Goudsche Courant, vrijdag 1 mei 1896

S 0 U U 1 4 HSTItSiH Goud M 87 8 81 10 01 10 87 IflO 8 81 4 47 1 U Am l rrf K ai 8 14 O it ll 1 1 18 4 8 8 48 11 10 topt t lwH lorF I lilMli iid i en BMiw t Knil H U kwilotp kan TerteeoeD in deo Qacht W Braadhorat an J A Kloppert Hendrik onders J Sebenk en C van Antirerpea ONDERTROUWD J van d Stroat en A Boer PANTAISE HOEDEN lilrec ISÉoürweffverblDdlDgen met GOUDA Winterdteost 1895 1896 Aangevangeo 1 October TUd vao Urcenwltb uB OOll D ROTTIBBi M A a tn DA 11 JA IA1 inKJ l Aa ISO lOJ 9 U A A XKA K ftl 7K III fill SKI B K l S OOVDi ROTTIXBlU 1 S4 9S a 44 U M t II f 114 U tl 1 44 a lO 4 01 HOTTtllDA U e o U S 1 7 88 7 1 O 8 18 tS 8 48 11 80 8 48 t lS a ii 7 10 10 10 1 10 U 10 41 10 4 7 4 DIN HliG GOUDA GOD 01 OKN H n 1 81 7 90 7 48 8 30 8 l 4 10 1111 8811 111 88 8 44 8 5 3 48 TDOTb 17 10 17 1 41 Z Zegw8 n 10 88 1 5 Z T lt S 10 48 8 08 Onuda S37 5e8 U 10 1 10 84 18 05 18 488 17 3 14 S i 4 18 4 48 UomU 7l i0 10 10 U IIU I l 7 8 47 4 4 17 7 14 7 49 f M S 14 I4 11 Ï M 7 4 47 U O H 40 4 17 01 1 0 Ï Ï JW 7 1 11 1 H 4 1 0 U oorb 1 07 y O 11 17 1 01 liHI B lli ia 17 10 07 10 4 U U 11 41 1 0 1 17 4 0 4 17 10 11 10 17 tlO Mlt 4 Stopt 1 Blmiv jk Kruiiveg o Noot iorp L dioh ndBB en Htkwidorp U T 1 J C H T 0 O n D A OOrDl UTJtlOHT 0i 10 10 10 17 11 4 i tO 11 14 i 87 ll 1 4 a 87 I l 11 4 1 10 S 08 10 11 84 1S 60 8 10 8 88 4 48 6 88 10 88 11 5 t 4 18 6 88 10 8t t M 4 84 l 44 18 07 1 88 3 48 4 87 8 80 7 0 AMSVikDlll AOUDi 8 8 10 l i8 8 88 4 10 8 84 10 14 18 88 8 88 8 80 8 17 4 1 4 47 i tl 10 1 7 10 lO M 8 84 1 0 e l7 7 18 8 41 10 87 S 0 4 4 8 8 t 04 f 9 41 11 18 ttoppea ta BUkw k Kniswag Nooldaip LiUMbMdaa aa Uakaai HioiiUr Öpreuger tui Eyk ludilto eg roor vwlwtcriag TM faoD lot out gvriag boop gMtflld en die blgki dan ook oiet befchaamd t ego Wftt DQ oog lcefaU Toor da Toopoumate kutoreoc voronbod wbyat orda apotd lg Baiii Naar de liberala Nadarlasdar betiraekUad dat a at 1 Mai zal wordeu fargroot rernaamt ia da algameeoa maatragal diaotereeukooiitig da artt f ea 7 der Veiligbeidawat aau hoofden of beatourderi ftu fabriekea au warkptaatwD cakera aifcheo Kal opïaggeo io zoorerre gereed dat eati dezer dageo bat geToeteo aa Kamen ran koophandel daarorer zal wordea gatraagd üe maatregel berat 22 artiketea Op meerdere poatflD wordt afgewfkeo ao bet bepaalde ia het Kou b aluit dat uUfoering geeit aaa art 4 der arReidawet Zoo wordt tea aanzieo rau de hoogte dar warklokaleo ateed rekeoiog gekoudeo met de vrga lucbtrntuite dia voor elkea arbeidur aauwasig il terwj oorta reracbillende aiacheo wordau geateld naarinata bet werklokaal geheel oieuw tl na bel iu werkiog tredeo der veiligheidswet iu toen baataaode gebouwen wordt geredtigd of reeda voor het ia werkiug traden dar reiligbeidtwet in gebraik waa Naar de gemaakte oaderMbeiJiogeu moet reip bj gte en irye taebtraimta per arbeider bedragen 3 M en 7 M tan mioate 2 50 eo ü M ea ten minate 2 50 an 5 M Giateren ochtend ward door een agent run politie ia CroOBwyk ta Kotterdam aaogeboudeu Jan da Jong die op last van Aria van dan Boach ait Zavenbuizeu wederom een partij olecbt vlaaacb IfHchtta lu te voerenNaar het abattuir gubrauht bleek bet Tieoacb afkomstig ta £ jii van ouchtare kaJTaran dia hun DalnuriykaQ dood waren geitorreu zoodat bet TO ir conaaaitia ougescbikt werd geacht eu Tarnietigd Meu meldt uit Beeatarzwaag ran 28 dezer Uedenochtaud werd oodanka bet Terbod van den burgemeeater weder appi l n Beet gebonden Tegen den appiMbouder fl Buneu van igehorne ia procea rerbaal opgemaakt £ r waren alecbt 200 werkatakert tegenwoordig Da houding der bevülking ia ruatlg Ë n gedeelte der rgkAvatdwachtera ia naar hnia geznnden terwijl brigadier der luarecbauaaee met drie mauiebappen te Öeeta biyft geatatioueard De kantonrechter ta Bw giateren nitapraak iu da zaak tau den bierbnlabuoder J P Buitera aldanr tegea wian door den awbtcnaar bg bat O M wegena rerkoop ran sterkeo drauk in bat klein zonder vergunutog aéne week wegana verkoop van aterken drank aan mindarjarigea veertien dHgeu eu wagnDa het houden Tan et ü huia waarin batardapelen werden gehouden zes maanden gevanganias raf waa gernquireerd De kantonreohter oordeelde alleen den er koop tan aterkeudrauk aau een mindarjar ga niet bawazea au Teroordaeide den beklaagde tot een heohteuiaotraf van 21 dagen en een geldboete ran i 00 snba 2 inaaudeu becbteniaatraf De eisoh tegen deo klompen aohutter ta aQrarenhage ii f 55 boete wageoa TeraohiMende overtcediugeu De oouoluaie au eiach di aan den Hbutteraiaad achriftelyk wordt ingezoiiden door den auditeur o vereen kome lig art 41 van het kou beil van 1B2U betrt fitiade de cbuttararadeu ter keoniii gebracht ran dan beschuldigde De uitspraak ran den ohuttersraiul zal in de volgende week geaohieden a 40 1 47 14 0 01 a io 67 01 i t4 so 7 7 U 7 7 4 7 it I S IO I IO t i I M Oouil MoorilrMbt Niuuwerlrerk Oi wlla HottonUm ïoUenlui C HlH HiwwerltB k lioonlracb t Qoudn loudi i H I S 7 1 t il UuiW i tO i4 Woirdw S i 7 0S 8 1 Ulrechl Il f a i 41 f ff Nur AnM rd B Kergiatereu i te ZwoHa met tromalag nfgekondigd de Terordeoing nopeua hutaluitingauar ras caféi bierhuizen tap ergen en Hal i nu bepaald op haUeen dea uachtu terwyl de burgcineestar m hnitengewone geralleu onihefliiig m$M Un aiat ïiUer dan 2 uar rgiateren werden op laat Tan daaatatioochef Ui Rozandaal aaa baJMrda heer ea dama eit dea tram naar Antwerpen rarwijderd omdat zg harige razie hadden De man wilde zich aa r België bieren met een andere rrouw Te KozMdaal kwaai aya aigeu vronwbghem deze waa otat deoialfde train madegega o echter ia een anderen wagen Zoodra h zgo wettige ederhelft gewaar werd trachtte hg te riuehteu maar zg hield beu iterig raat tot da politie b dea nedaoam De ongemakken vau bet milliardaobap Een rreeraile geacbiedenia wordt oit SanFran ciaco gemeld Men rerbaalt dat een poging tot ontroering ran Cornelius Vaoderbilt deo befaamden milliardair die op het oogenblik in Californië raiat beeft plaats gehad Een rooverbende had het plan gesmeed den treiu waarin Vauderbild zich bevoud te doen stoppen en den millisdair geTaukalyk naar onbewoonde streken te roeren £ ea enorm losgeld zon de prya zgn roor de rrijheid ran dan gerangene In gezelschap ran U ran Zinderen Bakker wethouder ran Opeterland te K irtdKwaag Fr bezocht giateieu dr W Jansen te Amatel am zoon rau den bekenden weldoener aldaar de door de oomraiaaie aangekochte woeste grondeu in Friesland ruor welker aankoop ontginning enz de heer Jansen 8r aeue som rnu f 45 000 diaponibel stelde ooaU bekend is werd de heer vau Zinderen Bakker door den beer J uilgenoodigd zich met de leiding drzer werkverschaffing door on inoiug enz te belasten ü b De door koningin Victoria ingesteld a Royal Victorian orde zal in de eerste plaats bestemd igu voor Britiche en amlüre onderdanen die zich bg ooder onderacheiden bebbea jegens de persoon van Hare Majesteit Naar aanleiding ran deze vermeerdering vac het aantal Britache ridderordeo achrgft de Loodensche correspondent der N ft Ct Bet deel uitmaken vau een onr er hoogere orden is een hoogst kostbare gescbiedeoia Niet alleen toch syn de rarsieraeleu doorg ans min of meer buitensporig maar ook beeft elke orde meer dan ééo nniform De groota uniform ran de Kouiebandorde met hare talrgke rersieraelen en baar degen rgk met edelgesteeoten gemonteerd kan alleen door zeer vermogende poraonen bekostigd worden al iadeKuoiehand zeil thans van dookerblouw fluweel ter breedte ran ongeveer ten Ëng duim rerTasrdigd met de woorden Bool soit qui mal j peosei in gouden letteren gestikt op zichzelf misacfaïeu het goedkoopste ordeteekeo ter wereld Bet ia bekend dat de Kouaebandorde aan het linkerbeen beneden de kniAt bereati d wordt Bii oitzondering draagt de honiogin hsar aan den linkerarm De meeste gekroonde hoofden eo enkele prinsen hebben de7 e orde maar staan buiten het traditioneele cyfer der ridders 2ti BulteDlandscli Overzicht in de Zuidufnkaauiche Republiek ia het proces tegeu de Johanoeabargache leden rau het Reform Comitlee geëindigd met bat roooia waarbij ijf aau voerders worden t r ilood raroordeotd de orarige beach uidigden tot zware gerangeDisitrat boete en verbanniug hl Londen heeft dit vonuia een zeer diepen iudruk gemaakt Men gelooft niet dat de president Kruger de wet in al zgn gestrengheid zal toepassen Orerhaast beeft de beer Chamberlain naar sir Hercules Robinsou geseind dat de Kngetache regeering uiet twyfelt of het TOnnis zal veranderd worden en iu dien geeat reeds iu het Parlement gesproken ii oa 10 54 11 01 11 0 ll lt ll t4 i si lO li 10 7 47 ii i 40 f tl O IO 10 11 1 07 i l AH 10 t it i7 7 44 l ll Keu Ttirtegeuwoordiger ran Reuters beefi een onderhond met preaideut Kruger gehail eu ran deu president vernomen dat boopt da Johaaaetbargers kalm eo bedaard de bealiasing der regeering zullen afwachten Heden wordt bet vonni aan het Uitroerend Bewind roorgelegd dat oomiddellgk de zaak zal bebaadeteo Waaracbgal k zal de preaident ook ditmaal geoada voor recht laten gelden eo bet doodvooois der leiders io gevangeoisatraf en verbaooiog reraoderro In Znid Afrika bi giaoeu da udtea ean ongnnfttiger loop te nemen Nadat de oaderbaadaliagaa tusacfaea Engeland eo TranaTaaf laug een aleperd karakter hebben gedrageu aebijnt er thans een beslissing te oddereo Preeident Kruger beeft aan deo minister Cbamberlaio doeo weten dat bg niet oaar Engeland kan komen terwgl de Volkaraad rergadert Beteekeot dit dat bg iu t geheet gcao bezoek tt Londen zal brengen V Dit blyft nog af ta wacbteo maar voor het oogeoblik lateo de zakeo zich oiet goed aanzien üiog bet raa de tCbartered Compauyt af en rao baar vrieoden dan stond het na heet slecht gestald met de bHtrekkin en tuschen Traosraal eo GrootBrittanje Mon toont zffii verrast rerontwaardigd ovAr de weigering rno preaideot Kruger eo zou bet liefst dade yk de Zuid Afrikaansche Republiek binnen trekken om dien balastarrigeo f Boers goede maoiereo te teereo eo bet goud ran het land te brengen io de zakken van den heer Cecil Rhodes c a Behaira de chauvinistische Britten zullen wé I niet releo verbaasd zya orar bet besluit vnu Oom Paul om uiet oaar Engeland te gaan 111 dezen tyd nog daargelaten de kwettie dat li j voor zyn reis de toestemming van deu Volksruad bebodft Allereerst zal zijn tegenwoordigheid dringend verlangd worden als over eeiiige dagen de Volksraad byeenkomt HüC et belaiigryke aangelegenheden komeu dan aan de orde welke maatregelen er zgo te uemen in varbaud met da ervaring derlaitste maaudeo roor de toekomst De kwestie der Uitlaoders zal dan in behandeling komen maar terena aal de raad zicb bezig hebben te houden met den toestand van Transvaal nu Engeland aan alle kanten der Rttpubtiek troepen verzamelt om oaar het heet de rebellisti ohe inboorlingen in loom te honden Krnger s overleg zgn staaismanswijsbeid zyn diplomatiek beleid zullen dringend rereiacbt worden te Pretoria opdat uiet alles bedorven wordt wat hy met reet moeite beeft opgehouvrJ Boreodipo schgnt bet oogeoblik voor eenreis van het hoofd van den staat oaar Europa 00 meo ernstige vreve koestert vooreen nieuwenaanslag ran den machtigen Brit tegen de kleineTransvaal slecht gekozen J Wat de mogendheid op een rredelievende oploaaiog der Transraalsch Britsche kweatie opoienw in groot geraar brengt ia de aanmatigende aitdagende toon der cbauviniatische pers te Londen ZmI de miniater Chamberlain die tot dusver den lojalen weg beeft bewandeld in het gewhil met Traoaraal kracht gecoeg bezitten om weerstand te bieden aan de machtige Cbartered Com an7 c wier politieke doeleinden maar at te wel bekend zyo Charabarlain zolf moet teleurgesteld zgu omdat zgo pUnneo berustend op bet bezoek van Kruger oaar Londen mislukt achgneo Wie staat er borg voor dat bg io apgtigeo gemoedatoeatiod zicb uiet door het cbauviniatiscb spËCutatiame rond zich tot eenige ooroorziohtiglieid laat mede sleepen Woorden dpor hem hier en daar io den jongsten tgd gesproken wettigen reler onrust op dit punt Io Dnitschlaod rolgt meo met gespanueo aandacht de rerdere ontwikkeling d ir TraoMraalacb Brittche kwestie Da DuitHche regvering Bcbynt volstrekt niet ran zioe Transvaal hulpeloos orer te laten aau de bekende bege erigheid vao baar machtigen tegenstauder Op bon beurt g3veo de Fraoschen zicb reedt ia roorbaataan leedvermiuk over by da gedachte aan de mogelykheiJ dat Duitacbland bet pel der Ëugelvftcbeu in Zuïd AIrika in de war stuurt nadat Engeland door de Dougota expeditie aan Fraokrgk zooveel ergernis heeft gegeven 7 U 4 80 4 87 8 04 i ll 1 80 1 48 1 88 1 1 8 08 8 18 7 80 8 10 i 4 f 80 18 80 11 80 Utnekl WMtdra Ovduwfettr Oottda 8 19 I AautardaH V dt BhJkwiik I Het kabinet zit ten slotte in elkander aU rolgt Mélii e oorzittertichap en lan lb iiw Parian joatitie Haoolaiu bailealaodaehe zakeo Baribon binoentaodacha zaken Cocbai financiën Baanard marine Ran baad onder wgs André Leboo kolooig Boaaber koopbaodel eo Turrel openbare werken Daar ook de laatste pogiog om aan paar radiealeo in bat mioieteria op te oameo is mialakt is bat min Matine eenigeraata tegea deo wil vao zgn formeerden aaa homogeen Kabinet gewordeo aameogesteld aokal ait gematigden matigdenWant Darlao miniatc r van jnstiiie ia een vrg klearlooze ftganr eo ook Rambaad de miniater van ooderwgg ichgnt oaar netgeen de Déabte ea do Bipabliqa Fraocaiae bat orgaan rau Méttoe sehryven daartoe ta moeten wordeo gerekend Het streven van dit ministerie zai zgn op een verzoening ooder de repoblikaÏLen te warkeo maar da omiMwdigbedeo waarooder het geboren is aa da oppositie der uiteritte liokerzgde znlIeD het bgna ooodzakulgk maken tot eoo miniatane rao atryd Ue Républiqae frao aise het blad vao Miline deelt io eeo laag artikel mede dat Méline da opdracht tot bet vormen van eeo miniateiia heeft aanvaard en dat hy voornemens is heden roor de Kamer te treden met een kabinet van repablikeinscbe rerzoeoiog De opeenrolgeode criaisaen de onmacht derKumer maken bat z t bet artikel Mélinelot plicht thans de taak op zich te nemen welke bg M dikwijls van de hand geweieabeeft i aareobavun ii de ernst der omstandigheden verhoogd door de dreigende houding aaogenomen door da revolutionairen en bestondhet gevaar dat als Méline geweigerd had demacht weer ia de baoden vao deze zoo sgngeraakt Overigens geeft het artikel een voorproelje rao wat het miuiaterie waurachyolyk heden io de Kamer zal verklareo De crisife in Frunkrgk is nog niet voorby of er dreigt er eeo ïo Duitacbland uit te brekeo die rau niet mindere politieke betaekenis belooft te zgn Bioda een pootje reeds liep bet gerucht dat Von Hoheulohe die ziek uit Weeoen is teruggekeerd er naar rerlaogeo zon zgo hoogen post neder te leggen Doch niet hg ia bet die de crisis uu te voorsebyu roept waarbg nt meer hooge persounagea betrokken zjju £ r eehgut in de regeeringkriogeu ooeeoigheid te ziju ontstaao tengerolge ran bet MilitSratrafprxceaa entwurfc waardoor generaal Von Spiti werkïaam aan het ministeri rao oorlog a o a betast met bet gelieele sMilitai justiz wezen zich reeda genookzaakt zag zyo oatslag te vragen Man moet weten dat de Keizer ooder deo invloed ran militairen aan bet Hof welke invloed altgd tegen de verantwoordelgke regeeriug in werkt op zyn bealaitten gunele van eene hervorming in e milita re recbtaspraak teruggekomen is en het voorstel daartoe vei worpen heefl Eerste gevolg daarvan was bet aftreden van generaal Vod Hpitz eo tweede gerolg zal misschien zgn dat de rykskautietier Oa de miniater vao oorlog heengaan als de Keizer ban raadgevingen terzyde stelt voor die vao bet militaire kabioat dat eo soort rao bymioiaterio ran oorlog ia Reeds meermalen heeft de positie rau dit kabinet tot verschil vau meeoiog geleid tossebeu deo Keizer eenerzyda eu deu rykskaoaslicr en bet ministerie a derzgds Uedeo zou Wilhelm in Berigu terugkomen om eeo beslisaing te oemeo Meo beweert dat Hobeolobe en denkelyk ook Miquet alleen dan zullen aaohlyreu nis de Keizer zi rereeuigt met bet ontwerp van deu minister van oorlog dia andera natunr gk 6ók heengaat inzake de militaire rechtsspraak 17 10 04 10 11 10 18 10 87 8 05 08 8 81 8 11 4 10 8 10 17 J7 84 41 47 4 40 4 18 5 17 O 7 5S 3S 14 S St 10 011 1 47 10 S iS 10 11 7 10 8 09 9 07 L0 S4 9 88 10 54 s 9 88 8 88 8 419 48 U lfl 8 18 7 y 7 48 8 9 Voor Hohenlohe zou bet scheiden vao d D kansetit rszetet te gemakkelyker vallen nu bg in deo lua steo lijd toch reeds zoovele oqaangeoaamheden htd met deu Duitschen Et ksdag orer de koloniale toestanden eo orer de nitbreidiug der marine Ouder de personen die ala hy aftreedt roor de betrekking rao ryliskanselier in aanmerking komen noemt men raaf Philip von Enlpnbure tbaus guzunt te Woaoao graaf Von Waldoraea an geoertal Voo Alraaslebea Waaraebgnlgk zat de Keizer wel toegeven omdat anders ook een botsing te vreezen slaat met deu Rgksdag die de hervorming van de militaire reehtsspraak bepaald rerlaogt opdat er eeo eiad kome aan de baaai middeleeuwse be wgse rao raebtapleging in bet leger Sr komen beuchelyke tijdingen nit het Noord Ooateo ran Afrika heocbelgk roor de Italiaaen Hei bericht wordt bereatigd aldns meldt men ait Soeakim aao de G1oIm dat Osman Digna met iga gansche strgdmaebtoaar Ameet is gflgoao om rao daar oaar Admara te trekken Zgo zieken en gewonden zulten te Aneet blyven De paarden zgner manschappen ftarveu vao den honger eo wanoeer er geen roedael komt ralleo ly ook op den terugmaraob bezwgken Verscheiden deserteurs zyn oitgebongerd te Soeakim aangekomen De rerspiedera die te Soeakim an Tokar zgn aangekomen verklAreo dUt Osman Digua bg bt t verlaten vao Uoraaab de be te zyner mauscbappen ten getale van lOÜ oaraleriiteo en 500 mao roetvolk heeft aitgezocht en naar Tote io het diatrict Tokar beeft gezonden om strooptochten ta doen ter rerkryging van roedael en foorage INGSZONDSN Vereenigiag genaamd Algemeeue Rood ïnHulinde goedgekeurd by Koo Besluit rao deo 7 December 1895 No 30 Unotdbestuur Rotterdam Kameraden I Borèngenoeooemde Vereenigiog opgericht te Rotterdam io 1894 zal deo meesleo uwer wel reeds bekend zyo Mocht dit niet het gerat zgn dan diene bet volgende tot opheldering Het uitsluitend doel dez r Vereeoiging is om te trachleo het lot der Weddweu en Weezea Tan alte actief dienende gepeosiooneerde en gegageerde Militairen vao Land en Zsemacbl hier te Lande en in de Kolouijio beneden deo raag rao OfBcier te verbeteren eo wel door gezamenlijke medewerking aan Weduwen duwenen Weezenfouds tot stand te brengen dat door het Ryk znl beheerd worden en waaruit die Weduwen na hel overlyden van baren echtgeaoot en vader door bet Ryk pensioen kao wordea verleend Eeo ieder zal moeten erkennen dat een dergelgk foods reeds lang had uioeteu bestaan aaogczisn het te veel ia het ongloopeud is iu welke netelige omstandigheden de met aten deaer Wedowen na smansoverlgden verkeeren hierin moet votgeo onze zieu wjj e verandering wordeo gebracht an wal zoo spoedig mogelgk aangezien de dood elk oogeoblik gereed staat om oog meer Wednweo in dien onboudbaren toestand ta plaatsen Ala hoofd vaa het geiio is het ooze eerste plicht voor rroew eo kindereu te zorgen eo huu een toe kornak te acbeppeo om roor aroioede bewaard te bigven Het zal natuurtgk elk belanghebb nde eeo klein geldelgk ofüar kosten om dit fonds tot stand te bresgeo aangezieii het Rgk dezen finaociëelen last niet op zich zat nemen doch volgeus onze bescheuleo moening wel bereid zal zgn om het beheer van het fonds te aanvaardeo eo de regeling van bet ereotuSel uit te kee en penaioen oaar verhoading van de storting vaat tr stellen Late i wg dit du geruat aao de goede zorg der Regt ering overlaten doch laten wy als mannen die alles voor bet Orsojefauia eit Vaderland op bet spel bebbeo gf t eo zulks nog doen ook toooeo dat wy bebalvs dat ook nog een anderen plicht te vervulleo heb ien en wel om voor ooze oagelateo betrekkiogen te zorgen dit kunnen wy nog doeo zoolang ona even gespaard blyft doch wanneer wg het tydelgke met heteeowige moetao varwisseleo is zolka te laat eo oogaluk Q dan die Weduwen eo Weer eo die het tot treft eo tot armoede gedoemd zyn want elke Wedswe it direct in staat om voor zicb en eveutuSel kroost te zorgno Er beataan wel ia waar io ona land Ver eenigiogeo waaruit de Wedowe na bet overlyden vao faareo echtgenoot een zekere uitkeering krggt voor ééna doch wat kao dit baten daar zg vrrder oiets meer te wacbteo heeft en op geeo de mi teon Wsteuning meer behoeft te rakeaeo Neeo kameraden t een vast joarlyksoh pensioen al ia het dan ook oiet te groot b Vf f 250 of f 300 per persoon biermede aal de Wedowe gebaat zyn en zal de toekomat oiet zoo duister zyn als tbaos bet geval ia Daarom kameraden ia het zaak om aiet langar te wikken en te wegen en pro oaitiën te maken maar als én man optraden en de R l i9eriog het doel bloot leggeo Waarom zoo oor billijk verzoek niet voor inwilliging bij de Regaaring vatbaar zyn aangezieo wg zelf de geldao voor bet fpoda willen storten wy vragen immers atleea om die galden roor ons te bebeareo aangezien wy deze niet aan particoliere ioricbtingen willen toevertroowen Toont daa dat gg atlao bat bart op de reefata plaats draagt voor vroiw eo kiodereo door Toor dit oottige eo boog noodiga doel QWt handteekaning voor initemipiag te ver leeoeB aa latao wy hopen dat door kameraadschappelgke medewerking eenmaal de krooo op ons streven zal nordeo gevet eo wg oaa later geen verwgt kunnen maken ran aiel al bet mt lgke te hebben gedaan roor het tot stand breogen rao dit foods Alle geageerde en gepensionoeerde militairen beueden deo raog rao Officier van het Ijoger bier te lande van Oost en Weat Indië en rao de Marine die nog oiet tot deze rererniging toetraden wordeo rersoeht dit alaoog spoedig te doen waartoe het zeodeo ran ven briefkaart voldoende is waarop rermeld mott staan ooam Toornaam graad waano gegogeerd of gepensiouneerd en hoeveel penaioen eo die te zeodeo aan den Heer A rao Maanen Secretarii raa deu Atgemeene Boud losuliode Rembraodstraat No 53 te Rotterdam of eeo der volgende adresaen 0 C J Kiewit Laurens Realstroat 7 sGrareobage H Beft Oude Markt I No 15 Middelburg C J Moen Achtergracht Z Z 78 Beider D Bos H B 3 en Gymnasium Wturtchoten H rao I eeawen Middeltaan G12 Breda H Cameron Milit buiten kantine Bergf n op Zoom Slït Vucbterstraat 35 sllertogenboacb F de Pierre Clgraatraat 15 Vliwiogen G J J de Goede Sohrasaenstraat 86 Arnhem A Tan der Krock AdJ O O Gorincbem W Galleé Gep St majoor Willemstad V W Schmidt Ooeterstroat 37bis Utrfcht J Smit Torfsiiigel 100a Gouda W Horoeer Ripperdasatraat 13 Llaarlem J D Smeding Oude Hoofileokerkhof 38 Leeuwarden H lobae gep Adj O O Koodekerke J Bylsma Timmermau Marine de Rgp Ridder gep Adj O O Helmond J Oehimann Benedeubuurt Wageotageo J Ratgers Tafelatroat Maastricht P J Horo J v Leonepkode 9 Amsterdam RECLAME Vrowen en Meisjes p L T daardoor klagen over hariktoppinffen hoofdpyD aaiirallen van daiz hgheid aclieuieren TOor de oogeo gebrek aaa eetlust en moeiten den raad opvolgen van ondervindingryke doctoren en niets andera mneinen dan de door Profeaaoren in de medicgnen beproefde en aaubevotene Zwitaerache Pillen van Apotheker llichard ürandt Dit geneeamiddel overtreft alle andere dergetyke miudelen sedert tientallen van jaren heeft bet bewezen het aangeDaamate meest betroDwbare fguedkoopste en ODschadelgkate huismiddel te zgn Niet panders te verkrggen dan in doosjes a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepót ¥ E VA SANTEN KOLFF Rctterdam MjA K TÜBRIOBTSN Ooada 30 Auril 18t GraHeu onv rmDueril T r o ZoeuKielie fi O tO Mindere dito t l i 10 Afoijkende r 85 6 0 Polder 5 40 i Rog Zeeumohe 4 4 6lj Polder f 8 70 it 8 00 BuitenlsDduhe per 70 k 8 65 3 90 Oeral Winter 3 40 l f S l Zomer 8 80 Ik 3 80 Ckevellier 4 J6 4 6 Haver per boot 1 50 i 1 0 per 100 kilo 6 80 4 8 85 Heaaepzflad lulaadaefa 7 a 6 BuiteiiUDdaoh 1 50 i S 7 Kaas rietaad a 7 10 Koolsud i ƒ Krivtou Kookerfften f Niet koke da ƒ f lluitenlandsolie voerorirtea per 80 Kilo è Boatieo Bruica boonen IO i 11 88 Wille boonon il f Duivrnboonen 6 70 è 8 Paardauboooeu 4 60 a 4 tU Uaia per 100 Kilo BoiiUi Amerikoanaohe f 4 30 ik 4 50 inquantitie 6 ü 8 86 Foiaman 4 80 ü 1 80 VKEUiSKT Melkvee goeit aaavoer baod l en prg7aa metis Vette varkena red aanvoer handel malig 18 a 13 et por bnlf KG Biggen voor Knge land redal aanvoer handel matig 15 a 15Vi ot per balf KO Magera biggen goede aanvoer handel redelijk 0 50 i 0 90 per aieek Vitte aobapen red aanvoer handel dauw 18 a 38 Nuohtero kalven goede aanvoer handel vlug 4 i 8 Fokkalvoren 9 4 U Aangevoerd 91 partyen kaaa Handel red wei Ie qusl Jl 4 88 Se quel 11 80 Zwaardore Noord Hol landaehe 18 4 88 Boter goede aanvoer handel daaiv 8Sfboter 0 81 4 0 95 Weiboter 0 70 4 0 80 p Kilo BttrsarlUken Stand OEBOKEV 27 J April Leendert ondera U Oondriasu en il Rgnhout 28 Hendrikna Maria ouders O H Strtver on C van Ho wegen Arie coders A de Keua en B Regndere 29 Taania onders A Orootendorat ea J Kismaa OVERLEDKN 28 April M J Sas 11 ra GEHUWD 29 April J Q J an der Kind en K K de Kroon M T 1 de Jong eo G H C ran d r Laan P Konat D A W O kam Baeuwilk OVERLEDEN IV Oroenendgk 8 m Ztvanbafawa GEBOREN Jobannea cndera J van der Linden en A Windhorst llendrika ouders A van OS Az Kleiweg E 73 OÜÜDA Beurs van Amsterdam Vorkra ilolkn 91 lOOVu 100 V ny f a 6IV 97 108 69 80 0 81 4 4 41 110 41 850 isi lOO 8 100 800 144 6S 100 100 18 8Vi 89 88 m 10 197 183 101 Vi 1 Vu 157 11 78 10 li 100 99 y 99 185 1 13 68 103 HV 18 18 107 80 10 89 APRll NlDaaUNi Cert Ned VV 8 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoüOAa Ohl Ooudl 1881 88 4 Iraus Inaehrijving 1868 81 5 OoaTSNt Obl inpapio 1888 i dito in silver 1888 5 PoaTi o i Üblig met coupon U dito tiekst 8 KlisiA ilD Ubl Binneol 1894 4 dito Oeoona 1880 4 dito by Rolhi 1889 t ditobijllopel88ll 0 4 dito bi goud leon 188it 8 dito dito dito 1884 6 9UNJS Perpet aohuld 1881 4 ToaisiJ iepr Couv leen 1890 4 Geo luooing aerie U Geo teening serie O Zviu Ara Usp v obl 1898 5 MsiIccObI Buit aeh 1890 8 ViNUUEi iL Ohl 4 oubep 1881 AMnsauAll Übligalion 1895 3 BoTTSauiM Sled leen 1894 3 Nll N Kh Handelav aand Arandah Tah Mtj l rtifieaten Deii Haataohappij dito Amk Itypothookb paudbr 4 Cult Mü der VoralunI aand a Gr iiynotheekh paudbr 3Vi Ksdorlanuaehe bank asad Ked llandetmaa Mh dito N W k Pao Hyp b pandbr 6 Kotl Hypotheekb paudbr 3 Ulr Hypolbeekb dito S i OoBTSNa Ooatllong bank aand UUSL Hypotheekbank paodb 4 AMXaiXA Kquit hypoth pandb 5 Msiw L 6 Pr Uen eert 8 Isi lloll U Spoarw Mij aand Mij lot Kipl V at apw aand Ned lud Spoorwegffl aand Ned Zuid Alrik Bpm asad 8 dito dito dito 1191 dito 5 lTaui 9poorwI 1887 St A Kabl 8 Znid Ital apivmu A H obl 3 PoLSK Waraohau VVeenen aaod 4 BitaL Or Suaa Spw Hg obl 4 Baltiaebe dito aand Faatowa dito aand I Iwang Dombr dito aand 5 Kurak lh Aaow ap kap obl 4 dito dito ohiig 4 14 Aiciaiii üeut Pao 8p Mij obl 8 Cbio k North W pr O v aand dito dito Win Bt Peter obl 7 Denver li Rio Gr Bpm eert v a Illinois Ceotral obl in goad 4 Louiav Il NaahvitIe Jert v aand Uesico H Spw Mij lehyp o 8 Miaa Kanaaa v 4 pet pref aand N York OnUrio k Woat aand dito Peena Ohio oblig Orogon Calif Ie hvp in goud 5 St Paul Mlon k Manit obl 7 l o Pao Hoofdlijn obllg dito dito Line kil Io hyp ü 5 OaaiDi Oan Soulh Oart v aand Vt 0 Hallw k Nav Io h d o O Amaterd Omi ibua Mfj aand BoUord Tramweg Maats aand 100 tr Blad Amaterdam aand 8 10 V Stad Kollordam aand 8 107 Bemis Slsil Antworponl887 8Vi lOS i 8uul Bruaael 1888 8 a lHt Hom Theiaa Regullr Geaellsoh 4 1187 OosTMa atiataleonlng 1880 5 188 K K Ooat B Or 1880 3 171 itkxn Stad Madrid 3 1888 SC NSD Var Bea Hyp Bpobl eert j 113 ADVERTENTIEN DE LIJSTIIX der ZomeriUenttregtHng van bet Postkantoor te aOUDA igu tegen betaling van ÏO ets aan het KANTOOR verkrijgbaar of bjj de BESTELLERS te ontbieden inbraak Brand Ken MAATSCHAPPIJ van Veritekertng teffien Inbraak en Brand zoekt een IJVEUIG AGENT voor GOV DA en omstreken Brieven ouder motto vlnbraaki a h Alg Advert Bar NIJOB t V DITHAR AnuUrdam nooFBAra BEvmss voor een sedert 50 jaren beataanda bi nenl Braadassnr L welke ook werkt met maaadaljjkaolM pnmiabetaling Brieven onder motto aAaauraatiekantoort Westermarkt O AmtUrtiain FBAITSCIE STOOMTEBYEBU Clemiseke WassekeriJ II OPPE IIEIMRB 19 Kruiskad Kottenlam Oebrevetaerd door Z M den Koning der Belgen llnofdde t voor GOUDA de Heer A VAN OS 4z Specialiteit voor het stoomen au verven van alle Heeranen Damesgarderobe u alsook atle Kindergoederau Special inriohtittg voor het stoomen van plucbe mantala vaenn bout enz Gordijnen tafelkleeden enz wotdan aa ds nieuwste eu laatate miithode geverfd Alle goeileren hetzg gestoomd of geverfd worden ouschadetglt voor de gaaondtiatd an volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ajja da prjJMn 25 j gedaald Te stoomen goederen als nieuw afisvarbtar in 3 dagan ta verven goaderen in ana waak BOEESN lil Ik liifn gJa M ir J j PARASOLS CORSBTS S MrUli l Witte KOIIK Hamlsfknen 4 DAMES oiarf O Jyco BOORDEN ƒ w Vjr MANCHETTEN V c V Ruolun Ptoottels i KANTKNKKAUEN Uden Mtoffrn lilifnrnlluren eius Wlsbrun Liffina n MARKT 130 6000 Stuks mt d falllgle n r dtr fler t büHenluiclMli lkbri ki oror oftt n oogoBuind Leger Paarden Oekens iif t itf ntt ihti ipotprtji mn fl 7 ptT ituk onUr ofivarkoflht Oeie ikke eRilfjtkere dtkcm irja im wirm aU loi pili ea liox l fO on gnot Itu Wi irnhMU pur l x l kbciid mot l ojm nuKl II hrntd rtrcf t vAortM i vn klelnv pnfiti witte wcllcne Slaap Seliecfw grooi 40y MNi m w YfiM wit kleiit ItiKhU 4iH r rfthl ii bem rkt Hr fuutsn iii tiM mImI aanK htM im tl ft 3 S0 p rftBk Kotten êu ien li t i uMi lv W IH4 tUli ►► tTMfi wNKtltlog n wofikn h i k 4i i Hn rt rrmkoiiri pmtiiril ulr trt lit Oroow £ wat 1 l Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onaniej en geheime uitspattingen is bet beroemde werk Z Dr Uetau s ELFBEWARIi G Bollandsche uitgave met 27 afb Prne 2 Kulden Ieder die aan de verscbrillkelgke gevolgen van det ondeugd Igdt moet het leaen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlijka dnisend van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Verlags Magazin te Leipig Neumarkt 34 franco tegen Iniendiug vau het bedraa ook in poatzegels en in alken boekhandel in Holland