Goudsche Courant, dinsdag 5 mei 1896

Dinsdag 5 Mei J806 35ste Jaargang No 6958 hajuiteekeaia f met rood letters Let vooral op de ECHT 11 mmm Oberlahnstein JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken l De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd t H eis Overal C gendom te sOv Maatschappij tot Exploitatie der Victoria BroVf gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 HQNIENTLEESCEBBOOB U BOENDEBIIEEL UIT D ROTTERDAMSGHE BROODFABRIEK VLEESCHBROOD per 100 K G 18 50 K G 9 50 25 KG 5 25 5 K O 1 15 1 K G 24 Ct HOENDERUEBL per 100 K G 17 50 K G 9 25 K G f 5 Alleen verkrijgbaar bij JAC WOUDENBERG MAKKT A 103 GOUDA g MOJiSTEBS op aanvr age gratis en franco iiESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGEUJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten zeven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook aene zeer goedltoope relsgelegenheld voor Passagier naar UTRECHT en tusschengelegen plaatsen Kantoor J ieuwe l eerstal De Agent H J MOEUBKEK N B A U bewijs vbh eclitlieid is cachot en kurk steeiU voorzion v n don naam ilar Firma P HOPPE DlMES ZAltKiVEKEENieiKC AUlSrOLD SPOEL Direoteur d Hoer J H B mm DIT70EBINO OP Vrijdag 8 Mei 8 avonds 8 aur in de Zaal NUT en VEKMAAK der Sociëteit Kcunie Met welwillende medewerking van Den Heer ARNOLD SPOEL Baryton te Hage en de Heeren B BËUSEK MP en W KEBPBB Piano BMPALTSOEN H H Donateurs hebben toegang met 2 Dames H H Knnstl leden hebben toegangmet 1 Dame Meerdere Dames kunnen wordengeïntroduceerd tegen betaling van 0 4Ö Leerlingen der Sted Muziekschool tegen 0 25per persoon Niet leden kunnen deze uitvoering bjjwonen tegen betaling van 0 75 voor een Heer en ƒ O 49 voor een Dame flPiBÏËniKöil te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FORTOUN DROOGLEEVEB op MAANDAG U MEI 1896 des morgens te elf uren in het Koffiehuis H mosh aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden ruim ingericht WINRELHÜIS WOONHUIS en ERF met een gropteu TUIN en SCUOÜR daarachter in de Keizerstraat te Gouda Wfl K No 122 groot 2 Aren 29 Centiaren Te aanvaarden 15 Juni 1090 No 2 Een onlangs vernieuwd HUIS en ERF waarin VERGUNNING aan de Nieuwe Haven op den hoek der Lange Dwarsstraat te Oouia Wijk N No 81 Verhuurd by de week voor 2 25 No 3 Een HUIS en KlU in de Lange Dwarsstraat te Gouda Wijk H No 131 Verhuurd bö de week veor 1 50 No 1 Een HDIS en ERF aan de Varkenmarkt te Gouda Wp M No 218 VerhiAird by de week voor 1 40 No 5 Een HUIS en ERF op bet loogeuaamde Weeserf aan den Groeneweg te Gouda Wyk L No 132 Verhuurd bg de week oor 1 10 No 6 Een HUIS en ERF in den Zak te Gouda wyk L No 274 Verhuurd by de week voot 1 25 No 7 Een HUIS en ERF in de KomBnsteeg te Gouda Wyk K Nb 36 Verhuurd by de week voor 1 No 8 Een HUIS en ERF in de zoogenaamde Oranjestraat aan het Moordreohtsche Verlaat te Gouda Wyk P No 201 Verhuurd by de week voor 1 10 No 9 Een HUIS en ERF in een gang aan de Westzgde Van den Raam te Oouda wyk O No 343 Verhuurd by de week voor 1 15 En No 10 Een WOONHUIS in drieën verdeeld met afeonderiyke BOVENWONING wyk G Nos 108 109 en 109a aan het Lorabardswatertje te Gouda Te aanvaarden G 108 15 Juni a s en verder bü le week verhuurd te samen voor 2 35 De perceelen zijn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLBEVER te Gouda DAMES Attentie 1 Het boste oMch delyk te en ge mtkkelykate poetsmlddel voor Heeren en vooral damea en Kinderschoenwerk Il de Appretuur van C M Muller CO MBF Berliii Beuth Str 14 Menict ïoeiï L op naam en fabrieksmerk Vsrkryikur fey Kwan Wliik lt ri In iDhosnwtrk galutwlaii em iMwaat Dapat ky W ar miHiii AmIii Wgl il da béflU inwiiTin tagan Jioht Wm Bh u attrt L DaMpfD n kortom fcTvgg JWarPaiRExpeller ygt il mtiktt Ml MM UB te wm b t ien ff § moet im itoeii in iedei hniigeziQ s AiAer Paiii ExiHiiltr Pms 6 Mat 71 oMt n f 1 2B d fl Kli V rh aB ii i d mMets A tk en b l F Ad Biciitw t Os te rttyJam Te Gouda by A WOLFF Markt A Utt sn DE LAAT en VAN SON apotheker Markt OpenlDare Verkoopiüg te GOUD 4 op VRIJDAG 15 MEI 1896 das voormiddam te el ur n in het Koffiehuis Harmonie aan de Markt aldaar ten overstaan van den te Haastrecht resideerenden Notaris J KOEMAN van Een goed onderhouden zeer gunstig gelegen Eiiipklmti met voUeiUge INVENTARIS en een een atzonderiyke opgang hebbende Bovenwoning aan de Gonwe C nrs 25 en 25a te Gouda Het KAASPAKHÜIS geschikt tot berging van 5000 Kazen is dadelgk te aanvaarden De BOVENWONING van gas en waterleiding en vele gemakken voorzien bevat O Kamers Keuken en Vliering en is te aanvaarden 1 Augustus 1896 Het perceel is te bezichtigen de laatste drie werkdagen vóór den dag der veiling van 12 tot 3 uren en op dien dag des voormiddag van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaria KOEMAN voornoemd ASPERGES Onlvangfen nieuwe prachllge ASPEm SCEALEN fayance Th Schmidt voorheen Wed Boelsiiins Gouda Hoogstraat Hen wordt verzocht op t MEIIK te letten OH HET MiOiZlJN VA i l JUVENSWAAYZONE GOBINCHEM Doze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijt twee n een hal en een Ned one met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geeerde orders aanbevelende J BREEBAAUT LZ EENIG DEPOT der fijnste H aagsche Beschuit I i3a F DIKE ODDE f if SCHIEDAMMER GEHEVER Merkt NfOHTOAl VorkrÜRbaar bij Iz M PEETER8 BOKKEN 10 Kfllopn Zy Ie Moiré y PARASOLS COB SE TS Sp cialU il W 4 Witte 0UE1 V llandschocuenA y DAMES CV BOORDEN S MANCHETTEN Jt S Buehen Ploolsels A ¥ ® KANTENKIVAIJEN f iijAeu stoffen GHgarnitureii enz Visbnin Liffmann MARKT 136 TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda ultgegonderd ZOJHDAOS DAGELIJKS VOORHANDEN Versche AardT eziëii bIJ A IIIETVELÜ Lange Tiendeweg Gouda OraaAVrNKELiO KOMNkLUIii Sii fflVi it vi RiJ 1 ClIKSlISCIII nASS Hi RU Agentuur by de Firma wm BOSMAN te Gouda Attentie s v p Op veler rerlangen zal on dergeteekende elke mH nd het geld van het Schoorsteenvegen per kwitantie komen ontvangen Wed ü MOL Cognac fin Bois X 40 f Lllw Da ooanAO Fiir BOta rui fl 14U AHouTm woMt IsTwri lo vecMMl d b muid fltiMhui vaa 6 Utor Inbond Toenl ii TUI h ftMMt nul Dr F r yAir BAMK BOOB Pro fllMo i 4 f l SO D tal Uu4 wkri bur MJ H J V WANKÜM MELKERT Oosthavan Stad Schoorsteenvegerg JS Lijders aan Dauw ui Haarworm drooge vochtige Schubbendanwworm en betmet deze kwaal gepaard gaande zoo ondrageIjk lastige Jeuken der huid alsookelke andere huidziekte wordt onder waarborggenezen zelfs bfl hen die door niemand genezen konden worden door lÊf Êtebra B Fleehtentoé OnschadeH k Gebruik Uitwendig Prgs zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrj van porten inkomende rechten Veikrijgbaarbü da St Marlen Jirogerie l an ig DaHmhland üiraila Druk an A HiiitixMA Zoon BINNENLAND G0T3DA 4 Mei 189 Q latere na TC nd had in ds zaal Kunstmin de tweede uit oeriDg plaata voor leden van dec U K Volksbond met hunne dames Vielen de eerste maal nog al eeuige aanmerkingen te maken dvze ke r was zulks tiiut noo ig Het zingen door do eden van Si Oregorius had aan gehalte gpwounen vooral Holland aiorie werd uitmuntend uitgevoerd Het ToüneeUpel de Vadurvloekc door KuDst oa Arbeid c opgevoerd werd veel beter vertolkt het natnnrlijke kwam meer op deo voorgrond wat de vorige week niet het geval was en dit Jeed aao het geheet goed üe versphilleude personen te be chrijveu achten wg onnoodïg all u deden het hunne om de vooFitelÜDg goed van stap t doen loepen Door de geneeskundige staatscommissie te Amsterdam is toegelaten voor bet Iste gedeelte arts etamea de heer N Mijnlieff De Leidfcbe wielriidera vereeniging All Rigbt bield Zondagmiddag een ouderlingpn wegwedstfQd over 4 X 12i = 50 K M LeiJeu Alfen on tern dus met 3 keerpunten n K 1 te Leiden en 2 Ie Alfen Leiden Al n toch ifl slechts 12 K M Er werd om 12 u 57 UI geatatt en er waren 6 mededingers waarvan 2 het wegens d n ind spoedig opgaven Ér woei dan ook een zeer sterke Noordenwind welke zoover later bleek veel las veroorzaakte Door de overige deelnemers werden de volgende tgden gemaakt W Z van der Meg dezelfde die verleden jaar bet personeele karapioenacbap van Nederland Of den weg Amersfoort Ëttde behaalde in l u 33 m 50 aec H van Koolb rgen Jr 1 uur 39 min 50 seconden L C Gerritsz 1 o 43 m 30 sec J H van Koolbergen lu 45 m Op den straatweg naar Utrecht Hooge Rijudijk waa een groot publiek van Leidenaars uitgelokt door het tonuige weder tegen woordig Deze wedstrijd was een voorbereiding voor den vredstryd om het clob kampioenschap van den A N W U de volgende week op den weg Amersfoort Eede Door den heer W J de Bordes te Amsterdam is bi het gemeentebestuur te Scbaonbo FEViLLETOlM IH Wul bet is niet te voonien hoe hot zalafloopen mytord als de man een avonturier n riep de commtBsarit ontsteld uit Het zal er op uitloopen dat meu zich zijau lichtg$loovightid berouwt dat denk ik ten minste eide Lord Dane Wacht eene Bent ga nog ni t heon wij moeten nog eens op die doos die hij terug eischt terug komen h heeft mij bekend dat diedoos niet van hem is het is onder ons even goedmogelijk dat z aan een anderen passagier behoort die niet meer in staat is er voor op te komen liord Dane riep Bruff en begaf zich met dea heer Bent naar de bei kamer Bniff sloot de deur open en Lord Dane wees op de voorwerpen op den vloer Daar ligt alles Bent juist zoo als het biergisteren is nedergelégd Is het nu denkbaar dM dedoos als zij hier was gebracht van zelf verdwenenEou z nP en Bruff kan golmgec dat hij bierniemand heeft binnen gelaten soodat men de doosniet zou hebben kunnen wegdragen bij heeft densleutel geea oogenblik afgegeven Wel het was naarik hoor geen v f minutfn geleden sedert de voorwerpen hier gebracht waren toen deze Lydney aankwam zetten eo zich zelten overtuigde dat de doosbier nitt was Wi zal bewijzen dat hg da doos Ton aanvraag gedaan voor eenn couct aiiu tot het exploiteeren van gasmotor trammen op ei np lijn Gmida Schoonhoven en door den heer Kapty alhier voor den aanleg eener waterleidinoTin die gemeente Na r meu aau de Arnh Ct t mededeelt is A Tftn Emmenes die eenigo maanden in bet buitenliind vertoefde te Arnhem teruggekeerd eu zon hij zich Zaterdag hy den ofBcier vt u ju titie aanmetdeu om jue gevangenisstraf te ondergaan De beer J Visser te Almelo oud sergeant majoor van het Oost Iudïsche lege ie naar de Tw Ct meldt met ingang van 1 dezer krachtens machtiging van de Koniogin weduwe regentes werkraani gesteld aan het departement van koloniën by den raad advia eur cbei der afdeeling C militalie zaken Men zal zicb berinneren dat het verzoek van den heer Visser om voor pensioen io aanmer king te komen niet kon worden bewilligd wegene een onwillekenrig begaan verzuim maar dat de minister van koloniën beloofde hem zoo mogelyk eenige vergoeding Ie geven Dii ia dua geschied Zaterdagochtend kwam voor de arrondisaemeuts rechtbauk te Arnhem de zaak van de paetido baron von Förstenberg voor Na het booren van drie getuigen eiacbte de officier van justitie die de handelWyze van den baron c beschouwde als bestaaade uit listige kunstgrepen en wederrechtelyke be oordeeÜng met gebruikmaking van peu waardeloos pnpttir opgemaakt door een mïws te Emmerik eene hechtenis van 5 maa rfjfft De toegevoegde verdediger mr O va JJütoeu tot Sovenaer weerlegde de woorden jv fistige kunstgrepen tu wederrechtelijke bsj nordeeling door deu officier vao justitie gabru kt en wees op de omstandigheden waarin de baron verkeerde zyn afkomst enz De uitspraak in deae zaak zal geschieden op 12 Mei J De rechtbank te Amsterdam beeft thans in raadkamer de voorloopige gevangenhouding gelast van de in arrest zijnde sorialiaten Samson en Hauer wegens beleediging der Koninginnen door haar uit te flaitan op Dinsdag 21 dezer te Amsterdam Ook de colporteur Uos zal wegens beleediging der Koningiunen worden vervolgd Aan de Tweede Kamer is een adree gericht door bet locomotief personeel der voormalige Rijii poorweg maalichapiuj Hflf verklaart daarin niet in eigen persoon van de kir heeft geroofd eu al deze beweging maakt om de politie van hot spoor te brengen Ik kan ii verklaren dut de zonderliugste gedachten mij door het hoofd woelen Het ging don beer Bent eveneens ICon lief persoon mylord om op eene huisioeking in uw kasteel aan te dringen I Hy cal eer aan de ra van het grootste schipin de bavea opgehangen worden dar dat hem ditgelukt zeide zijn lordsohap op trotschen toon De heer Bent knikte goedkeurend Maar besloot Lord Dane ik verbied hot du politie niet Als gij Bont tot iiwo eigene voldoeningmocht weneohen alle kamers van het kasteel tot de minste hoeken en gaten toe te doorsnuffelen dangoef ik u daartoe volkomen vrqheid Bruif zal u den weg wijzen of gij moogt alloen gaan zoo als gij zult verkiezen Hier ia de kiibt waarin do schragenbewaard worden voegde hy er by terwijl hij dedeur open deed Bpgin daarmede Volstrekt niet mylord ik denk er niet aan Teniy uw lordsohap het mocht wenschen vervolgde Bont Het ii toch niet mogelijk dat oen van uwebedienden fluisterde hij Men meende aan hetbureau dal do Amerikaan uwe dienstboden verdacht Keen ik verdenk m ne bedienden niet hernam Lord Dane koel Maar het is raiischicn boterdat gij om een eindig aan de zaak te maken hetkasteel eens door gaat l Dientengevolge ging le Bammiasaris overal rond het geheele kasteel dooMMaar er was geen spoor van dé vermiate doos te mftdokken Toen do commissaris terug kwam was de tobn van Lord Dane geheel en al veranderd Trotjsch door bet ingediende wetsontwerp zeer teleurgesteld te zyn daar voor bet grootste gedeelte van dat peraoneel uieta zal worden gedaan wanneer dit ontwerp w c wordt terwyl zy tocb met tot deËxploitatie maatschappy zollen overgaan daar zy daardoor al hnnna rechten en emolumenteo zouden zien verloren gaan Adressanten verzoeken den leden der Kamer by de behandeling van het wetsontwerp bet locomotief peraoneel met al bonno krachten te steunen om de grieven welke reeds lang bestaan te doen ophouden De bezwaren tegen het wetsontwerp wordenia het adres breedvoerig uiteengezet Uit Amsterdam meldt meu Op uitnoodiging van vier acholiereo der H B S met 3 jarigen cursus in de Marnixütraat kwamen Zaterdagmiddag in het gebouw Neêrlaud a Werkman Jongeveer 200 hoogereburger aeboliereu cameu niet het doel eeue Oranjeveroenigin te stichten onder den uuam tKo uJQgin Wilbelmiua c Er werd veel gpzongen gejuiebt en geapplaudiseerd eu de stichting liep een oogenblik gevaar doordien er tusschen jongena der scholen n et 5jarigeu en met 3jarigen cursus z kere aaïmositeit ontstond hetgeen tengevolge had dat de woordvoerders der beide partyen elkander met ioagebeer gingen toispreken wat van weerszyden nogal hoog werd opgenomen De voorzitter van den Centralen Bond van Oranje Vereenigingen bracht echter de laak iu bet reine zoodat tn slotte velen der asnwezige knapen doormiddel bnnner handteekening verklaarden laden te willen worden riezer nieuwe vereeniging die in de eerste laats verbroedering der scbolieran en iu de tweede plaats ovatiën aun de Koningin ten doel beeft De Twentsche geheelonthouders zuilen op Hemelvaartsdag eene propagandameeting houden te Ensobede Do burgemeeater dier gemeente beeft evenwel verboden by die ge egenbeid optochten te organ ieeeren De TeLc ontving tel6grapbii ch de volgende berichten uit Indië Toekoe Oemar is gevlucht uaar Oeatab Ajer Heden trokkeu drie bataljocs uit ouder Vau Hentaz otn Lauisoet en Henelop te tuchtigen Aau een door het N v d D ontvangen brief gedateeid Kota Radja 3 April is het onderstaande ontleend Op deu 3in werd te Petjoet ter aarde baateld bet stoffelijk overacbot van doo op AloerOfl gewonden Amboneeachen marechaussee en van den le luit der inf J W C Viiyk en koel zei hij Tjuiiter eons mijnheer de commissaris Alsdie man Lydnoy of hoe hy aich belieft te noemen zich weder mpcht nanmutigen u volraneht te vragen tot eene huiszoeking op hel kasteel Dane vorzoak ik u vooraf navraag Ie doen omtrent zijneigen persoon wie hij zelf is en wat hij hier komtdoen Ik zal ingevolge uwe orders handelen mylord Vorittt ray wel Bont zeide zijn lordschap iets beleefder ik goef u ast hem in het oog te houden Ik verlang te woten wie on wat die vent is l n op iju torugtooht naar Daneiheld wikte en woog do heer Bont do zaak en kwam hij tot bet besluit dat Lord Dane met allo recht argwaan omtrent dezen jongen Lydney had opgevat Het wrts sohemeravond toon Maria Lester mot haar broeder snel door het hosch van Danesheld wandelde Zij had weder de orders van huii overschreden en de vrouw van Wilfred bezocht dit bezoek had haar allerpijnlykst aangedaan en zij verborg dit niet geheel en al voor hetn Het was bij Wilfred aan bui van kwaad tot erger gegaan en zijn naam was zeer in opspraak Kunt gij niet heleen of ander bij de handnamen f vroeg zij eensklaps angst en wanhoop hadden haar io zulk een opgewonden toestand gebraoht dat sij niet langer kon zwijgen Doe nw best omeen of ander postje te krijgen onverschillig wat betis als ge maar iets begint dat u eene kleinigheidopbrengt Zet allen mogelijken trots op zijdo Trots I herhaalde hy op vragenden toon alsofhg met dat woord voor goed had afgedaan Welke By de eerste groeve aprakeu de Amboneesohe predikant Tfaeua en de kapiieiu Graafland commandant van bet korp By de tweade groeve nprak wederom de eommaodant en nam daarna da Van Oosterzee bet woord De poatoor Verbraak dankte voor de eerden overledene bewezen nameoa da diepbedroefde weduwe eu wees Alta hoofd officieren en officieren niet door deu dienst verhinderd de gouverneur de reaideut waren op bet kerkhof aanwezig De kisten waren overdekt met kranseu We hebben de eerste ofieri van eene reeka ter aarde besteld Veel staat ons oog ta waohteo maar do geest van de beiettiog U nititekend Ze hunkert er naar den vgand in het aangflzicht te zien zich te wreken Telegraphiscb lyn van Java 2 bataljooa en eene hergbattery ter versterking aangevraagd Door middel van dwangarbeiders dia men premie en remise van atraf toezeide zyn wy iu verbinding gekomen met de buitenpoaten Op Senetop Anak Galoeng Lambarik Biloel en Lamkoenjit ging alles goad Vivres eu munitie in overvloed meu kon bat er zonder hulp nog eeuige dagen uithouden Op Bilodl is de ie tuit der inf Zydveldt aan de kaak gewond op Lamkoenjit zyn ook aaDige liobtgewonden de helft vau de bezetting staat daar gedurende deu nacht tteeda inde alarmstelling Tusacban Tjot Iri eu Lampermey werd da tram beachoten de gepantserde wagons zga weer in dienst gestald Door de posten Tjot Iri Elosmpit Lamreog Lampeneroet en Ketapong II werd gevuurd öp bet volk dat zich in den kampongrand ophield en in bet voorgelegen terrein vertoefde op werkers san de loopgraven en op beaohieters van den tram Alles ia weer in actie De Atjeh oorlog ii met vernieuwde woede uitgebarsten Van den troep wordt veel gevergd Wachtdienst hinderlagen pairoaillea dag en nacht In den nacht van 1 op 2 April deed de ngand een poging om Tjot Goe Ie verrasaen Een paar A tjebera voorgevend boodsobappera te zyo verzochten dringend binnen galaten te worden Ze werden teruggezonden en kort daarna werd Tjot Goë op korten afstand hevig beschoten Waarschyiilyk hadden da kerela by bet binnenlaten amok gemaakt om hun kameraden hierdoor toegang te veraebaffen Het vuur werd spoedig tot zwygen gebracht maar herhaalde zich nog om half 12 eenmaal Op den 2en April werden de compagniën te Lamdjamoe vervangen en ook de compagnie te Tjot Goc Bij den opmar ch naar Tjot Goë kregen wy twee gewonden waarvau een gO durende den terogmarsch naar Kota Radja overlppd soort van postje bedoelt gij P voogde bij er spottenU bij Ik bob reedi vau alles bednoht maar bet sal met hikkeu Ik kan geon winkel opzoUen want ik Hoo kunt gij den ipot drijven met mijne woorden vroeg Marie Dergelijke poiljes bedoelde ik Diet Oij bedooldet zeker iela dat beier voor eea geiitletnan paat nutwnordde hij Maar dat zob mijniet lijkan want ik bezit geene kleederen O Wilfred I fleone klcfderen Niets dan dit ftuweelen buisj dit zeggende trok hij aan het korte pandje van zijn buis al het overig ia verpand en mettertijd zal ik dat ook wel dienente verpanden ils zij bet willen aannemen eo dan sal ik tot sobaadaal van heel Daneaheld in i hemds mouwen rond moeten loopen Hare wangen glooiden ïde tranen stonden baar in de oogen Zg had dit alles on meer oog verwacht maar bet was hard het aan te moeten hoeren Kn zijn spottende anrersohillige toon hinderde haar nog het meest Ik heb geboord Maria dnt gij waarscbunlijkmet Lord Dane zult trouwen beiloot hjj ter hyeen vriendelijkeo erustigen toon aansloeg Is datwaar Hasr gelaat werd vuurrood Er wordt altydveel gepraat waartoe niet de minste grond bestaat IFordt renolgé