Goudsche Courant, donderdag 30 april 1896

Donderdag 0 April 1896 l o 0954 35ste Jaargang m mm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g egehiedt d a g e 1 ij k 8 met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prjjs per drie maanden is 1 25 ft anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd To onze diepe droefheid overleed hedea op den boize Kostoord te Soul ua een ling en imtrteiyk lgden on geliefde Broeder en Behawdbroeder de Heer J P C PRINCE in den oaderdom T n 54 jur Gouda C C H PBINCB C 1 M MOBRBEEKLeiiUn P l c I 11 U MUERBËEK j G PRINCE Gouda h E H PRINOE Schim tin db 1 o h 26 April 1896 Nfderlandschb Maalschnppij lot bevoideriiiii viin Nijverheid Departement GOUDA VOORDRACHT OVKIi Eöntgens X Stralen toeiellclit met PKOEVE door Dr O I W B R E M E B HoUerdavi W0E SI AO 29 APIIIL den avonds ten H ure in het lokaal tNUT EN VERMAAK van de Sociëteit DE RÉUNIE Toegang Toor 11 H Leden ma Nö erheid en hunne Dame buijfeenoten vrj INTBODDCTIE voor Niet Ledea met recht op gereaevfeerde i laat a f 0 7If Toor een Heer ii 0 S0 ïoor eene Dame ENTREE by niet iuteeteriing s ronds aaii de zaal e f 1 per persoon Voor leerlingen der Hoogere B School en ran het Gymnasium k 0 SO per persoon Namens het Bestuurt Dr H IJ88EL D SCHEPPER Wisbrun LifFmana MARKT 130 Voorzitttr i W MOLIJN Seeritant Westhaien 100 FRANSCHE STOOMVEEVERIJ Cbeinisfbf Wdssrlierlj VAN 11 opi K iii iMi u 19 Kruishnile llotlenliint Uebreveteerd door Z M den Koiiintf der Belgen HoofddepOt TOor GOUDA de Heer A VAN t S y z Specialiteit voor het stoomen en lerven vau alle Heerenen Damesgarderobe n alsook olie Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluohe tuantels Teereu bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetKJj gestoomd of geverfd worden oneohadeiyk voor de jjenölitflllid eh volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken tiijn de prgten 25 gtdaald Te stoomen go dbt6lf jj it nieuw atleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Guild Diuk laii A l ul l Zuom uoofdprij Menbiedehel 5J K 500 0 i ll rk igeluk k bnd j p Ser4 Uitnooilig ing tot deelnemingin Ie Kansen vuu loor la den Stual Hsmliurg gewuurborgde grooto Otldlotenj fturia zektT to Milliocn 74 i99U lark gewuuilDU iiiutttüi wortlei De prijscu n Atn ei l voordcel biedeiiile iulillulary diB volgeits bt t plan slcchtB 112 000 lut n bevat ïlju de fulj i nde l t hoogftte prg is eventueel 500 000 Mark 5000 M iOOÜ M 2000 M 1000 M 400 M 300 M van 0l 000 M a 200 000 M i 100 000 M i 75 00 1M i 70 000 M I 85 000 M 60 000 Mt 55 000 Mi tO OO i Mil 40 000 M 20 000 M Premi 1 prijs 1 priji i prijzen l prijs Iprijs prijiIprjjs prijzen 1 prys 8 prijzen 46 prijzen a 106 prijzen ii 206 prijzen ii 782 prezen il 1848 prijzen a 42 prijiflu a 138 prijz a 200 150 M Ü5327 prtjzoiiii 155 M 8961 pril84 104 lOOM 249priiz il 7 45 21M totaal 56 840 prijzen 2rpiüs i 10 000 en worden deze m eenige maanden in 7 klassen uitgeloot Do Hoofdprijs in de Ie lilaiie bedraagt Mark 60 000 stijgt iii de o kl tol 55 000 M in do Se tot 60 000 M m de 4e tot 65 000 M in de 6e tot 70 000 M in de e tol 75 000 M in do 7e lot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event lot 500 000 Mark Voor de eersle prijstrekkiiig die officieel is vastgesteld kost e D geheel origineel lot aleflhts Ould 3 50 een half origineel lol slechts iulil 1 78 oen kwart origineel lol sleolils Juhl 0 90 lod To doclucraer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de olBoierlo trekkuigslOst Trckkingepinn voorzien van hot Wapen vaa den Staat die de prijs van de lüton en de virdeoling vaa de pryzeii over de 7 klassen anugeefl verzend ik op luinirago gratis De uitbetaling OU verzending van de prgzeu f usehicdt door mij direct ou prompt aan de winners on onder de alroiigste goheimbouding fc ledere bestelling kan men eenvoudig f f per poslwissel opgeven Men wende zich dus mot de aanvraag om toezending vau loten voor de spoedig plaals hebbende trekking zoo spoeilig mogelijk of uiterlijk tot f MBI e k met vertrouwen lot TB FARMS 1 Samuel llecliscli r senr Zenden gratis N franco Ie generale geïllustreerde oaUloius in de hollandsche en fransohe talen bevattende Ju nieuwste modes voor bet Zomereelioen tegen gefrankeerde aanvrage gerlolit aan 1 JULES JILUZOT C PARIS Da stalen der nieavrsta modMtoffsn In ïoorraad bi lisPrtnt m e worden eveneens kosteloos ioeisaonden doeh men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prgien te bepalen VeraenUagen naar aUa Ludam der Wereld D catalogus bevat 4e Voorwaarden der veiïendingen voor Franeo Vracht en Rech Coiraapondantle In II talen € een Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de gryze baren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht belet hej uitvallen en neemt de pelletjes van hetjioold S i m Londm Eischt op den hals van den lacon oirosi Verkrijgbaar inHaconsvan l SOJt fO 8 S by T v C 4ï labr de Papiermolen te Ooiirfi a o u cfLa iriaarsexa Wy zien ons wegens herbaalde gevallen van namaak en nabootsing van ons bekend étiquet GOUDA KAARSlsy verplicht aan de verbruikers van ons merk in Nederland de OHtvanggt van on fabrikaat te verzekeren Tot dit doel deponeerden wg bg bet Bureau van den induittrieelen eigendom te s Gravenhage een fabrieksmerk zojbIb hiernevens is afgedrukt hetwelk werd ingeschreven op 7 Meart 189G lo het register bedoeld by Art 5 der Wet van 30 September m i SloaUblad N 146 onder N 11393 Voortaan zullen al onze pakken kaarsen voorzien worden van een extraetiquet waarop aidruk van het bovenbedoelde fabrieksmerk BE STE4KINK K 4IISENFAIIHIEK GOUDA GoUÜA April 1890 DE SCHEPPER ni i u VEBZIJL S STEARINE KAARSEN en ZEEP Ia eeue op te richten Fabnek wordt gevraagd IEMAND die v ikOW eu op de hoogte ia der fabricatie ran borenstaaade Artikelen Op stilzwygendUeid kan gereke dworden Aandeel in de wiust wordt toegekend Adr fr br motto Zeepc bg ROTHMËIJËHS Boekhandel Hoogstraat 266 Rotterdam S t o oar o lo o o tdiem © t i ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar ÜTRECH f des morgens ongeveer ten zeven en des namiddags ongeveer len vier uur Met dezeu goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reiagelegenheUl voor PamagierH naar UTRECHT en tusscbeugelegeu plaatsen Kantoor Xieuwe Veerttal SiS A Patent H Stollen Btstiidimk littli Itr nik riimua De Agrenl II J MOEKBKEK Warnung arnmiên bal Mau m IV KiiMvm vfrthiMBn Xae t hmunffén Ms6se VI kMiift ÉÊkêr maan almtii achwrfen H S MI n nur na mm Maatt aéar In tttaken f sdA MJMÉhntfse Ai MWr Httél Iw nafnalalmil t mtU lÊ il M = FMMMen tm w m s toe fnla mi tam Vx r AMERSFOORT AMERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom itrood en Ileschuilfabriek stoom AutomatlHChe ffalsen Meel abrlek Tarwebrood met Kreaten wordt van pmke soorten Isrwe prima krenleii en I rozijnen jjentaakt ie luerdoor zeer smakelijk en gezond blijft zeer lang verscli is zeer Boedkoop en verkrijgbaar In langen en ronden vloervorm in stuks v n 5 et 10 et 15 et 20 ot 30 et 40 et 50 ot on in speciale plaat j vormen iu tuks van 3 et 5 ot 10 ot Gewoon Blankbrood is ala Tnrwebrood met Klonten maar zonder prima kronI ten on rozijnen en verkrijgbaar in stuks van 8 Ot 12 Ot 16 Ct 20 I Ot 24 ot VoerbrOOd wordt grootendeels vun de beste en krnolitigste soorten rogge en vorder 1 van stukjoB tarwo zaden en andere zuivere beslanddeelen gefabriceerd is hierdoor een I zeer voedzaam gezond en smakelijk voer en zoor goedkoop verkrijgbaar l s Kg 7 ot 3 Kg 14 Ot Döze gewichten behalve van kantbrood worI den gegarandeerd Geraspte Broodjes van 2Vi ct worden van ile fijnste soorten tarwe gemaakt i en zijn hierdoor overheerlük vau smaak Prima OngebUild Roggemeel wordt van de fijnste en smakelijkste soorten 1 I ruggo gemalen en is Terkrügbaar in Vi Kg pakjes van 6 ot Onae dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen ün uitsluitend verkrijgbaar by onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEÜH8ING Eenige dèpöthoader te Gouda J L LEEFLANQ Hoor geheel Nederland dépötbouders gevraagd tegen flinke provisie en I franco vraohtOa dor volle en ledigo kisten Kathreiner s Rneipp Malzkoffie gezondste en beste koflpi ijvoegseL W ï ri r BINNENLAND OOODA 29 April I89 J Nur wy varuemeii circuleert bier ter sUilieeu iadrea aan don OemeeDteraad Tanirege do Vereeaigiog MaaUcbapprlyk Balaogc om du telefoon exploitatie niet te verleenea Degronden bieria ter bprake gebracht zyu too wjs rarDameu ToorDameU k tot beatrgding der Vereeniging EigeD Halp daar dun oozi tDgezeleneti n daar huone wareu Touden late komaiis Oït ia eeue veriuaktilyke redeo waarom ieder die gezood verstand beeit bepaald moet lachea De ontwerpers an het adrei hebbeo zeker Dimmer ds iverkiog van de telefoon uagegaaa lodirn men gpabooneard is voor de telefoon moet men voor bet intercommiiiiicaal rerkeer nog betalen peue om TftD f 10 per jaar ea voor elke vijf minuten waarscbgntyk 25 cent dit is op aoda 6 plaatsea 50 cent Üeateld dnt een boodschap getelefoneerd wordt naar den tinag ol Kotterdam dan moet meo bovendien ook nog de vracht betalen Heden morgen ten 11 uur werd de eerste stMD gel tjd voor deu nieuw te bouwen toren te Boskoop Het pertoneel vso den lanneme bod de toegang tot de koll kwistig mat bloe men en vlaggen versierd dia welwillend werden afgastaao door do hb W C Bofr en P vat Oord en Zn l e beer h BurKcrsdijk arcbitfct Oor der bouw nam nadat de Burgemeester in ambts gewaad drie dames de raadsleden en secrelari iu de kuil waren aangekomen bet woord du in barinn riog bracht dat verlfdun jaar de toren en kerk door den brand wur n vernield dat een groote rnmp was vorir de gemeente Boskoop liy hoopte dat het d u Burg meeater nog laug gegeven moge zg i zyuo be te krachten aan de vooruitgang van Boskoop te kunne besteden Be Bnrgemeeater lag daarop de eerste steen daarna lag de wethouder Boer de tweede ttean die in welgekozen woorden den Burgemeest r de gemeeute Boskoop en dr raadsleden geluk wenscbte met deze steenlegging daar bet getuigde van zeer goede samenwerking by hoopte dat en Burgemeester en gemeente Boskoop en architect en aannemei bet hunne zonden bybrengen tot het welslagen van dezen bouw De heer W C Boer benevens da dames Av Oroot van Erobden Koster Veldhnizcu en Burgersdyk lagen ieder eane eteen b j De heer Burgersdyk nam daarop nogmaals het i woord din df n Rnrgemeenter beneven E lLLETo i m m m nmii 110 Ik hoop uljuheer dnt gij het verttnijnen vande doos niet aau verzuim of zorgeloosheid vso mijnkant w tF Votstrelct aiet was het gereede intwoorj Msar gij xa t mij toestemmen dat het een alterzon drrlingst verichijosel is Ik kan er mij volstrekt geen begrip van makeu mynheer Wat ik ook bedenk ik kan tot geeneoplossing komen Lord Usne heeft u den sleutel dadelijk overhandigd toen alles in de kamer was nedergezet uiet waar F Ja mijaheer antwoordde Brulf volmondig Toen da kneokts alles in ile kamer hadden gedragen vütgde ik hen tot san de poort en zaï ik hen metdo ledige kar wegrgdoa Daarna keerde ik doorden gang nsar de kamer terug en vond daar Mylord die buiten do deur op mg stond te wachten flijsloot de deur our nyne oogen gaf mij den slontsl n verbood mij iemand ia de kamer toe to laten Hy gÏDg dsama uit en kwam straks eerst terug en de sleutel is niet uit myn zak geweest behalvetoen ik de deur voor u an freule Dana open msakte Welnu mgohaer geateld dat mylonl lust had gehad n n die doos naar eene andere plaats to venlnfen alte dames en heeren dank zeida voor de welwillendheid waarmede zjj aan de oproeping tot deze eerste steenlegging hadden voldaan Uy overhandigde den heer Burgemeester ean teekening van de lundeenug als een nanden ben aan dezen dag De BnrgemeestAr nsm daarop bet woord by hoopte dat de bonw van dezf n toren zouder ongelukken zou orden voltooid tot eer van den architect lU aannemer Hiermede was dezo plechtigheid afgeloopen waarvan velen getnigeu waren In de vorige wet k werd door den commissaii van politie albier bekeud gemaakt dat by hem twee halvo mnotbilj tien liggen waaraan men do wederhelft o zoekt daar de viei stukjes papier afzouder k geen van allen een cent waard zyn Dit geval staat niet op zichzelf merkt iemand in t iN v d D op Er zyn een aantal muntjes die of by ongeluk of m t opzet iu tneeën gedeeld door onoplettendheid van degene die die helften weer trachtte saam te brei gen aan ten ongelykusmi e wederhelft gekoppeld weer in omloop worden gebracht en vüor goede mant aangenomen lot iemand d teleurstellende ervaring opdoet dat zulk een montbiljet uit twee ongelyknamige helften aaamgesteld niet gsn baar is Want niet iedereen weet dat zulk een raun biljr t door het agentschap van het ministerie van Financiën ta Amsterdam waardeloos wordt verklaard zoolang de wedorbelfi niet evenzeer wordt aangeboden Dit 18 ten onbillykbeid waardoor aan d schatki tt san onverdiend voordcel wordt bczorifd maar ook de cndietwaar igheid san het wettig betaalmiddel wordt verminderd Twee haUen maken ook io dit gnval één heele Er is geeu mogeiykheid denkbaar dat men op dera wyze een dubbeltje te veel zon bbfn te betalen Hoe ann elkanr geplakt pior 1000 halve muntjes kau men nooit meer f 5000 krygen En de Staat die de schuld heeft v n hetfeit dat er zooveel doorgescheurde muntjes ïyn omdat het papier volkomen onbruikbaar ivoor muntbiljetten mag dus geen aoodeloozfchicanes maken H Ct Zondagavond is te Schoonhoven by een onverhoedscben aantal een perbOon met een tabaksdoos aan een der oogleden ernstig verwond Na geneeskundige behandeling kon de ver wo rvsn gij hem schgnt Ie verdenken diin zou hij onmugelgk den tyd gehad hehbon evenmin om bel zelf te doen ala om liet door eun ander te laten doen en ik ben innerlyk overtuigd ilst de doos nooit op het kasteel vekomon is Ik zou mij hier niet over uitloton mraifaear ala ik niet had opgemerkt dat gij mylord verdankt on dat ia gebeol en al ongegrond Ik verdonk u in geen geval Bruff was hetantwoord dat ran eeu vriendelyken glimtacb vergezeld ging en de heer Lydney liet eea zwaar stukgoud in s mans band glgden O mgnheer gij zijl wanrlgk al te goed Ik Hola joage deugniel Wat doet gij hier Deze woorden waren tol een jongen gericht die dicht hg de poort van het kasteel rondslenterde Het was Sbad De heer Ii dney keerde zich vlug om eo dacht dat hij nooit zulk eens zonderlinge tïguur onder de oogan bad gehad Krulf dreigda hem met deu viager en daarop maakte de jongen zich uit de voeten Als de dooa licht was zou ik dien jongendeugniet in staat hebben gezien hsar van de kar testelen mvrkte BrulT aan Hij schijnt do kar stiUutjesvan het strsnd hierheen ta zijn nagetoopen want ikzag hem hier in dt buurt rondsleipcn toen de voorwerpen van de kar werden gebeurd Maar zulk eenezware doos kon hij onmogelyk Van de kar benre De heer Lydney verwgderde zicb haalde 8had in sn legde lijne hand op diens sob oader Hoe heet je iroeg hij Ik heet Shsd mijnheer Bbad on hoe verder Wat is je van K Mjjokear ik heb geen vod Men scbryft uit Nieuwerkerk a d Use Toen raan Zondagmorgen da eenen twin tigjarig H D zou wekken ontving men geen antwoord By nader onderzoek bteek dat zy dood te bed lag zy nau apilep ie leed vermoedt men dat zy s nachts een toeval heeft gekregen en in het kussen gt atiht ii Uc schrik en de droefheid barer fnmilieledeu laten stch begrypen Met ek4rh id verneemt men dat eenige dames van Lekkerkerk en Nieuw Lekkertand de zeilverfeniging Lekkerkerkt eene nieuwe vereenigingiflag zullen aanbieden Zonder twyfel al dit geschenk mut dankbanrhei worden aanvaard vooral waar genoemde vor eeniging hit seizoen dor feestelyklieden yiet naderen welke met een zeilwedstryd toor pleiziervanrtoigeu op Hemelvaartsdag geopend zal worden Zondag hield Dr H A Van dar Meulen te Haastrecht zyne atcheidsrede in de ifervnrmde Kerk naar aanleiding van vers 2 uit den derden brief van Johannes Oeliefden vóór alle dingen weiiich ik dat gy welvaart en grzond zyt gelyh uwe zich welvaart c Da kerk was stampvol en men zag ook teerlingen en deputatieu uit naburige goineenton By het ainde zijnor toespraak werd hem door de gemeente staande Ktoagerongen Psalm 121 vtn 4 Ds rechtbank te ftottordam vornordeelde gisteren Tb de R touwflager en 11 f botermaker beiden lo üudewater w gen mishandeling tot gavangenisstraf Mo 1 van en maand No 2 van acht dagen Vervolgens stond terecht A R 4 i jaar koopman te Ouderkerk u d I Jsul beklaagd van in dsn nacht van op 4 februari jl te Ouderkerk a d I lsel 21 kippen au 2 hanen allen toebehuorendu aan J Boom tu hebbei weggeiionifln Da bestolene verklaart uit een achuurtje staanile op yn erf in den tnorgon tan laat tgemeidi n da omstreeks half t cht vt rmiat t hebben 21 kippen en 2 hanen welke hy den vorigen avond daarii nog aanwezig hadgozitn liebbende hy toen de deur van bet schaurtjr gesloten welke deur s morgens openstond In een daarna iu een zelling in de nabyeid van beklaagdi rt woning opi evi tchteii zak waaraan een steen wa 4 bevestigd en waarin pooten koppen en vluugilt vau kippen on in de ten huize van beklaagde in beslag genomen voeren herkent oowel de bestolene a s diens huishoudster met alle zekerheid voeren en vleugels afkomstig van de vermi te kippen Da duiken hebben dezen morgen eenige stukken uit het wrak gühaald on iliu znkon ztjn op eenekar naar het kaatevl Dane vervoonl Je hebt ali ikhet wel heb die kar liea atlndon Ik heb norgcna langerankt antwoordde dajongen Dat vroeg tk je niet Kun je voor een oogenblik de waarheid sprakefi vervolgdo de keer Lydnov want hy betwijfotdo zeer of moa met en dergelijkgelaat daartoe in ataat wat Shad antwoordde uiüt behulve dat htj zgii groeten mond met oon grijss opende Ds heer liydney asm een zeaituirersluk uit tgu zak en wees hem dit Ao je dit Hhad Ik zal je een paar vragen dooa itntwoord rog oprookt en dan boort het jo toe Als jo draai krijg je in plaats van hot geld heul iets shdors Ik woot wat gg mij vragen will haatlt i zichde jongen te nutsvoonlen h i zentuiveritukje hulooverda hom zoozeer dat hij zgoè r l van onnooietenbloed vergat Het ia naar uwe vermiste dooa waarzooveel om te doeo is geweest die doo met drievergulde letters or op on d it andere ding tfr hoven Ik bob haar het kasteel in zien dragen V Heb jü het gesieu P Ik heb het mot mijne beide oc en gtjiieli Iwkoi do Shad torwijl hij den heer Lydney met l gr flsluwe nu fonkelende oogoe aanghiiirde De doosbleef hg na het laatst op de kar do beide molenaarsjongens hebben er haar sigobeurd en de heer Itruffvolgde ben toen ze de dpos door daa gang naarhineen droegen Waar was Lord Dane toen Ik heb hem toen niat gezien Ik denk dat Beklaagde ontkent het btm lea Isata galegde en bewe rt dat de veerao te zgoan hoiie gevonden atkom tig zyn van kippen door faam gnplokt en san ham in eigendom toebahoorende In den vroegen morgen van 4 Kebraari wti beklaagde gation in xelscbap van een andar persoon hij een zak dragende en gemelde paraoon aen mand Dienzelfdea ochtend ou wt4 büklaagde geweest mt aan naDd vrMrio eau groot aantal kippeboutan zonder kippenvlaiigaU en pooten in en herberg aan dan ViMobaridgk te Rotterdam waar by meermalen kwam en waar hy eenige dier bouten heeft verkocht De bonten sagen er zeer nnoogelqk uit en waren zear slecht geplukt tarwyl da iugewanden er zich nog in bevnndep Na het verboer der 12 getntgan achtte hat O M volkomen bewezan het ten laata gelegde en vorderde een jaar en zes maaodan gevangen iHtraf De toegevoegde verdediger mr M Burgerhout kon niet mot het 0 M meil foaa datbat feit zoo volkomen was beweteo £ r anltantoch duizenden kippen zyn die geheel deialfdvikleur hebben Het achtte de aauwysing x zwak OU daarop eena varoordealing uit te preken daarom vroeg pleiter op grond vande zeer lossa varmoedaue die er bntain beklaagde s onmiddelyke invrybeidflelliDg te gelasten daar deto zich reads U weken in voor ioopiga hechtenis bevindt Het ventoak van dan vardedlgar tok onoild dellyke invryheidstelling werd geweigerd Oezi lfde btiklaagda had sich daarna te verantwoorden op da aauklooht van op onderscheidene dagen in de jaren 1895 en I89ti ti Ouderkerk n d IJiel opzettelyk en wederreohtelyk oen aao de weduwe J Duivendyk geheel of ten deels toebehoorend aakichip te hebben vernield en oubrnikboar gemaakt door dit acht reanvolgans te sl oopen Uit het in deze gebonden getuigenverhoor bleek dat beklaagde bedoeld aakscfaip dat hij eenige jaren gateden gekocht had en waarop by f 200 bad afbetaald zoo ou en dan bad gesloopt door daarvan planken enz if te breken zeilen toawwerk enz w te voeren Hy v tot efln en ander niet gerechtigd Bekl ontkende en beweerde atleeo opgaviicht te hebben wat van et chip afviel daar dit door het ya geheel uit zjjn verband was ge raakt Eisch 3 maanden gevangenisstraf Mr Borgarhoat ook in deze ali verdediger optredende waa van meaning dat ia deze aan ontslag van reohtsvervolging zou moeten volgen daar hier wel sprake kan zyn vsn a n civielrechtelgka maar niet van eene itrafvervolgiog Subsidiair zoo de rechtbank pleiters gevoelen hij ben io het kaïteel was voorgegaan Wasrom hen ju ile kar nageloopen Omdat Mitflhel inij van het strand hati woggHJaagd en ik niets Ie doen had Ik had er goenkwaad btj Iu dan zin Ik wilde de kar zien allsdenen heb baar ledig Weg ziai rydeii Woet jo zeker dat de kar hwlig was ïieker er ia geen stuk opgebleven antwoorddede jongon in vollen arast Mgnhesr ik hvb u A rechte waarhitid verteld on geef mg nu sla i ubslioft ook het resstuirersituk AU hot later mooht uiikumon dst ja gelogsnhebt dan ui ja het bard Ie verantwoorden hebben zeido da heer Lydney terwijl hg hel oostuivarsatukjein de hand vua dea jongen li t glijden Als je wist Shad hoe voel belur het ia da waarheid teiprsken dan to liegen en hooveel verdriet het je lou bespareu dan zou er zeker nooit meereen leugen over Je lippenkomen Hhad s eenig antwoord was dat bg weg hinkte terwijl hg uitgelat n van vreugde met het iwsiuiversstuk idjne nrmoii in de lacht beeu on wador zwaaide on de beer T ydaey zette zdo weg naar ïeemanirust voort Daar aangekomen Mgafhy sioh oumiddellgk naar zgn bejaarden reiskameraad on vroeg d C rn om rand llaiu bird werd gnroepeu eo man deed De hoer one cal jl zga pnrpereii oogsuacherm voor eu oAak i ne wnming uit dfit I ord Dane in bel besii VM de doos eo ze ergens vtrborgan hield