Goudsche Courant, vrijdag 1 mei 1896

Zaterdag 3 Mei J806 No 0956 35ste Jaargang mmm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstf eken De Viigave decer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon en Feestdaggen Oe pnge per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Ahonderlyke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN gorden g plaaUt van 1 5 regeh k 50 Centen t ietlere reg l meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 8 06 10 80 8 151 10 30 8 40 10 55 8 60 9 05 ALQEMEEI TE TRAM MA ATSCHAPPIJ DIRXSTHRGELIVG op de LIJ fiOllOA KEEUWMIl BODEftRAVERl Tij aanvangende 1 Mt P 18 fi i van QREF NWICI Aftnkomat SS T Leidon 40 7 l l t 10 88 14 8 01 V rtr Bodsgrifeo Dorp Sntion Ilmuwijk Ainkomst te Qonda s u 8 11 8 41 4 06 i 0 i 4 40 8 80 1 8 40 4 4418 84 8 44 4 01 8 8 7 08 9 80 to 7 80 7 881 7 41 a 48 11 80 7 8 17 1 4S 11 54 8 08 8 11 110 13 18 18 f lB 8 3 10 8B 11 40 i i sB 8 4 l 8 l 8 04 3 03 8 88 6 88 8 88 8 14 8 80 7 80 8 89 7 54 8 48 8 18 9 07 8 40 9 81 Vertr S S OMr den l ug lUilterdam 1 1 8 S6 8 40 8 4 10 48 l 0 6 i 1 I J7 1 8 47 7 14 1 14 1 8 80 7 1l 8 54 9 14 8 48 8 61 Ainkoiiiit S S f den iiug KoUeidw 8 8 1 8 18 10 84 18 81 8 17 4 08 1 0 10 4atll 47 l4 4 04 e t7 8 8 88 10 10 10 07 Vertrek vao Goude Beeuw k Airik l il le ir vcii Sut Dorp a 4 U 4 81 4 84 5 8 38 8 88 8 i 8 18 1 9 8 40 i0 6H3 8 6 48 0 11 17 1 18 7 09 16 11 41 1 3 7 18 9 J0 ll 4Sil 48 1 8 30 I 4 10 881 4 38 3 161 4 88 8 80 1 6 i 8 88 7 17 7 41 7 48 8 48 07 9 81 3 1 10 18 10 87 11 01 11 05 Vertroll 8 8 n J dideu 9 88 l 8 48 1 4 04 j j 4S 1 1 a AJllMii de DiAidaüi van 1 MKI l 8EPTEMBE it l806 i gedarrude de maand HËFrKMUËtC 189C c I Maanduga en Uinadaga d Donderdag t Alle dagen uitgetouderd dee Üonderdage Alleen dee Donderdage g Tt Zondage en Maandags STOOMT KA Mi GOttBA HAASTRECHTjESpOSr inPEWATES Dienslre ifelingf aaiivang ende I Hei ltt96 Tijd vaii JHEKNWICH 18 11 5 17 18 11 6 49 18 05 M4 5 47 18 08 3 09 ISIO 51 7 09 7 46 7 48 7 46 8 38 8 19 8 13 8 18 Aenkon t 8 8 tw l treolit 6 38 6 30 u H AmitordBiD f M den llaftg Hulterdam 5 61 e oi 6 t6 6 80 8 51 18 16 18 86 18 60 1 1 15 8 88 8 48 9 07 3 35 3 45 4 10 4 80 4 36 5 68 8 05 6 80 40 6 85 Vertreklï Gouda 8iaiion 8 8 t m V Fluwoitl Bingel H K Haaatreohl tf Hekemlorp Aaokon at te üudevater 4 55 6 06 5 80 5 4 5 66 7 06 7 30 7 40 9 17 7 56 9 38 1 r 9 06 9 80 9 30 11 9 50 11 20 10 05 11 SS T 4 40 6 65 4 65 7 10 6 06 7 80 6 86 7 40 6 40 7 65 9 40 10 05 I 10 16 18 30 7 0 7 86 0 8 10 7 S0 8 80 7 60 8 40 8 08 9 4 9 51 lll l lO I 10 e 05 11 80 e 80 C 5B 8 15 I 8 85 I 8 46 I 3 I Vertrek Tan Oudowator I Hckt ndorp K HaattreRlit Aank t Gouda l luaronl 8iugal Slalioii SS 10 60 11 01 11 15 jio n 10 17 8 64 l f 61 8 43 J5j 8 D9 8 81 8 35 S ltO 11 40 Vertrek f 57 8 31I lO BB 10 57 10 4S 10 5 1 3 17 4 U 3 47 3 50 5 64 7 30 S6 8 naar UlrooMy H A muttrdaiii f dvu Uaatt M H UoMctdam a AtlMn dea Donderdag lil b filkeu ZondagaTond en verder by Concerten in def Sociëteit Ona tJenoegen Ie ïourfa tn da met een gemerkte trommen loopt op werkdagen een goederenwagen Gebri Stollwerck s Chocolade en Cacao Doeünatig door d nieuwst uil vindingen ip machinaal gsbiod rerbeUrd hbriettln eu i taluiteod gebruik van t on fi jintc sriuidutoffcn i aodüerci k n verbruiker ïiui Stollwerck s Chocolade en Cacao eon $ anb v ianaw ardi fabrikaat nauwnoung bi antw X rdc do aai den Inhoud der rosp Etiki ttea De Firma behaalde 87 Brerets als llofff Ternviclcr 44 Eere DIplomaH gouden enz Medailles oen fcewy fan uitmuntend fyn fnbrika l Kredn S ii wlntrf do AotJideraio u iiiunalde IVria Mou ou d oanione an Me ani A n r i lère elaw an oon ldér Uon at Totre exoaUente flabrloatlon de Ohooc let bonbune vftriee vto ttx tMlwer k fabrikaat ia verkrijgbaar bij l H CuiiUb i urs Uankytbikkur ea eoi GeoenuÜTertegonwootdigf voor Ne ierUiid Juliai Mattei lodt i Amsterdam Kalvorslraut 103 l l l W wm f fiifiw V MUU tnk A l l iMu STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ DE VOLHARDING Te lieginiieii met 1 Mei 1890 vaarl de Bool naar Amslerdam e 4 n m in plaats van l en op Vrijdag naar de Veoinarkl Ie Leiden te t 0 s nachts in plaats van 4 Alle a dere diensten van QOUDA onveranderd Gouda Utrecht StooarM Toootd ieziLSt iESTA FETTEk Rotterdam DAGELIJKS uitgeionderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GÜUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten zeven eii dea namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeen goeillionpe relsgelegenheUl voor Pastagter naar UTKE HT en tuaschengelegen plaateen ISantoor iVteuti e eerstal Üe Agent II J lUOEKBKEK AMERSFOORT 4UBRSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek stoom AutomatiKche Walaen Meeltabriek Tarwebrood met Krenten wordt van puike soortou larwo prima krenten en I rofiJDon j eirnakt ie hierdoor zeer smakelijk en xeiiond bigft zoer lanj versch ia zeer 1 goedkoop CU rerkrijgbaar In langen en ronden vloerrorm in aiuks van I S et 10 ot 15 et 20 ot 30 ot 40 et 60 ct eu in speciale plaatvormen 10 stuks im 3 ct 5 ot 10 ct Gewoon Blankbrood is als rarnrebroüd int t Krenten maar zonder prima krencu uu rozijnen on VOrkrUgbaar in stuks van 8 Ot 13 Ct 16 Ot 20 I I Ot 24 ot Voerbrood wordt jfroutendeels van de beite en krnrbtigste soortou rogge en vorder vuil stukjes tiirwe rnden en aodere znivro beslnnddeeluu gefabriceurd is iiierduor eon zeor voedzaam gezond en smnkelqk voer un loer goedkoop verkrijgbaar l i Kg I 7 ct 3 Kg 11 ct Osze gewichten behalve van kantbrood worI den gegarandeerd Geraspte Broodjes van 2Vg ct worden van ile iljnste soorten tarwe gemaakt 1 n ztjn hierdoor uvorbeerlijk vun pmank Prima Ongebuild Roggemeel wordt van de fijnste en smakelijkste aoortun 1 I rogge gemalen on ii verkrijgbaar In V Kg pakjes van 6 ct Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prü en worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen aUn uitsluitend verkrijgbaar by onze dépót 1 I houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabrlekatitels en W H MËURSINQ Eenige dèpöthouder te Gouda J L LBGFLANO Door geheel Nederland dépöthoudcrs gevraagd tegen flinke provisie en franco vraChte U der vollo en ledigo kisten Het groote aantal zenuwkwalen l vu loiiuwhoerdpijn kf tot 4a TO nfntiida kutaokMoa r n apopleiief anoiibaroute Im k aeriD nef taeaii alla mlddelan door ao modUolia watouoluip tftngrwftnd Bont a 4n BinVMl tijd komt d eer tot dat sIJ door hot obntik mtkon tui Aob oaniuudigitaD wof nABolUk Uin dehuiil eaoe iihyiioluclarha oDtdakklnc mdaui heoft dia u hondrrde proefnaBiBHB thui OTM 4 K l wtkt I verelit verbreid li n Urwtji mlJ in w Unialikpp liJkt kriogfin da haonU WlHnUUlBg eeiié wslduid blijkt ta liJn Toor dt ud iao wk alan lüdaad waUiMi DtMia Ditf Tondta door dan fawaiH Ofliaiar tki daioudtiait Dr Etau WvlauMua U jy rw MfclM ieal wereld v in v iufc 1 1 J w v tfveni a ia iwijia ia VlUhoreB ai brniat op de ondorrüiidi Opgadun In aono IO Jtilg praktijk THH kft h M ronaiiAAl por Asff w r4 a 4 ra a éeNcblkto atcL Mlddollljh mam k l wfoatol Modosodosltl Hot d i conaoawtln vonUa workoUJk aebitterondo raaiilt tan verkrofan as ilJ BOKkt loovaot wvi dal tub oos iMr 4m Mlliilai OVER ZENÜWLIJDEN EN BEROERTE hara Hiorkoalai a Haulat kiaian kortao tijd roadi da lla drak vor Miioa li Dit koakJe b Tat ultt IUu r c hot moto pnbtlok Taritaaubar Tarkttrlsgaa e tront bat woiaa dor nlauwero tbanplo n io AMiiud alfa 11 wuhoplga laTalloo ▼ rkrogon altworklng mur ook vindt man duria wotOBMkftppolllko TOrbudollDgon alt da ModUohvbladoa dia un daae ffonaaaw Ji gewijd aljn Booaodt aAohrift u tal TU gotnlnobriftu TU koonapluUU guooakondlgou ondor walka f éoHrt Md dr irf fHior ua da polykNiiM lo fu railooiaaoal ifï SlolO rafeor iMri it prakttaooroad MooooUtr urn btt kraikilHltao loauoht d Ohoroatoa taoRilanilk h Oobo U tttttfn aroaanaM ml ir mMd wtt la JdUoHo Dr P ForooUtr gouHlitor dlrootOHr vu bal fcoopHut ta A i lahalnrolb Ir MiiHM taotal lotoofMo Ooraoo wd ir foaooakotr dlroatHr dor lohWHa lliirMiattaata loriokttai wMr MMw IHdora f T rw It Htoori SI4 eooul voa Aaabuboob Md dr u Corfa Dr laobMb orrood w la ZIrkaHl OWr aUlivit Hobl Md dr Woaaaa Dr C iMMval It La Farrièro fora Hd U dM Oaaaall Control lygltat at U toatï l FroakHJk aa volt udoroD Au kUaD wlar wcaofol noor rulB4 r Krilnaa 1 tTobw itdgfauit w ktlKli l4 lIJdlOB wuTTOD do kostookuoB tjn ehraaiatht haafdpUa IwoIm oofcoio boafWIo blooiiodriRi grooto arttkotkaarbold tafuidkold lu o l t baaMMJka oorut u ort 1 kaaoRJko ttoolood vardar ollo liokeo dia door oaroorta gotro en werdm on nog Itjdoa u do n roigai durru leoati vorl n o W oavar o 0 ovroloa iwart taii i woioilk oHtku Bli lhoM dar lOwMtH Ml voarldaroodo pit MOtiollJka iwtkto vari okfc R vi ii u ia eu n lij dio rtoll ondor goMOiknndlga behudallng lowoait liJn mur door de bek nde middnian tli onthondlntMa n koudvntarknnr wHjvoB oloctniearen atoomlool of iMbadan gren geofilDgof loniglbc kauor kwoAl goTosdu bobben o ton atotte lu die vr sovaalon io r borcorU oa Auitu roden habboB vogooa TonohIjBoelen kla tlok akooioiid aaiatlg vtttlen vtrtaevfN la bol buM btofft fIjB nat dMtoRihoWt Mkkorioiw oo ioakor wor aa voor ia oo r druhkiedi pija oador btt doi ü oW iMtiloi In da oarea hal ooien van krlebaHai In a hat alnpan van hmdea n vaatan aaa fel iaiia Art ratagariiB vaa B aawlUi ro ati ook aan an o Mialoo llHt i aan kiaektiaht oa krubWaaaliald Dok UB gaionda lalfi aan toaga paraaaaa ito Maal el hal haaH xsrit n n gOaaUllJka rouHa wUlMl voorkoMOB wordt drlagana augoradea nich bet boven TormtM werkje naa lo aahfeiroa kBimUl op nnuvraao loataloaa en ft anea verteadan wordt door AuBtorHau door CLEBAJI Cv HeUüi wm l B lt r4BU r I v B HAITTEH HOI I r A iofheker Korto HoobbaM L ftr lil i RT dt PORTOM ün tr it it i i do Oaardbrag rrïn Op jongoto gienBiaeh medirinole tentoonatelliaK Ie 1 iir Wi Ioimbbb ocIio 4 IJoe d or g HadiooAa JurlJ Haot tic XilvrrtN Mvdiklllo lieUr i ud 7 Ralhreiiier s Kneipp Malzkoffie gezondste en beste koffiebijvoe pl BINNENLAND GOUDA 1 Mei 189 j Het ooderzoek Tta het watar der WaterIfliüing bftd gedurende April bet volgende rwuttMt 4 April 0 8 Mg permasg kalieui per 1000 cc 11 0 9 18 ♦ Ö 4 t 25 7 5 Aan liet poatkaatoor Qondn eo df daaronder reiiorteerande bolplcantorea werd gedurende de mnand April 1896 in de Hyk pofltKpasrbnalc ingelegd i 9361 62 t rngbeUatd f b013 5U Het laatste door dat kantoor uitj egeaeo boekje draagt bet namnier 4859 Hadeo ia op verzoek tbii dea Coinmissaris TaD Politie albier te Haarlem nangeboadeD ADtboDÏa de Rood baiavr van J Raoaberg dia nit eene statpstede athifr twee dekeu had ootvreêmd eu verkocht Die dekens zyo op geipoord eo io beelag geoomoii en de vrouw ordi gevaokeiyk naar Rotterdam ovorgebmobt De 2e luit A A den Hoed van het 4e 13 iflf albier konit altnog in aanmerking roor ene 2jarige detacheering naar lodië ioilien bg door de Indi che commissie wordt goadgekeard Gisteren siaagda te VGraveobaga voor bel Akte examen nattige handwerken o a mej M J Huber albier Giatereo nacht circa 1 uur werd er brand ontdekt aan de Groeveobrng nabg Woerden in een hooiberg van T van Bsrte en eeo bais bewoond door B Wengelsar aan de andere y gde van den weg Beide ptfrceelen brandden al De woning tbo Van Harte vlak bg den hooiberg kon behouden blgv N ar men verneemt was Weiigel ar versckerd doch Van Harte niet Bg het dapaKement van kotoniJIn is het volgende telegram van dtfn goQvernanr geaeraal tan Ned Indi dd 30 April ontvangen Tjoet Toengkoep en Nja Hakam metbeuden aaar VI Moekima om Toekoe Oemar te stennen Gisteren nacht bentiug van Tjoet bg Toengkoep dooieen dataobement genomen eo vernield Een nselier lioht gewond Vgaod bad xeven dooden Wg maakten vgf gevangenen FEVILLETOIM 118 Hji liet aitUeaiiD de dooa opladen aa naar hot kaateel brengen Ik vraag welk doel bij lUarmct kan gehad hebben f Ik moet erkennen cUt ik t ne beweegredenenin deze zaak niet doorgrond hernnm do heer Leaternadenktnd Hij kan daarbij evenwel geen ander doelgehad hebben dan yver overdreven sorg dat eraan dia zaken ei daaronder ook aan uwe dooa letsel kwam Welk doet so ï hij kunoea bebhen omuwe dooi achter te honden eu te verbergen Hijzou nieta liever wenichan sla bij de dooa boKat dan om haar aan o den eigfoaar enig te gaven Pat zon Ben denken luidde het eenig izina sarkastisch antwoord Ala ik eene reronderstelHog mag maken zouik z gan dat doos op weg oaar het kaateel ongemerkt van de kar is gevatlen Dat zou zeker niet bij u opkomen als gjj wist boe swaar de dooa is mijnheer I iter Zg zou niethebben n en vallen zooder dat men het gezienof g4flÉ kad en een var de molenaaraknecfatsliep Vde kar Jjord Dane wandelde or naarik hoor ok aohter en hield de kAc ia het oog Uwe verondersteUitig lydt geheel eo al achipbicuk want men heeft de doos in het kasteel zien dragen mÊÊÊmmmiiimiÊmtmammmmÊmmmmmmmmmmHmÊrmmmmÊmm De te Atjeb aan zyue wunSen overleden Ie tuit der art J B l on in 1862 geboren te aGraveiiha e kreeg voor bet Indische leger zgne oplefding aan de Koninklijke Militaire Academie te Breila wetk bg den 8 Jnli 1884 met eene benoeming tot 2e luit bg zijn wapen verlivt Den 7n November 1880 bevorderd tot Ie lait werd hem in 1 3 een twet j irig verlof naar Nederland verleend gedureude elkfu tgd dere officier grooteodeeta tgdelyk werkzaam was aan de militaire afdeeliog bg het departe ment van kotoniëo Verleden jaar teu tweeden male gehuwd zgue aerate echtgenoota was tydens xgu verblgf il de tropen overleden den weduwnaar een zoou nHlutende en nanr luditi ternggakaerd werd tuitenaul ïïon geplaatst bij de krijgsmacht te Aljeb alwaar zich ohU r gn oudste broeder kapit in der genie ia dienst bevond De wond aan de gevolgen waarvan luitenant Z B beiweek werd hem toegebracht bg bet hevig gevecht op den rechteroever der Atjeb rivier ter ontK ttiog der pmten waaraan vooral de artillerie eeu werkdadig aandeel beeft genomen Lniteoant Zon at ad bg zgne vrienden an kenniasan in De Hang bokend a s een jongeo moedig nfBcier en xou boogstwaareebgalgkreeds dit jaar tut ftapitoin zgn bevorderd daarbg aummer vgf op de ranglyat der officierenvan ago wapea war Ook uit gu tweed huwelgk lut htf mo kind oa Uit Amaterdam meldt men De kippeboer die een oogenbtik verdacht werd iets te weten ontrent den moord op den sïager Bchut gepleegd ia aa onderzoek der politie weder op rrge voelen geateld Da universiteit rofiraces die den 2C Mei ophet Spaarne zullen worden gehouden belovetr dit jaar zder interressint Ie worden Men zal voor het eeritJ iaVNederlaud eeo 8 riemi giek nummer te ziea krijgen waaraanalle itodentenroeivereeoigingen deelnemet Amsterdam Delft Leiden en Utrecht zgn inbet bezit van een 8 riema ontri ged en zullendaarmede uitkomen Groningen i geen Hd vanden Bond Tn de 8 van Triton iitten de beeren J G Moltser Brand Lulof EC Hartog Bontinck Noordboek Hegt Van Romondt en Kranenburgi terwijl de beer D Van Dug stuurman ia Oe oude vier van Triton bestaande nil de vier oerdtgenoemdn heeren Moltzer slag Brandt 2de slag Hartog boeg eu Lulufi 2da boec wordt f ncht 7epr erk te yii I e boer Leator apitïtu gne ofiren Dit laatstebericht waa nieuws vqor hem Heeft men dat gezien Kn wie dai f Een jongen met nAne Shad dis in eAn i eor kwaden rauk alaat eeft flv dooa in bet kasteel zien dragen Squire liOSter rit l hem lachend in de rede Xeem mij niet kwalgk mynheer I ydnay maar dil gezegde bewgat dat g een vreemdeling in X ruznlem Eijt Shad I wel hü ii geen haar te vertrouwen i hij vertelt in een uur meer togens dan oen ander iu z n ganscho leven Ik hel ijf of hy met kenniv ooit een enkel waar woord gesproken hgeft Dat geef ik a stlos gewonnen hernam de heerI ydney die bedaard bad gezwegen totdat de h e Lealet uitgelpohec bad M n klistnlein beeft mgop de hoogte gebracht wie de josf en ia en voorzoo ver ik oordeelen kin al heb ik bem ook no Boo ko t gezien bood ik hem voor een deugnieteneen bedrieger N iettamin geloof ik dat hg in ditgeval de waarheid beef gesproken H j zegt datdo twee mannen de dooi in het kasteel droegen endat het bijna het laatste atuk was dat van de karwerd g ild en dat Rruff hen naar binnen volgde MaaV ik daeht dat gg n zelf overtuigd hadt Aal da dooa niet op het kaateel ia f Ik heb mg overtuigd dat de dooa niet bg deoverige voorwApen is Ik ben ér zeker ran dat zgQp het kasteel ia gebracht Haar waar u r g dan gebleven zgn f Tigverdenkt toch zeker de iMdiaoden nietl voegde deheer Leater ar haastig bij Brnif ia de eerlijkheidzelf hij ia een zeer achtanawaardig maai hg diendereeds bg den ouden I ord Ik venleok de t edirQdaB niet Volgens het Met betrekking tot da training kan nog een aardige bgtonderbeid vermeld wordiic ProfPekelharing te Utrecht ia van oordeel dat suiker spierkracht aanzet en daarom gabruiken de Tritoniauen veel auikar Maar prof Stokvis te Amsterdam U van een tegeuovergestcid gevoiel n en daarom nemende ledan vansNereusa deii suikerpot uiet op io de traiaingreqnisi ten Wellicht kunnen de wedstryden op helBpaarae dus oitmakeu wie der hoogijelearde beeren gelgk heelt De jonge twee van Trituoa bestaande uit da heeren A Van Dooroick en A Kuüps moet iu zeer goede ooadïtie xgu U D Woensdagmiddag ongeveer hall twee werd op ileu Delftscbe wfg voor den theetuin aOrer8teeu da heer M H voorbeen ag nt der Smger Manuf Company te Delft dqor de stoomtram aangeridan Aan hot achterhoofd zwaar gewond zgnde wns h direct buiten kennis Dr A Fulmer van RiJKwgk verleende de etir te geneeskundige hulp en coustataerde bevit e berionschudding De beer H niet helder van geestvermogens sgude bad laoga de atoom tram baan bloemen gepinkt en wilde zich verwgderen toen de tram retda genaderd was CWcieete gelokwenacb Aitn Prof Dr H W Bakhuis Roosaboom word door B eu W van Alknianr het volgende telegram verzonden Burgemeester eo Wethonders uwar geboorteaatad verheugen zïcb in de erkenning nwer verdiensten en wensehen U geluk by ds aan vi rdiDg van uw professoraat De Secretaris a i tv D Vbjt s Dit het raam gevallen In de Gertrd Donstraat te Amaterdam viel Woensdag een veertienjarig meisje uit be venster eeuer tweede verdieping Toeu men baar opnam wss zg reeds ovortedco Reeds ie door 36 jienaldoende schuttergeu in Nederland idhaesie betuigd aau bet adres van de officieren der dd acbntterÜ te U arlera vanrin aan de Koningin wordt verzocht sUppen te doen tot verbetering der schot terg wet In een achrgven nit Jobanueabarg in het Utr Dagbl t leest men Nb bet boawen weder zoo toeneemt zou er vnor flinke in alle opzichten zelfstandige tim geen ik uit de verliAlcn heb opgemaakt is er ebalyi Druiï niemand in do karner geweaat waar devoorwernen itaaii Het wsa niet ilim van den heer Lydney dnt bg dit zeide Als bij de bedienden niet vardaebt ver viel het eenige voorweodsol dat er in hel oog van den heer I eiter voor eno huiazoeking bestond Wien verdankt g dan vroeg de heer Leaterlerwgl bg den jongtaan doordringend aanzag Toohzeker niet I rd Dane Dat ia ae oe moeielljk vraag waarop ik liever niet wil autvoorden Ik geloof dat de doos op het kaateel Dane is dat zij daar bg toavat of me opzet verboiigen wordt gehouden en daarom verzoek ik u volmacht tot eene huisxoeklng op pi kaateel ftle kan ik ii niet varleenen hernam de hoerI ter Het a ijt mij dat ik u dit moet weigeren naar andere i roadan die ik daarvodr heb daar gelaten geloof ik werkelijk niet dat de wot of daomstandigheden oo iets zouden kunnen bi Igken i 4 betif geen anderen grond voor uwe rartuiging dat de doos op bet hertaal ia dan de verzekariag tm Shad eo bet zou mneieiyk gaan alleen tip dieDsVawering l ord Dane de belaetliglbg van ene huiszoeking aan te doen Baitendien geloof ik dat gala gon orneur vaa bet district de macht bezit erde pen door Ie halen Die volmacht zat ooeh iknoch een ander overbeïdapenoon u yorleanfn Knlaat ons nu een kop tboa gaan drinken Lord Dana was in de zaal nat Lad Adelaide en freule Leater Hg zou daar dien avond doorbrengea eo bad vernomen dat de heer J fdatj bjj den beer I eater was Is de heef Lydney y den heer Loeier t her merlieden nit Nederland en ook voor andtn werklic4an in hei bonwvak eene goede positie in Traajavaal te vinden zgn Sr is aan laUte werktifdan bnpaald beboette Men vindt kier een groot aantal NeiferUnd acbe aannemers Ken der grooten onder hen de beer M C A Meischke is aaanemar geworden van een belangrgk gonrerneméntawwk den bouw van het nieuwe post en Telegraafkantoor albi r waarmede eene som fan ongeveer 70000 at gemoeid ia Dit nla eeu bewgs waartoe flinke ondernemeude maaiohea bet bier kunnen brengen Die Nederlandsobe aannemers tonden aekar gaarne Nederlandacbe werklieden in bnn dieoft willen nemen Maar eeo vereischta voi9r dete laataten ia dat zg geheel liekwaalm a n io hun vak eu matig in bann levanéwgae Een deugdelgk w r man verdient bier in de week 2A il 30 p st Tl hg ongetroowd en stelt hg geen te booge eiioben aan het leven dan kan bg daarvan 10 it 15 pond overleggen toodat bg in weinige jaren een aardig kepitultje bgeen beeft waarmede hg kan repatriëaran Ia hg getrouwd ook dan kan hg Mnder krimp te Igden joarlgka wat orerhoodeo en aan in zgn stand welgesteld man worden Het zoo te wentohon zgn dat dit in Nederland meer algemeen bekend werd en vooral dat de vrieadon van Transvaal er aiob aan gategon lieten Mggan om nlke mansehvo nit te uadan Sen oud man alt Bonn CarfMl wai op S Maart te Amsterdam Dea avonda ww hif in de Nm geweest en van daar in eeo ssnoroiff naar enkele nachthuizen coogen oooietoiten met en zonder damesbediaoing in de Govert Flinkstraat gercdao Ia fan dier lokalen waren og twee andere koetaiers evenzeer anordcra die den bnilenmao baeobonken ziende roet den eanten snorder de afirpraak maakten daten Ie berooven Deze feiten werden door de drie koatafnri die gisteren voor de 4e kamer dor reehUMok ta Amsterdam terechtstonden erkoad Orer de bgzonderhaden ia verachil De bultenraan verklaart dat hg zijn koetaiar order gegeven had hsm naar het logement Van Gelder la rgden en dal in plaats van daaraan te roldoen de koetsier hem in rliegende vaart reed aaar den Hpaardammerdgk op den voel gevolgd door de twee andere anorders met bnn rgtnigeo Toen de koetaiar na ae iigen tgd stilhield werd net geweld h t portier geopend eo geroeptn snitatappen politie f Meteen werd de tonde heers vastgegrepen op dan grond geworpen eo door iéa koetaiar beroofd van f 100 eeo gouden borlngw en een gooden keltina terwgl onder haalde Tijn lordaclap Wat segt gg de jonge AOBSrikaan die ia oemanarutt logeert Ka bg aside dit op zulk een trotachon vsrsckttlgkon toon dat an donkere blos Maria s galaat overtoog Ik wetft niet wat zij ta tifehandalsn hebban teida U ly Adelaide Wy hebban hem hier vanavond een uurtje bg ona gevraagd Hiar F Lydney t was de varbavda uitroep Ja Ken varaohtelijkR trek p ooiue zich om dan mcaii vaa I ord Dano eo bij waa zeer benieuwd in welke killing 4fi Amerikaan zich in een avondgetelaehap van F agelaeka adcllgka dames zou vertoonen Hij werd op dit puot weldra arustgestald t e heer Leater kwt met eyn gut binoen en deze was even ala Lord ana geheel in het zwart gekleed De galijkeni die iiKtteganalRanda het veraekil van laeftgd tussehen hen bestond waa opmerk slifk lii hadden dezelfde rijzige gealahe dezelfde edele Louillng dezulfde welitevornide etadtatrekkMi beiden waren in bot zwart kleed en badden toavslHg deulfde baad oboen i lavcndslklanr Aan Hel hart van Maria f ster klopt toen de hetr Lydney haar de baad gaf zoo als het nooit veer Lord Dane geklopi had Wi moeten hiar opmerken dat Iiord Dsne freule lyestff nog niet persoontgk zijne liefde Koopanhaard bad H wial dat men haar gezegd had dat hg baar haminde mi dat hij naar hare hand dong maar zij scheen hem tot nu tqe volstrekt niet aan te oedigsD eb kg basreap daarom dat bet vw staadig w s ang gedskl te bAbbeo iJttrdi rsiio