Goudsche Courant, donderdag 7 mei 1896

7 U 7 68 8 89 7 59 1 H 8 6 K 8 13 W 7 80 8 88 8 47 4 40 5 81 6 17 4 60 K 6 87 4 57 ff 6 84 6 04 r 6 41 6 10 6 61 6 47 ülrcclc SooorwecverblDdlngen met GOUDA Zoraerdlenst 1896 Aansevangeo 1 Mei TlJd vao Greenwich OUDA ROTTlEDiM 67 14 4 8 4 UOTTIRDl M O OUD 50 19 87 1 7 47 18 08 18 47 8 14 8 07 8 18 9 1 OOUOl DEN HiiO OEN HAIO OOVOL 60 9 19 9 4610 1111 1518 881 85 8 44 3 40 4 04 4 88 6 17 6 187 18 7 1 ff 10 17 ff 1 41 ff 4 39 ff 6 18 ff ff 10 88 ff ff 1 66 ff 4 63 6 80 ff ff 10 48 ff ff 8 06 ff ff 6 04 6 89 18 9 47 10 1610 64 18 06 18 58 8 17 3 14 4 08 4 386 16 6 47 6 607 488 BleiBWÜkKraUveg on Nootdorp Leidachendnm en Hektndorp U T E E O H T G ODD 9 88 10 10 88 11 38 18 60 3 08 3 68 4 46 6 86 7 60 8 09 ff 10 88 11 55 ff ff 4 16 ff 6 68 ff 10 81 ff ff V ff 4 84 ff ff nu 84 10 10 10 44 11 10 18 11 1 88 8 45 4 37 6 17 7 09 8 88 8 41 1 36 9 37 10 13 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 46 5 88 5 64 7 14 7 49 8 86 8 64 9 64 11 Il 47 11 18 40 4 57 ff 8 01 10 06 56 ff 11 11 ff ff 18 49 ff 5 08 8 18 10 16 08 ff 11 85 ff 1 03 ff ff 6 80 t 8 86 10 87 18 10 7 10 48 11 80 1146 18 46 l OS 1 67 4 17 6 86 5 68 6 88 7 44 81 8 65 9 8810 88 11 48 0 0 l Dl UTEIOHT 10 67 18 56 8 80 3 17 4 86 6 67 56 11 14 8 87 ff ff ff 7 10 11 88 ff 8 45 8 34 6 17 7 13 11 46 1 87 3 08 3 50 6 07 6 36 7 39 10 17 10 34 10 41 11 07 IMSTEKDl U G O U D 1 7 15 9 1 48 8 84 8 53 4 46 6 18 7 4 9 46 8 19 16 10 18 11 4 46 66 5 49 7 46 8 49 11 10 o o D 1 k k USTESDIU Goud 137 8 81 9 6 10 57 18 10 4 11 6 80 7 61 10 17 ianlsrdim 0 81 8 14 9 8T 10 66 1 l lf 5 16 6 50 8 66 11 86 h Oedftnlu den blik va wyze raadgeviog waaimee hy mij by die vroorden over zqu bril liesa Aankeek kon ik nitit besluiten mya ge ïonda oogea mei een leugea te bele digeu scbndde van neeu en lachte harielyk Toer IcMhte y ookj jnaat zei Ia dnT e tM kao ik q de boete niei vulledigkwijtsoheldeo Ik wil die echter tot een mark jfducwteD i Met eea wederiydBRben groet Daman w afMïbeid en rk dacht na o er hef ingfltfikkHd apparaat van tyd her enkracht en kautoorbeboeftftn dat de etaat zich getroos o ir ten slotte aan syne boófdambteDareii het god iïfrgk recht ran gratie in handen te gefen met en beneveoB dat om bet pn Uek tot eugentj s te verteiden Door een Engdlscb weekblad rdor de jeugd wordt de rolgi de grootmoedige daad op rekening van Biamarck f erbaa4d Ooatenrijk s gOTolmachtigde by de Duitscbe Nationale Vergadering graaf Recbtberg kwftm eens bg Bismarck om hem eeff lehryren vau igne regeeHng te vertooilen waarin de graaf la t kreeg Pruisen te iteunen en te eten raen vqor de vdoor haar gewenschte maatregelen Bismarck las bet atuk dat de graaf hem overhandigde gaf btit terog en zoide Dit moet een Te gi8iing zync Rechtberg werd doodabltjuk hij bemerkte in plaats ran bet offioieele ichrgven aan Bismarck de geheime instructies te b bben overbandigd waarin zyne regeering bem be al wel in het geheim de andere Duilscbe staten aan te ttporen om tegen Pruisen to stemmeu De beide staatslieden zageu elkander een oogenblik zw gend aan Toen zeide Bismarck Maak n niet ongerust Oy waart nooit roorneiuens mij dien brief te geven Dus hebt gy b m mij niet gegereQ en dut weetik niets Tan de goherle z akc Het te Brielle verschyneude Weekblad voor Voorne eur merkt op dut het toorloopi verslag in byoa alle orgaueu der pers besproken en uit den aard der zaak verschillead beoordeeld wordt docb ook dat ongeveer alle ernstige bedenkingen hebbi n tegen de boudiug des Miuistert die op geen enkel principieel jlOat van toeuadeting doet biyken Toch 18 bet blad geneïfjd te onderstellen dat 4é Urdaad de halstarrigheid des Ministers fetoatiman wysbeid zal biyken in dezen zin dat het de beate weg zal zyn om bet ontwerp aingeooinen te krygen Wy zyo in de periode gekomen dat allen om t harde roepen de qnaestie moet van de hnao en in die periode heeft ieder ontwerp groote kans Ja wy zouden durven Leweren dat de meeste van ouze belangrgke wetten ouder zoodanige praeaie zyn tot stand gekomen c De onmogeiykheid om zelfs by benadering 1s werking an het voorgedragen kiesstelsel na te gian komt der Arnh Gt i voor eea vto de grootttfl motieren voor de aanneming van de kieswetVan Houten te zullen worden Waarscbgniyk zegt het blad zal het dienat doen om haar in eeue veilige haven te brengen Zoowel voor ben die slechts met tegenyin en gedwongen tot uitbreiding van bet kiesrecht in niaowe lagen der bevolking medegaan als voor hen die gaarne cene verdere mcr afdoende en op ruimere li est van oprechtheid en rnohtraardigheid geschoeide uitbreiding wensohen overeenkomstig den eisch des t ds en s lands belang ligt in deze onzekerheid eene reden om aan te nemen wat bun op sicb zelf niet volkomen aanoemeiyk dunkt Vnn den uitslag is niets te zeggen zoolang de Rpgeering nit de gegevens welke zg in de belastingkohieren en de bestaande kiezerilyoten bezit de opgaven met doet trekken die daarover licht kannec geveu Bezaten wy die dan zon dexe vraag zioh voordoen is het wenochclyk deze kieswet aan te nemen die aan bet kiesrecht deze bepaald geronstati erde uitbreiding geeft of IS het weuscbeiyk de voorgeBtelde regeling af te wyzen om zicb op hoop van beter nog voor eeuigen tijd te behelpen 8 40 8 47 8 54 9 1 9 10 7 86 7 86 7 38 7 89 7 46 7 66 Ooudft Moordroolit Niöuwert rk Onpelle Rottf Rm 7 6 67 6 08 6 16 6 84 6 80 Uottorilam 6 Capelle 6 10 Kuuvarkerk i 19 Uoordrecfat 6 86 7 46 Ooiidu 6 88 Houda 7 3U I Zav M 7 48 8 2 Zeg 7 63 8 Toorb 8 07 9 HaKO 8 1 9 7 66 8 00 9 93 10 19 8 18 8 88 8 41 9 64 10 61 Guuila 6 36 Uudew 6 60 Woord PD 5 69 Utrechl 6 18 p met kei kietreebt van de Additioneefe artikplen Haar eigen verwachltingea stelt de tArob Ot c voor een oogenblik r zyde maar vestigt er de aandacht op dat de kansen van eene althank tydelyk voldoende oplossing van bet kieereohtvraagfttuk ddor d ZB wet als twee tot één staan Blykt de wet in de practyk conservatiever te zyn dan de mcdSte liberale voorstemniers bedoelen of blykt 7e Z90 oaiiserva tief te zyii als de conservatieve wainig over tuigde tydeiyke medestanders der Rpgeering wanscben dan herleeft de kieswetagit tie met haren belemnlerden invloed op de wetgeving pet baren deinora liseeren den hivloed x p de partyen en ten latte zal eene veel zeer f el verdere uitbreiding binnen een kort verschiet niet syn te keeren AUeep in be geval dat de kieswet yken mocht inderdaad aan de eiscben van den tyd en van lands belang te voldoen is rust en vreda in bet land eene normale regelmatige ontwikkeling van wetgeving en regeering te verwachten Ëene betuiging van waardëering heeft de Alrub Ci c vdor s ministers nadrukkeiyke bestryding van de angstigau van gemoed tevobs zelfzucbiigeu van politiek die de vraes badden geopperd dat taaa de Staatsgemeeuschap vyandige elementen by het voorgestelde kiesstelsel de overhand zullen verkrygen Hei kort daartoe dienend vertoog zal meent bet blad vollen weerklank vinden by allen die den volkswil en de sociale rechtvaardigheid boog houden Het verzamelen van het bataljon der dienst doende scbottery te s Gravenhage gisteren middag geschiedde zeer geregeld evenals de tocht naar het excercitieveld onder bege eiding der politie By het Malieveld waren dezelfde maatregelen genomen als de vojige week Da huzaren stonden thans onder bevel van den ritmeester Boogaert Bet terugkeeren nit het Malieveld oaar het Voorhont kon mede geregeld plaats hebben Huzaren en politie bielden rnim baan In het Korte Voorhout kreeg een beschonken persoon die het paard van een korporaal der huzaren by de tengels greep een slag met diens sabel Ëenige huiswaarts koerende schutteri werden door een troepje socialisten die bet Vrybeidslied zongen bemoeiiykt In de Kettingstraat kwam t daardoor tot een opstootje waarby 15 politieagenten een paar malen handelend moesten optreden en de menigte met den tok bedreigen Ëen nit het troepje werd naar bet commi sariaat van politie gebracht Keizer Wilhelm zal 10 Mei te Frankfort a M komen om den 25 jarigen gedenkdag van den vrede te vieren i jr zal dan o a een standbeeld van zyn grootvaderonthuld worden Het hotel der Scbwan waar de vrede ge teekend werd is door de stad gehuurd om den keizer en diens gevolg te logeeren Ue heer van der Hoop van Slochteren te Groningen is eigenaar geworden van een Laplandachen elandshond Emblai is de dochter van een paar honden die de heer Royaards van Utrecht verleden jaar van zwervende Samojeeden in Lapland kooht Van deze zuivere rashondeu zyn er in ons land slechts enkele exemplaren aanwezig Een drama aan dV waterkant of de gevolgen eener weddenschap 19 85 18 38 8 89 18 46 18 66 10 60 10 7 11 4 11 11 11 80 11 32 18 38 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 9 60 10 11 8 31 8 48 9 04 De winkelier J Q aan den waterkant te Spanbroek wedt niet zijn overbanr A K om een pond knek dat de eerstgenoemde over de ringsloot kan springen G haalt d n poUstok zet bem in t water neemt den sprong maar m t midden gekomen breekt de pols en G rolde te water onde groot gejaich der verzamelde toeschoDweri Met moeite werd de snoekt boven water gehaald en op t droge gebracht maar hoe naar hais te komen Laugs den gewonen weg is t een vry groot eind en daarom besluit G omdat hy toch nat is te beproeven of de rechte lijn inderdnad de kortste veg is Hy stapte weer te wa r en waudeltnaar bals Ed dat atlea terwille van eeo pond koek I Doer dpu gezagvoerder van de Minister Havelaar werd eergisteren Ijlk dryvèndfl gevonden in de Zuiderzee naby het Knkhuizer zand Na aankomst ajdaar stak de stuurman R Kofmnn bygestaan door twe vif schera met een vlet in zee en bracht het lyk Hat reeds in verre aandeti staat van ontbinding verkeerde aldaar a n Het iijk 1 van een persoon vdn htt man nelyk gegtacht gekleed ju rood baaieff hemd grya pilow onderbroek ËogeUchleereo bovenbrbek bruin geweveirHtorstfuk grys flanellen overhemd nieuwe jLousen en an deü eepe voet een zwart leiler en pmtoffel Op het tyk werd gevonde een portemonnaie inhoudende een beJrag van r 2 00 en eeo thorlogesleuteltje De correspondent vaa de N R Ct c te Brussel seint Gisteren is een man aangebonden dis p pieren Vnu geldawaarde heelt verkocht onlangs hy barones Herrj alhier gestolen nadat deze zelf was verraoMd De man heet pourtois en ia oudcoolmis aria van politie thans gftpfn sionejerd ofschoon hij nog jong js Het is dezelfde Courtoia die getrouwd is met een vroegere kamenier van de gravin an Vlaanderen en iudertyd gehouden is voor jden dader l n den nanz enlyke n diefstal van juveelen ten nadeele van di prinses Twee personen die destyds Courtois ronduit van dien dieffltal betichtten werden vervolgd en wegens laatbr veroordeeld tot zeven maanden gevangeniüstraf maar hielden toch hun heschuldi iag vol In verband met bet thans gebeurde vraagt men zich af of die beschuldiging niet gegrond wa 4 Courtoia kan den moord op barones Herry niet alleen hebben gepleegd men is benieuwd wie zijn medeplicbligen zijn De Commissie van Raii oj ienre voor bet wetsontwerp tot re uliog van het ki srocht en de benoeming van afgevaardigden ter Kerate en Tweede Ka uer der Stalen Generaal is na kennii genomen te hebben van di Memorie van Antwoord op het Voorhopig Verslag wegens dit wetsontwerp van oordeel dat door dexe gewisselde ncbrifturen de openbare beraad taging over het voorstel genoegzaam is voorbereid BuitenlaDdsch Overzicht 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 8 50 4 7 Hag 6 61 7 80 7 48 8 Voorb 6 67 h h Z Zogw6 11 ff ZeT H 6 88 ff ff Oouda 6 83 7 60 8 18 9 Stopt te Utraoht 6 83 7 50 9 Woerden 6 68 8 11 Uiide atar 7 0 8 18 Ooada 7 88 8 88 AiMtenlaiii t Oottda 7 88 Drie Mogendheden wier gebjed aan Peraië grenst Engeland Turky i en Rusland hebben den nieuwen Sjak Moezaffer Eddiu reeds ofBcieet erkend nadat hy in de groote moskee te Tabriz door den opperpriester geproclameerd en door site prinsen deu isadrazim of grootvizier de ministers en gouverneurs of satrapen gehuldigd was geworden Moezaffer dankte in ztjn toespraak op de allereerste plaats prins Zeleh Sultan sijn acbtjaar ouderen broeder die als zoon eener slavin geen recht heeft op den troon maar steeds zoo naIjverig op de voorrechten van den waljabt of kroonprins Moezaffer geweest is dat thans velen in hem een gevaarlyken mededinger zagen Men verhaalt van Zeleh dat hy acht jaar oud zynde en de geboorte van een waljabt vernemende op zyn waard liet grav eren met dit wapen zal ik myn broeder den waljftcht dooden Op lateren leeftijd zocht by steeds de vriendschap der Engelachen en ver kreeg voonil in het Zuiden des Ryks en grooten aanhang Hy was de lieveling van NaisarEddin by wien hy eerst in den laatsten tyd eenigszius in ongenade viel Sedert woonde h te Tapaban maar bleef steeds de vriend der Edgelschen die meent men ingeval Moezaffer zich niet voldoende tegen Ruslands overheerschmg weet te verzekeren hem wel eens tot een burgeroorlog konueu aanzetten op gevaar af dat het door Oyms met Perzia vereenigde Medië zich weder daarva i afscheidt De ondetfindiag ta hog moeten leeren of de aan Moezaffer door Zeleh gebraehte hulde opjrecht is maar oor bel oogenblik althans koo de nieuwe Sjah niet anders dan aich r over verhengen Te Ispahan de voormalige hoofstad waar Zelek Sultan woont ig het in deze dagCn geheel rastig gebleven Alteen te Sjiraa zyn ongeregeldheden voorgevnflen de winkels werden geplubdeVd én in de straten werd hevig gerocbten maar de regeeringitroe eD aan Ue moordenaar van den bjah heet Mirza Moebammed Reza en ia een yverig aanhanger van den agitator Djemal eddin die in 1891 is verbannen Hy bekende dat hy wat aangewezen om den Sjah te dooden twee maanden laug wachtte hy op een geschikte gelegenheid en by naderde den Sjah dikwy s maar kon niet dicht genoeg bij bem komen Maar Vrydag werd hy door zyn twee nichten die in den harem van deu Sjah dienst doen gewaarschuwd dat de Sjag van plan was een bezoelc te brengen aan den tempel De moordenaar heeft acht personen als zyn medeplicbligen Uit Coostantinopel vmrdt aan de Times gemeld dat da tyding van den moord den Sultan een doodschnk op het lyf heeft gf jaagd De desbetreffende telegrammen werden werden onderschept en aan de plaataelyke bladen werd verboden melding te maken van den moord De V Times outvangt van zyn correspondent te New York een breedvoerig bericht over de orerwinuing door den heer Mc Kinley in Illinois behaald waardoor zyn kanaen voor bet presidentsschap zeer zyn gestegen De overvrinning in Illinois behaald zo3 spoedig na die in Vermont vergroot de mogelykbeid van Mc Kinley s benoeming in St Louii Van de zes State in Nieuw Engeland hebben zich er twee voor den heer Reed verklaard De overwinning van Mc Kinley in Illinois is daarom vangroot gewicht wyi deze Staat de derde der Vereenigde Staten i wat de bevolking aangaat bij heeft 24 vertegenwoordigers in hot Congies en brengt 48 stemmen uit in de Nationale Conventie In de Conventie van Illinois kreeg Mo Kinley ein meerderheid van 323 stemmen boven zytf tegenstander senator Callom De Conventie van St Louis zal bestaan nit 909 leden waarvan er nu reeds 379 beslikt voor Mc Kinley yo Van de 909 leden moeten 9 57 10 4 10 11 10 18 10 87 9 43 9 47 64 10 01 10 07 1 18 7 96 7 46 11 80 10 4 S 9 88 9 8 9 34 ff 9 48 9 59 ff 0 1010 88 9 07 10 34 9 88 10 54 9 86 9 49 11 10 K er nog 181 gekozen worden De voorn amsiji tegaoitadder van Mo Kinley zal de heer Reed zyn De vrienden vao Mc Kinley gelooveu dat de openbare meeoing zeer in zyn voordeel is en dat hy doOr de Convet itie van St Louis by de eerste stemming zeker zal gekozen worden Oproeping onder de Wt peoeD VAlï MILIGIEN VERL0F9AITaERS der UCHTiSGEN 1892 1898 en 1894 De BURGËUEIESTER der Gemeenl QoadabreDf t ter Jcenaia van de in eze Gemeente geTe U l i MtlioieDH yerlofgapgere dat ingeTolge Koninklgt B alait van den 13u April 1896 oa 40 kracbteoa art 125 der MiliCie wef tot dep erkeiyken dienst worden opge riepen LIÓHTINSEN 1§92 n 1893 Het Regiment Greuadier en Jagora va 4 September tot 17 September Het Ie Regiment Infanterie Ie 2e 3 eu 4e Bataljon van 27 Ang tot 17 Sept en het 5 Bataljon vao 27 Aug lot 15 Sei t Het 26 Regiment Infanterie Ie 2fe 3i eu 4e Bataljdn n 27 Ang tot 17 Sopt mi liet 5o Bataljop ran 27 Ad j tot 9 Sept Het 3b Uegimèflt InfautGne van 15 Aug tot 28 Aug Het 4e iltgimént nfaoterie van 4 Sept tot 17 Sept Het 5e Regiment Infanterie Ie 2e 3e en 44 Bataljon van 27 Ang tot 17 Sopt en het 5e BaUljon ao 27 Ang tot 9 Sept Het 6e Regiment Infanterie Tan 15 Aug tot 8 Ang Het 7e Regimout Infanterie Ie Bataljon van 27 Aug lot 15 Sept en bet 2e 3e 4e en 5e Bataljon van 27 Aug lot 9 Sept Htt 8a Regiment Infanterie l 2e 3p en 4e Bataljon ab 27 Aug tot 17 Sept en bet 5e Bataljon au 27 Aug tot 9 Sopt LICHTING 1893 De 4e en 2e Compagnie Hospitaalsoldaten van 24 Ang tol 17 Sept I lie 3o Compagnie üospitaalsoldaten Tan 15 Aug tot 17 Sept Het Ie Regiment Veld Artilleria 2e 4e en Co Batterij an 22 Juli tot 25 Aug Het Ie Regiment Vold Artillerio Ie 3e en 5e Battery Tan 26 Aug tot 29 Sopt Het 2o Regiment Veld Artillerie Ie 3 Bnl6o Batterij alsmede de 2e Treincompagnie met bittonderiog Tan hen die in dit jaar Tan de CaTalerie daarbij rjjn orergeplaatst Tan 24 Jnni tot 28 Juli Het 2a Regiment Veld Artillerie 2e 4e en 5e Batterij alsmede do le Treincompagnie met uitzondering Tan ben die in dit jaar van de t aTalerie daarby ijn oTergeplaatet tb i 14 Aug tot 17 Sept Het 3o Regiment Veld Artillerie Ie 3e on 6 Batterij 8 Juli lot 11 Aug Hel 3e Regiment Vfld Artillerié 2e 4e en 5e Batterij an 0 Ang tot 23 Sept Hot Korps Rydende Artillerie lo Batterij van 15 Juni tot 18 Juli Het Korps Rgdende Artillerie 2 Battery Tan 17 Aug tot 19 Sept Het Korps Pontonniera Ie Compügnie Tan 10 Juli tot 12 Ang t Hat Korps Pontonniera 2e Compagnie Tan 27 Juli tol 29 Aug Het Korps Torpedi6tenIe polotOD Tan de Ie Compagnie van 2 Julitot 5 Ang Plaats van opkomst fort deRojter 29 Peloton lan de Ie Compagnie an 2 Jnlitot 5 Aug Plaats van ogkomst HelleToetaluia Ie Peloton van de 2e Compagnie van 20 Aug tot 23 Sept Plaats van opkomst fort aacden Hoek Tan Holland 2e Peloton Tan de 2e Compagoie Tan 20 Ang lot 23 Sept Plaats Tan opkomst den Holder LICHTING 1894 Hot lo Regiment Vesting Artillerie 96 Compagnie van 29 Mei lot 30 Juni lo 2e 3e eu 4e Compagnie Tan 2 Juni tot 4 Juli lOo Compagnie Tan 18 Ang tot 19 Bept 5 6e 7e en 8 Compagnie tbd 15 Sept tot 17 Ooi Hat 2o Regiment Vealing Arlillerie 2e Compagnie van 16 Juni tot 18 Juli 6o Compagnie van 7 Jnli tol 8 Aogustus 7e Compagnie Tan 28 Juli lot 29 Aogustus 1 3e 5e 8e 9e en 10e Compagnie Tan 11 Aug lot 12 Sept 4e Compagnie tbd 29 Sept tot 31 Oct Het 3e Regiment Vesting Artillerie 6 7e 8e 9e en 10e Comp van 26 Mei tot 27 Jnni Ie ïo 3e 4e en 5e Comp Tan 25 Aug tol 26 Sept Het 4e Regiment Vesling Artillerie lo en 5e Comp van 16 Jnni tot 18 Juli 2 en 4e Comp nu 23 Juni tot 25 Juli 3e 6e 7e 8e 9e en 10e Comp lan 17 Aug tot 18 Sept Het Korps Pantserfort ArliUerie 3e Compagnie Tau 19 Mei tot 20 Juui 28 16 Jnni tot 18 Juli 4e 21 JoliJot 22 Ang 14 An tol 15 Sepl Lichting 1893 Korps Genielroepen Tan 22 Juü tot 26 Augnstns Ditgezontierd de Vesting Telegrafisten dio hebbon olduan aan hot bepaalde in den eereten olzin van art 6 van hot Koninklijk besluit tbd 29 Febrpari 1884 no J3 Lichting 1894 Korps Genietroepen Tan 27 Mei tut 30 Juni Uitgezonderd als Toren Lichting 1894 Korps Genielroepen do Vesling Teli grsfislen TorenTèrmeld Ie serie van 4 Mei tot 13 Mei Idem 2e serie Tan 13 Mei tot 22 Mei Voormelde Verlofgangers vrorden bij deze opgeroepen om op den bepaalden dag TÓór daa namiddag 4 ure bij hunne korpsen tegenwoordig te zijn gekleed in Uniform en TOorzi nvan de kleediog en uitrusting hun bjj vertrekmet groot verlof mede gegeten alsmede vanTerlofpas en zakboekje Do Verlofgangers Toot wie de opkomst op feoen Maandag is gesteld iuilen indien zjj gevestigd aiju in gemeenten van waar xij met in één dag bun garnizoen kunnen bereiken zich eerst op den dag voor de opkomst bepaald op luarach beboevpu te begeven len den Tolgenden dag zoo Trofgtijdig mogelijk bij hun Korps moeten aankomen Voottts wordeu bedoelde Verlofgangers oitgenooli d om minstens vier dagen te Torad hunne v rMpassen tor Secretarie der Gemeente te doou afschrijven en vervoer of Bassag bil jetten te ontvangMn ludien zij daarop aa nspraak hebben Gonda den 5 Mei 1896 De Burgemeas erToornoeind R L MARTENS KaDtongerecht te Gouda Zitting an Woensdag 6 Mei 1896 De Tolgende personen zyn Teroordeeld wegens Overtreding wet op de kinderarbeid D ii K te Moordrecht tot f 2 of 2 dagen Oiertreding der wet tan 25 Mei 1880 Stbl no 89 A B V W te Gouda lot f 2 of2 dagen Overlreding Jaohtwet G H la Nienwerkork a d IJsel tol f 10 of 4 d gen Overtreding Visscberywet fT H te lleenwijk lot f 5 of 2 dagon A P te Zevenhuizen tot f 1 of 1 dag Viaschery overtreding y E J C J en J J te Reeowyk ieder lot f 10 of 6 dagéu met Terbeurdverklaring Tan d ii in beslag genomen fce en OTortreding proT reglement op wegen en voetpaden C O te Waddingsveeo tot f 1 of 1 dag C d W te Gouda tot f O 60 of 1 dag Overtreding der verordeiiiog tot handhaving van de orde en Teiligheid in de gemeente Moordrecht T V G D en H v d jUr len te Moordrecht ieder tot i p 50 of 1 dag Overtreding dor politieverordeniog Van Waddingsveen D M te Waddingsveen lot f 2 of 2 dagen 0 ertroding der pólitievororden Dg Ie GoudaN V S boistr van J S en C v d G wed W L beiden te Gouda ieder tot f 1 of 2 d C V te Katwijk aan Zee tot f 1 of 1 dag B M J O te Gouda tot f 2 of 1 dag H L en A v R te Gouda tol f 0 50 of I dag Overtreding sirafnet A V O te Rejuwijk en C D B te Gonda ieder tot f 2 of 2 dagen Vervoer Tan dieren op noodeloos psjnlyke en kwellende wijze A IJ te Gonda tot f 5 of 3 dagen Openbare dronke bs hap M H H J F L y A J L allen Ie Gouda en C T A te Hekendorp ieder tot f 1 of 2 dagen Openbare dronkenschap bjj recidive G B Ie Gouda tot 3 weken DS ie Gouda tot f 15 of 3 dagen 351 Staats loterij 5e Klasse Trekking van Woensdag 6 Mei 1896 No 20360 100000 No 14968 60000 No 10117 1000 No 7496 en 8147 iader 400 No 16633 17 57 en 18503 loder 290 No 119 1575 2907 8VI6 8985 13624 14966 en 16499 ieder 100 Prijzen van 70 254 S46 60010081 11488 136 6 16749 18416 265 3683 6606 10187 11491 1860S 16887 18462 396 3727 678810160 11646 18698 16912 18662 646 8966 7018 10197 11603 13738 161132 18734 547 4118 7040 10213 llOSi 18862 mSS 18760 657 4196 7184 10343 11661 18913 16805 18870 675 4361 7310 10341 117S5 18938 16464 18897 839 43 2 75SI 10610 11769 14069 16781 189S2 867 4627 7639 10687 11801 11101 17031 18991 1047 4738 7769 10601 11895 141 7 17046 19189 1367 4786 7869 10601 1190 8 14163 17060 19862 1385 1779 8016 10fl8 11967 14378 17135 19611 1718 4861 8 78 108B0 ISllO 1 SS 17S5L 19611 047 86 f890 10881 18303 H741 17J86 18681 2054 4886 8893 11077 13379 14753 17355 18693 3831 4961 889 11098 18500 14836 17407 19764 3356 5856 9848 lllOO 13669 14936 17413 19827 9368 061 9400 11110 13773 14937 17869 30033 3490 5376 9660 11160 13989 16139 17878 80061 3660 6660 982111187 13169 16196 18087 806110 3695 6148 9834 11SB1 13387 16288 18099 308513067 6390 10014 11456 13311 J6S4S 18134 80798 33yjS473 10048 114 8 8665 15616 18336 308733433 6578 OVERHEMDEN FROINÏS BOORDEN en MANCHETTEN 4 van OS A KWwei E 7a 37 GOUDA Beurs van Amsterdam 4 MEI NsDEHLiND Gert Ned W 8 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoNOAK Obl Goudl 1881 88 4 iTiUS Insobrijving 1862 81 5 781 OoBlBna Obl inpapio 1868 i 84 dito in zilver 1868 5 4 Portugal Oblig met coupon 3 dito ticket 8 ÏUSUNU übl Binneol 1894 4 63 dilo Qeeona 1880 4 97 dilobijBathi 1389 4 e8 dito bü Hope 18 ai O 4 9 i ditoin goud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 1031 Spanje Ferpet schuld 1881 4 60 ToBKIlJ Bepr Oonv leen 1890 4 Geo leeuiüg serio D 201 Oec leeoinff serie J 311 8 Zuin AïB Uep t obk 1882 6 111 Milloo Olil BuiLSoh ISBO 6 9 1 VsNEZCSLA Obl 4 uiiliop 1881 431 Amsteedam Oliligation 1 6 3 99 EoTTEBBAM StBil loon 1894 3 971 Neo N Afr iTaiKlola aaud 45 Aroiidsb Tab My Oertlficafen 660 Deil Maatsobsppij dito 636 Arak Hypotliüokb pandbr 4 lOO Cult Mij der Voratoul aand 63 s Or Eypotlioekb pandbr 3 100 cKederlandacbe bank aand 200Ned Uaudelniaa h dito 144 N W Il Pao Hyp b pandbr 5 551 Hott Hypolheekb pandbr SV 1081 Utr HyóotKoekb dito 31 100O08TENB Ooat Hong bank aand 18 R08L Hypotheekbank paitdb 4 99 AluaiKA Equit hypotli paudb 6 r Vorkra slotkra 7 92 lOOl s 100 7i 8 T Vi 1 Vi 671 ll l 96 197 164 101 487 167 ÖS s 21 1017 1017 99 991 Maxw L G Pï Lien rórt 6 Ned Holl lJ Spoorw My aand J Mij tol Ëipl V 8t Spw aand ed Ind Spoorwegm aand Ned Zmd Afrik Spm aand 6 dito dito dilo 1881 dito 6 l lTALlE Spoonil 1887 89 A Bobl 3 Zuid Ilal Spwmij A H olll S 631 PoLBK Warschau W oenen aHiid44 lost Or Suas 3pw Mij obl 4 Baltisobe dito aand Fastowa dito aand 5 Iwaog Donibr dito aand 5 Kursk Ch Azow Sp kap olil 4 dito dito oblig 4 13 M 1021 611 I8 12 14 107 A MEBiKA Oent Pac 3p Mij obl 6 Ohio North W pr C v aand ditoditoWin St Pet r obl 7 1361 DeuTor Rio Gr Spm eert v a Illinois Ceotral obl in goud 4 LouisT NashviUaCort yaand Mexico N Spw Mij lehf p o 6 Miss Kansas v 4 pct pref aand N York OnUrio li Wost aaud dito Penna Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 78 St Paul Minn ii Manit obl 7 106 l n Par Uoofilliin oblig 6 dito dilo Line Col Ie byp 0 5 60 U ie Canada Can South Cort v aand Ven o Ballw k Nav lo h d e O Amsterd Omuibus My aand Hotterd Tramweg Maats asiid 107 107 Ned Stad Amsterdam and S Stad Bollordam aand 3 Heloie Stad Anlwerpenl887 27 103 Swd Brussel 1888 2 10S i HoNQ Theisi Regullr Gesellsob 1 116 Oostenk Staatslooning 1860 6 1J3 K K Ooit B Cr 1880 3 171V 841 Spanje Stad Madrid 3 1868 34 Ned Ver Bos Hyp Spobl oort UO ADVERTi üTIEN De Heer en Mevrouw P GIEL RoBETTE geven kennis van de geboorte hunner Dochter ALINE CATHERINE Gouda C Mei 1 896 ♦ Voor de vele blyken Tan deelneming ontTangeu bü hel overlyden vBn onze geliefde Moeder Behuwdfa Grootmoeder Mej de Wed S P vandenHOEK vanGba vesanw betuigen wjj onzon hartelijken dank Uit aller naam P TAS de HOEK Gouda 6 Mei 1896 CURATEELE boren Rotterdam van de Arrondissements Recbtrdam dd 27 April 1896 is Mo Vse W A ROBERTSON gelOABiT A Fbisch wQuonde te ielA onder euratetle wegens verkwisting Mr A C TAN BLOMMESTKIN Prooorenr Rotterdam 5 Mei 1896 Hoogbeeniraadscbap itUiiland KENNISGEVIirG DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengea bü deze ter openbare kennis 10 dat het Gaarderboek voor het loopsnde jaar er inzage van Ingelanden zal liggen van deu 7 1 d tot den 21 tea jVlei aanataand en wel het Gaarderboek in zyn geheel ter Secretarie an Rijnland te I den op eiken werkdag van dea morgens 10 tot des middaga 4 uur eu uittreksels mt het Gaarderboek op de Gemeeute Secretariën vau de hoofdplaatsen der districten 2 dat de Ingelanden hunne bezwaren binnen acht dagen na de ter inzage ligging en dua mterlyk op 28 Mei schriftelijk eu met de noodige bewysatnkkön gestaafd aau de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden Dykgraaf eu Hoogheemraden ran Reuland EGBERT DB VRIES D kgraaf H P BERDENIS VAN BERLEKOM Secretaris Lbiden 2 Mei 189G PRANSCÏÏE STOOMVERVERU BN Glwniiscbe WasscberlJ TAN H OPPE HEIMER 19 Kruiskade Botterdam Oebreveleerd door Z M ien Koning der Bolgeit Hoofddepót voor GOUDA da Heer A VAN OS Az Specialiteit TQor het atoomen eu rerven van alle Ueerenen Damesgarderobeu a 8cok alle Kindergoedewn Speciale inrichting roor het atoom n yan plu eb e man tela veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste eu laatste methode geverfd Alle goederen h zjj geatoom of geverfd worden ouschadeiyk voos de gezondheid en volgens ataal bewerkt Wegena uitbreiding der fabriekao z u depryaen 25 gedaald Te stoomen goederen $ U nieuw aflererbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week 6000 Stuks uit de fatlUti Kaïia eener dar e ent baitulaaMke Abriekn ver ireaon B QgflBuaid Leger Paarden Dekens tijoeten tegen d a apotprOa T n II 4 75 jif r etiik wonltn illTirkofllit Ou Éjkka onstljtbira dektna ifjn zat wani ala mi pels ca U0X180 om p Qt du liet Kfiieele paard btdekkand met wol pg iiiFtn en a brwdn fitret p ii voortH ècH kleine paMiJ witte wolleneSlaap Dekens groot 1 lux 190 cm w gX z r kleine lacbU door rftklut benieikUra fbatoBin het weefuel uBfaboden nd 11 3 50 pvetak Koiten Koden het dühbeie tr UuWelUk leMhrenp l cst lliiirra M UBir de ToerTMd itreki t4 iff a kMMaéJu vu bM badnc of Mder rcmbgun pnMr b a o il B Hnrwltx e Het beste onecbadtlykate ea fc inakkelykste poetsmiddel voor Heereq en vooral dames en Klnderschoenwerk Is de Appretuur van C M MUIIerl Cf n BerllR Beuth Str 14 Men letteifoed miw op naam en fabneksmcw Virtryibur by Hsar n Winkeliin In lahoenwerk ulanterien THMVMMi nt Oinerul Dipotby W S rfainua ArRbaia Maaatplolit Oroot Staat 81 ö