Goudsche Courant, vrijdag 8 mei 1896

b lilreele Spoorwcgverblndlngen met GOUDA Zomerdlenst 1896 Aasgevangeo 1 Mei TUd vau Greenwich GOtJDA ROTTIRBiU 18 18 1 84 3 60 8 67 U SÏ l 8i 18 48 18 66 1 44 4 8 4 16 UOTTIRDA H O O U D a 10 7 47 11 80 18 87 8 07 HAAGGOUDA GOUDA DËN HAAC 9 87 10 13 10 48 11 16 18 16 11 88 1 S7 8 47 4 45 11 18 40 4 67 U ll 18 49 6 08 11 88 1 08 6 80 s llage 6 61 7 80 7 43 8 60 9 19 9 48 loTll 11 8518 88 1 86 8 44 3 40 4 04 4 3 S 5 17 6 187 18 7 58 oTiS 9 68 yoorb 6 57 10 17 1 41 4 89 6 18 9 34 Z Zegw8 11 10 81 1 58 4 53 6 80 9 48 Zev M 6 88 10 48 1 08 6 04 6 39 9 69 iGouda 8 33 7 60 8 13 9 18 9 47 10 1810 64 11 05 18 518 17 3 14 4 08 4 386 16 5 47 8 807 488t S 0 1010 88 Stopt U Bleiawijk Kraiiweg sa Nootdorp Leidaoheadam ea Hekeaderp UTRBOBT 8O ü D A 10 10 38 11 88 18 60 8 08 8 68 4 46 6 8810 18 11 56 4 18 8 88 10 81 4 84 10 44 11 10 11 11 1 18 8 46 4 87 6 17 7 09 6MS 647 14 7 4 8 86 8 64 9 64 11 i 8 01 10 08 8 18 10 16 8 10 87 10 48 li SO 1145 18 48 1 05 1 67 4 17 6 86 6 69 8 88 T 44 8 81 8 58 9 88 10 88 11 46 0 0 I D A U T RICHT 10 57 18 66 8 80 3 17 4 35 6 57 8 55 11 14 8 37 7 10 11 88 8 46 8 34 6 1 7 18 11 46 1 87 8 08 3 60 6 07 8 36 7 89 10 17 10 84 10 41 11 07 AM8TIIDA H 6 O V D A IMl 1 84 1 58 4 48 6 18 7 4 9 45 18 10 K ll 8 48 8 i M 7 48 1 49 U IO G O D U A A USTIRBAM 8 81 9 62 10 57 18 10 4 11 5 80 7 51 10 17 9 87 10 66 1 1 18 6 18 6 50 8 66 11 86 den toeataDd ran al bet mouis dat s geooten I badd u Zya rieod wodde er om dat bg de dadea i a dt a hoofdperaaoa in bet drama DooH zou kuaaei otdoen Ed zlet zijn Terbeuldiog was door bet drama zoo rerbtt dftt bi i d weddenachap aaoDam eti dadeiyit beiloot bg zyn patroon in te brekfii lk was droukeo an opwiudiug besloot lieklaaj de zgne verdedi iug tk wi4 niet wat ik deed De jongen werd vrggoRprolteo Hoe t tegeQwoordig met oodei wgzersbeDocluiogsD toegaat verbaait het Schoolblad aldua Vergadering rao den raad der genieeute ZuidïJroek gehoadeo 30 April 1896 Aau de orde is de beaoemiog van eeu oaderwgzer aao een der openbare scboleii Da Toorzitter deelt mede dat ïoor deze vaoatore zicb maar één sollicitant heeft aaug meld eo wel J Glazenburg de vorige week geslaagd Toor het oudfrwgzers examt n De voordracht van é 9a ia door B en W opgemankt en door den acboo opziener goedgekeurd De voorzitter stelt ¥ oor tot benoeming orer U gaan maar ncbt stemman overbodig U iemand twgen de benoeming van den eeuigeii aullicitarit Zoo niet dan wordt deze geacht met algemeeoe stemmeD benoemd Ie zgn Ik feliciteer dtm raad met het eiudelgk vervnld zi n van dezo facature N n eenige oogenblikk d Mgae beeren daar óotvao ï ik een telegram dat üUzenbarg ook te fielliogwolde benoemd i9 Weer eeu voor bet Igatje van ouontdekte moorden D V B van RheuBü die werd gearfesteerd onder verdenking van den moord of manslag op dcD matrooB M Kreuze van Zatpbeu den ün April gepleegd i op vrye roeten g told Inmiddels is er alweer epü candidnat bij gekomen Maan agavood werd te Amsterdam een man in bewariug gebracht die verdacht wordt dat by ïn v nn woning aan den Auistel zyue Trouw heeft vermoord Het N V d D meldt dat de mensebeu woonden in een alopje tusschen d HoogeKluia en de Acht T racht iu eeo armoedig huisje De vrouw Schmitz genaamd was in de buurt als katrttfgster bekend De goede verstauilbonding tusschen de echtelieden Het veel te wenscbsn over vooral wanoear Schmïtz wat teveel gedronken had wat nogal dikwgln voorkwam an wirrnn de heftignte woordeuwiiselingen meestal eindigende in een recbtpnrty bet gövolg iu dat slopje uu kwam Maandagmiddag omstreeks 6 uur toevallig een rechercheur In bet steegje Hep Schmits iwaar beschonken hem tegen bet Igf Hg zwaaide aohteruH keek den politieman aan ea 7e jy leut geloof ik eeu rechercheur Ga maar evea mee myne vrouw ligt duod iu btiis ik heb haar doodgeslagen De rechercheur deukende dat hg met droukeumanspraat te doen bad hechtte aaovaakelgk niet veel aan deze woorden maar toeo de man zwaaiende verder ilde gaan achtte hji het tocb maar geraden bem toe te voegen Neen mannetje dat gaat zoo niet ga maar even mee en bigf bg me Bg gra p bem uu stevig vast eu trad de lage deur van bet bni e binnen en in bet armoedige vertrekje waar epn schemerachtig licht beerschte zag de rechercheur toeu de vrouw op den grond liggen hg bnktu en zag dat zg eeu gupende bloedende wond aan liei hoofd had Hg baalde nu dadelgk eeu raderbaar om de vrouw naar bet gasthuis te doen hrfugeu maar toen man haar daar btuuen droeg was zg roeda overleden Sebmitz werd uaar het bureuu gebracht en Vertelde diiar dat hg ai i nog vier raau bg ham iu buis had zitten drinken en er nugal veel gedronken was dat hg ruzie met zijne vrouw had gekregen en dat hg haar toen met eeu stoel op het hoofd gnalageu had Do vier mannen zyo door de politie opgespoord om gehoord Ie worden SM 8 47 3 14 9 1 9 10 7 8B 1 3i 7 88 7 SB 7 16 7 16 i 1 10 6 1t 6 1 8 S 89 S S7 O 8 18 i U 9 80 louda Mourdreclil Nieuwurkerk Oapelk Roltordan lotlerilam Gapolle ieuwarkirk Moordrecht Qoud i ioi d 7 3U 8 S6 Zav M 7 4 8 47 2 Zef 7 68 8 68 Voorb 8 07 9 08 sHige 3 18 9 18 10 7 Gouna 6 86 Oudew 5 60 Woerdee 6 69 Ulreclil 6 18 18 88 7 15 8 09 9 88 10 19 8 41 9 64 10 61 uuda 0l u nl O St 37 8 14 Sehmitz krabbelde bg een later verhoor terag maar is tocb ia arrest gehouden Dinsdagavond hebben te Dordrecht na af loop der iuapectie over de schutterij op bet terrein aebler de boteïfabriek eenige wanordelgkhedea plaats gebad Zooals gewoonlgk wanneer de scbutterg door het muziekkorps wordt vergezeld liep ook ditmaal een vrg talrgke menigte dan troep vogroit Reeds op deu Sluiaweg ontstonden otjaaogeoaambeden tusicheu een aantal sjouwers en eenige ponton Dier meerendeels rccroteo Het gevolg daarvan was een kloppartg welke het opmarcheeren der schutters belemmerde zoodat de politie zich genoodzaakt zag eeu charge met de sabel te makeu die de vechtlustigen deed aitoenatuiven Do acbutterg kou toen baren weg stadwaarts ongehinderd voortzetten om in de Steegoversloot te worden afgedankt Inmiddela hadden echter de VGcbtlnaligen zich weer verzameld zoodat het op de Voorstraat uabg de Nieuwstraat opnieuw tot eene gedochte kloppartg dreigde te komen Ook tbaus wist de politie door flink maar bezadigd op te treden de vecbtendt n te scheiden terwgl de in de nabgheid wonende Ie luit van het korps ponlonniera Schutte de militairen aanmaande de orde niet te verstoren en matig buiswaarta te gaan De soldaten voldeden aan dit bevel maar werden nog voortdurend door eene steeds aangroeiende menigte achtervolgd zoodat t en zg de Vleeschhoawsratraat waren ingetTokken de politie het raadzaam oordeelde den toegang tot die stratt voor het publiek af te zetten terwijl de officier de manacbappen ia gelid liet opatellen en naar de kaseroe begeleidde Op zgn weg huiswaarts werd de officier toen door eenige personen lastig gevallen zoodat de politie het raadzaam oordeelde hem tegeu handteatelijkbeden te beschermen Nog eenigeu tgd verzamelde zicb toen eene dichte menigte meereodeels niaawsgierigen onder wie allerlei zotte praatjes de ronde deden voor de woning vau den officier maai op aanmaniag v u de politie ging zg spoedig bedaard uiteen Te balf 9 had da Voorstraat haar gewone aauzien weer Wel werd nog eene sterke patronitta van de kazerne uitgezonden voor het geval nog pontonmers aanleiding tot rustverstoriog mochten gaveo maar na ééne ronde te hebbeu gedaan kou ook zg inrukken D C Het esD alom bekend verhaftl dxt id vroeger jareu de dieuftboden iu de dorpeu laogs de Merwede by bee zlcb verboreD altyd de voorwaarde steldeo vao hoogstens driemaal per week zalm te moeten eten Sedeit echter de middelen ran verroer zoo verbeterd zyn dat zalm die bier aavouds gevangen wordt den volgendan morgen reeds te Bruesel en Parya op de markt ligt ie die bier al byno even duur als in de steden Elft echter was een visch die in deu tyd dat ze gevangen werd onder ieders bereik was Iu het begin der vangst betaalde men voor bet stok f 1 50 a I 2 welke prga regelmatig afsloeg tot 40 a 50 ets Dal op ééoe zegenfisicherö 10000 15000 ja 20000 elften op ééü dig gevangen werden wns tot voor eenige jaren uiels meer dan gewoon De laatste Jaren is de elftvangst zeer acbternitgegaan en vooral d t jaar is die van hoegenaamd geen beteekenis geweest Men betaalt dan ook nu voor een elft f 2 il f 2 50 Zooals wj berichten heeft zich te Elotterdam eene commissie gevormd met bet doel om ditar ter stede een standbeeld op te richten voor den zeeheld Maarten Harperlsz Tromp Hierover wordt uit Rotterdam aau de Zwolsohe Ct geschreven 10 80 10 67 11 4 U ll 11 80 U 8I 9 61 11 82 9 81 10 88 10 19 10 89 10 88 10 48 l l 49 l S 66 9 60 lO U 8 18 9 1 8 48 9 04 Tot nn toe hadden we Tollens in nlarnjer Erasmus en Uogondorp in metaal en de üolliindsche Maagd in cement Voor een groote siail is dat werkelyk niet te veel enhetdenk bei ld der twaalf beeren om nog een standbeeld te zetten variient allesiius toejuiching Gilak kig hebben v er dadelijk by gezegi wjei j op het ooff hebben anders hadden wy iang vruchteloos kunnen raden Een Rotterdammer in den e genlyken zin des woords was Maarten Harpertezoon Tromp niet maar het grootste gedeelte van zyo leven aan den wal beeft hij hier ter teile doorgebracht en zoo iets mag tegenwoordig nu zooveleu die wèl Rotterdammers vyu e n groot gedeelte vtin hen leven elders gaan doorbrengen wel als voorbeeld gesteld worden Ook uit dien hooide is bet pisn der twaalven zeer verdienstelijk Er zal nog heeVwat vast te stellen zyn vooreerst de stof de smatiè e première Waarvan miiakt Uien zeehelden Onze marmeren Tollens krygt e winters evenals de olifant in de Diergaarde een houten buisje ouidat hy niet bestand is tegen de atmosferische invloeden voor oen zeeheld geeft dat gepn as yzer is goedkoop en sterk en dit materiaal kiezende zon de commissie aan de inwoners bydrageu in naturii kunnen vragi n Wie heeft uiet van zolder of bergplaats eeuig voorwerp te misseo dat hy gaarne wil af taan om een oationulen beid te bt lpen gieten Ook de plaats waar bet beeld verryzen moet kan nog zorg genoeg baren Tromp was geen zootwaterbeld maar een zeeheld en zee hebben we met Aao de Rotte vóór de azyomakery v in de firma Tromp llueb zal de eeu eene geschikte plaats vinden Ëou auder zal een plekje verkiezen dat by t minste vloedje ouder loopt met water dat door den Waterweg zoo uiet van ree althans van den zeekant kon t Een derde zal het beeld by den oprit vau de Willemsbrug willen zetlou Tromp s staf wji ende naar het rechter voetpad vrechts houden c En dun de emblemata Zal hjj met den bezem worden voorgesteld dieu hy aan den mast bond ten teeken dat by de Eiigelscben uit het kanaal hiid geveegd Dut zou bij uat weer voor ons voelgaugers die door t slyk wadeu een alleraardigst symbool zyn Of kan t een familiegroep worden daar immers hier de plaats van zyn familie even is geweevt Vuor deu kunstenaar is het boetseeren van eeuige familieleden kleine Trompjes b v met als fregat opgetuigde klompjes beter doeu yk dan het iu beeld brengen van de 32 zeeslagen die ooze held heeft gewonnen t Zal geeu siuecurec zyn het lidmaatschap van deze commissie Bemoedigen mag t bsar dat zij o eral steun vindt en geopende benrzea Reeds nu ontzegt men zich indere dingen ten behoeve van Tromp de Frausche 0 iera de eerste voorste ting hier ter stede van La matyret van Bamara gevo gd door de tweede vertoouiiiK van Pyché bet ballet van den RotterdaniBchen componist Van t Kinis gaat Woensdag avoud niet door by gebrek aun deelneming t Is nu al es Tromp v Li Huog Cbang is door den keizer van Rusland in plechtige audiëntie te 3ars korje Selo ontvangen De gezant die zyn staatsiekleed met de veelbesprokon drie panweveereu droeg overhandigde deu tsanr de orde van den Draak en een nautal prachtige geschenken van den keizer van China Omtrent de medegedeelde urrestatia van een man wonende in een gang aan den Amstel te Amsterdam die verdacht wordt zijn vrouw vermoord te hebben wordt oog gemeld dat deze man Jozef Sehmitz genaamd op het politiebureau de misdaad bekende doch op die bekentenis later trachtte terug ts komen Zeker is dat Sehmitz by zyu arreMatie diehij zelf uitlokte door aan eeu rechercheur tevertelleu dat hy zyn vrouw hnd doodgesUgenin beschouken toestand verkeerde D De verbonding tusschen man en vrouw de laatste was kaartlegster moet altijd zeer slecht geweest zyn ook al tengevolge van bet misbruik maken van sterkeu drank waar de man ziel a iii schuldig maakte Hbl V nienwo Antw tuk v i Het Eeu 4 6 4 67 6 4 B U 6 80 8 80 B IO 4 7 6 89 3 44 7 80 4 40 4 60 4 7 6 04 6 10 1 44 1 84 S Ol 8 0 8 8 14 4 87 DEN 9 38 Utrecht 8 83 7 50 9 Weerden 6 68 8 11 Oudewalsr 7 07 8 18 eoads 7 88 8 S8 9 84 18 10 7 15 8 18 ABsterdan 3t Oeada 7 11 verneemt nit Ostende I iiyverheid welke aan verscheidene honderden handeD werk zal ver schaffen zal in den loop van dit jaar ts Ostende ingevoerd worden Door de NederlsDd che firma Braakman Co te Rotterdam is aldaar een terrein groot 5000 ni aangekocht waarop eene inrichting voor bet opleggen vau sardines a rhoile en het vervaardigen van daartoe bestemde doozen enz zal verrijzen Deze maand nog zal met den aanbouw van bedoelde werkplaatsen eeu aanvang worden gemaakt Men weet dat in het najaar de sardine bij tallooze scholen langs de Belgiscbe kost wordt aangetrolfeo en dat duizenden van die vischjes daar worden aangevoerd By het afgrareu van de Kolhimer trep inKoUnmerlaod zyn eeu dertigtal geraamtengevonden di i by aanraking ueheel ineen vielen üe meeste lagen met de beenen naar boven lly éeu vond men steeneu koralen Hoe dielyken daar gekomen zyn is onzeker volgenshet oordeel van mr A J Andrea wien ominlichting werd gevraagd kan het zyn dat zgdagteekeoen van eeu overstroooaiug of een inval van Noormannen in de 9e eeuw Een kerkhof moet althltua nooit op dis plek geweest zyo Binnen eenige dagen zal tusschen de Strand eu do Theemskade te Londen een botel geopend worden dat alle andere afstapplaatsonc over gansch de wereld ia de schaduw moet stellen het Hotel Cecil dat in pracht en afmetingen elke beschryving moet tarten een botel dut uitziende op de Theems een zeldzaam schoon panorama oplevert terwyl men lan het dak heel in de verte de schoonste dreven eu laudscbappen ziet niylen eu myleu buiten de krii g der wereldstad gelegen Bet hotel is gebouwd iu een vierkau met eeu wjjden voorhof versierd met b oemeo planteu en fonteinen dat een ruim uitzicht geett op do altoos drukke eu levendige Strand deu bardader van Londen H t boofilgebouw ziet uit op de Theems terwyl zich aun weerszyden de ruime ztjvleagels beviodeu Het hotel IS ruim CO meters hoog en heelt dertien verdiepingen Meu treft er balzalen in aau voor 1000 en 500 gasten die samen weer in iéa zaul kunnen herschapen wordeu en kl inere zalen zoo schoon en prachtvol dat het oog vermoeid is na dit alles zelfs niet haastige blikken bekeken te hebben Er zgn meer dan duizend kamers zoodanig gebouwd dat net gevaar voor brand tot bjjoa nol gereduceerd is Toch bezit het hotel zyn eigen brandweer die den ganscben nacht de ronde doet Alle slaapkamers zyn verbonden door middel van een telefoon De keukenchef een Italiaan moet een salaris hebbeu naar men zegt van f 600 iu do week Onder de gemeente Budel is uit eene sloot het Igk opgehaald van den landbouwer H v A die sedert eenige dagen vermist werd Te Heiuo is het tweejarig meisje van den landbouwer H Overman in den Veldhoek spelende voorover in een vat met karnemelk gevallen waaruit bet levenloos werd opgehaald Het Diploma A acte voor de zuivere toepassing vau het Correspnndentieschrift en ver trouwdheid met bet systeem sStolze Wérye kon heden verstrekt worden aao Mevrouw Van HooffGnaltlierie van Weezel Den Beldsr aao de Dames M van Loen Groningen M A J Sannes Groningen A Tockens Groningen eu san de Heeren F de Boer Scholier Den Helder D W van Brederode Handelsbediende Den Helder C J Dntyn Journalist Groningen J C D Eisses Kantoorbediende Groningen G H Oisolf Den Haag W A Groenendaal Volontair Gronin gen G Lazonder Student Den Hang J Leopold Groningen H Pieterama Ryksambtenaar Veenhuizen N Rotgans Agent Verzekerings Maatschappij NienwerAmstel J Sijbolts Volontair Secretarie Hoogkerk Westenburger Klerk Bottel B J 9 57 10 4 10 11 10 18 10 87 9 4 3 9 47 t 54 10 01 10 17 7 68 7 89 8 8 8 13 8 88 6 31 1 IS 9 10 8 6 9 8 7 86 8 47 6 17 8 87 8 84 8 41 8 47 7 80 8 09 9 07 10 84 9 88 10 54 9 36 8 41 9 49 11 10 8 81 11 80 10 4 Over de proefschriften van twee oandidaten voor Diploma A moest afwijsend worden beschikt Bij bet te Utrecht gebonden eiamen tot bet verkrygcn v Diploma B acte voor het geren van onderwijs in de Stencgraphie volgens het aUlsel StolzeWéry zyn geslaagd de dames H W dij Buy Haarlem M J Francois Utrecht Tb J C P Frülich Hubert Hage H K Klnin aasist apothekeres Den Helder H J Kuiper onderwyzeres Zwolle C C M Mulder van de Graaf s Haga G P Qoerngester Rottetdam J Cl W Rutgers Scheveningen J C Rutgers Scheveningen R Snellen Utrecht E J vau Stryen s Hago M E Strnvé Groningen M H J E Tenckinck Amsterdam H M H Vigelius 8 Hagp A C Volker ouderwyzeres Nieuwpoort J Vrietink onderwijzeres Tiel F C Widorian e Gravecbage J C A Zeeman s Grnveubage en de heeren A C ter Berg klerk b d registr Hilversum G J Bly serg maj sQravenbage B R J Brands Sergt Maj s Graveubage J Camphuis schilder Wehl J L E Franssen leloit ü I L s Graveubage D van Gelder klerk Amsterdam P van Ilartiogsreld sergt by het vaste Kader Kol Werfdep Harderwyk H Janse Kantoorbediende Au sterdam J C vnu Raiidwyk sergt maj sGravenhage C V Riemeus boekhouder Amsterdam L de Ruiter hoofdonderwyzer Zwolle Gbr Smit corresp Amsterdam L G Tenckinc tuinbouwkundige Hedel J A J Vermaat klerk sGravenhage L van Vliet Sergt Onderwy y s Hage W Weasels onderw Oudo Pekela F B F Wirds sergt onderwyzer Den Bosch en J W H J Wildenboer sergt maj s Hoge Drie randidateo werden afgewezen BulteolaDdscb Uverzicbt Het verwonderde niemand lu bet Lagerhnis dat de heer ChBmberlaiu op deïragpü van deo heer Litboucbere antwoordde eerst orer een paar dngen in bet Parlement breedroerige mededöelingeu te kannen doen oyer de houding ran de regeeriug ten opzichte vau Cfcil Rhodes en de Chartered Company De regpering toch wil veikomen op de hoogte zgn voor zg een bealissiug neemt De Kabinetsraad die IJÏdsdag gehouden werd was rooroAmelyk aan deze quaestie gewïjd Dat Cecil Rhodes oneohuldig is aan den inral van Jameson wordt door niemand meer geloofd De regeering schoot zicb nog alleen bezig te fioaden met e vniag boe ver die Bcbuld zich uit trekt t u welke gevolgen bttgebeorde na aieh moet slepen Dat Rbodea en Beit bun uulilag gevraagd hebbeu als directeuren der Chartered Company ie reeda bekend Maar biermede km de zank uiet als geëindigd worden beschouwd Als het bericht Tan de Standard juist is dat de beer Chambtrlain zicb in Terbinding beeft gesteld met den beer Rhodes om van hem te veroemen ïn boeverre hy in de zaak der ctjfertelegraipmen betrokken is dan is de vraag gewettigd of de Ëngelsche miüister een afdoend antwoord bekennen zal De besluiten der Oostenrijkacbe onder Hongaars de quoten deputaties zijn tbaua gepubliceerd Beidö deputaties zyn het er over eens dat de nieuwe overeenkomst tien jaren vuo kracht moer blyveu het verschil bestaatalleen OTPr de bepaling der quoten voor de beido landen De Qongaarsche defatatie verlangt dat Üê twee percent van bet geheele bedrag ten laste van Hongarije voor de militaire grenzen znllen vervallen en de bedrage in eens zal worden vastgesteld De Oostenrijkacbe deputatie wil de bydtagea verdeelen volgens de bevolkingscüfers der beide landen en hunne bruto ontvangsten wat behalve de 2 pCt voor de militaire grenzen tot de uitkomst zon leiden dat Hougarye 38 pCt eu Oostecrgk 62 pCt der uitgaven voor zijn rekening neemt De Hongaarscbe deputatie kan dit voorstel uietgoedkenren z wil de thans gevolgde vsrdeeUng behouden die gegrond is op de brnto ontvangsten uit directe en indirecte belastingen eu waardoor da bgdrage voor Hougarye op 31 4 pCt voor Ooatanrijk op 08 G wordt bepaald Uit het rapport blijkt dat de beide deputaties bet over de hoofdzaak niet eens zyn geworden en dat geen grond bestaat voor da meeoiag dat een vergelyk nog zou te treffen zgn Dientengevolge zal de bepaling dar qnota aao den keizer worden overgelaten daar eeo voorloopige regiling door beide partgen nief gewenscbt wordt De Oostacrgkscha regeering heeft voor de Weener anti8 mieten moeten capituleeren De meerderheid van den gemeenteraad heeft met groote hardnekkigheid telkens don heer Laeger gekozen tot bargameester niet lettende op den wil der r geering di Lueger s benoeming niet goedkearde en den raad ontbond Tot eindelgk de keizer den leider der anti semieten bg zich ontbood aen beroep deed op diens loyaliteit n bem verzocht de benoeming van burgemeester niet aao te otmeu Dit i de schitterendste overwinning welke het anti semitisme in Wsenen beeft behaald De overwinning bg de gemeenteraadsverkiezingen valt bierby geheel in bet uiet Voor de regeering heeft dr Laeger niet willen wgken voor den vorst botgt by als troaw onderdaan eerbiedig het hoofd Maar daardoor wordt niets aan den toestand veranderd De eenige wy iging welke nu plaats heeft is een verandering van naam de geest blijft Lueger s geest De burgemeüstersverkiezing welke gisteren beeft plaats gehad is fettelyk niet anders dan een kleine comedie welke Maandag is voorafgegaan door een voorspel dat de gansche schijnvertooning van gisteren karakteriseert Da caudidaten voor de tunctiëa van bor emeester eerste en tweede vice burgemeester werden Maandag aangewezen door de party van dr Lueger De heer Strobach aldua werd afgesproken zou burgemeester worden de heer Lueger eerste en de heer Jozef von Neomayer tweede viceburgemeeatpr De la ilste behoort tot de Duitsche natiouali teii die zonder clericaal e zga de party van dr Lueger volgen Do heer Strobacb heeft schriftelyk beloofd zgn ontslag te nemen als burgemeester soodra zyn partij zulks verlan de Op zijn eerewoord heeft hg beloofd zyo plichten niet te zullen vervullen Waar de gemeenteraad vertegenwoordigd moet worden zal hg optreden maar da leiding van het beheer zal hy geheel overlaten aan den eersten vice burgemeester den heer Loeger Da heer Neumayer moest schriftelyk verklaren zich niet te tchareu aan de radicale zgde der Duitsche Nationatiatische party en hg deed zulks Iu Italië is het Parlement reeds eenige dagen aan het verj aderen maar dusver had er uints belangrijks plaats Men wachtte op het groote debat over de Afrikaanache qnastie en dit debat was op 5 Mei bepaald De houding van bet nieuwe ministerie was tot nog toe wat de Afrikaanscbe zaken betreft zoo raadselachtig mogelyk Men wist niets van de positieve plannen ea voornemens der Regeering t Kan zyn dat zy uu het volle licht daarover Kal laten opgaan Maar óók niet oumogelyk is dat Rudini zelf zicb nog geen vaste gedragslyn beeft afgebakend en op zien komen npeelt Indien bet gerucht waarheid bevat dat Adrigat ontzet is door Baldiasera s troepen dan zullen de afgevaardigden in den vrengderoes over deze overwinning bet den premier wellicht niet al te moeilgk maken Adrigat dat door majoor Prestinari tegeu de Abbessynierj verdedigd werd was indertyd het hoofdkwartier van generaal Baratieri waar hy de troepen geconcentreerd beeft die met bet bekende treurige gevolg negus Menelik op 30 Maart nit zyn positie moesten verdryveu Toen de generaal vertrok tiet hy te Adrigateen garnizooo achter van 1500 man niet wiezich na de nederlaag vad Adoca een aantalvluchtelingen vereenigden De bezetting groeidedaardoor aan tot S500 man Zy waa voorden tgd van twee maanden voorzien van levensmiddelen en beschikte over voldoendeammunitie en vuurwapenen Aan ontkomenwas echter geen denken want Ras Maugascialag met eeo 40 000 man voor de vesting enbad eiken uitweg afgesneden Tot een overgave bg gebrek aan levensvoorraad zuu betdus vroeg of laat moeten komen indien Baldissera het garnizoen niet ontzetth Ën thanszou dit geschied zyn generaal Heusch moetaan bet hoofd van zgn troepen Adrigat zgnbinnengerukt Wachten we af of het gerucht waar blgkt Den vorigen dag dat was Maandag stond Baldi erra met zgn leger op drie kwartier afstanda van de vesting en werd naar Rome getelegrafeeri dat Ras Mangascia de atad geheel iu zgn macht had Vreemd is betjdaarom dat van geeu strijd melding wordt ge maakt teozg men moet aannemen dat de Abbesaynitirs kalm hebban toegezien uit bun atelltngea hoe de Italianen de stad binnentrokken In de voorpostengevechten die reeda vroeger plaats hadden zjjn de Italiapen niet ongelukkig geweest In een bergpas werden ze door een afdeeling van Ras Sebat aangevallen maar deze moest afdeinzen met 6 dooden en vele gewonden De Kamerzitting op gisteren ving aan met een uiteenzetting van den fiosncieelen toestand door minister Colombo Het loopende dienstjaar wgst een definitief tekort aao van 1 137 713 lire maar de raming der ontvangateu is zoo voorzichtig geweest dat men mag hopen dat het deficit zal verdwynen In allen gevalle zal het gemakkelyk zyn er in te voorzien wanneer het verbeterde bsgrootingaontwerp zat sijn ingediend Tot November moet men due wachten daa komt de regeering met definitieve voorstellen die het evenwicht zul len ve zekeren Toen Colombo gecjindigd had die dopr vele leden werd gelnk gewenscbt begon bet Afrikaanache debat Maar er was nog weïnig belangstelling vele afgevaardigden waren niet present Imbriani hield een heftige rede tegen de politiek van het voorgaande kobinetf aa na i ham kwam Del Balie aan het woord die van da regeering eeu varklaring barer gcdragalga weoschte Bovio ondentennde dat vertangen Crispi was onder de afgevaardigden een paar dagen is hg iek geweest Men mag er bfloienwd naar zgn boe hg zgn houding cal rechtvaardigen De door Rudini gepnblieeerde Ctroeoboekenc noemt da Iadépc verpletterend voor den gewezen rate mittister Ër behoort zegt ze moed toe loor de vrienden vau Orispi om nü nog bon afgod te verdedigen RECLAME HOOFDPIJN rDlTghets meren Toor de oogen en dergelijke Terschgnselen zyn zeer dikwijls de gevolgen van verstopping of onvoldoende darmontlastiug Iedereen die gaarne zyne gezondheid wil bewaren behoorde daarom telkens als het noodig woa de gewichtigste taak des lichaams de darmontlasting te bevorderen door het gebruik der Zwitsersohe Pillen van Apotheker KICHAKD BRANDT door tal van professoren en doctoren beproefd en aanbevolen Hare werking ia zeker aangenaam onschadelijk en daarby zyn zg uiterst goedkoop Niet anders te verkrijgen dan in doos jes k 70 Cents in do Apotheken Hoofddepót F E vi SANTEN KÜLFF HoUirdam OVERHEMDEN FROWÏS BOORDEN en MANCHETTEN A van OS A Kleiweg K 73 37ii GOUDA Beurs van Ainstenlain glotlirs 6 MEI Vorkr N OBai iNU Cart Ned W S l A dito dito dito 3 lOliy dito dito dito S SU HoüQAE Obl Goudl 1881 88 ITILIE loiohrijring 1862 81 B 781 Omtzne Obl inpapio 1868 4 V dito in zilver 1868 6 4 ll PoarxiOAl Oblig met coupon 3 dito ticket S 24 ReiuNu Ubl Biunenl 189t 4 eil itdltoOeooui 1890 4 7V ditobij Rolh l389 4 98 l dito by Hope 1889 91 4 S8 Vi dito in goud loon 1888 6 81 dilo dito dito 1884 i 103 Svinja Perpel ohuld 1881 4 O ToaasiJ iepr Ooov leen 1890 4 Geo loening Berie D 81 Geo leoniufï eerie C 81 ZuiB Ara Hap obl 1892 B IU Manco OW Buit Sch 1890 6 94 Vbhizusl Obl 4 oubop 1881 42 AHSTaaui H Ühligatiee 18 6 8 9 iRoTTlaniM aiod leen 1894 7 i Nan N Aft Hacdel v aaud 45 Arendsb Tab Mjj Oertihcalen 660 DenMaatsoliappij dito 680 Arnh Hypotheekb paodbr 4 iOOV Ottlt Mij der Vorstenl nand 62 ör Hynolhoekb paudbr S 100 Nadorlandache l ank aaud 200 Ned llnndelmaa h dilo 144V N W k Fan Hyp b pandbr 6 S6V Roti Hypotheekb pandbr SV IO6I 1 Utr Hypotheekb dilo S 100 üo TBi a Oo l Hong bankiuind 137 Bost HypotUookbankpaudb 4Vi Ahkeika Ëquit hypoth pandb 6 Maiw L G Pr Lieu cert 6 Nra HoU IJ 8poor Mij aand 1101 Mij lot Eipl v 81 8pw aand 98 Ned Ind Spoorwegm aand 197 Ned Zuid Afrik Spm aaud 6 1661 dito dito dito 1891 dito 6 lOli iTiLll Spoorwl 188J 89 A ffiobl S iVL Bsy 78V 101 Zuid Ital Sp mij A H obl S 631 PoUn Warschau Weenen aaud 4 U7 ftnsL Gr EuM Spw Mij obl 4 8V Baltiaehe dito aaud 3 Faslowa dito aand 6 771 Iwang üombr dito aand S 1011 Kurak Ch Azoir 8p kap obl 4 101 dito dito oblig 4 99 Sp Mijobl 6 99 Ohio North W pr Cv aand dito dilo Win 8t Peter obl 7 186 Denver li Bio Gr Spm eert v i 13 niinoii Central obl iu goud 4 lOS Louiav il NuhvilleCert v aand 60 Mexico N 8pw Mi lehyp o 6 Uu ICanaa v 4pct pref aand 18l N York Ontario k We t aand 14 dito Penn Ohio oblig 6 107 Oregou Calif Ie hyp in goud 6 79 31 Paul Miuu fc Manit obl 7 106 L n Pac HoofdBjn oblig 6 dito dilo Line Col Ie hyp O 6 CiSani Can 8oulb Corl v aand 60 Vm O Rallw ltNav loh d e O 14 Amilerd Omi lous Mij aand 193 Rolterd Tram veg Maata aand 2001 Nio Stad Amsterdam loud 8 107 Stad Uolterdam aand 8 107 HïLOH Stad Aotwerpenl887 2 103 lOS Siad Brussel 1886 2 103 HoNO Iheiss ReguUr Gosellsch 4 117 OosTaNK Slaatsleening 1860 6 123 K K Oost B Cr 1880 3 1717 ilktat Stad Madrid 8 1868 36 i 37 Nii Ver Bei Hyp 8pobl eert 11 i 351 Staats loteriJ 6e Klasse Trekking an Donderdag 7 Mei 1896 No 14368 14800 en 1640 ieder ƒ 1000 No 6314 7479 11686 16680 17401 en 30649 ieder 400 No 10136 SOO No 6906 7107 7193 78 11637 17789 en 20108 ieder 100 Prijzen van 70 1 2801 6614 6686 11191 18999 16335 18694 3 066 5704 8696 11433 14131 16978 i 8S6 37 8988 6787 8863 11966 14379 16861 18863 64 8088 818 8884 11078 14434 16366 19001 176 3143 6893 9018 18087 14900 16478 19087 440 3164 6909 9182 12038 14647 16609 19030 666 3803 7008 9398 19206 14663 16638 19047 649 3430 7143 9689 18817 14686 16569 19240 764 3847 7224 9645 12476 14698 16609 19 61 806 3896 7873 9976 18609 14V04 16988 19383 898 3989 7976 9983 19694 14942 17 67 1968 866 4123 7462 10061 12766 14993 17818 19609 873 4818 7538 10128 18771 ISOll 17682 19658 S83 4935 7669 10174 12804 15116 17590 lg 44 904 4376 7660 10229 13072 15214 17860 80034 1858 4689 7672 L0405 18149 15877 17918 20811 1368 4691 7676 10463 13154 16394 17978 80330 1563 4736 769310610 13847 16608 18068 20897 1781 4875 7863 10643 13369 nHO 18069 80438 1928 6116 7917 10763 H44S 16690 18888 80677 1968 6178 8895 11089 13488 16706 18377 20609 8299 5211 8300 11118 13693 16761 18489 80697 2386 6979 8429 11153 13710 15 91 18489 80969 8604 5348 8624 11198 13895 16818 18573 0 a6 8716 5647 8632 11858 13938 MARRTBEHICHTEN OOUda 7 Mei 1896 Granen met weinig aanroer Voor de meeste artikelen is du slemming vast Tame Zeeuwsoha 6 0 a 6 90 Minders dito 6 95 a 6 110 Afwijkende 5 40 i 5 90 Polder 5 40 i 6 Eegga Zeeuwsoho 4 10 a 4 60 Polder f 8 70 il 3 90 Buitenlandsche per 70 k 3 60 a 3 80 Gerst Winter 3 40 i 4 Zomer 3 30 a 8 80 Chevallier 4 60 i f 6 Haver per heel 9 60 J 3 20 per 100 kilo 6 80 a 6 30 Hennepzaad lulandsob 7 7 86 Builenlaudiche 6 60 i f 6 75 Kanariezaad 6 4 7 60 Koolzaad i Brwton Kookerwlen ii Niel kokende f a BuilenUndsoba voererwlcn per 80 Kilo ü Boonen Bruiee boenen 10 60 i 11 86 Wille boonen i Duivenboonen 6 70 6 Paardenboouen 4 50 è 4 90 Mais per 100 Kilo Bonte Amorikaansohe f 4 30 i 4 60 CinqUsnline ƒ 6 7B a 6 26 Foianian 4 60 s 6 VEEMAaKT Melkvee red aanvoer baodel en prijzen matifi Vette varkens red aanvoer bande matig 16 1 18 et per halt KO Biggen voor Engeland redsl aanvoer handel maiig 16 4 15 el per half KG Magere biggen goede aanvoer bsedel mstig 0 60 a 0 90 per week Weisohapen red aanroer bsudel flauw 14 84 Lammeren goedu unnroer hendel vlug ƒ 6Ü 19 Nuchtere kalven goede saevoer handel vlug 6 1 8 Fokkulveren 8 ü 17 Aangevoerd 120 partijen kaas Handel matig Ie nual 21 a 23 2e qual 17 a 20 Zwaardere Noord Hol landscho 18 1 22 Boter goede aanvoer handel matig Goeboler 0 S6 i 0 95 Weibolrr 0 70 i 0 80 p Kilo Aanslasedfl Woensdag marktdag BurgerlUkan Stand QïiBOBEN 4 Mei Johanna Maria oudere J de Jong en E J de Bruin 6 Hendrikus onders H Vizee en H Brandwyk OVERLEDEN 5 Mei P de Pater 11 m J P Boot 22 j 0 J Boer boiivr van A B Faay 33 j GEHUWD 6 Mei J de Brnijn en C van Hofwrgen Q Q Bik en J Lenstra A van Leeuwen en T C Krnijsbeer KeeuwUk GEBOREN Willem oudere D Schouten en M Kort Jacob ouders J van der Star en A Verhoef OVERLEDEN H van der Nat 4 j GEHUWD A Vergeer en J A Boskamp ZsTenboiien GEBOREN Arte ouders A Oosthoek en W van Vliet GEHUWD J Scbram en M M van dar Gaag 0 V d Ham en A A Bos A de Jong en P Hol ADVERTENTIEN Bevallen tod een Dochter E M A VIN CATZ Thim Oouda 6 Mei 1896 Onzen bartelyken dank voor de vele bewyzoD van vriendschap en sympathie vóór ons vertrek ondervonden ei onze besle heilwenschen bieden wij bg deze nogmaals aan ook aan de kennissen aan wie wg geen bezoek konden brengen T 6 G VALETTE en Funilie