Goudsche Courant, donderdag 30 april 1896

t Tot oni diepe droefheid orerteeil 1 hwlen op den haize Itastoorü te Soett 1 na een tng en marteiyic lyUen oDznge 1 1 liefde Broeder en Uehuwtlbrneder ie Heer 1 J F C PKINCE in den onderdom ron 54 jitar Ooiula C H PKINOIS c P M MOEUBBER Leiden P im 11 0 M OEBBEËK 0 PBINCE nouda L E H PRINOB SCHIM f l DIE 1 26 April 1890 Utraobl 7 6 WMrdu 8 11 UiidmnUr 8 1 aoidi 8 88 of niets Kike storting brengt berekend ufrir den JAeftyd van hem die stort haar vruubt op BoTeudieo is men iu de gelegenheid de gestorte gelden Inter ten goede te doen komen san vrouw of kinderen eu elfs kan uen als de omstandigheden het noodig maken het geld terug ontvangen Ieder kan zich gehiel naar eigen omstaudigbedeo iurtebteu Gestald eeu jong man verdient een bescheiden weekloon en besteedt dagelyke f 0 0 aan een borrel Hy laat dit ua eu verz ekt nu zyn patroon wekelijks f 0 30 van zyo loon af te houden en te plaatsen in een lefensverzeke riogmaatschappy Gesteld verder dat by dit volhoudt van zyn lèn tot zgn 38e jsa dns slecnta gedurende 20 jaren omdat hy na zyn 3Se jaar Diet zelfs niet dien sltiiver per werkdag miaseo kan Dan ontvangt zulk eeu werkman toch nog op zyo JOe jaar janriyks f 150 ot in eens f 17 K op zyo 65o jaar juarlyks f 255 of i 2400 in eens Legt hy uu in plaats vin één twee stuivers over dan verdubbelen die sommen natuurlyk Hit is waar dat als de werkman vóór zyn 05e jaar sterft bjj niets ontvangt maar vraagt De Ned s heeft hy er minder gelukkig om geleefd als hji ééu borrel per dag minder gedronken heeft Ook voor dieustbodeu beveelt het blad zulk een voorüieniug in dt u ouden dag aan Van den Htniit wordt alleen gevraagd te zorgen dat aan minder solide maatschappijen het bestaan onmogelijk worde gemaakt letn flat geniakkeiyk kun ioe nt bet blad ala maar Io volledigt oin t indige openbaarheid wordt voorgeschreven zoodat het publiek dat de best controleur is zeil vordeelen kan eu 2o imn de verzekerden het recht gegeven wordt om ten alten tijde hun ptmsioen terug te vordereu zoodra de u aatscbappy itao de wettelyke verplichting tot opeubaarbeid niet volduet roiareoties die bet wyf opgaf baar kind uun Je moordenares toevertrouwd op voorwaarde dftt xy geregeld met den staat der gezondheid van baar dochtertje op de botste zou worden geboadeu Daar zy spoedig geen brieven meer ootving beklaagde zich hierover waarop Annie Djer antwoordde dat zy bet Ie druk had om ie scbryven Door oogernstheid en argwaan gedreven begaf Evelina Marmon zicb in allerijl n Reading waar zy jui t aankwam op het tydstip dat haar kind iu staat van ontbinding uit het water was opgehaald Toen reeds was verdenkinif tegen Ai nie Dyer gerezen zoodat de ongelukkige moeder ondervraagd en in tegenwoordigheid vau het lykje werd gebracht dat zy oumiddellyk herkende evenals den uacbtzak waarin het genaaid wat Deze zaak veroorzaakt onder het Engelache publiek de grootste feosatie en een aan ienlyk aantal inietiwsgierigen verdringt zicb oren voor de opening d r zitting voor b t gebouw waar de openbare instructie plaats heeft Te Londen had een klerk van aeo steward sen papagaai gekocht om die teo geschenke te geven aan eeu jonge dame met wie bij verloofd was doch dezt die gouvernante was geweest by eeu Spaansche familie bemerkte dat de lieve vogel heel mooi Ëiigetscb en Spaansch 8prak doch vooral in de laatste taal vloekte aU een ketter Vandaar weigering tot betaling en proces De kleik bud tevoren nog gevraagd of de papegaai die eteeds in gezelschap van zeelieden had verkeerd gveii gekke dingen zon zeggen muar de verkooper bad geantwoord hij iszoo fatso ulyk ala een bisschop Dat het beest vloekte bad hy nooit geboord Doch de juffrouw die Spaansch verstand kwam hettejendeel verzekeren Caramba was nog t fataoenlyksto woord dat de geleerde vogel kende y bad het geschenk van haar verloofde dan ook geweigerd en betdeien eer kwalyk genomen Ih liet engagement daarom soms verbroken vroeg de rechter fl ngelschtt rechters kunnen heel aardig zyn Neenc antwoordde juSr Nelson ik beu te verstandig daarvoor t Dü zaak werd tea slotte geschikt de verkooper kreeg zyn papagaai terug en de partijoü deelden de vervotgiug ko4en FAjrTAISIE HOJDP L van OS Az KleiweK K 73 QODDA Keurs vau Amsterdam iQtkn 88 APRIL Njbiïlind Cert N l W 3 81 dito dilo dito 3 dito dito dito 8 HoNaA OU Oondl 1881 88 4 iTiLil laiohrijfing 1868 81 6 OosTlN OM inp pio 1868 dito iu iiWir 1868 6 PüitTUOiU O jUy TD t ooupon y ilUo ticket 8 KtilUNli Obl Biunsiil 1884 4 dito Geoonr 1880 4 ditobüaolhi lS8 4 dito Iju llui U9U 90 4 dito in Koud leon 1888 i dito dito dito 1884 3 iTjLOlt Porpot lohuld 1881 4 TOBKHJ Oepr Oouv loon 1880 4 Goo Itwninft terio 1 iec ItwninK terie C 2ijluAr lllP T obl 18 8 Mllloa Obl Buit Sob 1880 8 VuNUUllLt Obl 4 oabop 1881 l linBiuiM ObliKitianUtt 8 KoTTUlum 8twl leoo 1884 3 Torkn i 1001 100 I 78V 1001 100 i 8 V JV 108 söTl 7V 8 l v losv t 80 7 80V 8iy 4V V I 10 45 tSII 88 100 88 100 800 144 looVi 100 188 8V 89 88 111 7 197 18IIV 101 7V 881 7811 Areiidsb Tab Mij rtilioileii DutiM BtMbappy dito Aruh llypothoekb pAndbr 4 Cult My d r Voratoiil a nd Ur llyDothookb pandbr a NttdurUudioho bank aaud Nod Ilaodelmaa b dito N W k Pao llyp b pandbr Roti Hypotbeokb pandbr 8V Uit Hypotbeokb dito 8 OnaTINE Ooit HoiiK tiaakaaud KuaL Hypotbookbank itamlb i j Kfluit byimtb paodb 8 Mai L O Pr Lou oort 6 Skd UuU lJ Spoorw MIj aaud Mij lolKipl V SI Sp aand Nod Iitd SpoorwQKni aand Nod Zuid Afrlk Spm aanil 6 dito dito ditoU dito 8 iTiLH Spoorwl 1887 89 A Kobl S 2uidltal Sp mli A U obl B l ol ii Waraohau Wosnon aaiid 4 Ruil r Kuia Spw Mij obl 47 1 Ualtiicbe dito aaud Paatowa dito aand I wang Uombr dito aaud SKur k h Ar o 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AMiBiia Uenl Pae 9p Ui obl 8 Obic fc North W pr O aand ilito dito Win 81 Potor obl 7 Deu ür k Bio ir Spm eert v a lllinoiB Central obl in goud 4 Louiav Na bviUe ert v aand Moliro N Sp Mg leh p o Miaa Kansas v 4 pet prof aand N ïork Ontario k West aand dito Ponns Ohio oblig 8 Oregon atif Ie hvp in goud 5 81 Paul Miuu fc Manit nbl 7 t n Pao Hoofdlijn oblig A dito dito Line lol te byp O 6 laNalil Cao South Cert v aand V N O Kallw k NaT lob d o O Amalerd Ontnibua My aand ttottord Tramweg Maals aand NiD Stad Amstordam aand S Stad Rotterdam aawl S Den Gen Mei a s zal te VVeeneu een groote conferentie plaats hebben van gedelegeerden dor verichiüende by het N ederl DuitschIta liaansch verbood voor hel vervoer an levensmiddelen uit Uatie naar Nederland eo transitoNfder and betrokken ipoorweguiaatschapuijen De Holiandftche IJzeren Spoorwegmaatschappij eu de Maatschappy tot exploitatie van Staatsspoorwegen zolleu aldaar eveneens vertegenwoordigd zyu De reis om de wereld in 40 dagen Van den leu Janoari 1900 af op welken datum de groote Siberische npoorweg zal zyn voltouid kan men o Jules Verne 1 de rei in 40 dagen maken Wanneer men op dien dag uit Londen vertrekt arriveert man via Üstende Berlyu in 45 uren m de hoofdstad van Rusland Te 8t Petersburg vindt men den 8iberifchen trein gereed die den afstand in ongeveer 250 uren aflegt en Port Artbur 12 dagen en 7 aren nadat de liefhebbers Londen verlaten hebben bereikt Te Port Arthur stapt men op het extra Rnetvarsode Btoomarbip dat door eeu Ruwisch Aiuerikaaosche maatschappij woidt gebouwd Dit stooniHchip vertrekt fuUspeet naar Sin Franciaco w ar het 7 dagen later utriveeit Vaudaar kan meu gemakkelyk io 11 dagen weer naar Londen terngkeeren zoodat bet geheele reisje in 40 maal 24 uren gedaan is Iemand die de schooomask gaarne ontvliedt eu uiet tegen 22 dagen zeereis opliet kunueo WIJ dit reisje bijzonder aanbevelen Met een weinig zuinigheid i overleg kost het in t geheel ongeveer f 925 k i 1000 De openbare instructie m de zaak van Annie Dyer de afschuwwekkende kindermoordster van Heading U in vollen gang Iteeds op de eerste 7ittiug der rechtbank te Reading werden verscheidene zeer l e warende getuigenverklaringen afgelegd De verklariug van Evelina Marmon o a do moeder van een der kleine ilnchtoff rs wiia byzoiidrr tritfeud De ongelukkige vrouw die met de tiionrdeiiares in conuexis was gekomen door een advertentie iu eeu te Bristol versehijnend dtgMad bad iloor fraaiItMnkend 188 497 88 9 Vi 887 De Vereenigde Vergadering van Delfland heelt de bezwaren legen de verkiezing van deu heer D van der liurg te Berkel als hoefdingeland plaatsvervanger voor hel 6a district Pijnacker ongegroud verklaard eu genoemden heer toegelaten Een inwoner van Hengelo Nieuweuburg gaf uaar R de Z aieedeelt zyn dochtertje bjj den bingerlykeu stand aun onder da oameu Derkje Auarchiatine Eeuige dagen later Werd hy door den ambtenaar outbnden en werd hem medegedeeld dat big zjjn kind den tweeden usum ntet moebt geren de minioter wilde het niet hebben 188 ISV 1087 88 108 H nVi 107 7 Ion 187 801 Luir kkerland Te Nymegeu wa gisteren de aauvoer vuu boter en eieren op de weekmarkt zoo groot dat de oudste gelrouwe marktbezoekers zich niet konden beriuaeren aldaar ooit zoo iets te hebheu aaoschouwd De beste boter liep dau ooit terug tut den ongekend lagen prys van slechts 85 cents per kilo terwyl de mooiste groote eiemn voor 2 cents moeilyk of geen koopers kondeu vinden zoodat sr vele houderden stuks onverkocht van de markt door de boereu of boerinueu huiswaarts werden meegenomen In du gevangenis te Roermond kreeg een gevangenbewaarder toen hij zich iu de cel vervoegde van eeu gevaugeno die gebeld had ten itevigen slag met een der pooien vau de yzeren bedkrïb op het hoofd Hy viel bewusteloos in de cel neder en werd door deu jjevauffei i epii jpugdij Duit cher die wejiens M ♦ 19 V 80Ü 106 10 l lltLOlE Stwl AntirerpenlB87 87 10S7 au l Hniasul 1888 8 lOSV Ion I lieist Ik gullr llesellsch 4 117 OosTlNR SlaaUlmmiiig 1880 8 1 18SV K K Oosl II O 1880 S 17 1 SrAMjr Stall Madrid 9 18118 817J V v r Iti Hyn apnbl eert 114 7 AOVBRTENTIBN Heden overleed tot ray neen mijner Kinderen diope droefheid na een smartelyk lijden mijn zeer giliefdo Echtgenoot de Heer JOIIAN KREDERlJtC R ELI8 I RINCR in don ouderdom van 54 jaar Wed A J PHINCK Wrknink Huize Rustoord SoeKt 2Ö April 1890 Ülrccle Spoorwegverbindingen met GOUÜA Wlnterdleost 1895 1896 Aangevangen 1 October TUd van lin enwieli OTT I AM 1 84 8 88 GOUD 18 8618 8818 8 18 48 18 66 1 44 IIOTTIKBAM 7 11 7 68 7 6 8 08 8 18 8 88 3 48 4 60 4 67 6 04 6 11 6 8 1 48 1 68 1 6 8 06 8 18 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 8 08 8 40 6 48 8 60 7 80 8 10 4 08 18 80 10 86 8 8 86 7 86 18 88 40 8 60 0 O U B A 11 60 10 7 47 11 48 8 18 66 8 61 10 18 10 88 1 86 10 48 10 4 7 46 DEN HiiS OOUDi a Uut 6 8 1 7 80 7 48 8 80 88 8 46 iVu 11 3618 16 l St 8 44 8 68 3 43 4 16 6 17 6 S8 7 58 I8 VooS 6 67 10 17 1 41 14 Z W ll 10 88 1 66 8 S 6Ï Z 1I 8J 10 48 8 88 8 8 10 08 Onud 6 387 6 8 13 6 1 I8 10 64 18 06 18 468 17 8 14 3 88 4 13 4 48 6 47 6 60 8 88 10 18 Stool U BUUwigk Knuweg u NootJorp UidKhnlui u Hikradiirp UTEECHT g OUDl 1 11 34 18 60 1 10 3 68 4 48 8 88 7 60 8 0 07 10 84 10 88 11 61 4 16 8 68 88 111 64 10 81 4 84 8 10 44 18 07 1 88 3 48 4 37 6 80 7 0 8 86 8 418 4 11 10 OOVDl DEN HllS S7 10 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 f7 7 14 7 4 i 8 8 64 8 64 11 11 08 18 40 4 67 8 01 10 08 11 18 18 4 8 08 8 18 10 16 11 17 1 01 6 80 8 88 10 87 iIIkIIc 8 18 18 8 87 10 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 67 4 Ó6 4 17 6 88 6 67 7 44 8 81 8 8810 88 11 46 eOI Di llTMlOHT 06 10 1 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 8 8 46 8 87 10 81 11 4 1 80 8 08 8 17 U 4 47 6 67 6 68 8 81 10 18 7 10 10 8 8 84 6 08 8 17 7 18 8 48 10 87 3 60 4 48 6 8 8 8 f t 4 IMSTBRDl M O U D i 10 19A II 4 10 Mfl U 10 14 ll U 8 10 MO 7 40 B Nootdorp LtidaskMiaaB m Hokndorp A U s T 8 B 1 H 111 67 18 10 1 1 18 AKSt da 3t 8 noada 7 M 04 Btoppw ta BWaw jk Kruiawtg 10 18 11 80 8 6 8 43 8 31 4 86 4 47 11 10 Bltipt In NbOtitorF LridKbendtai tn BleUw k KniUveg w U kwdor i Diet d eld f verzocbk by de oplegging faiieeae miodere itiaf UiUpraak orer 14 dagtn De rechlbsnk te Alkmaar he ft giitercti den outilagea geoieeotssecretariH Ntihoot van tier Veea tot eea jaar geraogeois ttraf veroordeeld De reobtbank ia Arnbem heeft gisteren Alben te V lp wegen moord op zyiie buïiiTrouw tot leveuslange geTaDgvaiastral verourdeeld De voorbedachte rade werd door de rechtbank akugeaomen Men schrijft uit Ter Apel De aangekoodigde werkeiaking io de Weerdiuger T r Ap l en Emmer Cooiptitouuuivpnen is thaoi algemeen ingetreden en dewj ook te Valtutmond mut Kyn groote buiti o afilgifende Teennyverbeid alle werk heeft upgeboudeu moet d uitgestrektheid dezer werkstaking op 5 areu gaaoa gerekend worden Io de Compaacuomfenen is de vraag vooral uui Aieer loon voor bet turfgraven en iu de Vftller eu Weerdioger venen meer bijzonder voor net baggelen of korte tarfsprviden 10 üt is ée eibüb in b i e gevallen Voor bet turfgraven wordt betaald per luao f l 4 en men vraagt f 1 50 t welk p m f l s hunger koilen geelt vuor het dagwerk Ken goede turfgravtr vordieut per dag p ro f2 20 ii f 2 B0 roor liet baggelcn wordt betaald f 0 90 per roede In t Ibkc te spreiden en f 1 a f MO per roede op l Uooge te ipreiden Ouk daarvoor wil man 10 et meer bedingen Het laat kicIi echter aanzien dat er weinig van meer loon komen zat De boeren xyn allen zeer vroeg eo vroolgk uiet hunne werkxaambeden en lisbbeo er niiNaohlen al tienigsxioi op gerekend dat er licht lau week van HtilsUud KOU kuiincu invallen Tot bedeu ia elies zeer rustig Op last der politie en marecbsu See welke surveilleert b jveD de herbergen gesloten Te Maastricht beeft Maandag een opstootjo plaats gehad waarby de menigte mei de blanke sabel werd Ditoflüifedreven Aanleiding tot dit opatoütje gat het naar huis brengen door de politie VAu ueu glttstlyper die het werk hervat beift £ r zyu veracbeideo processenverbaitl opgemaakt De bewering dut de werkmnu niet in staat is üor zgn fi u ptn ioeu te zorgen vrordt door De uiitii Ned c uiet steekhoudend geacht De Ned t zon we scheo dat iemand op jjn i5e jaar ontving f 3 s Wfolts of I 154 h jaar aan lyfrente die dus ook genoten werd door hwn die iu dienst blijtfen Wel is f A weeka uiet veel en 05 jaar voor eeu werkman wel wat laHt maar zegl het blad bg ite gewone berekeiiingea van pensionueering durlt men toch uiet meer dan die om te beloven en wat deu aaurauK der uitkeering aangaat die i ui Dnitsthland tegenwoordig ons model eerst op 70 iaar bajianld 8 40 8 47 8 64 8 01 1 10 6 67 8 08 8 18 4 84 8 8 Ooucia Mouiilraohl NiouwBrVwk Cupotlg UuMortUm iotwrilam UipoUo fieuwirke k aoonlrofh t Uoudi 7 86 7 88 7 8 7 46 7 86 6 6 10 6 18 6 88 6 88 lioi di 7 ll 6 S6 IU M 8 47 Z r tgw J S J 68 Viiorli 7 9 08 iou l 6 86 6 S7 7 66 8 8 8 81 Uuile 1 60 8 14 Woordw 6 6 7 08 8 18 lltrwjhl 6 18 + 8 88 8 41 f f Nur AnaUnlta O O U II i 10 01 U 06 Uuudt 8 81 8 18 8 87 6 14 Ü Sl No wil Dn Ned c den werkmau diisrvoor Kelf laten zorgen Daartoe is by elke solïedit maatBcbtti pij vau luvenaverzekeriug gelegenheid i ulk eerie muatschappy werkt uls eei e spaarbiiuk Als iemand op z ju 8 jaar één gu dfu daarin stort ontvangt hj op z u 65ej iareenH lyfroute ran f 1 0 doet by dit up z ju 19e dan oütvatigt hy f 1 21 Hiort nu iemand vhd zyn I8e tot zgn 57e jaar elk jaar éénen gulden dun ontvaugt hy op ztjn 5e jaiir aU lijfrente f 23 72 Vv d hü een lijfrente liebbeu van f 150 of f 3 per week dan behoeft hu dus jsarlijks elrclits f i O te aiorten otf 0 55 per inuaiid of een stooter per week Trgen de bewering dat men zich uiut voor zou langen tyd vooruit kan verbinden zegt het blad ilnt hehi eft ook niet Elke stortiug wurdt desverkiezeudu aU grondslag voor eeue afzoiiderlyke lyfreute beschouwd Men kan zeer wel het eeue jaar wbI uieer siurteu b v nU nii ii een extra nnt Hngi t n bet antler jttar wat tuiodei diefstal tot 6 muoden veroordwid ii iu d cel opgMloten waarop deze de vlncbt wilde nemen By werd echter nog ia bet gebouw met V el moeite gegrepen De gevangenbewaarder die ook oog andere wonden bekomen heeft il buiten lereasg aar Het aofaeid arecht aan dn fabriekto van dun beer Van Marken te Delft ia ontbouden Er blykt loo schryft de heer t M io zya Fabrieksbode dat zoowel by e n aaui t leden van bet personeel ils by aommige scheidsrechters die door b t personeel zyo gekoiea zóó averechtsche begrippen bestaan otiitrant bet wezen van scheidsrecbteriyke aitspraak en omtrent de plichten van den scheidsrechter begrippen io elk geval zóó lijoreoht indruischende tegen de beginselen der recbswatanschap die ook de onze zyn dat het scheidagerecbt zooalt het thans ia samengesteld vuor 0U9 de waarborgen van oopartydigheid en dus het ware karakter van een scheidsgerecht verloren beeft Ouder voorzitterschap van burgemeester s Jacob vergaderde te Rotterdam een 60tal ingezetenen dier gemeente om demogelijkheid te overwegen van de oprichting van eeu standbeeld ot gedenkteeken voor M arteu Harpörtz Tromp te Rotterdam in 1898 De voorzitter wees erop dat Tromp io 1598 te Brielle geboren het grootste deel vin zyn teven aan land tn Rotterdam bod doorgebracht dat tal van heriunennge i zyn naam aau die stad verbinden Hy zeide dat bet Rotterdam tot eere zou strekken indien het in bet SOO te gedenkjaar vao Tromp a geboorte eeu schitterend blijk kon geveu dal die oud Hollandjcbe deugden juist in een stad ala deze niet vergeten waren maar met en lu een der beste mauuen uit onïen glorietijd uog altyd werden geëerd Byna alle aanwezigen verklaarden zich bereid hiertoe mede te werken Ten slotte werd een commissie van 30 heereo benoemd van welke de burgemeester heteerevourzitterscbap zal bekleeden In den avond van 20 April te ti u 53 m A T werd naar bet U D meldt aldaar door A J Gouka Jr bet v rsobyiisel eener dubbele zou wasrgeuouieu De zon stond 2o 15 boven de horizon eu bet ware beeld en het vaUche ditt er reeht onder gelegen was waren van elkander geBcbeideu door eeo donker grauwe wolk ter breedte van ruim een zonsmiddetlyn Bet ouderste beeld in vorm gelyk aan het bovenste was minder helder dan dit Beide beelden waren voor een deel achter de wolk verborgen De dubbele zon betioort tot de meest zeldzame verschynseleu der meteorologie Schippers die gistermorgen tusschen 5 en G aur van Marken uaar Monnikendam voeren bemerkten iu evenredige verhouding om de zon vier byzoooen die garuimen tyd aan deu hemel zichtbaar bleven By het departement van kplouiëu is bet volgende telegram vau den gouverneur generaal vau Nederlandachlndië d d gitteren outraugen Daar Tuekoe Oemar niet voldeed aau sommatie tot teruggave wapens werd gistereti krachtig vuur geopend op Pukan Badak Oleu Gli en Lam Pisang Vyaud schoot Wti iig terug Eeu cHvaleri tt licht gewond 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 08 6 81 8 10 17 87 8 84 6 41 8 47 8 68 4 80 4 40 7 4V 8 4V Uit dit bsricbt scbynt te blykeo dat Toekoe Oemar nog io het bezit is der geweren waarmede zijue krygers door on gewapeud waren Daar hy den 29steu Maart met 1000 mau en 1000 koelies een invsl zon doen iu Zuid Lamkrub is het mogelyk dat die gewereu eveu groot iti aant il zyo eu daar er geen koelies gewoiven kunnen worden zonder voorschot beeft hy ter znllder tyd wellicht etteljjke zakken rijksdaalders in haodeu t ekreiteu die hem DU maar al te goed van pas kunne i kou en Pakfta Badak ii do pluts op 1200 meter saidwestelyk van onzen post Lftm Djamoe waar vroeger eeoe groote markt gehouden werd eu een onzer posten gelegen was Oloh Gli is nu een pafcsor 1000 meters luidetyker op deu weg nur Buekit Seboen aaogelegd De hontdraaier M Schoenmaker Lange LjJDStraat hoek Goudschevest te Rotterdam boorde Zondagavond eenig geraas ia de werkplaats beneden zyn woning die uitkomt in de Vlasgang By onderzoek ble ik dat een man door een gat in het afdak naar binnen geklommen was 8 ging de politie waarschoweo dia den indringer meenam naar bet bureau in de Lange Torenstraat waar bleek dat hij eeu buurman was die niet wel biJ het hoofd is De man is voorloopig in bewaring gshoadeo Uit s Oravenbage wordt gemeld Het optrekken vau een bataljon der dienstdoende schnttery gistermiddag ait bet Voorhoot naar het oefeningaveld iq de Maliebaan werd gekeUkBorkt door de aanwezigheid van een groot aantal nieuwsgierigen ofschoon niet zoovelen als da vorige week Do politie begeleidde de schutters tot bet Malieveld alwaar eeu geheel eacadron huzaren het oeleuiDgstorrein afzette Ditmaal was de weg langs de stoomtram en de BoorUau voor het publiek afgesloten door de huzareu die ook eenige ateenhoopen bj in aanbcnw zynde huizen aan den Benoordenboutschen Weg bewaakten Al eeo aan twee zijden du in de eerste Boacblaan en langs de achterzijde vau het Malieveld kouden de toeschouwers naar de oefeningen kyken Tegen bet einde vim de oefening werd nan de oostzyde van de Maliebaan een dronken man onder sterk politiegeleide uaar de wacht aan de Boschbrog gebracht H t opbrengen van dien arrestant veroorzaakte eeu opstootje Aau den ingang van de Maliebaan werd toi n e n steen geworpen naar de huzaren dte daarop de ruimte tusschen die plek en de Boacbbrug schoon veegden Onder het publiek ging men toen aan het uitjouwen van de gewapende macht die iuniiddein versterkt was met de greuadier van de lioofdwacbt Een liuBÏaar die door eeu groep nianncn werd lastig gevallen zwBside duchtig met zijn sabel De politie bad inmiddels op bet terrein voor de Boschbrug schoon baan gemaakt en toen er een werkman die verzet pleegde in arrest werd genomen moest zy bet opdringend volk met wapenstok en sabel uiteeojagen waurbij eenige klappen werden uitgedeeld Na dit voorval kwam het se hu He rij bataljon uit de Maliebaan uaar het Voorhout marcheeren welke aftocht ditmaal in de beste orde geschiedde tengevolge vau de doeltreffende maatregelen onder leidin vsn den oommisiaris van politie den beer Dietz en den escadronscommandant ritmeester Van Lilanr genomen en hierin bestaande dat een breede ruimte voor het hoofd vau het marcheerende bataljon werd vry gehouden dat een aautal bnznrcn langs de gelederen waren verdeeld en een terk peloton den trein sloot Bovendien werd by de halte in het Voorhout niemand op hefr verhoogd voetpad toegelaten en werd den bata jonscommandant door de cavalerie by het afdanken van de schutterij vrijheid vau beweging verzekerd Het uiteengaau der Bchutters Kwchiedde onder betrokkelyke stilte Toen de schuttert reeds oot t ageo w ireu i iog er geschreeuw uit de menigte op Ëen redamewagen voor de meeting op L Moi resd gednreado de oofeoingen rond Eeu vré selyke moord is gepleegd Ie ïxelles een der voorsteden van Brnuiel De barones üerry een oude dame van jaar werd Zondagmorgen geworgd io bed gevonden Hie stal was blykbaar de bewoegredeo van de misdaad want in het vertrek was alles overhoop gebaald en vele kostbaarheden worden vermist Noch do zoon van de barones die Zaterdagnacht om 12 nur was thuis gekomen noch de diensbodcn die op de bovenverdiepingen sliepen hadden iets bemerkt van de afschuwelijke misdaad De lykachouwiog heeft aan bet licht ebracbt dat de ongelakkige dame in baren slaap moet vermoord ziJn De moordioaar moet iemand geweest zyn die met de locale gesteldheid volkomen op de bo ts was Hy moot zich reeds des avonds vódr 9 uur in buis hebben hovoDden waot op dat uur bad de barones volgens bare gewoonte met de dienstmeiden al de deuren afgesloten n een roggeveld oaby AndsrUcht il een opengebroken koffer gevonden wftsrin do baroDH haro papieren eu voorwerpen van waarde placht te stuitoo Van don dader is nog geen spoor gevoudeo De baroDOP die zeer liefdadig was ontving vele arme menschen by zich in huis en in die richtiog wordt door de politie een onderBoek iogeitald Voor do gsmoDgds recbtbank to KiTro is bet proces tegsa de E yptiiohe kas eer openbare schuld horvat De advocaten der verdodigiog bobben bon standpunt niteengezet Zg beweren dat de bosehikking der kas om e n vooroehot tbd 500 000 Egyplisebe Pondeu te geven voor dentveldtocbt uaar Dougola eeu daad is vao Boa ereioe macht die dienleogevolgo niet valt onder de jariadiotie dor reobtbank Voorts heelt in April 1892 de Raad van Bobeer der kas eenstemmig besloten dat teu meerderheid van vier ledeu voldoeade is om eeu besluit te uemeo betrcffeude bet gebruik dor gelden vau het reservefonds Indien de rechtbank de exceptie van onbevoegdheid niet erkent zullen de regeoring en de kas tich by verstek lateu veroordeelen Het Egyptische syiidicaat zal het recht erkennen van de Fransohe en Rmsische commissarissen om op te treden tegen de meerderheid van hunne ambtgeEooten De debatten zyu tot Woensdag verdaagd Voordat de zitting worS opgeheven heelt de reehtbank besloten dat de exceptie der onbevoegdheid zal behandeld worden te gelijk met de hoofdmsk Iu Berlyu beataat sedert eenige jaren oen ouderllngnn vereeniging tot verzekering tea behoeve van zieke dienat oden Zy heeft thans 32 500 verzekerden die bijua 40 000 dienstboden hebben verzekerd en daarvoor in 1B95 ruim 2 X 000 mark aan preniien hebben betaald Aan verdLigingskosten in gnstbui en i 142 000 mark uitgegeven voordoctorsrekeoingen 2t 500 mark anu onkosten 30 000 marK Do reservekas is tot 222 000 mark gestegen Het overscbot van promiëu eu route beeft in staat gesteld aau eiken verzekerde l mark terug te betalen Over deu moord te Semarcngdeelt de Sem Ct c nog mede Louis Emraah wordt nog steeds iu de blokzaal van het militair hospitnal verpleegd en goed bewnakl Da woudkoortP die met veel te beduiden bad ia v rjj wel geweken maar wat ergfr is uion vreest dat hy lyu spraakvermogen verloren beeft Het voedsel dat h m toegediend wordt bestaat alleen uit umik en eit ren terwjjl op last van deu officier van ju tïtie niemand by d U patiënt uiag worden toegelaten uitgozouderd de geneesheer eu de ziek en oppasser Hiiit nlaod8ch Overzicht De crisis in Prankryk is nog steeds niet uad r tot de oploMsing gekomen De heer Fanre beeft thaua deu beer Méllne de opdrucht gegeven eeu Kabinet te vormen De radicalen en gematigden staan voortdurend vyandig tegenover elkander een conceniratie kabiuet wordt duarom door niemand mogelijk geacht De president doet vergeofscbe moeite als hy daarnaar wil streven De JüUr die dit uiteenzet vervolgt tevens den bogonnon veldtocht tegen deu preiideut Dit blad ontvangt zyn inlichtiugen van Bourgeois en voet thans mede te deeteu dut Bourgeois is afgO treden omdat de president der Republiek weigerde een voorstol tot grondwetsherziening goed te keoron Bourgeois had dit verleden week Dinsdag in deu enaat willen ter tafel brengen De Hocialistiscbe bladen willen dat de viering van den Meidag dït jaar tevens een groote demonstratie tegen den president der Republiek ü tegen den Heoaat zal worden De regeerlng zal krachtige maatregelen nemen om dit te voorkomen Maar gerust zal men te Parys biet zyn vóór de Ie Mei voorby ia Vorst Ferdinand vaa Bnlgsrye is te Parys geweest en legde daar allerlei officieele bezoeken af Hij werd aau de grenzen ontvangen door een officier van het Militair Huis van deu prflfident der Repub i k overal werden hem eerewachten gegeveu eu een hotel iu tie Avenue Hoche is door do regeering tot zijn beschikking gesteld Ken politieke beteekenis beeft deze jeis uiet De Vorst acht zich verplicht du ooderttekenaars der conventi van Berlyn te bedanken voor zyu erkeuning at heerscher in Bulgarye Hedeu vertrekt de Vorst van Pari s naar Berlijn gwaar hy etfaige dagen de gast zul wezen vau Keizer Wilhelm en waar by Vrijdag deel zal nemen aan ds officieele opening der tentoonstelling Do pereoonlyke tuascfaenkomat van den Keizer beeft in Oostenryk al menige moeilykbeid uit den weg geruimd eu nu beeft ze wqer een eiad gemaakt aau een goacbil dat byna een jaar beeft grduurd en dat Vesoon aan de dolzinnigste opgewondenheid teu prooi heeft gegeven Loeger heeft het hoofd in deu schoot gelegd niet overwonnen door Buleoi maar gevolg gevende arn een duidelyken wenk van keizer Frans Joief Hel is bekond dat Lueger den Keizer groote hoogachting toedraagt en daarom was do afloop van de audiëntie voor iedereen duidelijk iü tegenwoordigheid van den eerwaardigsten monarch van do wereld van dien keizer koning die misschien neer hoeft geleden dan een v n zgn onderdsnen en die gedurende zyn ganicbe lauge regoering voor het ge ok van dieondeidaoen beeft gewerkt moet de VoLksman zicb wel kleia bebbeu gevoeld Hier bad hy voor zich gsen mBoigte tjie hing uo zya lippen als hst ofariseeiyke volk van Weenon geon man dien hy als zijn vyaod en dien van t volk betcbonwde als Badoni den Peol maar de beminnelyke hoogheid van iemand dten hy onwillekeurig als zyn meerdere moest erkenoon De Keizer l de Loeger uit dat de bekrachtiging van de keuze op t oogeuhlik niet mogelyk was en dood een beroep op ign trouw ala ooderdaan sVaa uw ponoonlykeacbtoDswaardigheid ben ik overtn d zeide by sen dat D de noodige bekwaamheid bezit en keizer en vaderland trouw zyt weet ik eu daarom verwacht ik dat u vrywillig afstand zult doen opdat Weenen spoedig weer lyn leltstnndig bestanr kan terugkrygen c Wat kon Laeger antisemietenleider maar Oostenrijker anders doen dau antwoorden dat hy nu de Keizer zoo op den man af zyn wenseh te kennen gaf als vaderlander on altyd loyani staatsburger naiuurlyk verplicht was in dien wenseh een bevel te zieu V Van de audiëntie begaf Lueger zich oumiddellyk naar t stadhuis en legde voor den keizerlykeo commissaris de verklaring af dat hij voor de benoeming tot burgemeester bedankte Binnenkort zal de gemeeotersad eeu nieuwen burgemeester kiezen waarscbynlyk Slrobach een goeden vriend van Lueger Dez e wordt natuurlyk eerste ouderburg meester en bet ia te hnpeu dat da irmee de zaak geaobikt is Hat Uuis van Afgevaardigdeu zotte do baspreking van het kieawet ontwerp voort Ar tikel twee laat de landdagen sedeeUehik de keus o 7 rechtstreck cho of trapsgowyze e f N MVJK f tuaachsn kiezingeu in de vijfde curie uiaHr de moeate sprekers die gisteren bet woord voerden verklaarden zich vóór algemeene recbtstreekacbe verkiezingen De minister preaident Badeni verzette zich daartegen De regeenng was bereid de rechtstreeksche verkiezingen op bet platteland toe to laten als do landdagen bet verlangden maar hy verzocht h t Muis niet op algemeene recbtstreekacbe verkiezingen aan te dringen en het artikel in den vorm van het regeeriugnontwerp aan te nemen Met een enkel woord maakten wy meldiog ran de vrees wolko er ia Rnasiachuregeeriiigaktingen bestaat over de bedryvighoid binnen de revolutiounaire party m vorbund met mogelijke nauaUgen ter gelegenheid vnn de kroning te Moskou Zoodra de pohtis in Ruilaud de reuk kreeg dat er iets voorging nan de overliide zette zy eon aautal verdachte personen achter slot eu grendel maar hiermede in nog niet de bezorgdheid weggenomeu zoodat men de meest uitgebreide voor orgsmsatregelen noemt ja in omvang moeten deze nog die overtreffen welke gent men werden hy de kroning vau Mexandor lll toeu de strijd tusschen de overheid en de terroristen iu Rusland het hevigst wooddo fn hoeverrs men tbnus met ovordreien angst te doen beeft blyft ai la wachten dat echter de ontevredenheid over de tegenwoordige toestanden steeds meerderen omvang verkrygt onder de tluaaische bevolking wordt door vertrouwbare berichtgevers nit St Petersburg beveatigd Gelyk altyd by gewichtige gebeurtenissen in het leven der soavereinen verwacht ook thans het Hussische volk een daad een daad der bevrydmg van dea jongen czaar ter gelegenheid van yn kroning Wat deze kroning zal brongen weet niemand en wat het keizerlyk rescript by de kroning uitgevaardigd zal bevatten houden de weinige personen die met den inhoud eyn bekend strikt geheim Te m ior aandacht verdient daarom wat door mot de toestanden bekends personen als een feit wordt gsconatateerd dat de publieke opinie voor zoover zij verlichte kringen vortegenwoordint met opvallende eenstemmigheid verlangt en verwacht dat de keizer op den dag der kroning zyn onderdanen volledige geweteuBvrijheid zal toostaan Als wnar in wat men met betrekking tot de nieening van den tegenwoordigen cziuir ortr de wrerde vervolgingen waaraan zfkere godsdienstige sekten onder ds ultnireaction naire regeenng van Alexander HI blort stoadsn verhaalt dan bestaat er voor die boop eenige grond De zoogenaamde Unitariëra werden onder do vorige regeering iu de westelijke eiudewestelykc prov nHün van bet Russische rijk op de onverzoenlyksle wijze vervolgd By misso s werden zy naar ver afgelegen provincies gezonden ala 7 zich niet onvoorwaardelyk aan de rechtgeloovige kerk wilden onderwerpen onder bedrniging mpt do strengste straffen werd ban verbodoo mf t de buitenwereld te verkeeren Eerst langen tyd na dtf troonsbestyging van Nikolaas II feroamea de ongelukkigen dat er nn een eenigszins vTysioniger gseit hoersebte zÜ ademden op Men weet niet boe zy het aanlegdon maar het gelakte eeiiigen Unitariërs bno hariverscbenrends klachten ts spelen in handen vau de comniissio voor de verzoek cbriften Zoo kreeg ook de jonge keizer er kennis van die moet gezegd hebben Dat ia cbandelijk ik geloof dat het tijd wordt ook bg ous io Rusland geweteosvryheid te aehonkeo Ala Nirolsas II werkelyk met zulke goede voornemens is bezield dan blyft het toch nog altijd de vraag of bet hem zal gelokkeo de gr ote reactioiuairo macht Bn den adel en van de geostelykboid te verwinnen