Goudsche Courant, woensdag 6 mei 1896

De teraardebesteltiod vau den geliei mraad GeSckeo beeft Zitterda te München plants gehad Omtrent 7ya noodlottig o erlÜden bevatten de Müacberen bladeo do volgeode byzoQderheden Een dienstbode die a Dactits te haUdrie ontwaakte bemerkte dat er rook outsaapte uti de alaapkamer van G 4fFckea welke op den tuia uitsag Zy waarschuwde ouiniddeligk de politie Voordat do brindweer ter ptftatae wns werd de deur van GefEckeos kamer ingetrapt en uien vond den gebeioiiaad met brandwonden orerdekt dood naast t a bod liggen Geffcken was aedert eenij eo lyd ziek van een reis naar het Ooiteu teruggekeerd en leed reel aan aUpeloosbeid Qy had de gewoonta om b het Hebt van een gasolielamp ÏD bed te lezen Waarschyolgk heeft hg by het inslapen die lamp omgaitooten en zich daardoor den dood berokkend Een jonge Eagelsche dame miss Ethel Gerlrud Skeat dio reeds 4 Jaren aan een Britsche universiteit beeft gestudeerd en met glans examen in de natuurweteoachappen heeft afgelegd ïs thaua door den minister vanonderwÜ in Beieren toegelaten ala toehoordcrea bij de colleges ia de paleontologie en geologie te Moncben f De eenige weken geleden in Afrika overleden Prins Rendrik van Battenberg de schoonzoon van Koningin Victoria waa gouverneur van het eiland Wight De Engelscheregeeriog heeft thana den zeldzamen atap gedaan t an de weduwe van den Prina het bestnnr van het eiland op te dragen De Koningin heeft de benoeming goedgekeurd Wight staat daa thans onder het beheer van een vrouwelyke gonvernenr zegt de Globe aan welk blad bet bericht ontleend is In eeo auhouwbarg te Chicago ipaakte een krankzinnige onlangs ve opschudding Jean dn Reszké zoog den Homeo en toen hg eau oogeublik pauzeerde aprong een man uit het pnbliek op het tooneel en riep met donderende stem Zwygl De zangera hield op en beiilen keken elkander een oogenbhk aan alaof dat zoo bg het stuk behoorde De directeur waa spoedig naar het toOneel gesneld en ging op den vreemdeling af Deze riep hem woedend toe Ale je me aanraakt zal hei je berouweu c Daarby trok hij yn jas en vest uit alsof by wilde gaan vechten Op een wenk van den directeur werd het scherm neergelitten zood t de vreemdeling alleen reor het publiek slond Kalm 8 rftk nu de man het publiek aan Dames en beeren ala ze my voor gek hielden zooden ze mg w l achter slot brengen Verder kwam by niet want twee bedienden waren hem genaderd pakien h m en sleepten hem voort Het publiek dat in angst eu vreeze gezeten had gaf zyu gevoel lacht in een storm van applaus De zanger begon zgn aria opnieuw eu hel overige deel van de voorstelling gin verder zonder stoornis De ongelukkige krankzinnige werd in bewaring gebracht Volgens bulletin van de Kampioen won Jaap Eden Zondag op de Seinebaan te Parya met grooteu voorsprong ile 20Ü0 nteter scratch Tweede was Goudoltz 3a Uoorillon o iJer de deelnemers o a Fourpier Piette Waarfchynlyk gaat E tea onder raanpger chap van Tom Eek naar Amerika waar by voor 6000 dollar in G matches xal uitkomen Men leost in het Maaudbladf tegeu An vervalschjugen van dr Van Hamel Koos t Amat9rd in Naar aanleiding van herhaalde klachten betreffende cacaopoeder van zoer skchte qualiteit hebben wy een ondeizock te dezer zake voorloopig in de hoofdstad ingesteld en de reanltatpn daarvan zyn zoodanig bedroevend dat het o i inderdaad hoog tgl is dat de regeeriog zich deze zaak aantrekt Wg lipten monsters koopen in verschillende ioudn Moonlroolit Nieuworkurk Onpolle ttott jrdain RoUoriUm 8 O nüUe 1 10 NieuwmkcTk 8 1 Mooraroolil 8 8 Oouiii aula 7 S0 8 86 9 87 10 13 10 48 11 15 18 16 18 88 1 87 3 47 4 4 6 6M5 6 4 7 U 7 4 8 86 8 64 9 64 H 6S0 8 88 10 87 U7 4 17 5 26 6 68 6 88 7 44 8 81 8 66 9 82 10 38 11 46 Ziv M 7 48 8 47 7 ïe W 7 B8 B6 ïoorb 8 07 9 08 Unite 8 19 9 1310 7 Uuuii 6 S5 Oudew 5 60 Woerileo 5 59 Ulreclil 0 1 S ötouda iliiiilerduii C SI Volgens een Autwerpaoh blad bluaohteu de brandweermannen aldaar een brand door spuit waterc in de vtai men te werpen uit huune darmen Ter verklaring diene dat men te Antwerpen brandslangen darmen noemt Te BeLlijn ia een Ma Ki Hich niaatBcbappij opgericht die 10 groote rijtuigen elk met 4 paarden bespannen in dienat heeft gesteld roor het yvervoer tegen 2 mark deu persoon tusschen de stad en het tentoouatellingsterreio Zondagjbebbeu deze rgtuigen met 320genool digde passagier een proeftocht gemaakt en hadden heel wat bekgks De koetsiers der atraatrgtuigen kmkan pphtft niet zeer vrooljjk wegens deze concorrentie winkels en daarby vragen naar de beste en df minate qualiteit poedercacao Wij ontvingen mengsels tuhoudeude wiaselende zeer groote hoeveelheden meel sago eu aardappelmeel dikwgit zonder eenig verband tusBcbeu quali teit en prys Monsters welke voor f 0 20 het Neil ons verkocht werden bleken minder vervalacht te zyu dan enkele andere tegen f 0 25 genoteerd zoodat de gewone bewering vau den winkelier dat alle waar naar zyn geld isc hier in het geheel niet opgaat Het resuHsat onzer bevinding is das dat kei publiek op schromeTyke wgze benadeeld wordt en dat evenals zulks reeds lang in bet bui tenlaod geschiedt een strenge straf tegen btt vervalachen van cacao mei meel enz behoort ingefoerd te worden Het is du delgk dat een krachtig middel om aan hei bedrog een eind te maken bestaat in bet eischen van cacao in verpakking indien deze onder garantie van zaïverheid wordt verkocht doch zeer velen kunnen of willen de dan eenigaziiia hoogere pryzen niet betalen en vragen onverpakte poedercacao met het resultaat dat t veel dunrder uit zgn en vermengd meel in plaata van cacao roor hun geld ontvangen Waar het pobliek dus medewerkt tot het bedrog moet o i de Staat tuaschenbeide treden in het befang van den eerlgken handel Eu wat de opinie van degelyke cacaofabrikauten betreft voor zoover deze ons bekend is willen zg nióta liever dan een behoorlgke wettelgke regeligg in dit opzicht De kleinbandelaren vragen den fabrikant met veel meel vermengde cacao en verontschuldigen zich door te zeggen dat het publiek den prga van zuivere cacao niet betalen wil wil de fabrikant no niet meewerken aan deze practg ken dan gaan zij naar een coucarrent die het wèl doet en ten slotte wordt het pnbliek de dupe Mocht onverhoopt in het medegedeelde geen aanleiding gevooden worden om deze zaak wettelijk te regelen zoo zal wel nieta andere overbigven dan bekendmaking van de namen der verkooperi opdat het publiek ten minste wete wat het voor zijn gfild by sommige leveranciers ontvangt Wij hopsn intuaachen dat onze autoriteiten op wetgevend gebied aan deze belangryke aangelegenheid ernstig hare aandacht zullen wyden De Hüllaadscbe cacao heeft een in bet buitenland goed gevestigden naam op te houden latvt men bytgda maatregeleu nemen voor het er mede gaat als met de yroeger zoo beroemde Hollaodsohe boter en kaas komende bombohnit waarvan de stuurman bg aankomat rapporteerde dat het echip eeo Russische tehueuer was welke onder de kust was gekomen om te verkennen daar de opvareuden niet wisten o i welke hoogte zjj zich bpvonden Gemelde schoener waa s middags uur reeda in het gezicht geweest Reeds werden in het dorp maatregelen genomen om de reddingaboo in gereedheid te brengen De rechtbank te s Gtavenhage heeft de twee timmerlieden en den klearmakerhouwoüder namer alle drie verrolgd wegens het ongetok hg deu houw in de RijkloS van Goeusstraat vrygesproken op grond dat niet volkomeu vastataat wiaraan de instorting van het huis moet worden tofgeachreven Er iimen mooi sommetje te verdienen voor een wetenschappelgken ontdekker Mevrouw Audifred Jonaniquo tfe Pargp beeftf ter nagedachtenis vau haren echtgenoot aan de Académie de Medicine een kapitaal van 800 000 francs geschonken ala prijs voor dengene onverschillig van welk beroep of nationaliteit die binnen een kwart eeuw eeu genees of voorbehoedmiddel tegeu detuberoo lose ontdekt dat duor de academie als zoodanig erkend wordt Tot de toewgzing heeft de academie de vrgebeschikking over de rente Men meldt uit Winschoten Door zekeren Pieter L die reed 9 jair gevangenia traf op zyn kerfstok heeft werd Zondag op klaarlichten dag bij den winkelier B in de Langstraat een spief elruit ingeworpen en uit de oitstalling 2 litveren horloges gestolen Oomiddellyk gearresteerd en naar h t huis van bewaring overgebracht verklaarde hg dat het hem daarom juist was te doen geweest Mei scbryft oit Haarlem Een paar jaar geleden werd in Oost Prniaen de olksdiehteres Johanna Ambrosias ontdekt eene eenvoudige boerin die een kommervol bestaan had geleid en hare smart in ichoone echtgevoelde liederen uitte Hare gedichten maakten grooteu opgang in één jaar werden er 25 oplagen van verkocht Éu van alle kanten begverde men zieh hare ellende t lenigen eu haar een aangenamen oudsto dag te verschafEen Er werden couverten te haren voordeele gegeven inxameliugeu gehouden enz Nu heeft evenwel in de Gegenwart Karl iu 8e aangetoond dai de veelgeprezen gedichter van Johanna AmbrORius niets aodera zgn dan omwerking van gedichten oit oude Jaargangen van het weekblad de Gartenlaube Later heeeft de aestheticus Alyrecht Goerth een kleine brochure uitgegeven waarin hg Johanna Ambrosius beschuldigt van te samen met hare zuster Martha harenjuitgever en bet publiek bodrogeu te hebbeu wat hare levenabyzouderliÈdfio betreft zij moet volstrekt niet haar leven lang in ellende en armoede ojaar integendeel met haar braven man in zeer goede oma andighedin geleefd hebbeu De n 14en April werd de driiikhal geopend en than reeÜs komen dagelgka s ochtends tusschen 8 en 10 en s middags tusschen 12 eu 2 uur 360 personen hun glas staalwater gebruiken Mei eiken dag neemt het aantal toe Vooral sochtande ia het alleraardigst het Prederikspark te hezoekeo en een blik in dedrinkhat te slaan Bgua ieder bezoeker heeft zyn eigen glas waarin de drinkhal is gegraveerd liet aantal abonne s van het Brongebouw is reeds thans bevredigend en als op H dezer de concerten beginnen zal dit aantal zeker uog stijgen Verschillende vreemdelingen bezochten het gebouw en allen hadden slechts één roepover het fraaie park Na de laatste regens ügt het er dan ook eenig mooi hg De grootste mao der wereld de Amerikaan Wittkins bevindt zich thans te Weenenjn het hotel rAgneau d Or Men moest voor hem de hoogst van verdieping zgnde kamer uitzoeken daar de logeergast 2 45 meter lang is De kampioen der reozen tot baden de vermaarde Chineesche reu ï is 1 decimeter korter dan Wittkins Uit Kapella a d IJael wordt het volgende ongeluk gemeld Zaterdag middag bad hier op de Kerk aan een treurig ongpval phiats Ongeveer half drie stapte een jongs dame aan bet station uit den treifi die van Rotterdam kwam Nadat zg eerst den kant vau het dorp was ingeslagen bleef zg halverwege de laan eeuigen tgd heen en weer wandelen Toen bare medereizigers uit het oog waren achgnt ze haar loiantel te hebben uitgetrokken deze met een valies in het gras te hebben gelegd en daarna in de aloot te zgn gesprongen waarin zg jammerlgk is verdronken Efn paar meuschen die het schouwspel uit de vette badden gezien liepen naar de plaats des ongeluks en baalden haar uit bet water doch alle pogingen om de levensgeesten op te wekken waren verggefsch De burgemeester en de dokter werden van het feit in kepnis gesteld en toen de laatste bat lijk schouwde herkende hij het als van zijn nicht uit Bloemendaal Da reden welke de ongelukkige tot deze wanhopige daad schgnt te hebbeo gebracht is het lydeo aan zwaarmoedigheid Zondagavond omstreeks 8 uren vertoonde zich voor Sobov eningen aan den gezichteinder een schoener welke koers zette naar deu wal Toeu dit vaartuig zoover genaderd was dat het bgua gevaar liep op de buitenste sandbank te atrandeu wendde het schip hooger koos weer ze en praalde een nitar het strand Aan een ongenoemd Duitscb blad ontUenV het sVoIk dbl het volgende middel tM u keelontsteking en zelfs tegen diphtberlti een aftreksel der bladeren met de 8te l n au Pelargonium zonale onze lak ge anijjïus Een handvol daarvan wordt in een literwater gedurende eenthalf nur gettbokt waarnamen bet aftreksel koud geword u als gorgeldrack gebruikt Het schaadt niet als mei l y vergisiiiug soms een weinig er van doornikt voegt het blad er by Nog minder o t o i schaden als eeu scbeikuudi e eena wilde ondertoeken wat er door dat koken uit de bladeren der zonalen wordt getrokken en of dit al dan niet onschadelgk is en indien daarna eenvgeneesheer wilde I beoordeelen en bekend maken of het midde doeltreffend is of althans geen nadeel toebrengt Dat maatregelen tot beteugeltug Jer dronkeuichap niet altijd haten leert het voorbeeld van Christiania Ofjc ooo dnar met 1 Jannari jl scherper bepalingen op de drankbuizen zyn ïu werkiug getrejen is het getal personen die in da eerste drie maanden van dit jaar weg ens openbare dronkenschap moesten worden opgebracht uiet n inder dan 3610 of ongeveer 600 meer dan in het eerste kwartaal van geweest De Amerikasnsche reus is slechts 22 jaar oud zoodat hg nog eeo paar centimetere langer kan worden Hij heeft een goedhartig gelaat en enorme handen veel gelgkende op dit welke als uithsngteekens aan handschoenwinkels prgken Zijn hooge uoed gelgkt meer op ean ïulkachel dan op pen hoofdd ekse terwyl zyu schoepen meesterstukken van schoenmakerskunst als wiegen zouden kunnen fungeeren Dat zulk een buitengewone lengte heel oupleizierig moot zgn voor dengene die er mede bebvpt is htgkt uit de volgande door Wiltkins zelf gedane mededeelingen 1895 Ik kan niet oVeral biiint ngaan ik derfniet op alle atoeleo plaats te nemen ik kanden s hoowhurg niet bezoeken nooh vaa eenrgtuig gebruik maken en ia somoHge gevallenis mgn lich am mg en anderen een last Zoovoer ik steeds ajs bagage mede een samenvouwhaar ledikant van drie meter lengte wantin andere ledden zou ik niet kunnen slapen eensdeels omdat ze te klein zg i en tweedensomdat ze onder mgn gewicht zouden bezwgken En dan is de toekomst voor my niet zooheel roo kleurig Ik vrees dat ik nimmer eenhart zal viuden dat roet het myne Hn slagheeft Met een glim ach van zelfvoldoeuingvoegde de reus er by Niet dat ik op geenveroveriiigeu kan hogen Er is zelfs eenrijke l iprikaaosche weduwe die mg haarhand heeft aangeboden zg v eegt 115 kilo niet de band maar de wedune Ik heb haarechter eed blauwtje laten loopeu omdat ikniet van bejaardv damps houd T d van Greenwieji Aangevangeo 1 Mei 4 60 6 19 6 61 7 11 4 67 6 4 6 11 6 80 M 8 67 7 88 7 69 B 6 8 13 8 88 6 31 S 60 84 11 18 19 13 18 86 18 88 18 89 18 46 18 66 1 44 4 8 4 16 IIOXTÏRDA U B O II D A 10 60 10 67 11 4 11 11 11 80 8 40 8 47 8 64 9 1 9 10 7 86 7 86 7 8S 7 39 7 46 6 10 4 7 S S9 S 44 9 10 18 38 9 61 8 47 6 17 6 27 8 84 6 41 6 47 GOUDA 11 38 9 81 7 30 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 10 7 47 8 88 5 57 6 08 6 16 6 84 8 80 7 8 6 7 86 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 11 60 18 87 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 Ülmle Spoorwegverbindingen met GOUDA Z m r A 9 67 1 13 VIA II 10 11 f 10 18 f 10 87 11 80 9 43 10 4 9 47 ff 9 64 It 10 01 f 10 07 HJ2i 6 61 4 04 4 87 3 09 18 47 9 60 10 11 7 46 8 86 8 18 9r GOUDA DEN HAAÖ 7 46 8 07 DEN H A A U i8 40 11 11 18 49 11 86 1 0 10 43 11 30 11 46 18 46 1 0 1 0 9 07 10 84 9 88 10 54 9 36 8 88 8 41 ♦ II 10 7 60 3 O I D A U TBÏCHT 10 57 12 65 2 80 3 1711 14 2 37 11 28 8 46 3 84 11 48 1 87 8 08 8 60 IJtreoht 6 83 7 60 9 9 82 Waarden 6 58 8 11 üadawitar 7 07 8 19 Gouda 7 88 8 32 9 34 10 10 8 31 10 17 10 34 10 41 11 97 6 55 7 10 7 18 7 89 4 36 5 67 7 66 8 9 9 88 10 19 Hag 5 617 80 7 48 8 S0 9 19 9 48 lo ll 11 8618 811 86 2 44 3 40 4 04 s3 6 17 6 187 18 7 68 9 8 9 58 Voorb 6 67 t 10 17 1 41 i 4 8e 6 18 9 34 Z Zegw ll 10 39 1 56 J 4 68 6 80 9 48 Zer M 6 88 10 48 8 08 ï 6 04 6 89 9 59 lOoiidA 6 337 60 8 13 9 18 9 47 10 1610 6412 0618 68 8 17 3 14 4 08 4886 16 6 47 e 607 4S8 8l0 1010 83 Stopt Ie Bleiiwijk KraUweg ca Nootdorp Leidaolieiiiili ai Hakendorp UTEEOHTSODDA 10 10 88 11 88 18 6Ö 8 08 3 58 4 45 6 S 10 88 11 66 4 16 6 61 8 48 9 04 10 11 4 8i 6 17 6 86 8 18 88 8 41 9 54 10 61 10 44 11 1018 111 88 8 45 4 316 17 7 09 AMSTEHDA H fl O D D A 9 46 11 10 4 46 6 49 7 4 8 49 6 18 7 48 6 O V U A A MSTESBAM 6S 10 67 18 10 4 11 Ï SO 7 61 10 66 1 1 18 6 li 60 8 66 10 30 10 17 11 86 Ajuatardu 0 St 7 16 9 10 41 Si4 8 6 8 81 9 87 37 8 14 SoiKk 7 81 8 19 1 10 1I U fM I M BuUeDlaadsch Overzicht ïu Frankryk hebben Zondag gemeenteraadsverkieaingen plaats gehad in 3GOpO gemeenten ter verkiezing van 341000 raadsleden Deze verkiezing werd met eenige spanning tegemoet gezien na het optreden van het kabiuet Mélien waaldoor dit zg ter loops opgemerkt Fraokrgk volgens de St Petersburg Viedomostic weer in een gezonden toestand U gekomen eu wederom een factor is geworden in da internationale politiek en na de uitvaardiging van bet gister door ons gedeeltelgk medegedeelde manifest der radicalen De jongste politieke gebenrtenissen bigkeo weinig invloed gehad te hebben op deze verkiezingen De positie der partijen is in bgna alle gemeenten gebleven zooals zg was het aantal kiezers moet evenwel gr oter zgn ge weest dan vroeger Wanneer men de veracfrillends btadeu leest is bet vermakelijk te zien boe alle partyen gewonnen hebben De Petite Républiquec juicht bg monde van heer Millerapd bgvoorbeeld eren luide ais de iGauloisc De hear Milteraud betuigt dat de kiezer Zoudag hebben herhaald de kreet die in de jongste dagen ganach Frankrgk heeft doen trillen Weg met de Senaat De Gauloisc scbryft met evenveel overtuiging nadat alle aftredende conservatieven zgn hs kozeu Wg verliezen geen daioibreeds rond even als trouwens alle partijen die alle hun psities hoeden By gevolg waait er geen radicaalsocialistische wihd dan in den mond van den heer BourgeoU en z n vrienden Van prakfeifichen blik getuigt het volgende uit den Figaro Wanneer men een ernstige beuordesling zou willen geven over de opioie van bet land dan ou men zonder moeite const teereo dat dfl Fransohe kiozer het meest barlstochtelgk er uaar verlangt zgn oogst te verkoopen zgn iodastrie te doen marcheeren fu zgn coupons of zgn salaris te innen al naar hg kapitalist of grondeigenaar is t f Dit alles zgn opmerkingen die den voorloopigen uitslag gelden want er sullen uog verscheidenen herstemmingen noodig zgn eu vaa alle ptaa t8fiu was de afloop nog uiet Jhekeud Volgens een gistermiddag ontvangen i Renter telegram hebben iit 152 tporiuupe pl M taen de yepubüekeinen overwonnen lin i de radicaleQ in 11 de radicsal soeiaksteo in 1 de ralli4s eu in 10 de conservatieven De mitenniumfeesten zgn Vrgdag begonnen met de opening vau den nieuwen schouwburg waar een nieuw blgspel vau Jokai werd gegeven Vooraf ging een allegorisch stukje Teveus begon het te regenen en ook Zalerdag bg de opening der tentoonstelling was de hemel zwaar bewoïkt De stad is feeatelgk versierd vooral de kettiogbrug met zgn lalrgke electrische lampen en pnrperroode baldakgnen de openbare gebouwen en de Andraasystraat met de smaakvol getooide huizen der beurs en geldmannen miken een goeden indruk De hooge adel houdt zich in het oog vallend achteraf zelfs gaat het praatje dat eenige der schitterendste van zgn vertegenweordigers zich zulten outhouden Eenigen beweren dat de Israëlieten zich te veel op den voorgrond hebbnu gedrongen anderen achten den ministor president onwaardig om hg zulk een feest het Hou narsche volk te vertegenwoordigen Bovendien beeft baron Banffj een vrouw getrouwd vau burgerlijke afkonist Vermoedelgk is deze geringschatting van den minister president een der oorzaken die de koning aanleiding hebben gegeven hem het grootkruis van de Leopoldsorde te verleeuen Hoewel de donkere wolken niet veel goeds beloofden is de opening dar tentoonstelling zonder regen af eloopen Alle gezauteu met eitzonderiog der vertegenwoordigers van Servië de ministers de leden der parlementen van beido rgkeo en de aartshertogen woonden de plechtigheid by Precies te elf uur weérklouken daverende Eljeo s de moziek speelde het Gott erhalte Franz dem Kaiserc en koning Franz Joseph met zjjn gemalin reden het tentoonatellingsterrein op De keizer laa staande in de Hongaarschetaal de openingsrede waarop de kanonnenloabrandden eu de klokken begonnen te luiden Onnliddeliyk daarop vertrok de keizerin Dekeiter maakte met de aar tab er togen allen gekleed in Hongaarsche cavalerie uniform en talvan boogwaordigheidaheklfleders esn ommegangdoor de tentoonstelling Ook de geestelgkheidnam aan de wandeling deel Vete hooggeplaatste Msgyaaracbe edelen ontbraken echter ook waren de nationaliteiten tiiet alle vertegenwoordigd De Hongaarsche nationaliteiten qnaestie heeft thans aanleiding gegeven tot oogeregeldbedeo buiten het Hongaarsche gebied Zaterdag beeft een aantal studenten te Belgrado een hstooging gehouden tegen Bongarye Zg heleedigden daarby de Hongaarsche vlag en riepen weg met Hongarge Gendarmea moesten optreden en van hun vourWapenen gebruik maken om de sameoscholenden uiteen te jagen Daïi kwamen zg op andere punten weder bgeen en zitten bun anti Hongaariche betooging voort De aanleiding tot deze betoogiog is dat bg den grootea optocht te Budapest een oude Servische vlag zal worden rondgedragen die voor eeuwen op de Serviërs is veroverd hierover heeft zelfs de Servische regeering zich zoo ontstemd getoond dat zy geen vertegenwoordigers naar Bndapeat wil zenden De kinderachtige demonstratie dor Servische studenten te Belgrado zal wel geen aanleiding geven tot diplomatieke vertoogen van Hongaarsche zgde Öe Hongaren zullen bnn feestvreogde niet laten verstoren door eenige studenten iu Belgrado M ar de Serviërs zullen zich later zelf bet meest te beklagen hebben over het optreden d r opes patriaec in hun hoofdstad Voorden varkenshandel den grootsten tak van oitvoerhand l beeft Servië llongarge het meest noodig En ala atraka de Hongaarache grenzen voor de Servische varkens gesloten worden zullen de varkens der Beigradosebe patriotten de gevolgen moeten daagen van de jeugdige ou bezonnenheid hunner zonen en zonder dat zij in staat zullen zijn er ieta aan te dosn Tot een merkwaardige uitspraak kwameenige dagen geleden eeu conservatief blad in Enge land de Standard President Kruge heefteen nieuw on schitterend b jwys voor zgn diplomatieke bekwaamheid gegeven Het fortuin vau den oorlog de 13oeren zeggen Gods bestiering gaf den Boeren de compromitteerende telegrammen in banden maar bet juiate oogeublik om e bekend te makeD getuigt voor het bewonderenawaordig doorzicht waarmede de heer Kruger de zaken te Pretoria leidt c Een zoodanig getuigenis toont hoe zolfs de Britsche Tories onder dan indruk zgn van wat er dtj laatste dagen is gebeurd of aau het licht gebracht Een correspondent van de N Rott Crt laat zich daarover als volgt uil De Boeren hebben een verbazend geluk Alle stooten en houwen der boerechatars worden tijdig en afdoende gepareerd Daarentegen heeft de heer Chamberlain met veel tegeuspoed te kampen die de gevolgen zgnei taktlooshoid en flaters niet weinig verscherpt Juist op het moment dat hier in Londen het spektakel tegen de Roeren en hup president naar aanleiding van de uitspraak van het hooggerechtshof te Pretoria legen de samenzweerders to Johannesburg zijn toppunt bereikt had komt de reeks van onthullingen uit Prntoria betreffende de telegrafische briefwisseling tusschen de samenzweerders te Kaapstad Johannesburg en Pitsani Mafeking als een grooU emmer koud water het heilige vuur bluSschi n Eeu vernieleude aëroMoth uit onbewolkte lucht had geen grooter ontsteltenis kunnen teweegbrengen dan deze dépêches welke tot duavar geheel onbekend gebleven uatDurlijk eeu rol gespeeld hebben in het slaalsprocea ia de beslissing van bet hoaggerechtshof en in de scbnldbelgdenis der beklaagden De ontnuchtering de verslagenheid in de jingo rangen scbgnen volkomeu Ik kan geen blad van naam aanhalen dat niet erkent hoe ernstig deze onthullingen moeten genoemd worden Mag men de Manchester Guardian c nelooven dan bezit president Kruger nog andere wapenen dan de eg fer telegram men Hg wncht echter er mede voor den dag te kom u totdat de Engelsche regeering een besliste houding heeft aangenomen tegenover de Chartered Company en Rhodes Het streven van president Kruger heeft volgens genoemd blad voornamelgt ten doei den heer Cecil Rhodes voortaan het verblgf 10 Zuiil Atrika oumogeiyk te maken Over de beweeide medeplichtigheid van Loch lazen we na zyn eigen verklaring in bet Hoogerhuiq zeer weinig meer in de groote bladen Het Ipt wel of men huiverig is een oordeel te vellen zoolang er uit Pretoria geen nadere berichten ziju gekomen lotnsschen wordt erkend dat Loch s houding vreemd was en ook door zgn eigen toelichting niet voldoende verklaard Hg schijnt zou men zoo zeggen van het complot iets te hebben geweten iudten hg al niet door het geven van adviezen sr medeplichtig aan is geweest Een officieel bericht over de verandering van het vonnis der samenzweerders ontbreekt nog Zooals de Temps dezer dagen opmerkte moet heel het uitvoerend bewind daarover eenstemmig deuken wil Kroger een zachtere straf kunnen opleggen Er is echter geeu twgfel meer aan of et doodvoanis zal gewijzigd worden wisllicht in verbanning of een paar janr gevangenisstraf en denkelyk zal ook aan de rest der samenzweerders een lichtere straf worden opgelegd RECLAME HOOFDPIJN t ter h d st meren voor do oogen en dergeiyke rerschjjnselon zjjn zeer dikwjjlB de gevolgea van veratoppiog of onroldoende darmontlasting Iedereen die gaaiiiie zyne gezondheid wil bewaren beiioorde daarom telkens ala het noodig waa de gewichtigste taak des lichaama de darmontlasting te bevorderen door het gebruik deï Zwitaeracbe Pillen ran Apotheker UICUABD BRANDT door tal van professoren en doctoren beproefd eu aanbevolen Hare werking is zeker aangenaam onschadeiyk en daarbg zyn zy uiterst goedkoop Niet andera te Terkrygen dan ia doosjes a 70 Cents in de Apotheken Hoofddepöt F E ïA SANTEN KÜLFP RolUrdam OVERHEMDEN PROMTS BOORDEN en MANCHETTEN A van OS At Kleiweg K 73 37a GOUDA Vorkfs lOOV Beurs van Amsterdam slotkrs 92 lOüi 99 84 84 84V 4 62 62 971 98 A 9SV 103V 60 siV 111 94V 411V 99 97 46 660 636 iOO 62 100 200 S5V lOOV 100 1S7 211 8in 67 i MUI NünnBiiMD Oen Ned W S 1 dito dito dito 8 dito dito dito S HoNOAE OM Goudl 1881 88 4 Italië lasohryviDg 1862 31 6 OoflTBNé Ob in papio 1868 i dito ia zilrer 1668 S PoaiUGAL Oblig met coupou j dito ticket 3 RuaiANu Obl Binnenl 1894 i dito aeoom 1860 f ditobijEolhB 1889 4 dito bij Hope 1839 90 1 dito iu goud teOB1863 6 dito dito dito 168 1 d 8pa je Perpol soliuld 1881 4 TuallH Gepr Oonv loe 1890 4 Güc leeuiog serje D Geo leening aerie O ZtriDAra Kar v oblj 1892 5 Uiuco Obl liuit Sch 1890 6 VlKllivru Obl 4 onbop 1881 AuarilUAH Obligation 1815 3 RoTTElDAH Stod leen 1894 8 NlD N r HacdeUv aaud Arondsb Tab Mj Certifioalen DBüMaatsohappij dito Aruli Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij der Vonitenl Band s Sr Hypotheekb pandbr S i Nederlandaehe bnnic aand Nod Handolmaa 1 dito N W Si Pao Hyp b pandbr 6 Rott Hypotheekb pandbr 3 Utr HynothooUi dito 8V I OosTENtt Ooat Hong bankaimd RtsL Hypotbookbank pandb 4Vi AuBEiKA Equit liypotb pandb ö UI 86 197 164 1011 52 167 98 621 77V ion 101 99 b 997 1361 13 108 V 617 11 uv 107 79 106 Maxw L G Pr Lion cort 6 Ned 62V 62 77 Zuid Ital Spwmy A H obl 3 Polen Warschau Weenon aand 4 ItuaL Gr Kuia Spw Mij obl 4 Bahiache dito aand 1 Faatowa dito aand fi Iwang Dombr dito aand 5 Kurik Ch Aïonr Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 U 12 60 l 198 2007 107 103V 10 116 12 1717 34 7 HO AMEaiKA Cent Pac Sp Mij obl 6 Chio i North W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver Sc Ulo Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louiav NaahvilloCert v aand j Mexico N 8pw Mij leb p o 6 Misa Kansas v 4 pet prof aand N Tork Ontario West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif lo livp ia goud 5 8t Paul Minn k Maait obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Liao Cnl Ie hyp O S Cadaua Can South Cort v aand Ven C lUUiv Il Nov lo h d o O Amsttrd Omhibus Mij aand Hottürd Tramweg Maals aand fED Stod Amstordam aand 3 Blad Itottordam aand ilBLoiE Stad AntworpenlR87 2 Stad Bruasol 1886 2 i Hoso Theisb Kcgullr Qosollacli 4 OosTKNR Staatsloooing I860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spaiije Slad Madrid 8 1668 N D VPT Bm Hyp Spobl oert 3ff 351 Staats loterij 5e Klaa o Trekking ïau Uinidag 5 Moi 1896 No 7474 en 19747 ieder ril 0 No 10884 400 No 8001 433 14146 jsfi 15806 iedui 200 No 169 1786 39S6 9490 97S4 12145 1B50B en 16968 ledor 100 Prijsjn van 70 48 299 4989 83f l 11812 14089 16S4B 18360 96 8116 4992 8769 11816 1409 r e89 18542 134 9169 6081 8913 11834 14133 16696 18543 887 3211 6218 897S 11844 14161 16799 18601 4 S 3269 5293 9141 11998 141S1 16868 18661 662 3296 5302 91EI 12114 14420 16911 16827 684 3442 6432 9143 12117 14696 17060 18882 642 S 7S 6776 9838 12148 1471 17147 18869 728 3810 6936 9406 12292 14784 17168 19082 760 8850 6971 9491 12346 16017 17214 19266 910 3872 6129 9809 12378 16072 17226 19267 1147 S9 ft 6387 891 12382 18262 17310 19392 ISll S908 648010172 12643 15890 17371 19476 1262 8916 6814 10208 H819 U480 r 79 10496 1393 4 81 6974 10209 12868 15T19 17398 19747 1629 4289 7168 10868 12923 16781 17463 20012 1587 4307 7176 I041S 12369 16796 17479 20048 1767 44U 7343 10437 12371 15809 17488 20063 2001 4433 7307 10499 18396 1687 17507 20108 20691 4463 7475 1069 13471 16970 17862 20363 2129 4339 7498 10S98 18498 16006 17906 20391 2310 4616 768710680 1861 16169 18008 20440 J457 4725 7718 10731 1SS94 16236 18266 20686 2627 4900 1816 10769 18704 16856 18264 20986 867 4903 7831 11943 13965 16460 18376 098 2640 Se Klaue leXijat No 18618 m i 18118 70 Burgerleken Stand GEBOREN 2 Mei Elisabeth Margaretha oadera J van deil Berg en M M van Wyk Paalus Jobanaes ouder C H den Bdelen J J Pont 3 Hendrica Jaooba oudersH Verboom en O E Wildschot OVERLEDEN 1 Mei i Mulder ed P de Bruin 73 j 2 C L Bakker 56 j 4 D Schouten 29 j APVERTEWTIEN DIJKGRAAF en HEEMRADËN van den Polder BEiOBMENUAA E bg Goitda zullen den 10 MEI 1896 des voétmiddags ten elf ure by enkele insohrjving Aanbesteden in drie nfgondeHIJke perceeien Het droogleggen van en het daarna uitvoeren van Herstellingswerken aan het Verlaat van den Polder te Bouda 2 De onderhoudswerken van den Folder met vernieuwing van de vaste houten Brug over cfe Zuidelijke bermsloot van den Staatsspoorweg in den Win terdilk 3 De herstellingen aan de Waterkeeringen langs de rivier de Gouwe Gouwe kade De bestekken liggen ter lezing iu het Koffiehuis DE Rombin te Gouda Inlichtingen worden gegeven door den Architect L BURGER8DIJK te Gouda I II g Lijilers aan Dauw of l aamriu drooge vochtige Schobbendauwworm en hetmet deze kwaal gepaard gaande zoo ondragel k lastige fjeuken der huid alsookelke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door f r Êtebra Vlechtentoa OnsehadeH k Gebruik Vttwendtg Prgs ze gulden Ned Cttegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrg van porteu inkomende rechten Verkrijgbaar bij de St Marien Drogerle jDan iff Duit ohlaud DB aiuLifvs MAaA ma au FrMenips T E PARIJ S ZendM gratis afranco Ie generale geïllustreerde talogua In d liollandsoh eu fraauha talen tovatteode de uieuwsta modM voorliet Zoinamlzoen legen gerrankeerde aanvrage gariobt aan MM JULES JALUZeT C PARI8 De BUUn der nUuwite mod stoff n in vuorraad bij4Mp lnt mp word DeYenoeni kostslooi toegtEODden doch men gellevt duidelijk d Tsrlftfiidt lOorUn op te geven on ongereer de prljMO te bepalen VeriendlMgen naar rIU X iuiden derWereld De c t logui b T t de Voorwaarden der verzendingen Toor Franco Vraoht en Rechten Correapondcntle In alle tnten Zeer Nette Oesieendiukte worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zd