Goudsche Courant, woensdag 29 april 1896

Ulrect Spool wegvcrWDdlngen met GOIDA Wbiterdlenst 1895 1896 08 8 40 8 86 7 86 OOUBi DIiN Bin 8 8 84 8 84 U 10 08 10 16 0 8 88 I 10 87 6 88 6 87 7 44 8 81 8 10 8 11 48 9 37 10 80 10 80 H 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 48 6 S7 7 14 7 4 11 08 18 40 4 87 8 01 11 18 18 4 0 1 01 lai i l 7 SII 1 86 9 8 8 V M 7 48 8 47 ïegw 7 68 8 68 Toorb 8 07 9 08 11 17 tH K 8 18 9 18 0 8710 0710 48 11 88 18 48 1 08 1 87 4 Ö6 4 17 IT Uouda 6 86 8 87 7 88 8 0 8 81 8 06 10 1 lO tl ll fs 8 80 Uudtw 6 60 8 64 11 14 8 87 Woordoo 6 6 7 08 8 19 Dlrwlil 8 18 f 8 88 8 41 f t Nur AwMrdua OOI Di UTIIC 8 0 8 81 8 06 10 1 10 67 18 48 11 14 11 88 87 10 61 11 48 1 80 8 17 4 1 4 47 6 67 8 88 8 81 10 1 7 10 10 8 8 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 80 4 4 6 8 6 86 f 4 + S e U U 1 A H8TIRSAM 10 01 IO 18 10 1 11 4 47 U 8 1 1 18 4 88 10 18 11 80 llopt Io Nwudorr lHdMli l fn Bloimijk Krul M HiAMdorn M Om iftD dien wruk te kunnea voldoen Itieode hy van den op Kr piak woasoden b er C onder een of ander voorwendMl een geweer tn poiteerde zich daarmede nabij paaU achter een der langa den paitwe ntaaade boomen Toen da dogcark waarin de beer n mevrouw M geseien waren in z De uabijbeid was f e komen riep hij baltic n toen de beer M daaraan voldeed en xyu paard iobiehl loste Loaii E xgu met eeo kogel gHladeo gaweer Op wis dak erbofc bedoelil wa ligt Diig in t daiiier doch t ii te vermoeden dat de beer M hst alacbtoffer had moeten EJjii De Ico el i trof echter mrvr M in de linkerzijde en verliet hei liclisam aan de andere zyd Ëeo doordriDgeud adoe wae dan ook het eeoige geluid dat de ongelukkige vrouw itaken koo De beer M verbouwereerd door t gebeurde reed zoo net mogelijk huiswaarti te Uat echter om zyn vrouw genreskgndige by tand te kunnen ver ch ffen w ut zij wai reedü overleden Do jeugdige tluipraoordenaar heeft toen au de ontzettende daad gfpleegd te bebben zich het geweer onder de kin gezet biykbatir met het doet orai zich zelven te dooden Ditmaal was da kogel minder gewillig want by drong onder de kin binnen eu verüut het gelaa boven de linkerkaak Ofschoon ersitig verwond had de jougeling nog de kracht om t geweer tarng te breog u bji den beer C waar hy bet bettuitzyn verloor Door do hulp des heereta C werd h daarop naar bot huis lyun vaders vervoerd en later van daar naar bet boRpitaal na eerst te jijju Terbonden In de uabybeid vau Gomo speelden onlangs eeoige jongens oorlngjs Dö eene party stelde de AbesRjoiërs de aodare party de Italiaaen voor Generaal Baratieri ontbrak nataorlyk niet zoomin als koning Menetik De jongens liepen vooruit op den afluop van dan stryd zy lieten de Ualmneu de overwinning behalen en kregen Menelik iu hnu macht z bonden beoi aan banden rd voeten wierpen hem in een bnt op stroo en staken dit in brand Toeu eeuige voorbygaugeri te hulp lopldeu was de pwodo Mflnalik reeds in de vjammen omgekomen De minister van koloniën beeft dr woorden waarin H M de Koniogio liegentes Vrydag aan het diner in het paleis te Amsterdam hulde bracht aau bot Indische leger gBAeimJ aan den goaveruenr gen raAl ran NederlaudschIodi @ ter raodedi eling aan generaat Vetter om door hem aan de krygsmacht in Atjeh te worden medegedeeld Da leden van de Tweede Kamer zya te Tsrgideriug byeengeroppen tegen Dinsdag tie Mei dea namiddags 2 uur Het voornomen bestaat oiu den volgenden dag in de afdeelingen te doen onderzO k n dr wetiontwerpen o a betreffende wyitiging van artt 748 en 755 W v K wyziging der provinciale eu der Remeantewet onteigening voor wegenaanleg te Ngmegen verhoogiug vau boofdsink V voor 1890 wyziuring van het bestuur der Pül technisehe School verbetering van de Vecht in Oferys el goedkeuring der additioneele verklaring en schikking tot de Berner overeenkomit omtrent bet goederanvervoar op spoorwegen aanleg rau een spoorweg Batavia Anjer en uadere wyzigiog der wet tot regeling van het ataatstoetioht op krankzinnigen De het r Van Deth die naar Amerika wan gfreisd om daar den stryd legen Neerboacb vourt te zetten hield daar een voordracht legen die instelling De Graafüchspper verbaalt onder echter tyd of plaats aan t geven dat by e u dier voordrachten een oudverplefgdfl van Neerbosch den spreker tot twee mail toe in de reden viel met de woorden kDat ia gelogen £ en aanklaoht wegens rustverstoriug werd tegen hem ingediend De rechtir vraagt den aangeklaagde iHoe komt e 8 40 8 47 8 84 t Ol 10 B y 8 18 9 14 8 80 7 88 7 88 7 8 7 46 7 88 8 8 10 8 18 8 8 6 88 tioudit Moordrecht NieuwerVerk CKpoUe Hotiurdun ftoUerilRm OtitoUo Hieuworke k MLoordnwh t Qoudi 8 81 S8 a ud iBlUinlin G 8t 8 87 8 14 Pr Inrh tof dien heer in zyn reUe te storen en zoo te beleedigeu En bet antwoord is Wat meent u dat ik zwijgeu kan als ik uiyn vader hoor belasteren want Van t Lindenhoat ia myn Tader c Ëu de rechter herneemt Dit neemt niet weg dat ik a veroordeelen moet ik veroordeel u tot bet b ta eïi an een hoetn ten bedrage één cent en den haer v D in de kMten Het boog militair gersebtahof deed in zyne zitting van Vrijdag uitspraak in de appèlraak van den miticien plutfvervaoger stDkkenryder by het Ie regiment veld artillerie J A Cb S die door den krijgsraad in bet 3e militaire arroadissemeot standplaats Arnhem was fchuldig verklaard aan bet oitdrukkelyk weigt ran en opzettelyk nalaten ora te Toldoen aati de order van zyn meerdere in rang tot en dienstverrichting iu tyd van vrede en te dier zakf veroordeeld tot eene militaire gevangenisstraf voor den tyd van zes maanden By die uitspraak werd als bewezen aangenomen dat hy in den avond van 15 Februari j I omiitreeks 10 uren op de door hem bewoonde kamer in da kazerne der veldartÜlerie te Utrecht toea tengevolge van veehtery tusscben bin en den milicien Van Woerden d bidon met water was omgevallen en sane hoeveelheid water op den vloer lag nitgestort en de wacbkm f stcr der week Kraan op de kamer komende om visitatie te houden hem berhaflldiilyk g lantte om dat water op te dweilen herbnaldelyk beeft geweigerd aan die order te voldoen en gezegd ik doe het niet zet my er luaar io en hy ook niet aan die order voldaan heeft Het hof ovemoog bij zyn uitspraak dat de door den krygsraad artnganomeo feiten wettig en overtaigend zyn bewezen doch dal die niet vallen onder de strafbepaling van artikel 05 Crimineel Wetboek maar opleveren eene overtreding t gen de krygatucht dnar het wel iu den aard der zaak ligt dat een soldaat door wiens iichuld of toedi en de kamer is bemorst zelf al dan niet op last van yo meerdere die onreinheid moet oprnimeo en hy zu ks nalatende nf weigerende niet doet wat eene goede krygstucht eischt maar dat by niet gezegd kau word n daardoor geweigerd te hebben eeu order rp te volgen die op eene dadelyka dienstverrichting gericht was Op dien grood werd krygraadn vonnis teniet gedaan en de bekl verwezen naar denchef van zyn korps U D Naar werden jusiitie bracbt het buis van bewaring te Utreolit Zaterdagmiddag ter beschikking dar niet minder dan 9 pervotien overg die alleu derwaarts gekomen eren in da boop van werk te zullen kaouen vinden doch daatin werden teleurgesteld en no niet beter wistan te doen dan zich door de politie WBgena landloopery te doen aanboHdeu ten einde 7oo inogelyk nanr eene Rykswerkinrich ting te worden opgezonden Men meldt nit Tilburg Ter verbetering van een toriif bericht diene dat de verwonde boerenknecht niet is nverledttn maar dnt nieltegenstatode het erusti e van zyu toestand wrgens den hem ter hoogte van de nieren toegebrachte steek in de zyde oogenblikkelyk ge aar ia geweken OOU D A 18 86 18 88 18 88 18 48 18 88 KOTTI 8 61 18 08 10 84 tl Ol 11 08 11 18 11 84 8 86 10 88 8 10 7 47 18 88 9 40 1 46 8 07 8 18 1 46 8 08 8 68 8 48 Dezer dagen vraagde in de oooloirs van de Hongaarsoho Kamer de nationale afge aardigde Bernnth den Hooved minisler baron Fejervary eene inlichting De minister luisterde ternauwernood en zeide koraelig t Vraag dat maar aan mypheer Dasics die is immer de Houved miuinter der nationale party De afgevaardigtio zond twee zyoer vrienden naar baron Fejervary om opheldering te vragen waarop iWra verklaarde dat bii niet gene gd was wn afgevaardigde der nationale party een genoegen te doen omdat de party mniiitden lang heeft geduld lilt iu haar nritann d achando voorkomt nl een welke ieder die zich gedurende do rerboden uren in een tappery barindt eo zich niet op de eerste vordering der politie daaruit vei wydert met boete bedreigt LetUrlyk orgevat zou dus bet boodan van een logement waarvan bet gewone hoofdkenmerk daarin bestaat dat juitt gedurende de uren van 12 uur ii nachts tot 5 nnr g morgens daarin zich bezoekers bevinden om r gadureiide den nacht te blyreo logeergastan rerboden zijnic Dat kan eeu verordaoiug niet bedoelen welke Tolgeus andere bepalingen om trent het register da logementen erkent Da bepalingen der verordening zegt de Hooge Raad zyn alteen met elkaar overeen te brengen en konnen elk bare volle uitwerking hebben wanneer men onder pnbli k niet de logeergaaten begrepen aeht Bovendien duidea de woorden geopeud zyn voor h t publieke volgens bet spraakgebruik eenander begrip aan waar sprake ia van een tappery Daarom werd het beroep in cassatie verworpen en dus het vonnis des kautonrecbtars bevestigd lyksle aanvallen werden gericht tegen d n minister De afgevaardigde Beijnatb beeft no den minister oit edaagd By de ooteigeniug voor den vej bioding tpoorJKeschil gereit n Iu bek duel dat daarop Zaterdag j plaats gehad is de heer Beruajth rry ernstig gewond weg Rotterdam is een over de vergoeding voor eeu fltjuk lfaoesgrood daar de eigenaar K en genoegen nam met bet aanbod van f 3375 voor het Onteigende deel en van f 1625 voor waardevermindering van bet overblijvende De rechtbank te Rotterdam beuoemde deskundigen die de iudiracte schade btrelcende op f 8571 70 en de vergoeding voor het te onteigenen grond 45 hect aren tuingrood op f 31 257 Zg kwamen daartoe door aau te nemen dat de grond in de 5 laatste jaren gemiddeld ruim f 7000 had opgebracht of netto ua aftrek van f 1000 als loon van den gedaagde en verder voor buur enz ruim f 5000 O er ruim 2 hectaren wat tegen 3V pOt voor 45 hectaren de genoemde f 31 257 bedraagt Vrydag namiddag bracht te Teroenzen een 9 jarige knaapje botterbamnien eu koffie aan zyo vader die werkzaam was aan de loskade van het f poorweg8tation Dit koffie brengen geschiedt da ir voor het meerendeel door kinderen die dan blyveo wachten tot de mannen bon eten genuttigd hebben om het ledige mandje weer mede te nemen Het knaapje speelde tusscben de rails toen een locomotief kwam aangereden bij wilde er nog voor uitwyken maar te laat de machine wierp hem tegen den grond en de wielen gingen over bet reehterbeen dat onder de knie geheel werd afgesneden Waar blyven de oude schoenea Iu Amerika maakt men er kunstieder ran door er een pap van te maken In militaire strafgevangenis te MontpelHer worden van oude fcboenen nieuwe gemaakt zoo meldt riQgéoieur Civil Het naalssl wordt losgemaakt en de siykers er nit gehaald dan weekt men bet iu water en soydt er zolen en hoveoleder van voor kinderschoentje Den afval koopen de boeren ganrue als uitstekende mest en met een mngueet sohitt men voorts d yzereu sp jkera van du koperen die ook nog een aardige winst geveu De rechtbank heeft hiertip besHst dat eeu nieuw onderzoek door andere deskundigen noodig was en wel op grond dat de vermelde schatting niet is eene schatting van de werkelyke waarde vau den grond maar eene schatting van de voordeelen ran den handel door den ged in groenten die by op deze terreinen verbouwde a aogenomon dat hu de deskundigen verstrektei aauteekeningen te controleeren en jnist waren en een kapikaliseering van die jaarlykschej voordeeleo tx aftrek van een willekeurig loon voor den handelaar alsof die voordeelige handel daar voor allyd en qnverplaatstbaar opl deze terreinen waren gevestigd dat de rechtbank in de eerste plaats van At desknndii cu de voorlichting moet ontvangenhoeveel de grond die ontfigenjl wordt werkelyk waard is terwyl onder da indirecte schade doch aldan geheel afzonderlyk naar billykheidrekening kan worden gHhou Uu met bet verhesdai door de onteigening van een deel van detuinen voor da exploitatie van botoverhlyveodewordt toegebracht De Hooge Uaad heeft onlang de vraag te beslissen gehad of logeergasteu in een logement als publiek v yn te beschouweo De Koninginnen waren Zondag ochtend t Amsterdam in de Nieuwe kerd onder t gehoor van dr Herfkens die als tekst bad gekozen Galathen V vura 22 Maar de vrncbt des geesten is liefde blydBcfaap vrede lankmoedigheid g ledertierenherf goedheid geloof taohtmoedigheid luatigheTdt Des namiddigs brachten HH MM baar bezoek aan Artis t Was vol in den tuin doch naar het ons voorkwam niet oo druk als vorige jaren zegt t tUbl i van gedrang en geduw was geen sprake daar men de wegen die d Vorstinnen giunen met touwen flink had afgezet Maandag om kwart voor 12 uur zyn HH MM uit de b oidstad vertrokken op de gewone wyze uitgeleide gedaan Eeoige hoofdambtenaren der Staatspoorwegen vergezelden den trein tot Kleef HH MM deden aan de burgemeester f 2000 ter hand htellen voor de algemeeoe armen en voorts giften aan de bestoreo van verscheidene liefdadige instellingen De Regentes verzocht den Burgemeester de tolk te zijn van hare diepgevoelde erkenielykheid vofir de vele en velerlei blyken van gehechtheid en de warme ontvangsl door HH MM ook thans weer io de hoofdstad genoten Het geval kwam te Helder voor waar eenlogementhouder was vervolgd omdat s nachtsna tialf 2 uur in de gelagkamiar vier personenwerden gevonden ouder gelag De politieverordening verbiedt namelyk tapperyen nn 12 uur s nachts tot 5 uur s n orgena voor hetpubliek geopend te houden en verklaart verderdat onder itapperyenc worden verstaan o n logementen in één wodril alle voor betpubliek toegankelijke plaatsen waar men gelagen zet € en onder tappersc elk houderof houdster vaneen dier genoeqide inrichtingen Ofschoon alle 4 personen opgijven logeergaaten c te zyn achtte bet O M by bet kantongerecht dat de veror lening overtreden was D kantonrechter ontsloeg den llogemeothoudertapper echter van rechts ver vj lgin op grooddat de gemeenschappelyke kau er van een logement waar alleen logeergastén aanwezig zgudaardoor nog niet geacht kan worden toegankelijk te wezPD voor bet politieke voor iederdie wil binnentreden J Da advocaat generaal mr ïjatyn eischte vernietiging van dit vonnis wegene de bewoordingen der vei ordening Iu de meeste dergelyke verordeningen wordt wel omtrent logeergaiten eeu uitzondering gemaakt maar io di t van Helder is dit niet geicbied wellicht om In allen gevalle in een logement jkelyke plaats al ontduiking te voorkomeu echter is ook de gelagkamer Dun lOeo April jl is op den gletscber SiotThsodulus niet ver van Zermatt een iB jarig Tilorer meisje op treurige wyza om het laven gekomen Met een Itatiaantch werkman was xy op weg gegaan om zich naar gemalde plaatr te begevi een voor het publiek toeganjl ware het nlleeu voor b t publiek dat er tevens den nacht wiljdoorbrengen e Anders oordeelde de Hoog Raad Door de duisternis en sneeuwbuien dletacber overvallen was zii weldrti dei op ïn bet arrest wordt opgemerkt dat in dozelfde veroideniug die een pgement met eon tappery g li k itelt nog een andero hnpnlina October TlJd van ïreeiiwieli AasKivaDgen 1 14 7 11 HOTTlïï A M1 84 8 88 7 68 7 6 8 06 8 18 8 18 3 48 4 6 4 67 6 04 8 11 6 80 1 48 1 8 1 8 8 18 9 S7 1 S 10 04 10 11 9 08 6 81 10 18 7 80 8 10 6 48 8 80 4 08 18 10 8 10 8 17 8 87 8 84 8 41 8 47 8 68 4 80 8 60 GODBl 11 60 10 87 11 811 1 44 IB AM 10 1 10 8 10 88 10 48 ia 4 8 05 9 48 9 6 9 68 8 i 10 0 3 89 DEN HAAO eOUDA H 6 6 617 80 7 488 30 9 8 9 4 10 1111 8618 161 88 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 6 08 7 68 9 88 Vnorb 6 67 10 17 1 41 6 14 i i8o rw U 10 88 1 66 6 88 BS S ll t SS 10 48 6 89 I0 0 Imidi 6 887 60 8 18 8 9 i 10 16 10 64 18 05 18 46 8 17 8 14 8 86 4 18 4 48 6 47 6 60 8 88 10 18 Stopt to Bloiiwyk Eroinig ei Nootdorp Leidookoadon ti Hokoidorp II T 1 O H T B ODD + 10 84 111 64 1 11 84 18 60 10 88 11 61 Ulmkl Woordoo üudowour Ooido 7 6 8 11 8 18 8 88 8 10 8 68 4 4 8 86 7 60 8 09 9 07 4 1 6S 9 88 86 8 41 49 li Sl 10 44 18 07 1 18 8 96 f 4 84 3 48 4 87 6 7 0 AlltTIIDA M O D D A 10 U 4 4 10 8 18 10 14 li i 8 80 6 10 7 4 7 4 8 49 Xmrtordu 3t OotuU 7 4 Skipfu f BloUwIk Knkwog 9 46 ii ie baileo tut but reiigeul te volgen zoodat ig ton loatate aitgeput ia de oDeenw neerzoDk Bur makker itelde allea io hel werk om baar weer op de been te brengen doch bet was te Torgeefo Hg strekte zich daarom naait de ongeluk kige neer om baar zooreel mogelyk te beschotten Des irorgens vroeg blies zjj echter io cgn armen den laatSten adem nit De werkman kwam eerst den Tolgendon aTood laat te Zermatt aau halfdood van hooger en koude Aan de baggerwerken in het Aardappelgat wordt ledert Zaterdag deelgenomen door era nieowen sandzniger van den beer Prins te Sliedrecht Doie machine Tult elke 6 minaten een bak Tun 80 M inhoud Dat aan de uitroeriog de noodige spoed wordt bggezbt kan men das niet ontkooom Afloop van Openbare Verkooptng van Onroerende aoederen Woning on Land onder Berg Ambaobt en Ammerstol behoorenda aan J Dubbeldam c B den 25 Ap 1896 door Notaris Mahl stede te Berg Ambacht gehouden Perc 1 k P V Hejjoisqq Toorf 800 2 en 3 C Bom 2050 4 en 5 P P Sluurman 1300 6 L de Jong Pr 295 7 C den Hoed Cz 500 8 P do Brnljn Pz 1325 9 on 10 C Vermaat 445 11 P Blanken Jr 825 lï C Zanen Hz Sr 250 13 0 r d Werken 215 Totaal f 8005 BultenlaDdsch Uverziclit Iu bet Engelsehe Lagerhuis deelt Chamberlaiu mede Zaterdag een telegrafisch antwoord van Kruger te hebben ootrangen Het voornaamste daaruit is dat Krogur vertrouwt dat Chamberlain ten aanzien ran de vraag om een beslissend antwo rd dn moeilijke portie waarin by verkeert erkuuneu zal ora welke moeilykbeden bet Kruger verstandig voorkomt op dit oogenblik op die beele qusestte vau zijo bezoek maar niet verder in te gaau doch de zaak open te laten Zulks te eer daar de aanataaude byeenkomst rau den Volksraad zijn tagfuwoordigbeid te Pretoria gewenseb maakt althans voor eeu gtdeelle van de zitting Kruger hoopt dat uiGU door van beide zyden geduld ua beleid te toouen tot een vreedzame en bevredigende oplossing vau de raoeilykhedeu kooiflu zal Ouder deze omstandigheden beeït de regaeriog de uïtuoodigiog tegen wil eu dank ingetrokken en aan Robmsou geseind dat ry bera te Londen wenscht te zieu toodra Bower terug is eu de slaat van zaken m Matabilenlaod Kobiason veroorlooft been te gaan Meu zal m t hem coofereeren en hy zal iastructies ontvangen hetreffendu de latere onderhandelingen De gebeele briefwisseling zal weldra publiek gemaakt worden Chamberlain beeft van de Chartered Company beriabt ontvangen dat zy eeu half millioeu pond kterliog in kas heeft en de oorlogskosten betalen zal Kr is geen redeo om behoudens ottfoorziene omstandigheden san het nakomen van de verbintonissen te twyfelen Oe toestand iu Fraukryk is nog niet veel veranderd De Presidttnt der Republiek droeg gisteren den heer Sarrien de vorming vau een kabinet op beden heeft deze verklaard die opdracht niet te kunnen aanvaarden Deneenigen weg uien de heer Faure volgens het coostitalioubele recht zou moeten inslaan beeft hy nog niet gekozen De beer Demóle a démoti Ie ministère c zooaln de FigBroc met een gemakkelgke woordspeling opmerkt de beer Demöle zou dui met de Kabi ietsformatie moeten worden belast Indien de heer Demöle een cooser atief republikcioech miniswrie aamenstelt diat in de Kamei by de eerste eroeiigequaestie de minderheid krygt kan de President de Kamer ontbinden om daardoor zich te vergewiiaeo van de stemming des volks De nieuwe Kamer heeft dan te beslissen over de kleur van het Kabinet dat sou moeten optreden over dt houding tegenover den Henaat en desnoods orer de GroDdaetsherziening De oude krokodillen c zooaleda heer liocbefort zeer lirfelyk de Fransche senatoren noemt hebben een verstandige daad gedaan door de kredieten voor Madagascar goed tekeor o ook al il er geen constitutioneel kabinetc bm ze □ it te roeren Daarmede is aan de uiterste party da gelegenheid ontnomen om het votum v B den Senaat voor te stellec als een dsad waardoor de Fransche soldaten op Madagascar gadoemd worden te verhongeren Doeb of de heer Fsure den Senaat dankbaar ui lyn voor nyn besluit is uer de vraag durdoor is zyn positie niet gemakkelijker sgo rantwoordelykheid alleen wat grooter geworden Nadat de pogingen van Sarrien om een miDÏiterie van verzoening samen ie itallen mislakt wni heeft de president der Republiek aan dan haar Aniline de vorming vaa een kabinet opgedragen Métine heeft daarop sjja politieke vrienden HaaoUox Chochery eu Poincaré geraadpleegd en hun medewerking gevraagd voor de aamenstelling van een mioisterie waarvan hy het hoofd zoo zgn Vervolgens begaf Malioe aieh weer uanr het EIjsée en beloofde den heer Faure een definitief tutwoord Ue progreasische linkerzijde heelt by voorbaat haren stem geweigerd aan een ministe ieMóline De groota gebeurtenis van den dag te Weenen is het feil dat dr Loeger d leider der antiFemietische party dour den keizer in audieatie ia ontvangen Deze belanfiryke gebenrleuii was reeds een week te oreu aangfkondigd door het aotitiemietisch org ian iDa Vulksblatt maar niemaud sloeg er geloof aau zoo onwaarscbyutyk klonk het bericht Dr Lneger heeft zelf om de audiëntie gevraagd Voor den keizer was het hoe on yni pathiek de man hetu uiogtj lyo moeilyk om dit erzoek te weigeren waut dr Lneger is lid vau bet Parlement en van den Provincialen Landdag eu beeft dus volle recht om te vragen op een der algemsene suiieutie dagen ontvangen te worden Waarschyolyk heeft dr Lueger wel te kenuen gegeven wat het doel van betj gevraagde onderhoud was en is dit voor keizer Frans Jozef een reden te meer geweei t bet verzoek niet te weigeren Dr Lueger kwan nl den keizer mededeeUu dat hy oitt langer eeu hinderpaal wi leude zyo voor de vooruitzichten zyoer party bereid was af te zi n van den burgemeesterspost wasrtoe hij voor de d rde maat geko7 eu is Hiermede is echter nog niet veel gewonnen Er zal nu een nieuwe burRemeesterverkieziog plaats hebbeu en ongetwyfeld wordt dan een der andere antisemieti cbe leiders gekozen zoodat bet ba tour van de hoofdstad dan toch in handen komt van de party welke de keizer verfoeit Zaterdag i door de commissie uit don Duitacben Hijk dag die nu het vierde hoofdstuk van bet Bargerlyk wetbook belian lelt gestemd over de Toof tnllen der conBer atieven en van hut centrum betreflende ue afschaffing der verplichting om het huvrolyk te sluiten ten overstnan run eeu ambtenaar van den hur gerlyken stand üoide voorstellen zijn verworpen zoodat het borgerlyk huwelyk in bei Wetboek val worden opgenomen tenzy wat niet te denken is de Ryksdag over de verplichting anders denkt Verworpen werd ook dit sraendemeDt door de ronm chen op artikel 12ï 9 ingediend Bii vorloofden dio behooren tot een door den Staat erkende godsdienstige gezindte kan het aanteokeneo niet geichiedeo indien by den ambteuanr van den burgerlykeu stuud geen bewys wordt overgelegd van bon korkelylie overheid waarby worjt te kennen gegeven dat er van kerkelyke zijde geen bflletsol voor dat bewelyk hestaat Heden zulten de Itaiiasosche Kamers bun arbeid hervatten Er zijn tal van qnaesties din het publiek belang raken masr zeker zullen er weinige zyu die zoo de aandacht hebben getrokken als de Afrikasnsche ïn stryd met de t oditie welke eischt dat in Afrika de Europeaan de opperste beersrher is treft den Italianen m AbeASiuiü telkens tegenspoed tot groot nadeel hunner wapenen Men mag dan ook verwachten dat in de Kamer spoedig de Afrikaaniche qoae8tie ter sprake zal worden gebracht ofschoon vermoedelyk do zittingen niet zoo heftig zullen zyn als onderde regeerieg van Cri pi Er zal eeu i Groenboek by de Kamer worden ingediend en dit zal sanleiding te over geven om de regeering tal van vragen te stellen zelfs de onmogelykste De raiointerpreiident Di Rudini schynt niet voornemens zich te verschuilen achter politieke en diplotieke zinsweodingao die niets zeggen en veel doen vermoeden eu zal vermoedelyk duidelyk het plan uiteen zelteu dat men nu de vrcdrs onderhandelingen zyn afgesprongen tegen negua Menelik wenscht te volger Oe ministeri hotiden byna voortdurend zit ting wordt uit Rome gemeld ter beraadslaging over de wetsontwerpen welke door Di Radini zullen worden ingediend Zy rekenen dos klaarblykelyk op een laog ministerieel leven Maar of bon dat zal wwden gegeven De tegenstanders v d het Kabinet spreken in de couloirs der Kamer luide van zyn spoedigeo vaU zoo luidt een telegram uit Rome waarvan echter bi t geruststel lend slot is maar de ministejieele wereld daarentegen toont zich leer gerost c BELASTII G OP Bedrijfs en andere Inkomsten BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan GOUDA Gezien bet beelnitlvao den heer Commissaris der Koningin in de Provincie ZoidHol laod van den leogApril 1896 A No 438 3e Afd Prov Blad No 19 Io Greogen ter algemeeoe kennis dat met de beschrgviug voor de BELASTING op BEQRTJP en andere INK0M8TEN voor het dif nstjaar 1896 97 aal worden aangevaug n op Maandag 4 Mei eu dat de heschryviogsbiljetteo ingevolge art 13 § 1 dar Wet van den 2o OctoUr 1898 Stoatiblad No 149 door of van wege de Ontvanger der Directe Belastingen twintig dagan na de nitreiking zullen worden opgehaald 2o Herinneren de ingezeteoen voorts aan den inhoud der volgende artikelen van bovengenoemde Wet Art 15 3 2 Ieder die optreedt als bestuarder of bebeerend vennoot vin eene hier te lande gevestigde vennootschap Mtderlinge varcekaringmaatschappy coöperatieve vereeniging of van eene vereeuigiog of stichting die een bedryf of beroep oitoefent of als boekbonder eener hier te Isnde gevestigde reedery is gehouden daarvan S hriftelyk binnen tiéne maand kennis te geven hy het bestuur der gemeente waar hy woont Art 16 Hier te lande wanende beheerende veanooten van Nedertandsche vennoot cfaappsn en maatschappijen als bedoeld in art 6 $ 2 en van de in art Ib bedoelde commandiiaira venoootsohappen op aandeelan beatourd rs van hier te lande gevestigde naamlooce veouootichappen coöperatieve en andere vereenigingen en onderlinge verzekericgmnatscbappyen als ook boekhouders van bier te lande gevestigde reederyeu mogen niet tot bet doen van uitdeelingen of oitkeeringen waarover volgens srt 6 Si 1 en 2 en art 6 5 2 belasting verscholdigd ii overgaan alvoreus daarvan aangifte gedaan en de ovt r vroegere uitdeciiugon of oitkeeringen verücbutdigde belasting betaald te hebben By liquidatie mogen de hierhedoelds uitdaelisgan of uitkeeriuKen niet geschieden alvorens de daarover verschuldigde belasting is voldaan Art 46 Bestuurders van de by art Ib en c bedoelde naamlooze vennootschappen coöperatieve vereenigingen andere vereenigingen en stichtingen die een bedryf of beroep uitoefenen onderlinge verz kerioginaatschappyea en sociëteiten als bier te lande gevestigde reederyeu zijo gtibnuden binnen veertien dageu na de vasttelliug rau balans of rekening een zoodanig uittreksel als noodig is tot toelichting der winst uitkeeriiigen of uitdeelingen te doen toekomen aan d n Voorzitter der Commissie van aanslag bedoeld hy art 19 § Ib of § 2 die den aanslag most regelen Art 47 5 en Hy die daartoe gehouden nalaat de verplichtingen na te komen bedoeld by art 15 g 1 eerbte lid eu art 15 2 eerste lid wordt gestraft mot eene geldboete van ten boogsta f 25 Gelyke straf wordt opgelegd ingeval vnn overtreding van art 45 Overtreding vau art 16 wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 400 Art 34 l lid Handelsreizigers kramers en alle verdere personen die ban bedryf of beroep rondtrekknnde nitoefenen voor zoover zy behooren t it de bedoelden by art la b eo k zyn gehouden onvermindurd huuue verplichtin gen omBchreveo hy artl 12 en 14 ich ter plaatse binnen bet Rijk waar zy zich na het begin van het belastingjaar hot eerst bevinden by bet ieniflentebesluur schriftelijk aau te melden met opgaaf van hun naam hunne woonplaats en hun bedryf of beroep Ten blyke dat zy hieraan voldaan hebben ontvangso zy kosteloos eeu door of van wege het hoofd van dat bestuur onderteekend bewyp dat iij gebonden zyu mede te onderteekenen eu op aanvraag aan ambti nareo der directe belastingen te vertooiion Art 47 fi 7 Personen die fan een bewys voorzien moeten 7yn als hedoftld in art 34 en dia in gebreke blyven dit bowys op aanvrage aan bevoegde BmbtenarOii te vertoonen worden gestraft met eene geldboete van ten hoogste f 25 Gaven zy ter bekoming vau dat bewys aan het bevoegd gezaft een valscben naam woonplaats bedrijf of beroep op of maken zy g bruik van het aan een ander afgegeven bewys dan worden zy gestraft met eene geldboete van ten hoogite f 150 Wordende eindelyk gewezen op de iu rt 12 2 2e lid lod aan de ingezetenen van bet Ryk verleeude bnvoegdbeid om zich hy de aanstaande beschfijving de uitreiking van een betchryviug hiljet B te verzekeren door v ir of op 15 Mei a i het verzoek daartoe te richten tot dpu Ootvsnger der Directe Belastlingen over hunne woonplaats Gouda den 28 April 189G Borgemeester en Wethouders rvoornperad R L MARTENS De Secretaris BROUWÏÏB BurgerlUkan Stand GEBOREN 24 April Antbonie Cornelias onder A C Schriek en P Vermeuleh Aodriea Pbilippos ouderH C van Et en A P Voorderbaak Johanna ouders J Ar t en J Tora Liuwerioa Barbara onders L van Ëyk en N van Dam 25 Jacobus ouders B C van Dooselaar eo M J Del man Paalui Hendricus Adrianoa oaders E C Scfanitger en J W Berlijn Cornelia onder U van den End en A Bouteitein t 26 Lamberiui Johannes onden J tsd Wus d i C Zyteman Johanna Maria Josephina onders J O van Leeuwen an M J van Leeuwen 27 Adriaoa oaders C P Balonja en A Mullaart Christina AntbonetU ouders A Schoon der woerd en C van der Palm Ga rtruida onders J F Bruyitena en Ë van den Hoven Jacob Arie ouders L Boot en H Kerkhoran 28 Adriaona Joh na i ouders S Broekbniteo d N Verkerk Jan onders H de Jong eu S Verkaaik OVERLEDEN 26 April M VermeoleB 7 m FAITTAISIE HOEDEU A van OS As KWwBg K 73 GOUDA Iteurs van Amsterdam Vorkn 100 100 78 Vi 10 V O r 98 41 inOV 97 48 680 889 lOOl 89 100 900 144 68 100 100 186 99 89 18 UI 7V 197 163 77 lOlf 101 99 997 18i 18 109 88 elotkn 100 lOO l Vu II losv IVu ti S APRIL NsDRRLiNU Cert Ned W 8 t dito dito dito 9 dito dito dilo 8 lloNoiu Obl Ooudl 1881 88 4 lT u Iniohrij iiig 1868 81 5 Oost N Obl inpapie 1888 dito in titrer 1888 5 t aRTl j l Oblig met coupon U dito ticket 8 aueuil Obl Binnenl 8t 4 ditoOeeoni 1880 4 ditob jHolhi l88t 4 dito bg Hope 18SV 0 4 dito in goud loon 1883 1 dilo dito dilo 1884 t Spanji Parpel ohnld 1881 4 TutKliJ Uepr doDT leen 1890 4 Qoc looniug erie ü Oec leeniog Berie ZuiuAr Hip v obl 181 8 Mai L O Pr LieD oarl 8 V u Hoil lJ 8poor Mij aand Mij tot Kipl T at 8p aand Ned Ind Spaorwogm aaud Neil 2uid AMk Spm aaud t dilo diU dilo 1891 dito 1 iTAULSpoorol 1881 89 A Kobl 8 Zuid llal apwmii A H obl 8 PoliK Wanpbau Weenen aaod 4 RoaL Or Kla 8pw Mij obl 4 Balliaohe dilo aaud iou i faatowa dito aand i Iwang Dombr dilo aand Kunk li Aio ap kap obl 4 dito dilo oblig 4 IS 11 AHlBilA Oent Pao Sp Mij obl 8 Obio k North W pr f aand dito dito Win 81 Peter obl 7 DeoTer k Rio Ir Spm eert r a Illinoia Central obl in goud 4 Loulir k NaahTillo ert T aand iiy 14 107 Ueiieo N 8p MiJ lahypo t lOt Hiu Kanaa p 4 pet pref aand N ïork Ontario k Wo t aand dito Penni Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hrp io goud 8 79 BI Paul MInn k Huil obl 7 106 l n Pao Haofdlijn oblig dilo dito Line Clol Ie hyp 0 8 Canada Jan South tJert v aand 80 VlK C B II kNaT leh d c O 18 Amaterd Ombibui Mg aand 198 Rotterd Tramweg Maal aand 900 Nil 3l l Auuterdam aand 8 107V aud Roltordam aand 8 10B IIILOlI aud Anl erpnl887 97 108 Stad Hruaaol 1886 9 103 lloNa Theii Regullr OeMllMk 4 117 OoaTRNR aUaUlaening 1880 8 lil K K Doel B Ir 1880 1 178 ilkHll Stad Msilrid I 1868 SI N o V r Uw Hyp SpobI eert 1 U ADVERTENTIfiN Heden orerleed tot mgne en myner Kinderen diepe droefheid na een emarU Iglc Igden mijn Her gtliefde Echtgenoot de IleerJOHA NFKEDElUKCÜBNKLIS PRINCB in den oaderdom ran 54 jaar Wed A J PKINCE l W B 1M Uufte aKuatoord c Soul 26 April 1896 mmmÊmi mmÊÊmmmmatsÊmmÊmmm