeer biUIJk Tarief S Ï Va Allerwege bekroond mi Kere Diploma s üouden en Zilveren Medaillee benevena Kere Diploma üouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicag 1893 is het Wereldkroenid Druiven liorsl llonig Bxlracl MELIANTHE UIT DB MacbiiialeP briek DB UONIGBLOEM TAN tl r van Schalk èL Co gevestigd te Oravenhaye Geau middel is ol kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft bet ie ONBEBROEPMLIJK het beate middel ter wereld betgeen de vele en versebillendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ON3IID DMLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zicb de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MbLUNTHË bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld üe MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebrniksaanwyzing voorzien van ons Haa delsmerk gedeponeerd 8 d Rechtbank te e Oraveiihatfe IV Verkrijgbaar bj F H A WOLFt Drogist Markt Gouda E H VI MILD Veerstal B 120 te Gouda A BÜÜMAN Moordrecht J C HATELAND Bos op B V WIJK Oudewai T Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt bet haar glanzend en zacht belet het uitvallen en neeml de pelletjes van bet hootd Eischt op den hals van den flaoonl Diposi Verkrijgbaar in flacons van i dO Jt f 0 SS by A J ATS tabr de Papiermoleu te Gouda u nf IB ae beete mwruviac tege Skeraialiek U un eD kortoi fe IWair PaiiiExpeiler Tgg iimetkettl talMil utoweuleiite e ÏÜ StaJ ied h ik Mii head r Jr Priis ee ouit 76 oent en 1 25 4e Haech Voorhftnden in de meeste Apetkeken en by F All WAto t Oo ie lUtlpdain Tfl Gouda by A n DE LAAT e Markt WOLFK Maikt A 144b 1 VAN SON apotheker Ken ware 8chat voor de ongelukkige slachtoffers der ZeHbetlekking Onanie en geheime nitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retail s i lfbi vvaivi c Hollandscbe uitgave oiet 27 afb Pr 8 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelijke f evolgen vau deze onden d lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlpa duizend van een Kokeren dood Te verkrijgen b j het Ver lagaMagaiiu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het Itediag ook in postzegoU en in eiken boekhandel in HoUand Stoomtr am GOUDA OUDE WATER Tot nader aaiikondlg iiiiy zal de Sloomlram Ie OP DEN FLÜ WEELENSINGEL m nabij de Langde Tiendewegcsbrug DE DIRECTIE mum WATERLMNE miscHmj H H Aandeelhouders wordt bericht tegen intrekking van dividendbewijs No Vi lietzelve van af 10 MEI a s is betaalbaar gesteld met 55 ten kantore van de heeren HAETSIITCK Co AMSTEEDAM en M J OGIER Co GOUDA De Directeur D C M VAN DEU LAAR Dzn AMERSFOORT AMERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en Beschuittabriek stoom Automatische Waliien Meel abrteh Tarwebrood met £ renten wordt van puike sootteu lerwe prima krenlcii en ro ijnpu geniaakt ie iiierdoor zeer smakeiyk eo j ezoiid blijft zaer lang vorsch is zeer 1 goedkoop en Verkrijgbaar in langen en ronden vloervorm in nuke v u 5 et 10 ot 15 et 20 ot 30 ot 40 et 50 ct en in speciale plaatvormen lu stuk viiu 3 ot 5 ot 10 ot Gewoon BlanlLbrOOd ie aU Tarwebrood inet ICienteu maar zonder prima krenIHi on rozijneu en verltrügbaar in links nu 8 Ot 13 Ot 18 Ot 20 1 Ot 24 ct Voerbrood wordt yrootendeels van de buste en krachtigste soorten rogRe en vorder van stukjes tarwe zaden en andere zuivore boetauildoeleu gefabricooril is bierdoor een zeer voedzaam gezond en sm tkelijk voer en zoor goedkoop verijrljgbaar l s Kg 7 ct 3 Eg 14 ot Deze gewichten behalve van Icaotbrood worden gegarandeerd Oeraspte Broodjes van 2Vi ct worden van de fijuite soorten tarive gemaakt 1 eii zij n liicrdoor overbeerlijk van smaak Prima üngebuild Roggemeel wordt van de tijnste en smakelijkste soorten I ruggo gimalen en is Verkrijgbaar la Kg pakjes van 6 ct Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens besohiiderd met de fabriekstitels en W H MËURSING Eenige dèpöthouder te Gouda J L LBEFLANG Door geheel Ncderlanii dépöthouders gevraagd tegen flinke provisie en franco Vraohtea dor voile en ledigo kisten Sto oarrtLlo ootd iezxst üESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer teu xetfen en des namiddags ongeveer ten vlet uui Met dezen goederendienst bestaat ook eei e zeer joetllioope i eigffelfffenfteid voor Paanafitevê naar UTBECHT en tnsschengelegen plaatsen ISanlooi Xieuwe eerstal De Agenl II 1 MOEKBI RK GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao Dflelmatige door d nieuw ste uitvindingen op machinaal gebied rerbeterde ftibrieatle en uitsluitend gebruik van i en fijnste griindstoffcn gni andoerei Ion verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao een nbevwenswaaidig fabrikaat nauwMurig beantwoordu do aan den inhoud der resp Etilfitten De Firm behaalde 27 Brevets ala llofleveraiicier 44 Eore Dlploma 8 gouden enz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikatt Keeds 1S7I sihreef de Accademie tmtional de Paris Nous voUB d4 emons tme 1IIeJ Alll d er premièrt cia tte en oonaldAmtlon ae votr ezcellent tebrioatlon de Chocolat bonbone varies eto oto SMIWWCk fiibrikaal ia rerkrijgbaar bij H L Cimtiieurs Banketbakkers enz enz Generaalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Matteinlodt Amsterdam Knlvcrslraat 103 Goiid Drnk an A 1 ri nkji n Zoon BINNENLAND GOUDA 25 April 1896 Op varUagan vau releo eemeQ wy hiarbg in BQii geheel overwetde Kerkel ke Coaraotc ebr ft UDgunde da tydslyke echomiag ran den predikant aldaar Da dagbladen berichteo dat de hear J W K Uoereri predikant te Stolwgk l deiyk ie geschorit ter sake rao eene niet Tolgeni de kerkelyke reglementen verf aide doopbediening De uak is dat de jonge predikant bg de doopsbedieDiDg tweemaal door b m verricht uiet de gewoDa formule Ik doop q ia of tot den Naam dei Vadars es dee Zoons en den Heiligen Qeeitesc gebruikt doch gezegd heeft Ik doop u m t den wensch en de bede dat gg moogt rjin eeu kind trd Ood en rolgeliog van Jecni c W tredea niet iu ee ondorzoek wat eo dooptbedieniag iac die volgens dt kerkelgke reglemeDtanc ii vervulde Wg keoneu geen verordeningen waarbg het gebruik der z g genone formale zeu xgn TOorgeichreveQ 0ok beoordeelen we niejt de faasdeliog van den jongen predikant Als ïg het gevolg is van een veretandelgk parisme dat bang ia voor het gebruik van woorden aan aloude en heilige overleveringen ontleend omdat ze dikwgli niet gemakkelgk verstaanbaar agn dan keuren wg ze af omdat ieder voorganger bg den aeradienst de gelegenheid heeft watdaistar ie uit ta leggen en wgl de oudite formules voor OQs en voer vplen het eerwaardigst en indrukwakkeodst karakter hebben Maar wg vinden het diep trenrig dnt bet Glass bestuur vaa Gouda ïn ene isfwgkiogc van de gewooate een feit heeft gezien dat trafbaar ie la met ODtzetting van hot Irarkelgk ambt of om het gewone woord te zigen met afaetting als predikant Ëq wg vinden bet méér dan diep treurig vü aebten bet een omerantwoordelgke handeling dat dit bestuur niet maar art 47 B 0 e T heeft toegepast maar volgens art 48 den beer Hoevere provisioneel heeft geschorst Met andere woorden de afwgking door hem van eene oude sg bet eerwaardige gewoonte ia door hetClase bestour bescbotiwcl en behandeld als een gerachtmakend beswaar van ergerlgken aard Boe is het mogelijk 0f staat de bateekeais van de zegswgze eea gerachtmakend bezwaar van ergerlgken aard niet sedert art 80 van de Dordtsehe Kerkorde vast Wordt er bg een predikant niet door aangedaïd valeche leer of ketterg FEVILLETOX i m ra m mm 107 Zoodra bij hem zag ging gij itoutweg op ham af eu verhaalde hem wat er dien morgen was voorgevsUen terwgl hij met nadruk bg bet feit atil stond dat de kamer op laet van freule Bane tegen zgo zin was geopend Lord Dsoa zat op een boomitam bg was bezig om eene boterham te eten ea af en toe nam hy een dronk uit eene flescb Bruff stond in eene deemoedige houding voor hem zija vonoii af te wackten Lord Dane was niet gemakkelijk als men süna bevalen in den wind sloeg Gg weet Brutf dat iV er over het algemeen op sta dat mgne bevelen stipt worden nagekomen en dat ik bet niet ongestraft voorbij Isat gaan als niea tf en mijne orden in handelt riep zijn lordscbap met een vollen mond uit Deze saak is vao miader gewiebt njjae zuster scbgnt m dit gsvsl schuldiger ta zyn dan gij Hebt gij den jongea man zijne doos gegeven Da doos was er niet rajlord ten minste niet degene dia hij zocht hernam Brnff uiterst verbaasd maar meer gemstgesteld De doos die hij terug eisoht ia volgens z ne beschrgving verlakt er staan ia vergulde spgkers letters op Er was niets van dien aard in de kamer te vinden mylord openbare echeurmaking openlyke btaapbemie meineed echtbreuk hoererg dieverg gewone drookeoschap vechterg kortom Kulke zonde en grove overtreding die den dader voor de wereld eerloos maakt Hopen we dat bet Prov Kerkbestuur aoZHollaud io dezen het Class bestuur an Qooda spoedig tot de orde moge roepen enden heer Hoevere io 2gne pas aaovnardo enzoo roekeloos hem oDtoomeü bediening her telle Scb Ct In de gisteren gehouden sitting van den gemeenteraad te Boskoop is aan de hoeren Gauverit en de Kauter te A rasterdara concessie verleend tot 1 Januari 1897 tot den aanleg van eene elertrische tram tusseben Gouda via Boskoop en Alfeü voor zooveel deze gemeente betreft en tot electri che verlichtiog dor genieente en telepboonverbindiog De komst eener commissie uit bet claesikaal bafÉoar van Gonda te Berg Arabacbi heeft ten gevolge gebad dat drie der meisjeseatecbisan ten ch laiea aannemen tot lidmaat da overige zich niet willende examineeren iu tegenwoordigheid vao eeo der ouderlingeD don heer Ë L hebben zieh teraggetrokkao Op Donderdag 23 April bestond de stoet waarmede een der te buwen paren naar bet gemeentehuis te Berg Ambacbt reed nit niet minder da 14 rgtoigeii Bet was twaalf nor middernacht Aobter het Paleis op den N Z Voorburgwal te Amsterdam was het atil de iautaarns verspreidden slecbti eeu onzeker Hebt buitenden lichtkriog tan de daoeende g iavlam heerschte diepe duisternis Voor de groole breede deur van het Paleis biulden twee scbutters tnmw da wacht Met afgemeten militairen tred liep de eene schild wacht heen en weer het geweer op schouder Zgn etappen ktunken hol ia den stilten nacht Plotseling blééf hg staan Uit de duisternis kwamen haastig twee zwarte gedaanten mannen iu donkere jassen den hoed in de oogea gedrukt Zij naderden snel en stapttio recht op de deur van het Paleis eau Vastberaden treedt de sebildwacht naar voren ook de ander komt uit zgn schilderboiaje en poateert sich naast hem Onverschrokken klinkt hun werda Da zwarte gedaanten verschrikt door dit krachtig optreden blgveo een oogenbhk onthutst staan maar gaan daarna weer dour We moeten naar binnen zegl de een Nn da Wat beteekende fit dan dat de vent er om kwam malen P vroeg eijn lordtchap gomelijk Ik liob wal goed voorzien dat Jan Rap en zijn maat elkdie Bleehls in de verste verte bolnng bg het schip had zou komen aanzotten om dia taken te bakijki n en daarom gaf ik last dat do deur gesloten zon blijven Laat de nieuwsgierigen naar het strandgaan en met da duikers iets opsnulfalen De jonge mna zegt dat de cloos gevonden was en naar het kasteel is gebraoht mylord antwoordde Bruff die msonde dat lior l Dane niet geheel op de hoogte vao de zaak was Uaar zooala ik hem gezegd hub als de doos met de andore taken mode was gekomeu dan zou hy er nog bij zyn Kn ijj il er natuurlyk ook hij antwoordde Lord Dane los weg terwgl hg een slok uit do tlesch nam Zij kan onmogelijk door den steenen vloarheen gevallen zgn Gg hebt de doos waarscbijnlykio der haast over het hoofd gezien AU mij dat had kuanen gebearen mylord dan vreemdeling zeker niet hij scheen er te veel belsngin te stellen om de doos torug te hebbeo Hgzeide dat hg weder zou komen om uw lordichap over de zaak te spreken Hg zal wolkom zijn hernam Lord Dane terwijl hij opstond om weder te gaan jagen Bruff keerde naar het kasteel terug Rven voor zessen meldde de heer Lydney zich weder op hot kasteel aan on werd in de groote vestibule of zoo als die nu gewoonlijk genoemd werd do audiëntie zaal gelaten Lord Dane Het zeggen dat bij oamiddallijk beneden zou komen Zijn lordschap wsi jutvt van de jacht te huis gekomen zeida Bruiï eu was bezig zioh te kleedeo Hij verscheen een oogenblik delgk voegt de ander er aan toe hot is al 1 laat genoeg Uw Hacbtwoord ia bet antwoord runden schutter I Kom Mou geen gekheid laat ons nu mair ganw dooric en meteen wilden de nnebtehjke onbekenden doordringen Dit wordt den schutters te machtig Het paleis is aan hau trouwe zorg toevertrouwd zg znllen de Koninginnen met bun lichamen beschermen slechts over hnn Igk zullen de SDuode indringers binnenkomen en met een snelle beweging zgn de beide wakkere schutters eeq stap achieroit getreden en hebben 7ij bet geweer geducht wapen ia hunne hand geveld op het ergste voorbereid Ontdaan deinren de oab ikandsn zoodra rg de punten det bajonetten op huu borst gericht zien terug Maar luister dan toch roep de een wanhopig We boorpo hier tehuis f brengt de ander be eud uit Dan zullen we den portier er bij halen t aldus besluit een der schutters practiach Dit etcbiedde de portier kwam bekeek de twee mannen bg bet licht van de lantaarn eu begroette hen met een Koo jullie komt laat genoeg hoorlc De mannen traden binnen bet bleken een psar lakeien te zgn die in hun gewone pakjes s avonds de stai waren io geweest eo die nu wat laat thuis kwamen De deur viel achter hen tUcbt en regelmatigklonken weer de voetstappen van den schutteria den stilten nacht Volksdgb Door de marecbauasea te Bitlard is gistersn in het Geleenerveld aangehouden de beruchte vechtersbaas Br van Legenbroek die Donderdag uit Prnifen werwaarts hg zich onlimgs had begeven was terugg keerd Hg wordt nn niet alleen voor I jaar en It weken die bg nog aan gevangenisstraf te goed heeft onschadelijk gemaakt maar cal er hoogstwaartcbguIgk nog eenige maanden bg krggen voor deelneming aan aen hevige klopparig waarvoor hg nog terecht moet atian Br is naar Maastricht overgebracht Den 27 Maart veroordeelde de kantonrechter te Ngmegen den beer W als lid der boekdrokkersfirma W en BI 8 wegani overtreding der arbeidswet tot vgf boeten von f 5 sabs 3 dagen hechtenis voor elke boete de overtreding betrof het doen verrichten van arbeid door v f ji agens beneden den lOjarigen leeftgd in verboden tgd De veroordeelde kwam tegen bet voonis dat bg verstek was gewezen in verzet zoodat de zaak opnieuw bg het kantongerecht voorkwam later en was uitorst beleefd jegens den vreoradoUng Menigeen die den jeugdigen imaekelmg en den heer van het kasteel tegenover elkitider had zieo staao zou opgemerkt hebben dnt er tusschen hen beiden eene gelgkonis bestond beiden hadden oene rijzige gestalte ean edol voorkonian en welgevormdo gelaatstrekken het ffelaat van T ord Dune beantwoordde meer aan do regels der schoonheid hij had beter gevormde trekken dan de jongeling maar np het gelaat van deien lag zooveel gezond vorotand en oordeel en zulk een zedelijk orerfficht dat hot monig ander gelaat dan dat van Wdliam Lydnoy versierd zou hebben Mgn huisbewaarder heeft mij om onzinnigverhaal gedaan omtrent eene doos die op onverklaarbare wijzo uit de bargkamor vordwonen zou ztjn ving zijn lordschap op gullen vriendetijken toon aan Maar dat is onmogelijk Als dfl doos in da bergkamer is gebracht moet zij er nog in De doos ts op de kar gezet om naar het kasteel gebracht te worden dat kan Mitohel getuigen hernam do heer Lydney en hg sprak op eenen onafhankelijken maar ecnigiios meer hooghartigen toon dan zijn lordschap Kn Lord Dane vroeg zioh met verbazing af wi die jonge menscb kon zgn die tot hem durfde spreken alsof hij gelgk mot hem stond Da vraag ii waar de doos is nedergezet nadat zij op het kasteel was gebracht Herinnert Mitohel zich dai hij de doos gezien beeft F Ja hernam da heer Lydney mot vuur En Mitohel zegt dat uw lordschap do doos ook gezien heeft men heeft zolfs de opmerking gemaakt lat het niet de letters voa mgn naam waren Bg de eerste behandeling in tegenwoordigheid van beklaagde werd ahi gevolg van dtans rerdediging door den kantonrechter de oproeping van bedoelde jongens als getuigen barolen Hin verhoor bracht aan het licht dat zg jongens van 13 ïi 14 jaar voor een weekloon van f 1 25 tot 1 75 dikwgts tot s avooda 10 uur hadden moeten werken en drie arhtereenvolgende weken talkeus éen etmaal per week van s morgens 8 tot 12 van s nam l tot 7 eo van s avonds 8 schier zonder rust tot s morgens 5 of 6 nor Deze ergarlgke feiten warden beklaagde die bg het verhoor der jongens niet aanw 3iig had mogen zgn in de sitting van 10 dezer onder bet oog gebracht en gaven zoowel den kanlonreohtar als het O M aanleiding hem eene scherpe terechtwgKiug toe te dienen over bet misbroik dat van zoo jeugdige werkkrachten was gemaakt waarna het O M nader iachte 4 bouten van f 15 subs 4 dagen beohtsnis voor elke boete su vrgipraak van eene overtreding wagens eene foutieve opgave in het verbaal ten opziohte van aen der joogans Iu da zitting an gisteren werd de bg veratek gewezen uitspraak vernietigd en opnieuw rechtdoende veroordeelde de kantonreehter be klaagde overeenkomstig den eisch behoudens d ze afwgking dat elke boete werd bepaald op f 20 Da rechtbank te Middelburg deed gisteren uitspraak in de bekende veel besproken saak tegen J K graan handelaar aldaar beklaagd van smokkelarg uit Antwerpen van 8000 KG Nuiker en van den daarop volgenden daff door het don zinken van bet vaartuig da ambtenaran te hebben verhinderd de voorgenomen visitatie te doen plaats hebben Bet O M had tegen bakl 6 maanden becblenis gevnrderd terwgl de rgksadvocaat zgn veroordeeliog vroeg van 50 ct tot f 300 met verbeurdverklaring der sangebaalda goedereu Hg werd veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf eu f 25 boete Bg Alhandra io Portugal is dezer dagen een dynamietaauslag gepleegd op een grondbezitter toen deze s avonds naar hnis reed Ëan man klom achter op zgn rgtuig eu bevestigde een bom aan da kap Da bom ontplofte bet rgtuig slopg uiteen en de viganaar werd gedood terwgl de koetnisr zware maar geen levens evaarlgke wonden kreeg De dader is niet gevat De president der Veraenigde Staten is aan een gmot jpvaar ont napt rijdende in d hmirt Is dat de vermiste doos f die waarop metvergulde spijkers drie V s stonden P riep Lord Dane uit O die is bepaald op de kar gebeurd ik heber die op zisn laden Mag ik vrager waarom uw lorJsnbap zioh mol die doos heeft bemoeid P Ik bob de zaken uit voorzorg naar het kasteel laten brongen hernam Lord Dane Maar ik had verklaard dat die doos mij toe behoorde en Mitchel gelast er op te passen torwiji ik een kruiwagen beitelde om haar naar de berüerg te brengen on moii heeft u dit altai gezegd zetdo de hoer Lydnoy Mij dunkt dat deze zaak uw lordschap volsirokt niot Ranging Wat het bewaren van de doos betreft daarraedo was zooals ik herbaal Mitohel belast Als gij meermalen eene schipbreuk hadt bijgewoond en ik veronderblel dal dit niet hot geval is Boudt gij weten dst geen kommies ter wereld in slaat is togen roof li waken Het wns mijn plicht als boer van Dsnesheld ta lorgoo dat de voorworpon die mon gevonden had goed bewaard worden vervolgde Lord Dane op trotsohea loon dit dionde tot naricht vnn dan jongen Amenkaan dta naar alle waarschijnlijkheid niet wist wolko reohten de boereneener heerlijkheid of Lords ovor het algemeen haddoti Ik eisch mijn eigendom terug zoide de heor Lydney ËD ik geuf u volkomen vrghrid uw eigendom mede ta nomen was het vriendelijke antwoord Brutf hnd het u in dit geval gerust mogen geven zonder caiiw toestemming af to wachten fTordt nrwlfdi