Goudsche Courant, maandag 4 mei 1896

35ste Jaargang Maandag 4 Mei J806 iNoo 6057 fiOmCHE COlMfT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN wortlen geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitg dve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 86 fi anco per post 1 70 AfzonderUjke Nummers VIJF CENTEN FRANSCEE STOOMVERVEEIJ Kif GhemiseliK WassrberiJ 11 pi ii iii iMi u 19 KruUhade ICotlerilam Qebr V t rd dmr i M den Koning der B lg n HoofddepAt voor GOUDA de Beer A VAN OS z SpMialiteit roor het toornen en verren fan alle Heerenen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van placbe mantela veereu bont enz Gordijnen tafetkleeden enr worden naar de iattwite en laat t methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onachsdelyk voor de gezondheid en volgens staal beiverkt Wegens nitbreiding der fabriekan ijn de pryien 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw alleverbaar ia S dagen te verven goederen in eene week Frintemps Tl PARU ZendiniritiSiifranco jt ffio ral gaiUuitrMRl aftUl ffai In da hortandnlit tn fruMha Ulra WatUnA de nleuwsU modw Toor kat Z m pHilxo n g n ftrrtnkwrdt uhTrtfe ferioht un II JULES iuxm V PARIS Da stalen der iitaiiinta modiatottan In vuorraad bUlHPHnt mM worden aTaneens kostslooa teeiaionden deeta Ban flitri duidalUk de verlanffde ta irian op to geven en onievoer de prUion to tofalon VorBonAlmf oa aaar allo l m4oB derWorold De cataloins bevat do Voorwaarden der vorzendlnfon voor maao Vraaht en Rechten Oofroapondontlo In allo talon Een ware Schat voor de ongelukkige sltichtoffers der Zelfbovlekking Oiunie en geheime uitspatHingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i lfbewaiii r HoltHiiiiRche uitgaro iii t 27 alb Pr H ffulden leder die md de Terechrikkelyke evolgexi van dmt ondeogd lydi moet het leien de oprechte leering diu het geeft redt jaariyks dnizeiid vbu eeii zekeren dood Te verkrygen b i het Verlage IV i ziii te Ijeipzig Neuinnrkt 34 franco tegen inzt nding van het iHtdtiw ook in poitKegoU en in Iken boekhandel in Holland n a BMenalUk ImAnf w kortom W SJ Anta PahiExpiiiler W t h Bsel kat Ml MSIt aaa ts WMdeii te t T ibn kel 7 Ifat iml tM atssds la leder kslapsiii Ei Aifcer P iiilxieller PiV 5 Mot 7 OMt n fix ia ll oli Teorkaatai in la mteste Ipelhakni m bd t id Kakter O te loMjldaiii To ondablj A WOLFF Mai U A on ÜB Markt 144b UAAT enW AN SONj potheker DAMES Attenti Hat beate onachadilykate an a makltelykite poetimlildtl voor Haarao an vooral dames en Klnderachoanwark Il de Appretuur van C M Mtllsr A CO m Jf arlla Beuth Str 14 Menlettaviad Mil ap naam en rahnekamerk Vartryilaar kv Maaraa Wlakallart la ubaaaiaark ialaalariaa rii ariraaaBa aat aaaaraal Daaatlii W SarlaBaViAraka gjl Lijders aao Daaw oT Hurworn drooge vochtige Schubbendaawwortn en bet met dexe kwaal gepiBHrd gaande zoo ondrageli k lastige Jeu en der huid alsook elke andere huidziekte wordi onder waartiorg genezen zeljs by ben die door niemand genezen kouden worden door Ur Hebra rierhiemtoé OuHchadeHjk Oebrulk Vitimnilty Prij zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per poatwiasel ook postzegels wa rop toezonding volgt vrj van por en inkomende rechten Verkrijgbaarbij do St Marien Drogerie X an f Dnitachland 6000 8tiik8 ait da ratliata Matia nar der earita baftanlftBdtolui hbritkaa ovar tmomaaa aoagaaunde Leger Paarden Dekens maeteo laften dan potpnj t d fl 2 75 par attili wonlan ajlTaHioeht Dtia dikke eitlijtkera dekeni ilji laa warm alt eea Mia I4 iXlM om gruot dai hft afaaala paanl btdakkand n t wol opx DBitid II 3 braade rfpfcn ▼ rt ren kleine pnrtll witte wolleneSlaap Dekens groot I4UX l cm wofieTiï er kl iur ilaahta d üt rtklui bamurLlour foutfn m MwaafiI urix bodrntt l l 3 50p rituk Ki tFij inden het duMn t f Dnldrliik KBMhr i eti bMl niii an wonlwi SM Iftw iP oorrMlil tirMl Meen UwMtaiUni ru k t iit tr it ut M tflr nmUart pronvl nh It Ilnrwlta I i ftstriolitt Oroou Staat 81 j Sa Geen A Grij s Haar meer r lMPI NIBUWE LONDON doet de gril liaren binneu enkele dagen verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht Iwlet bet ntlvallen en neemt de pelletjes van hot bootd Ëischt op don hals van don llaconi fH nlirofi Verkrijgbaar in flacons van l ttO ét 0 BS DAMES J a boorden S W MANCHETTEN yniuthen PlootiieU KANTRNKRAGEN Udfii moften it mlturen tnz Wisbrun LiffmannS MARKT 131 bij I A CATHiiiir do Papiermolen to noud Wlo zeker zijn ii do ücht j Eikel CaCllt te ontvangen lesamfi l gestold en ji A elo proofnemingen ia dt 1 handel gekiiiuon oiide den naam di E uitvinders Dr Miohaelis vervMrdig l f op de beslo n ichines in het wereldbc rcomdo étabblisdemftnt rnn 0ebr Stojl 1 werok to Keulen I cIm J p n21c S2aeIIV Bikcl Cacao in vierkanten biis Hen Deze Eikol Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelyksoh gebruik een i 2 thoekpeli van t piüdor Toor een kop ClKKolaü Ali genecskrerblige drank bij gerat van diarrhee sletnts met water te gebruiken Vcrkrygbaar by do vournaamde B Apothekers enz i Ko Ko prccftusje i 1 80 cToM e aas Prü QeDèraalvertegcnwoordigor TOor Hedor Julius liattenkloilt A u terdiun Kalvtsjtmnl 103 AMERSFOORT AHEBSFOOHTSCBE MACHINALE Sloom Brood en Bcschuilfabriek stoom Automattaehe Wal en Meel abriek TarwObrOOd met Krenten wonll van puike aoo teu ttme prima krenten en I rozijnea Iteipaakt ia hierdoor zeer smakelyk eu f ezoiid bhjft zeer lang terach ia teer Roailkoop en verkrijgbaar In langen en ronden vloerTorm in ituka ag 8 Cl 10 ot 15 ct 30 ct 30 ot 40 ct 50 Ct u ia ipeciale pUatI vormen in atuka fan 3 Ct 6 Ot 10 Ot Gewoon Blankbrood ia ala Tarwebrood met Krenten maar zonder prima kreoUu en rozfineu en verkrijgbaar in atuka ran 8 Ot 13 Ot 16 Ct 30 Ot 34 Ct Voerbrood wordt grootendaela au de baala eu kracbtigals aoonen rog e au verder van atukjua Urwe tadan ea andere zuivere boatauddeelen gefabriceerd ia hierdoor een zoor voedzaam gezond en smakelijk voer en seer goedkoop verkrijgbaar 1V KR 7 ot 3 Kg 14 ot De gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Oeraapte Broodjea van aVt ct wordon n de Sjoste soorten tararo gamaakl en zijn hierdoor overheerlijk van smaak Prima OngebUlld Roggemeel wordt van de tïjtiate en amakalijkate aoorten rogge gemalen eu ia verkrUgbaar in itg pakjee van 6 ct Onze dépóthouden mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijsen worden door cni eerst geadverteerd Onze artikelen zün uitsluitend verkrijgbaar bü ome dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépótborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitela en W H MEURSINQ Eenige dèpöthauder te ouda J L LEEFLANQ Door geheel N oderlaiid dépóthouders gevraagd tegen flinke provisie en j franco vrachten d r ïoII en Wiko kialon I Sto oxiftaTo o o t cLiearau s t aESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT dos morgens ongeveer ten xeven en de namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goeilfioope reiagelrgenheid voor Paatagier naar UTRECHT en Jhoacheugelegen plaatsen Kéiitoor i ieuwe l eerslal I e A renl II J MUEItBI KK STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ DE VOLHARDIIVG J Te beginnen met 1 Mei 1896 vaarl de Boot naar Amsterdam Ie 4 n ma in plaats van l en op Vrijdag naar de Veemarkt te Leiden te 3 U0 s nachts in plaats van 4 Alle andere diensten van QOUBA onveranderd Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Thans ia de S6e oplage varaobeneu vau het boek Do Ze Beprootd en aanbevolen door de heeren l rof Ur Merlniére P rO Prengruber uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Hat doel van dit werkje ii kennis te verspreiden omtrent ien aard der zonuwzwakto bare oorzaken en gevolgen ondernebt ta gaven en genezing te vinden liet handelt over hel bakaod worden van de Fhyaiologische DÜjardln BaU ontdekking hoa op de eenvoudigat denkbare wijze op ons zemetz fnrija I nuwgeatel kan gawarkt worden en wal met e i aaeeea datsoo BoUChOt l args wel een groot aantal uiUlekeoda artsen nle de gsneeakundige 0eh Hatb Dr Schering Kraa para unieiiling tot diacuaaie gegeven heeft tiea Rath Dr cyurkoweoh Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekelUkeuky Weonen zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtlcfneid Opperalafatta Dr Jeohl Woeaen Ijjdt welke zich kenmerkt door lialiitueele hootdpljn ml ppparsiafaria Dr SoUesl Kaai i graine coogestiB groote gevoeligheid opgewon Chef aria Dr DarseS l aiiji chef arta DrFreStier ken Diatrictaarta Ur OroSSmailU ohllngen L DialrirUana Ur Basbaoh 2irk Krankarta Ur StOingrebeT Chareoton conaol Ur v Aschenbaoh lorfu 1 Dr mrd CorraZZa Venrtie I Angeville l rgi Lavabre l arija H Wille Taiifkirehau CabillOt Arcachon Fortget Lonzao Guillonean Bor deaaz V LabatUt Bordaauz Bougavel Ia Porrière L Hlnohfeld Weenen Lieber lonsbruek Hammer Plauen Weiner Weenao Augt Brocton Matusohlechnei Briin denheid Slapeloosueid algemeene llohamelijke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieksn die door Beroerte getroffen zijn m aan de gorolgai daar van Igdan zoomedejMBgerlammingen Spraakverlies of moeieJUtf D Stijfheid in de gewrlohten en PPHHRBUd in dezelve partieele zwakte tSstandeS HRiikte van geheugen Slapeloosheid enz en die reed geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen la onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen i elecliseeren galvaniaeeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindo ijk aanallo personeu die vreezen door beroerte overvallen te warden au daartoe reden hebben wagelia vcaohijnaeien van ïooridurend angstgevoel beneveldhojd van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dal llgheid flikkeren en donker warden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aau allen die tot da bovengenoemde cathegoriëo vau senUWlljderS bahooren 70omede aan bleek SUOhtige en daardoor tot zwaVta vervallende jonge meiajea ook aan gesooden zelfs jeugdige personeh die veel geestelijken arbeid verriohten en die da motie der geestelijke bi iigheid voorkomen willen dring nd aangeraden zich in bet bdnt van bovengenoemd boekje t alallen dat franOO au kosteloos te verkrijgen ia te Amsterdam M CJ KBAN fc Co Heiligeweg 48 Rotterdam F ï vak santen KOLFF Korte Hoofdateag I Dtreoht I OBRÏ U porton Oud egrachl b d GaardbmgF Gouda Orokvao A HmssjiaN Zoo n BINNENLAND GO€DA 2 Mei 18 D 2o luiU M L de Boer en K W de Sock kn bet Ie rfg tof U Atseo tornen liBog ia aaamerkiog voor eene delachaeriug nur ladië ïodiea zi gAoaeiktioilig door de ladiacbe commissie wordeo goedgekeurd BÜ kooa b il U na J vau der Me j op itijn lertoek Mftol ooUlftg Terleeod als tweedeluikfloaDt b de dieDstdueode schatiery aibter wegeoe rareodering vaa woooplaats De igdelyke waariieiging der leaifo io bei Uuogduitsch aaQ het Ojmoasium ii opgedrageu aan Ueo heer Merkea te Anivterdam Oote vroegere stadgenoot de beer Ha Leoderink direclenr van da gasfabriek te Woerden ii op het drietal geplaatst voor dirrcteur der gasfabriek ta Wageningi u Bij het gisteren t Utrecht gehouden oiamen is bevorderd tot scmi arts de beer F U J Steenmevjer Wy vestigen de aaodiicht van odbo Irzers op de achter aaaUe advertentie der DaaiesZaogvt refoiging v Arnold Spoel direcleur de beer J H U SpaaudermaD Nnar wg vernetuen tullen behatve de koor nunimers ook eenige solo nummers en daeltea tea beate gegeten wordeo o a door den heer Aroold Spo uit deu Baag en eenige dames fferheoda ledeu aUiurde een solo voor Alt riool door den heer B Beasekamp Urroepeu bg de Gereformeerde Kerk te Wmldingsveen de Ë Kropreld te Drinaai Voor du 15 plaetsea als kommies rerifioateur d r directe belastingen inToerrechten en accünsrn babben by het onlang ta s Hagegeboudon examen aan de gestelde eixchen voldaan de kommieten Pa Tichelaar komm 3a kl Hoek t UollaudOa Stot 3e MaaHricht W Niekerk 4e t idem J E Sniaders 3e Vento P de Groot 4e Roet mond t Vervoort 3e Maastricht A Bronidgk 3e Zutphen A B Hollertt 3e Oisterwgk A Bokros 3e ♦ Wioteravrgk FEViLLETODI lU Wrl ws sy een schooDe prgsl Niemand kon daar meer van doordrosgea zijn dan I ord Dsae Toeu xij dien avond vooi hem stond in hsar Itoht blauw tijden klead met haar ia goud gevstten krii lalleo btlsanoer eo armbsndoD eo eeno ejikele irilte roos in het baar Lord Dane liewonderde haar sseer dan h i dit Ijuty Adelaide voorheen ooit gedsati bad Adelaide Errol had die Hcfelgke uitdrukkicg in baar gelaat en die uchtsardigbeid in hare msulsren ge mitt welke Maria I Mter ia zoo booge mate bezat Ër was iets dat Lord Daoe dien avond geweldig hinderde en dat wat de houding rao den beer Lfdnej H echeeu zich geheel ea si op zijoe plaats te gevoelen in het geuliohap Hy btfl steh niet gemekkelgker kunnen bewegen al ware faij evpnals I ord Dane self van adellgke geboorte geweest Hij scheen ook rgk bedeeld te zijn met talentbn en vooral teer ervaren in de mutiek by had een goeden aan slag op de piano en toog wer gbed en met zeer veel gevoel I onl Dane maakte daaruit op dat hij waarschyntijk nuziskmeester was geweest Lady Adelaide vroeg bem of hy leker duel kon tingen hij antwoordde loestenMaend ali freole L iter b t met hem wilde zingen en hem op W piano aoc9mpagBeereD Maria zette zich voor de piano 3e 1 A ü Roovn J Zuidema L Deaie 8 Dalman E Kuiper H Horstiag 8chooobovou 3e s Bvjaob 3o Mauiricbt 2e Oldenzaal 3e Ambt recherche Ie afdeeliug 3e Kampen Vülgens d ter visie linreode rekening en rerantwoordiog vau het Watarschap Den Hoogeu Boetem achter Hnastreoht over 1895 bedragen de ontvaogsteD f 282tj8 t7i ea de uitgaven f 244U 23i derhttlv pen batignaldo van t 3856 94 Op Vrgdag 1 Mei was t te Berg Ambaehk feest De heer J P MahUtede notari t vierde zÜ t zilveren jnbiteum Gfheel het dorp vlagde ook de stoombjoten op de Lek Voor sjiibilaris huis was eene tiaaie estrade opgericht die saTODd i keurig verlicht was l e gemeeoteraad de heer Mshlstede is wethouder complimenteerde hem hy monde van den burgBnieeiter Den geheelen dag bield de oezendiog ao telegrammen brieven kaartjes en prachtige boeketten niet op De Zaii vereeDiging Crerceado bracht den jiibilarii eent ovatie deie beloofde de Vereenigiug eeo fraai Taaodel welk aaubod in dauk aati genouaD erd terwgl de leden der Vereaniging door Z Kd werden onthaald Verder stond h t dea gefaeelea dag nuk til van bolangtollende bexockers Aio den jubilaris werd door de ie atcommi wie bj monJe van den beer A Vcrkaik ia aaam der ingexeleuen eun prachtig schrijfbureau aangeboden Optochteu met zeer goede muziek bleven niet achterwege Voora die des aToads was echittereud Voegt men daarbij dat heerlgk lecteweder dezea feestdag hogud igde dan kan men xich for rstellen dat het feest in alle opzichten laagdp Ook da schooljeugd der vercchiltende vohoh n deflde lo die vretigde daar zg vanwege den jubilaris op royale wijze werd onthaald In d Dinsdag gehouden vergadering v u den raad der gemeente Montfoort was aodermaat aan de orde de uitlating van deu burgemeester den heer Van Erpers Uoojjaards dat het ooderwijzerspersoneel een rommel n liet onderwg aau de openh laj are school atlerelleadigst slecht was Voorgelezen werden ingekomen brieven vno den districts en den arrondiMemenUschoolopzipner die richio hoogst gnnstigen zin over do openbare school te Mouti ort au bare oodervyzers uillieten en de school onder de bsste rekendeo De heer Tan Frankenbngfien vroe dn rn of d hqrgemaester lots vluffger Jan gistorenavonil euio do lieor Lydney tot Mnrin terwyl hy zirh ovrr haar lieeoboog om do mutiek te leten Vlugger Ja ik geloof dat bet dan beter tal voldoen Lord Dane stond vlak by bon en boorde dit gesprek bij tetta grooto osgen f p Hebt gij dit giiletenavoad met den heer Lydnéy gezongen bier vroeg hg asn Maria Neon niet bier bij juffrouw Bonlillion leid de beer Lydney die het woord voor haar opvaite liln dat antwoord stond Lord Dano volstrekt nist aan Het as attes behalve voegzaam voor freule Leater MMnnin de dochter van d ii bear I ter van DanesheldaHall alt In haro hoedanigheid vnri tijae aanstaande echtgenoot dat tij in aanraking kwam met onbekende jonge Amerikanen die om oo leeggen uit de see waren opgekomoo vooral niet mot dezatke die lioh voor gentleman uitf ven Weet gij wio bij i vroeg Lord Dane iisn dan beer Lester toen de avond om en do heer Lvdncy vertrokkeo was Wel neen De jonge mentob kwam mg ótat nijne vermiste doM spreken eu ik vrocH bem om een kn i thee rasi onsets dfinken Is bet geraden oa vreemdeling in uw haiitoe te laten Och waarom aifl sntwoopilde de beer I er onversohilligi bg hi td iet vsn muziek en bsd eb doodelgk verveeld IU gebaart niet alle dagenfk denk dat hy bier voor Iel erst en bet laaUt geweest is Maa ik bond kom voor een falsoenlgk Dan Tolgeaden norgen begaf sieli de heer Lydnsy op Kyiie vrotigertt uilUtiug wtklv ifriigkotive Toeu de voorzitter v rklaarde hg zgn vroegere opinie te btgveo verklaarde da heer Van Kraqkenhoyaeu dat hg slaande da e vergaderihgzoo foorstelleo om in deze aangelegen hoi d detusschetikom t van deu Mioiittor nu hinnenl zaken iu U roepen Toen trok d voorzitterbakzeil en verklanrde hg dat bet hem vanhait speet dat hi zich vroeger in drilt op zooongunstige wgse over do openh lagere schoolPD haar oudorwyzernpersoneel bad ai telaten Met deze verklaring stelde de heer v K xich tevreden N R Ct De Commiivie vau Rapporteurs voor de kieswet zal voor het eiadvemtag vergaderen ua de bgeeokomst der Kamer als wanneer ook bet m delid Tak vau Poortvliet uit het buitenland terug is Mitar wjj vememra is de Nederland ohe Cttcaofiibnek te Helmond door Z M deu Koning der Belgen gehrevêteerd vour hare artikelen nelm CHCAo en Chocolade met bet recht tut het voeren vau het Koninkigk Waphn en deu titel vau Hofiarerancier Socci diete Weenen weer eens dertig dagen h eft gehongerd bracht deze week zgn vasten ten einde H t comité dat hem geöontro e rd heefi constateerde dat Succï gedurende dezen tgd ntett dau een weinig mmeraal waler eenige pillen en lii n koppen boaillon gebruikt bad Zgo ge icbt verminderde met ongeveer 14 KG en 8uroi is rnim A centiniMert kleiner K ir Dat dm hongerkunttensar nn dau vBi ttgd er naar verlaogde zijno Uiiag weT eeus te reritaareorcn is te begrgpen Dadeiyk verorberde hjj Aiu biefstuk met wn broodje Na dezen eerstee maaltgd voelde hg groote behoeftp uog meer ta elen Bg gebruikte daarna een tliDlc diner bestaande mt krachtige loep gubradeu snoek vleeftch ka poen met lade aieelspgxen knas en door eeoigff glazen rbQmpagne besproeid Hg was gelurende hel diner zeer spraakzaam en vertelde dat hij de Isatsto dagen zeer gruotcn honger gevoelde Eeo droeoig ongeluk heeft Woensdag in het Htodelijk lAkenhnis te Utrecht p aals j ohad en een Jong mn JB tot het lacbtofler van haar edel beroep als pleegzuster gemaakt Mejuffrouw Schotman uit Zwolle as giiterenochterid te omstreek 10 nnr in de diphtberie barak b zig eea inbalatietoeatel in orde te maken toeu plotseling door oog onvorkUarde oorzaak hare klaedereu vlam fatten ingevolge do vorrokrnijg van Squire Lester i bI goen enkol ovorheidaportoon hem volmiioht tini vrrlrenun huitiooking to doen in hot kasteel i no regolreoht naar bet politiebureau ea vroeg den comnisiarit te spreken Het was oen nieuw doalmsiig gelwiiw waarin oellna wnron vonr weerspanuige gernngentin en er w as eun mime voonkêmer roet eru zeker afgeschoten gedeelte achter yxernn tralies woann twee stoelen on een lessenaar stonden Dit kamertje bad een cvctister en tag np straat uit san do overzijde woonde kleermaker Mlnn De heer Bent iteod nog altijd te Daneaheld bg waa voorheen gcrecbtwlianaar oij oommitsam van Ï olilie Hij was twsar geworden zag er nu wer eftig uit en ha l oen kaal hoofd gekri g n lieuI was niet tfl huil toen de beitr Lydney xioh aanmeldde een gerecbtsdicnanr f nf hém een stoet en luisterde naar urn vrrbaal yC loei van tijne komst aan hul politiobureau was jde v rmitto doos eo hg verzooht volmaebt tot eene huiszoeking op hel kasteel Dano Dfl gerenbUdionaar tcbudileglimlaohend het hoofd Hy durfde het niet op tijne T rao woord ing nemen zulk een verzoek MM te itaao merkte bjj aan maar iTtj toa but aau zy n obef vragen en delieer Lydney moest later noa maar eens terugkomen Hot was wel een Iwwys hoe onbekend Wilüsm Lydney met do gebrifikch van die streek en m t don invloed van T ord DMjft wat dut kij moende dat men een dergelijk ver o k aan de m iüo kon doen en dat men xyo lordsohap daar iiilen xou UUo De eomroisssris ging zelf in den l4op van den dag naar het kasteel en I rd aDe ontving he alleen Gü legt dat hö verlaagt dat er kaïssoekiag De arme pleegaoiter stond in aan oogtablik IQ lichte laaia Op haar hulpgeroep snelde mau toe ea vood haar in dea meest beklageni waardigOD toattaud Meu blacbte de vtammeu en ua bleek het dat bet ongelukkige meisje vreeeelgke braodwonden had aea armaB eu beeoen Nataurlgk werd aanstondi bet soodiga gedaan om hare pyaeo ta varzachteo eu bet Jevea te behouden Deze pogingen moflhten echter itiet baten Dea middags te halt drit overleed mejuffrouw Schotman Hoe vreeselgk dit sterfgeval ook ag en hoa ontzettend het moge wezen voor de Dabestaaoden van inster Hchotmau deze troost kan han Mkar gegeven worden dat mf juffroawöehotmao betwflken ii op haar poak gestorvea io de uitoefening van baar edele taak gavalleD op het vald van eur Art 185 van bet Wetboek van Utrafreobt bepaald dat hg die bij aeo tereabliiUiog of ter plaatae waar een ambtenaar in het openbaar io de rechtmatige nitoafjomg zgner bediening WM kuaro u opschudding varooriaakt en na door of vanwege het M eTo gd gezag gegeven bevel zich niet verwgdert gaetraft wordt met gevangeniietraf van ten hoogste twee vekea of geldboete van ten hoogste f 120 Iu bet Wetboek van BtrafvorderÏDg is hieromtrent oog iu alt 28tJ h k volgaode bipiald a Ingeval op plaateen waar kgdeDe da Commifsaris der ICooiugin in da provinoiün de leden der Vrof en Ged Staten de hoofden ea leden van gemeentebesturen mitigadert de ambteaareo van administratieve of recbterlgke po litie in het openbaar eaDigeambUvarriobtiogan waarnemen ten of meer pareonuo de etilta storen of teekenen vaa goed of afkeuriog geven of op welke wyze ook g rsae of bawling verwekkeu en zg op da aeriite wsarsuhuwingiieh niet dadelgk stilboadea tal hun gelost worden te vertrekken en die ziob daartegen verzottoo zullen verwyderd en tot on aHoop van de ambUferricbtingen ia bewaring gehouden wordea de voormelde ambtenaren maken vaneen en ander proces ver haal op hetwelk aan dan bevoegden anbtaoaar van bat o onbaar miaitterie wordt toegezonden c Ue regeering heeft thans voorgeaield dit artikel aan te vul ea en aenigsziiie ait ta breiden Er staat tbaaa niat in wie bevoegd is te waarschuwen en het bevel tot verwyderiag te geven Volgens het OQtwerp ui drie bevoegdheid toekomen aan den voortitter vaiyg bel college of do coinmis ie of aan een erz8r bediening uitoefenende amb enaren en eveneens de plicht om procea verbaal op to maken Bovendien echter wordt de bepsliog aitgestrekt tot alle amhtfnaren Ia bet beUtngder op bilt krvflteel wnnlt godnan rtep I nrd Dans spot end uil Kn om wfiko roden Om dii vermisUi doos Vordenkt do Usrikasn mgne bediendenF De heer Hunt meende van ja Hij moeit tick liever zelveu Uien onderzoeken zoodat men wJit wio bij ia i wat hij bier uitvoert nep fijn loitlsobap veriloord it Luittvr reas Heat Hior il een Vsnkee die van eene schipbreuk wordt gered man neemt bem tu eene berlurg on en b j hlyft daar schaft tish een pak nieuwe kleederon aan kieat da snit van een genttemnn en dringt tiob bier h de o rito fsmlliëo in Pit is alles goed eu wel all hij werktl k een fatsoenlijk mkn is msar wie tnl dat bewyten Hij roert ttjn verlodea aiet aan ik weet dit men bem to diea opzichtoondervraiftti heeft maar hij antwoordt er met op en ik v4Patr u dal bij myn argwaan opWakle Wie bewyit nes dat htj geen avoniarirr geen oluvalier d indnstrte is Ik tie hem voor iefs dergelijks ea en ik beb dfuv trond voor Ik beb b n gisteree avond bij 8quir Leeter ontmoet Dato opmerking Hheen eon diepen indruk te maken op den heer Dept die veel ooderrindinf bad opgedaan ea buïtewlien eon teer eiuw mensok mi Nu hij vsB I rd Dane kwan trof ta dubbel Hy komt druk by juffrouw Bonlillioraiin huis druk voer de pair met nadruk voort sa mogelyk breft hy s eb uvealens iu andere huiMa gedroogeu Hg k tam Lier op bet kuteel fn werd hg myoe zuster toegelaten en hiLgirdröog zich alof hij nol baar galyk stond