Goudsche Courant, woensdag 29 april 1896

Woensdag 89 April J896 5ste Jaargang No 6953 Hoofdprus lenldehel H 00 rk igelukèha d rd eer Üitnoodiging tot deeliu mingin de Kansen vuil iloor i e den Staut Hamburg guwaarborgdn groute Ütfidlotcrij wnarin zeker 10 iHillloen 740 990 Mark gttwonuuti moeten wordec De prijïOD THii de£d veel roordeul biedunda fSolilloiery die volgens bet plau alecbts 113 000 loten bovat zijd de votgeode Dü hoogste prijs ia eventueel 600 000 Mark SpmjzeDti 5000 M lOöpriJEeni 30OO M 206 prijzen k 8000 M 782 prijzen a 1000 Mj L846pryzena 400 M 42 prg zea a 300 M 188 pryz 800 IBO M l JS6327 pryzoni 156 M 8 l pr al34 104 lOOM d340prijz ü 7 45 SIM totaal Kd S40 prijzen fiOlDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omswekèn De Uitgrave dezer Courant gfesehiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF C EU TEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van rremic vno SOO OOO M Iprys ü 200 000 1 5 regeh a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën lot 1 uur des midd Nederlandsclie Maatsehappij tot bevorderini van Nijverheid Departement GOUDA VOORDRACHT OVEll Eöntgons X Stralen toeicelickt luet PKOEVEN door Dr O I W B H E M E R liotUrdam WORMSÜAG 29 APRIL des TondB ten 8 ure iD bet lokwl NUT EN VERMAAK van ds Sociëteit ÜE RÉDNIE Toej ng Toor H H Leden tsii NiJHrheid en hunne Dames hnisgenoten rry INTRODUCTIE voor Niet Leden met recht op geresevreetde plaats a 0 75 Toor een Heer f 050 voor eene Dame ENTREE bg niet inteelieuing s avonds aan de laal i f 1 per persoon Voor leerlingen der Hoogere B School en tan het flymnasinm k 0 SO per persoon Namens het Bestuur Dr H U8SEL db SCHEPPER VooniUer J W MOLIJN Semlaru Westhaven IGO Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der eltbevlekking Oname en geheime nitspattingen is liet beroemde werk Z Dr Retau u FXFBEWARIi C Bollandscke uitgave met 27 aib Prgs 2 Hulden leder die aan de verschrikkelijke gevolgen van dete ondeugd lijdt moet het leien de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizend van een lekeren dood Te verkrijgen bü hetVerlags Magaiin te Leipïig Neumarkt 3 4 franco tegen inzending van het bedi ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland UTal is I s k tawrdvim Ujbd Jlubl g v AriirPaiiiMter thMtketkMl Vat kal sdx = f Aaksrliiitxpeller wu M u 7i seat sa l M f id BWilet J 2S5Jïï ïï Oouda bil A WOLIï K MaiKt A 144b B DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Cognac fin Bois t X 0 uur s ooaKAO nu Boia vs JmMU A tis wotdt lo v t df bvmuA flMMhan Tajl A lA Êr Inaeud voorsten DIUIIiMsS ntltllkui tUl P U J ï WANKUM J MBLKERT Oosthaven 1 pri s i prijzen 1 prijs lp rijs 1 prijs prijs prijzen 1 prijs lOO OOOM a TS OOTM Il 70 000 M ü 66 000 M ü 60 000 M a 66 000 M k 60 0 1 M a 40 000 M i i pryzen a 20 000 M ülptjjuaa 10 000 M en wordaa deta in enige maanden in 7 klassou uitgeloot Do lloüfdprijfl in de Ie klasse ledrangt Mark 60 000 stijRi in de ia kl tol 56 000 M in do 8e tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in do 5e tol 70 000 M in defle tot 76 000 M in do 7e toi 200 000 M en met de prooiio van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste pr jstrekking die officieel ia vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Oult 3 50 eon half i origineel lot slechts iuld 1 75 een kwsri origineel lot slechts Giild 0 90 ledere deelnemer m de loterij ontva igt ongevrangd uraiddBllijk na de plaats gohad hebbende trokking de oifioicfle trokkiniislijil Trekkiijiksplan voorzien van hot Wapen van den Staat die de prijs van de lutun en de vurdeuling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft vWzend ik op aanvrage gratis u uitbeltaling on verzonding van de prijzuu ifosohicdt door my direct on prompt aan de winners oi on lor de strengsle geheimhonding g Mto I Iedere beutelling kan men eenvandïg JB er poBtwissel opgovon Mon winde zich dus met de aanvraag om tuezendidg van loton voor de spoedig plaats hebbende 1 trokking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk ttjt 30 AVR9tj e K met vertrouwen tot Sain icl lit I s4 Sm r senr lUnkier en Wisselkantoor n HAMHUHC DnitschlUBd Allerwege bekroond m t y EereDiplonia 8 Goudeuen Zilveren Medailles benevens Kere Diploma Gouden Medaille en er tiBcate of Award of tBe World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Werdilbcrociiiil nrtiiveu liorsl lloniii Evlracl MELlANTilE UIT OB Machinale KaUriek DB llONIOBLOEM VAN II van Schaik Co gevestigd te Jriii eiihiiye iem middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OMIKItliOEI KLIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vete en verschillende bekroningen getuigt liet ver acht en geneest O N3I f l l K L IJ K do strengste hoest eu veronderde borstkwale i Dadelijk na het gebruik der MKLIANTUE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MI LIANTHE be wezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genesfiide eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwyeing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te t Gravmfi gt Verkrijgbaar by F H A WOLFK Drogist Markt toui ii E H VS MILD Veerstal U 126 te Gouda A BOUMAN Moordrtdu J O RATKLAND Bos op B V WIJK OuAim r Ooilda Druk tan A H l kU Xunx Sto oaracxTo o o üESTAFETTE y Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van OÜUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten zeven en des namiddags ongeveer ten vlev uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goetlkoope relugelegenheltl voor Pafiin ier naar UTRECHT en tusschengetegeu plaatsen Kantoor Nieuwe l eerstal De Agent H 1 MOEKBt EK Kathreiner s Kneipp Malzkoflie gezondste en beste koflfiebijvoegsel AMERSFOORT A MERSPOORTSCHE MACHINALE Stoom Itrood en Itcschuiltabriek stoom Automutluche Walaen Meeltabrtek TftrwObrOOd met KrOUten wonlt van puike sooiteu Isrwe priiQs krenten on j rozijnen f cirsakt ia hierdoor zeer amakolijk ou i ezoiid blijft zeer lang verach ia zeer noodknop en rerkr gbaar In langen en ronden vloervorm in atuka tsh I 5 et 10 ot 15 et ao et 30 et 40 et 50 ot on in specials plaat7 vormen m atuka vnn 3 et 5 ot 10 ot Gewoon Blankbrood ia sla Tamobraod inet Krenten mnnr zonilor prima kronIru on rozijnen on verkrügbaar in slnka on 8 Ot 13 Ot 16 Ot 20 1 et 24 et Voerbrood wordt jtrootendeels van de besta en kracluigate soorten rogue en Torder van atnkjüB tarwe raden eu andero znivero bealnnddtjelen efalineeord ia hierdoor oen 1 zoor voedzaam Rezond en ainnkelijk voor en zoer goedkoop verkrijgbaar l i Kg I 7 et 3 Kg U ot Deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Geraspte Broodjes van 2Vi et worden van do fijualo aoorlon tar e gomaakl j en zijn hierdoor overheerlijk van amaak Ffima OngebUild Roggemeel wordt van de fijnste en smakelijksto aoortun 1 I rog o grmalon on ia verkrijgbaar la i Kg pakjes van 6 et Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépöt1 houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MËURaiNG Eenige dèpóthouder to Gouda J L LBBPLANQ Door gehool Nederiarnl dépöthouders gevraagd legen flinke provisie en j franco vrachtetl der volte en lodigo kiston Het groote aantal zenuwkwalen TH mnwbaordpijii af tot da Tovnfnuid kuitaikan vu poplixl lt Mnk f ito iM Mran aoK t di midd l n door d msdiioba irBt iuotia MUic wand B nt ua èn iMwi tijd komt de eer toe dat liJ door het fobnilk mtkoaTu dn Mvotidliitoa wok auu de hoid flODo phy iotogl oh ontdekklnjr fedim hoeft dio u bondordo pro fB niIa l de reheele wereld vorbreid ii en tarwlil ilj in wetoniahippaltjka kriagen do hoogvta MUMntsUlBS wekt teTOBi eno weldkkd blijkt te Biju voor do un niwkwKloti liidoné homumL Dvm conaeiwijBe ii nitfeTonden dooi deu gewoioB ontoUi TU OoBondholt Dr loaua WMmbmu Tllihofeu en bernat op da onderrindinc opgadua io eoDO W Juifo praktijk wuMhlav VHB brt hvofd e Naiik l par dMTt w r4 H daart hUtt rd kald oBMiddallIJk nun k w ut l i d v d td Kot don lonawiwllM mvtêm VMfctilJh iabltterond roraltatan rarkracan an tü maïkU looTatl op ur ui na mb AtW lÉtvtete s iu T n rtj OVER ZENlJWLIJDEN EN BEROERTE hara voarkaMiaa aa Baaailai blKDon karton tijd raada da Ho druk varaebenon ia Dit boekla kavtt niat UlM TMt htl ffMto pnbllok TontUDbftN Torkloiincaa outrant bat waian dar nlaawan tbanplt n lo iMiaêtó alh tn wanhoplfo coTtUan Tarkragoa nitworklng maar ook Tudt man dMlta vttMMkanolUko TarbudallBgon nlt do n dl li bl d B dia a n daio goaooawijio gowild lUa lemoda ftMuHfl tÏb lal Vaa gótnljfochrlftop van hoonoplütato f onaaakan digaik OBdór woi1i It bowM aalvaaa llioraMHtlatbt lariaMlH VNT MMW ntdora U Parl a rao tt Hoaort SS4 Caaaol oo ABokaabaah Md dr tt Carfb Dr laatoüE ofmC wli ÜMchrlftODTanhooggopluUto faBaaakandigaB oBd rwolko P rooaar aao da polyUlaM ta Parlja raa llaoaaaioRt lOj ttolairakor Md dr raktlaa Md naaiabiar oaa ktt kraakilootfaa Mallabt 4a Oharoatoa ulUtaratb Rr Ooko ta Itatfla IroaemaBo aai dr irrM4 arta JiUhit Faroatlor leaooaboor dkHloar vaa kat boayitaal ta A 0aj obotonth Br t akirlai baMMi K Caoaall Oaotral dliyiMoa at ao éaaté Fraaltrijk ob toIo andoroB AanaUoawiara MHWB iial B T raal d T MBa 4 a la mtmtm 4 WMkttckald lUdan vaarnn do kantaakanon slln obrtaloaho hootMIa wtmtim imlum beaftblla bltMaodrana irooto artlkaAaarhalf aa aa db fd olaH ld IfolMM a foratt Mto hBaanita toaataod Tordor allo alokoB dlo door baroarto gotrolToB IroidoB ob Bog llJdiB bm ralgOB daarran asoaio varlaoiMlaioa onvoroioiaa tot airokaa iWBra aa Bt aiaMil k alU B atpfÓM dar lowrMtBo at voartdoraodo aija plaaltali ha twakta voriwakkiai vaa tahaaaaB ft ta ilj dU iMdB OBdar gaBaoikBBdlta bahandeling gawaaat bIJo naar door do bokaodo mlddeion au OBtikndlBfBt aa kondwatarkanr wrljTan laclnBoeron atoomlool of loobadoa goaa geaoalnr of laalflBl knaMB kwaal gornndut hobbon OB ten olotto B dia v l ia vaar fearaartf OB iMllM lohlJtiaelaQ ali tlok Baakoadoiid aaiatli voaloa voNaovtai la pda aial dalHlIibMd Ikkarlaia aa donkar wordaa oor da oohb drakkaada pl B oaMr M vawkawfH aoltlHi ia o oorM bat oalea aa kriakotlflijn aa kat aloyaa vaa Kaadoa an aataa aam al IÏm rto lbMbMM feMW reden hakbOB wogoaa T rt t i ki W 5gjj eatogorlia Tan aaBnwlllJdara all ook aan loaio nalafoa h ook aaa faaonda lolfl aaa lonia paraaaaa dia vaal at kat haeH wortaa oa goaatoUJko ToorkomaB wordt driagand aangatadon iioh hot boyan vtrnalda werkje aaa to aofe op aaDTTBAO koalalooa oa rraaoa nraoadoa wordt door ABaBtardkMB door M CLBRAIT A C Halhgaweg U KattardiiaB W vb KANTBIf KOlJlPr Apotttakor Eorta SaoMMC 1 nir ht aKT dfc POBT ll Ondegrxht bij de Oaardbnv fTulLOp loant nl i Iaefi Modiolaala tantooaatelUng ia de br w la aB Bd5 Uka ar i iTodiaatM JnriJ M t da XUvaraai Madwllla fcafcrannd SiïïSS Patent H StoUen tu imt tittUIbilitii mrtitia IW Kkirl inmtftn mwh D r vrwM arfolg IMWl P it mt H Slolèm arrmtvt M Mta lu rat xUnkmi wnth im m Jla mlimtin0m lifitm Man laort Sir amra alaM teHarfm H Sfoltaia am Mi Mr 1 iMMr a s i ll iri m k waar mUt l PrtlMlttmt mé tf Êtim Warnung vHlaM ta PaHja rHOlooaanaat 10 tolairakor oiad idr oral babt 4a Oharooton uiataratb ir Ooko ta Itatflo Iroaai Farootlor laaooahoordkHloor vaa liat M MmI ta Aaioj li araaa Biad dr iHaMkHr dlraotoor dar lalwaa ortBai arlla rao ftt Hoaort SS4 Caaaol oo Aaokwikaah Md dr ta Cai ta ZlrkaHi sUr aUbaant Jaohf md dr to Woaaoa Dr 0 U n to La BINNENLAND GOUDA 28 April 18 Bauoemd tot arnomerair by de Maatsehappy iot exploitatie fan staatiRpoorwegen deo heer A N T d Vegt te Utrecht ter Btandplaatf Goud Voor het giaterea te b OrftTeoliage gehoudeD acteexatneo lagf r ooderwya U o a geilaagd uej A Boi endpkt slhier By koD besluit is benoemd tot boogbeemraad vao bet boogheemraadacbap ScliiolaDd Pb Tan der Breggeo Beroepeo by da Ned Herrorrade Kerk te Hillegersberg toez ds A ten Have te Polabroek Qiateren ie ta Utrecht het theor geoeetkardig exameo lï afgelegd door deo beer P N TkD tit TaSBcheD Lekkerkerk en Botnes zal op UemelTaarttdag eeo uilwedttrijd gehoudea worden afftasd ft 9 Kog Diylen Ër sal worden weggegaan rau de boeien roor bet dorp Lekkerkerk en aa B tDe8 terug naar Lekkerkerk met fljingatart De kauriDg loting en zoo noodig de meting der mededingende TBirtnigen zullen plaatf hebben te Lekkerkerk op Woenndag 6 Meï te 2 our De inscliryviDg zil opeoBtaan Toor No 1 Klasse D Scherpe en ceuterboaril vaartuigaa boaen 6 W T No 2 Klasse E Idem boven 4 tot en met 6 W T No 3 Klasse F Idam lot en met 4 W X No 4 Klasne G Jachten Boeiers Bottere enz boten b W T No 5 Klasse H Idem bo eo 5 lot en met 8 W T No 6 Klasse l Idem boren 3 tot en met 5 W T No 7 KlasBe K Tjotters enz boren 2 tot en met 3 W T No 8 Klasse L Idem beneden 2 W T Het bestuur behoodt zicb bet recht toot kUsie F by groote deeloeming te splitten io F boTen 2 6 tot en met 4 W T Fa boven 1 tot n met 2 0 W T eo Fb benaden 1 W T De pryzen zullen bestaan uit medailles FEVlLt ETOIM 10 Ik hab u reeds betuigd dat iltea naar deze ksoier is gebrsoht mgo hedirnde heeft dit bgveatigd eo gy tegt dat g j zelfde molensarakuechtsoadervraaKd hebt Welnu deze kamer ia niet dicht by de overige ktflaers van het ksaleel sy f lt 1 f van al de andere kamers en nu vraag ik □ hoe ik in staat sou zyn eeae Ewara doos die tk wurschynlyk niet eens lou hebben kunnen opliohteD door al die gaugen te dragen Qg durft misachiua verondorstellen dat mgat bedienden mg ge olpen hebben of haar op mgne orders ergens heen g dra gen kebbeo mtsr ik geef nw volkomen vrijheid ban ta ondervn eo feen mgnheer Lydaey ik heb de Btukken in de kamer zien sedarzeltsn en ik heb de deur daarna self gesloten en den sleutel aan Bruff g van Sedert ia hg er Aansprakelijk voor BrufT zog smeekend op maar bracht geen woord maar tot sijno verdediging bg Hij vond het teer onredelgk van den vreemdoling dst deze tgn meastrr durfde verdanken maar bg versohooode hem om zyne jeugd en blgkhare onervarenheid De heer Lydnev bsgroop dat het hem weinig haatte langer ia de berftkamcr Ü blijven dralen en b j verliet het vertrek Lord Diiie voUde en Broff htaef aobtar om da deur ta sluit fi Ue heer Lydne De luscbryving Bluit op 12 Mei 18 iG s namidd g 8 uor Zaterdiig ie te Amsterdam nuar hut bureau gebracht ton IBjartg persoou die op het Rembrandt plein by de UtrechtscheHtrnat by het pasHeereu van den vorstt lyken toet op eco metalen fitiitje stond te fluiten De burgemeester an Araiterdam heeft aan de combinatie van 35 vereenigiijg u geweigerd op 1 Mei des avGuds efu opiocht met muziek fakkellicht en ontplooide banieren te lioii len omdat het houden au een optocht van zoodanigeu aard eu omvang sis bedoeld wordt in stryd 7 00 siyu roet de belangen an vry verkeor eu met de eischen der openbare nide By bet in de veeudfry te Bfets gisterochtend gehouden appèl waren ruim 400 iirbeiders atiuwezig Algemeen werd bfaloten hot werkstaken vol te houden Dertig verveuers hebbec deu eisch ingewilligd twaalf weigerou ual Os burgemeester was aanwezig en de pulitiemacht ia versterkt A lles blyft roitig Nsnr wy veraeroen zal het gebeela üuitscbe eskader ter x a Texel binnenvallen Viiisiogen 7 sl dus niet worden bezocht De Künig Wilhelm maakt geen dtel tan het eskader ait Daar volt en een Uaalaand kpnmklyk badoH Blfchts due schepen vun et ne vreemde natie t felyk zich op eenn Nederlandsche reede mogen ve toonen blykt uit de ergunoing otu daarvan af te wyketi dat ket bezoek doorouze regeeriug wordt gewaardeerd H t efkadar is bemand met r iim 3200 kappen waaronder + 130 officieren waarvan 2 admimal Daar er immer eene goade verstandhouding bfstatt wBuneer Duilsche en NedurlandDche schepen elkaar ontmoeten en de ontvangst t Kifl nog vorsch io het geheugen ligt is men bezig met de toeWreidselen om doze waardig te reciproceeren De berianiriog au de huldp door den Duitdcheu Keizer in 1800 n n de uagedtiohtenis van onzen de Ruyter gebrncht is dnartne eene aanleiding te meer De meeste onzer iu dienst zyode schapen zyn met bet oog op de komiit van het eskader te Nieuwcdiep aanwezig Uit Batavia seint men onder dagleekening van gi iteren Tüekoe Oemar beeft geweigerd aan het door 009 gestelde ultimatum te voldoen Lam Pisang wordt nu door ons met 50 l anonneu gebombardeerd Tras tuttorlijk ten einde raad en misichien moest lig innerlglc toeatemDieii dat Lord Uaiio geou ongolgk hnd iu hetgeen hg gezej d bad Maar du rrang bWsf w to i do doos sgn Hg moest nnsr de vestibule terugkooren omdat hij daar oen handBcboen had Islor liggen Freato Dana stond an de deur van da eetzBat zg bietd i icfa alsof zg de kamer waa uitgeloopen om een klein schoothoadja na te loopen maar het doel was eigeiiIgk om nog eens een oogja te waKon nan t n wetgemaaktea vreemdeling Hare krullen waren nu met lauge blauwe Holen versierd an haar wit Detatdoeksob kleedje dat over dea Bierlgk ingalegden vloer sleepte waa Eser jeugdig en oveneonB met blauw opgemaakt Welk eeo mooie kamer Ib dit I riep William L dne onwillekeurig nit hg ug freule Dart nietdadelgk Dat geloof ik wel daze kamer ia hier in denomtrek w d en egd beroemd merkt Lord Dane aan Freule Dane trad met een gemaakt gebaar van vorwonderiog vooruit zg liet hare handen Isnga hare zgdeu vallen en sloeg bare oogen als een rerlegon kind neder O lieve mjjnhocr l zilt gij daar weder P O ik hoop toch dal gij uwe doos gevonden hebt I zy is norgenB te vinden wns het aatwoord Het Bohijnt wel dat zg op de ouverklaarbaarate wijzeait da bergkamer van Lord Dans verdwenen is Zg sohijnt als eene geeatverscbgniDg verdwenente zgn eeida zij mat grappige onnooeelheid Jnitt AUaen met dit oDierscheid dat do tijdvan geeatverschgningea voorbij i freule Dane Zij ttak hem hare hand ten afspeld toe en hij vatta die en gaf haar eeo barteiykaa handdruk toLimmi ijiüu i u MWf De kluut vau Ueradiu èaiiu kampongLam Pisang ligt en waar het mooie huis staal dat Toekos Üemar zich voor 25 000 guldeu liel bouwen is ongeveer 1000 metpr breed Ten Westen en ten ooatFtii wordt zy ingestolen door rotsachtig gebergte begroeid met lang gras struiken eu boomeu liet wostalyk gebergte xt een ooatelyke uitlooper van het Paran gebergte gelegen op de uiterste punt van Nuordweit Sumatra Het bestrykt de kloof van een hoogte Van byua 1000 voet Hot oosielyke gt berKW Is een aitlooper van het centrale gebergte dat de Atjehvallei tan zuiden Hfiluit en is ongeveer 500 voet hoog Aan de oostz de valt het eveneens ouder iteile hellingen af in de IX Moekim Da bodem van de kloot waardoor Boekit Seboen en het op de wastkuit gelegen Kroeng Kaba bereikt wnrdt in moerasiig geheel vlak en met rystveldun en kampongs bedekt Welke bezwaren de coloune Coblyu daarop ondervond werd reedi vroeger verinehl Nu voert van Lura Djamoe een goed ouderboaden dyk ala ryw g door het midden van de kloof naar Boekit Seboen ten zniden vdD Lam Pisang Lam Pisang Itgt op 2600 meter van onxsn post Lam Djamoe eo 3300 meter van Lamtih Slechts vnn uit die beide po ten kan het onder vuur genomen worden De vijftig stukken zullen dos in of ten zuiden dier vernterkte punten zyn opgesteld Hat vuur dat zy alge ep moet dan eeo indirect vnur zyn want de wuivende klnpperboomen der kampongn wuarmode ook h t begin der kloof gevuld in verbiudereö van uit onze posten Lam Pisang te zien Dat Toikoe Oemar wei erde ons ultim tom aan te nen an kunnen wy niotl betrpiirfn al 7al h t ons ook offers kosteu iudien gt noraal Vetti r besluit hem uit ryn gebied te verdryven Nu bo taat er torb kan dai de toestand zuiverder wurdt Uit de Javasche Courant Maandag 3U Maart werd van d n civielen en militairen gouverneur het bericht ontvangeo dat To kou Ojohan t ubalawan Pangltma Prang Besnr van h t Gouvernement zich by d i party van het veiznt gevo gd eu zich tot aanvalt nd optreden gereed gemaakt zoudo hebben gesteund door de maeste hoofden der IX Moekims die zich by hem aansloten Ook Toekoe Hoeain Longbattah eu de hoofden vanLsmrabo en Atouh waren afgevalkn Voorts werd bericht dat io den namiddag van 29 Maart oane patronille van Biloel werd beschoten ait Ateuh en Toebaloe by wetke gelegenheid de te Juiteuaat der infanterie Ë van ydveld de fnseliern Hoppelenbnrg alg Lord llauo trok de hoeken zijnor lippou verarlitolgk omlaag over de annmatigisg van den jongeling Do e had gsen rockt misbruik te maken van do dwaashflid Egner tiister en sou het zeker nooit gedaan hebbon als hij een genlleraau was geweest dacht de pair Hij verwnardigdo eioh hem tot da vestibule uitgeleide te doen daar boog hg eo gnf hom verder aaa de zorg van Bruff over Is zgne doos voor goed weg OeolTry f zuchttefreule Dane terwijl zg bare krullen en hlau we tintenzacht uaar achteren schudde Voor goed weg I Zg kan niet verloren iijn zy Bohijnt op de onvorklaarbaarBte wijze verdwenente zgn Hoe jammer Oaoffry hebt gg ooit iemaudmet zulk een innemend voorkomen ontmoet Hm antwoordde Lord Dane terwijl hy lijtiezuster uitlachte ily ziet er inderdaad niet kwswl uit Aan wie herinnert hg u Oeoffry Dat weet ik niei Ik erkau dat hg op iemand van myne kennis gelgkt ih hg Igkt op baar riep zg uit Hij Igktop Lady Dane Oitoffry Op welke I ady Dane riep Geoffry verwonderd uit Ik heb nooit anders dan ééav Lady Dans gekend De oade Lady Dane mijn laute en de u ve Hoe komt gg er aan OooiliaF Dat isoniin Neen Have CieolTry dat is geen onzin Ikheb zelden in mijn leven treffender gelijkenis geziea Het ia ntii dadelijk toen Ik ham zag io het ooggevBlIen Arme Oeiy ïoon Lord Dane baar aan zgnarm naar de astzsal geleidde dacht by hoavela dwssa Bt no 40579 enl 18826 an Kariosemito alg at do aan dwangarbeider gewond warden Keue cdlonna van drie compagoïe a van het 12e batnljr n die naar 1 jot Qoé was gezonden werd by tien opmarsch beschoten alt tamtebeu eo Kotat arang laogevolge waarvan de foMliers Vat Geiden alg st no 39084 au De VrieB alg st no 39291 gewond raakten Volgens sou nader bericht van deo gouverneur wer l in den avond van 30 Maart de bezetliag der lydetyk door de marecbaustee bezette blc kbuizeu Tot i Hiümbing Aloeroa en Montassik ingetrukkan Bg den teragmarach werd zy tussoben Lamsoet en Senelop aa by da blokhnizen hevig bestookt tengevolge waarvan da lie taitenant J W C Vuyk en de Amboineeicba marechanssne Slpahilut atg tt no 37 540 snenvolden tcrwyl gewond werdeo de kerge4nt der marechauasea Gehne alg tt no 24835 dn funaliers Sopman atg at do 356Ö9 Clèproth alg st no 23193 Wndem alg st no 23379 Fortuin alg st no 30901 BQ tan Brink alg st uo 3G527 de hooroblazer Vait Leut alg tt oo 28448 de Am boioaeBcbe sergeant der mareobaussee Tumbaan alg st DO 13513 de Amboiuaeiehe maraohauBsee Loatob alg tt no 33087 en de inlandsoha marechau BaHS Lahoe alg st no 13409 eo Kodiwongto atg tt no 2910 Over den reads vermelden moord ta Bemarang deelt da Seni Ct c nog de votgf ode bytooderhedeu maa Mevroa r Manuel verliet Zaterdag mtt hara 5 kindereü haar woning en ging naar Djanikah om èeu ooden beer Kmmab te bezoeken 00 daar dea Zondag door ia brengen Gistereu avond ging da haar ManneJ syn vrouw en zyna iioderen taroghaleu eu tegau dat da tchemaring Inviel ging men iu twee dogcxrts terog naar Seroarang Io da voorsta sa eu eeiiiige kinderen iu de twe da zat mevrouw m t twee kinderen terwyl de baar M zelf mende Ter hoogte van paal 4 gekomen waar dti eerste ddgclrt ongehinderd patBaerda hoorde de heer iM zicb plotseling baltl toeroapan en iustictfflatig hield zyn paard Iu Het volgend ooganblik knalde in depnmiddellyke nfcbyheid een geweerschot gevolgd door een smirtkraet van mevrouw Wat wM er gebeurd 7 Da 18Jsrige Lodib Enmah Tie gerniman igd ten huize vao da familie Minoel had galogaerd had kort geleden op aandringen des boeren M diena woning verlaten De redenen hiertoe doen voor t odgeobhk oi ts terzake Hierover gegriefd sebynt Louis Ëmmtb b nlnten tn hehhen zich te wrf ken of d n odacbtuii lij al niet gekoesterd had in dea loop van baar ouuoowl leven Ik weosolittr dat gy hom ver oobt hatl by oga Ie blijven eten ieoffry 1 Dat jk hem ten eten had verzocht herhaaldeLortl Dtne Myn lieve Cecilia I Zoudl gy dst niet hebbso kunnen doan OeoffnrF Neet woarlgk niat aelde Lord Dane Ikvreea Üecllta en niet zonder grond dat daitejonge Amerikaan deze Lydnay een avonturier is mogelgk iemand die hier ir bat plaatsje is gekomenmet het donl om op t faatan w t hg ksn bemaebtigan O l ep f yl Hg haoft zulk een edsl voorkomen I Hij Igkt v l een prins I aa zit hom juÏBt de kneap Ik vrees dat hij fortuin I zoekt e maken mat zijn knap uitertgk Eone kiieet van verontwaardiging ontanaple tan freule Dane Ditmaal was het welgemeend het was geeo gemBuakt gilletje looals lij gewooniyk deed liooren lij wist boa halder bet verstand an boe juist bat pordeel vao haar broeder wat hoe toegevend en ztobt bg over het algemeao sga noasta beoordeelde en zy aam zgn oordeel ook tbons weder als oen evjtngelia aan Maar ovarigima bad zy nooit een vraemdoüng ontmoat dia baar zulk ten oahaperkt vertrouwen inboeifmde als William Lydnay Bruff ti l inlHsseben den avonturier of dea gentlaman zooIiIb men bem heliaft te noemen ait De man was eanigzÏDs verlegro over bat sonderlinge var Iwgnen vso de doos en bij bsd behoefte om voor dat de be r Lydney tteaüging iets lot eigeo versohooning by i brengen Wordt mrvolfdi