Goudsche Courant, dinsdag 28 april 1896

Wlnterdleost 1895 1896 AaiRevangeD 1 October Tüd van Greenwich GOUD A OTTr IMrvcte SpiiorwegverblDdlngen met GOIDA 7 it 7 i t Ot 8 1t t M 8 48 8 40 1 44 IR PIK 10 18 10 88 10 88 10 4t 11140 7 88 7 47 t 8 98 i 8 87 i lO 8 08 8 18 t lt i ll 8 14 i lt 1 80 7 41 3 09 9 99 4 08 4 40 DEN HIAG SOUDi 80t3Di UtN BA 8 Hlg i il7 907 4tt 90 t8 9 48 10 11 U tllt li l ti i 44 t it 8 48 4 1i i l7 0 Ö8 7 Voorb i i7 t 10 17 1 41 8 14 Z Z K n lO tt l it 8 89 V ii Zat H O tt t 10 41 t tt 0 39 lO Os Gouda 8 83 7 80 8 13 9 9 88 10 18 10 84 ll Oi lt 4it l7 9 14 t tt 4 11 4 49 i 47 8 50 S tS JO IS Stopt U BI HJik Crii d Nootdon L idHli dM n Htkradorp U T 11 C B T 0 O V D 1 Ulraokl 7 iO 9 10 11 84 19 80 9 10 S it 4 43 t tl 7 iO 8 09 9 07 10 91 WMrdM 8 11 lO tt U il 4 1t t it t tt 10 54 UadanUr 8 1 lO tl 4 94 9 36 eaudi t tl 84 10 44 11 07 l tt 9 41 4 17 t tO 7 00 8 16 8 419 49 11 10 IMITIIDIH COVDI Isaltrdu at 8 t lO lt 41 t tt 4 10 0 18 7 4 9 45 noiid 7 11 9 04 10 14 11 11 8 80 8 10 7 48 8 49 ll lO Uoppn U BltUwtk Eraimg JfuMarrJMM m i m m lUktrdorp HouU 7 SOi 9l 0 9 87 10 10 lO iO 8 Ö7 9 Öt r ïi ïJ 1 01 8 10 t tt 10 17 8 0 0 I D1 U TUCHT 9 0i 10 19 10 67 18 48 t SO 11 14 11 88 9 87 10 81 11 4t 1 80 O O V 1 1 1 USTIIBIM 10 01 10 87 18 10 t tl 4 47 t ii 10 18 ll Oi 1 1 18 4 81 1 41 U tO Blopt te Nooidorp LudMliMilui ea Bltimjjk Kniltktg a Utkadwp Da kU Qoada fan dco Nadar R K Volkibond hield giii r DftTODd weder ruor een deal barer leden eaoe feestvergaderiog m t medewarkiDg Tao de TooDeel en Declatuaiieeinb Kaait uit arbeidc ea de Zangvereeniging St Gregorian beide oadHrafdeelioge De Voorsitiar da baar J A Doakar opeude mat aaa kort woord dere faeatrergaderiug waaraa bat Programma werd afgewerkt No 1 wa § het opeoiugawoord ran den Voorzitter die in heriaDariog bracht dut ia bet afgeloopen jaar door Z H Paui Leo X til eon eigeobaodig u bryten wus gericht tot d n alg Voorzitter waarin bij aanifioorde op den ingealageD weg roort te gaaa Daarna werd bet Bondslied door de afd 8t Oragoriai gezongen hetwelk uititekend van atapal liep ereoali da Voordricbt oodar No 3 door dan baar P HoUanda Glorie berial ODi minder daar dit oiet zoirar ward vertolkt lo aaamerking nemende dat dit ook door dilettanteo werd uitgeToird mogen wjj niet ta itreng in 002e beoordeuliog zgn Daarna werd opgevoerd het tooneehpe iu 5 bedrijven Da Vederrloekc of 1 Misdaad en Wroegiogc Het gebeel werd na befauoreo afgewerkt nel z o enkele aannierkiogeD te makan doch voor liefbebbera mogen gaeoe te vtrange eiachen worden gAteld Alleen zouden wy den n gi enr wenscheu op te merken dat de Tarichülaude personen huuui zegwyze wat winder op de letter deden ui om er aiecbta een Ie noemen myne broederf waarvoor zeer gemakkelgk en beter kon gezegd worden mgn broedere Het epel ai evenwel 7eer goed Het tableau waif zooale wy dat gewoon zyu zeer smaakvol gearrangderti regiaaetir eo bewerkers daarvo r onze buide Indien het ona rer und ware louden wg da veracbilleode paoien liever wat willen bekort zien het gebeel zou daarbyzoker winnen Aan bat toeluttogaezamen voor den krügskundigen ouraoa bg de hoogere krgitaachool te VUraveohage beett voldaan da Ie luitenant H M J Sark van het 4e reg iafaoterie Ia een algeuoeoa vergadering van de Goud Noha Zwemclub op Zalerdug j in boaloten ter viering van bet lOjarig bestaiiu aeii interuatiooala Zwemwedstrijd op Zondag VJ Juli uit te aohrgven Het betttour van den Nederlandsoben Zwembond atond voor dien wpditrgd het Kampioenacbsp Hugzwemmen toe Da aanbesteding der te Berg Ambacht gehouden ouderhoadewrrken van de Krimpenarwaardf dienat 1896 i geguud tot de gezanentyke som van f 17995 die vau 3300 M grint bedraagt 4449 Aan de eteenfabrieken laugi den Oaldericheu IJael is de campagne aange aQgeii Men ia van plan meer ateenen tu verfotrdigen dan ÏD 1895 omdat er tegen boogaro pryzen veel aftrak it ir edart November 1891 heeft de Badunoche regeering aan de gemeenten vryheid gegeven Oni in bel leerplan der acholen van voortgfzt t lager onderwga voor maiajea ouderwgs m buisboudkunde op te nemen mot iubegrip van koken Ueeds hebben de volgende staden daar van gebruik gemaakt Uretten Üruchsal Donauaachingen Eberbich Gerosbacb Heidelberg Karlirube Konitauz Lahr Ldrracb Mannheim Mailbeim Ofleuburg Pforsheim Raatatt Schoofhein en Wiealecb In andere plaatian wordt de invoering an dit onderwyi op de lagere acbool voorbereid In andere Doitaobe tteden zooala Dwaan Dortmund Obrdraf in Tharingen ea Tilait is het onderwys iu huishoudkunde als onverplicht vak op de volkasohool ingevoerd 8 40 8 47 8 84 8 01 8 10 7 88 7 89 7 8 7 48 7 ii Oauüi Mnardrackt Niauworlrnk Opall Kottardua SottonUB Utpelli Kiiuonklk Huorilnok t loud i 11 08 11 18 lt 40 lt 48 i v Jl 7 48 t 47 Z zèfi 7 5S 8 88 Vourli liiiXU 8 li u l i H 1 87 7 tt t 09 8 11 Uuilew i iO 1 14 7 09 9 11 UiMiihl 8 18 t 8J8 8 41 f t Nur KmtlvMé Ooud M 87 8 11 e 81 8 14 9 18 OA in Zwitserland zetf i jn kleiuert plaat aeu Leemt bet aantal bniahoudscholfii ateeda toe Op da algem rergadering der Ned Maatachappy tot bevordering van Nyverheid den I4den en 15deo Joli te Haarlem ta honden zal in behandeling komen eao voorstel van hat departement s Gravenbage belichaamd ineene motie waarin aan da vergadering in overweging wordt gegev to dat vau de twee onderwerpf o da bewonding en vrncbtbaarmakiog van woeste gronden en de droogm king der Zuiderzee de Staat zal beginnsn het eerste voorop te stellen Ingeval vaa inatemmiug zou de algemeane vergadering zich dan in dien zin totdeR earing en d t Tweede Kamer hebben te wenden Uit Enschede wordt het volgende geschreven aan de Uaarl Ct t iln de laatste halve eeuw behoorde bet niet lot de zetdzasmbeden dat Ëoachedeesche fabrikanteo fabrieken te Gronau in Weatfalen opricbttHn De wyze waarop was zeer rerBchillend Zoons van fabrikanten begonnen er eene fabriek of men nam deel in fabrieken van zatbazen die langzamerhand groote fabrieken kregen Ue oorsprong van alle fabrieken te Gronan ia evenwel Ënscbedeascb en hoewel de oorsproukelgke Naderlandacbe fabrikanten aldaar latigzamerhand Duitacbera worden zoo worden ook thaoa oog alli fabrieken Toor het grootste gedeelte door Ënsehedeeache krachten gedreven sBudert ongeveer 1B75 ia de Prniaiacbe staat begonnen de apinneryen en wevergen te beachermeij waiirdoor sommige Ënachf deeflcbe fabrikanten begeerig werden om van dien millioenenragen wat mede te krygeu De fabriekfn vooral katoenspinnerijen met Twentach Hgnn nitsluitend Ënschedeasch kapitaal ea Nedar andache beheerdera werden zoowfl in aantal alü in grootte belaogrgk uitgebraid Zoodoende verdi non Ënschedaescbe fabrikanten in Duitschland een aardig kapitaal Ook werklieden uit da gt meenten Enschede Louoeker en Loaaer gaan er in grooten getale bun brood verdienen Daar het brood eu alles over de grens dunk zy den beaabermeoden rechten dnorder ia en er bovendien in Gronau eu omstreken geen oldoende woningen voor dien snellen aanwus van bevolking zyn bigven vele erbeiders waaronder vooral sptnnera spinsters au bachtslieden opperlieden en dagloonera in NederlaAd wonen Das morgens gaan twee extra treinen met werklieden per Staatispoor naar Gronau eu verder gaan velen vooral uit de gemeente Lonneker en Losser dagelyka heen en weer naar Gronau en omstreken om daar den kost te verdienen Daar deze werklieden geen hoofdalyken omslag kunnen betalen of het althans i Vt doen en er voor aebotan door de gemeente wal moet worden gezorgd zoo wordt deze toestand door belastingbetalende ingezetenen van Ëuschede niet souder bezorgdheid gadegeslagen Men vraagt zich wel eens af wat moet er met al die arbeiders gebeuren indien ze over de grens door eene of andere omataodigheid gedaan werk krijgen Joist over de grana tusscben Enschede en Gronau is aan de Glanerbeek vóór eenige jaren d tor aeuïge Ëaschedeescbe ingeseteneo eene groote spinnern opgericht onder directie van de heeren U W eu H ter Kuile Deze fabriek werkte zeer vgordeelig oatuurlyk dsuk zg den millioeoeuregan ten gevolge van de protectie van Daitschland anu het spinnen van katoenen t areus verleend zoodat men outanga was begonnen de reeds belangryke fabriek nog aaomerkelyk te vergrooten Eau eigenaardige toestand is bier te zien De eigenareu en de directie wonen te Enschede eo de werklieden wonen om de goedkoopte voor bet groot te gedeelte aan deze zyde der grens waar zich langzauierbaud een dorp als onderdeel van de gemeente Lonneker vormt met scholen kerken winkels enz c De heer J Ë Scbolten ie Groningen heeft de Notaafdeeliug aldaar aaogeb den voor een lt 8i 18 88 11 88 18 48 18 ii OTT t il 10 i4 11 01 11 08 11 11 11 84 9 40 i 10 11 8 07 i ot t lt t tt 10 08 10 1 i 10 t7 4 87 1 08 i lO S I7 4 18 4 47 i 87 a it 8 81 10 18 1 87 7 10 lOJt t 48 9 94 8 08 1 17 7 111 4110 17 S Ot t iO 4 41 i l e ti t 9 04 f kinderspeeltuiii grond te konpen eu dien ko telooi af te ytaan tarwgl bet vooraitzicht bestaat dat gelden voor de inrichting van den speeltuin we willend zullen worden veratrakt Aan bet Nut werd gevraagd jaarlgks f 500 te geven tot instandhouding der inrichting Besloten werd deze zaak jaarlgks met f 200 te sUoneL Ëeua even onsmakelgke als oogazoada gewoonte ia bft betasten en zelf nitKoekeo door de koopers iu een bakkers of baukatbakkerRwinket Wy gelooveo in bet belang ta bandalen van de bakkers zoowel als van bet publiek door de itfdaoht te vestigen op dit misbruik Hoe va k toch komt het voor dat reeda s morgens lieden die zich verlaat hebben of um aodnre reden geene gelegenheid vonden om zich behoorlijk te reinigen bak kers winkels binnen tonpen om daar een of ander gebak in banden te nemea voor eo aleer zy een keus gedaan Itebbt n Is dit op xicli zelf reeda onamakelyk hoeveel nadeeliger Is deze gewoonte bovendien voor de gezondheid Vele ziekten planten zich voort door bet nuttigen vau vued el dat in handen geweest ii van liedt n die met eummiga kwalen behept lyn terwyl bovendien de eierfu van wormen welke zich op de handen bevinden vau deg uen die door deze dieren bezocht zijn licht op het gebak overgaan en zoo in de maag komen van hen die dat gebak later nuttigen om in dan vorm vau iogewandswofmeu de onaangenaamste kwalen na KÏch te ateepen Zoowel ter wille van de ziudelykbeid nis de gezondheid dient er dus gebrokeo te worden met deze nnhebbelyke en feitelyk onooodige gewooate want al i wei eena aange oerd dat by drukte de winkelier mepr personeel zou behoeven om allen te bedienen zou hg ook datzelfde toezicht noudig hebben om te lotteu op ai hetgeen waarvan de klanten zicbzelvea bedienen Men schnffe dua deze in ieder opzicht aleobte gewoonte af om als regel vast te at lleo datda winkelier datguue geeft waarop de kooper zyo keuze veatigt De kooper is dan Z kef van zindelyke waar voor zijn geld te krijgen en do verkoopr is gevrywaard voor beschadiging van zijn gebak dat door het dikwyls m de banden nt men er stellig niet onglyker op wordt aBakk Bondecouraotf Bljjkena by h t depnrtement van koloniën ontvangen telegraphisch bericht van den gooverneur generaal vau Nederlandscb Iudië zyn in Atjeb aan hunne voor den yaud bekomen wonden overleden de sergeant S J Bhee algemeen alamb uo 8881 de fusalier A Hermans algemeen stamb no 34239 en de fuselier de Graaf alg stamb no 39035 785 Dezer dagen kwam nit Monte Carlo het bericht dat eene bf kende Ënge che schoonheid de Hon Mrs Riginald Filzwilham bijna verminkt was geworden doordat beur baren iu brand vlogen Wg lezen nu dat zij bezig wa het baar met een y eker mengsel van petroleum Ie wasscben Dit is mipachieu de oplossing waarmede sommige Ëngelache vrouweu die verbluffend gele kleur van baar verkrijgen tenzy de Hon Mrs Reginald FitzwilÜam ravenzwarte baireu beeft Het geheim ware ons dau nog onopgeUat Het heeft volgens het N v A D i veler aandacht getrokken dut op de audiëntie welke de Regenles Woensdag te Amsterdam gaf verandering gebracht was iu do volgorde waarin de vertegenwoordigers der kerkgenootschappen werden binneng Laten 7 11 9 98 4 it 4 i7 i 04 i ll i tO 1 48 l it l it 8 01 t lt 7 tO 8 10 i 4t 4 0t li tO 8 i0 aoVD k il io Vroeger kwamen altyd eerst de Hervormden van allo gezludten met de zg Doleeraoden achteraan daarna de Roomscb Katholieken en ten slotte de Israëlieten Nu echter waren de R Katholieken geplaatst tusscben de Gereformeerden die direct na de Ned Hervorm deu volgden en de Lutberscben en gingen de Israëlieten vóór de Waalseh Hervormden Men raraioadt dat deze volgorda werd opge maakt oaar de getalsterkte der karkgeoootscbappen Ëen geaeeafaeer U Haarlem had in 1894 v t ern boekbaodelaar een overeenkomst aangegaan waarby deze zich verbond aen werkje van hem uit ta geven en bem doorvoor f 30 te betalen De sohrgter zo bet bedrag echter niet in geld maar ia boeken vao dea uitgever ontvangen D boek Handelaar ging evenwel failliet alvorens het werkje gebaal gereed was waarop de drukker weigerde bem meer ezemplareo te leveren Intusaoheo bad da medicos by den uitgaver voor roim f 27 boekan gekocht en werd hg tot betaling daarvan door den curator io bet failtisaament aaugasproken Dit weigerde hy als auteur meenende voldaan te babbisi aaa de overeenkomst Hg bad zelfs voor de correctie gezorgd dos zgu honorarium verdiend De corator betoc de dat de gen jesbeer nog geen betaling kon eisoben aangezien de boekhandelaar zyn werkje oog niet had nitgegevea De kantonrechter te Haarlem besliste ten foordeele van den gene beer Hieruit blykt dos dat een schryver onmiddelliik na afloop van zyn taak recht heeft op het bonorariam zoo althans geen bindetde overeenkomst ts aangegaan waarby het andera is bepaald Giatereumiddag nmitreeka 3 uren versobenen da oflScier van jutitie met zeven ambtenaren ten huize van den venter van socialistische geschriften I J Samsou Albert Cuypstraat te Amsterdam en stelden aldaar een huiszoeking in Geea hoekje bleef ondoorzocbt De redeo hiervan ia niet bekend Volgens ingewonnen inlichtingen zal Samson die omdat by by het passeeren der K ninginnen heeft gefloten werd iu hechtenis genomen nog eenige dagen in ariest blyven ter beschikking van den officier van justitie Naar wy van goed ingelichte lyde vernemen zyn reeda geruimpu tgd by bet ministerie tbo Binnenlandsche Zikeo voorstellen in voorbereiding betreffende de oefeningen der scholtarijen doeb was er bezwaar deze ter band ta nemea vóór de atdoeniog der Kieswet Uit een opgave iu het aWbld v d A N D B C blykt than dat de Roosjeastakers t Amsterdam niet f 80 000 gekost heeft maar f G5 965 67 De hoogste uitkeeriog bedroeg 8257 50 in da 2e week de minste 5845 25 9e week Het tirootate aantal staker io één week bedroeg 1254 de gemiddelde uitkeoriag per hoofd en per week f 6 C3 Het lyk van den op 9 Maart te Freiburgf Groot Hertogdom Beiden hy hooji water in de Dreisam vorougelukteu geheim opperregeeringsraad eu landcommissaria Karl Siegel ia teraggevonden niet ver van de moodin g van de Ëlz in den Ryn Voor bet vinden van het lijk was eene beloouing van 1000 Mark uitgeloofd Omtrent het ongeluk Woeoadagoehtend dea schipper Dykhuizen vao den logge de Verwisseling overkomen verneemt men nog bet volgende Nadat men de visch van de Verwisseling bad overgebracht aan boord van een andere logger van hetzelfde kantoor welke de reia naar huis zoo aannt men hielp Dijkhuizen zgo collega aan het iu zee brengen van aen tros Hy geraakte toen met zyn beentn io het touwwerk verward en viel in zee Hoewel men dea man biunen twee minuten weder een boord had gebraeht mocht ir en er niet in slagen de leven geesten op te wekken Nadat de logger te Vlaardingen was binnen geloopen is het lyk van den ongelukkige gisttrenavood te Scfaeveaingen aangebraabt 9 17 10 04 10 11 10 18 1U S7 S Ui ll Ot S tl 11 30 9 48 9 18 9 iS 9 10 a 17 8 97 t l4 8 41 8 47 8 18 4 80 9 38 Naar aanleiding van deinvryheidsatalliog van Vnn Berkel die meer dan vier maanden in da giTiBgtnii h ell gn taii tia rerdacht f D den miwrd op dan jangdigan HoogtladiD achrgft da Kroniek Dat gezin beeft tarwille Tandagerechtigbaid Teel geleden Miuohien ia bat Doodzakalyk gawaeet dnan man op toch oiet al te Tail aanwgzÏDgeB zoo l Dg ge angeii te boudeu Men zoo bet onderzoek moeten kennen om daarOTer aan oordeal ta Tellen Maar dat i gebanrd £ r ia nn aen andere Traag Wat zal de Staat dia Ier bereiking ran do gerechtigbeid dazen man ooTeal laed an dunrzama schade berokkende Toor hem doen Een der couranten gaf al eea lystje Tan de niet opgehelderde moordeo een heel aantal in weinige jaren Ëen tweede inoffelaar deelde ona maê boaTeel menRcbeo en hoelang zy ter wille Tan bat niet geslaagde onderzoek hebben geTangen gezeten Er ia in die aerie ran ongestrafte miadrgven ieta dat wgst op een gebrek waar dan ook Ken gebrek aan intellect bij helrokkan ambtenaren ia uu het rersebynael zoo algemeen wordt niet waarachgnlgk Misschien ral men detectiTaa moeten opleiden io ban apeciale Tak miaachian wat anders doeo om oode vrouwtjea eu kleine kinderen te beaebarmeo Maar zeer zeker sni men ook moeten erkennen dat de gemeenschap Terplichtingen heeft jegens de menschen dia y foor dezevrnchtelooze onderzoekingen opsluit en die dau helaas bjj de massa den kwadan uanm behouden Men heeft ier en een halve maand uoodig gehad om te weten te komeu dat men Vau berkel kon loslaten Aan dieu man is eene in ïuenig opzicht niet te herstellen schade berokkend Reden te meer om wat hem te ft rgoedeo is niet aa te laten Vermindering der zwaloweii In een ailik ltja in het tijdschrift Ueber Land und Meer Testigde F A Uacciocco de aandacht op dj Tarmiodering Tan het aantal zwaluwen in Middel Europa Iu de nabybaid ran Weeneu ia een punt waaruit men de aankomst en bet vertrek dei zwaluwen kan wsarnemeu het is de boo gelegen Gloriette in den Schünbrunner Garten 0 i het breede platform en de galery der Gloriette rersamelen de Togel uitsluitend bniszwaluwen eicb iu bat usjaar in zwermen TAD bonderden zelf san dnizeudeu om de reis Mar het Zuiden te aanrsarden In het foorjaar a ken de uit het Zuiden terogkeerende zwaInWen dag aan dag in groote en kleine zwermen by Toorkeur op dazelfde plaats neer In t Torigc jaar keerdan da reizigstors zeer laat en aauzienlyk geduud terug Gadorende dan zomer waren er alecbt zeer weinig zwaluwen ia de stad en aan de oerei Tan den Dooau waar het Tan muggen en andere geTlengalde insecten wemelt te vinden Zooder tnyfal beeft Tooral de ducht zwaluwen die Tan adriatische zeekusten over Stiermarken naar Neder Oostenrijk trekt in 18H5 een storko vermindering ondergaan waarscbynlyk echter reeda iu de laatste jaren Dit is missehien toe te scbrysen aan bat fait d t da laatste winters in ftalië tot aan t icilië en in Noord Afriko mat inbegrip Tan Enypte byzouder streng aren De Telegraaf bracht het bericht san hevige inaenwma88aa Dat door de ouf unstige weersgesteldheid groote menigte zwaluwen omgekomen iiju kan als hoogstwaarschijnlijk worden aangenomen De huiszwaluw wordt bijua overal beschermd eo iedereen schept behagen in deze gezellige diertjes dia vol vertrouwen huii nesten zelts in da woningen der menseben boowen Dn zwalow kan zich dus in het ruwe Noorden ongestoord Tarmeerdtreo Dat ia echter helaas in da zuidelyke gewesten niet bat geral Oji haar tochten naar en Tan het Zuiden wordt zy op de eitnoden aan de kost n in atedaii en dorpen aan de Middelandscbe Zee oubarmhartig vervolgd door jagers en TOgelrangers Tairyke engelscbe dnitsche en zweedsch TOgalTrienden TOOral da Zweed Oblsen hebben fastgeateld dat de zwaluw iu Italië en aan de znidzyde der Alpen erenmin gespaard wordt als de leeawatik en de kwakkel Daae voge worden daar bjj menigte gevangen en gegeten Men geeft zelfs aan de zwaluw verre de voorkeur boven andere vogels Zy gaat voor een gezochto lekkerng door Bultenlandscli Overzicht De president der Fransche repnbliek becft aehtereenvolgena ontvangen Loubet president fan den Senaat Brisaon preiident van de Kamer Pejtral vice president van den Senaat Poinnré vice presidaat Tan de Kamer Bourgeois ex premier Sarnen oudminister he Royer oud president van den Senaat Mélioe oud president van de Kamer Al die peraonen wordt in de pera bewaard hebben den Preaident ieta verachillenda geraden Aan Faare blijft oataurlyb de definitieve beeliaaiog ien by zal aitooodigen om ea kabiaei ta vormeo Wg meldden reeda dat Peytral een kabioet van ODceotmtia mogelijk achtte Om aan brt hoofd daarvan op te treden zon vroeger Bourgeois da jaiate man geweest zyn maar dat ksa op dit oogeablik niet Brisaon kan moeilyk als president der Karoer gemist worden hoewel by juist na zeer geschikt zoo zyo ala premier Maar er zyn nog wet meer miniatrabelen meende Peytral bv Sarrieu Hy latf Peytral wilde roUtrekt niet De aVosa Ztg xiet den toeitaod ia Frankryk se r eraatig in juist omdat de president geen enkele viogerwyting heelt voor lyn bealniten Hij moet geheel op eigen verantwoordelykheid handelen en daarin ligt het groote gevaar voor zyn peri oou en zyo ambt Ëen radicaal kabiuet beteekent voortietting van den atryd tegen den Senaat een gematigd kabinet i in stryd met het tobam der Kamer Onder dta omatandighedea acht de Vosa Ztg c een presidentcriHis nog zoo oumogelyk niet Volgens de berichten die door enkele Engelscbe bladen uit Parya worden ontvauKBO zou Rusland zich beslist verklaard hebben oor een gematigd ministerie met den heer Haootaux ala minister voor buitenlandsche saken Diens terugkeer acht Kualand van zeer groot belang Bet ia maar de vraag of da radicalen eu socialisten met dezen wsnsch van Enilaud rt kening zollen boudeu De Times vernoomt nit Weenen dat de crisis iu Fraokryk niet van iovloed wezen zal 0 i de nigemeene Europeeache atuntkunde De gebeurtenissen vau den jong ten tyd hebben getoond dat de PresiJent der Republiek maar een zeer beperkt pereoonlyk gezag heeit en dat de heer De Mohrenheim eigenlyk het hoold van den Fraoschea Staat is Toch zal de bioDenlandacbo toeiUnd in Frankryk niet nalaten invloed te oefeoen in Ruslaud het is niet aan te nemen da zulk een conservatieve staat ala Ruslnnd onverschillig kan blyven bg de gebeurtenissen die asn Frankryk alle waarde ala bondgenoot ontnemen De radicale party ia België heeft dezer dagen voor de eerstkomende Kamer verkiezingen met de sociaal democraten een verbond geslotei Beide partyen zyn het eens geworden over het volgende program Onbeperkt algemeen kiearecht voor de gemeenteraden provinciale faden en de Kamer afschaffing der plaatsvertanging en der loting algemeeoa drenitplicbt berziening van ds acbooU wet kosteloos verplicht onderwys ook door vrouwen te geven verkiezing van da burgemeeiters door de Gemeenteraden invoering van een wet waarby de toonen vun ambtenaren en bedienden worden geregeld regeling van het arbeidscontract invoering van een maximumwerkdag rerki zing vau de fabrieksinvpectenrs door de werklieden verpliobte verzekeriug t gxn ongelukken en ziekte peuaiosn voor oude fabrieke en boerenarbetdera herziening van de wet o er de wederkeerigheid en overnemen der takken van openbaren staats profincialcQ on gemeentedienst door de openbare macht Maar dat ia nog niet alias Wat hier volgt staat óók uog in bel program ta leien Afschaffing der belaatingen op da voediogsmiddeten progressieve inkomstenbelasting en progresaieve succeaaiereohteu iufoaring van oen brandewyumonopolie regeling der pachtsom men door de landbouwknndige vercenigingen democratiache organisatie van het landbouw kredi t herziening van de jachtwet en eindelyk vnJBtrekte weigering van kredieten voor den Congostaat en van lubaidies aan Congohandel maatichappyen De Italiaansche Regeering laat in de aopinionec verklaren dat zy bereid ia den oorlog voort te zetten Hat gftrocbt gaat evenwel dat de minister van Baitenlandscbe Zaken de hertog van Sermooeta zat aftreden Uit Rome wordt gemeld dat Ras Mangatcia en ttas Atoela te Adagharons zeer versterkte ateltiogeo hebben ingenomen Generaal Baldissera heeft de artillerie nasr Asmara doen oprukken YolgeoB berichten door de Indépendaoce Beige c outvangeu worden de Italiaaoicbe gevangenen door den Negoea goed behandeld Generaal Albertone en majoor Salsa wonen in afzooderlyke tenten en worden van de keizerlyke tafel gevoed Maar Albertone vooral wordt voortdurend bewaaki men vreest dat hy zich het leven wil benemen De toestand io bet Mstabeleoland iffaynt werkelijk ernstiger te zyn daa men zoo mogen veronderstellen ait de Terschülende beriohten die daaromtrent wereldkundig worden gemaakt De Kngelachen hebben geen nederlaag geleden maar evenmin hebben zy eenig voordeel behaald en dit laatste slaat byna met een nederlaag gelyk Zelfs de enkele Msximkanonnen waarover zij ta beschikken hebben blyken weinig deogdelyk te zyn Want zoodra de Matabelen die een Maxim kanon van aangezicht tot aangezicht hebben lerrea kenaen met een dargelgk wapen zien T ren werpen ty zich Hefat in een boachJH op dea boik ea laten de kogels ongestoord over bon hoofden vlfegen Omtrent bet jungnte gevecht wordt het Tolg odu medegedeeld nit Bnluwayo By het aanbreken van den dag 22 April verlieten de heer Daueao en kapitein Napier aan het hoofd vaa 100 blanken 100 aCape boyic en lUO inboorlingen met een Maxim en een Hotchkiaa kanon Bulnwayo en marcheerden drie mylen naar het Westen waar zy da Matabaleo aantrofion die een aterke positie bezet hielden De Britten vielen deze positie aiet aan maar maakten eea omwag waardoor de koloaoe vier myleu ten Noorden van Bolawajo kwam en waar mede de vyaod in grootea getale verscheen De Kngetaeheo werden onder een hevig geweervnar vao de zyde der opsuadeliugen van dea oever der rivier de Umgata teraggadreveu Da heer Selons wist echter aaa bet hoofd van 100 Kapeoaars over de rivier te trekkeu bet paard van den heer Seloui werd midden in de rivier gedood ca de ruiter redde ter nanweraood bet leren De Afrikaaaders drongen de Matabelen de rivier io doch de vijand kwam in gtoaten getale vau de drift aftelten waardoor de Afrikaaudera genoodzaakt warao zich tegen dei4 macht Ie keeren De verapiedara van den heer Qrsy vielen in het dal in een hioderlaag eo moeaten de vlucht nemen De beer Grey ontkwam aleobts met moeite eeu kogel doorboorde ryn hoed Het Hotchkiaaen bet Maxim kanon konden slechts tweemaal vnren FANTAISIE HOEDEN A Nian OS Az Klo wog E 73 OOUÜA Keur van Aiiislordam Vorkn alotkrs Oï l looV 1 1 0 100 78 84 H IS 5 6Ü1I 97 S l 987 103 losv BB 807 O is 11 9B 41 inol i 41 97V 4B HBO 6Ü7V D4Ü loov SU 100 SCO 144 BB m i 100 138 69 98 lil 91 197 1B3V 100 48 48 BIV Bl s 187 8 s 77 101 99 99 18B 10 Bt lOS i li 107 n h 191 108 i 0 IB l 6 900 107 108 103 103 117 IHV 173 114 SB AI KIT ffsin Bl l vn Cort Neil W 8 t Alio dito dito i dito dito dito H Honov Obl loudl 18S1 89 iTAUI lusohrijfiiig 18 2 1 B OosTlliR Olil inpnpi i 18J8 dito in lilter Uil 6 POHTUQAL O diiï met coupon U dito liekot 3 ausuNu Ubl Binneiil I89t 4 dito ooouB 1880 4 dito bij ItollislSB t ditolilj Hope 1881P 0 4 litoin fcoud leoD 188 t it dito dito dito I88t i Sfasjb Porpel solmlj 1881 1 Tuaziij fopr t oiif leoii 1 Süo 4 üC toeiiiog serie 1 tieo leoiiieif serie ZnlnAvR Uzr f olil IBDl B Usiico OM Buil Soil ISIIO O VSNZZUZLA Jbl 4 oubop 1881 AHsTsautH Obliiialiou UU 8 BoTlBauiK atoil loon 1884 3 Vin N üfr Iloiidelsf lid Arondsb Ïab Mij lerliüoiili ii Uoii Maatsetisppij ililo Arnli Il pothenkb piiudbr 4 Calt Mij der Vorstolil annd s Or llypothookb paiidbr 9 Madurlaiidooho bank aaiid Nod Haudolraaa li rtilo N W Il Pao llyp b psiulbr 6 Roti HjpotUeckli pandbr 31 Utr llynotboütb dilo S i OoBTEKH ÓoBt HoDfr baokuniid ItuaL flypotboukbniik pandb IVl Amkzixa Kquit bypotli psudb B Malw L i Pr Lion eert 8 Siu Holl lJ Spooriv Hij aaiid Mij tot Klpl V 8t i p aand Hi A Ind spoorwegm aaud Med Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito dilo 18 I dito B lT l ll 8poorwl 1887 89 A Kobl Zuid lul Spirmij A H obl 8 PoLlK Warsobnu Weonon aand 4 auai Or Buss Spw Mij obl 4 Baltiache dito aand Faatowa dito aand B Iwang Dombr dito aand S Kursk Ch Asow Sp kap obl 4 dilo dito oblig 4 A la A Cent Pae Sp Mij obl 6 Chie k North W pr v aand I dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Kio Cir Spm eert v a Illinois Ceatral obl in goud 4 Louisv fc NaahvnieCert v aand Uelico K Spw Mg leh p o 8 Uiaa Kaosaa v 4 pot prof aand N ïork Ontario k West aand dito Pouns Ohio olilig 8 Oregon Calif Io bvp in goud B St Paul Hinn fcManil obl 7 L n Pao Hoofdlijn oblig BurgerlUken Stand oortlracbt OÜBORëNi 15 April Cbriatioa ouders dito dito Line Col lo hyp O B UiXADA Can Soulb Cert f aaud Van C Rallw fc Naf Ie h d e O Amsterd Omidbus Mij aand KoUerd Tramweg Maats send KlU Stad Amsterdam aand 3 Btad Rollordam aand S HlMla 8tad Aiit en iil8 7 l l 8ud Brussel 1886 i t Hoxo Tkeis Regullr Oesollsch 4 OoaTIHK ataaUleening 1810 t i K K Oost II Cr 1880 S inntt Stad Mailrid 3 1 88 I f u Ver Rol Hyp Spobl eert A Hoogendooru en J Kroit 19 Wille pji Huigerina ouders H Boon en D Vermaat OVERLEDEV 20 April J Hej 11 i 23 N Vermeer 7 w LIJST van brieven geadraaawrd aan onbekendeg gedurende de Ie belft der maand April 1896 en terug t Tarkrügeo door tusaohenkomst van bet postkantoor Ie Qouda Voraonden van GOUDA Wed Vogel Amsterdam Sohryuar s Qravenbage J P G van Os s Qraveobage J V d Sprang Haasiracbt i M Q van Loghem Utrecbt C Nederberg Zoeterwouda M Woer ee Zotpben J vau BtmmeU A M Insinger Portsmonth De directeur van bet Postkantoor VOBSTER ADVERTENTIfiN Heden overleed tot myne en myner Kinderen diepe droefheid na een amarteiyk lydeti myn zeer geliefde Ëch aoot de HeerJOHANFRKDERlKCORNELia PIUN Ë in den ouderdom van 51 jaar Wed A d PRINOE WlHMIHK Huizo Ruatoord € Soett 2t3 April I8fl0 1 Tot onze diepe droefbeid overleed 1 heden op den bc ize f Rustoord f te Soett 1 1 na een tang en smartelijk iyden oneege 1 1 liefde Uroeder ea Bebuwdbroeder de Heer 1 J F C PRINCE in den onderdom van TA jaar Gouda C 0 H PRINCE P M MOERBEEÏ Leiden PaiKCB 1 a a MOERBEEK PRINCE Qouda E H PBINOESoiiiH VAN uia Loavi 2Ö April 1890 De Heer ea Mevrouw H ua RAADT Cbomhbun betuigeo bun hartelyken dauk voor do veie blykeu van belangstelling by ban huwelyk ondervonden Gouda 25 April 1800 De ondergeteekeuden betuigen bg dna bnnnen oprechten dank voor de vele bewijian van belengatelling op 21 APRIL 1 1 onder vonden C DEQRAA H UBORAA EmHam FBANSCEE STOOMVEEVEBU BH Gkemlscko WaueherU II OPPE IIEIMEU 10 Krul kaa Rotterdam Qebreveteerd door L M den Koning d Belgen lloofddepAt Toor UOUDA de Heer A VAN OS Specialiteit voor het stoomeo en verreii an alle Heeren en Qamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n vao ploche mantela veeren bont enr Oordynen tafelkleeden ens worden naar dê oienwste en laatste methode geverld Alle goederen hetaij geatoomd of geverld worden onschadelgk voor de gezondheid en volgeoa staal bawerkt DAMES Attentie t HM ixsts onadiadtlykala sa f makktlfkau pottsmiddil voor Hnng en vooral dam an Klndtracluaowcrk la di Appr iur van CM lllllsr4C é srIla laBtli Str 14 MvnMt oad AVV oa naam en fabrUkamark rnUa 1 ilnr WU l MHt a rt HWtsrlaa Sr sy j sws wi S Mr s Bw t r W sifSa