Goudsche Courant, vrijdag 8 mei 1896

Zaterdag O Mei J896 35ste Jaargang Nó 6963 fiouDSCHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uitr onderingvan Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg eh k 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd T g 3j£IEDAMMEB GENEVEE Merk s NiaHTCAP Verkrijgbaar bij M PEETERS Jz N B Al bewijs van eohlheid is caoliet en kurk ateoda yoorsion van den naam der Firma P HOPPE Diuk iBu A UllI Ki Zoon De Hoer en Meironw L D KEUa V D Berg betuigen bannen welgemeenden dank voor de vele bewyzen Tan belangstelling die zy dezer dagen mochten ondervinden Wegene hnweljjli ran de tegenwoordige wordt eene FLINKS DIENSTBODE tegen hall JUNI P G Adres TURPMABKT H G6 Hoofdprijs soo OOO Hark KUUieueiici y boorden geluk de liao l Ju Seera üïtnoodig ing tot deelneming in de Kansen nu door de don Staat Hainbiirg gewaarborgde groote Oelcllotor wBorin zeker to Mlllloeii 746 990 Mark prijzen a 5000 M 100 prijzen a 3000 M 206 prijzen a 2000 M 782 prijzen il 1000 M 1348prijion 400 M 42 prijzen a 300 M 188 prijz 11200 100 M 3B327 prijzen a löB M 8961 pr a 134 104 lOOM B249prijz i 1 45 21M totaal 68 S40 prijzen 1 prijs S prijzeu 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs gewonnen moeten worden De prijjen lan deze voel voordeel biedende Goldlülorij die volgens bet plno lcolit 112 000 loloii bevat sgn de volgende De hoog lo prijs i evonluael 500 000 Marlt Vremie ran SOO OOO M Iprüs aOO OOOM i 100 100 M a 75 OOI M 70 000 M i 66 000 M a 60 000 M a 66 000 M prijzen a O OOn M 1 prijs il 40 000 M prijzen a 20 000 M 21 prÜMD a 10 000 M u en worden deze in eenigo maanden in 7 klas sen uitgeloot Do Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagtMark 50 000 stijgt in de 2e kl tol 66 000 M in de 3o lol 60 000 M m do 4e tol 65 000 M in de 66 tot 70 000 M in de etot 76 000 M m da 7e toi 200 000 M enmet de promio van 300 000 M vent tot 500 000 Irfark Voor de eerste prijslrekking die ofliciool is vastgesteld kost een geheel origineel lol sleobta Oald 3 50 een halt origineel lot sleohts Gulll 175 een kwart origineel lot slfohts Gald 0 80 edero deelnemer in ite lolerg ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats gehad hebbende trekking de olfioiffle trukkingilijst Trekkingspinn voorzien an hol Wapen van den Slaat die de prijs van de loten en de vordeeling de prijzen over do 1 klassen aangoelt verzend Ik op aanvrage gratis Do uitbetaling on verzonding van de prijzen Kesohiedt dooimij direct on prompt aan do winners on onilor de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig Wtw por postwissol opgeven Men wende zioh dus mot de aanvraag om toezending vnn loten voor de poedig plaazs hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot f iWBf met vertrouwen lot Samuel Hcckschorsenr Bankier en WlMolkauloor in HAMBUU Duitsclilnnd Hotel HET SPIJKEU BF EK bij Mjmegen PiSiPRlJS ïöi MEI zeer billijk f Lijders aan Oaaw ot Haairworm drooge tochtige Schabbendauwworm en het met deze kwaal gepaard gaande loo ondragelijk lastige fjeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bg hen die door niemand genezen konden worden door Êtr Uebra i VlecMeuÊod OnaehadeHtk Oebruik Vttwendlg Prjjs zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per poatwissel ook postzegel waarop toezending Tolgt trj van port en inkomende rechten Verkrijgbaar bij de St Marten Drogerie i5 9 Dnit chland CJeen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de grgze haren binnen enkele dagen terdwjjnen maakt het haar glanzend en zachtl belet het uitvallen en neemt de pelletjes J W weg Eischt op den hals van den Eaoon London niposÉ Verkrögbaar in Jaoons van J 50 ƒ 0 85 bü r C iïWfabr de Papiermolen te ïouda Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEVYARIÏVIG HoUandsche uitgave met 27 alb Prgs 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelflke gevolgen van deze ondeugd Ifldt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarlöks duizend van een zekeren dood Te verkrijgen bfl hetVerlags Magazin te Iieipzig Neumarkt 3i franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland 6000 Stuks iit de fftUitte maiaft eens der e e r 1 1 e liBiteaUodaeha fabriekea orer geBomeDu soogeHtamde Leger Paarden Dekens moi U n tegen den apotpriji Tan fl 2 7B l ii HtUK worden aitvtrkooht Dtia dikkl oiislijlbafe dskeni zijn zo wurm hr ie 8 ca 140X190 om froot dui het ji hce j panrd bedekkend met wol epge ii i tiil en 3 hrecli straepea oortH een Uli int partij witte wolleneSlaap Dekens groot UOXl I i iia zeer kleine iléobts door raklut beiiiLTk ire fouten lo het weefsel aaBgeboden ad fl 3 S0 perituk Kuiten tnden ict dubbele WV Ualdelijk feMhrarrn bi sielUniren wordm MO laag de Toarrud timki t n loeaeBdlnK Tan het bedrsc lon pronr aU ireroei l B Huj wItE ® Maastricht G oie staat 81 S to oaarxTo O O tcLienst i ESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht II r DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTaECHT des morgens ongeveer ten steven en dea namiddags ongeveer ten vlei uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope relagelegenheM voor Paaaagierê naar UTBECHT en tnsscheugelegen plaatsen Kantoor Xieuwe yeerslal De l ent II J MOEUBEEK lOHlElITLEESCEESOOD U EOSIIBEEIIEEL T oa flOTTERDAMSCHE BROODFABRIEK VLEEaCHBBOOD per 100 K G 18 50 K G 9 50 25 KG 5 25 5 K G 1 15 1 K G 24 Ct BOESDEltMEEL per 100 K G ƒ 17 50 K G 25 K G 5 Alleen verkrijgbaar bij JAC WOUDEITBEIIG MAKKX A 103 GOUDA p MONSTERS op aanvrage gratis en franco AMERSFOORT AKER3P00BTS0HB MACHINALE Sloom Brood en Beschuitrabriek stoom Automatische ffalsen Meelfabriek 1 Tarwebrood met Krenten wordt van puike Booiten larwe prima krenten en rozijnen geiraakt is hierdoor zeer amakeltjli en gezond blijft zeor lang versoli ia zoor ifoedkoop en perkrljgbaar In langen en ronden vloervorm in ituks van 5 ct 10 ct 15 ot 20 ct 30 ct 40 ot 50 ct en in speciale plaatI vormen in atuka van 3 Ct 5 Ot 10 Ct Gewoon Blankbrood ia nla Tarwebrood rael Krenten maar zoniler prime kronen en rozijnen en verkrijgbaar in stuks van 8 Ot 12 Ot 16 Ct 0 I ot 24 Ct Voerbrood wordt grootendocls van do buste en kracbligste soorten roggo en vorder I van srtikjoa tarwe zaden en andere zuiroro bostanddeelen jetabrlceorit ia hierdoor een I zeor voedzaam gezond en smakelijk voor en zeer goedkoop verkrijgbaar IVj Kg I 1 ot 3 Kg M ot Dsae gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd 1 Geraspte Broodjes van 2 j ot worden van do fljnite soorten larwe gemaakt en zijn hierdoor overheerlijk van smaak 1 Prima Ongebuild Roggemeel wordt van de Hjnsle en smnkolijkslo soorten rogge gemalen en is verkrijgbaar In Vs Kg pakjes van 6 ct Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépóthouders welke te herkenrien zijn aan de dépotborden en de wa I gens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINU Eenige dèpóthouder te Gouda J L LEEPÏ ANG Door geheel Nederland dépöthouders gevraagd t g o flinke provisie en franco vrachten der voile en ledigo kisten Aan Zeniiwliidfrs en Zeiuivvzwakkeii I Thans is de 25o oplage versohenen van het boek D8 Ze Beproetd en aanbevolen door de hoeren Prof Ur Meriniére ïarij Prengruber Dujardin Baumetz Parijs I BOUChOt Parijs Qeh Rath Dr Schering Kios Gez Raih Dr Cyurkowech ky Weenen uuwzlekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Hot doel van dit werkje i kennis te verspreiden omtrenl len aard der zonuwzwakte hare oorzaken en gevolgen ondorrieht te geven en genezing lo vinden Hot handelt over hel bekend worden van do Physiologisohe ontdekking hoe op do eenvoudigst denkbare wijze op ons zeBuwgeelel kan gewerkt worden en wel mei een succes dal zoowel een groot aantal uitstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Hel wordt derhalve aan ieder die aan ziekolijken kv Weenen zenuwtoestandof Zoogenaamde zenuwaohtlgheld nnnmslafarl Dr Jeohl Weenen lijdt welke zich kenmerkt door habitueele hOOtdpijn mi oK at sthiesl U graiae congestie roote gevoeligheid opgewonChef Iris Dr Darsës P vós denheid Slapeloosheid algemeene liohameUike Ché as DrFrestier Aken onrust on onaangenaam gevoe verder aan zieken Dstricsart I r QroBsmann die door Beroerte set fle 3 S ohlinVen niu daar van lijd i loome le san irerlarammgen BPraak Districtsarts Dr Busbach Zirk verlies of moeielljk Spreken Styf held in de geKrankarts Dr Stolngreber wriohteu en voortdurende pUu m öezelve parOharenion 1 tioele zwakte toestanden zwakte va geheugen Consul Ur v A oheübaoh Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige Corfu hulp inriepen en door do bekende hulpmidilelen als Dr med Corrazza Venetië onthoudings en koudwaterkuren inwr vingen Aneeville Parijs eleotriseeren galvaniseeren damp modder oi Lavabre Parijs zee baden geéne genezing ofbetermgverkregen WlUe jTaufkirchen Cabinet Arcaohon Fortget Lonzao GuilloneaU Bordeaux I batUt Bordeaux Bbugavel U Verrière L Hirsohfeld Weenen Iiieber Innsbruck Hammer Plauen Weiner Weenen Aust Broclou Matuschlechner Brixn eindelijk sanalle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden bobben wegen veisohijnselon van voortdurend angstgevoel beneveldhsid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dulreligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot do bovoDgenoomde oathegorién van zenUWlijderSbehooren zoomode a n bleek ZUOhtige en daardoor tol zwakte vervallend jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestolijken arbeid verrichten on die d reactie dor geoatelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zioh in het bedt van botongenoorad boekje te sleljen dal franco en kosteloos t veikrljgeo is te Amsterdam M OLÉBAN Co Hodigeweg 43 Rotterdam ï E vm SANTEN KOl FP Korte Uootdalee 1 DtreOht LOBRÏ it POBTON Oudegracht b d Gaardbrng 1 il GOUDA 8 Mei 18y i De by het 2a reg inf beuoeiudn kapitein N D de Ridder komt to VHertogeüboscb iu garDizoeu Beroppen bg de Ned HerïOrrnde Kerk te Saineréu dt F F J vao de PUsscbo te Gouderak Oistereu alaagde te a Oravenfaage voor hel exameo laj er oderwyi o n Mej J Nï A Scbal te SehoooboTen OidterenavoQd werd te Stolwgk uit eeiio Moot bet lyk opgevi ht an de 17 i irige A S Zy scbyol bji het acbeppeii Jau eco emmer water tö wateir geraakt te z n Maandag a s dea avoods tB G uur zal de heer B J Hulshof burgemeester vao Didam te Üudewater Ïd bet ilolel Koniugs een lezing houden o er dea Boerenbond Volgens de tt r visie liggeode rekoiiing eu erantwoordiDg van den Polder Hotiaard tt BaR trecht over 895 bedragen de urtvatTgsteii t 479 23 eu da uitgavi o f 181 02 derhalve een batig anido vau f 810 21 Vo gens de ter Msie li fgendo rekening oi leiautwoording van den Polder Klein Koij cvaiirt tft ÜHii trecbt o er 181 5 bedrag o di out aug8ten f 356 67 en de uitgaven f 850 4Ü4 derbal e veu biuig saldo van f O 27 BfBckhaut vcrmaürde Cimver ation Iifïi cou ficrt dit jaar zijn lOi jarig bostenii lïy het depaitement van kolooiën is bel volgende telegram au den jjouverneurgem raal van N derl Indië nnder dagteekening van giBtereu oniTiingeii Aan buonl van Ir Ms tloUieljoviuntiiig Sumbawa ia e n granaat gcsiirongen waiirdooi een matroos gedood eu oeo gewond is Naar He Uab i met leedwezen rerneemt zat de beer Tak van Poortvliet ten gevolge van een keelaaadoeniug in de eerste weken aan de kiesrecht debatten nii t kunnen deelnemen Wji hopen van harte dat ijn ongesteldUfid vau dien aard i8 dut wi het herstel FEUILLETON 118 Wel jft dat zou niet kwnad zijn nnt voorddede cumioilinris Ik heli dnar juist nog eena over dezaak n gedacht en mij dunkt dat de doos op weguasr liet kasteel van de kar gestolen moot zijn Ik kan de zaak niets anders uitleggen Gij moet weten myaheor dat er zioh in den omtrek vau Danestiolütwee of drie verdachte personen ophouden zij lijuouder en sterker dan had Ais wn hunuer ia debuu rt van de knr is geweest dan Is het rnadsol opgelost en in dat geval ou het uitloven vau oenebelooniug u de doos terug kuntiea hczorgGD Wses dan zoo goed om dit te doeo afkondigen Spaar geene moeite geen tyd goeno onkosten gij zult good betaald worden Zeer goed mgnbeer Hoeveel zullen wij hepaleuF V f pond tien poodF Loof duizend pond uit Manheer riep de commissaris uit terwijl hijvin verbazing een paar tred achteruit deed Duizend pqpd voor dengene die do doos on getchonden tirug besorgt vervolgde de heer I ydney even bedaard alsof hij van duizend stuivers sprnk Duizend pood herhaalde de commissaris verbaasd over de aanzienlyké som De doos moet veel aard en gij zeer rgk zijn myneer om zulk esn vuu duu uud miui8ter spoedig kuuueu melden De bewoners der Valksoburgerstraal ea omliggende grachtjes te Amsterdam deuken nog altgd aan het scUoone sacces deze huart ti D deel gevallen bü d ApriUfeeaten in 1887 Zij wenscbeo ook by de naderende iuhnldigiugateesten niets onbeproefd te Uton om vunr huu gehechtheid aan het huis van Oranje uitdrukking te geven Ëen comité i i Ibansi reeda geTormd met een dagelgkscb bestuur Eeu dreumes van 7 of 8 jaren vei cheea gisteren iu Den Haa voor den kantotttechter omdat hij met steenen had geworpen unar op een dak vittende duiven Er werd 50 ets boete gevorderd Heb je nog wat te zeggen vroeg de kantonrechter Ja mebeer ik heb de oeiiten by me jkigemeeii gelach De minister van binnoDlandacbe zaken brengt ter k unis van belanghebbenden dat met 1 Septemljer of vroeger te vervullen ia de betrekking van directiice der rykokweekschool voor onderwy ere 9eD te Apeldoorn Jaarwedde f 3000 ben vena het fj snot van vrye woning of f 200 schndelonsetening wegens bet gemia van dat genot Zij die roor beD eming iu deze betrekkingin aanmerking wensclieu te komen gelievenzich vóór 24 de er met overleggiug harer akten van bekwaamheid tot bet ge en van ondorwiJH ann to nicldeu by don achoolopziener inhet d strict Ai uhem te Arnhem Slet Men meldt uit Den Haag De schuttersraad voorgezeten door de i kolouel commandant der pchiittery jhr Uaud deed gistermiddag ten 12 ure met open deuren in hot Itikaal aan de Iroote Markt nitsprtiük n de aak van O Dnljve tein sohutter by dfi Ie eotnpagnio vealing artiUerie Üp de tribune waar vier gewapende Bcnutters hadden post gevat bevond zich eon toehoorder De gediiagfle was niet verschonen Lht de voorlezing van het breed gemotiveerd vnnnii welke geaebit dde door deu luitenanl kwartierineester bleek dat den gfdaagde 5 feiten waren ten laste gelegd t w i lo te laat komen b j de oefening 2o uiet iu behoorlijk tenue verschijnen nl met klompen aan te paard de borst met een drietal nagumualite medniHea en kruisen bezet Jio bet niet opvolgen der bevelen en o den grond vallen waardoor zgn kleeding met mest bemnxril is 4o het geven van ongepa 4to ant prijs Uit te loven De doos lieaft groote waarde voor den eigenaar Üezo ziil deaf prijs betalen niet ik Kon tionde van die som zon voldoaiide tijn om oen dozijn dergolijko doozen wat ook do inhoud moge zijn door die verdachte lui wtlko hier rondzwerven en die bijna niots anders doen dan stroopen en smokkelen nan het liohi te doen komen Kn vervolgde de heer Lydnty daar gij ma üvon de opmerking hebt gemaakt dat ik hier vreemdben is het misse iüu good dat gij weet dat ik u waarborgen kan geven ten bewiJM dat men den prijs dien ik uitloif eerlijk zid ontvangen Met deze laatste woorden keerde hij zioh om en ging heen De hoor oomnüssoris Bont itonrdo hem UB en kon niet van zyno verbazing boko jea k heb jan don beginne af aan gezegd dathot eere zonderlingo geschiedenis is dacht hij hijzich zelven Duidend pondi Wut kan die doos in s hemels naam bevatten P Du heer Lydney verwijdordo zicli met laagzame schreden bij icheen in gepeins verzonkoo Al zgno vorige gevolgtrokkingen vielen in duigen nadat tie commissaris hem verzekerd had dat zyoe doos niet op bet kasteel bane was hij begon te donken dut hij Lord Dane ten onrechte beschuldigd had on hij knnm met don commissaris tot het besluit dat de doos op weg naar het kasteel vau de kar nas gestolen Als dat t o was dan moest ongetwijfeld een zeker persoon en wet Sbnd getuige vnn den diefstal geweest zijn William Lyilney handelde veelal volgt ns de Insprauk van het oogenbliki ia zijn ongeduld om do doos terug woorden eu bet weigeren ts doen wat hem golM weid 5o het zioh te vroeg verwyderen st90der daartoe order bekomen te hebben Voorts wordt vermeld de mededeeiing van bek dat by schoenou van de cooperatÏQvo broodbakkory gekregen had en die atleeu in ÏD dienst dor bakkerij mocht dragon Ten aanzien van het dragen der klonipfo wordt iu het vonnis o a overwogen dat veeleer aan uniforme kleeding uniform ue beteokeuis nio t worden gehecht van geiyke oilrnsting en de Rohuttera dus de oefeningen Qioeten bywonen met geiyk schoeisel waaronder moet worden verrttaao zoodanig scboeiael het welk algemeen en ook bij ile oefeuitig u in den wapenhandel te dragen gebrmkeiyk i Voorti wordt aaogeuomen dat boveiidieu de leden der schuttery van welken rang ook In alled wat den dienst betreft aan hunne meer deren ullen göhoor nmen Uit de goheale botidtng van den gedaagde gedurende de oofeDÏng uit zyn antwoord dat hy als protest aldus naar de schuttery is gegaan en hy ni t Zal rusten zoolang de schutterij niet ii opgeheven in verband met het feit dat hg even voor het oogenbük dat by ziek by den troep aanmeldde schoenen aan bsd en uitsluiteud voor de oefening klompen heeft aangedaan waarop hy zelf verklaarde niet te knnorn marchecron trekt de raad het gevolg dat but keuueiyk zyii doel was om de oefeniogeu fgilfi niet onmogeiyk te maken dan toch in de war tfi sturen Door alzoo te versobyneOjKegt het vonnis heeft hij i h aan p ichtvt rzuini eu rergryp t gou de uudergeschiktbeid chuldig gemaakt Met ontslag van reclitavorvoigiug vin het eerste feit werd hy aan ds overige 4 handelingen Kcbiildig verklaard en voor ieder dkzer veroordeeld in oen geldboete van f 15 te xamen f ÜO wuarby nog komen de koHen ad f 5 50 by wanbetiiling met provposlarrest te verhalfu Reeds van half elf af toen de buitendrïnren vaa het lokaal van den acbnitorsraad geopend werden en de lugAugen door eep schu töriwacht ËU politie onder betel van èan i ispecteur hozet werdfo tot lang na de uitspraatt sto iden groepi ii nieuwsgierigen voor het gebouw op du Iroote Markt Kr viel echter niets voür Volgens de Kampioen heeft Koning Willem in indertijd wielgereden De commissie voor do ge cbiedems van het rgwiel ter gel enbeid van bet bloem ncorao by Hmrlem vond op do zolders van het paleis te Hoe tdyk en onde drai iue die zy verzocht t mogen te vinden deed hij dit ook nii weder eu hij besloot om Shad dadelijk te gaan opzoeken on hem nogmaals in verhoor to nemen Jongeliotr Shml was misscliien aehter het geheim on hij wu zich door orn at to sluwen hlik of door een scherp woord kunnen verraden Hg wist niet recht wolke de kortste weg nnar do hul was ilio Grootje Dean bewoonde liij meende lich te heriuneren dat het huisje aan den uitersten grons van het bosch lag en bij maakte daaruit op dat het niet ver van do woi ing van Wilfred Luster kon zijn Hij stapte dus mot snelle schreden in het sterronlioht van don zomoravond voorwaarts tot dat hy het huisje von Wilfred bereikt bad Ik geloof dat ik nu verder langs jnft rouw Bordillton had moeten gnan on eerst den volgendun hoek van den eg had moeten omslaan sprak hijbij zioh leiven terwijl liij oen oogenbük stil stond Als ik eens bij liüstor aanging om naar den weg to vragen P ilij opende de deur eit stapto juist het kleine voorportaal binnon foon er iets voorviel dat hem ten hoogste verbaasde De deur werd zachtjes opon gedaan en eene tange vrouw viel op hem aan en dunde hem in den donkeren gang Hel was niemand andera dan 8ally Zij hield hom etevig vast en Huistorde hem toe God zij geloofd dat gij nog niet weg zijt Hot Zftl II ditmaal niet helpen of gij u boos maakt n tracht te ontsnappen I Ik heb u in mijne armengedragen toen gij o n klein kind waart mijnheer Wilfred on ik weel wat goed on wat kwaad is ikheb hooren fluïsteron dal de opzichters van nachtde wacht zullen houden en or zal zoo waar al ik gebruiken Het antwoord der Usgontes was weigerend omdat Koning Willem IH zelf daarop gereden bad In de infanteriekazerns van bet 58flte regiment te Palermo heeft zioh oenigs dagen geleden een geval van ioanbordioatie voorgedaan zooals oog zelden io de militaire wereld ia vertoond De soldaat Fagiaoli bad ziob s morgena ziek gemeld en was in bed blyren liggen terwyi de ander soldaten uitrukten Eenige tyd later kwam een ooderoffioter binnen die dan soldaat gelastte op te staan en corvee te aoen De soldaat weigerde echter ook toen een tweede sergeant hem tot gehoorzaamheid maande Toen beiden waren vertrokken stond Faginoli op en begon een brief te scbryven aan den burgeineeater van Palermo wieu hy zooals later bleek zyn misdadige bedoelingen daarna door hem ten uitvoer gebracht uitetniette De onderofficier dia hem het eerst gelast bad op te taan waa inmiddels weer bionengekomoD en commandeerde hem nog eens voor epn oorvee Nu nam de soldaat een geweer l gde op den onderotHcier aan en schoot af De kogel raakte even de mnta van den onderofficier die heelhuids wist te ontkomen Hierop deed de totdaat da deur van binnen dicht en weigerde halsstarrig aan bet bevel van een luitenant om de eur te openen te gehoorzamen Integendeel by schoot meermalen door de deur zouder evenwel een dar buitenatanndeo ta treffen tfadat men op z chte wyze alles had geprobeerd om den veerspanoigen soldaat tot inkeer te brengen liet de tniteoanl door het raam van de chambree op hem aohietao Nadat vier schoten op hem waren gelost viel Fagi noli op den j roud Nog levend werd hy naar het hospitaal gebracht waar hy echter hardnekkig weigerde eenige verklaring ran zyn daden te ge2eo Nog twee personen Smiti en Restiaux lün te Urusael sangehoaden onder verdenking vac medeplichtigheid aan den moord op barones Herry on den diefstal van papieren van waarde in haar huia lo Eisene Ixelles Tegen Courtois is een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd Oourtoia heeft bekend heler en verkooper van de papieren te zgn gewseaf maar loochent alle medeplichtighud aan den noord Ken medewerker van het Hbl c beeft een onderhoud gehad met een ambtenaar van het bmnenlaadsch bestuur in Indië die tbaus in Nederland is Onder anderen werd door hem gevraigd lüuf weder bloed ïergoten worden als er slronpor i betrapt worden Hg zult dus niet uitgaan mgnheeri Gij vermoordt uwe vrouw want zy begint lont to ruiken Ik heb haar daar juist verzekerd dat gij in den keuken voor den hnard uwe pijp zit te rooken Kom binnen moester en liiat mij do dour toogreuUülen kom bineen Mgne goode vrouw riep hij uil toon lijj sloL los hftd gemaakt ca tot adem wns gekomen voor wieu ziet gij mij aaa Ik ben de heer liydney Is uw meester lo huis Sally viel sprakeloon togen den muur aan Do herr Lydnoy herhaalde zijne vraag Ik ben eene zottiu rlop zij uit terwijl zij de zaak met oen lach poogttt goed te maken Ik wachtte van avond een vriend bier on ik dacht zoo even dnt ik hem voor had Ik hoop dat Kij bet mij niet kwalgk hebt genomen mijnheer Og vraagt of mijn meester te huia is Neon mijnimer ik denk ilat hij uit is gegaan Ik beu in de ziekenkamer hg nagne meesteres geweest en kan hem nergens in huisvinden O hot is nieti Ik kwam hier eigelgk on ute vragen of een van u mg den weg naar Grootje Bean wilde wijzen Is dit de rechte weg Ja mijnheer i regt uil l8 gij de liakerzgdo volgt van hot driehoekige veld dat door het bosoli loopt zuid g binnen weinige minuten op de plaats zijn het ia oen klein laag hutje dat tussohou de boomen vorieholen Hebt en geheel op zich E lf staat Mijnheer voegde zij er eensklaps hg ik vrneg u om versohooning dat ik mg vergist heb en tk hoop dat gg er verder nlot over zult denken of spreken l tfardi VfttolgH