Goudsche Courant, maandag 11 mei 1896

Maandag 11 Mei 1800 i o 0963 35ste Jaargang mmm courant NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgrave dezer Courant gfeschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 AfzonderUjke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg eh 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending vam Advertèntien tot 1 uur des midcL Wegens hnweiyk van de tegenwoordige wordt eeue FLINKE DIENSTBODE togen half J U iS I P ü Adres TURFMARKT H 06 Allerwege bekroond metEereDiploma s Gouden n Zilveren Medailles besevens KereDiplo ia Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Eiposilion Ckkago 1898 is het Wereldberoeinil DruiveD BorsUflouij Mnd MELIANTHE UIT Dï Maohiaale Fabriek DE HONIGBLOEM ViN H N van Schaik Co geveatigd te a Oravenhage Gedti middel is of kan worden uitgevonden welke da Melianthe overtreft het is OSHEBROMPMLIJK het teste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het vensaollt en geneest OJUMIOÜEIj IJK ds strengste hoest en verouderde borstkwalen Oadelflk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet eu de vele attesten aan de MELIANTHE bewesen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en generende eigenschappen öp prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ l met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Hun delsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravtnhage W Verkrügbasr bfl F H A WOLFF Drogist Markt Gmda B H ViN MILD Veerslal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C KATKLAND Bos rop B V WIJK Oudeaa r T MU i J FEAHSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ KN Cheniisclif Wiisscherij II opi ii iii i ii H 9 KrulithaAe Uotterilam ö bre oteetd door Z M den Kouing der Belgen Hodfddepèl voor OÜtJDA de Hefr A VAN OS Specialiteit voor het stüomen en verven van all lleerenon I anieega tddokfn alsfok allo Kmdergoedpren Speciale inrichting voor fiel stoom n van pluche umntets voerin bont enz Oordynen tafelkleedoi enz worden uanr Je nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of aeverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zfln de pryien 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week StoUwerck sche Borstbonbons gefabriceerd ua voonwhrift van den kon Universiteits Prof Gehm Hotrad Dr Hariesi Bonn hebben sedert 50 Jaren ala Terzachtend middel tegen hooeten heeachheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling Tan warme en koude lucht is t bijzonder anbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 26 cent Atom verkrijgbaar Clilillll Dlllk l ll A IlliiNKiiis ZlMlN Hotel HET SPIJKER RKRK bij Nijmef co W MEI zeer billijk iieoi prij imM U e soo iooWk j jelukil liiimi g J a Uitnoodiging tot deelnemingin de Kansefl vtiii door de dün Staat Hamburg göwaarborgde gruola Itfttllotenj w iana Kekor 10 lillloeii 74fi 090 1ark gowuuiitsu moeten worden Dö pnjstiii van deze coal voordeet biedöotlts ialdlolerg tlia volgeiia höt plaii slcchta 112 000 lüt in büvat zyo d rolgondo Oh lioogüte prijs 13 ofontuöol 500 000 Murk ÖQQO M 3000 M 2000 i t 1000 M 400 M 300 M 46 prijzüu 106 pnjBoti a 206 prijzen a 782 prij üii a 1348 prij eiia 4 i prijzou ü 138 prijz h200 Preinie van 300 000 M 1 prij 1 prijs pr ij zuil l prijs tprgs prijs prijs a 200 000 M r 00 00 M a 7 5 00 M il 70 000 M ü 88 000 M R 60 000 M 35327 prijzL iiïl 165 M 8961 pr alS4 ifl4 1U0M P248pryz 0 1 45 21M totaal 56 240 prijaeii a 55 000 M l pnjzaii a 50J t i M 1 prya i prtjiaa 40 000 M 20 000 M 21 prijieuft 10 000 M Pil werdüD döEü in cenige maaudüii 1 7 klussen itfteiout t o Hoofdprijs UI da Ie kUsae ijedrauKtMark 50 000 stijgt in de 3e kl tot 55 000 M in do fl tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de Be tot 70 000 M in de Potot 7S 00 M in de 7e tm 200 000 M enmet U premiü van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste prijstrokking die ofticieel is vastgosteld koet etfo golieel origineel lot slechts duld 3 60 een half origineel lot slecbts iiild 1 75 een kwart origmoel lut slfchta Gnld O ÖO lodiTö deelnemer m de lotery onlirangt ongevraagd onraiddelltjk na de piaals gühnd hebbende trokking dt otticierEe trukkingelgst FrekkiDgspian oorzion ii hot Wiipen van itvu Ö it die de pnjï van do loten eii de vrdeeliiig vnn de priJA it over de 7 klossen naugeefl verzand ik op ijanvrage gratu Ue uitbetaling on verïoiuUiig van de pryzeu j 08ohiC U door mij direct on prompt aan xlo winners iin ond T d strengste gotiBimbouding jji Hta Iedere bestelling knii raoii eenvoudig y por poytwisBel opgovon tClen wonde zicb dus met de annvruug om totzendiiig van lottn voor de spoedig Zt fÊEi k met vertrouwen tot Sainiu l lleciiscfH r sciH PiBJEUJS HaiikuT en Wmjlkanlc or i lUUIiü lluitbclilnii l anjurna MAaA aa B dv Frinteips T B PARIJ S Zenden gratis nfranco ie ceneralo geiUustreenle oaUlogu in d l ollandsohe en ft anMbe tal n bevittondo Jo nieuwste modei voor het Zomiiraeiioen egen gefrankserde aanTrag garlotit a n II JULES JALUm C PARIS De talen der nleuwate modeatoJTen In lïoorraad bli la Prlntomp worden veneenj kosteloos toegeiondm doob m B Juidelijk de verlangde ioorten op t geven en ongeveer de prij n te bepalen VMiendlnjen a r U I ui l ii derWorald Do cal logu bevat de Voorwaarden det verzendingen voor Franco Vracht en Recb Corraspondentle In He talen VAN BtOMMESTIJN S INKT is ppóifonderVlndélijk dft aBESTE en volkomert ONS CHADELIJK APtL0O ORN HOLLAND AMERSFOORT AMEHSPOORTSCHE MA CHINALE Sloom Brood en Deschuitfabriek stoom Automatische Ifahen JUeel abriek Pijn gebuild Pransoh Waterbrood Pransohe Stokkea rordi vau spociaal gejcliikle best soorteu larwe gefaliriceerd n bi r door overheerlijk ï n smaak 1 en verkrijgbaar m stuki vau 6 et 9 ct 13 et Gewoon Paascllkrenteabrood ordt mn de puiksle soorton tarwe prima I krenten prima rozijn n OU aiidoro prima zuidvruoliten gemaakt is hier door buitenge 1 woon heerlijk en lijn van smaak bigft weken lang versoh en is verkrijgbaar in I busvorm en Engelschen vorm in stuks van 10 ot 18 ot 20 et I 30 et 40 et I Ongebaild Brood met Prima Tarwebloem wordt van de Hinsio en smakelgkste soorten tarwe vervaardigd is hier door bijzonder beerlijk van imaak zeer gezond en verkrijgbaar in panvorm l Kg 5Vi et 1 Kg 11 ot Vl Kg 167 et 2 Kg 22 et deze gewichten behalve van kantbrood I worden gegarandeerd I Prima Tarwebloem wordt van de beate en tijnsts soorten tarwe gemalen en ia verkrijgbaar in V Kg pakjes van 7 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd 1 Onze artikelen zijn uitsluitend verkrljjtbaar bU onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépotborden en de wagens beschilderd met de fabriekstitels en W H MEURSING Eenige dèpöthouder te Gouda J L LEEFL NQ Door geheel Nederland dépóthouders gevraagd tegen flinke provisle en franco vrachteu der volle en ledigü kjaton j Sto 03 M b o o ciESTAFETTE Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgejondord Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA niwr UÏHECIIT des morgene ongeveer ten eu6tt en des natniddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reingelegenheld voor Paaaaglera naar ü fRECHT en tbssehengelegeu plaatsen Kaïilooi i ieuwe i eerstal Het groote aantal zenuwkwaleD Tkn iMiiiwtaaorclplJn af Ut Totnfcauida k nti kan van apopttila tt n l Mêrt tM tH weren d iteeas 11a niiddfllca doot a madlioha wataualiap aancavand Bant aaa dan ml iw l tijd kamt de er to dat ilj door hit gabmik makan tui dan aauvou 1icataii wac BuuUJk Uagl d liuid aue phyilMufiiflba ontdakkini pdaao haaft dia bs taondarde proafaaiUBKaa thuM afiac dnjr B ét cahaata warald verbraid La an tarwUl iij in vatanaohappalUk krlnfca da boos ta bsluntaUlag ekt taTani aaiii valdakd blijkt ta illa Toor da aatr xaii wkwftl lljdanda muMUMl Sm EeaaMiriJaa ia mtgaTonden door dan fawaieo ÜRIoiar Tan OaKondhait Dr BoBua vilihafan au barnat op da ondarrindinc opcedasn in aana U Juig praktijk D v wauAlMr VMi ket b ord p r dar wordaa aasrl lilkt 4 hfM r a hikt it 4 lièi kUBk t i awB st lMcri s d ld Hal da ranaaawij vtfiwTmMliJk lablttaraoia fainltatan railiragan an iij maakte loovaal pKUf dat ran i oMMlddatllJka KaMbrara watkja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE Kara voarkaailai aa laati bluBan kartan tijd raeda da Sla druk vambanaa ia Dit toak pakHak TeMtaanbara varklarin en omtrant bat waaan dar e xain in wanhopigB garaüen Terkregen nitwarklng maar aok yindt nan dMrin watuMktmllJk liliil rafli Br taliariBflt UttI Dr P raraatlar laaaaahaer itraataiir vaa hat liaavltMl ta Aiaa i Cma IMpaaa Mtl tr laiaaibaar rilrariaar dar latvaaa tl irilt raa tl Haaort 334 Oaaaal vaa Aaahaabaak m i ir OMr tabiarit iaDhl nad ir ta Waaaaa Dr O laaH l ta La FarrlAfa tnra latvaaa tharapaHtlaeha lariakltai vaar raa tl Haaort 334 Ooaaal vaa Aaahaakaak m i ir ta CarfN Dr BaabMfe rroad arll taahto 9m t Cma Diapaaa aitl ar laiaaabaar rilrariaar Uf4ara ta Pari f ta ZlrknHl OlMr wiaaiarii dni Caaaal4 Oaatifir HliyiÜaa at da aati la Fraakrllk an rale andaran Aan allen wlara nDWBMlcl maar fMlHdcr aiivW Mi 1 ra aa aaMMaé saHnwA k I k ld lljtlan waarvan de kantaakenen sijn ahrealaihe heofaalia l raM MMto baafüfiia kloalaaarBHi groata prikkalbaarhoia Bajaaidkatd ilapilaaikalil lfoliaMBlt tB aaraal apbi daaaajka l aataad Terdar alia lieken dta door beroerta catroiTan wardon au nog lijdm mb tt f lC a daarru looala varfaMmtngan onvartHDtia tot tpriden iwara tongval niaBlaH fc irkkaa all flMMaar MwrloMaii nat HoertaiireNda pijn plaattalljke twakta virtwakklni vaa g fi ui H ani n tij dia raad j i L j i 1 j j w j 1 1 1 U onthoudln aii MaiSï WtaBi Tarïïer lió ii kên dta door fcéroêrta tróiTan wardoi rifceii irïwB ander géBaèBkandlsa behaadelInK eweeat lijn maardoorde bekende niKlilelB en kondwatarknnr wrijren electnaeeren atoomlool of leebaden geen t neiiDg ofiODlfiac kniukir la pij eling De gent H J MOEltUi E K kwaal gavondao habben en ten alott eij di vraea Kavaalan or bero rla aa durtM reden haÜan w g ni Taraobijnaelen iich anlioaiind aNt tl veailii trirdoovlai la kat kaiH katfll fliR Riat MiBlIihal ffftkarlMflan aa donker wordin voor da ooibh drukkeitiia prja eadar kat vaarkaafH ttlilng In da oeren kat voalBn van krlibeUng In in het ilapea van fkaadaa en voitan ua ftl d M drU catagoriiB ran aVBtiwllJdcra ali ook aan jonge mtltiii lltdinde aan klaikiaohl Ba trulWaaakaM Dttk aan goMUda lalfl aaa loneB perioaeo die viel m t bit hoafd warkin ph geeitelljka roaatla wUÜa voorkoman wordt dringend aangeraden iicb bet boven vermeMa wrkje aaa ta UkflJh katinlk op aanvrajia kaïtafeoa an franeo versenden wordt door Amatardam door H CI EBAN Ca Heitigewrg ü Kattardam r K vau NAJCTKN KOI r Ajiotheker KsrU SMftlMfl 1 tjtr eht LOBBT A FORTOn Ündagrn lit bii da Qatidbnt r lO Op d jongata iiannisiih modicinaie teDtoouateUiDg ia da Dr WolaamaQn nbt flMMf wlja d r 4 Üradlaaha JarlJ naat de Xllveren Medaille kakrooutl Q ebri Stoll erck s Chocolade en Cacao Doelmatif door de nieuwste uitvindingen op n aotinaal gebied Tfirbeterde ftibrleatie uileluitend gebruik van fijne eu fijnste gnmJstoflbii £ iirandoorei li n verbruiker van Stollwerck s CliocoMe en Cacao oen nanbeveleniwaanlig abrikaat DauWCPU ij büontwonnli üilo aau den inbond der lesp Etiketten De Firma behaalde 27 Brevets als UontTeiftiiclef 44 Eere Dlploma s gouden erz Medailles een bewijs van uitmuntend fijn fabrikait Kceda ISÏi Bolireof do Accademie njiüoiial de Paris Noua votu d amons nne lUeAaillft d or pr ml6r eSasive en oonsidemtlon ae votr excellent flabrioatlon de Cbooolat bonboiie varies eto eto Stellwerck t fabrikaat ia verkrijgbaar bij H C unliB0ara Bunketbakters onz enz G nerialvertegenwooidig6r voor Nederland Amsterdam Kalverstraa 103 BINNENLAND GOUDA 9 M i 189B Id de Baada erga lertog rio Trydag 8 Mei 7ija DOg de Tolgeode besluileD goDomen iu lakfl llsclsiuM op de plulselgke directe bs laating uur het iokooiBD anppletoir kobi r dieoBt 1895 Wijk A no JlSa Wed WoHers d Berg geroö i d i 160 Wed Feber TBD Swietea i stgewezeD 9 § 8 a W Broui Middel rer minderd op f 2000 C 70 A Tan VuDren geroyeerd D 72 G H van Ziitpheo afge wezen O 4 2b W Schipper afgewezen H 248a M T B de Brouw r af gewezen M ü 69 W Toor geroy erd P 98c J van Ooiterooiigeroij erd Q 235 G Steosbei k ver inderd op f 2000 1 260 1 J Tan Haaotbergeo Terinjnderd op i 2650 B 5Ha J Kru t Terminderd op f 1200 T 19 A Boudgk afge oerd De ZangT reenigtag Arnotd Spoelt heeft giHterenaTond met haar e ïate uitvoeriag gniooud de naam die zg draagt waardig tesgn Wy hebben zuiver hooren xingen gepaard m t een duidelyke iiitspra tk der woorden nuanceer Dgen aangetro£Pen waar het noodig was en een sehoon klank jebalte Ternomea Zekor zyn dit da eiBcheu welka de heer Spoel stelt bg het geven eener uitvoering en betÏB daarom dat ik de eerste zin ran dit stukje doff Beerschryveo r e Diimmers zoowel 2 3 a a 4 Btemmig TotJedflA lufj beat wel pakt het eene meer dan t nndti fe inaar daarvan uuk wel eena de Bohuld aan deti Componist Zqo wat b v Frülings gedtage van Henzlé my t minst welkom daarentegen ommarna ht en FrüIingS nahen van Niels W Gade juweeltj 9 die mij lie attentie afdroogen Tot slot Hoiaua h tbq Flon dat prachtig gezongen werd eu öok een mooie compesitie is Na moet men echter niet denken dat alles volmaakt wa integendeel ook de haar Spaanderman zal dit zelf wel erkennen en ateeds mbflteringeu br ngen waar die noodig zyn B be ll t ii echter getoond dat h j op t FEVtLLETOIM U Neen waarl k et antwoorade ds heer Lj dnf l i aheu l Maak mijne kompHiacDleD tan uw meester De taoh klonk weUuidemd ea gerustateliend de toonwu gemaakt vrülijk niettumin hadden de woordenvla d vrouw oen alleroriaangRnaamBta indruk op William Lyduey gemaakt Hy behoefde er nu nietmeer aaa ta twijfftleu of de praatjes die over Letterliep n wa Tbïid bebslideu ffy bereikte welUr eeo lage wojiing eene soort van hut die aan het eiade van bet bosoh lag en k tw felde niet of dit waa hnt hutje van Grootje Beaa A nea was gealotoo en hg zou gedacht hebben dat de bewoner Graan eu Shad ioh l trastt hadden begeveo sla hig niet een vervaarligk Isveu daar bianeQ had vernomen Hi hoorde du eens dfl schelle atem van eene oude vrouw d e aehold en lierde dao weder de stem vin Sbad die buiJde en kermde e heer Lydnejf klot t eerst aan de deur toen op de ln k n maar er was weinig Vana voor hem on gehoor te kragen sealang het geraaa daar binn Q duurde Ooddeloozfl deugniet I Hoorde bij haar zegK n ea daarna volgde nog ren vloed van acheldivoordon die wij J tn Uier ituUeo besparen hoe durf jy jeoude ioQtiaoedieii hare zuur verdieade aplarpennin gebied ïim zang veel vermag en wil on laten hooren wat zingen is De opleiding die liij aan zoovele van de muziekacbool geeft stellen hem in staat zoo n uitvoering te gnren en bet ia dan ook gelukkig dat mi u ziju bekwaamheden npprécieerd Id een paar duetten kregen wy on e stadgenooten de daniea Ë t d P en C S te booren fieeriyk zongeti zg t Ave Maria en WaldoÖgelein van Bdwin Scliultz wy hopen hen nog menigmaal te boorro om van honue echoone atemmen te geuiett n De ontwikkeling hunner atemmen is aan goede banden toevertrouwd Zeker was het een telenrstelling dat de beer Spoel door keelaaudot niog niet kon op treden dit werd evenwel vergoed door de zang van Mevr Spoel Hadden wy verledenweek pas zooveel achoons van haar geboord niet minder aangenaam waa bet ons hanr zoo spoedig weer te xien Wat Zong cy frappant de Aria uit de Hagenooteii en hoe lief en eigenaardig de liederËn Verbeidend en t Looze Mooleoaarinnetje vnn haar eohtKenoot zeker weet zy juist wi er te geven wat by in zyn compoaitiSd bedoeld AIk aoli t deed zich ook nog boeren de hetr A H Benzekamp met twee onmmera voor Altviool Zeker iü bel van strykinstrumenten niet het dankbaartate maar hy heelt ons doen kennen ah een goed viulist die door wat vrymoediger optreden in apel en voordracht zal winnen d Ballade VBO Niels W Oade viel blykbaar bat meest in den smaak fan bet publiek Zyn pieno acoorapagnnmeut was uitstekend eu accarnat en ook on e sladgeuoot W Kerper verdient een woerd van lof voor het vierhaudig accompagnement met den beer Beu ekamp t oor die mooie nummertjes van Gade At heeft Gouda vete zaogverepuigingen de zangvereeniging Ar iold Spoel zal zoo voortgaande op de sympathie van het Uoodacbe publiek kunnen rekenen In de gisterenavond gebonden verga eriag van iU afdfeling Gouda c van t Nederlandseb Ouderwuzera Genootsrhnp zyn gekozen tnt Commianarias n van dn Hnlpapaarbank de heeren J Gouda en B P van Cittert Verder werden tot afgevaardigden voor ue Oewestelyke vergadering te Leiden en de Algemeene vergadering ta Leeuwarden acbteret nvolgeoa benoemd d heeren W den Hoed en B P van Cittert en tot bunae plaatavervatgen de heeren H Ouderkerken W Bokhoven Doo den gemeenteraad te Boskoop ie gisteren aan den heer W J da Bordes te Am steniam tot X Tantinri 1807 coücewic verlnend gea ontrooveal Je zult nog aan de galg komen dat voorspel ik je Het geld hoort je niet toe autwoordda 9bnd met een vloed van schebtwuordun De vreernde beerheeft het m gisterea geven omdat ik hera vaüfle doos vertelde daar kan ijt op zweren Komaan gsef het m trrug Lage bedrieger Je zult my Viit wyimaken dat een heer ou een zilveren i satuiveratuk gegevenheefi iVil je nu eens maken dat je weg komt P Jb moeat a dart ruim een half uur op de wacht staan Het Bohoeii t at jonxekeer Sbad wuertpanuig was Ik wil diet op de wacht gaan teido hy Ik verroer m niet ear ik myn MtuiverUtsk terug heb Ik wil het bewaren tot ik er nof twoe stuivers bij krijg om dat grijze konijn van Ned I ong te koop n Daar begon een nieuwe vechtparty men hoorde nu duidelijk dat er slagen werden tiitgedeold er verd luidkuelB gegild eo taea hief Shad ten lotte eèa zegevierend gejuich aan soodai hij de overwinning scheen b haald te hefaben Oe heer Lydney boaade bard Qp de ruiten Er voljtde edne dondelyke stilte de twistenden hadden het bonzen gehoord en waren er van geiohrikt Nu hoorde men iama td binnen ahuii zacht wegslu pen en de heer Lydney meondo dat hg eene deur hoorde liuiEen Hy klopte nogmaals üaarop stak eene vroaw et hoofd uit het rechter veneterraani Ër wnreu in de hut twee ksmerljes beide gelijkvloers die Ik een venster hadden zag oMï bniteo om te zien wie er geklopt had baar ftelaat wa i rood en gerimpeld q bare muts hing aan appen waartchijnlijk ten jt volge vAn da ruzie rn aar hoofd en heel haar licbaam schudde alsof ay voor üüVHül deze gemeente betreft viior ecnt g fttram vi n Boskoop via Wadding een naar Gouda pilaar men uit goede bron verneemt zat de aldeeliug Gouda van b t Leger dei Heils op d i Hamolvaartsdag te Keeowyk eene meeting hijgden in de open lucht Woensdagavoud t lt vergaderde Dl t ïiotel Doelen c lie Oüdewater de afdeeling Oudewater en Omstreken der Hollandsche Maatui appji van Landbouw ter regeling van de verloting In bebandeling ttwani bIkoo nogmkala de aanvrage vau dnn heer H lleneman oom suis om de loten en bloc tekoopeo desl treff ode was op desvorige vergadering eene cttmmiaaie benoemd om met hoeren aanvrngera ia onderhandeling te treden Het bleek dat d onderhandeling tot geene ovoreenkom t had geleid Daarom werd t oordeel dar gehaeli vergaderiog ingeroepen en by de stemming bleek dat slechts 2 leden gezind waren de loten voor geboden prys te geven 15 stemden iflgen 4 blanco Alzoo werd bestott o eveuali iu vorige jaren zelf de loten te exploiteeren indien althans de annvrngera niet in de gevraagde som b willigden Daar dit niet het geval bleek werd eene oommisfie van 9 leden benoemd om de loten te plaatsen de meeste namen hunne benoeming nog tijdene de vergnïenng aan Hierna nieU meer aan de orde ayode eloot de voorzitter de vergadafing Niet onaardig als proeve van spelling is de volgende brief die deZ r dagen te Ouderkerk a d IJsel ontvangen werd An te awerkerzek a dljtel Met deeze vraagt ov a sioompie zoo goet zaw wille zyo om het dommosiellje ven en eggenot over wilt store naar pawleRpottiratraat Nag roetc enz Hel gerechtshof ta Am terdam heeft da straf aan Louia Conspubeim door de rechtbank wegen bedrïegolgke bankbrenk opgelegd 2jjaar gevangenisstfaf verminderd tot 9 maanden De administrateur v d G der Nederland sche MilitieverzekeringMiatacbappy als erdacht van valachheid in geschrifte doos depolitie te Utrecht gearresteerd werd gisterenter boeobikking der justiËie gesteld Men schrijft uit Den Haag De verBchyniug te paard van een schutter by de sefantterij oefeningeo zal nog andere gevolgen hebben dau de veroordeeHug lut boete V8ü den hoofdpersoon in de e DeadministrHtie verlamd was en geeoe a oht meer over hare ledemateu beut Is hior moord gepleegd P vroeg de heer LjCdney Ik heb hardop inyno gebeden opgetegd alagg dat moorden noem antwoordde de vrouw Watwilt g VVnt is er van uw dienst P De leugen was zoo brutaal dal vdaey niet dadelijk in staat wa om tn antwoorden En wat hielp het ook om tegenover Kulk eene vrouw woorden vuil ie makeo Ik moet Shad preken zeide hij kortaf Shad I Ik kan hem nu niet in tyao naohtruststoren Shad is to bud en sliiapt Lydnoy was zoo verontwaardigd dat hy zich zelVdu niet lacger meester was en eeide wel jij goddelooEB oude leuganaara er boe durf je zulk eeno tastbar leugen vertellen Jij en Shad bent dsAr zoo even alaags geweest over oen zesatuiversiukje Kr weet wet dat het gold hem toebehoort want ik heb hèiï hom gegeven Als met oop tooveralag veranderde haar aoraehe loon en met eeee noetsappige temende atem vroeg z Il het toch waar mijnhoer P Dan z t gy zekereen braaf en edelmoedisr heer I llobt gij misaobieïinog zulk een stukje gotd by u om eene aalmofs tegevfin aan eene arme eenzame ongelukkige weduwe di honger en gebrek lijdt I Ik beloof u dat ik uia mijne geboden gedenken zal Al had ik sr vijftig nog zou ik ar jou ge n enkel geven en ik vrees dat je gebeden weinig goe s zullen uitwerken zoomin voor jo zelven als voor eeo ander Ik zeg j dat ik Shad vil spraken Shad ia te hed ea slaapt daar vil ik op zweren en ik durf faem niet in z ne uicbtrust atorsn wis vnti de belastingen beeft terme gevonden om do eigenaresse van het ros waarop de delinquent zijn intrede iq de Maliebaan deed de coöperatieve broodbakkery De Volharding te vervolgen wegens bet gtbruiken aU rg of weeldepAard van het voor de belutiog als werkpaard Bangegereu rekdiar Men sabrgft uit Vleaten Ds afbraak van bet beareohuisop de ridderhofitad iDen Engh gelden aan de Wetering waar deze de gemeenten Utrecht en Vleaten scheidt en van den raour om het plein van dat hais ia hg publieken verkoop toegewezen aan den heer Brand Dz te GiesMadam voor de flom van f 1030 Den Ëogh behoorde vroeger aan bat geslacht Uten Engb dat afatamde van een jongen zoon vno één der Heeren Tan Woerden en werd ii 1536 door do Staten v n Utrecht als riddarhofitid erkend Nog in deze eenw werd het bovengedielte van het heerenbnii vernienwd in denlaatstea tgd werd bet door een ondergeschikte van den tegenwoordigen eigenaar bewoond Van het bestaande zullen het poortgebouw en twee kelders niet worden gesloopt Nflar wordt medegedeeld behoort vooral dt kleine bargery tot de ilachtofferi der gefailleerde firma te Bolaward Ësn hnnner had bg da firma f 22 000 itaan waarmtde hg ent daags zgne hjpothecaire scbald hoopte af ta loaaen esn ander bad er f 18 000 staan van welke rente by met zyn gezin leefde Een r was gelukkiger Hg had er f 7OU0 staan die bij een wtiek vóór de staking der betaling inde Een aantal Amaterdamicbe Vereaoigingen voor drankbestrgding stellen zich f oor op Hemelvaartsdag een propaga o da boottocht te ondernemen over Aalsmeer Ond Wetering Wonbrogge Omliboorn Alphen Nieawvean Uithoorn en over Ouwerkrrk naar Amsterdam terug Te Alphen zal een vergadering worden gehouden waarin ali spreken zullen optraden mevr Flothois van Dommelen van Rotterdan en de heer van der Valk van Sobeveoingau Te Nieuwveen wordt in rereebiging met de daar wonende drankbestryders eene groot openlucht meeting georgnniaeerd waarin het woord zal worden gevoerd door den heer Scbrtm vau Haarlem en mej Stelllngwerff Jentink ran Leeuwarden Da oorreipondant der N R Ct c ts Batavia Bflint ondar dagteekeoiog van gisteren De toBvfoqd vnn vgnnden in Atjeh neemt het onbosohaamde antwoord Mij is een teer kiod eu de eenige steun van myu ouden dag Ik xou van hartzeer sterven als ik hem moeit missen Kom in den morgen wanneer gy wilt al hij goed uitgeslapen heeft dan auU gy welkom t a Ik heb er miJD lieveliag een uurtje geleden nog eens goed onder geatopt eu toen viel hy weder in eei gerusten slaap fk geloof niet dat jg ja wedergade iu vaUohheid en büdrog hebt I riep de heer Lydney nit Shad ia eveumin te bod als ik Ik zeg js dat Ikje ruzie heb aangehoord Het is gruwelijk dat zulkoen oud wyf als jg bent zoo durf liegen Men hoort dikwyls zonderlinge geluiden inds hut all men buiten ataat dat in meer diueens opgemerkt zeide het oude wyf terwyl zyveelbeteekeüend den neus optroV Ik deuk dat heiooverhokaeu z n die hier rondfladderen en dat moet gy ook gejioord hebben of g hebt my myne gebeden hoóren opzeggm Wil je Shad roepen of nietP Ik zou zutk een aardig heertje ali jy bentgaarne een dienat bewyzen maar ik zou tot geenprijs myn arm ziekelyk kleinkind willen wekken solfi voor gtiea vyftig zesstuiveralukken He heer Lydnej ging heen radst hy Grootje Bean eer up hefligi n dan op vriendeljjkon toon goeden avond had gewenseht Hy moest bet wel opgeven en tot den volgenden dag uitstellen om Sbad te Mon Hy li p achter om de Kut heen denkende dat hij daar eea voetpad zou vinden dat recht door het boioh voorde en dat zyu weg naar hais verkor eu zou