Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1896

Woensdag 6 Mei J896 No 6959 35ste Jaargang fiOUDSm ÖIÜMNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 AtzonderJijke Nommers V IJ F C E ff T E Nv ADVERTENTIEN worden geplaatst va 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Üroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uür des midd renkoksr een fraitmaoclje md lUleD rozeokrADB ÏD étai dan goad o medaüloD 2 pakjes inhoudende briafjes lan Tervoerd gedistilleerd een flacoD met ziWcreodnp een onderatak vao een oorbel rood Dd gevonden voorwerpen der maanden November en December 1895 en Jatmari 1896 die niet door de verliezers zyn afgehaald 7 11 ter beichikking vau de viodera luet inacb neming van art 2014 B W Burenu voor gevonden voorwerpen wovee mogetyk geopend a morgens van 11 1 uur aoada den 4 Mei 1896 De Commissaria van P Utie N VAN OARDEREN APVERTENTIEW UAHES ZAIliCVËKKEMIGIAiG AHNOLD SPOEL Direoieur da Hoer J Hé O mm mmim OP Vrijdag 8 Mei s avonds 8 uur in Ie Zaal NUT en VEHMAAK der Sociëteit Réunie Met welwillende medewerkiug van Den Heer ARNOLD SPOEL Bariton te Hage en de Heeren A H BËÜSEKAMP en W KEBPER Piano BBPALIHOES H H Donateurs hebben toegang met 2 Dames H H Kunstl leden hebben toegang met 1 Dape Meerdere Dames kunnen worden geïntrodnceerd tegen betaling van 0 49 Leerlingen der Sted Muziekschool tegen y 0 25 per persoon Niet leden kunnen deze uitvoering bywonen tegen betaling van ƒ 0 75 voor An Heer en O 49 voor een Dame yilANSCHE STOOMVEEVEEIJ N Gliemiscbe Wassclierij VAN 11 OPPËïMIIFJMFJt J9 Kruiskade UoUerdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het sloomeu en verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van plucbemantela veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverW Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de prgzeu 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zetfbeviekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi i HoUaudache uitgave met 27 afb Pros 2 galden leder die aan de verschrikkelijke gevolgen van deze ondeugd l jdt moet het lezen de oprechte leenng die liet geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bediag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland DAMES Attentie V H t bestf onschadilyluta en je makkelykste poetsmiddcl voor Heere en vooral dames en Klnderschoenwerk U de Appretuur van C M NUllir k Cl B rila Beuth Str l4 Menletl foed op naam en fabrieksmerk Verkryilear by Heeren WlnkeDiri Ie loheeewerk lalieferien mi Senereel Deyetby tBrSeaiBee Areee De iiryzen zlin iloor den Maat g Kïraiideeril Huofdiirus Henliiedehet soo K Mark geluk è hand üitnoodiging tot deelneming in de Kansen van iloor da den Stimt Hamburg gewaarborgde groote leldloterij waarin zeker lü Hlllioen 74R 990 Mark gewounen moeten wordea Da prijeeii ran leza veel voordeet biedenda itililtotarij die volgens tiet ptuu Bloctile 112 000 toturi bevnC zga de vut ijeudo Dü tiüogato prijs ia ovontueet BOO OOO Mflric 5000 M 3000 M 3000 M 1000 M 400 M 300 M Premie vau 300 000 M 1 prijs ft 200 000 M i 100 000 M a 75 000 M i 70 000 M i 66 000 M A 60 000 M i 55 000 M i SO OOOM 40 000 M 20 000 M 46 prijzeu ii 106 prinsen ii prijs prijsen l priJB 1 prijs t prjjs 2 OS prijzen h 782 prijzen a 1348 prijzen ü 42 prgzen u 138 pryz 200 ISO M priJB p rijzon l pnJB prijzen S63S7 prijzoua 155 M 8961 pral84 104 lOOM a249prijz ii 7 45 ÏIM tolnal 56 240 prijzen 21 prijien ü 10 000 M eti worden deze in eanige maaudun in 7 klus aen uitgeloot De HoofftpriJB i de Ie klaase liedruaRt Marlt 60 000 atijs t in de 2e kt tol 55 000 M in de 3o tot 60 000 M m de 4e tot 65 000 M m do 5e tot 70 000 M in de e tot 75 000 M in de 7e toi 200 000 M en met te premie an 300 000 M event tot 600 00Ü Mark Voor de eerile prijstrekkiiig die officieel is vastgesteld kost een gelioet origineel lot steolits Gold 3 50 oon lialf origineel lot slechts Gnltl 1 75 een kwart origineel lot slechts Gnld 0 90 todcre deeinomer m de loterij ontvanfit ongevraagd onmiddellijk na de plaats gühad hebbende trekking da officieele trt kkinitalijst Trekkiitgsplan voorzien au het Wapen van den Staal die de prijs van de loten ea de verdeoling vfo d prijzen over de 7 klassen aangeeft verzond ik op aanvrage gratis De uitbetaling on verzending van de prijzou geaohiedt door mg direct on prompt nan de winners en onder de strengale geheimhouding H M ledere bestelling kan men eenvoudig Wj W P postnisBol opgeven Men vrende zich dus met de aanvraag om toezending van toten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 91 ifr r e k met vertrouwen lot Samuel Hecltsch r senr Bankier au Wisselkantoor in HAMBURG Duitschland Allerwege bekroond m EereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposilion Chicago 1893 is het Werelilberoeüid Drüiven Bürsl Hoiiig Exiracl MEUANTHE UIT DB Machinale Fabriek DB HOmOBLOEMc VAN H I vanSchaik Co gefestigd te a Oravenhage GeBO middel is ot k n worden uitgevonden welke de Melianthe OTertreft het is ONHMBBOMPJELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de yele en rerschillendo bekroningen getuigt Het Terzscht en geneest ONMIDUEL IJK d strengste hoest en teiouderde borstkwalen Oadelök na het gebruik der MELIANTHB doet lioh de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezfnde eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Sacon van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te t Oravenhage Verkrijgbaar hij F H A WOLFF Drogist Markt Oouda E H ïiN MILD Veerstal B 126 te Gouda A ÜÜUMAN Moordrecht J C BATELAND Bos iop B ï WIJK Oudewa r ifMuia I1iul lan A HHI Jr Zunn KaÜireiner s Rneipp Malzkoflle gezondste en beste koffiebijvoegsel I ef vooral op de handtoeJceniaff met rood letters OinmEUKDlRVICTORIABROH OBCHLAHHSWN Overal Si verkrijgbaar Maatêchappü tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Stooa ri Toootd iean st üESTAFETTE u Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTBECHT des morgens ongeveer ten xeeen en des namiddags ongeveer len vier uur Met dezen goederendienst beitaat ook eene zeer goedkoope relagelegenheid voor Paagaffier naar UTBECHT en tussoheugelegea plaatsen Kantoor Xieuwe Veerstal De A ent II ê MOEKUI EK AMBB8F00RT AMERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Itrood en Beschuitfabriek stoom Automatische Walsen JUeel ubriele Tarwebrood tuet Krenten wordt vn puiko aooiteo larwe prima krenten en j rozijnen genpaakt is hierdoor zepr smakelijk on gezond blijft zeer lang verich is zeer goedkoop en Verkrijgbaar in langen en ronden vloervorm in ituks v n 5 et 10 et 15 et 20 ot 30 ot 40 ot 50 ot en in speciale plaatvormen in stuks vnn 3 Ct 5 Ot 10 Ot Gewoon Blankbrood is ais Tarwebrood met ttenten maar zoü ier prima krenla m rozijnen en verkrijgbaar in stuks van 8 Ot 12 ot 16 Ot 20 I Ot 24 ot Voerbrood wonit grootendeels van de boste en kraclitigsto soorten rogge en verder 1 an stukjes tarwe zaden en andere zuivere bostanddeelen gcfabriceord is hierdoor een I zeor voedzaam gezond en smakelijk voer en zeer soolikoop Verkrijgbaar l ï Kg 7 Ot 3 Kg 14 ot Deze gewichten behalve van kantbrood worI den gegarandeerd Geraspte Broodjes van 2Vs ot wordon van de lijnste soortoa tarwe gemaakt en zijn hierdoor uvorhaerlijk van smaak Prima Ongebuild Roggemeel wordt van de lijnste en smakelijkste soorten rogge gimalon an is TorkrUgbaar in V Kg pakjes van 6 et Onze dépótüouders mogen niet duurder verkoopen en verandeI ringen der prijzen worden door cns eerst geadverteer Onae artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens beschilderd met de fabriekstitels on W H MEUR8ING Eenlge dèpóthouder te Gouda J L LEEPLANG Ooo geheel Nederland dépóthouders gevraagd tegen flinke provisie en I j franco Vraohtea der volle n ledige kisten w Patent H StoUen stiu lekirr mimrttl lUllIllI Dis ttiili Frai UuUOrgltni f j Der ffroMt Erfolg tf i Sjornuno pw ij h I i rranéii htl i l itr t uAMénM werflüMvn Nachahmungen gtgabm Mui kBUft iaktr OMtP ii i itelwrfm H Stollen nur nn im ilIrKt r in ttlolm üutiltMdiupign In ium r P itit ir nUmt mil tuUUtlntt U S = FreMUtm mH tmgnime fM roiuiini ISollHUlUMkl BINNENLAND GODDA 5 Mei 1890 De militaire apotheker la kl K VerlaaD werkzaam by bet mil bospitaal te Utrecht is overgeplaatst oaar Breda Dedaokt voor het beroep by de Ned Hervormde Kerk te Oppenlmizeo en üitwelliogerga door dl F F J vbd de Plaasche te Gouderak Bedankt voor bet beroep b de Gereformeerde Eerk ie Oudewater door dn H IVeriuck te Werken dam De zaak rao den Schoouboveoscliea koopman die wegens pogio tol pmkoopiog b gelegenheid vao eene gemeeutet aadsverkieziQg door de recbtbaok te Rotterdam vrygesprokeo maar door bet Hoi te s Graveuhage lot 14 dagen gevangenisstraf reroordeeld werd diende gistereD voor den Hoogen Raad Mr Jo i vftn Raalte uit Rotterdam concladeerde tot ontslag vao rechta ver vol ging op grond lo dat bet Hof ten onrechte omkooping van een kiezer aanwezig acht waar geiyk hier feitelyk vaatttaat dat bet den kiezer Tolkom D hetzelfde was wie gekozen werd eu waar gel k hier bet gedane aanbod niet diende om dien kiezer te doen stemmen op eeno andere w ze daa zyn Toornemen of gATOelen wo6 2o dat bet mondeling doen van een aanbod dat niet wordt aangenomen geen begin van uitvoering is in den tin van art 45 Strafwetboek zoodat er hier waar do kiezer ouooikoopbaar bleek te z u geen stralbnre pt giog tot het niisdryi aanwezig was Den iSn dezer zal het O M conclusie nemen Dd Zuid Hotlandsche Gymoa ïti £ Oaderwy zersYereeniKing hoodt bare ulgemfteue vergadering op Donderdag 14 dezer des voorm te 10 nur plaats tijd in het Zuid Hollandsch Koffiehuis Tuinzaal te Den Haag s Op de agenda komt o a voor Verkiez van tweebealaur leden De heeren H J Steenbergen en G C Baerendsz D aan de beort van aftreden Verkiezing van de plaats voor de volgende vergadering Voorgesteld wordt Rotterdam Dordrecht Schiedam Bespreking van den besohryviugsfarief van de A G O V betreffende den Bond Is het wenscheiykC de Nomeuclatnur der toasteloefeningpn namens de Z H G O V t FEViLLETOX UB I Ik geloof uiet dat ik reohl heb om mij metdese zaak ia te laten Maar ik zou u raden Mariaiom u tffeemaal te bedenken eer gij Lord Daee ftanneomt Hij i bijna tweemaal zoo oud als gij Hou lt gij van hem P Naeo ik houd uiet genoeg van hem Wilfred om lijna vrouw te worden Ik mag Lord Dane gaarne lijdoo mtiar ik tou niet met hem wilUn trouwen Hij heeft mij ook nog niet tea huwelijk gevraagd Zij waren den heek van den weg genaderd en Maria wenschte hem goeden avond en ipoeddeziob D ar buii want het waS haast rtenstijd Zoolaag ly met haar broeder wns d zij bare ontloering bedwongen mtar nu koo zij zich niet langer inhouden en de tranen stroomden haar langs dewangen Z j had daartoe een ongelukkig oogenhlikgekozen toen lïj den weg die naar den Hiill leidde insloeg stond cij eensklaps tegenover William Lydney aria wiichte hare tranen weg en zich zoogoed mogelijk herstellende roeg zjj op luchligen vroolijken loon Hebt gy uwe doos al wedergevonden mijnheerLydney P Neen antwoordde hij terwyl hij tich omkeerde en naait haar voortwandeme Ik heb mjj bijna den amoDgeateld in 1884 teher ien In to Ifiden door bet bestuur Bespreking van de wet op de vrge on ordeoefeningen In te leiden door het bestuur Wat moet by bet gymnastipk onderwya op den voorgrond staan boeveelheid of hoedanigheid der te verwerkeu stof In te leiden door den heer G C Baereada Bespreking der anonieme vraag Hoe moet de ruststand zyo Het lichaam rustende op één been of geiykmatig verdeeld op beide beetiGD £ en paar katitteekeningen op Da bjgièue in verband roet het scboolonderwüs en de acho l In te leiden door de heeren J K Wasaeuftar en N P J WoeiiHdresht Ken bulletin van de Telegraaf van gistermiddag 5 uur meldt De kolonne onder Van Heutz kaerde Zaterdag terng g behaalde weinig sncces Drie der onzen werden gedood en negen gewont Heden vertrokken 4 bataillous onder aanvoering van overate Bendien tot bet houden eener demonstratie tegen Kroeng Kali y het departement van koloniën is het Eergisteren had eene excursie plaats uaar Lamsoet en Senelop Eép mindere militair i gesnenveld eu tien gewond Gezonden troppen aangevraagd doo generaal Vetter voor de operatien zyu aangekomen c Het N V d D ontving Zondag het volgende telegram Thans ii Xamsobt verbrand en Senelop geslecht Twee minderen sneuvelden twaall werden gewond Van Emmenea heeft alvorens naar ons land terog te koeren om de straf te ondergaan waartoe h by twee vonnissen was veroordeeld in België Engeland en Duitschland rondgezworven To Wa eningeo hebben de afgeloopen week eenige metselaars die 13 cent per nur ver dienden het werk gestaakt Zij ei chte booger loou Ouder belofte van 1 cent per uur verhoogiog hebben zy deu arbeid hervat De oude Beschuitstoren te Wormer die dezer dagen vcor afbraak werd verkocht heeft kam om behouden te biyven De kooper iemand uit Haarlem kocht hem by opbod VT or ruim f 400 en ontving ais hoogste bieder het stryk ganeoheu dag aan hot politie bureau opgehouden en hejf het nog niet zoo vor kunnen brengen om den commisaarU Bent heet Itg geloof ik te spreken te kriggan Men he ft mij nu gezegd dal bg mg over een half uur te woord zal staan eu uu loop ik been en weder tot het half uur om is om miju ongeduld oon weinig te verzetten Ik hoop dat gu de doos terug zult vinden Het is eene ouverklaarbiire geschiedeniB aU de doosniet op weg naar het kastoel verloren is Bevat dedoos zaken van zooveel waarde voor u Zij zijn van do allergrootste waarde voor doneigenaar De doos behoort oigonlgk niet aan mij manr ik zou mijn laatate shilling geven om haarterug te hebbes Daa hoop ik hartelijk dat gij haar weder zultvinden zeida zg terwijl de heer Lydney voor haaraan de dour van den Hall belde Ko zg gaf hemhare hand tot afioheid Ik wensoh u vaa harte eon goeden uitslag Ik dank u Ik daar ban ik overtuigd van Waarom waart gg zoo aanstonds bedroefd bestoothij zaoht terwijl hg hare band in do zijne hieldgealoten en haar doordringend aanzag Oö donkere blos overtoog weder baar gelaat maar zij antwoordde niet Mag ik uwe droefheid uïet doelen of lenigen Neen neea vraag mij daar niet naar antwoordde zij g6jaa d toen de deur openging Ik wasniet bedroefd om eigen leed ik kan er niol ovorspreken Ik dank u hartelijk mynheer Lydney Hij wist even goed als zij zelve dat het Wilfred gold waat de praatjes van Danesheld waren ook ham ter oore gekomen Maiia ging naar binnen geld Hy behoefde geen borgen te stellen eu zoQ bftalen als de afbraak begon mnar by moet nog komen eu is te Haarlem uiet bekend £ n zoolang hy uiet komt zal de toren moeteu blyven staan Men weet niet of bier sprake is van een oplichter wieu t om het trykgold e doen was of van een liefbebber die onbekend wenacht te b yven alzoo deu toren reddeude en zeil het strykgeld bëarende Zaterdagavond is te Amsterdam door de politie assisitentie verleend aaaeen deurwaarder die in de Dapperstraat eene woning moest ontruimen en daarby door het publiek yrerd beüQoeiiykt onder bescherming vau eene voldoende politiemacht heeft de deurwaarder dewoniug ontruimd ni ttegoqstaaudo uit het publiek met aardappelen en steenen woid gegooid waardoor eonige glasruiten werden ing Worpen De deurwaarder en zijn helper zijn na het verlaten van bedoelde woning onder piHtegeleide naar de Liuuaeasstrant gegaan eu an daar per tram vertrokken Het talryk publiek dat hen voiKde werd in gemelde eiraatuiteengedreveo Ëen brigadier beeft zich meteenige agenten opgehouden voor bedoeld perceel botde gedelegeerde goederfen waren overgebrachtuaar een ander perceel Te 10 uur was weder assistentie noodïg daar het publiek de glasruiten begon in te gooien in het henedenhuiA van bet pwrcoel Hbl Uit Bülsward wordt gemeld Met bet oog op de eenige dagen geleden hier ptaata gehad htibbende finnncieete déconfiture hebben commissarissen en directeuren der spaarbank een opzetteiyk onderzoek naar den Buancieelen toestaud dezer instelling ingesteld en de bewijsstukken eu waarden nageganu Daarby ia gebleken dat op 1 deier het geheele actief was f 244 073 95 het passief f 220 369 447at zoodat eene meerdere waarde aanwezig was van f 23 704 50Va Ten spyt van de Arbeidswet die t verbiedt zyn er volgens R v A c strykinrichtingön ta Amsterdam waar des morgens om 6 unr de werkzaamheden aanvangen eu andere die om 8 unr beginnen maad van waar de werkBters in de mee le gevallen ja bfer en daar alle avonden pas om 10 uur naar huis gaan Enkele daKen vooral op het Iaats t van de week wordt t 11 nor en er zoupen zelfs inrichtingen yD waar de strgkstera nu en dun den geheelen nacht doorwertcen Zij zag baar vader in ignoistudeerkamer zitten en ging regelrcobt op hem af Papa zeide zij terwyl ïij de deur atihter ziehsloot en do keelbanden van i banr hoed los maakte godeeltelgk ui do haait omdat het etensuur naderde gedeoUelyk ton govolgo van innerlijke gejaagdheid hdawel gg mij het huis van Wilfred niet bepaaldverboden hebt zoo hebt gij mij toch te vorstaangegavon dat ik or nïot gaan mocht Ja dat heb ik antwoordde de heer Lester Ik kom u daarom ïeggon dat ik uw gebodovertreden heb en wol tot twoe maal toe Toon iker den eersten keor haan ging goschie do d t meerbij toeval dan met opzet bü ik hafl toen den moe lniet hot u t i zeggen Van middag ben ik er wedergeweest De heer Lester zag zijne dochter een oogenblikewggonde aan En wat bewoog u om daar boente gaan Ik bon hij Kdilh goweost Papa ik vreos datzij iterveud is Du gouden bril dien de tfoer Lester op zijn neushad want hy wat door Maria in het lezen vaneen brief gestoord viel mot oen smak nodor Hggaf geoo antwoord En zg iterft van hoogor van gehrok vervolgde Maria snikkond Zij sterft van gehrok papa Praal geen onKin luidde bet verstoorde antwoord Het is da waarheid papa Edith kan hetzware voedsel dat voornamelijk uit brood en grosuten bestaat niet verdragen en zij verkwijnt bijgebrek aan beter voedsel ally heeft mij daar juistverteld dat zg laagzaam wpgkwgnt van honger ea ebrek Dat g laagiaam wegkwijnt o papa I wilt Omstreeks 8 uur Vr dagnacbt werden de bewoners der Venaatraat te Assen geirekfc door het geroep Moord Brand c veroprcaaktdoor de wed K dia aan bara baron vervol gena mededeelde dat er by haar was ingebroken Door geritsel gewekt zyuda had zghaar bed verlattiu ea de deur naar heb aohterbuia openende van waar het geritsel kwam was zy door een man die een geopend mei ia de band hiatd aangevallen Oadt r bedreiging haar te zullen vermoorden had de nan haar bevolen zich stil te honden eo toen zy dit niet had gadaan maar integendeel moord had geroepen was eene worsteling ontstaan waarby ly zich van een ok had bediend om den man eenige ferme slagen in het gezicht ta geven tengevolge waarvan de en bet mes uitd hand was gevallen waarop zy de acbtardeur uit en naar deu tuin gevlacht was Naeenigen tyd eens j willende zien hoe bet inhare woning gesteld wa9 had zy ontdekt dater brand was en de inbreker was verdwenen met achterlating van een pet en bet mes De baren onmiddelyk bereid om b lp teverleeoen wgea een bed en eene katft inbrand staan Volgeus de vrouw vermist zy een bankbiljet vau f 25 6Q eenige gooden en zitvereu voorwerpen welke in de ksst lagen terwyt eenige papieren met petroleum gedrenkt zich daarin nog bevonden Da politie liet de vrouw een voorloopig verhoor ondergaan on vond aanleiding om haar voorloopig in arrest te nemen op vermoeden dat haar verbaal woe verzonnen Zij werd echter den volgenden dag weer op vrye voeten gesleld In Amerika zijn tegenwoordig al een 3000tbl zetmachines in gebroikj voor vier vyfdeti in zg bondsdrukkerïen d z die drnkkeryen waar uitsluitend gewerkt wordt door leden van den typografenbond tegen een in oterleg met deu patroon vastgeste d tarief Da werktyd wisselt af tusschen 42 en 59 uren s weeks gemiddeld 48 De looneo ondergingen geen verandering Te Oosterhout is VryJag een kind van rnlm eon jaar byna levend verbrand Terwyl de moeder afwezig was is de kfeine in een oAbe waakt oogenblik in het vuur gevallen De buren schoten toe en hluaohten bet voor maar de kleertjes waren al van het lichaam gebrand en het stumpertje byna onkenbaar door de brandwonden Het leefde nog doch zal er hoogstwaarscbgnlyk niet van opkomen gg hen niet bijstaan VorguD mij haar van oueim overvloed iets tneda te geven Hot is wol mogelgk dal d vraag bij den hoer Lester opkwam of hij het zou durven wagen met liet oog op zijne vrouw om aan haar verzoek te roldoon want hij scheen fe aarzelen moar dit was slechts voor een oogenblik Neen Maria Wilfred en zijno vrouw hebhenzich tegen mijn raad h i ie eigene elleude willemsen wetens op deu hals gehaald en ig moeten ernu de govolgon van drsgen Maria barstte in tranen uit A ls gg mij sloohtsoon weinig goroed geld voor bon wildot geven papa sla gij Zwijg I viel haar de heer Lester knorrig in derede Hij bad zelden gereed geld tot zijne beschikking en hot verzoek van zijne dochter maakte hemknorrig Hij geloofde niet dat zij gebrek leden manr boschouwdo dit als een overdreven praatje vanMaria Het ia uife schuld niel Maria ik zeg u dattg hnn eigen kuil gedolven hebben IV v rbied u Wilfred weder te bozo ken Ik bid u verbied mij dit niet viel zij hem snikkend in de rede Ik geloof niet lieve ri pftvergeef mij dat ik hnt letterlijk na tou komen Hgis mijn broeder todereeu verstoot hem e i ik vreosdat het niettegenstaande uw verbod mijn pUoht is ham de hand boven het hoofd te houden Breekniot allen omgang tu s hen ons af Ik wil u beloven dal ik er sltobts zatden en niet zonder aanleiding heen zal gaan en als gij het wensoht za lik bet u telkens zeggen als ik er geweest ban IFortH vinolgdi 4