Goudsche Courant, maandag 4 mei 1896

8 57 4 10 5 1 5 51 7 11 7 5 8 4 57 a a a 7 5 a 5 4 a a a 8 5 11 a a a asv 8 88 1 47 4 15 5 80 5 3 10 7 80 Dl 1 44 8 50 3 44 44 4 40 5 31 S 17 1 54 a a a i 50 a 87 8 01 a a 4 57 a 1 84 8 08 a a a 5 04 a 41 8 14 S O 4 04 4 87 5 10 5 51 47 DIN Hsae oouoi ONDERTROUWD 30 April A W Sobuit iter te Rotterdam en N van der Starre I Mei A de Wit eu J van der Weyde FANTAISIE HOEDEN A van OS Az Kle weK E 73 GOUDA lilrecle Spoorwegverbindingen met GOUDA Zowerdlensl 1896 AaiKevaagen 1 Nel TUd van GreenHicti CnuDA noTTIIBlM ll 5 I U 1 10 1I SI H U M ll i l t4 4 1 HOTTIRDi ll 10 7 7 11 50 lt i7 li OI 11 47 f 4i 1 07 S SODDADEN a Han i 51 7 80 7 48 8 50 l 4 10 1111 3518 h 1 35 8 44 3 4o¥o44 8S 6 17 5 1 18 7 S J8 58 Voorb 5 57 r 10 17 1 41 4 88 i 18 3 Z Z w ll a 10 88 1 65 M SO 9 48 Zev U t aS ll 43 8 S 5 04 6 3 9 19 8n da 88 7 50 5 18 8 18 9 I7 10 l 10 64 18 06 18 5J 8 17 8 14 4 08 4 38S 15 6 47 Jlreekt 38 7 60 9 9 3 t 10 88 11 83 18 50 3 05 8 58 4 46 7 50 1 09 9 07 10 34 Weerden 68 3 11 lO A 11 56 4 U 5 58 9 88 lO sf 10 41 Uade aUr 7 07 8 18 0 81 4 84 9 8S 11 07 Goads 7 88 8 88 8 84 U IO 10 44 11 1018 111 88 3 45 4 37 5 17 7 0 8 88 8 41 9 49 11 10 17 10 19 I0 4t 11 15 U U ll ia 1 17 8 47 4 45 5 U 547 14 7 49 ai 154 54 11 11 U 40 4 57 a Ol 10 0 11 11 II 4 5 08 a ia 10 15 11 55 1 03 5 80 8 S 10 87 allsKe 5 18 5 18 10 7 10 48 H 80 11 4M8 49 1 01 1 57 4 17 5 85 5 58 0 88 7 8 81 i t aa 10 88 11 45 OOI D liT lCUT 7 55 8 08 1 88 10 1 10 57 18 55 8 80 8 IT 4 S5 5 57 55 11 14 8 87 7 10 U U 8 45 8 84 17 7 18 0 54 10 51 11 45 1 87 3 08 3 50 5 07 85 7 3 IMSTItDl M a 0 U D i 7 16 1 8 8 84 8 1 18 10 18 11 8 45 0 O V 1 k k USTIISiH tl iud 87 8 8 9 58 10 57 18 10 II 5 80 7 1 10 17 Imalenl oi V üt 5 14 ST 10 5 1 1 18 5 15 50 8 55 11 85 op Qbar ürdfl bfj ffitkooping t c or r taia rao DoUriiseo o deurwocrder ia deze wyzigiog iozonderbeid aoodig c De DoUrï of deurwfwrder dia eea openbtre Ttiliog houdt ui dua roorlaao al deze wetiwyzigiog tot itaod komt bf ter daa tbaos logeo periODeu die de orde feritoreo gewRpeod zyo De Arob Ct il fun iiieeniDg dat wp mu onten miUiairen oabaur eleedt meer orernemen w t beter Hcbterwege ware ffeblcrea De soogeosamde groolu maoDeiiTre waMeu jaarlgki wat b t getnl deelDcnieoda trwpfn UDgaat K r t waren bet 2 tofo ó eu nu zalleo bet zelfi 4 regimenten iufaoterie plua de ooodige artilleri cafaler f euie met aaDveiwaute treinen en bulpdieniteu 7gn die ipiegelgerechten in Drente en Orerysel mottfo hoodeD tiet wordt Tolgena de ArDb Ct waar Hk meer dan tyd dat de rereeoigiug ter beotifening van de krügaweteuscbap die rroeger wel eeiii aan prparrageii deedc ock nu eeus van eich booren late door bgr een prgarraag oit te acbryvfla OTer da beeta wyze om bet Nederlauflscbet leg r te oefenen in verband niet Nedertaadacbe toeaimden De roor telliug oulangi te Rotterdam t r de onderofftcier verfeniging vau ht t r gren eu jiigera Door Eendracht lilueiend ejüeven ten foordeete van uagelaten txjtrekbingen van de viaicher te Kwartewaal heeft na attrek der onböiteu f 542 opgebracht Door kwee bekebde geoeeibeeren te Kopenbagen wordt dv er dagen enn wedstrijd gehouden 00 een profesioraat aau eeo der groole boipilaleu Ztj bundea daartoe olgeiiR D eutcb gebruik beurtnliuge voordrachten over door heo ooderKochle patiënten waarna de b kwaanateallgeneeHhefr directeur gekozen wurdt Üoninie Duoom Hebbeu z i hs Diiilschluad Biet in de buurt om er prfift Hioj n uit te b itrekkflD dat xjj die oodT bun eignn landg Dooten soekeu TWERÜK UirVOERlXG DER Orkestvereenig ing EUPHONIA X Üdagavoiid 1 M i af Ii uphonin haar 2di TJilvoering vonr de Ifdpn in d xant KiintitmÏD dar Sociëteit vOni Genot gfn c De mal waa rtfsda véór den aanvang geheel gevuld Ku geen wunder Knphoniiic imuiern heeft xich in zwT korten tyd een f oeden naam verworven by Ooadn e kunatminnend publiek Kn dien goedenyoaam beeft kq bg dese uitvoering g handbantd Dankbaar zyn we deise Vereeni iug voor fart kunatganot dat zy oda herhaaldrl lk deed smaken dankbaar vooral ouk voor wat i oua Vrjidagatond t n gehoon bracht We zullen uiet in bjJBonderfaeden tiedenover dezn uitvoering jaten we aleohls volmondig bekenneo dat de Orkeftvereeniging Kupbonia mit trott meg terugrien op haiir auccsti van giitereuHVoiid lUet app aiis van b tpubliek beweei genoeg hoer eej de Uitvoerjntfin den smaak vi l 9 Toch kuDueo we niet nalaten een biJKondi r woord van lof ao welverdienden lof t br ngtto aan Mevrouw Spoel PfetftW Mevr Sp heeft alle verwachtingen overtroHfli En voordracht én uitaprnak én auiterheid óu aatheid vao toou durven we geruat eeuit uoemen We hopen dan ook dna zoo wer begaafde saugater nog meermhlen io oua midden te Kien 9 Ook do heer Spaanderman de ziel der Vereeniging de nltyd yrerige naiiwgesutte en bek vame Directenr verdieut aeor eke ooz hulde We t u er van overluigd dat do ürkeatverevtiiiïing Knphonia uitder Bii a M 1 47 8 M 9 1 1 10 7 11 7 JS 7 I U 7 lt i lO i m i ti l SI S 7 a ot t ii 10 louda f Ueordreeht HieuworyMk Oipolle ttiiïonUa a n rrlam Uapoliö Hleuworkerk Koonlrsekl nwl Ouuaa 5 85 Ouile 5 50 Wocrdei 5 58 8 IS Utrecht 5 11 F S8 da 7 IIU t Si 20V M T 4U 47 W Ia w T lil ll Voorh t OTf O laidiog zeer zeker mdi faooM toekofflft tegemoet gaat Brieven uit tiouda Nadat ik io mgn ongeo brief d t telefoonkweaiie blad bebaudeld kon ik niet vermoeden dat deze kwf ia nu paa enn kwattie gaat worden en wel eea volkakweatif Qauda heeft ooüit eooveel ktveatÏM gehad als thans en kwMliea nooit too wgigaeng zien behaDd leo all in de laatate dagen AU de geacbte Iledaetie van dit blad mot haar bericht over e o adrei vao £ ig ut neen ik bedoel UaatMchappelyk B UDg niet beetj enomen ia en dit adrei tegen dH telefoon werkelijk rondgaat uit vreei voor Eigen Hulpt dan dao ja dan nimi tiouda in concurreatie treden met Kampen en zal roem verwerveD mi t tioudicbu man Wet bekome het onze littve stad Voor en aleer ik dat Goudricbe Kamper ndrea van Miatechappeiyk Belang met eigen oogeu g iea heb kan ik hflt bedoolde bericht □ iet voor goede munt aannemen Ëo toch in onz n lyd eu in onze tad ia nieta meer onmogfliyk I Mocht dat adrea werkelgk beataao dan al ik in een volgenden brief roo vrg zyu den M Bfalangtra hetere atrydwapenen tfgen Eigen Hulp lu handen te gevtt want aU man ran zaken ii ook mjjn belang daarmee Kflmoeid en ai deze bflautfo kunuen gediend zyn met een adrra al is bet nog soo uyig en nog zoo vermakelyk Ik waa echter van plan ditmaal ieta andi rn te behaudelea dan gaa markt water bouw telffo Q of onderwyakweatiea naroelgk de hulde die deze week aan een onzer bargrra werd gebracht dia thuna rceda op bet roiiue aop zwemt in f n mailboot wel te verstaan Zelden zal een borger onze itad hebben ver laten wien zooveel blyken van sympathie en vrïend chap tén deel vielen iiU de heer Valettn Ik zal niut iii byzondArheden tredet want deze courant vermeldde r edi in een kort bericht nelke prachtige livriuuenngen de lerrliu gen vau da Ryka Hoogere Bornfrwhool en van het OyrauHatmu den heer V meegaven aU een bewijs dat hy zicb a i leeraar aller aympatliiti had weten te verwerven en i een uitvoerig verslag hoe de leden an Burgerplicht hem met welgemeende loeapraken en kuniuklijku geacheuken vereerd bebben als even zooveel bewyzen un t nlóe voor r yn potiiittk optreden Ja die avond van 23 April mocht voor Burgerplicht een welgeslaagde avond neeten Hoewel ik zelden uaar bet SociÜlmtigeboow van du Haven ga omdat ik at een lid ran de Boeleka bu kon ik toch uïet ita aten dien avond euna een kykj te gaan ncuisn ant tk waa erg niiuwagierig en Jenny ao veel meer dau ik om te zien boe Burgerplicht dat zaakje zou tracteereo En t ging boven verwachting gOfd Üe Voorzitter atak zyn maagdenapeeeh af up een wyze die iedora be wondering wekte en da heeren H en de R apraken eveneena flink en evenals de Voorzitter uit het hart tot het hart By myn thai kom t vertelde ik iillna aan de uieuwagierige Jenny en ook hoe de heer V geprezen wer om zyii alandvaatigheid en oprechtheid Nu heb ik echter het leelpke gebrek van altyd myn igen meeuing omtrent de dingen uit te ipreken all yd in myn eijfen hni want io bet publiek KOU ik flur geen bankje vau dnizend witlei apreken Eu zoo zei ik dan tegen Jtnny allemaal goed en mooi die standvastigheid en opreobtheid heel mooi lfa maar je Vnm i er niet ver mee ia de werefd Waa die V een beetje nlim geweeit en bad hy eea beetjeVelen te seven en te nemen dan hadden ze hem in 1894 er niet uilgegooid Er syn er toch wel meer geweeat die ïn 1894 niet zoo atyf hy ba apropos bleven en die zitten nu maar lekkeitjea in da Kamer en fflie j 10 11 I0 60 10 57 U i U U tl lO 1 5 11 sa i ti li SI 0 51 lO SI 10 1 10 11 lo ai 10 4 11 40 50 lO U L 10 17 10 84 B 81 8 48 04 Goeie help bad ik maar liever myn mond gehondeo Jenny had met grootebelangfttelliug iillfs van Burgerplicht aangehoord met gek niate arniou eo tegen onze pianino leunende Mtgtr nn myn mrenind ook aangehoord te hebben i ward u zoo rood aU aeo kraaft Ugo rrouw een beet moidirtje die veel vao eeo kopje aterke kofGe en een atnkje sprita houdt aaar overigeoa zicb met geen kweatiea ophoudt sproDg verKcbrikt van baar stoel op zoodat bet baerlyka brnioe ocbt over da tafel o deo grond vloi eu bet kopje met voor moedert er op aao atokkeo viel want ig dacht oiet anders of nichtje Jenny kreeg ean beroerte naar het hoofd Zoo Oom krijarhle zy eindelyk en naowe gks hoorbaar zuo Oom dus IJ zoudt willen dat alle mroacheu in oase itad draaibordeo werden omdat die er bet beate af komen Nu nog mooier Oom ik geto if niet dat U meent wat IJ daar soo even gezegd hebt het too al te af chowelyk zgn van ean man als V Ztjn er onder de Goawenaara al geen meuachrn genoeg die modderen eu knoeien naar gelang hun kiftioe belangen dat meebrengoQ en hebben die al gf a kwaad genoeg gesticht m t hun gemodder en gedraai atet hun nayver en klaasua of atandeubaat Wel ja U moet maar eea ulandbeeld laten aettec voor dat slag van menschaa ot voor donateuri van A gem Kiee eu Stemrecht die legen deu heer V zyn opgetrerlcn maar laat dat atandheeld ala bet U belieft op een groot draaïbord plaatsen met de duiveltjea vao jalouzie en afgunst er om heen andcra Kind kind wee toch bedaard zei Taal myn koffieen spritvmionande vrouw tegen de zicb meer en meer opwind nde Jenny die op een getergde leeuwin geleek en wal ik ook zeggen wou en niet mot verifeten oom dat ben ik oom moet oog eens io het pakhuia gaan kykeo ol het volk wel alles goed gtiHtoten heeft en of wei allei in orde m En met duwde het lieve dikke vrouwtje die zicb alleen opwindt over de meiden ala die brutaal tegen haar zyn my de deur uit en Jenny ging wat nog nooit gebeurd was zonder goede nacht te zeggen en zooder een nachtzoeu gegBven te hebbeu naar bed Id het Pakhuia was alles in orde moeder de vrouw bad de koffie van de tafel eu den grond opgeaomen nog een paar kopjea uit myn kommetje waarop vnor vadert ataat gedronken en daarna begaven wy oas ï onder een woord te apreken naar de ecbtelyke kamer Het duurde lang voordat ik iu slaap viel uu eens zag ik vervaarlyke grootedraaiborden met duveltje voor myn oogen dan weer een groole maua boeken in mooie banden en een prachtig horloge in een zyden doos nu eens boorde ik de kryschende slem viia de diep beteedigdt Jenny dan Wf er de hartelyke woorden vao da gemoedelyke eu earlyke sprekers uit Burgerplicht en eerst bg de woorden oprechtheid eu sliindvastigheid viel mgn vermoeid hoofd in ds zarhte veeren kusaeov Kuiteolan sch Uverzlcht Giiter middag om 2 uar op h l oogcablik d t de Schach tbd Perzië deo tempel van deu chiioh Abdofl Aïim zei myieu te zuiden vao Teberaa binoeotrad loate eea dweper e p piitüolecbot op hem hftwelk den Scbach ia de bartstreek trof Zyae Majeiteit werd io een rytuig uaer het paleis gebracbt waar bij om vier UQr dan laatnteu ideut nitblies Kr beer obt te Teberao volkomen orde I e kroouprini s l teretood uit Tabrts overkomen Hot Jonroal d S Peter bourg cbrijft naar aanleiding van bet optreden van bet nieuwe Frin rbe kabinet He4 Itsbinet Móline al van gematigde kleur tyn De namen vaa zgn leden vormen eeu program De beer M liaa zal liob iteed doen kennen door groote flink beid gepaard aan gematigdbeid Aiutordaai St Qfsada 7 S iDo beer Hanotanx i een der itaateliedeu die zicb bet meeit bebben ooder cbeideu iu den laalllau tijd Hjj heelt zicb onder de verstaudeljjke élite een plaata weten te vericbafien die bem d ed bevcbouwen ala een ouqiiflbaar minister in alle miniaterieelecombinnties De beer Bourgeois stelde bem voor in bet radicale niiiu terif te bijjven mnnr de heer ö Haootaut weeë Ut aanbod ru de band 4aar by liever een kabinet van andere kleor wilde alarachtan De kandigbaid welke de beer BuoUuin de boitenlandscfae politiek beeft tentoongeeprcid maakt een groote kracht van bet kabinet H4line uit c Het Nowoje Wremja begroet bek nieuwe minislene met ingenomenheid a vooral de Qiinisters generaal Billot admiraal Beeaard en Hftootaux welke taaiste zoozeer op prgs gesteld wordt in Itusland en overal waar de internatinnale en gemeeuschappelyke actie beechonwd wordt als de beate aarborg van dei Kuropeesrben vrede De N owosti zegt dat Méiine geen betera keus van leden van zyn ministerie had kanoen doen en dat aan Fraokryk thane weer de kalmte eu rustigbrid wordt teruggegeven die de voornaamste waarborgen zgn voor de kracht en de liechtbeid der Kepabliek Ook anders ttnssi icbe bladen begroeten bet kabinet Méiine met ingenomenheid Giateren werd te Berlyn in tegenwoordigheid des Keizers de Berlijnsche Nijrerbeida Teutooustelliog geopend welke zicb geenszins tot de voortbrengselen der hoofdstad liepaalt maar ia sommige Dpzicht u byna de verhouding van een wereldtentoonstelling aanneemt of althans nastreeft Niet slecbts alle streken van Daitachland zyn vertegenwoordigd maar ook de Daitacbe koloniën de Marine de zeevieachery sport gymnastiek tuinbouw enz zoodat hst geheel den indruk maakt van een voorbereidende proefneming voor et U latere Doitscbe wereldtentoonstelling Het terrein ligt in bet ZnidOosteu der stad lusseben twee verbindingsspoorlynen Stadtbabn en Riugbahn en das in de oumiddelljjke nabybeid van twee stations en aan de oevers van de Bpree let eerspresidium ia aanvaard door prins Priedrich Leopold vou lioheiizoHern Volgens de B rlynMben correspondent dermuuchener vAlt Ztg s ago de berichten orareen tninisterieele crisis schrikkelijk overdreven De Oermanlac daarentegen meldt dat de geruchten over eeu ernstige spanning taaacheoBronaart en Habnke d i tuascben den minii ter van Oorlog eu den chef ran het Militaire Kabinet des Keizere nog aanbonden endat de crisis hoogateus ets vo rlufpig bezworen kon worden voorgesteld Io naam is bet Militaire Kabinet een onderafdeeling van bet ministerie van Oorlog en dus generaal Hahnke eudergeschikt aan generaal Bronèart Voo Schellendorff maar feitelijk bemoeit licli herhaaldflyk betMilitaire Kabiuft met dingen waarvoor lietMinisterie alleen verantwoordelyk is Het beetzelfs dat Hahnke ncbtar den rag van Brousartmet sommige parlementaire kopstukken politieke be prekingen geroerd heeft maar in elkgeval zullen bij gelegenheid der aanstaandentenwe Lagerwet de botsingen wel tol eendefinitieve oplossing moeten leiden Het bericnt dat president Kroger besnnen beeft aan de ter dood veroordeelde leiders der Julmnnesborgselie rebellie Te zicbticg vsn straf te verleenevi beeft de stemming in üngsland plolseliog badaard Doch nog steeds dringen de bladen aan op vermindering der overige stinffen pmige organen scbryren a in de regeeriug der Zuidnfrikannscbe republiek bet voornemen toe het gebeele eigendom tie Uitlanders te willen in beslag nemen De a Daily Chroniclec spreekt weder een verstandig w ord Het blad beveelt beiilen partijen aan het verledene te vergeten Engeland moet nalaten een toon aau te nemen die een groote natie onwaardig is en die boveudien bet nadeel beeft niet door daden gevolgd te kannen worden uicni in It lie t 8 SI 9 S7 1 18 10 4 a 10 11 a a 10 18 a 9 10 10 87 I t ae 8 5 9 4 3 10 4 a a a 9 4 a a 10 01 a 8 86 Kn 10 84 7 IS 7 45 ül 4 4S t 49 4 4 4t 11 11 i8 7 4 fl De mededeeliog dat de Transvaalscbe regeering de bewyzen in banden beeft der medeplichtigbsiS u Rhodes en de Chartered Company aan deo inial van Jameson verwekken in Engeland groote ontroering De aXim f maant dat Rhodes zicb door zgn Taranlwoordelyke potite als eerste miniater dar Kaapkolonie bad moeten laten weerhoaden ifan voorbereiding tot den inval deel tn nemen rit lagt dat bg ter fer Btwoordiog moel wordeo gwoepen Da Daily Neme apreekt de overtuiging ait dat ihana bet Charter der Zuidafrikunacbe mutsehtppg moet worden iogetrokkeo en de xPaity Chroniclec dnngt aan op een parlementair onderzoek dat in het begin van dit jaar onaoodig werd geaeht INGBZONDBN Eeu woord ter opwekking Krtcnde t lutru of Uier Ik kom met een beleefd rervoek tot a ten bate der dooMommea rereeniging door Liefde aaamgebracht die gedurende 20 jaar te Amsterdam bfstaat Mgoe ongelukkige lotgenootsojTao wiev len hg haooeo terugkeer in de maatgchappy xonder lerenaerraring op eigon wieken moeten drgren met raad en daad b t staan in het dorl deter rereeniging Bovendien TernchaU ze door onderling verkeer den d gpeatelgk genot en behoedt ben dpor goede leiding zeer dikwgti roor zedelijken en Terataodeiyken achteruitgang Met eere mag man den fliok n Tooraitter noemen die tgo werkkring xoekt ouder de armiten onzer en met liefde en selfrerloocbe oing meoig lotgenoot voor terugval tot ruwereu taat beschermt In het bezit van eeo boitengewonen gver ge Mard aan een uitgebreide hennii in veel levenservnriojt weet hg door bevattelgke eo indrukwekkende voordrachten bet geiLoed zgoer lotgenooten te trufTeu Hg ia bun een ware gidt op hnu vaak zoo moeilgk en droevig levenspad Door dec vereen worden leden bg siekie of ngpend broodugebrek baiten digen schuld met f 1 50 a i 2 per week gesteand dit ia niet veel doch belaa ig kan oiet meer het grootste deai harar laden is onbemiddetd Eo waar vele d s iosieti dat op deze onderttenniag niet traite kan gerekend worden ilniten zg zich lie er niet aan en dal nn betreuren wg zeeri Niet alleen van wage den ateun maar vooral vonr hunne verdere ontwikkeling naar boofd en hart Wijlen de beer Dr A W Ahngi hoofddifectenr fan het Inntitunt voor doofatommeute Gronio n waa eeo warm voorstander dezervereen Ook heeren beatuordera en onderwgaersvan gemeld lustilout spreken vol tof over doorLiefde eaanigobraoht c Ëenifie dames begaan met l iar zware taakea inziende dat zulkn ni t langer zoo magbigven bebben zich onder voorzitterschap vaum j Hellingman Nassaokade 113 te Amsterdam tot een Comité gevormd om de vareen financieel ter zgde te staan O h vraagt menstenn tot het stichten van een gebouw waarieder doofstomme van elke secte tgdelgk eeoonderkomen kan vinden Het zal in een warebehoefte voorzien Varder bestaat bet plan arme d a die btiiten hun trhuld zónder bestaan zijn werk te verschaffen om ze zoodoende voor den bedeU staf Ie vrgwaren Niet alleen iu Amsterdam over bet gebeele land zullen zij geholpen woiMen De verwezenlglting van deze plannen heelt zicb genoemd Comité tot taak gesteld daartoe roept bel de botp in van alle landgenooten en beeft bet aan duizenden een vr indelgk nitnoodigende circulaire gezonden Aan allen eeo te sturen is ondoeolgk töcb late niemand zich weerhouden zgn goed bart ie laten spreken en een handje mee te belpen om aan deze leemte der maatschappij te gemoet te komtm Wie eeo uitnoodiging heeft ontvangen legge die nitt ongelezen okonbeantwoord ter igile maar taste in zgn Beurs en trachte ai erpn voor dese goede zaak te winnen Verplaats n slechts in dJg toeetaod der doofstommen en medelgden MR n tot mllddadi beid aaniporeo U mgaheer de Red hartelgk daok Toorde I verleende plutsraimte G J BLBBINK Oad Kweekeling Inet v doofst te Qrcniogen Deventer April 90 SCHUTTERIJ BURGEMEESTER en WETHOUDERSvan GOUDA Gerien de Wet op de Scbattergen Vftu den Lln April 1827 SUatsbtad no 17 l8mede de K Iementaire bepa ingan voorkomende io bet Staatsblad van den 2In Maart 1828 no 6 Urengen tjer algenleene kenoii dat de maa nelgke ingezetenen ook de MiliciensVerloi gaogera die het vorige jaar 24 jaren oud zÖD geworden eo derhalve geboi n zgo ia 187 1 verplicht zgn zicb voor den DIENST der SCHUTTEEIJ te doen inscbrgrea dat tot de linsehnjvtngc gelegenheid tal worden gegeven ter SECRETARIE dezer Ge oaatote van dao 15d tot deo 31a Mei aanstaande d elgkt de Zondagen uitgezonderd van dee voormiddags tien tot du namiddags een ure d i de bovengemelde Wet ti o Asnzien der voorschravens verplichting de navolgende bepalingen en voorsobrifteo bevat Art 1 Ieder ingsteteneo van bet Rjjk die p den la Jsnaari van elk jaar sgn 25e jaar zsl zgn iugetredea en zgn 34e jaar ni voleindigd zal bebben ui ingevolge dtf bepa lingen dezcr Wet daartoe geroepen zgnde verplicht weaeu deo ScbutterlgkeD dienst uit te oefaoeu Art 2 Als ingezeteneo wordao met betrekking tot de toepassing decer Wut beachoaw a Alle Nederlanders bionen het Kyk hougewoon verblgf houdende b Alle vreemdelingen binnen het Rijk woonachtig welke hnu voornemen om zich daarte vestigen zullen hebben aan d n dag gelegd h tzg door eeoe uit trukketgke verklaring h tzg door bet werkelyk overbrengen van den zetel vata ban vermogen en de hoofdmiddelen van h in bestaan De tgdolgke uitoefeDiog van eeo bedri f uf handwerk iu eeoige ondergeschikte betrekking gelgk die an leerling knecht enz kan up zicbzelre niet beschouwd worden als een b wiJ8 van het vooroeman om zich iu dit Hgk 1 te veatigen Art G Elk jaar voor deo eeraten Juni zullen de logezetenen welke op den eersten Januari van het jaar ban 25e jaar van ouderdom zullen z JD ingetreden zooder onderscheid of zji vermeenen mochten al of oiet tot de vrggestflden of oitgeslotenen te hehooren verplicht zyn zich bij het Bestuur der Gemeente in welke zy wonen voor de Hcbotterg te doen inscbryven Art 7 zy die in meer dan in oene Gemeente hen gewoon verhlyf houden of dm zetel van hun vermogen hebben gefestigd zullen tot de Inrchrgving verplicht lyn biunen die gen eeote alwaar eene dieoitdoeode Sehotterg aanwezig is Byaldien iu die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende ScbotterybU bestaan zullen zy zich doen iaschrgvea in de gemeente alwaar zg voor da personeele belaS tinj zyn i aogeslageo en do ambtenaren in die gemeente alwaar zy ambtshalve verplicht zyn hun verbigf tu hooden Art 8 Üie van hunnen ooderdooi geen voldoend hewgsjfgeven zutli n door het plaatselgk beolaor worden ingfschreven nasr deszelfs oordeel ouvormioderd de bevoegdheid van deu iogeschreveoe om van zijn jniaten ouderdom nader te doen blijken DieutengeToIge worden de ingezetenen die in de termen van gemelde Artikelen vallen dst zgn zy die geboren zyu in deo jare 1871 daaronder begrepen de Milicien Verlofgangern der Hchling 1891 alsmede zy die sedert de laatst geiiane oproepiD in dato 1 Mei 1895 zich all ier hebben gevestigd en tuascben 26 en 34 jaar oud syn opgeroepen o n zich op bovengemelden tgd en plaala aso te melden Zflp die oalatig mochten zga zullen an wege ber Gemeentebestuur ambtshalve worden iogeichrereo door den b chottersraad wdrden veroordeeld tot eene geldboete en ZONDER LOTING tHJ de SCilUTTERÏJ worden ingelyfd indien het blykt dat er tydeos de verauimde inschryving geene reden tot uitslaiting of vrystelliog teo hunneo aanzlen bestond Voorts wordt den belanghebbegden iwedegedeeld dat zg hj de inscbrgving mo ten overleggen hun bewys van Geboorte hetwelk voor hen die niet in deze Gemeente tyn geboreu zal word aaogevraagd indien zij voor 15 Mei a B zich daartoe ter Secretarie aaametden en dat zg by de aangifte zullen moeten opgMen de straat de wijk en bfet nummer vao honoe woning bun beroep benevens dat boooer naders Gonda dea In Mei 1896 Burgemeeater en Wathoaders voornoemd R L MARTENS Do SecreUris UROüWEK B u r rlijken Stand GEBORKN 28 April Arie ouders A de Rans en B Regnders 30 Theodora Johanna oodera A M D Thesir gb en M Reebeen Henriette ouders C Twigten P M Vvrblaaoiv 1 B i Pieter Hendrik ooders P B Snel en Mh vBn derï Heiden OVERLEDEN 29 April H jan den Heuvel GOJj 10 ro T ONDERTROUWD 1 Mei 3 P Isarin 19 j eo P Zaodvoort 0 j P J Planken 22 j en P van Leeuwen 20 j J C SËadeobtvg 24 j en H J S f Jager 23 j H Rotbe te Bevarwgk 25 j en J M Schinkel 24 j P de Broio 22 j ea A N Rgnboat 22 j Kpordredlit OEBOa N 25 April Mariaos ouders J van Dago eo T vao Veen 27 Johanna ooders J Boere eu B da Jong Dirk ondera A Bloot en L Ki mao 29 Willemgntje Helena ooders F Tao r AOgeeo A van Lange OVERLEDEN 27 April l Baggrt 65 j Koot 75J Itcurs vaii Am slonlam Varkrs 100 slatkn 10o 1001 i 84 84 IV v 10 7 O s 91 80 6 0 I lOO s 100 101 144 100 loa las II 111 7 l I tl U lok 101 n ut 1 MKI iDlai o Cart Nsil W 3 t dito dilo dito 8 dito dito dito 3 HoKOia OW ioodl 1881 58 4 luui loachryaiiig lSi 8l S OoatlNS Obl inpupui iU dito in tilrsr U68 6 PoRTlQA Oblii m t ooupou U dito ticket 3 avsi HD Obl Bianool 18 4 illto Osooos 1110 4 dito b Botha I lit 4 clilobgHa Hil8S ll0 4 dito la itoud lgoa 1889 i dito dilo dito 1884 l SfiMJS Farpot schuld 1881 4 TnasilJ epr tkjnr lo u 1S 0 4 Om leouiagaoria D Oeo leoain aarie C ZuiuAra Rlp a obl Wi 5 Ullioo Obl Bult 3oh 18 0 ViKiiuii Obl 4 oobep 1881 Hariauui ObliKalieo 18tS 8 KoTTiaDU Stod loeo 1804 3 Nln N kl Handalav sau l Arondib T b Mu kirüloalno I D iiBrUst bapp dito i Amh Hypolfaoekb paodbr 4 Uult M j dar Vonten sind a Or Hypolboekb psudbr 8i Nsderlandscho baok sand Na l Handolmsa h dito N W Il P c llvp b pandbr k sv 1 Roti Hïpolbeok b pamlbr S Ulr Hypothookb dilo 8 ÜosTSl a Ooat Houg bank aaiid KtisL Iljpolkoekbsnk psmlb i i £ lllalK Kquit hypotb pandb Hal L G I r Lisa oert 8 VlB Holl lJ Spoorw Mij a od Mij lol Kipl V 81 Sp aaml Nad Ind Bpoorwe tn saod Ned Zuid Afrik 8pin saud i dilo dito dito 18 1 duo iTilltSpoorwl 1887 8 A Kobl ZuidIlal BpwmU A U obl S PoLiH Warsohsu Weenen asnd 4 IV IV Bvsi Ir Kuas Spir Mij obl 4 lBahiaohe dilo aaud Paatowa dilo aaad 5 IwaoR Donibr dito aand i Hani i Vi 10 f B0 100 AaaulA Oaul Pao Sp Hij obl Ubio fc Kortb W pr C r saod dito dito Win 8t Petar obl 7 Dearer k Rio Dr Spm oort a U lUisoisOeetral obl in goud 4 lOi LottisT kKssh ille Wt aaud ili Molioo N 8pw Hij lehj p o 101 Hias Kansas r 4 pot prof saod llVa N tork OnUrio l Weal aaud 14 dito Ponna Ohio oblig 8 Ürogofi Mif Ie bvp in goud 31 Paul Minn k Maait o1 l 7 L o Pao Uoofdliio oblig 8 dilo dito l ino il U h p O 8 to 198 100 io 107 lOS fiasAD Can Soulb rt and Vin o luilia k Nar Ie h d r O matcrd Omi ibus M j aand Koltcrd Tramweg Maata aand Na blad Amstordam aand 8 Stad Holtérdam aand 8 llawi Stad Anlw8rpnl887 J 8ud llruaael 1888 lll lloao Tbeiaa Regullr ioanllach 4 I ll i OosTiNR SUuUlooniug 1880 8 lil K K Oost 11 Cr 1880 3 ITl i inait Ud Madrid 1881 MiD Var Bos Hjp SpobI aart 118 Nationale MUitle Ondaraoek au de VEBL0FGAN iER3 der MILITIE ts Uod BüRüEMBESTEKaii WETHOOOEttS ran GOD DA breoRen ter algejnaeDs keoaia dat iogaTnlif rt 138 der Wal op de NATIONALE MILITIE aa daa ISo Aognstns 18fil Staatsblad no 72 de InspMtia dar Verlofgangers roor deiGoeente Ooada is bepaald op Dinsdag deo 9a Jaoi 1896 des morgeiis t a 1 X are op d lStiids Timnurwerl ud d TuTlmarkt albior Dat daaraan behooren deel te oemeo al da VEKL01 TiANGEIt S d r MILITIE TE LANDE die Tóór deo In April U in bet genot gesteld sgn tan oibapnald rerlol ongAulit da lichting of da QeiDMnta waartw g bahooran allesn ign hietfan oitgnonderd d terlofgangari die i de maand Jnni s k in werkalglen dienst moetan komen Voorts worden de rerlofgangers opmerkuam gomaakt dat igSfolgens art 150der geïoamda Wat ttr INSPECTIE bebooren U mKbijnan jn UniforlB geklead en f ooraian tan aKIeediag an Uitnatingatgkkan a han bg hst Tcrtrak mat Torlof madtgagatea aan bnnna a Zakboekjes an na hunne Verlofpaasan b dat ig tolgsna art 110 dar Wat wordaa geacht ondar da rapauan ta syn niet nlleaa gedurends deu tjjd dien hst bwloatd onder soek duurt maar in het algamean nnnaar tg m Uniform syn gaklaad soodat ig di ongerFgeldbed n plagaa of lioh afn wanbadrgien sch ldig nsakau bg het gaan naat de plaata roor bet onderaoek baataoid gadnreode bat Qodeno k ca bg bat naar huis kaaran ta dier uka lallan worden gaatrnfl Tütgsos bet Ortmicael Wetboek an het liegletuent van Krijgstucht toor bel krügsTolk ta lande hü genoemd art 130 toapasselgk rerklaard o dat bg dia door liabto niet kan ïerachgoen een attest tan aan Ueneaahsarol HatUmeaatar door den Bargemeester gariaeard moet orerleggen en d dal degeoa welke aouder rargunniug Haal is Tolgens da Wet mat trmt lal troiilu gMiraft Uoud dao 3n Mei 1896 Bargemsastar eo Watboaders roorsMmd K L MARTENS Da Saorataris BROUWER APVERTENTIBN Een Varcnsgezel flink gebouwd 22 jaar oud rrg ran steilran drank o A piaatiiing op dp mU ala WERKMAN ol lu a n PAKHUIS Gonla getuigen Toonien Adres 210 KEIZERSTRAAT Hotel 5ET SPIJKER HKKK bij MjnieKen seer biU k Le jriii eisje Tar opleiiiing e n HnK MKIS M EVKAAOD WIMDN A UFFNhR MARKT Klfl Jachtwater Dit wereld beroemde Kau de Cologne hoofdwater reinigt het boofd van Roos en Sehilven dood onmiddeliyic aUa levend pnrein versterkt Jen haarwortel en bevorderd volgena H II Profeeaorea de haargroei Onmiatwir voor oud eu jong Flaeon met gebrajkaaaowozing éO etM bjj Ja VAN OIJK Kleiweg do 2 Uouda FRANSCHE STOOMVERVEEU t Chemisebc WassclierlJ Ti II OPPËÏ IIEIMEIl tü KruUkttO Botterdam Gebrerataerd ddor Z M dan Koning dar Betgan Iloofddepdt TOor GOUDA da Haer A VAN OS Az Spacialitait roor h t stoomen n Torran tmu allo Heerenen Oamesgarderuben alsook alls Kindergoederan Mpeciala inrichting roor het stoom D Tan plnchamantels Toeran bont ans Gordijnen tafelkimden eni worden naar de nieuws en Ia tflt methode geverfd Alfa goederen het g gostoomd of garerfd worden onschadelijk Topr de gexondbeid en rolgens staal hawarkt Wegens uitbreiding dar fabriikafl zgn da prgien 26 o goduld Ta itoonun go deren ala nieuw alleTarbaar in 3 dagan ta Tarra goadaren in aana week Zeer 2Tette Qe teendrukte NiAMSMSTJES wunlen ÜF LEVERr door A BRlNJiMAN en Za