Goudsche Courant, dinsdag 5 mei 1896

Omtrent den jeugdigen moordenaar te Be I marang wordt door d8 Locom c nog het volgende meegedeeld Op 23 Maart had het eerste verhoor in do zaak Mannel plaata waarby de ISjarige Emmab een voor zgn leeftyd buitengewoon cynisme aan den dag legde In tegenwoordigheid van zijn slachtoffer gebracht verklaarde hy mevr Manuel niet te kennen en ook nooit gezien te hebben By het onder zoek door den recbtercommisparia begon Kmmah eerst met te verklaren dat hy te zwak wat om te ppreken waarop de rechtercommissaris bem mededeelde dat hy zgn vragen zoodanig zoo inrichten dat by slechts ja of neen te antwoorden had Ook dit ging Ë s krachten te boven zooals hy zei Hierop werd voorgesteld dat hy den rechtercommissaris een band zon geven en by eenbevestigend antwoord een drok zou geven enbfl een ontkennend zijn band onbeweeglijkzou honden Ook deze toch fraarlyk nietvermoeiende wgze van antwoorden was E teznaar Toen echter E a moeder in zyn tegenwoordigheid wal gekomen sloeg hy zynbeide armen om haar heen en hield haar by het afscheid nemen zoo 8te ig vaet dat iiei soldaten noodig kvaren om moeder ea zopnvan elkander te sclleiden Emmah scheen nu zelf overtuigd te zno van hft onmogelyke om zgn voorgewenill zwakte vol te houden ten minste op de vria gen van den rechtercommissaris gaf h verpjer dnidelyke antwoorden W e den moord jbedreven had wist by hoegenaamd niet te zeggen en opl de vrug hoe hy aan de wond kwam deelde hy me e dat biJ op de jacht zynde gewond was raakt Met wien hy op de jacht was weel Met een vriend Wie was vriend George Melding Met him alleen of was er nog iemand anders by Ja M a haishoudster Gaan tegenwoo rjdig haishoudsters ook al mede op de jacblt Ja tegenwoordig wel Hoe waa die ierwonjding aangekomen Melding had i p heOt geschoten Om weike reden V Spat wist by niet Dit als oen klein ataifltje van de antwoorden van den joilgen Emotk Op aUe verdere vragen blyft iT steeds een ontkennend antwoord geven ƒ Een Amsterdammer hejnt aaa den koning van Griekenland een apan Jonge paarden van Frienche afkomst ten geachènke gezonden De dieren zeldzaam mooi gebouwd prachtig gcteekend met buitengewone staart en manen z n geleverd en worden op de reis naar Athene begeleid door den heer van der Kuylen Er ja een vorstelyk harnachement van zwart leder hy rijk gemonteerd roet zilver en witte achelpjes en een jockey in zeer smaakvolle livrei In hft station Longdoe te Luik liepen Zaterdag een pasaagierstrein en een goederenttein tegen Ikaar Zes reizigers en een machinist werden gewond de meeaten ernstig Te Kaïro ia dezer dagen een Armeniër opgehangen die een Turksch soldaat had vermoord De terechtstelling had plaats op hel plein voor de kazerne in een carré van 400 politieagenten die met geweren waren gewapend Een menigte van een tienduizendtal nieuwsgierigen omsloot dit cordon De toeschoawers werden uiteengejaagd door bereden polite Bmneii de kazerne stond op verzoek van de Egyptische regeering die ongeregeldheden vreesde enn afdeeUiig van het Briische bezettingsleger gereed om ter bnlp te snelten Elke soldaat was volgens da Parysche Herald c voorzien van twintig scherpe patronen Wanneer de ministers van binnen en bnitenlandscbe zaken eo van justitie kennisnemen van da verwoede campsgne die tegenwoordig teg n hen gevoerd wordt in conservatieve en clerical bladen die hun optreden met gejaieh hebben begroet xoo dan niet wel eeni in de stilt der binnankamKr de kwellfTuïn gedarhte ISTct spoorwegverbindingen met GOUDA Zomert 89 Aaogevangeo 1 Mei TUd van Greenwich i sso 3 B7 OO 6 11 6 61 7 11 7 6Ï 8 89 8 4 S Bl a 67 GOU D4 80TT11R AM 11 18 13 18 U 6 1 S4 S 60 3 67 H 38 H 8 18 4 18 66 1 44 4 8 4 16 ItOTTlRDi M 0 OUD 10 60 10 67 11 4 11 11 11 80 10 16 18 31 61 11 32 9 11 10 7 47 8 47 8 17 6 27 6 84 41 6 47 HAAG GOUDA 11 60 18 87 10 19 10 8 10 86 10 48 M 49 12 06 18 47 9 60 10 11 8 1 91 GOUDA DEN BAAS 8 07 Uaga 6 61 7 80 7 48 8 50 9 19 9 46 lü ll U 8618 8 1 36 2 44 3 40 4 04 4 3 3 6 17 8 187 18 7 58 9 28 9 68 Voort 6 57 10 17 1 41 4 8 6 18 9 3t 0 18 10 48 11 16 19 16 12 88 1 27 3 47 4 45 6 n 5 64 7 14 7 49 8 26 8 64 9 64 U 11 10 08 10 06 10 16 10 87 Voort Z Zegvr6 1l h 10 88 1 66 4 53 Ze M 89 10 48 8 66 6 04 Oi u la 6 33 7 50 8 18 9 18 9 47 Uadew t l7 07 8 1 10 81 4 4 ee d 7 2 8 38 9 84 li lO 10 44 11 1018 111 82 8 46 4 87 6 17 7 09 8 01 8 13 8 86 4 67 6 08 6 80 18 40 18 49 1 08 10 4S USO ll 4Sl 4 iTi U7 4 i7 6 8 6 68 6 88 7 44 8 11 8 6 9 8 10 11 46 OOI SA U TBICHT 10 51 18 5 2 0 3 17 4 86 6 67 11 14 2 87 11 88 1 45 8 84 6 17 11 46 1 7 3 08 8 60 6 07 6 86 6 66 7 10 7 1 7 8 10 17 10 84 10 41 11 07 8 48 9 04 AMSTIKDA M O n D A 10 4 4 68 4 46 6 18 7 4 9 45 1 10 1 11 a 4 6 6 4 7 46 a 49 11 10 O O U U A A U ti T I S B A M 9 69 10 67 18 10 4 11 6 0 7 61 10 6 1 l lt 6 16 6 60 8 66 10 80 10 17 ll it HedenochUnd werd vrij beri geschutvaur vernomeD in de richting Biloel eo Lamkoeojit Zoodra er TerAterkingkoml zullen die poaiea afgelost worden Van Java komen het 6e en het 9e bataljon en een bergbatterij Ook generaal Vetter kolonel Stemfoort en de mnjoor van dan g iieralan taf 6re jer komen hier Heden kwamen ann 2 compagniëo van hnt 17e bataljon infanterie Tan Pedang Jiet majoor Soeters Zgn alle troepen hier aannezig dan is meer dan 1 3 van het Indinche veldleger np Atjett Er zpn dan het 3e 6 9e 12e 14a 3 compagniën van het 15a en 2 compagoiën van het 17e bataljon Wö yn hier allen toI goeden moed eo hopen den vyaod een flinken lea te geven In bet belang van hen die zich naar de Zuidafrikaanache llepubliek vrenschen te begeven verzoekt het Bureau van Informatie der Ned Zuidafr Vereeoigiug gevestigd Rokin 60 te Amsterdam on het volgende te witten opnemen Uit verichiÜende brieven en ii ondelinge vragen blykt dat het bpstaan van genoemd bnrttau nog niet in geheel Nederland bekend is terwyl in t algemeeu eeu scheeva vourstelhng gemaaki wordt van betrekkingen enz Vóór alles moet wordan medegedeeld dat er tot dusverre geene Maatscbappg bestaat di geldelijke voortchotten voor de reis verstrekt evenmin als vaata betrekkiogeu bezorgt beha ve bfl de Ned Zuid Afrikaanscbe Spoorffeg My Hoerengracht 270 Amsterdam Van tijd tot tijd bebtaat er voor ouderwyzers 6u onderwözerewea gelegenheid als zoodanig door eene commisfaie te AmBterdaui te worden uitgezonden indien zjj altbana in de termen vatten Het informatiebureaa verstrekt geene voorschollen oocb bezoigt betrekkingen in de Znidalrikaanscbe Republiek Hun ethtsr die uitstekende getaigenissen en eenige bekwaamheid bezitten wordt door het bareau indien gewenscht recommandaliebrieven verstekt aan pernouen in genoemde republiek woouachtig Uit brieven waarvan ik hier een résumé laat volgen dip in de laatste weken uit Afrika bg b t bureau inkwamen btykt bet volgende Ër bestaat hg de Nederlamlsohe Zuidafrikaansche Spoorwegmaatachappg noi bijna onaf gebroken beboefie aan personeel in bijua alle takken van dienst De chef van weg en werken dier Maat ch werft sedert kort uitsluitend zyne werklieden aan onder Hollaadera en Doitacheri en de aannemers die werken voor bem uitvoeren doen hetzelfd In het algemeen zijn de vooraitzichten voor werkelgk bekwame werklieden beter dao in federlaud Ër is geen behoefte nau lithogra fen en schoenmaker Verscheidene Holtaiidache dienstmeisjes ouden daar werk kunnen vinden want er bejtaat bepaald gebrek aan blanke diene tbodcn Loonen voor deze behalve kost F o lowooiot van £ 4 a £ 5 per maand zyu eene zeldxaamhetd £ lr zyn op dit oogenblik eenige hooge anibtenarea zonder blanke dienstbode Loonen per dag 8 a S i timmerlieden vmedtn en metselaars 15 lot 20 shilliuiï cbl der8 15 ahilUng steenhouwers 20 tot 25 shilling Spool wogamblen iren condu tenra ui cbiuislen marhinebnnkwerkers metaaldraaiern treinrangat rders wagenliahters enz doen het beat aich te vervoeg o bjj de Ntd Zuid Afrik 8poorwegMjj te Amsterdam E n smid werkmigkuudige schrjjfl dat do looneu op het oogenblik goed ï jn en van £ 4 lot £ 6 i per week Hit laat ite wordt center ttlteeo door werktuijjknudigen bereikt De beste lioef en rytuigameden moeten hier eenigen tijd 7 jn om het tot £ 6 te brengen gemiddeld ifl hun loon £ 5 Mot goeden wit kan men daar heter lngen dan 5 jaar geleden 8 40 8 47 8 64 9 1 9 1C 7 J6 Door bet burt Bn van informatie worden overigens mondelinge inlichtiugeu verstrekt tlken Dinsdag en Vrijdag van 3 1 uur en hchriltt lgke inlichtingen te allen tyde 7 S5 7 8S 7 8 7 41 7 6 iouit MoonlreoUI Niouwwrif rk Onpelio Ki lt Til n 8 S8 6 67 6 08 16 9 24 6 30 7 llotttTiiiHn 6 ü pollo 6 10 Sieu lirk rk 6 19 Moorilrerlit 6 7 46 ouJt 6 8 11 11 11 11 96 Gfuil 7 U S S6 9 8 i M 7 42 S 47 l l wJM 6 66 Toorb 8 07 9 08 ilUge 8 18 9 18 10 7 7 15 8 09 i2 10 19 8 12 f 88 juu ln 5 35 OuiUw 5 50 Woenlo 6 6 Utrecht 6 11 8 41 9 64 10 61 8 81 9 17 6 87 8 14 iuiida uuUirilatii e 3t by hen opkomen was het nu de moeite waard daarvoor hot miniaterie Tak omver te werpen en eeb kloof te graven toaacben beide Metlen der liukerzydfl Met deze vraag heirint Het Vaderland een artikel over Het zn aartepunt der kieswet voordracht f En een eind verder vervolgt het Rel kiesrecht van Tak moeat veroordeeldworden omdat het niet was een nationnalkies erbt gelijk het Kabinet Roëll beloofdelot stuud te breng en xie de verzoeningderfpaTtiJfn i zoo ver te zoeken als ooit nueen kiesrecht wordt aangeboden dat rechtewordt verfoeid dat links om zyn stelselloozewi tekeur wordt afgekeurd dat door de middenparty geslikt wordt zonder o ertuiging ofgeeatdrift omdat men uu eindeiyk eens klaarmoei komeu Het blad gelooft dat het door uiemaud bewonderde ontwerp min of meer gewyzigd zalworden aa nee no men omdat elke party voorverwerpen zal terugdeinzen Het gevolg 7al7yo dat wij in 1897 voJr vier j ar eefa kampr zullen krijgen gebaseerd op het kiesrech der OjVerganRaböpaliogen In deze ligt z i dusthaus i het zwaartepunt der voordracht Eoindordlad ii een kiesrecht ala dat der overgangsbepalingen oovermydetyk nn hetnjieoWeper80 el niet vóór 1 Januari 1 97 zaL worden iijigtivoerji l Er bleet nietn over dan kiesrechtlan atleu die i zi bet Urk met 1 de tegenwoordige pei sOQjee e aangeslat eu hetgpeb trodweus ione lo bepalingen der groddwet voorgesteld deor dfl liaHreal Van hm Borge iu vka der iffeltz en De Vosvajan Steenwijl in temm g vijltjegdhy een gro w deeli waaronder veffe ienmlVan de liberale par y Dat j a jn tnans acht I inenigeenulidfi itbr df l f aporig en betwist het l kgblad i dat mljr in de hislorische yn l Werend d t z revolutiooQiAè kiesrecht g eh jst V d dat n ei e m willen weteuu atde com tieve toch wel bedoelden i j en z verk ivoor een rqime uitbreiding van het kiesjl tte z u Het kan er moeilijk i ts ndei2ien Idun een veiheeilijkiug van h t stilfie behoud i W Fraai vindt bet de gewrstekte bepaliogeb MK niet maar voorsthaDds ï al bet tevreden zyOi zoolang een zuiverder stelsel niet kan zegevieren aU wy ten minste een uitbreiding krijgen tot allen die in het personeel zijn aaugeslagen met een woningcensus ter correctie waardoor ook zy die nalatig bleven in het betalen dier belasting kiesrecht kunnen krijgen Over die laatste bepaling verwacht het blad stryd maar het wijst er op dat bet niet betalen van de persnneeli belasting met haar ougelykimatigen zwaren drok van veten wier draag kracht dat te boven gaat vaak geen gevolg ia van onwil maar van onmacht Het Vnd c stemt ook volkomen in met de redenen waarom de minister dezen maatregel verbond aan de overgansbepaling en niet aan de wet die steunen zal op het nieuwe personeel Het schriilt onder meer 4 60 4 67 6 4 5 11 6 80 8 60 6 10 4 7 6 89 3 44 7 80 4 40 4 60 4 67 i 04 6 10 1 44 1 64 1 01 2 08 8 14 S 09 4 87 DEN 7 15 8 1 AiuttrduL e 3t Quid Wie in 1897 kiezer zullen zyn zijn dit op groiid van de personeel belasting waervoor zy over het dienstjaar 1895 96 waren aangeslagen Maar die personeele belasting die recht op kieabevoegdbeid geeft zal na tr den wensch der regeering dan niet meer bestaan en in elk tieval beeft de vertegenwoordiging in dit dienstjaar 1895 96 door d aannemiifg der menwe per ioueele belasting uitgemaekt dat de bestaande onbillijk werkt Of de nieuwe in alle opzichtei billijker zal werken moge Diet onbetwistbaar vaststaan in elk geval nopen de argumenten die de Kamers bewogen aan de nieuwe de voorkeur te schenken baar evenzeer om door de onbÜlijkbeden der oude nie meer de aanstaande kiezers te latea drukkitn De grondwettelijke epaling diede waiibfitalers uitbluit zal ook by de overgangsbepaling dor voorgodragf u kieswet werken t gonovi r hen die nalatig blijven in t betalen an grond veruu gi u of bedriifsbelusting en ook tegenover hen di in den loop dei aanstaande vieriarige perioiltt kieper uII M vvonlen krnchten 9 de nieuwe pei iioneele belasting als die cal zyn ingevoerd jHjèen voor de samenstelling dtir kiezersl te wan 1897 niet tegenover beo die er op RF it worden op grond van aanslag in een l elasting die men zich voorstelt dat niet meer bestaan zal Met den geest der grondwet strydt dit niet zelfa wfilbeschoowd met de letter niet Het Vad findigt aldos i Plicht schïji bet ons van dei vry inDigeu mede te werl om voor 1897 ehq kiesrechtte verkrygenMin den geeat vau s ministersoUrgangsbepaUlmen Hier ligt tnana hel hoofdbelang van deflFkiearecbtstryd j Posterfln eo Telegraphie Pakketten C t gewicht van 5 kilogram niet te boven gaanJl bestemd voor Japan kunnen thans ook d Ny tusschenkomat van de Dnitsche postadBiiniBlcal worden verzonden tanga den weg van OoJt pn yk en Italië ia aansluitiogHip de uit Napöi Arertrek kende Dn tsche pakketbooten daar lMt A ië H t ijti rland te heften pprt bedraagt bij verzeudinfijnAnga dien weg voor elk pakket f 3 50 i hoort vaij twee aouanaverklail4 te ijn ii P ilttmann an J l onn te HotriaUA nt der Ujni SUtes E k iNeiM York U art zich metf pakkittan nai ir de Vereen jd Ainerika Elk akk ringen vergei De firmi L rdam G press Oo py verzending Staten van i Ofscbooui dienstlakkeci aan t méUj palinc Maart 1894 d zo reotié A Ü SotHcitatiën jj bi I Benoeii Post en ie giraaf kantoor Stadskanaal j jS wedde f 19Ö9 U vtfye wonitó ifj d ambtenireo fvai word1i ge tat 10 toch ing v oninklijt be l de pos ambti telizeoden vóór 1 k der postei te A 2a fia se o j te AmsterJam tei gfWl M te Araiterdam tsfe r fjir AaUlera te Kcltlerd kantoor Mej A W F Lj telegraatknbtoor i P G Duker te Amsterdam telegkan ioor J A H Mattousch te Valkeoawaard H Radema te Hooge een K H Boschmann te HellevoetsluieiL L Blokzijl te Kuyk I Koster te Willemstad J G 3oer te Amsterdam telegraafkantoor J W dn Celliée MnUer te Rtitterdam telegraaf kantoor H P Fortnijn Harreman te St Oedenrode M E Lalleman te Amsterdam telegraafkantoor A Hol te Rotterdam telègraafkantoor E n Pslmaii te Amsterdam teleg kantoor J H J Heil te Rotterdam teleg kantoor J J de Leone te Amsterdam teleg kantonr T Tien tra te Amsterdam telegranfkaotoor C vau HiJ te Rotterdam telegraafkantoor tot ftd iatent te Groningen G Beckeriugh thans brietengaar d r te Nienweachans Verplaatste 16 April De Klerk der posterijen ei tels graphi 2de 1 4 W A Kuiter van Amsterdam telegra ifkautoor naar Driebergen 1 Mei Du commiezen der telegraphie 3de kl J C Poll van Leeuwarden naar het Hoofdbeatuur u W A C K de ttoo van Amsterdam naar Arnhem 8 51 9 67 1 18 H 10 4 ff 10 11 V II 10 18 9 10 10 27 11 30 8 5 9 18 10 4 r 9 47 1 9 54 f 10 01 H 8 86 lo n 10 24 7 62 7 69 8 6 8 18 8 88 6 81 7 85 7 45 6 80 6 89 9 48 9 59 8 09 9 07 10 84 9 28 10 64 9 36 9 41 9 49 11 10 7 60 S 2 de klerken der posteryen en tolegrapbie 2de kl 4 Kooyman van Rotterdam telegraafkantoor naar a Gravenhage bykaotoor V Öaleostraat L J Rietbergen van RotteriJam telegraafkantoor naar a Gruvenbagn bykantoor Balistraat H A V ten Dijk van Groningen postkantoor naar s Gravenhage bykantoor Boelthorststraat J Pickée van Ampterdam telegraafkantoo naar Groniugen postkantoor A Klein vnii HoogeTaen Dur Amiterilaa Itleg kantoiir de t legrRBst K F L P ttier ran Bohatel naar Breda 1 Jaoi Da commiez D der posterljeu 3de kl J J Qcodhart ao bet Spoor egpostkaotoor no 2 te KotterdatD naar zendaal en A P de Vey Meatdagh vau Leiden naar Ameterdam de commiezen der posterjjen 4de klasse L Engels van Rozendaal naar Rotterdam J R Viwcher vatt Rotterdam naar het SpoorWBgposlIiantdr nü 2 aldaar F Tan Eek van het epoorwegpostkantoor no 1 standplaats Amsterdam naar Leiden eo D J de Boer van Amsterdam naar bet spoorwegpostkantoor uo A aldaar Geplaatst 16 JüDi De k arli der telegraphie 1ste klasse R de Jong thans mei verlof te Amsterdam telegraafkantoor E rvol ootflagen i 16 April De directeur van het post en telegraafkantoor te Stadskanaal J van West l S Mei De klerk der postTiieu en telegraphie 2de klasse A A C M Ranpp te Ravesteio l Julif De adsiteot D Post te s Graveubsge Ontslagen 18 April De commies der posterijen 2de klasse A A D E lau der Marck te Einduoveu Verlof verleend wegens ziekte t April aan den qommies der telegiaphie 3de klaiae B K 0rans te Enschede tot eo I met 15 loli e k f i Ingetrokken de verplaatsing van den klerk der posteryen en telegraphie 2de kl e A J olak v nAmsterdam naar iDriebq geo I X Overledep f i dl l 18 April Do bri venjèiarder H d Haan te We broek Buitenlaod8eli overzicbt Bij de opening der Vlillehnium t ntooustel iiig hielilde keizer vau Oostenrykeen rede in ptwoonl op de toespraak Van den minister van koophandel Uk tentoonstelling zeide de keizer zal bewyaén dat HoDgarye hetwelk 1000 jaar lang den I troon en het vaderland wist te verdedigerw zich eeïi eervolle plaats verwierf in de intejlectueele wereld en de sjmpathio der buitenlkndsclie mogendheden die kostbare historische voorwerpen inzonden on dat de Hongaren o danl s de verdeeldheid der partyen eensgezind ayn in trouw aan de Kroon Uit Teheran komt het bericht dat de Shab van Perïië Na r Eddin door een pistoolschot van het leven is bnroofd Het pcbynt dat een dwueper het doodelyk schot op den vorst beeft gelost Welke aanleiding daartoe bestond is volkomen onbekend De berichten nlt het Ptr ische ryk zyn in den regel zoo stthaarsch dat men weinig weet van de bionentandsche toestanden in dit r k Het scfaynt dat in den luatsten tyd nogal outevreilenheid beerschte wegens de duurte dor levensmiddelen In boeverre die ontevredenheid in verband staat met den moordaanslag op den Sbah is iet te zeggen In landen ul Ferzië waafdowii van den vorst de eenige wet is zyn steeds men schen die zich verongelijkt achten of die forongetykt zyn en vaak is de smait of de gevoeligheid daarover groot genoeg om als verklaring te dienen voor een aanval van waanzin waarin het besluit wordt genomen den vorst te dooden aan wien men zyn ongeluk meent te wyten te bebben Daar de Shab een zoon nalaat van 43 jaren prins MonzafferËddin Mizra is de opvolging verzekerd Het Perzische gezattscbap te Parys heeft uit Teheran bericht ontvangen dat de Schach vermoord is door een babi De babi s vormen een sedert veertig jaar bestaan godsdienstigpolitiek sekte die zich van den Islam heeft losgemaakt en o a naar verdryviog van de heerscbende dynastie streeft Kort na zyu troonshestyging beaft de Schach reeds blootgetaan aan een aanslag ran enn babi waaraanjjjbü toen als door een wonder ontsnapte De Perzische regeonog heeft reeds tangen tijd moeite gedaan deze sekte uit te roeien De moord gep eegd in de moskee van den schach AbdolAzim een heilige 7 plaats waar een nakomeling van den profeet ligt begraven Da inwoners van Teheran plegeu naar deze moskee die door een spoorweg den eeuigen in het geheele land met de hoofdstad verbonden il bedevaarten e bonden De Schach xelfi is evenals de andere geloovigeMnzelmanntn dikwyli daarheen ter bedevaart geweest en zoo ook Vrydag welke een beilige dag der Mozelmanneti ii De Schach vervnlde in den taatsten tyd z n godsdienstige plichten byzonder troaw omdat hy 50 jarig jobilee van zyn troonibastijging 6 Uei ophanden wai De keizer van Bostaad bad hem reeds een battery artillerie met ammunitie ten geschenke gezonden Uit Teheran worden nog de volgende byzonderheden orer den aanslag geseind De Schach vergezeld van den grootvizier en verscheiden ledflB zgner hcfhooding had bet voorplein Tan het heiligdom overschreden eu daar nog een aalmoes met eenige vriendelijke woorden gegeven aan een waterdrager By was juist da eei Bte deor van de moskee doorgegaan I toen de moordenaar hem naderde en met een revolver a bout portant een schoi op hem lo te De Schach midden in de borst getroffen viel voorover op de kniëeo maar hy richtte zich weer op deed oog eenige schreden SU zeeg toen bewusteloos neer De moordenaar werd dadelyk gegrepen hy is een lid van de ho engenoemde sekte en heet Moltah Reza De overledai vorst zal waarocbynlyk begraven worden te Knm waar zich de graven der Perzische koningen bevinden De Schach had reeds bet plan gevormd io 1900 weereen reis naar Europa te makea tt r gelegenheid der Parysche tentoonstelling Gedorsnde ongeveer twee weken heeft de Belgische kamer zich bezig gehouden met een regeeringsontwerp op de verplichte invoering van een arbeidsreglement in de werkplaatsen Deze wet is de eerete van de maatregelen welke da ctericale regeering na de verkiezingen van 1893 heloof Je te nemen ten eindti aan de vorderingen der arbeiders tegemoet te komen f iet ten oorechte kennen de socialisten zich eer van het ontstaan van dit wcilavoorstel toe want ware niet de geweldige stroaming voor bat ali emeen kiesrecht en voor U ont voogding der arbeiders ontstaan dan liad men alles gelaten gelyk bet was eit hoogstwaarscbynlyk was er van bescherming der arbeiders geen sprpl e geweest Idenig artikel der wet gvf tot nitvoerige discussie aanleiding doch men ikwau ten slotte Donderdag gereed met Je he ndeting en op Dinsdag a vindt de tweede Hteinming plaats De wet bevat vele belangrijke bepalingen al geeft zy niet alles wat de arbeiders er van verlangen In elke werkplaats waar meer dan 5 personen arbeiden moet en reglement zyn aangeslagen dat eiken nieaweu arbeider mo t worden voorgelezen De socialistische afgevaar digden verlangden dat den werklieden een aandeel zou worden gegeven bij da samenstelling van bet rpglemenl zoodat dit een soort arbeidscontract tusscben patroon en werklieden werd maar de kamer beeft haar toestemming niet willen scheuken aan zulk een radicale hervorming van de bestaande toestanden Vastgesteld werd dat volgens bet voorstel der regeering elk werkgever de verplichting ia opgelegd in de werkplaats een reglement voor den arbeid op te hangen op een plaats waar het voor eiken het lokaal bin neutredenden werkman doidelijk zichtbaar is Voorts bevat de wet bepalingen hoe het reglement is te handhaven hoe punten van geschil zijn op te lossen hoe lang het werk mag duren betreffende het toezicht der regeeriogsbeambten in de werkplaatsen e a Ved is er geOiscassieerd over de kwestie der boeteoi maar bet beginsel is door de meerderheid aanvaard echter mogen de boeten nooit het maximum van een vyfde van bet dagloon tu boven gaan Het bedrag der boelen moet ten bate van de werklieden worden aangewend Bq koninklyk bestuit kunnen worden vast gesteld maatregelen voor gezondheid veiligheid eo zedelykbeid en da eerste zorgen dia aan de werklui zullen worden verschaft by ongelukken Met deze wet wordt io België een nieuw stap voorwaarts gezet op het gebied der ociaal politieke wetgeving en als zoodanig verdient zij in hooge mate onze aandacht Omtrent de beraadslagingen io den Volksraad van den Oranje Vrijstfiat over de toekomstige verhoudmg tot de Chartered Company wordt flit Kaapstad aan de Times geseind I Donderdag kwam in behandeling het voorstel van Marais om in onderhandeling te treden over wyziging van het uitleveringsIractaat met de Chartered Companïe daar doz maat chappy als aansprakelyk voor de jongste troebelen niet langer ala een beschaafde regeeriog kan beschouwd worden Een complot tegen de onafhankelijkheid van de ZuidAfnkaaosche Republiek was gesmeed binnen het gebied van de Chartered eo Rhodes streefde er blykhaar naar dictator van ZuidAfrika te worden Spreker zoide dat het zenden van Briische troepen tegen de N5afcabelan slechts een voorwendsel was om troepen in het land te brengen Nn was de tijd gekamen voorj een Vereenigd ZnidAfrika cEen ander spreker zeide dat men niet vyandig stond tegenover de Britache regeering maar alteen tegenover de Chartered Company die hen beleedigd had ln den loop der debatten bleek dat bet uitle eringstractaat in werkelykbeid gestolen was met den hoogen commissaris van ZuidAfrika reden waarom de voorstetier zyn motie introk De voorzitter zeide dat het beter zou zyn alle verdragen met de Chartered Company te verbreken daar de maatschappy een gevaar opleverde voor Zaid Afrika By maande aan tot kalmte en reide overtuigd te zyn dat minister Chamberlain at het mogelyke zou doen om een vreedztme schikking tot stand te brengen c Ërn Rentertelegram beeft intnsiohen reeds de tydiog gebracht dat in de zitting van Vrydag de regeering gemachtigd ia het oitleveringsverdrag met de Chartered Company op te zeggen KEURING VAN PAARDEN voor den Krijgsdienst De BURGEMEESTER van GOUDA brengt ter kennis van de eigenaars en houders van paarden in deze Gemeente dat op Donderdag den 4n Juni a a des voormiduags 9 uur op de StadsTimmerwerf ann de Turfmarkt alhier eene Keuring zal plaats hebban van de paarden die op de daartoe besterade Verzametlysl zyn f ebraoht ten behoeve van eene eventneele levering voor den Krygsdienst Deze paarden moeten op den bepaalden tyd door of van wege de eigenaars voor de Keu ringsCommissie worden gebracht en vooriieu zyn van eene door het Gemeentebestuor te verstrekken kaart die aan de linkerzyde van bet hoofd lel of van den balster moet worden bevestigd en op het terrein naar volgorde van de uQmmers der kaarten worden opgesteld Voorts wordt aan beUnghebhendeo medegedeeld Io dat paarden die door hunne eigenaars na de plaatsing op de rerzameliyst verhuurd zyn aan personen in eene andere gemeente woonachtig iu die laatste gemeente kunnen worden gekeurd mits de eigenaar daartoe tydig het verlaugen te kennen geven aan den Burgemeester dier gemeente en aan den Burgemeester der gemeente waar de paarden op de lyst voorkomen en zorg dragen dat hunne paarden in de gemeente waar zy vertoeven ter keuring worden aangeboden op den dag dat aldaar de keuring plaats heeft na alle andere paarden 2o dat eigenaars die met hnone paarden tydeiyk i i eene andere gemeente vertoeven hunne paarden in die gemeente ter ket ring kunnen aanbieden mits t dig hunnen wensch daartoe te keuueu gevende aan den Burgemeester zoowel van die gemeente als van de gemeente waar die paarden zyn ingeschreven 3o dat paarden die tu scheu bet tydstip van invulling der lyat en dat der keuring in andere handen zyn overgaan ter keuring kunnen worden aangeboden in de gemeente waar de ieowe eigenaar jWoout mits deze hi rvan tydig kennis geeft aan den Burgemeestar zoowel van die gemeente als van de gemeente waar die paarden zyn ingeaobreven 4o dat van de keuring zjjn vrygesteld drachtige merriën in de laatste mannd van haar dracbtyd en venlen merriën in de eerste veertien dagen nadat zy bebben geworpen Aauf nande deze paarden even als aangaande paarden welke wegens on eateldheiii niet voor de Commieiie kannen worden gebracht moet baar eene desbetreffende verklaring van een gediplomeerd Veearts worden vertoond De belanghebbenden kunnen eene dergelyke verklaring vragen van den Difllrictb Veearts of van een plaatsvervangend DistrictsVeearts in welk g val daarvoor aan de belangbobbonden geen kosten worden in rekening gebracht Die eigendunkelyk nalaat te voldoen aan de vorderingen hem krachtens de Wet op de inkwartieringen enz gedaan wordt gestraft met eane ge dboete van ten hoogute f 75 Oouda don 4n Mei 1896 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS KENNISGEVING InaiCIlTISGEN WEI KI GEVlAll 9CHADB OC HINDEU KUNNKN VjatOOEZAKEN BURGEMEESTER en WËTHOÜDKBS ran öonda Geiien art 8 der Wet n den 2u Juni 1 75 Staatsblad no 95 Do n te weten Dat zy TergQuning bebben verleend aan Io J Wortraan en zjjne rechtverkrijgenden tot het oprichten t ener koperslagery in bet perceel aan da Doeleeteeg Wijk L No 242 kadastraal bekend sectie C No 1257 2e H J Raboaw en zijne rechtrerkrijgonden tot hel oprichten eener loodgietery en zink werkerü in het perceel aan den Raam Wjjk O No 452 kadastraal bekend seclie D No 117 Gouda den 4 Mei 1896 Borgemeeater en Wethondere roornoemd B h MARTENS De Secretarie BROUWER 351 Staats loterij 5e Klasae Trekking van Maandag i Mei 1896 No 18443 6000 No 1707 UOO No 13911 eQ 0470 ieder 1000 No 10180 en 20911 ieder i 400 No 308E 7028 11346 12290 eii 1S873 ieder JOO No 1840 10874 U896 15423 on 18630 ieder 10 PriJMn van ƒ 70 01 S350 7182 87 S 11731 18476 16298 19449 416 3491 3681 7S70 9138 11876 13589 16680 19481 881 7843 9281 11917 13670 16778 19418 595 3968 7410 9869 11949 13640 16886 19649 685 4010 7684 98S3 18048 18686 16001 19600 677 4873 7689 944 18llt9 1S7U 18141 19608 964 4461 7670 9671 18306 13867 16808 I9g7 965 4630 7711 9663 12366 13865 16586 19760 1103 4748 7760 9931 18492 13877 16640 19818 1194 4963 7873 10060 18951 18943 16678 19916 1446 5643 789310069 12967 13988 16837 19930 1496 5606 196610096 13021 14011 16841 19974 1927 6464 796110350 13038 14071 17470 19986 2387 6678 828810369 13146 14886 17666 19989 2896 6149 6270 10628 18826 14398 18835 20040 2 408 6188 8316 10689 18361 14461 18809 80218 2406 6267 8184 11886 18379 14690 18S16 809 U 8637 6880 8618 11419 13391 14789 18818 80360 2838 6525 8586 11698 134 0 11783 18860 80941 2994 6636 8637 11671 13419 14871 19334 80950 3225 6829 8614 11704 13417 14964 19951 1878 3 67 7101 8616 FANTAISIE HOUDEN A van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam Votkrs slotkrs looy 100 78V 84 S Vls 63 ls 971 98 98 9 Vw 103Vs 60 80 20Vs llJ 99 45 660 530 SB8 lOO 62 100 800 l l 53 6 100 100 135 99 99 88 un 97 197 1641 1011 62 5JV 157 981 921 76 77 lOl s 101 99 99 1351 18 1021 511 109 11 106 lil 79 106 60 i Vi 196 200 107 107 losy 119 188 1711 84 86 11 0 2 MEI Nkdebund Cert Ned W S f dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOia Obl Goudl 1881 88 4 iTiLiï Iniolirijving 1868 81 5 OoBTENR Obl inpapio 1868 dito in zilver 1868 6 PoaTuoii Oblig met coupon 3 dito ticket 3 ïvauxn Ubl Binnonl 1894 4 dito öeeoni 1880 4 dito bij Roth 1889 4 dito bü Hope 1839 90 4 d o in goud leen 1883 f dito dito dito 1884 5 SvANJI Ferpet sobuld 1881 4 TualEiJ öepr Conv leen 1890 4 Geo loeniüg serie D fjec loening serie C Z jinA B Uep V obl 1892 6 Mexico OU Buit 8ch 1890 6 VBNaznELA Obl 4 onbep 1881 A Hai eanAH Obligation 1896 3 aoTTlaOAH ated leen 1894 8 NlD N A fr Handelsï aaud Arondsb T b Mii Oetti oateB DauMaBtiohappü dito kmh Uypotheekb pandbr 4 Calt Mij der Vorslenl aand s Gr Hypolbeekb paiidbr S i Nederlandsohe bank aand Ned Handelmast h dito N W k Pao Hjp b pandbr Rott Hypotbeekb pandbr S i Utr Hypotheekb dito 3i i OosTENE Oost Hong bank aand Udsl H potbeekbank pendb 4 i Maxw L O Pr tien eert 6 ïfEn Holl lJ 8pooriv Mij and Mij tot Kipl ï at apw aand Ned Ind Spoorflregnl aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTALiE 8poorwl 1887 89 A 15obl 8 Zuid Ilal Spwmij K H obl 3 Polen Warschau Weenen aBnd 4 aosL Or ausB Spw Mij obl 4 Bahiaohe dito aaud Faatowa dito aand 6 wang Dombr dito aand 5 Kursk Oh Azoiv Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AKEautA Cenl Pao 8p Mij obl 6 Chic k North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k io Gr Spm cert v a Illinois üeutral obl in goud 4 Louisr k NaBhvilleCert v aand Meiioo N i t Mij lehTp o 6 Miss Kansar 4 pot prof aand i N Kork Ontario b West aand I dito Fenns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 3t Paul Minn ti Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 I dito ilito Line Col Ie hyp O 6 Canada Jan South Cert v aand VEK 0 Raliiv liNav leh d o O Amsterd Omhibus Mij aand Uottürd Tramweg Maats aand Nku atad Amsterdam aand 3 Stad RoUordam aand S IIELOIB aiad Antwerpeul887 2Vi 3ud Brussel 1886 2 lloso Tbeist llegullr Gesollscb 4 OosTENR ataatsleoning 1660 6 K K Oost B Cr 1880 3 SfANja Stad Madrid 3 1868 Hm Ver Boi Hyp Spobl cert Gedeponeerde en niet afgehaalde voorvrerpen gedurende de maand April 1896 Een beursje een werkzaiije blauw fluweel een rozenkrans een gooden medaillon sen sigarenknipper met medaillon een louden oorknoopje met rood teentje een alagersmes een ring waarian 4 elentela eenf goud belletje tn ooderatok van een gooden oorbel een zweep eeu witte zakdoek een onderstuk van een goad belletje en parapluie een bruin ledaren liga