Goudsche Courant, zaterdag 2 mei 1896

Ilauda 80 7 M l l 8 40 40 Mo irilreobl 7 M t 47 Nieuwertrerk r T M 8 64 Oapelle A B 7 1 r t Boltoailaaa 1 7 11 I SI 10 10 ottord jM 1 X V 7 S 7 47 4 10 1 1 l ll 7 11 7 11 a i 8 48 8 61 8 87 I 1 4 17 7 H a a a 10 4 a 1 4 V a 8 0 a a a 10 11 a l ll a 1 18 a a 10 18 1 10 i Sl 1 10 7 50 8 11 8 47 1 9 10 10 17 11 10 i lO S 44 4 7 4 40 1 1 17 7 11 I K MS 1D 4 a 4 10 e 1 87 a V 47 a 4 17 a 8 14 H 0 14 a 1 04 r 41 a 10 01 8 0D 4 04 4 17 1 10 1 81 8 47 7 41 1 11 10 07 10 S4 ADVERTENTIfiN IMrecle SpoorwcgverbIndiDgen mot GOUDA Zonierdleost 18d6 AasgevangeD 1 Mei TUd ao Gi eenuicli eou Dt ROTTIKIAM 10 10 11 11 11 11 10 17 f li M 4 f 11 4 H t 11 11 i 10 11 11 10 ll U lt i li ll 1 44 4 1 4 U OTtHlIl M 80VBa I l ll Ml Ml 40 11 11 10 11 17 1 44 e lO ii e 1 14 1 a 01 r i i OI A y MO l ll 10 4t ll l 11 47 1 14 l ll I IO T 4I 1 07 iiN Htae oocua OUDl OEM Üoud 7 SU l ll 1 87 10 1 1M8 11 11 ll U 11 18 1 17 S 47 4 41 III M47 U 1 4 Ml 1 14 M4 11 Z v M 7 111 47 a a H a a 1 40 4 tT a a Ml a a 10 01 2 tet 7 ISI Il a a H U a a 11 41 Ml a Ml a a 10 11IToorb I 07MI t H a a M a a 8 1 a a 10 17 silage l lll lilO N 4t ll SO 11 4111 48 1 81 1 87 4 17 l ll l li 0 11 7 44 Ml l ll Ml 10 81 11 4 aHaga l ll 7 07 418 10 1 110 48 10 1111 88li ll l ll 1 44 8 40 4 044 88 1 17 8 117 18 7 18 0 18 I8 Veoib I ir a a a a 10 17 1 41 4 81 8 18 1 14 a 1 Zegw ll t 10 81 a a l ll I a a 0 10 48 2er l l ll a t 10 41 i OS i 8 04 8 8 I Ovjuda 8 88 7 101 181 181 47 10 1810 14 11 0111 18 1 17 8 14 4 08 4 811 11 1 47 8 84 4IS 8 0 T I 0 H T o D D 4 Utrecht 8 88 7 80 31 1 10 88 11 88 11 10 1 08 8 B14 411 18 7 10 i Oy 07 lO Sf a 0 I D l U T I C B T l iS 10 1 lO IT 11 11 1 10 8 17 4 85 1 17 11 14 a 1 17 a a a 11 11 1 1 41 1 84 a 8 17 1 14 10 11 11 41 1 17 J 8 10 8 07 I II 10 84 10 80 Waardea 8 18 8 11 10 11 11 81 Üidawater7 07 1 1 10 1 aada 7 it 8 liM4 11 10 10 44 11 10 11 11 l li O V II 1 A MSTIIBAH Uoada 87 1 11 l li U I7 11 10 4 H I H 7 11 tealardaB t 1 14 7 D U 1 U8 1 11 MO 8 81 4 H I T B I D IH 0 O D a 7 11 1 10 41 1 14 1 18 4 48 8 11 11 10 11 11 Mi Ml 1 4 dna opcntit dn ttvM Aodvn ko Ui ri op bem pogtD zittflo u0 drie snorder erkaoDeD üia geplergdea roof mur gereo toor dfttditopMkkenrotlari w M toodar gewéld is gepleegd op de NaAmukftde wwir eeo der koetiten bg deo haiUoiq o ÏD het rgtaig wm gun 7 itt D Hoe dit ooky zg de diefatat itMt tmI Twintig getuigen z io in deze suwk g éndvurd Na ftfl op rna bon terfaoor kwnrn in amiddag aan bit woord bet O M du by mond vau mr iUgout weea op het IfoogitwDatiga Tan da gepleegde daad en iMtta dedrie koetaieri onderacbeidelgk 6 5 a 7 jarengiTangeDiaetraf rorderde Oaarna rlogeo de rerdedigeri bun pleidooien aan Vooral de goweldptegiog werd door hen beairedao WoeoulagaTond oniatreeka kwartier fóór twaalf aren waa te Looadrecbt een prachtig oatoarveracbgniel ricbtbaar nl een vuurbolf die tich boogvormig voortbewoog in de richting NüordweatZuidooit en vervolg Da ziob oploata in eeo atraalbundel mei befrigk gekUardt poDkeo Omtrent de atr en fabricatie aan den Beneden Rgn eldt men Op de meeate fabriken h al sedert veertien dagen de arb hervat Met het oog op ie faooga prgzen en den geiingen roorraacl verwacht nien dat dit jaar aanmerkelijk meer ateenen xniten worden rervnardigd dan andere jaren De prezen syn than beat rnod i U Il f 1150 miskleorig bardsranw f 13 ii 13 50 iniskjeurign klinkera f U it f 14 50 straatkiiokera f 16 b f 17 50 geveliteen i löaf 18 Voortdurend ia er veel vraag san de fabrie ken ook aan Waal U el en I k en per sfibeepm elegenheid werden in den laatsten tgd van de aan den Neder Kgn gelegen faÜriekeri groote partijen verzonden Dinsdag avond kwamen twee Duitacbara in het dansbois de Zwarte Eatf in de Zandstraal te Hottardam en bestelden eeu glas bier waarop de gebioedara R graaiime era binueir kwamen n ook birr bestelden lu de draktn waren de gtazeo rerwia eld waarover de Outtaebers kwaad werden en de Hollandara ot driemaal toe uitdaagden om te vechten Ëiudelyk wierpen sg de graanmeters de dearjuit en op straat ontatoiul no eeu hevig gevecht waar bg eeo der gntaninaters een stvek met een mes in den buik bekwaip en hevig bloedende in enukta Zgu broeder bekwam een steek lu de sgde Inmiddels waren de daden gevlucht in een café van een landgenoot in dex lfde berot bte straat waar zü door de politie werdm gearresteerd Kenfler verwonden ia nift baiten laTBoigevMtr Ëeo iiobwedatrgd In de Kempen een Belgiiche landstrpak waar PohU iielhebbttr van hengelen wonen wordt meermalen een visrhwedstryd gehouden Deze wordt als volgtingerioht Ieder deelnemer fegt 50 ots in oorjjlwelk geld de prjjzen gekuebt Avorden Ten 8 ure a morgens begint de wedstrgd ente II ure is bet sluiting VoorV wordt omde standplaatven geloot Wie de meeste vii schen vaogt heeft den eerstou wie de zwaarste 100 vangt den tweeden wie den eersten vischvangt deo derden en wie den groottten viachTangt den vierden prga H A N De besluiten van erscbilleods sociatiatiscbe Gemeenteraden in België die van den Isten Mei een wettelyk voorgeschreven feestilag wilden maken agu door den Gouverneur der provincie l uik vernietigd Mnorili loudi lauaa LUI 7 11 8 01 Olldaw I I Woenlee l ll l li a mreehl 8 11 r S8 1 41 Soa Mhrikke gke wervelstorm beeft de koiOttktea ta Cla ceatre Kansas Zaterdagavond j yia wU fd Vgt mensohen kwamen om en fthu wrden geiroad De sebade aan eigeaAommpn is zeer groot Dinsdag atond voor de rechtbank te s Heri enboHcb terecht eene bend van z s Duit cbers die de streek te Siebengewald gemeente Bergen bad onveilig xemookt en vindelgk te VierliDgabeek in handen der politie viel Het O M achtte wettig fu ovrrtuigeod bewezen dat twae zich hadden scboidig gemaakt aan diefstal onder verzwarende omstandigheden en vorderde tegen elk huneer 6 jaren gevaogaoiMtraf Van de andvre DnitKfaer hield bg voor bewezen dat q zich schuldig maakten aan beling en van een banner bovendien aan diefstal i require rde daarom tegen elk hnnner ü jaren behalve tegen dèu laatstbedoelde voor wien bij 5 jaren vrofg Onder Bcbiploideo is op een atuk land een zilveren cachet opgegraven vermoedelgk uit de 17e eeow Het daarop gegraveerde wapen stelt voor eeo man met eeo zwaard in de band staande bg een boom alles omgeven door twee lauwertakken terwyl boven rechts en links in de hoeken de Iftters M voorkomen ht t weegt ruim G gt m Men zal onderzoeken of de grond meer verborgen kostbaarheden bevat Eerstdaags zal het seitoen program van bet Zeehad Scheveningent publiek worden Thans zullen van 24 Mei tot eu met den 31en dier maand dagelgk dag en avondconcerten deels vo y harmonie deeU voor strgkorkfat worden gegeven door d militaire kapel van het Pruisisch infaoterifr tfiment Hertog Kerdinaud van Brnnswgk oit Wezel kapelmeester Ho bert Weiier In den avond van 31 Mei zal bet Pbilbarmotiisch orkest basr concerten in de Karsaai hervatten en de ProiMsche kapel t afscheidflOüCert ten gehoore brengen op het feestelijk verlicht terras van het Ktirhana Van 19 Juni vertrekt da Pb Ibarmooie naar Moskou om bg gelegenheid van de kroniogsplechtigheid in het keizet lgk paleis aldaar eeo Daitsoh Rmaiaeh roncurt ter eera van dan Keizer en de Kei rin van ftniiland te geven De directie van be Zeebad Hcbeveuingeu heeft daartoe da bewllligiug verie nd te meer daar in dien toa cbentjjd aan het Kurhaus zal verbonden worden hnt Italinanach luilttair muziekkorps de Banda Uossa li S Severo onder leiding van den kapelmeeder Ëugeoio Sorrentiüo waarvan de 4 leden in uniform zullen spelen Met den vervroegden aanvang van het seizoen gaat gepaard eene matige verhoeging der toegangaprgien tot bat Korbaai roor dit seisoen De gaalram rydt te Mustrieht met deb besten uiRikg Aan de Jhfebnek bevinden zich dé toestel len tot het sraendrukken van bet gas nl een gasmotof die e pompeo in beweging brengt tot bet comprime ren van bet gas in een ijte ren cilinder np oap er IQ atraosfiieren Van dezen cilinder leuft eene ruitn 200 M lange leiding bet ga nasr bet punt waar de train eeu nieuwen voorraad in zgne reservoirs opneemt Daarto zgn 3 miooten voldoende Zondig vervoerde de tram 1 500 personen die ruim 100 gnlden hebbe opgwbracht daarlroor is moodig gtoweest lig M gas cocnlat per M gas bjjna aeA gulden ootivangen werdl Het il jnrig ioebtertje va i een aigarenmiiker aan bet Zien te a Hagn vond Woensdajkin d Koningstraat in een aschbak een karton aen dooa diö bleek te bevatbed reAwaard van f 730 aan bank en muutbiljetten Door dea vader van het kind fdat ipft d ondat naar buis was gesneld werd da vi enaar ppoedïg gevond n Deze een winketi l in de Koningstiaa beloonde deze eertgkheidmet een flinke gift i mot lo ir lias 8 11 l ll 7 10 7 11 7 S 8 41 04 H 17 1148 De pasaagiersdienst op de verbiodingsspoor Igu tusacben de atationa van de Staats enHoUandaohe spoor te sOravenbage wordt vermoedelgk 15 dezer geopend De 23 te vei adeHng van de nieuwe afdeeliog Z d Holland van de ïaatadiappg ter bevofd riog der veeartaeoyhnnst lo ipederlaud sat gebonden worden op Woensdag den Oen Mei a namidd s te 1 uur in brt ZuidHollandach Koffiehnia te s Gravanhiige lil dete vergadering zal aan bet oordeel derleden onderworpen worden bet gemotiveerdevoorstel betreftende de wgie waarop de tuknrcolo e onder hut rundvee ia o s land behoortte worden beatraden 393 pel zieken en bedevaart Gisteren och tend cgn oit ons land grime onder wie 44 priesters en 32 gebrekkigen mat een extratreio ter naar Loordea rertrokken HH MM hebben weder f 1000 g echonken aan bet Nationaal Fondas tot ouderateuniug van de nagelaten betrekkingen van in Ned lodië gevallen militairen Oe rechtbank te Roermond heeft jlen arbeider A V K uit Helmond ter zake van diefstal met braak te Gladbacb gepleegd veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf De eisch luidde zooats wg gemeld hebben 3 paar Voor brt front der troepen in garjaizorn te Asst n is door den loitenant kolooel jpr Bowïer op plechtige wgze uitgereikt de zilveren medaille voor 24 Jarigen trouwen diensti aan den bergeaut majoor E Bisschop De plcjchtighoid wt rd door de atafmuziek opgeloislerd Bg de politie ie Dordrecht ia gedeponeerd een valechc ryksdtalder met de beelUnis van koning Willem 11 en hei jaartal 18jl8 Het randschrift ontbreekt iiuileolandscli Overzicht lu de FraDscbe Kamer werd de inioisteriaele lerkkriag lefendig toegejuicht door het ceutrnm tervrg ig enkele proteaten uitlokte o de ailerite linkerzjjde BriHRoi deelde mede dat bij heu rie gourraheu om eene iuterpellat e waren ingekomeo Op Terzoek ran Militie werd het eerst beraadalaagd over de iuterpcllatie aangerraagd doer Goblet Goblet verklaarde dat dit miuiateria gevormd il met DiiakenDing nn de par eiqeqtaire g bruikeo Qq bebt zeide bg zonderlinge op TBttiogen nopena de Kamer ala gg gelooit dat zg bare bekende raeaniDgeD zal prija garen Hg eiacbte van deze regeering rekenachsp van de gepleegde groodwetaebennia Dit biniaterie ia een miniaterie van atrgd Wg vreezen de ontbinding niet eo hopen dat de Kamer bare vroeger genomen bealuiten zal bandbaven De rede van Goblet gaf tot levendige interruptie ianleidiog In den Senaat ia de verklaring der regeering ontvangen met een dubbel aairo van toejuichingen De Senaat giug over tot de berandalagiug over het iu oTerwegiugnemeu van het vooratel en daarna werden de bereadalagiugeu geioborat om de bealissing van de Kamer af te wachten Uicard vroeg welke beweegreden Bartbou heeft geleid om op te tredeu ala lid van dit miniaUrie n dien e eene motie ran orde io volkomen gelgk aap die welke den 25en dezer aangenomen ia Ganthier zgne interpellatie ootwikkelendy verzekert dat de ontbinding biet de beate opto aing zoo zgn de cieaire verkiezingen zonden atechta eene Kamer opleveren eamengeatetd ött dezelfde elementen ala de tegenwoordige Om aan het land beateod gbeid en zekerheid te verachafteo moet de grondwet worden herzien AKBtetdaA i at Saaia T ll Méline autwoordt dat over het vraitgatuk der groDdwetaherzieoiog uiet incidenteel kan worden beraadalangd daarvoor ia het te belangrgk Ten aanzien van de aamenateliing van dit kabinet herinnert Méline aan Iket een in 1886 gebeurd ia Toen becit Uublet een miniaterie gevormd en daarin Sarrien opgenomen die juiat te voren gea a en wan Dnpuy ofacboon behoorend lot da iaderhrU ini later ia bat miniaterie op Onze haetrgdera faikeerea in d oamogelgkkeid aan te tooneD dat onza Tmklaring io atrgd ia mei de motie welke da Kamer deo 2SaD daiar aangenomen beeft Hel ia niet twgfelacbtig dal eeu miniatarie ilch baodhaven kan tegenover eeoe motie vao dan Senaat het zou dal ook kunnon doen tegenover eene moiie van de Kamer maar ala bet de Kaoaar waeratood zou bet ia ataat van be cbuldiging kunnen wordea getteld en ala dó Senaat weeralaod bleef bieden zon bet miniaterie niet langer konnen regeeren en verplicht zijn af te tredeo Eenagetiodbeid toaaehen de ver acbillende maabten ia ontoorwaardelyk noodig Ual ona fde politieklvoortzetten waarin irö gedurende 20 jand zgn gealaagd met er mydiog van fouten welke d dood van da repofaliek kunnen veroorzaken Uourgeoia valt den Senaat ea M4liae aan en zegt dal deze met ziJoe erklaring geen einde heeft gemaakt aan bet conflict Mélina verwgl Boorgeoia dat deze zelf niet tot de ontbindingen de giondwetaherziening ia overgegaan De door Ricard voor zgoe motie van orde verlangde voorrang wordt varworpen met 279 tegen 251 atemmeo Mélina aanvaardt eene molie ran orde voargeateld door Boiérian ia welke het overwicht wordt erkend ran bet algemeen atemrecht en de verklaring der regeering wordt goedgekeurd Hei eerale gedeelte dezer motie wordt met eenatemmigbeid aangenomen over bat tweede wordt openbare en boofdelgke alemmiog gebonden Pe niUlag hiervan te 7 u 55 m bekend ia dat v6 Sr de motie van Bozériaa hebbeo gealemd 231 daar tegen 1 leden Deze nitalag wordt begfoet met levendige toejuichingen van bet centrum Oe molie wordt ten alotte inibaar geheel aangen men met 299 legen 251 alemmen waarna da Kamer verdaagd ia tot den 8eu Mei Nanwelgka wna keizer Wilhelm te Potadam weergekeerd of onmiddellijk bad bg drie gewichtige pohiieke conferentiea De eerati niet deo kanaelier Von Hohenlohe den rgkaaecrelaria van Buitanlaudachs Zaken Van tüaracballBi hcralein en den directeur ran Koloniën Kajaer gold den opataod der Herrern a en Hottee latten in Duitaclilanda Zuid We t Afrikuuicbe kolonie Damaraland ou er werden verichillende maatregelen beB roken tot rersterking van Leulweina macbtjoldaar De tweede met Lucknna den eb f van het Civiel Kabinet dea Keizerv betrof ongetwgfeld de meeat dringende biunenlaudeche aangelegenheden en de derde met generaal Vou liabnke chef rin bet Militaire Kabinet lealKeizera wordt natunrtgk lo rerband gebracht mei de tuaicben bet Miniaterie en het Militaire Kabinet gerezen quaeatio orer reorganiaatie der militaire recbtapraak En men gelooft zulke Ie eer wgl tdeacheu de audienliea van Lucanus en Hahnke in de Keiler ook nog een langdurig geaprek ouder rier oogeo bad roet Von Hohenlobe In wrlingelicbte pnl tieke kringen wordt geloofd dat het rraagatuk van de hervorming der militaire recbtapraak voorluopig onbealiat blgft en vereoderingea in het miniaterie rooreerat niet zullen plaata hebben al wan bet alleen omdat de Keizer die veraoderingen nooit tal willen laten geacbieden onmiddellgk na de beachouwiogen in de pera Vermoedelgkjechter tal Hobeulofaa na eenigen tgd altredan De bealiteing raa de rraag of de miniater ran Uorlog bigit hangt enitel hierran al of de Keizer het ontwerp van den mioialer aangaande de miliUire rechlapraak ten alotte r al afwgzen mei andere woorden of er overeeoateroming mogelgk zal agn taaacheu den minivter van Oorlog en deo chef ran baK Militaire Kabinet De Duitscbe Rgkldag is met de tweede leiing der Beurawet reeda gevorderd tol art S5 Da meeate paragrafen werden goedgekeurd in des vorm daaraan door de commiaaie ad boe ge geren Slechte bifsr en daar nerden kleine ameDdemeoten aaagebracbt Da commiaaie uit bet Pruiaiacbe üui ran A t oranrdigden ter beraadala ing orer bet 88 10 14 a 1 41 4 11 10 4 11 a 1 11 a 4 14 a S 4S 4 87 I IT 7 0 4i 11 10 7 4 8 4 0 18 7 48 waUeBtwnp tot opricbliog ran Kamon tid Koopbaadal batft met U atamuen tagas 5 rtikal 1 ea dowmada bet gabeale wataoatwerp rerworpan Da Hambargacbe Korreapoadent rertakerl dat kaiaer Wilbelm dit jaar niet oaar de Eagalaoba aailvradatrgden bg Cowea gaat ea erenaia da Millenniama teatooaitelling la Boedapaat lol batoakan Da aAganoa Haraaa rerneemt nit PMoria dal da rrgeering der Znid Afrikaanacba Repabliek voornemena ia de atekkan openbaar Ie makao dia in baar bezit zgn ea die betrekking hebben op bel proeea lagen bet berrormiogscomiU ea op de rot die door de Uitlaoderiea door dr Jameaoo in den opstand van Januari is rerrald Uit die stukken zal duidelyk bigkeo naar gemeld wordt welk aandeel de heer Cecil Rhodes ea de Chartered Company ia de zaak gebad babbeo ea welke g oaden er zya roor da rerdaaking die tegea rersebillende personso ook baiten Zoid Afrika baatant Da a Daily c News rerneemt aog dat onder de Jobaaueebargscbe geraagea die door het Hof tot gerangeoisstraf boete en rerbanoiog veroordeeld zgo zicb ook beriodt de Torksehe oonaol te Pretoria de heer Bettelbeim Te Jobaonaibarg is een groote rergadering gebonden waarin commissies benoemd zgn om een petitie op te stellen aan president Kruger tan einde hem te smeeken tjjn invloed len gunste der veroordeelden te willen aanwenden Vorat Ferdinand raa Bulg rge komt beden te Berign aan bg tal in bat koninkigk slot da gaat des keizers zgn En in de aReicbaanzeiger ia bem reeds bg rporbaat dan titel aKonioklgke Hoogbeidt toegekend zoodatzgn ijdelheid jeeds ró r zya aankomst is gestreeld De VoM Ztg a w st ar op dat de rorst io Rusland Ras in Frankrgk Wanschman was In St Peterabarg weea bg op zgn Slavische afkomst in Parga op zgn rerwantsebap mal bet huis Orleans Nu zal bg Ie Bertga wel ootdekken dat hg ook nog een Koborg is das dat Dnilsoh bloed hem door de aderen riorit Doch het Duitactae rolk zegt bet BerIgaeche blad heobi weiuig waarde aaa zuiti een stamrerwant Vorst Ferdinand zal als gaat ran den keiser met alle mogelgke eer worden oatrangea docb wij bonen dat de bevolking vaa I rlgn ran ago aanwezigheid geen nota zal nemen tenzg om den aieawen vaial van den Tarkscheo sultan persoontyk te leereo keonen c Mett zulk een welkomstgroet kan da Balganrsche Ferdinniid het rnorloopig wel Italian BURGEMEESTER en WETHOUDERS derGemeente GOUDA roepen bij dgze roor detweede maal op de tegenwoordige onbekendeeigenaren ran de onderrermelde graven op doAlgemeene Begraafplaatv staande ten nameren de daarnevens gen emde personen ennowligen hen uit de overboeking op bunnennaam door den Directeur dier Begraafplaatsbinnen drie maanden na deze aankondiging tedoen bewerkstelligen bg gebreke waarran betrecht op die graren rervalt aan de Gemeente I4I Nummer Stast ten name vnii EIGKN OBAVKN Algemeen Gedeelte A 8 C A ScholteD buiirrouw O 1 Grendel 10 11 M 11 Qeericg A de Jager J rsB der Wepel 1 Joh lleogland B 4 7 H Zeewoldt 1 J C A Meger Viaaering Weil L Slaal 1 1 H raa Bovene a J H Hiel 0 A KoUew n Hen II J J jroolendorat 18 D Immbk 10 A Voordawindt E 1 H ran Bovene 8 N Groolendorat 8 P Brskel 10 11 A n en M C K van der SUrre F 7 J J Wtgenaar 8 Mr J van Swijadreot 11 O O VauillaUu da Bradn S 1 en I H de Joagli 11 P van SwijndrsiibI 13 vsn BuDie CA TemaliDok te Amsterdam 1 1 en 2 J van der Goea van Nalera S en 4 V de MuDflik 1 i Putik 8 B Brouwer W H Mlfk P S Droal 16 en 17 D de Voa K 7 J M ran der 1 Gryp huisvrouw van D Geelhoed 4 1 C Sprogl Stolk te Hoordreckl Erven Rennla G Brack Wed J P Qoeenaon 13 aa II F Tekkelenbnr I 1 ea 1 H Vinoke 4 7 L E dea Tombe bufavr ran Jhr J K Wandeling de Kook 8 11 P C de Lange van Wijngsardeo huisvr K i J Baron dea Tombe 18 16 Q J 1 da Lange vaa Wyogaarden hniavr L Quarlea vso Ufford 1 P BrakelM 8 T W Paan 10 H J Holmana 11 en 11 E E WUIel 13 C Hardenbei 14 H Zeewoldl 11 17 B Hetelerkaaip N 1 L U D en P C Tiaaot vaa Palot 2 C J vso der Meuten 4 Jhr Ur A B P T vaa Kiesekol la a Grsvaadeet ea J van den Barcb Ie a Herlog bosoh I CL Waher 6 8 G S vsn dso Burgb wed I Brands 17 en 13 H de Jongh ü 1 en 8 T van dsr Hout en 10 P Hooglsud II J I Faber buiarr J II Kiaabais P 5 B van Eek wed A Carlier 6 H Kartua 1 Breek Mr L vaa Tonloa 14 G vaa Spsnjea 1 L de Boer J 1 P Bilaier 8 A K Bnep wed Itleulasd R 1 M Begaman wed J Tivla P Vraede 4 JU Haeoljei J I van BereateiJD J Maryl A Blonk tred J de Boer 11 N J VMck li A de Meijer 16 Romlücli wed P Moleaaar Ie Gouderak T 4 Mr W A Pillars U 4 eo I E Laegersk Nielsen J P van Galen wed 1 den U l M Buttenhuia wed il Peeaevuur V 1 AD Boela 16 Jbr P A vau HoUbeW I C J J Bijlereld 8 Tinboll 17 O Toornvliel X 6 11 F Umbreeht Z 7 Pb C vau der Garde 1100U8C11 KATHOLIEK GEDEELTE A tf M C Bipa wed M A van Aateii PC Thoiaas A Verroen 18 W Meura 14 M t O Poot 19 G T en T I oeaik 80 P J Hoogauboora H B ea 6 C S vsn Vliet 16 P J de iloia Jr E 1 11 Verachoor I t B Jooaleu HUURGBAVEN Algemeen Gedeelte C 18 Ja Ds Wsabiogloa G 3 O Hoek wed G vau Keraen IS C von UttenrodI geb ieiibeitb 18 K Klegweg H 17 J M ec H S W Hullen Go ida au tpril 18 JC Uutgeuif csler eu Wethouders v Kiruoeind 1 R L MARTENS De Secretaria UUOUWER AANHOilDIGIMG BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda roepen bg deze roor de eerste maal op de tegenwoordige onbekende eigeoaren van de onderrermelde grarea op de Algemeeoe Begraafplaala staande len name ran de daarnerens genoemde personen en noodigen hett uit da orerboekiag op hunnen naam door den Directeur dier Begraafplaats binnen drie maanden na deze aankondiging te doen bewerkstelligen I4t Nummer S sl ten name au EIOFJ GRAVEN ü E G H 1 K N 11 H 17 18 1 10 7 10 4 on 6 1 en 80 7 80 4 8 18 16 80 13 en 14 18 10 4 8 en 14 18 7 6 Algemeen gedeelte L J Heaa W Bolding K Woni D Francken L W Poal Eengera W Poel E Beukei wed H Spit J C Kranenburg i W P Buchner A ran der Kraste J F van Dongen Bolding J D en II H Vetter F O van Zeljlen D Huarman J E vaa Dongen elding en W II Kolï G J ten Brummeler J Zoet W J ForluiJD wed Drongleover H E Pelijn wed van Bleel J Itoot C Ceaga A H de Kwartel wad C M Borataegh C B raa Son wed J H van Getiaep F W Sleerena N J B Kappeijae raa de l ppello K raa Ea Pz te iloakoop N ran Gaaien wad van Eeuwen F A van Lange II II II 18 14 Boomseh Kalkoliak gedeelte J P van C ela Javan Calz P Hoea J Hoea D Hees Aa Hoes HÜUEOBAVEX AlgMleen gedeelte I A A da Salengre 10 L Elgenbuiiei l J vsn Sonsbsek 14 i P Waaaink wed E C Bilebaer 8 F L lm TburaGouda denJIJO April 18 ti Burgemeeater eo Wethoudera roornuemd H L MAUTE NS Da Secretaria BROi WEH I N Q g g O M D g H Doctoren Een achande roor Nederland In bet laabts no ran bet alateruatioaale Monataacfarift zQr BekSmpfilngderTrinkiillana staat in een boekbeoordeeling de volgende sin sin Holland rindt men aooala bekend ia nog eer weinig wellicht niet meer dan 2 of 3 geneesbeeren die beslisU bestrijders van bat alcoholgebruik zgna Indien dit waar ia is bet een schande voor oua land Maar ik wil liet nog niet gelooren en ton het gaarne tegenspreken Mag ik daarom elksn geneesheergebeelDuthoeder die dit leevt beleeld duch dringend vehoekeu mij zgn naamkaartje te zenden opdat ik too mogelgk bet bericht met een feit weerspreken kan 1 De uitslag al ik openbaar uitken tonder namea te Doemeu Uw dw dr G J V SCHROEFK s Gravonhage Hugo de GrooUtraat 39 FAUTAISIE HOEDEir A van OS Al Kleiweg E J 3 GOUDA Beurs van Ainslerdam Votkrs alotkra l a lOU i 1001 78Vla 881 88 6 V 7 a lor a B 10 10 SI 4 94 41 l iO 7 4B 610 18 lOO 88 100 a 800 144 I6 116 8 t 18 iiov 7 197 W a lOlV Vi l a 117 811 761 lOl a 100 Pi 1 APBIL Hnuuvs Oen Ned W S 81 dito dito dilo 8 dito dito dito 8 HOHOAI Obl Goudl 1881 88 4 IfAUB Inaebrljving lSni 81 I OoaTna Obl Inpapin 1808 dito iu zilver 1868 6 PoaiuoAL Oblig met coupon 3 dito ticket 8 tcsUHO Obl Biunenl l8B4 4 dilo Oeoona 1880 4 diloby Bolha iaO 4 dilo bij Hope 18S 0 4 dito in goud leea 1888 8 dito dflo dito 1884 I SrAMja Perpet aebuld 1881 4 Toast Gepr Oonr leen KIIO 4 Oee leeniag aarie D Geo leenioK aerie C 2Dtu Art Utp V obl I8 3 I Utitoi Obl Buil 8cb 13 0 I VaNazuKLs Obl 4 ouliep 1881 iMsTiauAN Obligstiea U B 8 tomBD ul Sled loon 1804 9 Nsu N Afr Handelsv sand Areudsb Tsb Mij Gerlifieaten DeitHsatachappg dito Arah Hypotbeekb pandbr 4 Cult Mij dar Voratent aand aOr Hjreolheekb paudbr 8 Nederlandache bank aaad Ned Handelmaa rb dito N W k Pee H p b pandbr B Rolt H polheekb pandbr 3 l lotJi Utr H potbeekb dito 8Va 100 OoaraKS Joat Hong bank aand HusL Hypotheekbank pandb 4 § AiiniiA Equit h potb pandb E Mazw Ii O Pr Uen eert 6 ln HaU lJ 8poorw Mg aand M tol Ez l V at Spw aand led Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dilo ditol8 l dilo I iTAULSpoorwl 1887 8 A Kobl 8 Aa Zuid lul Spwmu A H obl 8 PoLlK Waraebau Weenen aand 4 BnsL Gr Buss 8pw HiJ obl 4 Balliseke dito sand Faslows dito aand I Iwaag Don dito sand 5 Kursk Ob Azow gp kap obl 4 dilo dito oblig 4 187 liv AMtaiia Cent Pao 8p Hl obl Ohio Il North W pr C v aaad i dilo dito Win 81 Peter obl 7 Tsi DanrerkBiaOr Spm oarl rjfc lil 181 Iflinoia Ceclral obl in goud 4 lOl Louiar kNaakrilleCert v aaad IS Ueiieo N 8pw Mg leb p o 101 Uiss Kansu V 4 pet pref saad li t N Tork OaUrio k West aaad II dilo Penaa Ohio oblig 8 107 Oregon Calif Ie brp in goud B 80 St Paul Hinn k Aanit obl 7 106 L n Pao Hoofdlijn oblig 6 dilo dilo Lino Col Ie hyp 01 CAMina Can South Cert v aand IO Va C Ballw k Nar Ie h d c O 14 Ansterd Omnibua Mg aaad J n ii Rotterd Tramweg Maata aand 800 NlD Btad Amaterdam aaad 8 116V Stad Rotterdam sand 8 107 BlLOIZ 8tsdAiilwerpenl887 l 108 i 8tsd Brussel 1888 S s Aa Hoxa Tbeias Begulli OeaeUaeh 4 116 OoariKa StaaUleeoiiig 1860 B 11 1 K K Goal H Cr 1880 8 1717 Jraajt glad Madrid 1 1868 S i I NlB Var Bes Hn pableert j lls I Dr prUicn tUn door den HMMprus IrnMIiet rti j elttkdekiHl LHtiioodigiug tot Wliu iniiigm de Kansen rail door da dan SU t HamburggawaM borgde groola GeldlotBrg wnaria i k r 10 Mililoen 746 990 Mark gawoBUMi moeUtfl onUu Da prijwii vaa deta vimiI vo mlosl bioüaada leldlotary dia volgen bat pUit alaehU 111 000 loton bavat iga da votgaDda I tt boogate prgt ia vaotuaal 00 OOO Mark Premie vaa 300 000 M 46 prtjaee w 000 IpriJH 800 000 U 101 prgeen n 3000 M 1 priJa è 100 000 M 806 prvaen i 8000 M Spriiaen è 78 00 IM 781 prgaen è 1000 M PT 70 00U M I348priiiene 48 prijaeu a 400 M lp rij i 68 000 H 300 M 1 prija k 60 000 M 1 sa iirlia i 800 1 BO M Iprga è II 000 M 3I3S7 pruaeuli IIBM 8 prijaeti a BO OOii M l 6l prül84 104 lOOH 1 prg ü 40 000 M 114 prija it 4B 11H 3 prijaea i 80 000 M telaal 88 140 prijaen i pryiM A 10 000 M eu wordaD daia io aaniga maaadaa U 7 ktia Mn uitgeloot I a Ilo rdpr j lit da i kluaa badraagt Mark DO OOÓ itggt m do la ki tol K5 000 M iu da Sa tot QO Ooo H m da 4e tol 86 000 M in do U tot 70 000 M in de a lot 7s 00n M ill da 7a lot 00 000 M e mat la mamU van 300 000 M avant tot 0O 00U Mark Voor da aeraia pr Jitrekkiitg dia oSeiati la vattgaatelij kost aan geliasl origiiteri lot ilechta Oald 3 50 aan balT tinxmaal lot itroUta luid 1 75 eeo kwart origmeal lot tlrohta iiild O ÓO led ra daeloemar in de lotar ontvangt ongevraagd oumiddellyk na da plaata gvbad babbonda Irakkiiig t ofltcinfla trakk initilijat Trekkibgaitlaii vnonian van bet Wapen van tien Staat iIip de irgi van da totan aa de verdoeliug vaa de irgtflii over dv 7 klaMen aaugoeft vareend ik op anuvruga gratia I a uitbetaling uu veraoudiiig van da ir vou l aanhirdt door mij dirvet en prompt aan da wianera oti omlor d itrengite gabaimboudl g iiB Udaru lieatwIllHg kan men aeiivoudig Man wouda linh dua mat da aanvraag om toeiruding van loten voor da apoadtg ulaata hebbrnile trekking vm ipoodtg mogelijk of uiterlijk tot f mmB 0 k met rerlromreu lol Samuel ll H li8cii r8enr Hankier eu VVi ijlkiiuliior iii lIA MUURli DuUm lilnU i USaTA Allerwega kroond m Eere Diploma a Oonden en Zilveren Medailles benerens Ee Diploma Gouden Medaille en l rti6cate of Award of the World a Hygienic Kiposition Chicago 1893 is Jet WereiiUieroeniil llniireD lJonit lloèif Eitrart MELIANTÖE unHjii Maotainale Fabriak a DE HONIOBLOEM ra H K van 8cbaik fc Co gevestigd it êaravenhflge Oesn middel is ol kan wordeh uitoaronden welke de Melianthe orertrbft net is OHHBHROKPBLIJK het beste middel ter wer ld hetgeen de rete en rerschillendo bekruningen getJiigt flet reraacht en geneest ONMIOltKL UK de atrengele hoest en rerouderde borstkwalen Dadelgk na het gebruik der MKLIANTIIK doet zicb de weldadige inrloed gelden Het groote debiet en de rele attesten aan de MKLIAtjiTlIK beNWesen zgn de orertoiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden geateld Ue MELIANTHE is rerpakt in flacons ran 40 ets 70 ets en 1 met ge braiksaauwgzing roorzien ran ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kanhtlwttk Ie a Oravenhofft V Verkrygbaar bg K H A WOLFF Drogist Marktl aoudt E H raa MILD earstal B 120 te aöudal A BOUHAN Uoerdnthl J C HATBLAND BoaVop B r WIJK OiufeiRU r