Goudsche Courant, zaterdag 9 mei 1896

5 51 7 11 7 58 8 20 H n 7 69 H n 8 6 H 8 18 6 10 7 S0 8 88 8 47 4 7 4 40 5 81 ë 4 51 u 4 67 H H 6 04 H 4 87 6 10 6 61 DEN HAAS OOUDA i6 S6 6 68 7 09 7 60 6 09 9 07 28 9 36 8 18 8 41 9 49 10 84 10 54 11 10 4 46 6 49 618 74 7 46 8 4 9 45 11 10 Zomerdienst 1896 OOUDA ROTTBRBAM 18 SS ♦ S 50 8 67 18 3 19 81 18 4S n 1 6 1 44 4 8 4 15 UOTTBRDA M 0 O U D A Ulreete Spoorwegverbindingen met GOUDA 1L18 13 13 10 7 47 11 50 1J Ï7 OOÜD A Hagg 6 61 7 20 7 43 8 0 9 19 9 46 10 1111 3618 88 1 86 8 44 3 40 4 04 4 33 6 17 6 187 18 7 58 9 i3 9 68 foorb 6 67 10 17 1 41 4 89 6 18 9 84 5 Zegw8 ll ff 10 88 1 56 4 68 6 S0 9 48 U K 47 1 64 7 14 7 4 8 8 8 64 9 64 11 8 01 10 06 8 ia 10 16 8 86 10 87 9 37 10 18 10 48 11 16 18 18 U 88 1 B7 3 47 4 46 6 J 11 18 40 4 67 11 11 18 4 6 08 11 86 1 03 6 10 10 48 8 06 6 04 6 89 47 10 16 10 64 18 05 11 588 17 3 14 4 08 4 815 16 6 47 6 607 488 58 1 1010 28 iwükKrailveg eo Nootdorp Loidschgndam an Hakandorp U T E C H T 0 O O D 4 Utreoht 6 88 7 60 9 9 38 10 10 88 11 38 12 60 8 08 3 61 Woerden 6 5S 8 11 10 88 11 66 4 16 Uudewater 7 07 8 11 10 81 4 84 Oouda 7 88 8 38 9 34 10 10 10 44 11 10 18 111 88 3 45 4 37 1 10 43 11 80 11 4S 18 46 l OS 1 67 4 17 6 86 6 6S 6 Ï8 7 44 8 11 8 66 9 8810 38 11 46 OOI D A U T EKOH T 7 66 8 09 9 88 lO l 10 67 18 55 8 80 3 17 4 85 6 67 6 66 11 14 1 87 7 10 8 18 11 8S 8 45 3 34 6 17 7 18 I U 8 41 9 54 10 61 11 46 l 7 3 08 3 60 6 07 6 85 7 39 10 17 10 84 10 41 11 07 A1I8TÏKDA M O O ü D A 9 10 4 8 84 8 68 18 10 U ll S 46 8 66 1 O U 1 A A USTS8BAM 8 81 9 68 10 67 18 10 4 11 6 80 7 61 9 87 10 61 1 1 18 6 16 6 50 8 56 Wftt zftl meu Tolgen qw aneniog iu Atjsh nioetea does W y zi tleD laidile het autwoord moeteD doen wnt de generaal V d Poll reeda zeide toen by als idhJo m ook bet ciTi gezafï i Gle Kambiog uitoefende wnt generaal Ciey vao Pittioa reeds in 1886 adviseerde als chuf Tan den staf wat de resident Scberer zeÜH in Januari 1893 onze gecuacentreirde liuge opgeven ternf gaxn naar de kust en ons te Oleb leh positie kiezen t Ook Kota KadJR verlaten Zek r Wat hebben vty Haii KutnUatlja aan een stelling die reeds zoo groot it dattoen er ni t miud ïr den ÖOpoaten heeft oitte zetten Maar zoo iete zal tocb ona prestige iu de oogen dar Atjf erB een gevoeligen knak geven en niet alleen in de oogen dar Atjebers doch ook iu de oogau van alle inlendschejvors eu io den Archipel € Dat zullen wij te boven komen ludieti wy uit Oleb leh waar v q Hoor dw zee gedokt volkoaieB veilig zullen zitten dengenen die om te ua mochten kornet gevoelige klappen koonen toebrengen 7al ons prestige meer verhoogd worden dan thans Alj h overwinuen doet ny nooit Wjj wogen overwinoingeo bebaten hier en daar bet olk laat zich niet teu ondar brengen Het zal steeds blij eti wat het na i c AI men er generaal Van der Ht yden gelaten had € merkte de verslaggeTer op Als generaal van c er Hejjden gebleven was zon vroeg of laat precies t zelfde jabeurd itgn wat nu geschifd is De vrees zaterloeo in doch op den duur wnre dezelfde torstnud van baden geboren Dat is ook door deskundigen meermalen in bet licht gestald Bovendien Atjeh i oorzaak dat ons gebeele leger in Ludië oostrijdvanrdig is Wy hebben iu Atjeb twee gnrniioens eu vier veldhalaljous Ëlk JAar wordt die bezetting door anderen vervangfl dat beteekent feitelijk dat er telkens zieke bataljons afgeloat worden en dit gaat steeds door Trokkcu w ons op Oleh ieh terug dan baddro wy Nlfchts weinig troepen uoodig want tegen onze baotings tornen de Atjehars niet op Edi en Segli hebben ook niet moer bezetting din 150 man Te01 h leh zullen wy dun kunnen toezien opallea wat inen nit wordt gevoerd en van allen rechten heffen Men meldt uit Haarlem Het bericht dat er kans bestond dat de BeicbuilBtoren te Wormer zon blgven Ifstaan omdat de kooper te dezt r fitede niet bekend waa en de kooppenningen niet zouden zijn voldaan mist allen grond De kooper de heer l iiyn alhier herft wel degeiyk betaald au ia Maandag j l mat werklieden van de Brnia Zoilbof ook alhier mot bet nloopen van den toren nangevaugeu Spoedig zal de beroen de toren duH tot byt verlet an bebooren Aan een particulier Bcbrijven van iemand die onlangs naar Zaid Afrika vertrok is het volgende ontleend Het gevat doet zich voor dat een twintig man vttn dr JaineRon a troep en een faar officieren met ons reizen na bun vryifpraak in Engeland Za diinkeu als Tempeliers z zyn beleefd jegens da Hollanders maar ouhebbt iyk tegenover de Duitschers Elk hunner kreeg pl m f 800 meê uit eene collecte die voor iien in Engeland gehouden is Ook hebben we een Eogelschen dominee aan boord Oen eprslen keer ging ik met de anderen by hem ter keik doch toen hy in zyn prefk over dr Jameüoo natunrliik zeida dat hiJ volkomen instemdti met den gee steiyke in de öt VaüU church te Londen die getoigdc W i zullen dforgaau al oioehtau Jameson s troepei niet gelukkig geweest zjja met onz vyanden te ooÜ jrwpr ien en te brengen aan de voeten dfs trooris vao onzen Gudc toen is niet één der Nederlandscha paosagiers meer omler zyn gehoor geweest ondanks zyne nitnoodiging 8 40 8 47 8 64 9 1 9 1C 7 S6 7 26 7 82 7 8 7 46 7 SS B 10 B lfi 6 S6 5 8S 8 S9 6 B7 6 08 U 8 24 6 80 ioi dn Moordruoht Nii UwerV rk üapalla Rottynlsn ilotieriUm lapalla N ieuwwkirk Moord rat lit Üov M 7 1 8 47 7 Zeiiw 7 5S 8 6 Voorli 8 17 9 08 Mttn 8 12 9 18 10 7 luu la 5 85 Oudcw 5 50 oor iei 5 59 lUrwlil 6 18 6 37 8 14 Gniul Am Lurd nn C St Da sirftkc genoemde belden fan Jameson zinspelen in hunne toosten telkene weder op t eanmaal veroveren va i Johannesburg eu Pretoria Daarvonr vrees ik echter niet bet is meestal ban jeoevermoed die spreekt als zy zoo bluffen Door den keizer gebiologeerd Dezer dagen toen Duitscbslauds keizer aan het hoofd van het 3e garderegiment door de GrimmstratiZ te Beriyi reed hadden op den boek der Dieff eu bacbatrftsze onder nndere toe choawerB ook een achttal metselaars op een boow telling plaats genomen De metselaars wilden blgkbaar hun gezindheid eens ba l dnideiyk aan den dag leggen en hielden daarom toen de keizer naderde heel onverschillig de petten op De keizer keek zeer ernstig naar boven en groette ben dan langzaan terwgl bü strak het oog op de metselairs gevestigd hield AU jongens die op kattakwaad betrapt worden namen de manifestanten daarop vlug de petten af en trok ken zonder een woord te sprek stilletjes af tot groot vermaak van de toeschouwers Zoo staat te lezen in een Doitscb blad De buweiykspaatei van koningin Victoria TrT gelegenheid van het buweiyk van dfen kroonprins van Hohen obc Langeoberg met prinses Alexandra van Bakaen Coburg bad koningin Victoria aan de bruid de traditionaele huweiykspastei gezonden Daar deze echter in beschadigden toestand te Coburg arriveerde moest zy naar de bofbankelbakkery gezonden worden om geretoucheerd t worden Da taart woog ongeveer 125 KG en had aan de onderzijde een middeliyn van 0 5 Meter De paslei was zóó hard dat zg met een kleine zaag moest worden bearbeid Zy was versierd met een prachtige guirlande van kunstbloemen bestfkande uit oranjebloesems en meiklukjes Een wandelend huis Toen men onlangs te Parijs de Seinebaan wilde veranderen be merkte men dat het huis waarin bet café restaurant gevestigd is zich te dicbt by de nieuwe wielerbaan bevinden eu een gedeelte der baan dan bet oog der toeschouwers op de tribune onttrekken zou De directeuren van het Velodrome vatten dairom b t plan op het café te laten afbreken en een eiod verder een nietiw geboaw te laten zetten toen de architect de heer George Oabrie voorsloeg het huis eenvoudig in zijn geheel vier meter achternit te verplaatsen Deze operatie scheen aanvankelijk onnit oerbaar daar het hois negen meter lang en vyf meter breed was en volgens deskundigen niet minder dan 30 000 kilo woog Docb daar de beer Debrie voor bet succes instond liet men hen3 begaan Het huis werd even boven de fuadeering doorgezaagd op yzeren binten welke op rollen rustten geheven en zoo naar de plaats van bestemming getransporteerd Das morgens te 10 uur werd dit karreweitjeaangeiaogen en s avonds te zes Qur was het afgeloopen zonder dat zelfs één ruit van bet ca é gebroken was In bet kN V d D komt een hoofdartikel voor geteekend S waarin wordt betoogd dat velf ouders lichtvaardig besluiten hunne zoons naar bet gymnasium ta zanden Dit biykto a hieruit dat geen inrichtingen ven onderwya in de hoogste eo laagste klassen zoo bevolkt zijo lO BO 10 67 11 4 U U 11 80 12 32 B1 11 82 9 81 10 18 10 19 10 86 10 4S M49 9 80 10 11 8 18 9 1 DEN BAAS 8 48 9 0 10 17 11 36 Teleurstelling zegt de scbryver wordt het deel van vele ouders die hunne zoons na twee drie jaren van hopelooze inspanning van het gymnasium afnemen moeten en naar ieti anders omzien zeer ten nadeele natuurlijk van de jongelieden die tegen bet Latyn en Grïekscb optorndeo en gedurende de marteljiron disr studie heel wat beters hadden kunnen doen In de grootere steden van Nederland is het kwaad het grootst In deze stedeR komen ieder jaar leerlingen op de gymnasia waarvan het den leeraren niet zelden in de eerste maandeD reeds blgkt dat zy bet met tot aan de derde klasee brengen Maar dan is hft veelal ïielaat De tchryrer wil hiermede niet beweren dat met de toelating tot het gymna iinm ta li ht vaardig wordt omgesprongen Z i Iigt defout hierin dat in vele iorichtiDgan van voorbereidend onderwgni zooveel zorg wordt heste d aan da jongelui die voor de boogen burgerschool of bet gyQina 4ium examen moeten doen als slecb s mogelyk is om deze caudidaten te doeii slagen Later blgkt hun weioige vatbaarheid voor gymni iale studie Doch ook onder tie meer begaafde jongeliat en yyn er die door hunne ouders naar het gyiniiasiiim worden gezonden f n daar niet slagen Oat zyn dezulken die geen lost hebbeu in de ntudit der oude talen maar erdoor klassiek gezinde ouders toe worden gedreven Indien men den jongens in waarheid vrye keus had gelaten zonden zij wellicht in een andere ioricbtiog van ouderwys uitmuntend geslaagd zyu Maar neem zelfs aan dat men begaagdo joügelai maar die aan gymnasiale studie t een lust hebben door allerlei kunst en vliegwerk eu by vallen en opstaan eindelyk tot aan het eindexamen brengt eu vy slagen dan nog ia het tien tegen een of deze jonge mKORchen mislukken als student Wie zttl het zeggen hoeveel telsDrstalüogen in deze worden veroorzaakt door den jarenlangen opgespanrden onlust en weerzin by den student tegen het geen hem ala opgedrongen is 4 De scbryver raadt dan ouders aan eerft dan ouderwyzer die hun zoon opleidde te raadplegen de e beeft gcwoonlyk een btitaren kyk m die dingen Efi ook by dan rector wione men ïutichtingen iu sis de jongen eenigeo tyd op het gymnasium is AU oorzaak van bet kwaad noemt de gchryver dat een te groot aantal jongelieden in de jaren hunner opvoeding en opleiding reeds inel ieder jafir zenuwachtiger uitziet naar allerlei postjes en betrekkingen Eene vasie böioldigiog is voor velen het anker der It venenoop In een Buitongewoon Politieblad verzoekt da officier van justitie te Leeuwarden dringend opsporing aanhouding en bericht vnn Dirk Jans Uronwer ongeveer 53 jaren kassier en commissionair iu effecten te Bo1 ward korten zwiar hoofd dik iich blond kort geknipt stompelig haar neus eenigszins gekromd klein blond kneveltje oogen licbt blauw draagt gewooolyk oen lorgnet Hy wordt verdacht van verduistering van een annzienlyk bedrag aan geldawaarde heeft 30 April jl zyn woonplaats verlaten nog dienzalfden dag van uit Nijmegen een brief verzonden en i sedert niet naar Bolaward teruggekeerd SUten GdKieraal 2e Kau Zitting van Donderdag 7 Mei 1896 De interpellttlie Van Gennep over Atjeb is aan de orde gesteld na afloop Her thans aan de orde zyn ie ontwerpeu Het voorstel van den Vüorzittar om daarna doch niet vóór Diosd g 12 Mei de Kieswet aan te vangen i i aangenomen met 51 tegen 15 stemmen waardoor i het voorste Sanders om eerst den I9n Mei met de Kieswet te beginnen u verv llen Posterijen en Telegraphie Benoemd 1 Mei Tot adsistent te a Gravenhage W Weeoink en J Hartman thans kantoor knechts aldaar tot brievengaarder te Beek by Nijmegen H A Goedhart tot brievengaarder te Schaesbergb K J H riPraock tot brievengaarder te S hinnen P J Poulosse IG Mei Tot adsistent te s Graveuhage J Weysters thans kantooi knecht fildaar Verplaats 1 Mei De klerk der posterijen en telegraphie 2de kl L N H Doore van het talegraaf kanloor Ie Anu terdani naar dat te Kot terdam IG Mei Da klerk der ioateryen en tvlegrapbie 2d6 kl L J N Bruinier van Amsterdam telegraafkantoor naar Oldenznn Aangevangen 1 4 50 4 67 5 4 6 11 5 20 144 1 54 S OI 08 S 14 Voorb Z iZ T lL l 22 Boud 6 88 7 80 7 16 8 11 Imaterdtm t St Bouda 7 2 50 GepIaaUt 1 Mei De klerk der poateryeo en telegraphie 2de kl J W do Oelliee Muller teArasterdam telegraaf kantoor onder intrekking rau zijne plaatsing te Rotterdam Verlof verleend w eos ziekte aan den onderdirecteur der telegraphie J J Frederikse te Amsterdam vnn 27 Apr 1 tot 26 Juli 1896 Eervol ontslagen 1 Mei Da briexeugaarder L van Zaltbommet te Poortvliet BuUenlandscli Overzicht Het is nog volkomen onbekend wat de heer Chamberlain in bet Lagerhuis zal mededeelen over de houding dor regeeriug tegenover Rhodes eu de Chartered Company Doch het io reelbateekeuend dat de Tiaie8c en de Standard pleiten voor een edelmoedige behandeling tbq R iodes eu do regeering aanraden rekening te houden met zyn rechteu en met dia van de aandoelhouderi der Chartered Company Het bericht van den Standard dat Rhodes ziju lot in handen van den heer Charaberiait zou hebben gelegd wordi tegengesproken Sedert het bekend worden der talegrammen heeft de heer Chnmberlain geenerlei ededeeling vau Cecil Rhodes ontvangeu Da Daily Newac weet echter te malden dat Uhodei wal ontslag heeft gevraagd aU directeur der Chartered Company Het blad iHgt Vóór Rhodes Engeland verliet baaft by een aanvrage om ontaUg opgesteld en die by den Raad van Beheer der Company achtergelaten op dnt deze er gebruik van zou kunnen maken aU de directenren het varlangdan De Birmingham Poste meldt daarentegen dut Rliodes bij zyu aankomst te Boeloewayo van lord Grey een verzoek zal outvangeu der directeuren vuu de Chartered Company om ontslag te vragen De Loudeosebe correspondent van dit blad meldt Ik verneem dat zeer betaui ryke bevelen aan lord Gray zyn gesfitid betreflenJe de positie en de te verwachten handelingen van Khode wiens verblyf in Matabeleland wuarschyn yk van korten duur zal zijn De Lonüensche corresponden vau de Manchester Gourdian meidt Vertrouweiyk wordt verzekerd dat nog meer onthullingen te wachten zyn betreffende Rhodes eo don inval van Jameson Dit slaat waarschijnUjk op het te Londen loopeude gerucht dat de Staatspi esident van de Z A Republiek in het bezit is van nog vier eO Vyftig cyfertelegramraeo De WeHtrainster Gazdtte heaft een vorgeefscha poging gedaau om aan het kantooi dof Chartered Gompany ietsjnadefs te vernemer Een bericht van Central Newi zegt dut de miiiibler van koloniën niets zal mededeelen in het Lagerhuis docb steeds den ernsrigeu wensch vnn de EngeUche regeering zalpj itsprekeu om de vriendschappeiyke betrekkingen met de Zuidafnkaansche republiek teb wffren Hetzelfde Biaiiw ageutscbap verneemt dat de regeeriug er voor is tot oudf tt ek der zaak eeu parlemeotüira rechtbank aamen te stellen op de wijze zooals indertyd de Parnell ommiesie Het is tocb waar dat een Italiaao che co lonne goed eo wel Arigat is bionangerukt om bet garnizoen by te staan Dat dit officieele bericht in Itulie e U gevoel van verlichting heeft gewekt is te verklaren Maar zr l mee vragen lieten de Abessyuiërs den intocht toe Het sehynt zoo waarom ia echter uiet duideiyk Io epn telegram uit Rome lezen we dat de vyand zich in den nacht an 4 op 5 Mei van de positie der Italianen bad verwyderd zoodat dezen het fort vry konden uit en ingaan Ras Mangascia was rechts van da Italianen do raseen debat eu i gostafare links van ben gelegerd Zjj schijnen niet te weten wat te doen lutnascheo zyn al een 300 zieken ep gewonden uit het fort vervoerd TUd van Jreenwieli 8 51 9 67 1 13 ff 10 4 H II 10 11 f 10 18 r 9 10 10 87 11 86 8 5 9 48 10 4 K 9 47 H 9 64 ff t 10 01 ff 8 86 10 07 10 84 7 86 7 46 mtt bestemming naar Adi Caïé meer naar Masaowah gelegen Id Rome houdt men bet er voor dat de regeering ala ze aan baar verklaring toe i wel zal aankondigen dat eo geenszins van pla is om Adrigat t behouden Aiaar generaal Baldiasera bevelen zal terog te keeren zoodna de ontruiming is geschied De Koln Zeit c bevat beriohten nit Sicilië die den toestand aldaar als hoogst treurig ufschilderen De giating is zeer groot vooral iü den omtrek vau Girgenti De armoede die onder de werklieden der zwaveigroeven beeracht moet oobescbryflyk zyn Een oproerige baweging onder de noodlydenden la onlangs weder met wapengeweld onderdrukt de overheid beloofde haar best te zullen doen om een kleine looQsverboogiug en tevens een verlaging der meelpryzeo tot stand te brengen Bet nieuwe kabinet beeft na een voorstel gedaan om het uitgaande recht op zwavel ai te schaffen en beraamt verdere maatregelen ten gunste van d exploitatie dar zwaveigroeven Men hoopt bovendien dat de nieuwe commiisans des Koninga de beer Codronchi iu staat zal biyken om bet eiland uit zyu verval op te beuren maar dat men twijfelmoedig is wie z l het laken De kieswet dia door het Ooateurüksphe Kabinet Badeiv by het Huis vao Afgavaardigden WIS aanbangig gemaakt scheen geleidalyk tot stand te zullen komen Reed i was het grootste deel der voorstellen met geringe wyeiffingen nangeoomeu En nu wordt eeu bestu t genomen dut de geheele herroriiüng dreigt te zullen verydelen een besluit dat toch uoodzakelyk was om ten minnte de wet eenigszins bruikbaar temaken In verachit ende deolen van Oostenrijk vooral in Gallicië wordt bij verkiezingen voor het Huis van Afgevonrdigden niet bcbriftelyk maar mondeling gestemd waardoor do landeigenaars een krnchtig wapen hebben om invloed op da verkieziogen te oeieuen De liberale afgevaardigde üarenther diende nu eau amendement m om te bepalen dat alle verkiezingen scbrifteiyk en geheim zullen plaats hebben Üit amendement werd aaugenoraen met 117 tegen 103 stemmen Doch de Voleu zyn door dit besluit zeer ontatioht en hun invloed is merkbair op de regeering waarin vier Polen zitting hebben De miniüterprosi deut graaf 13adeo moet zelfs verklaard hebhen het ontwerp met dit amendement ui t aan de keizerlyke goedkeuring te willen onder werpen en in bet Heerenbuis te zullen voorstellen het amendement weder uijj de wet te neroeu JËr heerschen ook lu Oostenryk tocb nog zonderlinge denkbt telden over hel kiesrecht VERGADERINGVANDENGEMEËmRAiD VRIJDAG 8 MEI 18 Voorzitter de heer R L Martens Tegenwoordin de hh Jager v d Sanden Hoogenboom Jaspers v d Po t Straver van Vreumingen flerman Nederhorst Dessing Derckaeo von Iteraoo Noothoven van Goor Vingerling Prince en vnn Qalan Afwezig met kennisgeving de beerdaKaadi De Lotolen der ïorige vergadering wo deu gelezen en goedgekeurd De Voorzitter deptde irede Io dat B en W op 15 April de boeken eu de kas vau den gemeenteontfuuger hebben opgenomen waarvan het proces verbaal voor de leden ter visie is gele d 2o dat door Ged Staten zyn goedgekeurd a Het raadsbesluit tot uitgifte in erfpachtvan een stuk grond aan de Leidsctae Stoomboot My de Volhardingt b De raadsbesluiten tot uitgifte van gerioleerden grond aan J A Roepers en aan deVereeniging tot Heil des Volks alhier IngeMVneu 1 Bericht van de Wed Poatbumos BakKes van het overlyden van de heer Postbumns Do Baad hechtte teekeoeo van instemmiug met woorden van den Voorzitter die zeide dat het overlyden van den heer Posthomus die aan de gemeente en het onderwya vela diensten heeft bewezen zeker met leedwezen zoo zyn vernomen Verslag van de Volksgaarkeuken over 1895 dat zal worden opgenomen in bet gemeenteverslag I Pe rekeningen der geaabsieerde instelUngen van weldadigheid over 1895 Deze rekeningen worden gesteld io handen ener commissie uit den Raad waartoe door de Voorzitter worden eangewezen de heereu Hoogenboom Prince en Jaspers Eene aanbeveling van ds commiasievantoezicht op het lag on d ter voorziening indevacature by die commiaiie Op die aanbevelingslyst komen voor de heeren G L Schim V d LoeflF en A van Drogen Een dergelyk acbryven van de commissievan toezicht op de itads muziekachool Opdie aanbeveliogalyflt komen voor de heerenP H J Brouwer en B H van de Werf Jr G Een dergelyk f cbryven van decommisaie van toezicht op de stedelyke zwem iurichting Op de aaabeTttliogilyat komen voor 4e hoerenJ Ditmar en f M IJsel Van caratoren vso het gymnastnm eenaapbevelingslyst an beuoembiaren tot laeraarin de Hoogduitsche taal Op dia a inbevjQlingsl st zyn geplaatst de heeren A J Pöatma te Sneek éb J Verweer te Tiel Eau voorstel van B en W tot bent e ming van eene ond rwyzerea aan da 2 koste looze school Voorgedragen zyn de damesG G Schiokel te Gouda A da Vries teZywiitdeu en F C C Nealisse te Gorkum Beo 4Gbrjj ven van B en W betreffendede te houden tentoonstelling van gastoestelleo Evenals bij eene dergel ke tentoonstelling io 1892 hebben een vyftal ingezetenen zich bereid verklaard als regelings commitaie op te treden voor de voorgenomen tentoonstelling tenoinde da toepassing van htt gas als middel tot verwarming en da bereiding van fpyzen meer bekend te maken B en W stellen voor die commissie denzelfden ateun te verteanen als de vorige conimisste heeft genoten eu hasp daartoe toestaan Io de beschikking over eeo bedrag van f 3Q0 tot dekking van een eveotueel tekort 2p de gratisaanleg van gemeentewege der geleiding en pitten 3ü hel gratisgebruik van gas 10 Eeu adr s des he ren Gauverit eu DaKantor ingenieurs te Amsterdam betreffendeden aanleg en de exploitatie van een tolephoonnet in deze gemefente met nitaluiting vanand ren en voof deu tyd van dertig jaren t Doar ta de voorwaarden tot deie concessie verschillende trepalingen voorkomen die roor de gejieenta vftn gewisbt zyn stulleu B en W mat intrekking vau nnn advies op het ingediend adren van d a boer v d Garden voor hen te mnchtigeu met d essanten ïo overJeg te tredfu Bedoelde gunstige bBpaliogi n zyn o a pen verlaagd tarief voor de plaatsing van meohdere toestellen iu hetzelfde gfbouw Bu verlaagd tariiüf voor meer di n eene aansluiting aan bet centraal bureau de verplichting van concessionarissen om ten bu ne koste aan het post en telegraafk an Iooe eene installatie aan te brengen leneinde da gelegenheid jte openeu d i telegrammen telefonisch kuooen worden medegedeeld de verplichting van co ngessionaTirfBen om ton behoeve van den gemeenteiyke dienst grfttjt en ten behoeve van de brandweer tfgeo u hatveii prys aan loitiogcn te makan de bevoegdheid vaiï conceseionairissen om ten dienste van geabonnfeefden en oietgeaboa neer on publieke telefoon tttations te openen de terpUchtiflg van con cession ériBseü om na verloop van drie jaren aan de gameenis een gedeelte uit te keersn van d bruto pp Jrengat der aboonemeuten Eeu schryvon van B ep W betrefiendehet poornemen van den hee Birdeus te fn msterdam oo eeu gastram na té leggen vanGouda naar Boskoop eu ScbountiovMi ten eindehen te machtigen om met adressant nader teonderhandelen Een adres van Useletein betreffenderuiling van grond m jt de genleeute met sciinjven van B en W waarin gunstig dahropwordt geadviseerd Schryven van B eu sW betreffendeuitgifte van gorioteerdan grond aatJ 6 Taithoff Schryven van B en W betreffendeeene wyziging dec gemeente begrooliog dienst 1896 nl verlaging van dan post koateu derzweminrichting en verhoo ing van d n post kosten voor het voeden van gedingflo Een brief der commissie vbor ttaStrafverordcningen waarbij wordt voorgesfelxleeu aantal verordeningen met de ntJodïge uillating van verouderde bepalingen cnopneiniagvan nieuwe tot eene algemeene politieveVor dening benevens eena wyziging der böpwverordening v Alle tot hiertoe genoemde stukken worden ter visie gelegd 16 17 Brieven van den heer Bionendyken mejuffrouw Steenbergen houdende dankbetuiging voor hunne benoemingen Aangenomen voor kenniigevin 18 Verzoeken van Kleiweg e a om grdeeltelyke onthfffing van hunnen aanslag iode pi dir bel dienst 189G ÏB behandelen by punt VI der agenda 19 Adres van J L van Eyk e a hetreffende de vermindering van het aiintsJfklassen aan de eerste bargerschoo voor meitijea Adressanten meenen io hoofdzaak dat deopheffing der evende klasse ten gevolge zalhebhen dat of hunne kinderen hy het verlatender school na de zesde klasse nog niet kunn ehworden geacht voldoend onderwya te hebbengen ten of wanneer zy nog een of twee kUaaeo aan de 2e burgerschool voor meiajas meemaken zy van enkele vakkeu slechts de eerstebeginselen leeren die voor het latere leven vangeen uut zyn Ter visie gelegd 20 Adrea van Paltsgraaf e a betreffende da beatrating der Heerenkade tot wederlegging der aangevoerde bezvaren van hun vorig adrea In handen van B en W om advies 21 Adrea van H van Wdligen verzoekeode om aanstelling als vierde aanspreker by de begrafenissen In banden van B en W ter afdoening 22 Adres van de Goodsche Haudelaver i eeniging t gen d n unteg vtn md telephoonwet in deze gemeante li niet voldoende aaneene gevoelde behoeft een ongewenschten lastaan de grootere neriugdoende cpleggeode entot nadeel atrekhfttnde van de kleine Mringdoeade Ter visie gelegd 23 Eindel k ia nog ingekomen bet gemeeoteveralag ovar 1895 dttt zal worden gedrukt en aan ie Uden rondgesonden sAan de orde iDe benoeming van een Lid in e ommtSBie van beheer der Stedelyke Gasfabriek in plaats vau het periodiek aftredend lid P W Desaing Benoemd wordt de heer IDeasinjj met 14 ateinman I stem i uitgebria ht op den beer van der Sanden en I biljet blanco De heer Dessing vetWaart zich ibereid de benoeming aan te nemen Aan de orde Oe benoeming van een Zwemmeesier Benoemd wordt met algemeene stamman deheer W Gründer Aan de orde Het voorstel tot uit iHe van grond id erfpocbt aan den heer J Bats alhier Aangenomtiu bij acclamatie Aan de orde De rekening der Gsiueente Qwfatiriek over H dionstjaAr 1895 Deze rekening in botviing bipdrageude f 87 577 56i eo m uitgaaf f 87 147 36 sluikandfl alzoo niet en batig atnt van 430 20 wordt by acclamatia goedsekeurd h Tevens wordt besloten bet saldo te brengen op dè rekening over het jsar 18 Aan de orde De rekeoiug van het Stedelyk Mnaeom van Oudheden ov r het dienstjaar 1895 Deze rekeniqg bedragaade iu ontvang f 425 50 iu uitgaaf f421 13 alzoo sluitende met eeo batig saldo van f 4 37 wordt eveneéna hy accUmatie goedgekeurd Aan de orde Het kohier van de Plaatselyke Directe Belasting naar bet Inkomen voor bet dienstjaar 1896 Toti bebanclejiDg van dit punt gaat da ver gadering over i eene zitting me gestoten deoren OVERHEMDEN FltOMÏS BOORDEl éii MANCHETT EN t A van OS Az Kleiweg E 73 37 i oüODA Beurs van AnüilerrlaW Vmkn 91 lOOl i 9 V 78V l si Vi 97 987 1 S 90 81 niv 941 48 I 97 4B I 660 l 580 iOO t 62 100 I 200 1 i V 6 i 100 lOfl 187 iotkra l l i 84y as v i 6 MUI f os aiN Cu Neit W S 11 dito liilo iito 3 lilt dito fito 3 HoDO lit Obl Bottil 1881 88 4 biUB la obrij iiig lS6S 81 SOom B OI l in p pio 1888 dito in silvir 186 SfmiTVOiL OWig m t coupon J Jilo ticket 3 aiilUNu UbL Binnml 1894 4 dito immt 1880 4 dito bij Hnthi l 889 4 ditobijHopel8 ï0 4dito inhoud lodu 1883 tjdito dito dito 1884 Spasj Purpol Bohuld 1881 4 Towuj ei r C nv ffi ISSIl t öflc laeiiiiig serti IJ Oeo leoft n icnc I ZuiDAmi iitr V olil éi S Itllioo Obl Buil Sob 18911 6 VBmmisw OU 4 Vt op 1881 AlUTMDiir Oblijfniiè H S 1 aoMMDiK Stod Umn 1894 J a N Xtr HnnJeUï Umi itmdsb T b Mij OertÜficBten Dnh Maatsobappy dito Arèh Hypothoekb pundbr 4 Cult M der Vopatoiii wid ör HyoollienMi naudlir 3 l Naderlaodstihe iiaiïk luind Nod i HnndoJiJaa U dito N W kPacHyp b pamlbr Roti Hypolheekb peodbr 3V Uil Kypi hoekli d lo SV OoiTIf OoatHong Umi asnd Roai Hypothnekbank psndb 4 il8 j AMnni Kquit hypolh p odt i y mil 63 101 18 Hlinoi Ooolnü obl in goud L oai T k l raafc m Ö rt r auid Mraioo N Spw V Xtjtjf Miaa Kanaal 4 pot ptef aand lS Mai U a Pr Lion cart 8 M Hi ll IJ gpoorw M j aand Mlnl Mg t it Bipl ï l w uaiid iijr Nfld Ind öpoo wogTO aand t 187 Njd Zuid Afrik Spm aand l 8 dito dito ditoJSJd dito B J IO hiUtSpoornl I i87 89 A Kobl 3 487 ZuidItal apwmg 4 H obl S j 5 1 foLlN W8r ol u Weenon aaud 4l 167ami Ör BiM i Mij obl ï 98 Baltiaohe dito aand Cutova dito aanA i Iwang Bombf ito aapd 5 Honk Cb Azow S l kajsi ol t 4dito dito 4 A ll lli O n Pa 8p Mij ïbl Cliic kKortl W pi tt itod dito dito Win 8t P tor obl T Denver k Eio ör Spm eert a Hlin n i 1 1 t j Jo7 0 i 7 198 800 mr 103 loa 117 lis in ii l iiV K TorkOnUriot Waat aand dito Feniii Ohio oiilig 6 Oragon Oalif Ie kïp n oud t 3t Paul Minn k Manit obl 7 L o Pac Hootdliin oblig 6 dito dito Lino Col Ie hvp O 6 iJAMiDi Can South Oon aand ÏBH C Rail k N v Io b d o O Amiterd Omubui Uy aand Rolterd Tramvcg Haats aand N D SlMl Amaterdam aand 3 Ötad Bottordam aand S linLOll Stad Antnrorponl 87 8 Siad Bruaael 1886 ff HONO TbeiuBogutlr inelliob 4 UnaritNlt Staatsleoniug I860 6 I K K Ooit B dr 1880 8 SHUijt Blad Madrid 3 1868 Nkii Ver II Hyp SpobI Mirt ABVERTENTIEN HedoD orerle d onze waarde Moeder MeirouwCOBNELIA BRINKMANDoEsjUBö Weduwe Tan den WelEd Hejr Adeusu B i sMi i in deu ouderdom van ruim 77 jareu Uit aller naam fl N UKINEMAN Executriclf Teit n Dm Haaif 8 Mei 1896 T o Diemenstrnat 187 0000 8tuks ui dn fgllists msiis enar der eerste huitenluidiobs fobrieksa o r Leger Paardeo Dekens tiiix lL ii tefff n d a tjtoipni Tan fl 2 7S pi i i Iu k wnn n uitvsrkaiiht DtlS 4lkk ontUtlHre dikint Kijn zo wsnn als een pels en 140 XIW o gnx bét iXi UiifU fiatird bcdekkeiiil met wol tf iKiHi l Q S hnt ii ntntpea wittewollese Iaap Dekeni mei 140X190 um wegntu lear klaiae tUMbh daar vsklut bcmetkWrs fbatei ib het wvtihol Raageboden h 1 fl S BO per ituk Kuktan ndsr liet dultbcin mr Duiiitm f khft rcii i TBinBsH wrtm Mg ing i vMfTaad iiri ki irtr oewadisa T B kat Warnf MKtflr inl uiiri ycnept nlt B Hnrwltz Haastrlebt a ute Slaat 81 Lijèrs aan lauw of Haarwomi dfoage vochtige Schubbendauwworiu u htt met deze kwaaf gepaaid gaande zoo ondragelyk laatige jèuken der huid alsook ike andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door Ut Uebra $ Vlücnteutoê OniiehadeHjk Gel rulk VUivendly PriJKies gulden Ned Ut tegen rooruitbetaliog per iiostwiasel ook post zegels waarop toezending Tolgt rrjj ao port Q inkoin Dile reehten Verltriigbaar bij de St Marlen Drogerte Z a iii Dnil h tand Ken ware Schat Toor de ongelukkig ilnchtoffers der ZeUb Tlekking Onanie en geheim uitspat tingen is het beroemde work Z Dr Retau s ELFBEWARIKG Hollandsche uitgiTC met 27 alb Pr s 2 guldon Ieder dïe aan de rsrBchrikkelg e g rolgen van deze ondeugd Ipt moet het lezen de oprechte leenng die hei geeft redt jj t kii duizend vau een zekeren dood Te varkrygen by het VerUga Magazin te Leipzig Neumarki franco tegen inzending van bei bedrag ook id postzegels en h elkeo boekhandel m Hgjland JDAMBS Attentie I j tl y t onlthaWylMU m a JÊ nukkelykate poeumiildal voor HMffH 11 ia dl Apprttuur van C M Mlllsr k Ot OMKi Rerll 6autliStr I4 M il tiv l l op naam en fabritkatiurk l artTKiaa r tr n Wink lNi In tliaMwarli iilaKtHifln