Goudsche Courant, dinsdag 28 april 1896

Dinsdag 28 April J800 No 695S SAste Jaargang mmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per poet 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTËNTIEN worden geplaatst van 1 5 regek è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote lettere worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd mmm teüeoqfins te REEUWIJK ten oTeritwu Tan den Notaris G C FOBTÜUN DROOGLEEVÉa op WOENSDAG 29 APHIL 1896 de morgenii iti 9 uren aan de Bouwmanawoning wyk E No 88 by de Reeuwlfktche brug Tan 10 KOEIEN waarran 1 nog niet gekalfd bcelt 2 PINKEN 1 ZEUG met BIGGEN 1 breeOeen 1 $ malle Hchouie 1 Tentwageii 1 Speelwagcn Bouw en Uelkgereedschappen een Partij HOOI TAKKEB088EN enz Des morgens Tóór de Verkooping te zien OPENBARE VERROOPING te GOUDA ten OTerstaan van den Notari 0 C FORTDIJN DHOOQLEEVEU op DINSDAG 28 APRIL 1896 des morgen te ö tireii en op DONDERDAG 30 APHIL 1896 des namiddags te S uren ten aterfhuize van den Heer J O oa Ubuin in de Walesteeg to Qouda van Eene g ioote partij Nieuwe Manufacturen all BÜCK8K1NB FLANEL BAAI DIMET KATOEN BOEZEROENOOED TAPIJTGOED BROEKEN eni van Kaas pak huize It Te zien Maandag 27 April 1896 van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren Openljarö Vorkooping te GOUDA op VRIJDAG 15 MEI 1896 djs oormiddags te elf uren in het Koffiehuis HiaMONiBi aan de Markt aMaar teu overstaan van den te llaaitridtl resideerendon Notaris J KOEMAN vanËon goed euderhouden zeer gunstig gelegen met volledige INVENTARIS en eeu en afzonderlyke opgang bebbende Bovenwoning aan de Gouvre C nra 25 en 25a te Oouda Het KAASPAKHÜIS geschikt tot berging Tan 5000 Kazen is dadelgk te aanvaarden De BOVENWONING van gas en waterleiding en vele gemakkeu vpofftien bevat O Kamera Keuken en Vliering en ie te aanvaarden 1 Angnstus 1896 Het perceel is te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van 12 tot 3 uren en op dien dag des voormiddags van 9 tot 11 uren Nadere inliohtingei geeft NoUris KOEMAN voornoemd 2 Lijders aan Dauw of Haarworm drooge vochtige Schubbendanwworm en het met deze kwaal gepaard gaande i oo ondragelük lastige Jeuh en der huid aliook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen konden worden door Wr HebTa ê FlecMeMtoé OimehaaeH Gebruik Uitwendig Prijs zes gulden Ned Ot tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrg Tan port en inkomende rechten Verkrijgbaarbü de m Marten Orogerie Duitaehland BOELHUIS TB X3Istststxecla t De Notaria K J KOEMAN te ïiaMtrecht zal op DiNSDAÜ 28 APRIL 1896 des morgens te U ure aan de Boawmauswoning geteekend C 15 bewoond door U 8Ll IJ8 nabg Hirr Roo k te Haaêtreeht om contant geld in bet openbaar verkoopen 10 KOËIËi 1 aftands MERRIEPAARD 1 PINK eenige KALVEREN ongeveer 50 000 halve Kilo s best aOOI den voorraad MEST eene partg HOUT HEKKEN en VLONDERS UOERENWAGEN TENTWAGEN TILBUBIJ een SCHOUW TUIGEN STOBTKAR VEEVOEDERFORNUIS Bouw cii Melkgerccdschappeii eu eenige MEUBELEN en UUISRAAD Des morgens vóór de Terkooping afgenummerd te zien mmm nmmn te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTUIJN DROOQLEEVEH op MAANDAG 11 MEI 1890 des morgens te el uren iii het Koffiehuis Habmonu aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden ruim ingericht WINKELHÜIS WOONHUIS on ERF met een grooteu TUIN en SCHUUR daarachter in de K eizerstraat te Ooudn WiJ K o 122 groot 2 Aten 29 Centiaren Te aanvaarden 15 Juni ld96 No Een onlangs vernieuwd HUIS eu ERF waarin VERGUNNING aan de Nieuwe Haven op den hoek der Lange Dwarsstraat te Qouda Wijk N No 81 Verhuurd by de week voor 2 25 No 3 Een HUIS en EU in d Lange Dwarsstraat te Gouda VViik 11 No 131 Verhuurd by de week voor 1 50 No 4 Een HOIS en ERF aan de Varkenmarkt te ffourfo Wyk M No 218 Verhuurd by de week voor ƒ 1 40 No 5 Een HUIS en ERF£op bet zoogenaamde Weeserf aan den Groeueweg te Oouda wyk L No 132 Verhuurd by de week voor ƒ 1 10 No 6 Ben HUIS en ERF in den Zak te Gouda wyk L No 274 Verhuurd by de week voor 1 25 No 7 Een HUIS en EBP in de Komjnsteeg te Gouda Wgk K No 36 Verhuurd by de week voor ƒ l No 8 Een HUIS en ERF in de zoogenaamde Oranjestraat aan het Moordreohtsche Verlaat te Gouda WJk P No 201 Verhuurd by de week voor 1 10 No 9 Een HlIS en ERF in een gang aan de Westzyde van den Raam te Gouda wyk O No 343 Verhuurd bg de week voor 1 15 En No 10 Een WOONHUIS in drieën verdeifld met afzonderlgke BOVENWONING Wgk G Nos 108 109 en 109a aanhetLorabardswatertje te Gouda Te aanvaarden G 108 15 Juni a a en verder bg de week verhuurd te samen voor 2 35 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 4 nren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geelt voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gourfo VAN BIÖmmestein s Inkt is proHDtiJirVtiideiijK ié BESTE eli fvo Vo iien ON SC HADELIJK APEUBOaRN HOLlAND Stoomtr am GOUDA OUDE WATER Hel verlrek en de aankomst van de Sloomlram te üouda zal weder plaats hebben bij het Station der Slaals Spoorwegen DE DIRECTIE S to oïTxlo O O td iearxst iESTAFETTEK Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS mtgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar DTEECHT dts morgens ongeveer ten eee en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reiigelegenheid voor Paeittgier naar UTRECHT en tnaschengelegan plaatsen Kantoor lïieuwe Veerstal De Agent II J MOEItBKEK BONlSmEESCEEItOOD ES EOEIESUEEL IT ROTTEMAMSCHE BROODFABRIEK VLEESCUBBOOD per 100 K G ƒ 18 50 K G 9 50 25 KG 5 25 5 K G 1 15 1 K G 24 Ct HOENDBRMEEL per 100 K G ƒ 17 50 K G 9 25 K G ƒ 5 Alleen verkrijgbaar bij JAC WOUDENBEUG MARKT A 103 GOUDA ilV MONSIEUS op aanvrage gratia en franco AMERSFOORT A MERSFOORTSCHE MACHINALE Ktoom Brood en Beschuitt abrick stoom Automatische WulHen JUeelfabriek Tarwebrood met Ereaten orai va puike sooitcn Isrwe prima krenten en roiijnea geiraakt is bierdoor zeer smakelijk en gezond blijft zoer lang verioh ia zeor goedkoop en Verkrijgbaar in langen en ronden vloervorm in iiuks van 1 5 ot 10 ot 15 ct 20 ot 30 ot 40 ct 50 ct eu in speciale plaat vormen in atuka rau 3 Ct 5 Ot 10 Ot Gewoon Blankbrood ia ts Tarwebrood met Kienten maar zonder prima kreoI tru on rozrneu en verkrijgbaar in Itulia van 8 Ot 13 Ot 16 Ot 30 1 Ot 24 ct Voerbrood wordt grootendeels van de Ijüzta en krncliligite aoorten roggo en verder j I van etukjes tarwe zaden en andere zuivere beztanddeelon gefaltriceord ia iiierdoor eeu Zöer voedzaam gezond eu smakelijk voer en zeor oedkoop Verkrijgbaar l Kg I 7 Ot 3 Eg 14 ot Deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Geraspte Broodjes van 2Vs ct worden van de üjnzte soorten tarwe goraaakl 1 en zijn hierdoor overheerlijk van smaak Fritna OngebUild Roggemeel wordt van de fijnste en smakelyksto soorten j I ruggo gemalen en is verkrijgbaar in Vi Kg pakjes van 6 ct Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar by onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa 1 I gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEUR8ING Eenige dèpöthouder te Gouda J L liEEFLANO Doo geheel Nederland dépóthouders gevraagd togen flinke provisie en I I franco vraohtea dor volle en ledige kialou Kathreiner s Kneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebijvoegsel ïlSÏ Patent H Stollen i MlflllUttl MimiM Dtr trvÊ Erfiifl étf arnuna p h j =£ iviBj ktt Mui n nr KMmmm tvrHUa m iVaMik Mwi m i itM UI laWk Mm mm sMM tdutrftu H SHUit tvm üMttr ftakêt Gouda Druk van A Bbiskiiah Zoos 10 ÖeKioswet Van Houten De miniBter Van Houten is naar Erna gegaan om wal uit te rosten en zich krachten te verzamelen voor het groote debat over zijne kieswet dat tegen het Uiidden der volgende maand kan verwacht worden Indien niet zijn langdurige parlementaire loopbaan dezen Staatsman aan openbare beoordeeling zijner daden en gevoelens hadden gewend zou de inhoud der politieke dagbladen hem tegenwoordig slapelooze nachten kunnen bezorgen Zeker kiest hij de wijsste partij met een veertien dagen verlof te nemen en dien berg van artikelen ongelezen te laten De memorie van beantwoording waarbij de minister al zijne voorstellen omtrent de kiesbevoegdheid handhaaft heeft aan alle kanten een storm van meestal voorgewende verontwaardiging doen opgaan Zijn halstarrigheid wordt van vele zijden scherp gelaakt Zij echter die kalm het verloop der k eswetagitatie hebben aangezien hadden nooit iets anders verwacht De verkiezingen van 1894 hebben uitgemaakt dat er waarneembare kenteekenen TBQ welstand en geschiktheid moeten zgn bij de toekomstige kiezers en tevens betuigden toen alle partijen faun instemming met het plan een zoo ruim mogelijke uit breiding van de kiesbevoegdheid te verleenen De heer Van Houten heeft zich beijverd alles bijeen te verzamelen wat eenigi zins gelden ken als uiterlijk kenteeken en beperkt zijne einchen daarbij tot een minimum Hij voldoet daarmede aan de opdracht die aan het tegenwoordige kabinet verleend ia tengevolge van de gebeurtenissen van 1894 Om welke reden zou hij dit door de omstandigheden voorgeschreven standpunt dat hij zich bij het ontwerpen zijner regeling na rijp beraad gekozen had verlaten nu hij de bedenkingen zijner tegenstanders Ireantwoordt Wendde hij zich links dan zou hij zijn kenteekenen moeten laten vervallen en zijn ontwerp zou identiek worden met dat van Tak en men heeft dezen staatsman toch niet laten vallen om zijn wet door een ander te zien ingevoerd Had hij den conservatieven van de rechterzijde de hand tui tLk mioiM 1 m 108 Maiir waar is de iIoobF rror de heor Lydney Zy il Diet by de overige taken miBrmeclü zij tru hrt ilraud bierheen ii i ebracbt Hyobeer ik De m bet u kwal k dat ij dit darft zeKgeu antwoordde Lord Oanti bits Hot is oniQOgeiyk dat eene doos die in eene bergkamer is weggealotoD daaruit rerdw ni z moet er nog zijn Ik heb bet reedi aan BrulT gezegd Zjj was er hedan niet toen ik de kamer heb doonocht Lord Unne ferkoosnift langer te twisten Hjj opende de binnendeur van de veitibute en roleÖda tya bezoeker door den gang heen terwijl hij Bmff toeriep den alentel Tan de bergkamer te br ngen Bruff kwam en de twee beereo gingen gezatBSklgk na T binnen Uw lordacbap alet dat de doos hier niet is zeide de heer L dney terwijl bg op de Toorwerpon weet dio op den vloer lagen Lord Dane zag soberp rund Toen hij zich orertnigd bad dat da doos daar werkelgk niet waa tcbeen bij cabael en al utt het void geslagen te tgn on was hg op htt poi t ia al ao ernst boos te wurden Hy aUpta naar de deur en riep Bruff op luiden loon da man kwam hautig toesnatlen Hg kende dien ooa en wu n bug toot toegeatoken dan was hij ontrouw geworden aan de belofte dat de herziening binnen de iierken der grondwet zoo ruim mogelijk zou zijn Toen de heer Van Houten als minister optrad kon men voorzien vrat hij zou voorstellen Zijn ontwerp was dan ook geheel in overeenstemming met zijn in 94 in de Kamer ontwikkelde denkbeelden en van een ervarenataatBmin kon niet verwacht worden dat hij zijn kansen van welslagen zou verspelen door een der uiterste partijen haar zin te geven Vandaar dat veel van de verontwaardiging over s mans halsstarrigheid door ons geschreven wordt op rekening van aanstellerij en behoefte om nog eens voor geestverw mten eigen standpunt te verduidelijken De groote kracht van den tegenwoordigon bewindsman is juist dat hij in dezen niet tot de beide uitersten behoort Wat hij geeft is een middenvoorstel een mmiiromis waarvan de heer Roëll sprak als zijnde noodzakelijk voor een basis tot praktische oplossing van zulk een ingewikkeld vraagstuk Op dit standpunt staande kan hij bij het openbaar debat gesteund door zijn ervaring op de onstuimige parlementaire wateren gemeen overleg plegen en door kleine concessies rechts en links ten slotte wellicht het seljeopke in behouden haven brengen Wat toch is het geval Het ontwerp gaat voor enkele conservatieven vooral onder de katholieken veel te ver doch het meerendeel der anti Takkianen is overtuigd dat men niet ontkomen kan aan de verplichting die de overwinnaars bij do stembus hebben aangegaan Behoudens enkele stijfhoofdcn zullen dezen zich al is hot jiour faire bomie mine h maurais jeu er bij neder leggen De Takkianert verkrijgen niet wat zij wenschcn maar de meerderheid dergenen die voor twee jaren de nederlaag leden hebben politiek inzicht genoeg om te begrijpen dat het ontwerp een noodzakelijk gevolg van den gang der gebeurtenissen is en dat zij in het belang des lands en van hunne partij wel zullen doen de halve uitbreiding te aanvaarden als wixsel rp te toekomst Indien olie vüorteekeiien niet bedriegen en de beraadslaging niet onverwachte verrassingen brengt heeft dientengevolge het ontwerp Wie hebt gy hier binnen durven laten vroen Loril Dane De doos van iIbjioq beur moei bier uitgedragen zgn Ik verklaar btj al wat beiH ii myloril dat hier geena tevantlu ziul ia binnen gakomen behalvü late heer zelf ali freulo Uarin antwoordde de nrms üruff diu tao oinda raad was nu ineii liom eensklaps da scfaubl wilda even Üe sleutel is njel uit mijn tak gtwaest Men i u de doos niet naar eene aiKlem kamer hebban knnnen brrngen Naar welke kamer beeft men do doos overRfldrageu vroeg de haor Lydney bedaard aan Lord Dane Ik verklaar n op mijn woord van eer dal elk tuk op zich self uit d kar ia gebeurd en naar deze kamer en geene andere is Kobracbt antwoordde de pair raet nidruk Hoe vooringenomen de hoer Lydney ook ware bg moest toch arkenaan dat ile toon waarop Lord Uano sprak oprecht klonk De mannen hadden geene gelegenheid in eene andera kamer te komen en zgn ook nergens anders dan hier geweest Dit kan ik bevestigen manheer bracht nu Broff in het midden terwijl bij den vreemdelingleoht ia da oogen zag Alles ia door deo buitengaog niot door den btnoengang rai lreoht naar date kamrr gebraebt d mentehen konden dus oumogelgk in eene andere kamer gaan al hadden zfj bet o k gewild Ik heb hen bovaudira geen ooganbtik uit het oog verloren en mylord heeft er zelfbij gestaan Daar valt mg ieta iu zaide Loid Dane miiscbien bebben zij de doos vergaten af te laden Neen xeida de heer Lyduey Ik heb dia lioden zeil ondarTraagd en heb daarna de vaata overtuiging verkregen dat ds doM op het kasteel is veel kans in hooldzaak onveranderd het Staatsblad te bereiken Tal van uitlatingen in do pers geven grond voor deze verkrachting VVij zullen ons tot een paar aanhalingen beperken De Takkiaansche Kroniek b v zegt na betoogd te hebben dat er aan deze wet geen ontkomen is Er is trouwens in de aanneming niet zooveel gevaar ais men zich wel voorstelt Nu het denkbeeld dat alleen de burgerij en niet de arbeiders kiezen moet is overwonnen en men nog maar voorzichtigheidshalve een scheidingslijn zoekt ligt in hot nieuwe systeem zelt het principe van verdere uitbreiding al opgesloten En vooral nu Van Houtcn s zeer geaccidentserde lijn zoo snel en zoo duidelyk zal doen uitkomen dat velen die geschikt zjjn en in eigen onderhoud voorzien zullen buitengesloten blijven tegen het denkbeeld der wet in ligt in deze zelve de belofte van eene spoedige wijziging In deze onderstelling ware de raad te verdedigen om er maar niet te veel aan te willen verbeteren want dat zou haar eenige kans np duurzaamheid geven Het Katholieke Centrum zegt o a Van links en rechts wordt Van Houten met vrij groote felheid aangevallen maar uit deze algomeene ICntrllatung behoeft men nog geenszins de gevolgtrekking te maken dat de wet zal worden verworpen Misschien zullen de voorstanders van kiesrechtuitbreiding die toch altijd nog de meerderheid vormen in do Kamer ten slotte tot de overtuiging komen dat het beter is iets dan niets te krijgen en dat zij door Van Houtcn s wet onvoorwaardelijk te verwerpen geheel zouden spelen in de kaart hunner tegenstanders Eindelijk nog het woord nan den hoer Haffmans die op zijn eigenaardige openhartige wijze ztgt De minister handhaaft in lioofdziutk zijn oorspronkelijk ontwerp en brengt eenige kleine wjzigingen aan Dit heeft het voordeel dat niejand reden heeft jaloorsch te wezen en het idoel dat niemand wordt tevreden gesteld De tweede Kamer zal dus weldra to beslissen hebben over een omwerp dut aan alle leden misvalt daar het voor do eene richting te radicaal is gebracht Mylord Kolda Bruff ik heb du kar grheul ledig de poort i it 7 ijn rijden Dnn wordt da zaak mg te geleerd harnam l ord Dana op gemelijkan toon alsof hij de zaak ala eene vervelende karmwei opgaf Ik kan stellig Terzekeren dat de doos op de kar is gezet ik heber baar op zien beuren en bij mij zolven gedacht dat zg zwnar ichean te xijn en ik kan ook das DOods beeadigon dat alle voorffarpon van de karregelrooht naar de o bi rgkamer cijn gebracht Het sohijnt dat zij da doos onder wjg verloren habbon Heeft uw jordschap de doos gazian nadat de kar hier aankwamt vroeg de beer Lydney Neen dat bob ik niot ik heb niot op ieder afaonderlijk stuk gelet Ik was om u de waarheid te zl eo efnigzins gehaast k verlangde op de jacht ta gaan en ik wist dat mgn opzichter reedt sedert eenigen lyd op mij stond te wachten Warao er kostbare zaken in dia dooaf 0 j anhgnl or toer veel waarde aan to hechten De doos bevatte allerkostbaarate zaken dorumeotea van groote waardo Behoorde de doos aan u P esn naar de doos ward rag in Amerika toevertrouwd en ik Iwn er den eigenaar verantwoordelijk voor Wta is de eigenaar vroeg Lord Dane eenigziof nieuwsgirng Die vraag heeft nieU roei deie taak gemeen waa het ontwgkend hooghartig antwoord Lord Dane glimlachte Ik begrgp uwe teleurstelling rn uwe ergernis ik kan u iUImd ren ganscber barto toeweuaobaa en voor de andere niet radioaal genoeg n gewone omstandigheden zou zoo n ontwerp veel kans hebben verworpen te worden maar wij verkeeren hier in zeer buitengewone omstandigheden waar de minister van profiteert om de Kamer to doen slikken wat hy goedvindt De Takkianen mogen niet langer de voorkeur geven aan het ontwerp Tak en zij die vroeger van eene nieuwe uitbreiding van kiesrecht niets wilde weten zijn thans verplicht tot die uitbreiding mede te werken En waarom Omdat Kamer zoowel als regeering door haren oorsprong uit de kamerontbinding van 1894 tot taak hebbeu gekregen die uitbreiding van kiesrecht tot stand te brengen en dat wel volgens de deatydi algemeen door kiezers en verkozenen gehuldigde inzichten En welke waren die inzichten i Dat elk kiezer moot worden die in staat is zich op het bezit van een kenteekea van geschiktheid on maatichappeiyken W8 stand te beroepen Ds conclusie ligt voor de band Zjj it deze Mijn ontwerp beantwoordt san bedoelde inzichten want het maakt elk tot kiezer die een kentceken van geschiktheid en maatschappeiijken welstand bezit Dus behooren allo leden dezer met een bepaald mandaat gekozen Kamer voor mijn ontwerp te stemmen Ziedaar het standpunt waarop zich de minister plaatst Oeen wonder dat bij niemand zoekt te believen Voor hen zijn er noch voorstanders noch tegenstanders v in het Kabinet in de Kamer maar alleen vervuilers der hun door de kiezers opgedragen taak BINNENLAND GOUDA 27 April 189U Door da politie Ihier ii ASDgelooileD J Q die nog twee dagen becbtanii mo t undtrgun wegeni opeabsre ürookeoscbsp dat de doos weldra ui taru gevondan wordan Zjj kan nii l verloren zgo De doos zal te voorsoh n komen tou waar flt wet of recht tn Knguland bestaat teide de jongeling heftig Met uw vurlof mgnheer Gij sebijot mg te verdenken dat is onbill k van u Ik ben oprecht zelfs ala ik vpor iets uit mo tkomen dat een ander onaangenaam is ao daarom verklaar ik u dat ik geloof dat uw lordschap Inbet beiit van de doos is was hel stoute antwoord van dan jongen Lydner en da hoer BrulF hoorde ar verwonderd van op Ik zou beblwn kuoDen begrgpen dat gij de doos naar het kostoal badt iatan brengen ats er ticb oven ali voor da overige voorworpan gean eigenaar bad opgedaan maar dat gg hiertoe last goaft uietteganstaanda Mitofael u leida dat de dooa aan mij loebaboorde en dat ik menschen was gaan balen om da doos naar de herberg te brengen dit la eene handelwijze die to de hoogste mate mijn argwaan opwekt Ik moet wel aannemen dat gg er een doel bg hadt n van ds dooa meester t maken on dal gij faaar zelf uit d fg bebt gedragen Wel t wat verbeeldt ge u dat ik met de dooa zou tanvaogeni riep Lord Dane nit r Dat weet ik niet Qjj ijt verbitterd over uw verlies mgn jonge vriend en ik erken dat g er alle reden toe hebt eu daarom vergeef ik u uwe ongepaste taal antwoordde zgn lordaehap bedaard Uogolgk liat ggniet in hoe ongegrond uw argwaan is Wordt rtnotfj