Goudsche Courant, vrijdag 8 mei 1896

Vrijdag 8 Mei J896 No 0961 35ste Jaargang Onlvangfen nieuwe prachtige ASPEm mLEH fayanee Th Schmidt voorheen Wed Boelsoms Gouda Hooostiiaat Een Varensgezel flink gebouwd 22 jaar oud vrij van sterken drank zoekt plaatHny op de wal als WERKMAN ol in een PAKHOIS Goede getuigen voorzien Adres 210 KEIZERSTRAAT Hötol HET SPIJKEU BREK bIJ Nijmegen Nieuws en Advertentieblad voor GoudA en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uity ondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommêrs VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenüën tot 1 uur des midd IJllUIUlll lUiJU lUUll lil UI zeer billijk PikJRXjrs DS anjLIfOS IfAOASIWS DU frintemps T E PAHIJ S Zenden gratis nfranco 18 generale se catalogus in de hollandsohe en ft ansohe talen bavattanae lie nieuwste model voor h t Z im i iioen togen gefrankeerde aanvrage gericht aan Hl JULES JILUZOT C PARIS De stalen der Blauwst modeitolTen in oorraid bij l iPclnt mp worden eveneens kosteloos toegezonden doch men gelieve duidelijk de verlangd eorten op t geven en ongeveer de prijzen ie bepalen Verzendingen aa r 11 Lua l n derW reld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rooh Oori eapondtntl In alle talen BmaAVrSKELtC BUOORK K lM KU lkl SrooMVi R l RW en C iir ii i 111 w ssnii Ru Agentuur b de Firma Wed BOSMAMteGouda Wsit mwrflTiQi tegen Jicht Ier i B na aiM ftud YfH X ia mtt htl iNli HittU au te W9Bd a to M sggrt Artgr PalBlxpelter yfm aiott du itMda In itdet hoisgetin a gg AiABr Pain Expeller Pnis 50 oml 76 cent en 1 26 de liiisoli Voorhanden in dt m t Apotheken en bll F Ad Richter t Co te Rottpldam Te Gouda hg A WOLFF MarKt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt VAN BbOMMESTEIN S INKT is prKftncleAindelyk cte BESTE e n yol Komen jÖNSGHAPELUK APELDOÓFÏN HOil AND AANBESTEDING ASPERGES Op MAANDAG 18 UËI 1896 des middags te IZ uur lal ondorgeteekeode namens den Wel Edelen Heer C FRETS in het Café iii r Wapen van Boskoopc pabliek Aanbesteden liet bouweo van een Ueerenbuis aan de Achterkade te Boskoop Bestek en teekening zgn op franco aanvrage tegen betaling van 1 25 verkqjgbaar ten kantore van den Arobitect De Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Vrydag 15 Mei des voorraiddags te lO uur Verlangde inlichtingen worden inmiddels gegeven door den Architect H J NEDERHOBST Ji StolwIjbersluU Gouda 5 Mei 1890 D tMES ZASIGVEttEESIClXfi r AEirOLD SPOEL Directeur d lloar J H B SPAANDERMAN imn ÜITTOEBIM OP Vrijdag 8 Mei s avonds S uur In ie Zaal NUT en VEIIMMK der Soeieteit Réunie Met welwillende medewerking van Den Heer ARNOLD SPOEL Banjton te Hage en de Beeren A H BÉUSËKAMP en W KEEPER Piano BVPALTSGES H H Donateurs hebben toegang met 2 Dames H H Runstl leden hebben toegang met 1 Dame Meerdere Dames kunnen worden geïntroduceerd tegen betaling van O iO Leerlingen der Sted Muziekschool tegenƒ0 25 per persoon Niet leden kunnen deze uitvoering bijwonen tegen betaling van ƒ 0 75 voor een Heer en 0 49 voor een Dame AUerwege bekroond met Eere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en Uertificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is bet fcldbcroemd Dmiven liorsl Bonii Exlracl MELIANTHE UlT M Machinale fabriek DE HONIGBLOEM TAN tl van Schaik Co gevestigd te aOravenluige i Ge u middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe ovettreft het i ONHJERBÜXSPELIJK hot beate middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OJHHIDDMLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele altesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prijs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons hn 40 ets 70 ets en 1 met gebruikaaanwyzing voorzien van ons Flan delsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te $ Oravinfiage 9tf Verkrijgbaar by F H A WOLEK Drogist Markt Gouda E H VA MILD Veerstal B 126 te Gouda A BüUMAN Moordrecht J 0 BATELAND Bos rop B v WIJK Oudeimvr Üou U Dnil an A Bjifflins Zoon Gouda Utrecht Stoo3 i bootcLi©a xst iESTA FETTEk Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTREÖHT des morgeng ongeveer ten xeoell en des namiddags ongeveer ten vl f uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goeühoope reittgeleyenheid voor Pasitaglerê naar UTRECHT en tusscheugelegen plaatsen Kantoor Xieuwe l eerstal De Agent H J MOEItBIÜEK Het groote aantal zenuwkwalen VM M BwhMtdpiJn f ut 4 vaa fcund kuttflékMU TM mpoplMU htrafufeWMIto I A toe m k t d r to d t lij door n t j bmlk nuksnru mvondiiit w ri SMkISi da linjd pliY lsloiHi ostdtkUni dun Hun dli n hondardi pnnhuJiSroBM ovS d tiliol wtMfd v rbrrid u n urwlfl IJ In wiuualupptlijka krln in d hoontTwunUuIu irett t ii L Idiu U ktU Unvoord un Kwk li llldrnd sSiSKE B JK WB a 4 c d ld Ha daia f anaanrilM vn M vark iS iahlttaranda ranlutan vaiknian an U uktS aoovaal u dtVvu m awS SmSs OVER zIeNUWLIJDEN EN EROERtI t ftllMS TM lul fTMta tiiian karian tijd raada da 11a drnk YafJahan iI ort luuï kavat niat Ulaa tm pnUlak vantunbua vatklaiincan omtrait hat alan dat itaBiaara tharaplaTn da alIJ 11 vnnkopifa gavftUan verkraf an nitwarklni mui ok vindt man da rln vatMi nnaïïIka TkU Hu TkB KH inOnnrtBII Vftn nan BIllutatA vans aak nu A l a lb 7 i j S A H Jt V Ü lf 7 t t lvii MiiirMi iitIioMl ri tlir TïlTfcTL C IT w ti Cirfti Ora iMbMi rrtwu vtl u Üfkiito OI r Ét fcwit W M r tiWHiH Dr C v U r rrièrt E M 1 m CautH Otatral d bv l i at it Itati U fviltri k b t 1 utd rn n k ttMtanri Ttrïar M9 lisken di door beroorto f trorr ii weidtn on oor lUdtli tu ilgênlgtn MTTtn BOoftli vorlMiMniOR onvirMoiti ttt iprtkiR iwir longvtJ MaifolUk aMükM iWllMtd riir MwrloMw tl vgortdiirMdi bij pftttiilijkaiwtkli iriwakkl i v fCt m nT iiMoiffi oader MiMDtondlte b huid UDr woeit liin mur door da bekanda midda an aU onUwndlncwBan kOQdw tarknur wiyTan eJactnaflaraii itooinlooi of saabadan laan gBucainc of lasidaitauutw i t r lotte 11 die vr B v 1 d T or kM ert r B teuto pijn net MiaHiktlf flikkirlagin onkar wordaa voor la aoMR drukkamia plja dar kat vaaHiaefH talilag laMooran hitWMlaa vankrMeHnilii aa kat tiapaii vtnUaR n voalin uKtldiMtM eftte rl a Tan waawlljdara U ook aan Jonge malajaa nilaala aaa ktaakiaaht aa ktMbtataaabaM ook un Oiobda talfa aaa loaia paraoMR dia vaal paai kat kaaH warkaa en f aeatalUka ntM 1U Toarkonen wordt dliBcend MDKoraden lob bat boven remalile werkje aan U Mkfttn k t lk opa nTnm keatalaoienti iioeTer adeD wordt door ABiBtardain door Ha CLEBAIT A C Heihteirec jwer tt r E D SASr rEW KOlVf Apotheker Zorta BafffitIItr kt X BHT PORTOH Under cEt bif de IHwdbru V VP Jongata lienniioh mediclD le tejittiunst limit ir de Dr ptasmitnB iebS üi f d Hadlaatw JnriJ M t de XlWerttn H aKille b krooiida B9t rdua r E d SASf TKIV KOlVf Apotheker Zorta BafffitMC 1 IItr kt X BHT PORTOH Under cEt bif da IHwdbnc jTm wlJie nONDEmEBSCBESODD EN lOEHEEmEL UIT ROTTERDAMSCHE BROODFABRIEK YLEBSCUBROOU per 100 K G 18 50 K G 9 50 25 KG 525 5 K O 1 15 1 KO 24 Ct HOMSDËKMEEL per 100 K O 17 50 K G 9 25 K O ƒ 5 Alleen verkrijgbaar bij JACa WOUDEUBEUG MARKT A 103 QODDA ar MONSTERS op aanvrage gratia en franco Gebri Stoll erck a Chocolade en Cacao I BliiiaÜg door d nieuwste uitvindingen op machinaal gebied Terfteterde fl brlc tle en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen garandeerei Jen verbruiker van Stollvrerck s Chocolade en Cacao een anbeveienawaardij fiibrikaat nauwlteurig beantwoordondo aar den inlioud der resp Etikntten De Firma behaalde 27 Breyets als nofleTcraacier 44 Eere Diploma s gouden epz Medaille een bevrijs vim uitmuntend fljn fabrikant KceUs 1S7 + eclireof de Accademie natijnal do Paris Non ToviB djMmons ane Hettaille d or j r mi re clawe en consddsration ae Totr exoellent ftibrloatlon de Ohooolat bonbons varies eto oto StOilWtnslt t fabrikaat is verkrijgbaar bij U H Cunfiseoia Banketbakkers enz enz Ganeraalvertegenwoordiper voor Nederland Julius MftttciRlodt Amsterdam Kahcrsiraat 103 Let vooral op de ECHT handteekeniaQ met roods letters I Oberlahnstein pmCTEUKOt i VICTOKfltBRON OBCRLUHItSWHe OvDral 42ÊlS3è wrkr tóf Maeiiscïiappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 BINNENLAND GOUDA 7 Mei 1896a D heer G B Noothofea van Gror van bek 4e reg infaDterie ia voor den tyd van twee jureo de been ea terugreis daarüuder begrepeo gedeUusbeerd b büt leger in N Iodië Dy boa btiloit ii benoead by het wapen der infaoterie by bet 2e regiment tnt kapitein de eerateluitenaat N D de Ridder van bet éda regiment De Zaagvereeoiging Apollo z il Zondag 10 Me d B Rvonda 8 ijur in dezaaUKunsU min der ISocieteit Ona G eooegent eeoe iiitToeriug g ven voor harij Knustlieveode leden AU aolisten treden op de dames P W B en J F de Ja eu de heer J de H terwijl de beer A deG voor bet piano ftcconip xal zorgen Aangeuomeu het beroep by de Ned Hervormde kerk te tla strecht door di 1 C Pobl te Leiden Otnadag herdacht de beer F X M Aghiiia pastoor te Woerden den dag waarop bij 25 jaar getedeo de prtertvrwüdtRft ootviog Df juhilariit ontving e1e biyicen Tan belangstelling Den d ig te voren bad bij een nitdealing van leescb en booneu gebonden aan de armen van alle gezindten De kerk was zeer aniaakvol versierd en werd dien dag zeer druk bezochl waartoe ook bedroeg dat a a onds eene fee tcantate met begtjleiding van koper werd uitgevoerd door eeu zangkoor Des nvondi werd den jubilaris een aerenade gebracht door de zangvereeniging n de muziekvereeniging CresGeudo Da Raad van State ardeeling voor de gijschilten van bestaar behandelde gisteren het gaschil tusschen Gedeputeerde Staten van ZuidHolland en hut gemeen te bestu nr van Gouda omtrent de verplichting dier gemeente aangaande het onderhouden van den weg loopende van de Üoflaao in de gemeente Rotlerdum tot de Mallegatsliüa ïu de gemeente Goada Deze weg werd van 1679 tot 1857 geëxploiteerd door Rottetdam en Qouda en leverde toen een belaDgrgk voordeel voor die gemeenten op wegens het heffen vao tolgelden Later nadat de Rjinspoorweg gekomen waa i het verkeer over en dieoteagevotge ook de opbrengst van FEVILLETOX Ik kan u gS ne nader iuUcbting gevon Hetil zooall ik u gi zegi heb en gij moet mij op mij i woord gttlooTeQ Maar wat kan a verhinderen a nad r t verklaren rroeg de roinmi aris Dat zijn miJDD taken waa hot kocle antwoord Wchm mijnheer gij bobt juist zooveel gezand ala ik van u verwaohtte en niets meer horaam de ootauiaBaria Qij b wcert dat gy e n groot on aanEienlyk penooo zijt en als ik a naar bewijzen vraag weigert gg die e geven Meent gij nu dat nien op eeue aanklacht van a tegen Lord Dane acht zlal alaanP I ydney ug hem cwijgend aan Hij scheen aa te deniceii Wilt jy raü zeggen waarom gy o hierin den omtrek ophoudt en hoe lang gjj hier deukt te blijven Waarom ik my hier ophoud I herhaalde deheer Lydoojr Wel heb ik niet schipbreuk golodeu en ben ik niet dientengovolge hier aangeland P Wat my a verbluf alhier aangaat mij dunkt dat al wilde ik hier voor goed blijven er geene wet bestaat diemü dit vi rbiflden zou E n ding kan ik u vorzo karen en dat ia ilat ik hier blyf totdat da dooa araggevoDdeQ ia eeratbedoelden weg Aanmerkelijk verminduid Ia 1859 kwam eene regeling tut stand wanrbij de province zich verbond tot heralel en eeu zestal gemeenleQ Rotterdam Gouda ea vier tus3cbeogelegen belanghebbende gemeenteu geldelijke bydrageo toezegden tot ouderhoudï van den weg De gemeente Gouda heeft thaus echter de aedert door haar betaalde bedrage van f 900 per jaar iu verband mot hare financieete draagkracht ingetrokken waartoe zij naar Je meaning vau Gedep Statpu niet bevoegd was omdat zy zich tot het verieenen der bydrage zou hebben verbondeu totdat het onderhoud der rijkswegen by de w t zou zyn geregeld Deze meeniug van Ged Stateu werd gisteren nadat de staatsraad mr tlubrecbt over deze zaak et3Q uitvoerig verslag had uitgebrnoht nader door mr W Thorbecke toegelicht op grond dat in IS59 tussctieu du verBcbillende belaoi bebbeude gemeenten i ene geoieeo appelyke regeling betreffenlo bet onderhoud van den weg tot staud knam waaraan Gouda zich uiet eenzijdig kan outtrekkon Mr J O Veegena betoogdij als gemachtigde van het gemeeDtebealnur van Gouda dat deze gemeente zich niet tot gemeenachappel jk onderhoud heeft verbonden maar alechtn voor zoover baar belang het medebracht eene aub aidie voor b t onderhond heett willen geven aan eene commiasie vun beheer In geen geval nam de gemeente eene duarzame verpli htiog op zich en v ij was dus ten allen tyde bevoegd om wanneer baar b4ang het vorderde do subsidie in te trekitena Mocht al tan aanzien van de overige belanghebbende gcmeentea eene regeling zijn tot tand gekomen als door Gedep Btateo bedoeld ten opzichte van Gouda was dit geenszins het geval Bovendien betoogde deze gemachtigde dut i ier geen geachil van bestuur tuiaeben üed Btaten en Gouda bestaat en Ged Staten daarom ni t ontvaokelyli zyn iu hun verzoek dat de Kroon over het geschil uitspraak doe De kon bssüaaing volgt later Du ledeu der Tweede Kamer behoorende tot do katholielfe Kamerclub zullen in de volgende week eene vergadering bouden De afdeelingen der Tweede Kamer hebben benoemd tot ra ipnrtear3 over het ontwerp betreffende de protiociale on gemeentelyke verkiezingen de beeren Meesters Mcea Goekoop MichieU en Hiutzen De Commissie van Rapporteurs over de kieswet heeft haar eiudveralag dltgebracht en Ons onderhoud is afgeloopen mijnheer seide de commissaris Mijn tijd s kostbaar Moet ik verstuan dat de politie mij haro raadewerking in het zoeken van myne dooa weigert Volstrekt niet hernam de heer Bent vriendelijkerj het zou obs tot onze eigene voldoening zeer verheugen als wij de doos terugvonden Wij weigeren alleen Lord Dane te belaedigon Vooral vougdfl hij ei met nadruk by als oen onbekend vreemdeling een zeer geheimzinnig persoou dnt verzoekt Maar mijnheer ik ben niet boosaardig en ik wil u tot uwe gerufltstülling wel zeggen dat do doos met op hot kasteel is Dat kunt gij niet weten Ik leg nooit oen getuigenis af of ik weet watik zog hernam de beer Bent U heb van daag ineigen peraooa hot ganiche kasteel doorzocht Gij Ja ik zalfa Ik heb het van top tot teen doorloohta Er is geon plaatsje zoo groot terwijl hij deu top van tiJD vinger wees waar ik niet geweest ben Toen gy dazen morgen volmacht voor eene huiszoeking verzocht hebben wy ons verplicht geacht Lord Dane daarvan kennis te geven en ben ik van middag zelf r aar het kasteel gegaan Mylord was natuurlijk verontwaardigd en Keidc dat het lang zou duren eer gij zyu huia doorsnufFeldet Maar hij kwam spoe lig tot bedaren en zeide dat hy het mij toestond nts ik het tot myne eigene geruatsteltmg wonsohte Ik mnakte hier gebruik van eo kan er op zweren dat de doos niet iu het kasteel ie BrnfF heeft my elk plaatsje zoo groot dat er eene doos in kan staan aangewezen de man scheen er evenzeer op gesteldte zyn om da doos te vindan als ik aelf De dooa is bet ontwerp ryp verklaard voor openbare behandeliug De Kegeeriug heeft da i ook in hare voordracht geen ingrgpende wijzigingen gebracht zoodat voor oïeaw afdeeliDgaondeizoek en uieow uitütel geen reden bestond Vermoedelyk zal in de volgende week met de openbare behandeling een bvgiu worden gemaakt Wy herinnerpn dat mot de beraad staging over bet ontwerp vau den minister Tak drie jaren geleden eerat in het midden van den zomer een begin werd gemaakt Zy nam op 25 JuH 1893 een aanvang en op 16 Aogudtua Werd de behandeling gestaakt na het sloiten der algemeeue heraadslngiugeu Ëer t ia Febroari 1894 werd y her rat om op 9 Maart te wordeu afgebroken door het iutrek keo van het ontwerpa Dit jaar wrtt dt tien weken vroeger met den Siidyphuaarbeid begonnen en bestaat dus de kans dat de Kamer uiet weder midden iu bet werk blyft steken maar het vóór de bonda dagen kan ten pinde brengen Wij willen hopen tot een goed liude en iu oUeo gavalle dat ulet om wat meer of wal minder wederom een negatieve uitkomst worde verkregen Het weekblad Inaaliode deelt mede dat de pogingen aangewend door het ayudicaat onder leiding der beeren Wa I Geertsema S P van ïlagken mr Ta I H de Wetsiein P6ater r Gerrit Kramer L Borwater Stenuekes WalUr on Piate Van Lennep en Koch tot h t bijeenbrengen van een waarborgloods van f 30 000 B jaars gednrende vyf jaar dat dr Treub nood g oordeelde voor de totstandkoming van het proefstation voor de koffiecultuur te Buitenzorg voorloopig in zooverre zyn geslaagd dat de oprichting tan het proefstation verzekert schynt Eene vereeni ing zal nu worden gesticht waarop de kouinkiyke güedkeoring reeds ia aangevraagd Gisteren diende voor hek kantougerecbt te Laiden de zaak tegen drie leden der Nederd herv gemeente gedagviard ter zake hunner weigering tot betaling van den kerkelyken boofdelyken omalng voor die gemeeute Mr O V Sipkes optredende voor de ge meeute commissie bleef aandringen op toewyzing van den eisch welke nader door bem zou worden toegelicht en vonladigd nadat de pleiter voor de gedaagden mr J Ha Goud mit Toor zynri principalen dien zou bebbeD weeriprokeoa Mr G verzocht daarop voor do verdere behandeling nitstel 14 d voor die tegen deu eersten gedaagde dra C J Van Ketwich eu Diet op het kaïleel en is er nooit geweest Dozo tijding verrnalt den heer Lydnoy Waar kan zij dan zijn Waar kan zij gableven zyn riep hy uit Dat kan ik uiot zeggen ik moot erkennen zeide Bent dat het eene onverklaarbare gescbiedanii is Het bevalt mij niet dat die Sbad van Grootje Bean ia de nabijheid van de kar was toen zy afgeladen werd Die dwerg is tot alles in staat on zou zijne Tinkers overal naar durvun uitsteken eene verlakte doos die uit eeu wrak te voorschijn is gekomen zou oena groote vorzookiug voor hem zijn Hij kan de doot zalf niet weggedragen hebbeo ton eerste omdat zij ta zwaar waa on ton tweede omdat ik zeker weet dat toen de kar ledig wegreed hij er met ledige handen achter liep Ik zie dat gij werk van de zaak hebt gemaakt Zeker Het is onze plicht als er iets vermist wordt vooral ala het op zulk eene geheimzinnigewijze wegraakt werk van de zflak te maken Wij wisten gisteren reeds alle moK ijke bijzonderheden lin tot wolk besluit rijt gy gekomen vroegde heer Lydnoy Kunt gij gissen waar on hoe deroof gepleegd is Daar weot ik niets van Deze zaak behoort tot de zonderlingste gevallen die mij oog ooit voorgekomen zijn Ik meen dat gij gezegd hebt dat het uwe eigeue doos iiF voegde do commiisarta er oog insohijnlyk achtetooa maar inderdaad met een doordringonden blik bij Dat heb ik niet g zogd Ik ben er aanapraketgk voor en ik heb recht ds doos op ta eischen maar de doos behoort niet aan my evenmm da inhoud van da doos onbepaald voor die tegan de beide andtrt verweerders Daar tegen de iowilliging van dit vtrioek geen bedenking bestond bg pleiter van de eiacheode party werd door den kautonrechter het gewenaohta uitstel verleend Men meldt uit Den Haag Ëane juffrouw nit den bargerataod rao middelbaren leeftyd die zich giateroobtend in bek huwelyk zoo bageven werd in da wachtxaal van bet Raadbuia plotaeliog ODwal ea ukke ineen Zg werd naar een ander vertrek in het stadhuis gadragou waar dr BaÜza die iumiddela ontboden waa alechts baren dood kon conatateereD Van de Doitsche dieveobeode die de streek te Siebangewald onveilig had gemaakt au te Vierlingabeek in banden der politie waa gevallen sijn door de arrondiaiementa rechtbaQk te Den Bosch veroordeeld drie peraouen tot 3 jaren en tot 1 jaar eo twee tot 3 munden gevangeuisstrafa Gisteren heeft de rechtbank te RoennoDd aitflpraak gedaan in de laak tegen den notarii Wa 3 te Nftlerweert tegen wien een gavangenisstraf was gnSiacht van 18 maanden wegens valsobbeid in geschrifte en knevelarg en ham wegeoB valsobbeid in geaobrifte tot ti maanden veroordeeld Volgeoa een bericht nit£eeIo aan het Hbld Va A C is onder de gemeente Hulstgadoelteerd door twee Belgische beeren waarvan één gewond werda De Hollandaohe gendarmen die biervan kennis badden bebhen het duel niet kunnen varbinderen De fabriek der Donlope banden voor rgwieIen te Coveetry wetke onlangs voor 52 maat het oonpronkelyke kapitaal ia verkocht heeft thans 2000 personen aan het werk Daaronder 650 vrouwen eu meiajee die voornat elgk bet fijoe werk aan de bandeo verrtcbtan waarvoor de vingers van mannen te grof sgo Ëen dankbaar toaiobouwer Te Parya stoud eenige dagen geleden een 18 jarige jongen terecht die bg zgn patroon diefstal mat braak Rad gepleegd De jongen voerde tot zyna verdediging aan dat by den avond te voren aen sensatiedrama had gezien dat in alle kleuren en geuren de avonturen van een Parijschen straatjongen aohitderde Toen bij met zyn vriend den achoawburg had vpriaten vcrkeorden bpidon in ren opgewon Mag ik vrager anu wian de doos behoort Dat zal blijken als de dooa teruggevonden is was het antwoord van deu heer Lydney en zyne ofjQziohtigheid in het imtwoordon beviel den commissaris niet K mag or dus op rekenen dat gijnieta onbeproefd zult latou om de dooa terag tevinden Dat beloof ik u in zoo verre wy daartoe geoorloofde middtden kunnen aauwenden Wy zullen ons best doen De herT Lydnoy viirtroV de commissaris liet hem uit on lag hom na tot dat hij hem uit hot oog vetfoor in do duistere straat Toen de heer Bent verklaarde dat het eene zonderlinge gfsohiedeuis waa had hij zyne gedachten ronduit gezegd en nu hg deu aanklager ges u en met hem gesproken had verdween du argWaau Üou Lord Dane omtrent den heer X ydnoy by n i had opgewekt Do jonge man droeg in alle mog lijke opzichten zoowel io houding als in toon enk manieren den stempel van een fattoelijk eerlijk mau kortom van een gentleman en da heer Bent had ouwiltokourig veel meer mat hem gesproken dan hy in den beginne van plan was te doen Ik wil Rijj laten hangen als hij niet ieta ovurzich heeft dat my aan den ouden Lord Dana her iiinerti zoide de commissaris tut een diep gepeins ontwakend Hy heeft juist denzelfden bevtlendentoon Wat die doos aangaat Hola mijnheer t ytgij daar terug Het is my daar even ingevallen dat bet mogelijk goed zou zijn eena belooning uit te loven aan dengene die ds doos wedarvindt zeide da heer Lydney Wat dunkt u ifTordt 9mpt0d