Goudsche Courant, maandag 27 april 1896

Directe Spoorwceverblndlnsen met GOUDA Wlnterdlenst 1895 1896 AaHeevangen 1 October Tijil van Greenwich lOlJ D A SOTTIXBAU llouda 30 7 85 8 40 9 06 0 40 10 17 10 64 18 09 18 95 1 84 8 39 3 44 4 69 1 84 7 11 7 68 8 39 1 48 8 61 S 67 1 3 Moerdreoht 7 89 8 47 11 01 19 89 4 57 J 59 n H 10 04 r Kieuwerlrerk f 7 89 8 14 11 08 19 89 It 5 04 U H 8 06 H H 10 11 H Cpell 7 46 9 01 11 15 19 41 6 11 tl II 8 18 It k 10 18 Koltardu 7 7 55 9 10 9 91 10 10 85 11 84 18 98 19 55 1 44 3 50 4 08 6 80 i 4l 7 88 8 89 8 58 0 08 9 10 10 87 11 30 UOTTiBBA M G 0 U P A 5 5 57 1 18 7 15 7 47 8 HUK 8 35 9 40 9 61 10 19 11 60 18 80 1 48 10 89 1 69 9 60 8 10 8 48 4 80 r Ê 5 31 a 6 17 6 87 8 06 9 43 Ctpalle 5 10 9 59 ini erk k 5 19 6 16 H 10 86 1 69 H u u It 6 84 9 58 Uoorilmolit 5 96 9 94 t H 10 48 9 06 n H U tl w 6 41 joiuh 5 89 6 30 7 45 8 07 8 18 eoiJDl DEN Bits t Sri 9 59 10 11 10 4 18 08 18 4 1 9 19 3 00 8 99 4 08 4 40 DIH HAAG OOUDA 5 61 6 47 S Si 10 08 loudn 7 30 1 319 00 9 37 10 80 10 50 19 19 19 96 1 87 8 35 3 47 4 45 5 t7 7 14 7 4 89 8 54 9 54 11 H ge 5 51 7 90 7 48 8 30 9 98 9 4110 1111 8519 15 1 86 9 44 8 58 8 41 4 15 5 17 0 08 7 56 9 8 M 7 41 8 47 11 09 19 40 4 57 1 01 10 01 Voorb 5 67 10 17 n 1 41 u K tl 6 14 i lbUn lM 1 56 U li 18 49 5 08 8 19 10 15 Z Z gw6 1l V It H H 10 39 1 55 H H H 6 28 9 6Ï Voiirb 8 07 9 08 11 17 1 01 6 80 8 S6 10 97 Zar M 6 93 U U It 10 48 8 96 H H It 6 39 10 09 Ham S 19 9 18 9 37 10 07 10 41 11 38 18 49 1 06 1 67 4 05 4 17 6 96 5 57 7 44 8 11 9 9 99 10 88 1 46 Onuda 6 SS 7 60 8 18 9 9 56 10 16 10 6418 05 18 458 17 3 14 3 96 4 13 4 43 5 47 6 60 3 98 10 19 Stopt la Blauwak LraMwer en Nootdorp LeidBokaaAaai an Hakanierp 0 0 I D A u TKICH T ü T t 0 H T a 0 ü D A turnt l U 6 S7 7 65 8 09 8 91 9 05 10 10 10 57 19 48 9 80 8 17 4 11 4 47 5 57 8 58 8 81 10 16 Utreobt 7 61 9 10 11 84 8 50 8 10 8 69 4 48 6 36 7 50 8 09 S 07 10 34 Üudiir 5 50 1 54 11 14 9 S7 7 10 10 89 Wwrdan 8 11 10 83 11 51 16 6 58 U H 9 88 10 54 Woorden 6 59 7 08 8 19 Il 8i 9 45 3 84 5 06 6 17 7 18 a26 10 87 üulawaUr 8 19 10 81 4 84 H W 9 36 Utrwihl 6 18 t 8 88 8 41 t 9 17 10 11 11 46 1 90 3 08 8 50 4 48 5 89 36 f 9 04 + eouda 8 39 9 34 10 44 18 07 1 18 8 49 4 37 6 90 7 09 8 95 8 41 9 49 11 0 g 0 tl u i k uattKtku AMiTIXOAH SOVDA iouda 87 8 91 10 01 4 47 6 68 10 16 AmterdaK 3t 8 9 10 10 49 8 16 4 10 6 18 7 41 9 46 nitnrfUn G SI 1 14 9 96 11 05 1 1 18 4 86 8 43 11 80 Oonda 7 88 9 04 10 14 19 98 S SO 5 10 7 4 6 8 49 11 10 Stoppen te Blaiaw k Kruiawag in lCootdw F Laid id ai m Uekipdorp Stopt te Xcoulorp LeidaeheDdam en Bleiawjjk XniJsveg ea Hekendorp TftD zga fillft ie WoodUy acbribte bet paard roor eeo elektrische tratu en kixk ervandoor Het rytaig werd geheet vernield maar Cleveland bleef ongedeerd Het in deo kommiezeD Spykermao en Ëokebn Tau den poat Hulit Zeelatid mogen gelukken in den nacht ao deu 21ei Aprilji den berucbteo smokkelaar tiercardux Ignatias woneude Ie MeL rdoitck België iu arrett te nemen wegeni ongedrkt ïervoer van 30 Kg geraffinrerd Kout Hefige brand te New York Ken geweldige brand rerwoe tte Dinsdagavond te Nevr York de kantoren ea magazguen Tan Terscheidene firma fl De betrokken Brma fi x jn deAuffniordt OonipaDy import van buiteolaDdiQbfldrogerjjen Auguat Cbarlea Co bandachoenfabriekanteu en importears en FronK Merr en Co inipor teurs van Duischeconfectir arlikelen Deschad wordt begroot op f 1 250 000 De beer F üouwoieester die bet laatst behoorde tot het geEeJechap van den Geiitichen Khouwburg £ al ia hel Tuigend aeixueu de regie oeren bg bet gezelschap dnt dan deri Tiroli fichoQwburg te Uutterdam zal beapelen dit gezelflebap zal zooals men weet hoofdzakelgk beataan uib sooiétaires van bet uituengespatte gezelschap der beereo Joosteo e Poolman De hardtooper rau Maratboii de Griekacbe boer Loo b wordt door zynelaodgenooten met weldaden OTerladen Hy kreeg o a een aardig landgoed by zgne geboorteplaats ten neachenke een fpoorwegmaaischappg hfeft hem lereo slang Trjj TarToer verzekerd een kleermaker znl hem gratia fcleedeo en er z jn ook eenige dames waaronder natuurlyk eene Amerikaauache erf dochter die hem willen trouwen Louya was bg sgue suukomit na deu wed loop niet Termoeid en olalrekt niet bezweer Hg waa r zeker van dat hg den prija zon winn n want hy waa vaat beatolen zgn doel te bereiken al zou de loop hem evenala den biitoriacban bode van Miltiadea bet laven koattu Hp bad zich den avond roer dm wedloop np kerkelijke wgze Toor den dood Toorbereid Begunatigd door miafc gelukte büt den graaubaodetattr en schipper J K wonende te Middelburg op ï ondag 12 Januari jl de klariugspoateu aan dn Schelde voorbg te zeilen en zander inklaring uit België den volgendea dag te Vliaaingen de cbutHluia te bereiken Aau de ambtenaren te Vüsaiogeu werd opgegeven aii TerNeuzen te komea eo beacbadigde maïs geladen te hebben Wgl vermoed werd dat het schip van België kwam en niet was geklaard ward onder benaking van twee kommiezeo de rsia nnar Midd lburg voortgezet en aldaar het toezicht door ile ambtenaren van het atationuenient overgenomeD Terwijl deze aan deu wal de wacht hielden KObk do schuit omatreeks niidderuacht zouder dat gelegenheid hostaan hnd zioh metjuiathftid omtrent den aard der lading te vergewiaaen Daarna werd door een duiker een onderaoek ingesteld en makken met nog eeuige kilo s suiker opgehaald Spotdig werd zekerheid verkregen dut te AutwerpeuJlCO zakkeu suiker waren ingeladen en deze Bolgia uitgevoerd het achip had K laten zinken door een gat iu bet schip te doen btiteleo zonder dat dit de aan den wal wachthoudende ambteuaren scbenen te hebben konoau bespeareu Desej zaak diende de vorige week voor de Hecbtbank te Middelburg Ook Belgische dooaue ambteuaren waren gedagvaard Volg u den Rgkaadrokaat Mr W A van Hoek was het siuds eenige tgd eou bekend feit AlatJ c t suikerprgzen in Middelburg lager wareo dan etdera en dat vermoed werd dat ontdoiking van accgai hienau de oorzaak moest zgn De frauduleuze invoer en de onttrekking aau de Ti itatii door bet doan binken werden wettig en overtuigend bewezen giBcbt Üit spraak volgt Door den beer Prujs van der Hoeven oudrand van lodië ïs een vlugschrift in bet licht gegeven onder den titel Het laaiste nieuws uit Aijebc De icbrijver betoogt dat wg ons doel zgn te Imiten gegaiio Ten alotte meent hg dak de rfgeeriug uiet zooals beweerd wnrdt heeft gezondigd door berbaaldelgk van stela l i veraudereu en te Teel aau bet persoonlijk inzicht vau opvolgende gouiernciirs over te lateu maar hierdoor dat zgmaar al te vaak is gezwicht Toor den aandrang van militairen om den strijd weer aan te biudeu en oo het doel faerbaaldelgk voorb i te streven er t na het vertrek vau generaal Vau Swieten die te recht geadviseerd had een afwachtende houding aan te nemen toen dtor ons vooruittrekken onder generaal Van Ier Heydeu later door het oprichten van posten buiten de geconcentreerde liuie en ons pogen om met Toekoe Djobao op verovering vau meer ii elogeu Moekiraa uit te gaail Het nu te nemen besluit mag meent de schrgver geen onder zijn dau de nutteIooze vete offers kostende stelling te verlaten het tgdstip is gunstig voor een versterkte koFtbezittiiig want nu zgn de bezittin linie langs de knit en de poat op Poloe Wel voorgoed geveati jd wat io 1885 nog niet het geval waa Zgn wij eenmaal van den zweren last door de bezetting van Qroot Atjah ons opgelegd ontheven dan zal bet gemakkelgker gaan onze positie aan de kust beter te organiaeeren en voor de controle zoowel op de posten aln ter zee mter afdoende maatregeJen te nemen Alle handel ia door ons op de bezette havenplaatsen te concent reeren Do kustposteo 3eglieo Olebleb meegerekend zijn onneembaar te i akeo Poelue Weh kan behalve een steeukol nstation een maritieme haven worden Dan zal onze positie zgn teruggebracht tot het ware ona passende steeda door ona te handhaven standpunt gelgk sedert 1870 hut hoofddoel was Dau kan de regeeriug ecne consequente gedragHlgn volgen die haar gezag xal eriioogen kan bet leger op normalen voel worden gebracht en de uuttelooze slachting zal eindigen Een noodlottige rit Kapitein Latapie van het 99e linie regiment te Gap hetft dezer dagen op noodlottige wgze het loven verlorsa Terwgl hg op een buitenweg een rit te paard maakte sloeg zgn paard op hol eo werd h uit den zadel genlingerd Met een der voeten bleef hg echter in den stggbeugel bangeu zoodat hg in dolle vaart over den grond werd gesleurd Toen men het jiaard tot stilstand had gebracht bleek het dat de kapitein die 44 jaar oud ia eu verleden jaar gedecoreerd werd een trap tegen deu alatp en een groot aantal andere kwetsuren had bekomen Hg over eed ei nige oogenbhkken later in bet bofpitaal o Blgkene een bg bet departement van koloniën ontvangen telegram ia den 20en A ril bg de operatie tegen Gloempang Tjot Uong en Toengkoep nog gosoeuTold de fu elier vau de koloniale reaerfe J H L Koewers nig stamboekur 389G9656 Als eene groote bgzonderheid kan worden vermeld dat deze week in hstNoord HoHandsch Kanaal onder Zgpe een bruiuvisch rondzwom Alle pogingen om bet dier te vangen waren vrochteloos Bg gelegenheid van do algomeeue vergadering der Nederl Stenografen Vereenigiog StolzeWérg te Utrecht zal den 14en 15en eu l ïeu Mei aldinr een tentoonstelling worden gehouden van stenograhische literatuur scbrgfrnachioes en aanverwante artikelen terwgl den 14en Mei eeu wetschrgveu op do schrijfmachine zal plaats hebben Brieven uit Gouda IV DE TELEFOONKWEÖTIE Doctoren en gemeenteraadsleden zgn moeielijk te bevredigen iVu heb ik toch zes volle dagen plat te bed gelegen zooder win anders uit te voeren dan mg erg te verlelen en on loop ik me züowaar deu zevenden dag nog eeu atandje op omdat ik me uiet langer wil vervelen Mijn docter een ernstig man mompelde zoo iets van eigenwga van kouden wiud van de gevolgen die voor mjjn rekening kwamen enz Ik antwoordde nict den na docter mocbt het ongelak willen dau zal ik U wet ganw telefoneersn Docter keek mg erg verbaasd aao keek vooral naar de phiats die zich onmiddellijk onder mgn grooten kuif bevindt schudde bedeokelgk het hoofd eo giug been De man kon ook uiet weten dat ik met de telefoon naar bed was gegean verleden week eu met diezelfde telefoon weer zou opstaan eea week later Jenny verleide mg gisteren paa wat er verleden week gebeurd wai Plotseling waa ik ongesteld geworden en wilde zg in baar liefdergken zorg voor Oom op ataanden voet den gene sheer hebben Maar jawel hoe dieu geneesheer beroepen Het volk was al lang weg eu da meid was uit meiden zgn altgd uit als men ze noodig beeft Wat bleef ona dua over De telefoon natnurtgk Toe Oom achertj toch niet zei Jenny wio weet hoe ernstig U ziek bent kwam die meid nu maar thuis Den geheelen nacht zat die malle telefoon in mgn hoofd die wg Oouwenaars nog niet hebbeo maar onlangs bgna gehad hadden In de kleine Soos hoorJe ik een vergelgking Den jongen komt thuis en zegt Vaoder blena hot ik e vet verken thuia brocht Wil zo Was hot antwoord Jao vaoder e boer hot twie vette rerkens en toen hub ik zeit boer gief mai der een van eo as bie jao zeit het hot ik e vet verken thuia brocht En waarom hebben onie vroede mannen toen zg gezeten waren midden op de Markt neen gezegd toen vele Qonwenaars met den heer N om de telefoon vroegen Ja waarom dat ia zoo in eens niet te reggeu want de redenen waren vele en velerlei Vergun mg even ata bg de bekende plaat van eeu vroolgk varken eu eeu treurig varken met een koddige reden te beginnen dus omgekeerd ata ze iu de comedies van de Boelekade doen Een vroede onder de vroede mannen waa tegen de telefoon in t algemeen omdat dit eene belasting zou wordea voor menig ingezetene die het thana zonder telefoon best kan ete leo Toen Jenny dit in hot RaadsTer lag la proestte zg bat uit van het lachen Na tot bedaren te zgn gekomen zei ze nu oom gelukkig dat het iu Gouda reeda lang geVruikelyk is da damfa hoeden dragen waut andera zou de Qemeeoternad dat niet meer toeslaan Zulk een rsrgnnning och zou nog grooter belasting worden voor allen die een hoed zouden willen hebben en t kan best zonder zoouta gg een paar jaar guhTden hebt gezieu toen onze boeden bjjna niets waren Op mg maakte de bedoelde woorden een ernstij en iudruk Mjju eigen zaken zoo eens nagaande dacht ik bg mjj zelf als zoo n vi s Raadfilid vele wgze vrienden heeft dan laten ze t niet bij taf ttemmen van de telefoonco noeasie maar gaan zg 80or geiyk belaatirgen in Gouda allengs afschaffen Groote winkelkasteu en ruiten worden dan verboden belastingen onnoodig het adverteeren dat mg al heel wat kost niet meer geduld de gasfabiïek afgeschaft waut ai ia eene betasting en onnoodig en petroleomlampeu of walmende olitlampjes zgn even goed Wat een beparing in de toekomst Kn in mijn ernatige overpeinzing dacht ik zou Gouda on nl beneden het peil van menig dorp zijn gi zouken dat tiet op de Markt zulke menschen in den Raad zend of was de opgeKcvau redeu geen ernat maar stille beetnemerij f Dan is dat Raadslid een guit een aoort Dilenspiegel einde 19e eeuw die er menigeen beeft Inten inloopen Ka 0 0 eaotranriga reden van iemand die bg de telefoon kweakia eeo treurig figuur alo Ëorit aloeg ik geen geloof san het verhaal van kteinzielige tegenwerking om peraoonigke redo oen Ik dacht dat groote mannen daarvoor te veel karakter haddaa vooral als t ali rertegenwoo digera van de inwoners der atad optreden Maar Jenny verzekerde mg i6Ó plechtig dat iemand die op zich zelf geen kwaad zag in de telefoon toch tegen de concessie stemde omdat bg kwesties had gehad met den aau vrager der couceasie dat ik hel ten slotte wel moest getoovLo O godeu riep ik uit ttta gg nu ook al bat veraUnd der vroede mannen gaat benevelen dan ia de ondergang der wereld nabg Zoo geschiedde hut op t einde der 19a eeuw dat iu een stad van ruim 20 000 zielen gelegeu aan de Qouwe eu de IJsel daar waar het laad van Zuid Holland zeer 1 ag i geen vergunning werd verleend tot bet aanleKgen van een telefoon De godeu mogen deze stad Twt t verderen achteruitgang behoeden P 8 Jenny verzoekt mg uwen zetter op te merkeu dat de dokter mg het xtranspireerenc bad voorgeschreven dua alle atransportearanc zie nr G945 van dit blad was vanzelf verboden Itultenlaüdscb Uverztcht De Franache Senaat heeft de urgentie van een voorstel tot groudwetaberzieoiog afgewezen met 214 tegan 33 alemmen Frunck Cbauveau zeide dat da Senaat na hg de sanctie hre t verkregen op de vroegere volume de stemming over de kredieten vuor Madagascar niet meer mag oitstel en totdat er een uieuw ministerie is want daarmede zou men een bcwgs van wantrouwen geven aau het hoofd van den Staat Zonder discussie werden de kredieten met algemeeoe stemman aangenomen Da toestand io Frankrgk ia niet eenvoudiger geworden na de zonderlinge Kamerzitting Het Kabinet besloot ua de stemming iu den Senaat af te treden maar vooraf wilde het daarvan mededeeling doen aan de Kamer dia rechtstreeks is voortgekomea nit het algemeen stemrecht en dia het recht heeft van initiatief voor de algemeeue richting der aluatkunde Niet de Senaat heeft het recht de grondwet uit te leggen dit recht berust alleen bg de Nationale Vergadering Na deze verklaring ging bet ministerie heeo bood den beer Faure ontslag aan en werd door diena besluit demisaionair De Kamer voud het echter noodig in deze omstandigheden den strgd die tusacben de rrgeering en den Senaat gevoerd waa over te nemen eu daardoor te bestaiidigen In een woelige zitting werden vert chillende denkbeelden ontwikkeld betreffende de wgze waarup de prerogatieven van de Kamer kannen worden gehandhaafd tegenover den Senaat En de zitting eindigde met het vooratetlen vau de motie die met groote meerderheid werd aangenomen D t Kaïufr bevestigt opnieuw het overwicht van de geknzenen door het algemeen btemreoht en haar bes uit om de politiek van democratisrbe bervormiugen voort te zetten Wat nu ia r e vraag die meer dan eenmaal gedaan ia sedert do zitting geachort werd Zal nu de Kamer trouw aan het beginsel dat in de motie van Ricard ia neergelegd elk Kabinet waarin Bourgeoia geen zitting heeft doen vallen en daardoor een tgdperk van voortdurende crisis lan onophoudelgke regeer inga veranderingen openen Zal da Senaat indien straks een radicaal ti iniiteiie optreedt met een program als bet thans afgetredene den atrgd opgeven en daardoor een verzoening mogeiyk maken Zal de heer üourgeoi als hg t avond of morgen weder aau het bewind komt eene concessie doen aan den Senaat door eeu concen tratiekabinet te vormen Ën zal bg dan nog kannen rekenen op den steun die de Kamer hem tot nogtoe ateada heeft verleend Zal de Kamer ontbonden worden om de meeniug van het Fransche volk over den toeatand in te winnen Of aal de atrgd eindigen met een grondwetsherziening waartoe rerda meermalen zonder gevolg besloten ia eu waarvoor ook nu weder eeaige voorstelleu zgn ingekomen Ziedaar eeu aantal vragen die aU van zelf opgekomen en die op bet oogenblik geen van allen koonen beantwoord worden De Petite Répnbliques zegt dat de toestand van dien aard ia dat eeo wettelgke oploaaïng onmogetgk zal blgken De revalutie is volgens dat blad de eenige uitweg Wanneer zal het valk ziah er mede bemoeien Dat is nog niet te zeggen Maar vroeger of later moet het toch geschieden Het ia te hopen dat dit uiet het laatste woord van de thans ui ebroken c isis is I Vorst Ferdinand van Bulgarge ia in Rualand met de meerate eer ontvangen Hg is geheel behandeld els eeu vorst die zgn rgk mag beschouwen als zgn xvaderlgk erfdeel Wel ia er beweerd dat hg aan de Rusaiache rt geering uog meer coucesaiea cal mowtan doen dau bg reeda g daan heef doeh voor lüopig kan bg tevreden zgn Hg werd aau bet station ontvangeu door eeo grootvorst begroet met deftige redevoeringen zat mede san de tafel waaraan de keizer eu de keizerin zitten Deze eer is zelfs den held van Bulgarge den riddelgkeu vorat Alexander niet te beurt ge val ten De vorst bevindt zich thans te Fargs Ook daar zal hg de noodige eerbewgzen ontvangeu zoodat hg iu Frankrjjka hoofdstad zich geheel kan gedragen als da vorst bg te Gratie Gods c Dit mag voor hem zelf een groote voldeeniug zgn Het valt achter te betwgfeten of de heeracbera der andere staten wier beerachappg overgegaau ia van zoon op zoon gedurende jaren en jaren veel sympathie zullen gevoelen voor een vorst die getoond heeft het bezit van een troon boven alles te achten en daarvoor zelfs zgn waardigheid als man veil te hebben Onder het tegenwoordige getlacht zal vorst Ferdinand van Bulgarge dau ook moeilgk beschouwd kunnen worden als een man uit één stuk die eerbied afdwingt door zgn ferm Zijn krachtig optreden Men zal eerder de sehonders optrekken voor hem die zoo belust is op aardsche grootheid In geheel Zuid Afrika worden thans maatregelen genomen tegen de veepest die zicb totnogtoe uiet ten zuiden van de noordelijke grens der Transvaal vertoond beeft Volgens de eigen verklaring vau Chamberlain beeft Transvaal sterke patroailles gevestigd aau de noord weatelijke greueen teneinds de voortplanting der besmettelgke veeziekte te vuorkomen Den heer Robinsou is op 19 Maarten 21 Maart daarvan kennis gegeven eu volgens deu gouverneur was de vermeerdering der patrouilles gewettigd met het oog op da pogingtn om de quarantaine te ontduiken Over de wapening van Transvaal wordt aan een Duïtsoh blad nit Jobaunesborg het volgende geschreven At de Boeren zgn gewapend met geweren van bet nieuwste model en hebben overvloed van ammunitie en de veldkornetten hebben nog voldoenden voorraad iu rsserte De artillerie is sterk 412 man met Krupp kanonnen van 7 5 cM waarvoor ruimiohoota ammunitie is bovendien zgn neg snelruurkanonnrn van 12 oM besteld Te Jobanneaburg is de sterkte der politiemacht vertienvoodigd eu voorts bestaat er een vrgwilltgerakorps van Hollandera Afrikaaoders en Duitschers ter sterkte vatt 1000 man De Boeren zgo gereed voor den oorlog en mocht het zoover komen dan kannen sg rekenen op den steun van den Oranje Vrgataat en den Afrikaanderbond In de Kaapkolonie o in Beetsjoeanaland beeft de Afrikaanderbond openigk da zijde der Boeren gekozen zoodat in geval van oorlog vete Britscbe ouderdauen met da Boeren zouden strgden tegen Britaehen invloed De Boeren kuanen gemakkelijk 30 000 tot 35 000 man op de been brengen eo zg zouden waarscbgntgk versterkt worden met 20 000 man uit den Oranje Vrgafaat Tegen deze gecombineerde atrgdmachi zou Engeland zalf met 60 000 man nists kunnen Ditrichteo en de toekomst zal leeren dat de Engelsche gealepeuheid en grootspraak het jammsrigk moet aöeggan tegen de mannelijke kloekheid der Boeren De Engelichen hebben ook hun vrienden nl de Swazi s ongeveer 5000 man atark en de Batuto s die men op 20 000 mag schatten maar met desa vgaoden zullen de Boeren niet veel moeite hebben Zoo is de toestand Da Boar ziet de toekomst gernat tegemoet vertroowende cp God zgn goed recht en zgn nimmer falend geweer Zooals de zaken nn staan zgn er slechts twee dingen mog jjk óf Engeland geeft toe aan de rechtmatige eischen van Transvaal öf er komt een groote Zuid Afrikaant cbe oorlog c Uit Matabele Iaod ontbreekt alle belangrgk oieaws dusver Er hebben nu en dan schermotsclingen plaats maar tot eeo hoofdtreffeo is het niet gekomen De Matabelen liggen echter op korten afstand van het nu geducht versterkte Bntuwayo De troepen ter ontzei zullen nu ocgeveer ds helft van den afstand van Mafeking afgerekend hebben afgelegd FANTAISIE HOEDEF OS Az ÜOÜDA Klei we E 73 Beurs van Amsterdam Vorkra 8 l lOfl lOO i 78 83 4 96 I a 97 98 8 ie 103 59 80 80 211 1 96 41 i 100 7 45 660 538 iOO 62 100 200 14S 65 100 100 136 99 6 26 j 111 I 08 I 198 169 100 8 s 5Ü 162 i 98 f l 77 101 1011 99 99 24 APRIJj Vork slölkra NBDiauND Oort Ned W S 8 i 92 dito dito dilo 3 lOfl i I 100 dito dito dilo 3 100 lOOl lloNOAK Obl ioudl 1881 88 4 Italir lusclirijïiiig 18i 2 81 5 OoBïENtt Obl in papiu 1868 dito in zil er 1118S 5 i 4 81 65 PoKTUQAL Oblig met coupon J dito tirket 3 Rmunu Obl Binnmil 189 4 dito Oeooos 1880 1 ililobgilolli3 1S89 1 I 98 Db i llto bij Hope 1889 90 l 98 9S ilitoin Oud loHU 1883 dito dito dilo 1881 i 103 03 ii Spanje Porpot schuld 1881 4 TuaKKij Gepr Uouï loeu 1890 4 Oec loouiiig serie O Oeo leenioj serie J ZoidAfii a P obl 1893 5 Mbxico Obl Buit Sch 18911 6 Vrnezukla obl 4 onbop Ilï81 msteki ah Obligstien 189G 3 HoTTUDAll Sted loon 1894 H Xed N A fr llandelsv ftaild Arendsb T ib My Certificalen Dtjii Maatsoliapp dito Amh Hypotheekb pnndbr 4 Cult M j der Vorstoitl aaud s Gr llypotUoökb paudbr 3 t Kfldorlandache bank aaod f tid landelmaa li dito N H tA l ac llyp b pandbr 6 Rott HJpotheokb pandbr 3 Ulr Hjpolhoekb dito 3Vi üosTBNK OostHoog baukuand IttsL Hypotbookbank pandb 4Vs Amehika Kquit bypotb paudb G Maiff L ï Pr Lion cert 6 Vkü Holl lJ Spoorw Mij aandMij tot Kxpl T St Spw aand tiud lud Bpoorwügm aand Ncd ifiuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1H9I dito 5 IrAUi Spuorwl 188J I9 A Kobl 3 48 48 Zuidlt 1 8pwiDij Fastowa dito aand 5 77 777 Iwang Dombr tlito aand Knrsk Ch Aaour ap kap obl I 101 lOl s dito dito oblig 4 AMïftiKA Cent Pao Sp Mij obl Chip Si North W pr O r and dito dilo Win St l otor obl 7 Duuver Rio Gr Spm cort v a Ibl 18 Illinois Central obl iu goud 4 13 102 LouisT Naskvüloüort v aand 511 Mexico N Spw Mij lehi p o 6 108 Miss Kansas T 4 pet prof a ind 12 12 N ïork Ontario k Wust aand 6 dito PeuüS Ohio oblig 6 107 Oregon Calif Ie hyp in goud 5 78 31 Paul Uiuu Si Manit obl 7 106 l ü Pbc Hoofdlijn oblig li dito dito l inc Col Ie hyp 0 5 Canada Cao 3outb Cürt v aand 50 Ven O Ball BiNar loh d 0 O 14 Aoiaterd Omitibus Mg aand 196 Botturd Tramweg Maats aand 200 BD Stad Amsterdam aand 3 107 Stad Rollerdam aand 3 107 ÜEMiE Stad AntvrorpBuU87 2 i 103 3lad Brussel 1886 37 11 3 HoNO Theiss BeguUr Oesellsch 4 llj i Oa TENlt Staatsleening 1860 5 j 192 K K Oost B Cr 1880 8 173 JPANJE Stad Madrid 3 1868 1 35 34 Ned V r Bos Hyp SpobI eert 114 BurgerlUken Stand GEBOREN 23 April CorDeli Cbriskia n ouden O J Go6de a geo en C P de Brugn Heodrica oudera J vao der Wiudeu 6b C Loei Henri Johan onder M Bonman en A J Unlttkamp Maria JobannB oadert J J Verbjj ea i M Tan Waan Jobannea onder C M de Jong en M de Hoog 24 Adriana Cornelia onder II ran der Starre en J lan der Stsai OVERLEDEN 22 April J Vliem 16 d ONDERTROUWD 24 April G Roe t 40 j en J M Etmau 28 j A Tan Leenwer 21 j en T C Krngsheer 19 j ADVERTENTIfiW De Heer en Mevrouw A W HOES DaiXBSav betuigen hunnen dank voor de belangstelling by de geboorte van hun Zoon ondervonden Vi$itea worden bij voorkeur a geioaght op Maandag en Dinsdag 27 28 April 4 De oudergeteekanden betuigen bg deze hunnen oprechten dadk voor de vele bewgzen van bulangstetling op 21 APRIL 1 1 ondervonden J J WOUDENBERG J A M WOÜDENBERG NrrTKN Voor de vele blgken van deelneming ontvangen bg h t overlgden vau onzen geliefden Echtgenoot eu Vader GIJSBERTUS JOHANNES HEEraÏAN betuigen wg bg deze ouzen hartelgken dank Wed HEETMAN ËI KAS en Kinderen Gouda 22 April 1896 N B De BIEUBOTTELARIJ en verdere zakeu zullen op denzelfden voet worden VOORTGEZET Mgn welgemeeuden dank aan alte Leden van Burgerplicht die hebben medegewerkt om deu avond van 23 April jl tot een voor my onvergetetijken avond te maken ï G G VALETTE ALLEN die nog iets vau mg te vorderen hebbeu verdoek ik vriendelgk daarvan opgave te willen doen vóór 1 Mei a s T ü G VALETTE NeilerlandscliD Maatschappij lot bevordering van Nijverheid Departement UOUÜA VOORDRACHT OVKIl Eöntgens X Stralen toegelicht met PUOEVEiV door Dr G I W B R E M E B Rotterdam WOENSDAG 20 APRIL des avonds ten 8 ure in het lokaal NUT ICN VERMAAKt van de Sociëteit DE HÉÜNIE Toegang voor H fl Ledeu van Nijverheid en hunne Dames huisgenoten vry INTRODUCTIE voor Niet Ledeu met recht op gereserveerde plaata a 0 75 voor etn Heer k 0 50 voor eene Dame ENTREE bg niet iuteekening aavondaaan de zaal a 1 per persoon Voor leerlingen der Hoogere B School en van het Gymnaaium k ƒ 50 per persoon De LIJST ligt ZONDAG 20 APRIL ter inteekeuiug bg deu KoHteleiu der Sociëteit Dfi KÉUHIK C Namens het Beatnur Dr H 1JS8EL db SCHEPPER Voortitttr J W MOLUN Secretarie Weathaven lüO TANDARTS E CASSUTO uUgexonderd ZOSDAGH HOEKEN KiloFQ Zgiie Moir PARASOLS £ f COltSETS Witte KOBES Handschoenen n Kstoen Ztii t r MANCHETTEN KANTENKRAOEN ütofTen Glttarnltareii enz Wisbrun Liffmann MARKT 136 Turrmarkt 172 Gouda Wat ïjijar atsuTkiSü gjs Wtir PaiiExiidIff Wtt i lM Ie wil mea Vat y h iite kai aab = Aiiker rii Ex Nll r I Pi 90 awt 7i eeit ea 1 25 4e laaek Teorhuiea ia l naat Afténtt m kl F ld naktec t Oi la Ta Gouda by A WOLFt Maikt A 144b eu DE LAAT en VAN SON apothakar Markt OKKE8TVBRBE NI01NG Tfi GODDi Beschermheer de EdelAcbtbare Heer R L MARTENS burgemeester van Gouua Directeur de Heer J II B fiWBIlN TWEEDE üTtVOEEIBS voor de Leden opVrUdag 1 Nel 1S9G 9 avonds H aar iu de zaal KUNaTMiy der Sociëteit ONS QENOEQEll te GOUDA SOLISTEN Mevrouw MARTHA SPOELPfiiffm te a Hage Sopraan Do Heer J H B SPAANDERMAN te Gouda Baryton De Heer J F VAN ZUTPHEN te Gouda ViolonceUitt De Heer A H BEU8EKAMP te Goud Piano Accomp H U Kunstl Leden hebbentoegang met 2 Damea of met 2 Kinderen beneden 18 jaar Introductie voorDames Vreemdelingen en I eerliugen derSted Muziekschool 0 50 per persoon Op denavond der uitvoering zal voor hen dia wenscbeu toe te treden als Kunstlievend Lid en deuitvoering nog willen bgwonen aan het bureaugelegenheid beataan zich als zoodanig te lateninechryven H H Officiereu hebben toegang f 0 75 per persoon DAMES Attentie I tUki jj j f onsohadtlykttfl tn f makkfllykate poetimlddel voor He r e eo rooril datnci n KinderMhocnwtrk Is de Appretuur vin C M HUIItr fc Ce T v Berlin B uth 3tr 14 Mvnltttwfowl tf op naam en fabrtekimerk Virhryikair hy H rin Wliikalltri In tlainwirk MlaMtflfla frtiaryia nt INI 8 B rail INp l by W irdamann AriiliiH FEANSCHE STOOMVEEVERIJ KH Ghent isciie WasscherIJ VAM II OPPE ilE iMEU 19 KruUkade Rotterdam GebreTeteerd door Z M den Koning i r Belgen üoofddepM Toor GOUDA de Heer VAN OS Z Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heerenen Damesgarderüben alsook alle Kiudergoederen Hpecialö inrichting voor het stoom n to j v plucheraanteU veeren bont enz C J w iiw Sst Gordgoen tafelkteedeu enz worden Q nyiT S nieuwste en laaiite methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden outchadel k voor de gezondheid ea volgene staal bewerkt Zeer ITette Gesteendrukte NAAmMES worden GELEVERD door A BRli KMA en Zn