Goudsche Courant, vrijdag 1 mei 1896

35ste Jaargang Vrijdag 1 Mei J80Q No 0055 STOOMBOOT MAATSdHAPPU DE VOLÜARDIIVG bel j u stut Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Ad verten tien tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uilxondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Kommer VIJF CENTENj Agentuur by de Firma Wed BOSiUAIV leGMa Inii la Diiik mil A HliiM inN Zoos j r Atlerwegebfkroond met Eere Diploma s tioaden n Zilveren MedaillAB beneTSDH Kere Diploms Ooaden Medaille en Orkificate of Award of the World Hygienic Exposition Chicago 1B93 is het lereldkrwd Pruiven4rsl lloflg Exiracl MELIANTilE UIT 1 8 Uuiimala Ktbrielc OE HUNIOBLORMt H van Schaik Co goTevtigd te ti Gravenfiage Gésn raiddel is of kan vorden aitgevond n welke de Melianthe orertreft net is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de T6le en rerschillendü bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMfDDBLJJK de strengste hoest en verouderde borstkwalea Dadelyk na het gebrnik der MËLIANTHB doet zich de weldat ige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTME bewezen zyn de overtuiging dnt hare uitnemende en geneiGende eigenschappen op prtjs worden gesteld De MELIANTHË ia verpakt in flacons van 40 ots 70 ets en 1 met gebruiks anwBzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te i Gravenhage WIT Verkrijgbaar by F H A WOLFK Drogist Markt Uouda B H ViN MILD Veerstal B 12Ö te Gouda A BüüMAN Moordrecht J C RATELAND Bos op B V WIJK Oud€wa T i Ken ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der ZelU bevlekking Onanie en geheime nit iipattlugeu in neb beroemde werk Dr lictau z KLFBR WAKING Hollaudsohe uitgave met 27 afb Hrbs 2 gulden Ieder die aan de versifhrikkelyke gevolgen ran deze ondeugd tydt moet hel lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlyka duizend van een zekeren dood Te verkrygen by het Verlags Mogazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediiu ook in postzegels en in ttkeu boekhandel in Holland DAMES Attentie t H t bettt ontohadtlykft to Ê makkclyksM pottamiddil voor HHrao VVI tD vooral dame an Klnderaehotnwtrk Bid Is d Apprtiuur van 0 H Mllllsr L Ce jJ Pf Bsrlls Beuth Slr 14 Mtn lttta co I op naam cti fabrieksmerk Verkririkav hy Hmtm WlnksHeri In HhHii rk flalMtirtaii r iryifl ini iiii Q n rul D rct ly Wf rdaniana AratiM J Lijders aim Daaw of liurworin drooge Tochtige Hcbubtwntlauwiroriu en h t met leze kwaal gepanrd gaande zoo oiidragelük laetige Jeuken der huid aUouk elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by ben die door niemand genezen konden worden door f r ÊÊebrü t rieeUenlod OnaehmUIIjk iebrulU Ultweudlg Prii e julden Ned Ct t geu Toornitbetaling per poetwiieel ook posttegel waarop toezending Tolgt ir Tan port en inkomende rechten Verkrügbaarbü de St lUnrlen Orogerie Jnn Dnil oh laod i Ufal b de beate htwririni tefiin Juilii Wai Rkeonaliet I ealiariiMa kortom j Aitorfali ExpBilBr Ylt u4etkelMlMMiMlt aMaati i ï AÉirf liilx wi Vit neet aa t mU ia ieder kahfenn s Ailnir f ili ExpeiJér Pl a W Hut e aeat M flM it IwtiTeeikaadaii In de niaeti i lkekaia en l iif ki Rlektw Ol te eMvdaai Te Oonda bji A WOLB K ilttU A U4b en UE LAAT en VAN SON apotheker Markt 40 or Hark iefinaéetré L itmMMlijfing tot deelneming ill de Kansen Kit loor de den Staat HamUar jWurl or le oote 0 l llut ry wnariii zekt r to Millioeii 74 900 Hark KAtronnt ii raocten wonltir Do prijti ii vaii le tj veel vofj iJeel biedöude HMioi0rij die volgena het pUu ilccbU 112 000 i remie an I0 000 M 1 pry it 200 000 M 1 priji k 100 000 M aprgteu k TfiOO M Ipnj lp rijs I priji priji prijzan 1 pnja 5000 M 3000 M 3000 M 1000 M 400 M 300 M 46 prijzen a 106 prijzen k 208 prijzen 788 prijzen i 1848 prijzen a 43 priJMn u las iryi aïOO 150 M S 887 priJEgua 165 M iUÏ pr alS4 104 lOOM 24Spry i 7 4 tM totaal 50 940 prijzen 70 000 M ik 6B 000 H a 60 000 M n 66 000 M a J no iiA k 40 000 M 8 pry üii a SO OOO M l 21 piyteaa 10 000 M e worden dezu in tsnige maaiid n in 7 klaiHöii mtf el i jt l ft lluofilpryi lil ite Ie klaise lifNlraaxt Vfnrk 50 000 itijKt in de 8e kl tul 56 000 M in de Se tot 60 00 M ÏQ de 4e tul 66 000 M in de e tot 70 000 M in defle tol 7fi 000 M Ill de 7 toi ÏÜO OOO M en met 4e preuiio ran 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de aorile prystrekking die officieel ia vuKtneitdd kost oen goliuel origineel lot slechts CJuld 3 60 eon hntf nri ineel lot alechte fiuld 1 75 ern kirert orJKinesl lot slechts Ould O éO It drTo di p uoin6r ui dn loterij oiitvanfft nnf evrangil onmldilelhjk iin do plaals goKad liebbi rido trekking da jfRcierl Irukkinnslijst Tn kkingsplnn voorsten au livt Wapen van di n Htsat die de prijs van de loten en de vorüeüling viik de prijztm over de 7 klaaien naugeeft emood ik op anovrage gratis Do uitbetalinj uii vcr ondiii van de prijzen f esrhtedt door mij dirvot en prompt aan de winners un ondtir de itrengile gelieimhouding gtm li ilere bestulliiix kun men eeuraudig IJP V I postffisiel opgeven Men wende zich dus met de aso vraag om t oeteuding van loten voor de spoedig plaai hebbrnde trekking zoo spoedig mogelijlc of uiterlijk tot ff imÊtr 0 k met vertroiiwoii tol Samuel lleclis li r seiir Ilankier oii Wiiiulkauloor in IIAMUURO Duilirliland UmV t Pül E OUDE m SCHIEDAMiMEB GEUEVEE Uerkt NiatlTCA F Vorkrdabsar bij PEÈTERS Jz Ma bewys van ochtheid ii ea et en kurk taods voorzien rau don naam der Firma P HOPPB StoUwerck scJie Borstbonbons geftibrioeerd na vuomchrift yu den kon Universiteita Prof Gehm Eofrad Dr HtriMt Bonn hobbeo sedert 50 Jaren als Terfacbtond tniddel legen hooeten heesckfaeid en aandoening der ademiugs organtn yitateekende dieniten beween By spoedige afwisaeling Tan warme en koude lucht is t bijzonder aanberelena wardig een bonbon te gebruiken Verpakking CMe pakjee I 25 o nt üm WINKEL CT Alom voi rlJgbMr Te beginnen nier 1 Mei 1806 vaart de Boot naar Anisterdam Ie i n m ïq plaats van f en op Vrijdagf naar de Veemarkt te Leiden te iJ 30 snachls in plaats van 4 Alle andere diensten vau QOUDA onveranderd Stoorta Toootd ieaa st EST A FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht 0AQKLUK8 uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten ran 00 UDA naar UTRECHT dee morgena ongereer ten Meven en dei namiddags ongereer ten vier uur Met dezen goederendienet beitaat ook eeiie zeer goedkoope reUgelrgenheld voor Pa agier naar UTRECHT en tnaioheugelegen plaateen Kantoor Xieuwe i eerstal Ue Agrent II J MOEItBI i K BONBENTLEESCBSSOOS U lOENDEümi m M ROTTERDAMSCHE BROOBFABRIEK VLBESCIIBUOOV per 100 X O 18 50 KG 9 50 25 KG 5 25 5 K f 1 15 1 K O 24 Ct HOESDEItHBKt per 100 K O 17 50 K O 9 25 K O 5 Alleen verkrijgbaar bij JAC WOUDEITBEIIG MABKr A 103 ÜÜUDA aar MOySTBRS op aanvrage gratl en franco Aan Zeniiwli dei s en Zenuwzwakken Thani ii ile S6s opUgtf Toracbsuflu van het bonk JJe 2e uuwzlekten en Beroerte Middelen ter Toorko BeproBtd ea sanbevolen door de heeren l tor i r Merinléra F riji II Frengruber JJujardlD Bau inetK Pnrij BOUChOt Parqs iTieii lutli Ur Scberlng Kmi Om R ih i r Cyürkoweoh ky VVaeneii JOpperaUfarts Dr Jeobl Wepuen Üpp r til rl Dr Solliesl Km tbfiriiDr Darses l i iji Cb f irU UrPrestier Aken Ditiricturts r Groesmauii oh1uij 0n niti Dislrirltnrti Ur Busbaob Zirk Krankiirn Dr Stelngreber Cbarüntoti omul Ur f ABohenbaoh Corfu l r luril Corrazza Voii tie Angovllla Pur f Lavabre l urgi Wille Taufkircben CabillOt Arcaolion Fortget LouMo Uuilloaeau Bor lo ui Labatut Roriuui Bougavel l Fer rièro L Hirsohfeld WöODOli Lleber Inmbruok Hammer w uni Welfier Wmu d Aust Brootoii MatuBohlechner Brixo mlng en geneziag tiet doei ra i dit eclija ii kennia te rerapreiden omtrent len lard der unuwzwHkta hare ooncakeri eu xerolgou onderncbt t von tn g neeinf ta tinden liet handelt over het bekeud worJen van la Pjt raiolDgiaohe ontdekkiait boe op de eeavouiligat denkliare frij op ona leniurgeBlel kao eirarkt worilcn en wal met eou auoees dataoowel een fcroot aantal uitatekende artaen ale de j enceak lndijj e para aanleiiltnf lot diaciissia j eKOvun hoeft liet wordt dcrkaiva aan ieder die aan ziekelUken lenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtlgheld lydt relkii Zlrh kenmarkt door babitucelr hOOldpijn migraine congestie groote ge voeligbeid opgewondenbeld Slapeloosheid algemeene lichamelijke onrust en onaangenaam gevoel venlor aan zieken die door Beroerte getroifen lijn ru aan de kovoIkib daar van lydan zoomede aan verlammingen Spraak verlles oi moeielljk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pl n in c ezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosbeid on en die reeds geneeskundige hulp inliepen on door de bakende bulpmiddjlen ala outhoudlDgs en koudwaterkureu inwrijvingen eleatriseeran galvanlseeren damp modder of zee baden neert genezing of betering verkregen inde ijic aanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te warden n daartoe reden hebben wegent veiaofinnBelen van voortdurend angstgevoel beueveldheld van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dul ellgbeid flikkeren an donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens ahn alten die tot de l evangeDoemde catbegorieo van zenuwHJderSbehooren zoomede aan bleek ZUOhtige en daardoor tol zwakte vervallende jonge meisjea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die do reactie der geeatelgke bfTigheid voorkomau willen dringend aangaraden zich in het bent van boeeagenoemd boekje te atollen dat franco en kosteloos te verkrijgen ia te Amsterdam M CLI BAN k Co lleilige weg 41 Rotterdam F E r a santen KOI FF Kort Hoofdaloeg 1 Dtrecht l CBRY k POHTON Oudegraobt b d Oaardbrng K Si Patent H Stallen nu mirfi Dii snij rnt annilriuiii mniuu Warnun g i J 0r from Brfal t aaaara PaTefK H SleUaia tmuiim lut Mui u w UMkaaa tnrtkUêtn ymckahmungm fukm Mui tmft ÊJmimmnitlt tvh mi f k n H Slallm mr mi la a a ealar aaiata £ ilaa wiolM akMe naeer lalat W aaliailHia aH aMa t M = FtvMMaa ae aaaafiadaM Mak aB twtai BINNENLAND GOUDA 30 April 1890 Hedeii den ImUUd dkg dat do hoer T G Valette z o Icimd gaf aaii de r kshoof ere bargAracbool en bat GytiiDuiam h bbeD zjjne leertiDffeD bem tot aUcheid b zqü tertrek naar lodië onder betaigitiit ran htttetyk leedweien oter KJin beengaan eo met de beste weotcbeo voor de toekooiit soureDira aaogebodeo all itoflelijk btgk hu mar acbtiu eo De laerUogeD der ryks hoogere burgerschool boden hem etb bronzen beeld aan L abonlaget met eeo albnoi beTatteode de bandteekeoingen der deelnemera de leerlingen ran bet gyninasiam een fraaie klok Da leerlingen Dtemont en de Mofty roerden bet woo rd naoiena de ioogeini de Directeur ler b 6 1 eïi de Rector p ken een afacbeidüwpord namena de leeraM terwyl aan bet Gymnaaiuni de beer Wunder nameos cu ratoron den vurtrekkenden leeraar bolde bracbt De heer Vaktta kan zich veriekerd hou IeD dal EÏjQ Hjftri e werkzaan beid bjj het middelbaar eo booger ouderwjja hier ter atade iu dankbare berinnering iu blyren en dat igae leerlfngea en ainbtgenooten bem atlcH goedi in Indië en aal aiicoes i zgn oienwen werkkring toewen cheii De 2e loit der infanteite O T leger P A J ran Alderwerett an Rosenburgh ia tot Ie luitenant befOrderd Voor het akte iAmeu lager ooderwya gieteren te Gravanbag gehoudea ia o a gtalu d ntej Ma J Uuber albier By resolutie fan den Minister ran Finnncijln van den 28 April jl ia den alhier geataliooeerde kommiea A Zot tor met ingang van l Mei a n gedetacheerd te a Gravenhage Giatereuavoud had de Tnordracl t plaata van Dr Breemer van Ritterdam in eene verg deriog ran bet Ni rerbeida D par 9meot alhier Vele belangatelleuden waren opgekomen om ietfl te hooren orer de veel bevproken Huntgpuatralen Dr de Schepper opende meteen kort woord de bypeokomit en laarnn begon Dr Breemer zgne uatuurkiuidige vi rklaringen der X straien Hij ving nan met een woord van lof aan do pers te brengen daar de Cournnton toch al kort na de beropoide uiOïnding een n ttoerig versUg hadditn sffoTpn van de resul FEU LI E TOK lil Het kon ouk zïja dttt de eau of ander oaaV die op roof uit ai zooaU er volgens Barenibinl in den otalrek van Daneehaht varMheidena rond e wier ven de doos vao da kar had gestolen Ut was ook reeds hg den hew I jdney opgaltomen Ziet fpi het was eens doos die door dat vergalde kruis en dia lettars zevr In het oog vial utJo de laatste tot daa bffer Homo daaroK vervronderi bet mij als de doos warkalijk op het kasteel werdgtbraoht dat Bruff te oiet kiu opgemerkt hebben Lord Dan beweert ook dat hg da doos met geiioü heeft Lord Dane sal natuurlijk niet bekeocea dat hy de doos gezien heeft als hg dte net opzet ver borgen houdt merkte de heer Koae aan Kastelein wat denkt gy er ran F Het is by mg de vrasg mynhoBr of Lord Dana een doel kan hebben om atch ran do doos meester ta maken of niet Zoo ja dan betwgfrl ik geen oogenblik dat hy ie verborgen hoadt zoonets dan zou ik denken dat de doos op weg naar het kasteel van de kar is gastolen Kr is ne verdachte z de aan de rjuk m my telkeits in de ot en springt coide Wdliam L oey heftig tot den heer Hom en dat is dat Lord talen die Prof goutgen van HoUaodscbe afkomst in Duitacliland bad rerkr en met de bekende stralen Vervolgens sprak by over de iichttbeoriëu van Newton en fJoygeus eo toonde soms aan dat de iderëu van onzen beroemden landgenoot de voorkeur verdieodeu Na Terschillende byzooderbeden over t licht te bt bben n eegedeeld opgehelderd door ii ooie proeven gaf hy eene zoo goed als dat tot badtsn nog mogelyk ia uiteenzetting van de Rötitgen straten Veiscbilleude afbeeldingen van voorwerpen ea van banden zeer goed door Dr Breemer mei de X stralen gephotographaerd werden door bet publiek be7iehtigd Met groote oplettendheid werd door de aanwezigen goluiaierd naar de vootdracht die onafgebroken duurde tot kwart voor elven Miiscnien zal later wanneer de vruchten dez T uitviuditig zich meer hebben vertoond eene derge yke beapreking der Kdotg n atraI en oog meer aaotrekkelyk wezen dan dit nu het gev l wa Uet BttHuur vau het NyverheidaDcpartcmerit verdient onzt n dank voor de gelegenheid om wal meer te veruemeu aaugaaitde dez inventie Vooral de proeven werden ook door het gehoor tan zeerste geapprccierrd Tot ondt rwy er aau de Groen van Prinitererachoül Ie ilaarlt m ia beuoen d de beer J Van der Sjek WtódiDg teen Voor liet gerecblsbüf in Den Hnag diende gietaren de zaak van de weduwe van den agent in cogonc te Uotterdam die in evD singelgracbt te Gonda verdronken is tef eo de maatschappy by welke die inan tegen ongelakhen verzekerd wai De vordering tot uitkeering der verzekerde som was door de rechtbank te Rotterdam afgewezen op grond o a dut da mogelykheid tan zelfmcford niet was niigi nloten Deze bealissing werd no beetreden door mr Havelaar uit Rotterdam die meende dat door ei chereaae genoeg is bewezen en dat bet aanwezig zyn van selfmoord of moedwil door dema t6chappy dia er zicb op beroept moet beweren worden Uaar al wnra dit niet oo dan was 7 i toch door vermoedens bewezendat aan zelfmoord of moedwil ni t to denkenvatt IJoor hft vonnia der rechtbank ward volgens pleiter de risico voor de verrekeringamaaticbappiien zoozeer beperkt dat een veriekering tegen ongplukken maar weinig belangm erl heeft Mr Knottenbelt eveneens uit Kotterdaro verdwügde nnnieni d maatschfippij het vonnis Dana luit gaf dt doos naar hot kasteel te brengen Mitchel had aan T ord Dana f eiagd dat ik de dous had opgeitisoht dat ik mpnschen was gaan bnlen om haar naar de berberj la brengen en toch liet hg de doos opladen en naur bot kasteel verfonron Ik durf er alles om ta verweddea dat hij de doos heeft Wat moeten wg iianvangfn mijnhotir vroeg hij eensklaps Dat tal ik u zegge als gij eerst bedaard wiltgann uitten antwoordde de heer Home U verdenk lyjrd Dane ook ea daarom moeten wij do zaak t e daard overleggen De jonge Lydoey sloot de deur en ging litten hij hield ctoh zoo rustig als hem iu tyn ongeduld mogelijk was Zy waren alleen want da kastelein waa beneden geroepen en de heer Home liehandelda de zaak bedaard zeide zijne maening a gaf zgn raad Ka terwyl hij sprak geraakte de jongeling meer en meer overtuigd dat Lord Dane de doos op bet kasteel verborgen faieU Hij waa een oogenhlik in tweestrijd geweest toen BrufT om had aangetoond hoe ongegrond xyn vermoeden was maar dat was voorbij en h twyfelde er niet meer aan of de doos w as op het kasteel Later ia den namidds begaf hij zich naar Da neshaldHall om met Squire liastei over da zaak te spreken eu ontmoette dien heer aan z ne deur toen hij op het pnnt om mat Lady Adelaide uit te gaan Het rytaig stond voor de deur en zy schenen haait te hebben Ik vroM ïlat ik ongelegen kom merkte Lydoey aan Ik wilde a gaarne over zekere uak spriken tjnheer I ier Hat was de eerste keer dat Lady Adelaide dvn O ft op grond dat bij een versekering tegen ODgelnkken oiet snik een groote riaico voor de muisebappy mag bestaan als by en gewone Uveosverzekeriug Teo bewgae hiervan kon dieoeD dat by ongelnkkenverzekai ïog de te bjtflen premie minder bedraagt dao by gewone Uveoavertekering Voorts hteld deze pleiter vul dat in dit geva bet niet aanwezig tyn Wi r elfiuoord dpor de eiachereeae moet beweUD worden daar deze immers bat ongeluk te bewijzen beeft Uitèpraak 8 Juni De gewone jaarvergadering van 4e leden eo beguuHtigera der VereeuJging tot bevordering der homoeopalbie in Nederland werd gisteren oadvr voorxitteracbap van dr N A J Voor hoeve in Diligentia te i Hage gehondeu Vry goa itige medudeelingen werden gedaan omtrent de werking der vereeuiging Du aftredende bestuursleden dr Munting eo luitenant Uuymaer vao Twial werden herkoirn De voorgestelde afcatutcn wyzigiogan cnogulykkeid tot vorming vau afdeelmgen ook wanneer alechta 8 lecUn zicb vereeuigeo en stemrecht op die Aldeoliogirergadermgeu 0 k voor begunstiger werdeu goedgekeurd De votgeode jaarvergadering zal t Haarlem pUata hebben Dr v d Borne wèea er op alt bat dit jaar een eeuw zal geleden xijo dat 4r Ilabneeoann de stichter drr homoeopathi é e weUoscbap zyo aerate geicbriftea uitgaf Een feettetyke berdeftking van rfit feit werd in overweging genomeo GedoemJe geneeskundige zal op eigen kosteo de vereeniging rertt eowoordigen op bet dit jaar te Londeu te boodiu cuogref Door den heer B Katf te Amsterdam waa by den gemeenteraad van Süboonhoven aanvraag gedasu om deo dsar op bet atadhuis bewaard worlendeii zilveren riqgkraag van gravin Jacoba van Heieren te mogen koopen De lUnd besloot met lU ittemmao ttwin 1 het xuldzaam kleinood oiet van de haod te doen Enkele Jaren geleden werd er pUp naar meo legi f 60 000 voor geboden Vnd Üa gemeenteraad van Schiedam h ft af wyzaud beschikt op bet adres van den kerkeraad der Ned flerv Gemeente nldaar om de kermis af te rchaffeo of althans te beletU n dat de kramen a Zondags geopend zijn De Schiedami che kerm a bl ft dus in baar vroegereu vorm gebandhiiafd jyngon vreemdeling oiitraoolte £ had hem op straal wel eens gezien en egii bevallig uilerlgk was bfcar niet ontgaan I ady Adoialde behield oog itgeds eenige voorlirfdo vmir mannen met een knap voorkomen an zy was nu ook weder allervriendelijkst jegens don heer I ydney Ik hoop dat vt oone haast is by de zaak waarover j ij te spreki n hebt De haar Laster staat gereeti mut ray uit tn gaan en ivij lebben onsreeds verlaat Kunt gij het niet tol van avond uitstellen f Zaker dat zal wal gaan hernam de beer I ydnoy Weea dan zoo goed heden a ond terug te komen mijnheer l ydney voegde Souiro Lester hem toe Zoo laat als g ij wilt om acht of om negenunr wanneer gy verkiest Uiy Adelaide zal u een kop thee schenken Do heer I ter inocht ilen joügan Lvdney gaarne Igdeo Hy had hem tjjn dank betuigd voor da dienst dien bij aan Maria bewezen bad op die wijze hadden zij ke Dts gemaakt en elkander late van tgd tot tijd ootmo t en toegesproken De heer laster zag hem voor eon gentleman aan enders zou het nooit by hem zyn opgekomen hem aan zijn buis te ontvangen Ert Willig Lydnoy kwam behoorlijk tussohen acht eb negen uur Maars toan de bediende hem naar de tmI wilde geleiden zeide hg tot dezen dat hy zyn meester eerst a leen waoschte te spreken Hywerd dus naar de sludeorkamer van den heA l ler ge bracht en deze kwam hem tegemoet Het is geen gaaebikt uur tfm zaken te behandelen ea ik moet beginnen met u daardoor om veraabeonintc U vragen mertle ds jonge Lydney aaa De T 1 oaltTieg bet volgende telegram uit Ned IodM De mareohatniiet verraateo de beotiog Batob uaby Toeagkoep nwt groot auccee De yasd kreeg loveo doodeo tarwijl wy vyf man gevangen namen Aaa onse cijda werd éia vao licbt gewood Blykeiii by bet deparUmeBl É irionilD ingekomen telegraphische berichten van dao gOQ erneurgeeeraal vhq Nid Idië zyn io Atjah aan de gevolgen van bnooe io de jonget geleverde gevechten bekomen wooden overleden de ta laiteoaot der artillerie J B Zoo ea de foaelier B Stoppeleoborg alg aUmb No 38824 H H M M dt Kontogio en de Koniogia Kegeotea zyn eergïaieren io goeden weUiaod en hg mooi weer te Faalanaeebad oaby Thuii aangekomeo Dr Porbei Wlnalaw een Eogatech geleerde beelt op bet ooogrei voor geraohtalijkegeoeee kuoda te New York mededaeliogeo gedaan omtrent Jack the Hipper Deze lou eeo atudeaftin de geneeakunde zyo eu tbani vertoeven ineen krankziooigeDgulicht Toen man bem ontdekte vertoonde bg reecU teekeoeu van ongeaeeelyke krankiionigbeid Ken kippeboer io de Blaokenatraal te Aai sterdam loo deelt meo aao het Votkadgb mede kreeg Dinadagavood eeo booggaande rozia met ijjo vroaw Deu verweet hem toen io t bgxga vao eenige bnren Ie midden van bet ergste van deo twiit dat by voor tWM jaren in den naobt toen de tiagar Schot aan de Ceintuurbaan varmoord wai bebloed en mei eeo stuk vleMch beladen thnte waa garbmeo De politie van een en ander in kenots geateld ving terstond en oudertoek io de aangegeven richtiog aan Naar de N R Ct verneemt ii aan da kaotoreo der registratie en hypotheken bier Ie lande bericht ootvaogen van den minister van financilia dat de op die kantoren werkzaam zgnde beSedigde klerken koven den leeftyd vao 2A jaar althans wat de fooroaamste kan toren betreft io disast van bet Rglt Bollen overgian Ia dit bericht juist dan is in t voor de betrokken personen een filicitatie waard Uit hun vele venoekaehriften aan Kegeering en Kamera weet meo hoe halfalacbtig en des wege onbill ik bon poaitie totdu ver was Op nadal zy atkaoder de hand gereikt n lich naderg i badden Gy lijt hier als ik het wet hab vroderaohter De keer I eaUr knikte losatenmend Dan heb ik u aen verzoek te doen waarover gÜ leer verwonderd zult z n Ik kom u volmaebt vragen tot aeno huiszof kiug up bet kasteel Dane De heer ester bad niet meer verwonderd kuunea zjju alt men hem volmacht was komsa vrrzoaken om huiszoeking te doen in zyn eigen huis Hyz den heer Lydney een oogoublik varbaaad en sprakeloos aau Om hutszooking te doen op het kasteel Dane herhaalde hd Da jonge Lydney verklaarde ziah nader De heer Laster wlat reeils met heel Daneabald dal da doos op zonderlinge wyze verdwenen was want het plaatsje was oog als van ouds een echt tMhbelhok Geloof mij myaheer IrfWter die dooi is op het kasteel Dana en wordt daar met opzet verborgen gehouden Als iets de verbazing van dea beer IvSater kon hebbeu do n loonemen waa het zeker deze betuiging Hy scheen er geraakt over Welke gronden hebt gij voor eene dargelgke veronderstelling vwoeg htj op lierlspeadon toon Ik leid mnae gvvolglrekkmgen uit feiten af was hst aatworird Wie t Lord Dane bat rerbt zich mat die zaak in Ie laten Mitchel bad hem gezegd dat da doos my toebehoorde dat die don groote waarde voor m aokeen te hebban dat ik hulp was gaaa vragea om ze naar de karberg Ie brangm waar ik loieerde U ordt v vol f