Goudsche Courant, donderdag 7 mei 1896

35ste Jaargang Donderdag 7 Mei J896 No 6960 üESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht wimmL wmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken iCi ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr js per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Iloofilprtjs ev 900 000 Hark Ilenbiedebet T IJn door den Uitnoofliging tot deelneming in de Kansen va door de den Staat Hamburg gewat borgde groota GeUUoterJ waarin wker 10 Mlllioen 746 090 Mark gewoünüii moeten wor De prijzeu vun tlese teel vourileül bieiiünd ioldlotorij Ue volgdis hot plan slec s 112 000 loton beviit z jl ilo rolgeuilo 5000 M 3000 M 20Ü0IVI 1000 M 400 M 300 M 46 prijzen u Qtl prijzen u Oö prijzen a 7 82 priJReii a 848 prijzen a 43 prijzen i 138prijz uSOO iSO M 327 prgzoua IBB M 61pr al84 l04 100M i49prijz u 7 4B 21M toM 66 4ft pryzea Dö hoogste prijs ia ev i B t Vremie fan SOO OOO M 1 prijs 1 prija S prijzen 1 prijs Iprgs 1 pr s prijs prijzon 1 prijs 7 kUs a 200 000 M a 100 000 M a 75 001 M u 70 000 M ïi 66 000 M il 60 000 M 65 000 M a BOOOO M k 40 000 M S prijzen 20 000 M 21 prijzen ft 10 000 M en worden deze in cowgo tnaan QQ sen uitgeloot le lï la9e betlraaKt de i9 m tot 65 000 i OOD M fm de 4c tot bt 70 000 iM in de Be J 7e toi 200 000 M on J300 0 jt R event tot De Hoofdbrij in Mark 50 000 stij M iti de U tot 65 000 iM in Ie 6e tot 75J 00 M in di roet dl premio 00 0M Mark Voor de egrs prijÉJirekl ing dïf officieel is Tasteepteld Vost eeu jÉhe l origineel lot sLeohte Guld 3 60 eetf£Mt origineel lot sl bts Guld 1 75 j eilt JM Brt origineel lot Blrphts Odd O 90 leilero deelnenjer m de loterij oiïtvanpt ongevraïigd onmiddellijk na M plftfttafgohad hebbend trekking de qffioieele trekkingslijst Trckkingflplan voordien au hot Wf en van den Staat die de prijü vaij de lot ö en de vprdeeling vbi de prijzen over de I klasBen aiugepft Tflrzend ik op aanvrage gra a De uitbtftaling on i erzondiug van d zen giaohiedt door mg direct en pronüjpt aao de winners on onder de strengste geheinahoudmg I M ledere bestelling kan raen eenvoudigt H P por poatïJissel opgovon I iMen wende nioh dus met de aailvrnas om toezending van loten Voor de spoedig plaawhebbende trekking zoo spoedig mpgelijk ofuiterlijk tot Mi mBM e k met rertrouwen tot Samuel HecUschor senr Bankier en Wisselkantoor lu HAMBUUG DnitHclilaad FEANSCHE STOOMVEBVEEIJ MN Chemische Wasscherlj TAS H OPPEMIIEIMER 19 Kruiskade Sottertlam Oebrevetcerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepit Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Toor het toornen en verven van alle Heeren en ramesgarderobeD alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluchemantela veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal beweirkt Wegene uitbreiding der fabrieken zijn de prgien 25 o gedaald Te itoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eetffe we k StoUwerck sche Borstbonbons f e brioeerd na Ttjorf chi ift van den on Univwaiteits Prof Gehm Hofrad 1 Dr Hariasi Bonn hebben sedert 60 Jaren ah Tomchtend middel tegen boeeten heeBcfahdd en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling Tan warme 1 en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Terpakking Geele pakjes k 25 cent Alom verkrijgbaar f f an A PiiiNKMVN Zoon UmuWy Duik AUerwege bekroond met EereDiploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Werddkroeind Druiveii liorst lloniij Extract MELIANTHE TJIT D MacbinaWabriek DE HONIGBLOEM I I li aD8chaik Co geveegd te sQravenhage Geïu middel ta of kan worden uitgevonden welke de Mehanthe overtreft liet ia ONBMRRQEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele enverschillende bekroningen getuigt Hetverzacht en geneest bSMinDMUIJK de rengBté hoestj en verouderde borstkwalen Dadelvjk Jna het jgebru k J derMELIANTHE do t ziA tfe welMigeinvlqed gelden tiet grraote debiet etf devele attesten aan jde JIeLIAMTI M beweien zjn de ov toig ng 4 i e nitnempnde en genez ide eigenschap ett opprya wortwn gesteld il I De MBLIANTHB i 4 verpakt in lions van 40 cé 70 fts fn ƒ J rillSge bruik aan yzing voomeh van oni Banlelsmerk i ederioneer i a d Kechtbpnk te y Gravenimge x Ve krijgb r b F H A WOLF irogit Markb GoMi H fvJ MlLD Veersl B 126 4 Gouda A BOUMa nÏ Moordrecht H C ATEiAND BuUoM B V WIJK Oudtmai r f 6000 Stuks utt da fa Hitte massa eaoer der eerste buiteaUuifbohfl fabriekei over gfcnoratne loogenaamde Leger Faarden Dekens moeten tegen den spotprijs van fl 2 75 iT stuk würden nilverkoclit Deze dikke onslijtbare dekeas zijn zo warm tl pela ca 140X190 mn groot dus het gi lieelu i a rd bedekkenil mat wel opgeTnnid nn 3 brecde elryppen vooilH een kleïno partl wittewolleneSlaap Dekens root 140XI 0 em w na zeer kleine ülPchtB iii i r vaklui bemerUljiiit foute in hel weif cl aaa r bodeii adfl S SOperstuk K nt n anders het dubbele BV DnidoHik geMbnTOB bc telliiiKeB warden MO Uoe lie TOtmwl itrekl irgen RMMsdlKK TUI b l 1icdr c of oudisr rciiiboiiti prumpt alt gBTOttril flaastrlolit Oronte Staat 81 BOKKEN 111 Katoen Zyde Moiré PARASOLS coasBxa flSpfcialiteit è i f y Haulschoenen A DAMES in Kstoen ZijdeVi wy t W rroat en Ileimlea M e ilS i b BOORDEN S MANCHETTEN S S KiNTENKlVAGEN zydeu Stoffen Cltipiiui Wisbnin Liffmann MARKT 136 turen enz DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naaf UTRECHTdes morgens ongeveer ten tteoen en des uamiddaga ongeveer len vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook éeuft zeer goedkoope reiagélrgenhekl voor Pauagieri naar UTRECHT en tusacheugel gen plaatsen j Kantoor Meuwe f eerstal 4 De ilgenl H J MOEUBEEK AMERSFOORT AIIIERSFOORTSCHE MA CHINa4e Stoom Brood en Beschuittabriek stoom AutomatUche Walsen Meeltabriek i Tarwebrood tnet Krenten wordt vtn puika 00tlea l r ra prima krenien onl rozijnen gemaokt i biordoor zeen smskeliik en gezond Mijftïzoer lang veKoh is zeer f goedkoop en Verkrijgbaar in langen eh ronden vloervorm in iiuls n 5 et 10 ot 515 cj 20 ot 30 ot 40 bt 50 et en in speciale Dlaat vormen w stuks van 3 et 5 t 10 ot Gewoon BlankbroOd is ls Tarwebr £d Imet Kronl mnnr zonJer prio kroii1 ten en rozijneu fen ferkr f baar in tt lis rap 8 ot 12 Ot 18 Ot Zti I oti 24 et il Voerbrood iwordt grootendeels van de besta en kraoliligste sootion rogge en vorder van BtuVjes tarwe ladon en Jindero zniverj l 8alamlderlon gefabrioeord is hierdoor oen j zeer toedf am gezond en sraajelijk voer eijzoor goedkoop verkrijgbaar 1 Eg Vorden v fe de ftjnsto Soorten tarwe gomaakt 1 Ot 3 TKg 14 ot Deï gawiohtfc behalve van kantbrood worden gegarandeerd 1 i i f geraspte B oodi6s aM Ivi et ijn hierdoor üj erhèerlyk vaiUsmaak Prima Ondebuild Ri I rfege getnalUu ai is verkrijj Onze mvö louders I ringen der prijzen wor Onze krtilielen ssijn emeel Wordt van de fijnste en emakelgkate sobrten laar Va V Kg pakj B van 6 ot en i iet duurder it erkoopen en veraudein doöti cns eerst geadverteerd uoo I iinp ou mju uétsluitptid verkrijgbaar bij onze dépóthoudersiiffiielke te herkennen i3Éi aan de dépötborden en de wagens betohilderd met de fabriftkstitels en W H MEUHSING enite dèpóthouifter t Gouda 3 L JCEEFLANQ Door gebeel Nbdpiand dépèthoudq rg gevraagd legen flinke provisie en JiaadteekeninQ xnet rooda letters iet vd ra 1 op d Maaiichappif tot Exploitatie der Victoria BroPf gevestigd te Rotterdam Zuidblaak S iSï s Patent H Stollen franOO vrach wn dar volle en ledigo kisten SIMS stiiirl Irimtrtti luimtli II tmli Pnl iliat flr r atie tiWiHlu Warmm Ver ffrOM Brfolg t tn jinara Patent H StoWm SSohotcuKTk trrtmitn hai Mut lu rtridihdtum vierlhlomn Naduihmunoai Mui kniifi iüisr imun ttl tOuirfen H SloUon iMT r i m élrtet tHr a CImliKitlmiw In turn umtr PlUit full nttimtilmtl unjstiDjl U ZS VreMUtm mul gtmfn m w i W fxc Kathreiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste kofiEiebijvoegsel BINNENLAND GOT DA 6 Mei 189G VERGAfeaiNG TANDEN GEMEENTERAAD op Vrgdag dtm 8 Mei 1896 des namid dnga ten 1 nui 200 aoodig fbort te zelteo op Zaterdag 9 Mei d a v s uataiddaga H uur Aan de orde De b Doetniiiff tsb een l id in de Com missieTan beheer der Stedelflke Gasfabriek iu plaatsvan hef periodiek aftredend lid den heer C P W Dessing t e benoemiog Tao een Zwemmeester Het voorstel tot uitgifie vao grood m erfpacht aau den heer J BAts alhier De rekening der Geraöeote Gasfabriek over het dienvijaRr 1895 De rekening van het 3tedeH b Museum van Oudheden over het diensljaar 1895 Het kohier van de PUatselake Directe Belasting uaar het Inkomen voor het dienstjaar 1896 Vergadering Tan de Afd Goiida van bet Nederlaodsch Onderwyzeis Genootschap op Vrgdag 8 Mei 189G a avonds om 8 uur ia t lokaal van den heer A Dam Agenda Madf eeltngpn Benoemiog van Commisaarissen van deSjiaarbanlt Benoeming van Afgevsardigden voor deAlgemeeue en d Gewe3teIyke Vergadering Bespreking van de beachrgviogsbrief vande Gewesteiyke en de Algem Vergadering SchooWergadenngen in te leiden door denheer J Slop Rondvraag en sluiting De Ie luit H M J Sark van het 4e ren iuf te Leiden wordfc 1 November a s voor 3 jaar gedetacheerd by de hoogere knjgsschool te a Gravenhage tot hei volgen van een krygeknndigen cure os Naar wü verneraeu was de schrijver der Goadsche Brieven skcht logelicht want de heer T G G Valette vertrekt eerst moTReu Donderdagmiddag met den sneltrein van 4 55 stadstyd Door den gemeenteraad te Stolwyk u Zaterdag jl tot opzichter over de gemeentewerken benoemd de hoer F Van der Straaleo alhier FEVILLETOX 116 Oase moeder leeft niet meer gij hebt andere be trekkingen aangeknoopt Maar Wilfred en ik staan geheel alleen De heer Lester antwoordde niet Hij was ontroerd hij bad zijne dochter nooil in zulk eeu toeataad goiien Na eeue korte pauze keerde Maria zieh langzaam iiaar da deur en opende die toea Bprak by Als gij besloten hebt hierin naar willekeur te handelen waarom hebt gij er mij dan over aangesproken f Ik wilde u niet ongohoorzaam zijn zonder hetu te bekennen papa Ik wenscbte dat gij wist waarom ik aldus moot handelen Hij zeide niets meer en Maria verliet de kamer Aoti zii had hem lang niet allea gezegd wat haar op het hart lag Zij had ook iets willen eeggen van de onaaogeuame praatjes die er over Wilfred in ontJoop waren in da hoop dat dit oor haar vader een drijfveer te meer sou zijn om hem te helpen maar de nwed was haar onlzonkeo De etenabel luidde nu en toen Karia naar boven ging met den hoed in de oogen gedrukt om haar gelaat te verbergen kwam aij Lady Voor bet ukte eiauien lager ouderw ys gisteren te Arnhem gehouden slaagde o a raej N van der Palm te Arnhem Beroepen bij de Ned Hervormde Kerk te Haastrecht dr J C Pohl te Ijeiden Vrijdagmiddag zag eene vroaw te Stolwgk die zich aan deu Gouwvliet bevond plot eling een kinderhondjo en even daarna een voetje boven het water aitsteken Op haar geroep snelde iemand te hulp en dezen gelukte het deu drenkeling te grgpen en op het droge te brengen Het waa het driejarig sooutje van J V B Iedereen meende eerst dat het leven geweken was doch et zeer veel moeite en na geriiimen tgd wist len de levensgeesten weer op te wekken Nog lang daarna verkeerde het kind in leven guvaar doch on is de toestand bevredigend Eene vernieuwde historie van de ryke bedélaarc is dezer dagen te Oudewfiter afgespeeld De vroaw van zekeren K R nl i welke persoon behalve bedeeling door de diacouio der Herv Gemeente ook Uog giften van particulieren ontving word ziek en hare ziekte had o m ook dit gevolg dat zy mededeelde oog geld te bezitten Dadelyk werd een onderzoek ingesteld met dit re uUaat dat bg K R werd gevonden de somma van pi m f 1600 Dit flommetje no is met goedviuden van man en vronw in handen gesteld van genoemd armbestunr hetwelk nu 7eer zeker voor den reeda bejaarden man zal zorgen vooral nn zyne echtgenoote tengevolge van bare ziekte ïs overleden Waar je t niet zou zoakeu daar zal je t vinden zoo sprak menigeen na t gebeurde Te hopen echter is t dat het voorgevallene niet ten gevolge moge hebben dat de meer gegoeden nu hunne handen van de mindt r bedeelden aftrekken iu de veroaderstelling dat er ook nog by anderen wel vat kan zitten t Is beter dat er by tien armen nog geld in huis gevonden wordt dan dat H een van gebrek omkomt Vrydag herdacht de heer A Van Weygerden onderwijzer te Sliedrscbt zyn gouden ambtsfeest Talryk waren de blyken van belangstelling en waardeering Vanwege de gemeente ontving hy twee prachtige fauteuils voorzien van bet gemeentewapen en de jaartallen 18461896 van zyn ambtgenocten een paar sierlijke bloemenstandaards vau de oommissie van toezicbb een keurigen spiegel van de achooljeogd die in het met topd en bloe in de hand Hebt gij geen plan om heden aan tafel te ko men freule Lester vroeg zij kool Oe bel luidt aU ik mij niet badneg O ik dank u Lady Ade aide wacht mij vandaag niet braobl Maria met moeite uit Ik hebhoofdpijn ik geloof niet dat ik in staat zou zijn omte eten Mylady zwaaide deu trap af en da arme Maria kroop naar boven Tiüa kwam uit een hoek naast de studeerkamer te voorschijn en zag Maria met loenschen blik na Ik wenschte dat tk die jon e dame eens door elkander mocht soliudden I Ik zou haar hnre bemoeizucht met haar Wilfred en baar praetjea overgebrek lijden wel afleeren Mylady moet voor dit verraad gewaarschuwd worden het komplot van Grey Fox was hier niets bij Men ziet hieruit dat Tïfia het gesprek in de studeerkamer van den heer L ter afgeluisterd had De heer Lydney begaf zich intusechcn weder naar bet politiebureau a vond daar den commissaris Bent dia hem wachtte Hij erd weder in het afgeschoten vertrek achter de tralies gelaten on daar werd hem onder de gaslatrfp een sloe gegeven maar men deed hem de eer niet aan hem in een afzon derli k vertrek te ontvangen Men had dien avond het licht vroeg opgestoken Da cominissaris stond in de schaduw achteloos tegen eeu lessenaar geleund en hij luisterde naar het scheen met groote onverBchiUigheid naar hot verhaal vau den heer Lydney Maar dit was slechts eene gemaakte houding hü was inderdaad één oor en é n oog en niets zon hem ontgaan zoo min vao den heer Lydney zelren alt van taen getooide scbooUokaal vanwege belang tel leudo ingezetenen ruim werd onthaaldj eeu barometer en 6 nette stoelen van oudleerliugen een keurig inktstet kaartencoupe en bloemen By bet departement au kotouien is bet jDavolgeode telegram van den gouverneur ge neraal van Ned Indié ontvangen iGisteren bad eene excursie plaats naar Kroeng Kali Bentiogs en bezittingen van Tjoet Toengkopp en Iman Siem vernield Tjoat Ras uit VI Moekiius terng Een luitenant en ongeveer vyftien militairen beneden den rang van officier gewond Hat N V d D ontving bet volgende telegram Drie batationa trokken naar Kroeng Kah op en outmoetteu daar een hevig vuur Gedood werd een Europeesch sergeant gewond 12 minderen Luitenant C G A C KrÖhne kreeg ernstige wonden aan het hoofd t De Tttl ontving telegrafisch nog de volgende berichten lippong werd door het vuur der zeemacht in brand gestoken Luitenant Kröhne ia overleden Gisteren ochtend werd door een agent an politie te Rotterdam voor de zooveelste maal aangehouden de welbekende vleeschtnvoerder Johannes Jansen wonende aan den Bergscheuboek die eene party vleesch vervoerde Naar het abattoir gebracht bleek by onderzoek dat het vleesch afkomstig was van aan natuurlyken dood gestorven kalveren zoodat bet voor consumptie werd afgekeord en vernietigd Naar de Tel oit vertroawbnre bron verneemt zal dr P H Ritter aftreden als hoofdredacteur van het Nieuws van deu Dag t en zich weder geheel aan den kansel wyden Maandag is in den Haag een officier door eeniga beschonken werklieden op straat lastig gevallen Een hunner trok de sabel van den officier uit de acheede De politie stelt een ondenoek in Maandagmiddag is in de Obrechtstraat te s Gravenhage een beer laangerand door een drietal kerels Z sloegen hem zonder eonige aanléding iu het gelaat rokten zyti horloge oit z jn zak en wierpen het tegen de grond De aangerande epn siudpnt hpeft zich bij de hetgeen l ij te seggen had Begrijp ik u wel on bsdoelt gg dat gij Lord Dane verdenkt van den diefstal von uwe doos P vroeg de oommissani Ik beschuldig hem uiet omdat de bewijzenmij ontbreken was het stoute antwuord Het is bewegen dat Lord Dane do doos op do kar heeft doen laden het is bijna even zeker dat ziJ op het kasteel 13 aangekomen on volgens mijn oordeel lijdt hetgeen twijfel of de dooi is op het kasteel gebrachtWaar kan do doos dnt gebleven zijnP Lord Dane geeft de doos mot terug ééa van beiden bij kanhet niet of hy wil hot niet en het eonige hutpmiddel dat mij overblijft is dat er door de politio huiszoekiuR op het knatool Dane wordt gedaan Maar bodenk boe beleodigend zulks voor Lord Done lou aijn zaide de heer Bent ontwijkend Weetgij wel mei wion gij te doen hebt i bij is pairvan GrootBrittannie gouverueur van fiet district heer van de heorlykhcid on bovondienvéwn hc ogst achtenswaardig menscb Hoogst achtenswaardig viel hem de jonge man in de rede Wel zeker hoogst en hoogst aohtcnawaardig antwoordde de heer Bent terwijl hij don aanklager aanstaarde Hebt gy iets tegen hem in te brengen Dat heb ik zeker als hij mij myne doos ontnomtm heeft Genoeg zeide de eommissaris scherp vóórdut w naar dergelijke aankUohten mogen luisteren als gij van plan waart za te doen dienon wijte weten wie de persoon is die zu durft miperen Wat doet dat ör toe ▼ Dnt doet er zeer veel toe was het veelbetee politie beklaagt en een streng onderzoek vrordt ingesteld Een agent van politie bemerkte Maandag ia Den Haag dat aan het einde van het Beauidenhout aan een huis in aanbouw allerzondertingst gewerkt werd De ateenen van da fondeering werden eenvoudig zonder kalk op elkander gestapeld alléén de bovenste steeolaag werd met kalk bestreken De betrokken dienst is met eeu en ander iu kennis gesteld De UtrechtBche raadsverilaggever der N R Ct meldt Eeu uur lang hebben we ons verdiept iu de vraag at een matigo snelheid is Een matige draf van een p ard dat begreep ieder dat stond nu al jaren in de verordening en bad nooit aanleiding tot eenig geichïl gegeven als iemand bekeurd was omdat by barder dan in èen matigen draf gereden had Maar nu de heer van den Walt Bake ook woH voorschrijven dat wtalryders niet barder dan met matige snelheid zich mochten voorthewegeu in de kom der gemeente na ging het plotseling boven den boriiou zelfs van prof de Louter hoe men zou bealisien ofeanwielryder met een matige ot een onmatige snelheid bad gereden En hoe zou men zoo D onmatige achterhalen Al die denkbeeldige bezwaren hielpen eohlar niets Met groota meerderheid nam de raad dea beeroQ ke s voorstal aan om bat rydan barder dan met matige anelheid ook voor wielryders strafbaar te stellen De Berliner correspondent van t Nieuwst werd onlangs op een spoorweg beboet voor 6 marken onbillyk naar by meende en ging daarom rectameeren Van dat bezoek geeft by nu het volgende verhaal Hedenmorgen ben ïk by den Herrn Inspector toegelaten Na inzage van het papier vroeg deze heel beleefd op wpiko gronden ik recla meerde Ik vertelde het geval Das o was a ten voMe bewust met een 3e klasse kaartje in een 2e klasse wagen te stappen Ja maar het was op het laatste moment er werd aftocht geroejpen en al de 2e klasse wagens stonden voor in dea trein zoodat ik geen 3e klasse meer bereiken kon Maar dat zyn allemaal geen gronden betuigde hy zyn pennehouder heen en weer draaiende Kont ge misschien als veront chuldiging in t midden brengen dat ge niet al te goede oogen hnbt f konond antivoord AU een onbekend persoon hier met eene uit de lucht gegropen annklsoht tegen Lord Dane durfde aankomen dan zouden wij zoo vrij zijn hem om zyne onbeschoftheid de dour te wijzen maur als eene dergelijke aanklacht geschiedde door een gentlemar van raag en stand zon dit oon gansch ander geval zijn De heer Lydney moest erkennen dat hier wel iets van aan was Ik bon goQtleman als gij die verzekering verlangt merkte hg aan Ik kan ook aanspraak mskon op rang en stand Kunt gg dat bewïjzoi p Ik geef er u mijn woord op De commisBariu glimlachte op eene wyie die den heer Ijydney niet aanstond Maar deze ging bedaard voort Men heeft nog nimmer aan mijn woord getwijfeld Dat kan zgn mijnheer maar voor de wet komt men niet ver met zgn woord ala men dat niet mot bewijzen kan stasen Men heeft ons gezegd dat gij Amerikaan zijt Dut 16 to zeggen ik beo op Amenkaanachen grond geboren meer niet Mijn vader waa een KngelachmaD mijae moedor eene franache vrouw Mijn vader behoort tot eene der eerste famUien van Rngoland die de eer van hun geslacht weten tehandhaven De commissaris apitste zijns ooren en vroeg waar wonen uwe oud ra Iu weVk gedeelte van Kngeland Lydney Lydney Ik herinner mg niet dat die naam tot de eerste famUiun bolioort t fFordt rervolffê ï