Goudsche Courant, maandag 11 mei 1896

riahttfl map siofa tol de graaubooten en wit t ook daar bet volk tot madewerking over te balen onder dreigement aodera voortaan dit werk voor minder geld ta gaac aanueme Alle yzerertseo graanbooten op de rivier liggen thans stUi alleen die in de Rya en de Spoorweghaven werken onder bescbermiDg der politi welke zich ook weer in bootjes op de rivier beweegt eu ook lu voldoende getale op den wat aanwezig Het ligt in de bedoeling een algemeene werkf taking te proolam ereu waarvoor een algemaene vergadering is belegd De commissaris van politie voor deCitJy van Londen heeft de vo gaode bepalingen gemaakt voor wielrgderi welke wg iu ds aandacht onzer gemaenteiyka wetgevara saobevalen Tweewieiers driawielera en dargelyke vervoermiddelen worden met rgtoigeu gelgk gestald en bet i dus verplichtend daza vau een brandende liirilaaru te voorzien tusicheu een uur na zousondergang eu een uur voor zonsopgang Allen die ttveewieler driewielers en rgdeu zgu verplicht om bg het pa i8eereu van voertuigen voetgangers enz te schellen of i üoiten of op eenige andere wijze huu nadering te kennen te geven Op elke overtreding vau deze bepalingen staat een boete van 40 hiÜingfi Ook bedreigt de verordening ieder met boete die door woest ryden gevaarlgk is voer zyne medeburgers Nu en dan ziet men onder de officieele benoemingen een kou besluit vermeld waarby een reeks opklimmingen wordt bekrachtigd iu de iridderliike orde de Balye van Utrecbt Omtrent deze orde die werd opgericht iu 1218 bg t beleg van Damiate en in 1815 dcor koning Willem I werd hersteld nadat keiler Napoleon haar in 1811 had opgeheven deelt de Tydc o a bet volgende mede De Baijra van Utrecbt telt thans eveuals vóór de Franacbe revolutie één grootkommandeur eu tien kommandeurs waarvan ieder den titel heift van een der kommanderyeu vau Dieren Maasland Tiel Hheoen Leiden eu Kattenburg Scfaoten Doesburg Bchelluinen Middelburg en Soboouboveu ëpu rentmeester beheert al de goederen der Uatje in de kooimaiidenra en ridders vergaderen ééns in het jaar te Utrecht öm bet inkomen te ontvangen aau hun titel verboFidon De grootkoinmandeur heeft een vast iukomeo van f 6000 per jaar de inkomsten der kommandeura dalen af tot die der ridders die elk f 600 vast hebben Bovendien wordt de rest van het geheele inkomen der orde geltjkelyk verdeeld tussctien den grootkommaudeur de kommandeurs en de ridders hetgeen nog omstreeks f 1500 aau ieder opbrengt Zoo genoten dus indien men op deze uiededeelingen mag afgaan de leden der Balye omatroeka 1850 iekomsteo die van f7500 tot f 2100 per hoofd en por jaar afwisselden Uon mag aannemen dat ouder verstandig financieel beheer waaraan het wet nï t zal ontbroken hebbeu die inkomsten in de hgna vyftig jareu welke sedert verliepen nog aauKieulyk vermeerderd zgu au althaui in de meeste jaren na 1150 veel meer dan f 1500 per hoofd extra zal zgo uitgedeald De bezittingen welke zy nog heeft werden eenmaal aan de Balye geschonken om in bandeu der ridders voornamelgk te dienen tot werken vau chrislelyke naastenliefde c zegt het blad vry schamper Te Zutpben ia een persoon opgepakt die in het bezit waa der hoofdooderwgzersaote maar reeds veracbeidene maten als laiidlooper bad terecht gestaan Is die man no kiezer of niet vraagt de Arnb Ct Maatacbappelyken welstaud zal men bem niet kunnen toekennen maar intelleotaeele geschiktheid krachteoi zijn hoofdonderwyzeraacte ia bem niet te ontzeRgen Hg haait das eeu dar vereischtfu om kiezer te zyo maar mist bet andere dat door dtGrondwet geëischt wordt WaurBchiJniyk zal de man wf l AauRevaflgeo 1 Mei 5 51 7 11 Olrectc Spnurwcgverbindlngen met GOUDA 10 50 10 67 11 4 11 11 11 90 11 80 10 4 18 31 9 51 11 88 9 81 10 7 47 10 85 StooKO ToootcLiean st iESTA FETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT das morgens ongefeer teu neven au des namiddags ongeveer ten vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goedkoope reiagelegenhehl voor Pifanagiere naar UTRECHT eu tusscheugelegen plaatsea Kantoor IMieuwe i eerstal De Agent H J MOEUBKEK 8 11 9 1 1 9 50 10 11 DEN II1A6 GOUDA 8 07 301JDA DBN HA118 Haee 5 617 80 7 48 8 50 9 19 9 46 10 1111 8619 981 86 9 44 8 40 4 04 4 38 5 17 6 187 18 7 58 9 8 9 58 Voorb 6 67 10 17 1 41 4 89 6 19 9 84 Z Z W6 11 10 88 1 66 4 88 6 80 9 48 Z r M 6 98 10 48 0 8 04 6 89 9 89 8U6 8 6 9 8 10 13 10 4811 15 18 10 18 88 1 87 8 47 4 46 6 5 547 14 7 4 8 8 8 64 9 64 U 18 40 18 49 2 Za w6 1 Gouda 6 sS7f50 s lS 9 18 47 lo U 10 54 19 06 19 539 17 8 l4 4 08 4 896 16 5 4 7 6 507 4S8 8 0 1010 88 O i 7 60 O 9 07 10 84 9 98 10 64 9 86 6 08 6 80 l 48Vl o ll 4 18 4 l ot A 4 1 7 M 6 6 0 89 7 4 4 8 81 8 56 9 88 10 88 1 46 Stopt te Blauwijk Ktaiiing ea Nootd r h Laidiol eadam aa Hakeadora UTSICHT SOUD A 10 10 88 11 88 18 60 8 08 3 68 4 45 6 3610 88 11 65 4 18 6 68 10 81 o 4 94 O I Di lJ TmCHT 10 57 18 66 8 90 8 17 4 86 6 6711 14 2 87 11 89 8 46 3 84 11 46 l 7 8 08 8 50 10 44 11 1018 111 98 8 46 4 87 5 17 7 09 AUBTKIDA M O U D A 6 17 6 85 8 88 8 41 9 49 11 10 9 45 11 10 BOUD k k M8Tt BA M 9 68 10 17 ISaO 4 U 10 68 1 1 18 6 16 11 48 H 11 6 80 6 60 toe Ds omgeting tkd onie sUlling ia lnorheriga rtt eoa oT r troom 1 Operatiëo onmogeiyk if Dit bericht is erustifj matr raiig piet oversobat worden Onze gecoocentreerde linie ia voldoende sterk um de boofdmacht dpi viÏHiids tegeD te houder vooral nu dt versterkingS troepen zijn aangekomen Al iiioohten kleuiure vjjnndehjke afdeeüngen tnasdir n de posten wetnn duor te drid en duo kunnen i er zich niet taaüde houden zooaU btwezt u werd ia October 1887 toen Teungkoe di Tiro bmneu de liaia drong eo zich bü Kota Uadja Bedil versterkte Generaal Vetter toen nog of rHte verdreef zyne 400 uan sterke bende De Teongkoe was eer verstoord dat wjj bcmtiiel baddeu laten biddA bg ti t daar galegen heilige gruf eu deflide ooa mede daartoe het recht te eiicheti tot h ons voor goed zou verdrereo hebben Hg raadde ons toen tuvi ni aau ous te hekeereu en muaelman te worden Dat hevige regens staking der noodig geachte krygsverricbtiugen noodzekelyk luaken ia te betreuren daardoor wordt d indruk dier Verrichtingen venwakt Io t en roudBcbrgven aan do kerkeraden der Protestaiitsebe geoipeqteo in Nederland herinnert hpt Comité voor Nedurtandache Zeudiugsconferenties er tian dat bet den 23dteu Juni dezes jaara drie eeuwen geleden is dab de eerste Kederlandsche ehepeii het anker li ten vatten op de reede van Rantaoi Na te hebben aangestipt dat in die 300 jaar vele landgenooten in udtë een werkkring vonden stelt het Cuniitê ih vraag uf het Wfl de eenige bedoeling der joddetgke Voorzienigheid geweest zou zyu Nedrrlaud dour ludië te bevoordeelen V Het meent dub hoofdzaak moet z ia bet nrengeu vau liet Evungchtt vau de bewouers van den Indisclien Archipel en verblydend acht het de meer en meer ontwakende begeerte um dd zending oit te breiden Dat die arbeid nog belangrgk kno wordön uitgebreid stelt het Conjité iu het licht dour de volg ode cyfera Ouze Indische bezittingen bebbe tegenwoordig eene bevolking van dertig nnllioen zielpn en uu de belijden nog slechts liOO OOO dus één op de honderd het Christendom Ouder de Indische volkeren arbeiden nog slechts 120 Europeedche e ao 6 lisboden en wel 95 aU udeliiiL ii 25 als bulpprediker in dienst der Regeeriog terwgl voor de prediking des P vaugelies onder die SO miliioen heidenen en Mohammedanen en voor de ortaling en verspreiding van den 13 b t onder hen geheel het Prote tHnbscbe Nederland niet meer upbrougt dan ongeveer f 300 000 s 3 r8 Da karkeraden worden uitgeuoodigd onze vestiging in ludië op 23 Juni of op den voorafgaaudeu of volgenden Zondag nieidegomesnle opeuiyk te viuren haar uti dan byzouder te bepalen hy haro hooge roeping eu dure vprplichtiug ten aaniieo der Ëvangelieverkoudigiug in NederUndsch Iudië en eidelyk geeft het Comité iu overwegiiig in da godsilieostoefeuing die daaraan geweid wordt eane collecte te houden voor de zendiuf eu die iu haar belang naar eigen goeddunken te besteden Uit Rotterdam ichrijft men 8 20 8 40 9 47 8 64 9 1 9 10 7 95 Da guustige conditie waarin de firma Wm H Muller Co tegenover haar coucurrentea in het gzererts tengevulme van de laatste strike ia gekomen heeft deze Uststeu er op bedacht doen zgo dit vetschi zoo mogeiyk uit deo Wig te ruimen liet eenige middel daattoa chgut geweest te z u ermioderiug van arbeidsloon Da ürma 3oi de Footer beeft bet initiatief tot deze nieuwe reguliug genomen eu h den voorgesteld iu plaata van 5 4 oeut f er man per lust te betalen dommige arbeiders waren daarmede t VredeD andare echter niet en deïB verklaarden bet werk neer te leggeo liet Tulk der firma Muller stoot zich hg de stakers aan terwgl op initiatief verflchilleude be tnusleden au een nieuw opgeiichtci bood oob de arbeidere op verschillende andere ij erertsbooten het werk neerlegden Vervolgens J 86 7 SS 7 89 7 46 7 56 5 5 10 5 19 5 96 5 81 8 88 5 67 6 08 6 16 6 14 6 80 iiouda Uoutilreolit Siauwurkrerk Uapallu Rottlrdaai 7 46 11 11 11 Z ï M 7 49 8 47 l ïi P w 7 5S 8 56 oorb 8 07 9 08 U BU S 18 9 18 10 7 7 J6 8 09 9 99 10 19 ruUilK 5 85 Ouilei 5 6 Womlci 5 69 lltreclil 6 18 8 13 F 38 8 41 9 64 10 61 8 81 9 87 4 87 8 14 taida AaiaUinUai O St ioUrrtlam üapulle Nieuwwrkerk Sluorilraolit rjouJi biljet krggeo maar dan wordt bevestigd wat wy be rren dat de intellectueela geAiliiktlieid geheel op zgde gedrongen worit door dan materieeten toestand Een t ntauaut te B rgen op Zoom trad dezerdagen met den diersulemmer van een op dekermis aldaar staabde menagerie het leeuwenbok binnen en verbleef aldaar eau paar n inuten Dti aardigheid guld een weddeaacbap het ging om een nmud champagne die glansrykgewonnen werrt Haart Ct Brieven uit ouda VI OVKU l K TERING EN EËN PAAR SCHOLE Mijne vrouw it uit een nieuw kommetje voor Moedert het oude was iu Brief V stuk gtivatlen sterke koffie te slurpen xy geniel eu opeims ie ik ren paar dikke tranen rollen over de dikke wangen van myn dikke wederhelft Vrouwtje zeg ik teeder Terosaneud zoo n sterke koBie kan toch oamogflgk goed zgn nu kryg je d ur al tratieu van lu je ougt ri Maar meusch mensch noemt ze mij als ze rg Haf tegen my is dat is uiet vau de koffie neeu zoo aveu heb ik eeo pakje spritsen naar ous nichtje iu Rotterdam verzonden on om dit pakjn zit eeue oude Gaudsche Courant waarin etin becle o cbiedenis staat vau de tering Een hoo ïg leerde man hert ver weg iu Duitechland Imd er wat voor gevondeu en toen gingen op eHua alle teriut tyder naar DuitBcblaud om geufzen te worden maar ja wel vergissen is menschelyk en die groote geleerde man had zich ook vurgiat wnut hy koa die arme Igdera niet helpen t n sommigO er vau werden nog zieker en stierven spoedig na hunne rei Is dit nou uiet om er n te huilen Weet jfi nog dat Mie in Rotterdam er ook aan gestorven is Op nieuw dikke tranen Ook bg my begonnen de wateihiuilara te koiaen toen ik aau die goeie Mie ilacbt die zich met 2oo u vol vertrouwen naar bet ziekenhuis bad hegeven maar weldra zieker en zieker werd u spoedig ous verliet om naar betere gewesten te gaan Toeu ju topu bad ook ik tïBweeud nog zoo jong eu dsn reeds sterven Iu Ulijn binneuhte bad ik gerausd eu gevloekt tegen dien verradorigken moordenaar vuu oua kluuaat en van ons land die al zoo velen in bet graf heeft doen zinken zonder dat er ook maar iet4 aan te doen wus wanueer zullen de geteerdeu dien moordenaar eeua met gied gevolg kunnen beatrgden Mynheer daar is een bode met een adres eu die vraagt of u ODk wil teekeueu Ik dacht aan het adres van Muatsebappehjk Belang tegen de telefoon en wi de mg nu overtuigen of het werkelyk waar was dat De meid bracht bet adres Neen het was een adrea aan den Raad om dn voorgestelde onder wyaverordeuing op een paar unt n uiet goed t tteureu Maar het ging alleen uit vau ouders eu voogden die kindereo op de school vanden heer Vau Ciltert hebben De bode bad zich vergiet bg moest by mg uie zyn waut wij hebbeu eeu schootgaaude kinderen meer liy moe tt by myu buunuau agn Maar uu wist ik toch wat er gaaudewaseu giug bg deu heer Brinkuütu qui een raad veralag te lezen waarin de nieuwe scboolverordeuiug taat Wat is uu het geval Iu dat er ïlHg wordt door de autoriteiten erkend dat de school vau meer uittfebr Lager Oud voor meisjes do tering heeft eu dreigt te sterven als er niet gauw wat aau gedaau word Die Btakkert wat hebben ze daar al aau gedokterd I ii ai Ui Eeu geleerd mau ioeii nog raadslid tiiwhtte met paardemiddelüu de zieke weer op de been te brengeu en stelde zeer krachtige middelen voor Deze warden door de sc ioolcommisaie voor gevaarlyk gehouden eu toeu de Itaad uu Vergaderingen op liet Stadhuis en fl lers den geleerden man geljjk gaf nam yaAU dei Voor ZoiuerüleDSt 1896 4 60 4 57 6 4 5 11 6 80 8 50 OOUDl BOTTÏEBiM 1 18 18 85 1 94 8 60 3 57 18 88 89 6 10 4 7 12 46 7 80 4 40 4 50 4 57 6 04 6 10 19 66 1 44 4 8 4 16 OTTBRDA M G O IJ O 1 1 44 1 54 8 01 8 08 8 14 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 11 60 19 87 4 97 10 06 10 16 10 87 8 01 8 19 8 86 9 88 Utrecht 6 88 7 60 9 Woerdaa 6 58 8 11 üudawalar 7 07 8 19 Gouda 7 88 8 39 9 34 10 10 6 66 7 10 7 18 7 89 10 17 10 84 10 41 11 07 8 46 9 04 7 16 8 19 9 19 10 mateidaai Bt Ooada 7 98 10 80 10 17 11 88 7 61 8 66 18 08 18 47 sitter der Commissie zyn ontslag want hg wilde geeu moord op zyo geweien hebben uf daaraan medeplichtig zgu Ook de Gedepateerdan kwamen er bg te pas maar niets mocht baten het paardemidd l waa er ou eenmaal en nu zoo de xieka bel slikken ook £ u zg stikte Maar de geteerde man vertrouwde zyn eigen middel boe krachtig ook niet al te beat want tegen zyn eigen meisjes zeide bg ook na het stikken kinderen julni knot nooit wateo raiaachien ia da zieke nog gjeb biyit er liever van daan gaat uiet atar de Turfmark gaat liever naar den Tiendeweg En zoo geschiedde I Ën de zieke werd zieker dan ta voren en ua wordt de geheele Raad opgeroepen om een nieuw geneesmiddel Nu iu den Raad zitten tegenwoordig zooveel onderwgi apaeialiteiteu dat er wellicht wat goeds gevonden 1 trorden Maar dan moaten ze het vooritel van Bargam eu Weth niet aannemen I Andera vermoorden ze de mHiaJRBschoot op de Turfmarkt healemnal ia eens eu maken die van den heer Van Cittart uen beetje ziek eu die school is uu zoo goed Drie goede kennissen vau me hebben meisjes op de school vau den heer v C en alle drie roemen bet onderwgs om bet hardst bun kin dereo gaan gaarne naar school au leeren er ia een jaar meer dan wij oudjes vroeger in drie jaren teerden Zie je zei een van myne kennissen in die school vau v C is orde en gang de kinderen leeren flink en habben hart voor bet onderwgs Eu wat willen ze nauw aau zoo n goeie school gaan veranderen Als ze abioluut er iets aan willen veranderen laten ze dan zorgen dat de kindereu s middags vau 4 5 uur vry zijn dan kan ik weer om 4 uur eten zooala wg burgermeuficbeu dat geweud yn en taten ze den Woensdagmiddag vry geven zouals ze dat iu Rotterdam doeu eu daiirmue uit Als ze meer doen dan dat dan bederven e eeu uitstekende school dut is myu heilige overtuiging Nu bet is de mtjue ook eu daareuboveu ban ik ook overtuigd dat de andere toch niet te redden is Als da meisjes van da rohbot van den hoer v C komen gaan ze naar de Normaalscboot of naar de H iogere Burgerschool eu zoodaeude moet de zieke op de Turfmarkt haar eigen dood nterveu tegen tering is uog geen zaker middeltje Het pakje met de apritaen tieb ik intusacheu door de meid naar het postkuntoor lateu brengen ÏK kan uiet zteu dat myn dtkkertja buit4 liever zie ik ze druj kom t etje9 sterke koffie drinken dau eeu traan storten Maar ze heeft de tering al vergeten want sy zit uu op de meid te schelden dïe maar niet terug komt hoewel al de kamers nog moeteu gedaan worden Waarscbgnliik hieft die meid eeu collega gevoudau en had xe met haar eeu kweatie te bespreken SluileolaDdsch uverzicht De Italiaanscbe Kamer houdt zich ernstigbezig met de besprekiug der Gro uboekeuover de Afrikaanscbe quaestie Het debat gafaanleiding tot enkele scherpe uit atlüu tegenKu Iaud en Fraukryk zoo zeide Macola dutdeze twee mogandhedeu samenApauneu omItalië a militaire kracht iu Afrika te Veruietiuen San Otlilauo wilde de bezetting vau Kaasaia opheffen waarbij alleou Ëogelaad belang beeft Italië heeft te weinig outvaugen in ruil voor dezen dienst let verst wilde de radicale afgevaardigde Sacchi gaan Hg stelde voor alle iroepeu uit Afrika terug te roepen eu Orispi in staat vau beschuldiging te tellen Uit de Groenboeken was uaar zgua meeuiog gebleken dat Criapi eeu ecbta overwinning had verlangd Cri8 d nep dat MÜe woorden uiet in bet stuk voorkwamen c Sacohi wees er op dat het Groaoboek deo tekst lettertyk zoo weergeeft waarop Criapi vaa vervalschiog der stukken sprak De minister Üi Sormoueta kwam tegen de baweiiugcn van Cri pi op De voor ilt T TUd van GiYenwIt li 1 u 7 61 7 69 8 6 8 18 8 88 6 31 9 10 8 6 9 8 7 9B 8 47 8 17 6 87 e 84 6 41 6 47 U B7 10 4 10 11 10 18 10 27 8 61 7 4S 8 49 8 84 8 46 68 8 66 6 18 7 46 4 46 6 49 9 4 3 9 47 9 54 10 01 10 7 mooft enkele prekers ïeraoekeu lioh Ie matigfii Nadat het debat oier deie quaeatie oog eeaigen t d bad gedaard werd de zitting gesloten Vaa de criaia in Duitschland boort men weinig meer Ook Vod Berlepscb de Miniater Tan koopbandel wilde dezer dagen heengaan omdat hg reoda ertobeiden malen in bet parlement de nederlaag tee eu nocb door bet ministerie noch door deu Keizer genoegsaam ondentennd wul heeft echter dat ontalag nog V1 willen aannemen daar Tolgeos het zeggen van goediogelichte personen de wgzigingen iu bet regeeringqlichaaiu tegeiyk met Hohenlobe e aftreden waartoe in beglosel bealoten ia zullen plaats hebbeu De Kanae lier heeft met een beroep op eyn zwakke gezondheid wel aterk aangedrongen op zyn ontslag maar de Keizer heeft bem bewogen om uog tot bet einde der loopend parlemeutszitzing op zyu post te blaren De Èerate Kamer van deu Zweedacben Ryks t dag beeft met 122 tegen 26 stemmen het kieswetantwerp der Regfjerit i verworpen De teg mwoordige Rijksdag zal er zich na niet meer mede bezighouden Vorst Ferdinand au Bulgnrye wordt te Belgrado rerwacht en keert naar Sofia terug Oost Roeoielië beeft eeu tyd lang ZuidBuT garye geheeten docb beeft thans weder zyn ouden naam ternggekregeu i e poht egels dragen weder het opschrift Oost Roenielië De Bnigaarsche nppositiebtadeu sieu daariu een versterkte aanduiding der afbankelgkbeid van Tordt Ferdinand van den Sultan Oumiddetlyk ua zyn trooDsbeatiJglug beeft de uienwe sjah van Perzië aau deu T aar ge eind dat bg bet als zjin eersten plicht beschouwde de vrieudelljke betrekkingen die zgu betreurden vader ana de Russische keizerfamilie verbonden te onderbonden en te versterken De Tsaar drukte in zyn antwoord zyn sympathie uit roet dan nienwen heerscber Men zegt dat de Sultan va den Perzischen gezant Terneineode dat de moordenaar vau Nars ed Din beweert ter eere van D jemal gehandeld te hebben dezen Isatste dadelyk beeft laten arresteeren By onderzoek kou eebter niets ten laste van Dzjemal gevonden worden zoodat hjj weer vrijgelaten is BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de Gemeente GOUDA Gezien Art 228 der Wet van den 29n Jbni 1851 Staatablail no 85 regeleude de samenstelling inricbtiug eu bevoegdheid dei Gemeen te besturen Brengeu ter kennis vau de lagezetenen dat de ttrmjinen voor de vordeiingen ten histe vau het Ryk by de Wet bepaald of te bepalen op die ten laste der Gemeente van toepastiiug zyn en dat mitsdien alle zoodanige vorderingen over deu dienst van 1895 vóór of uiieriyk op den 30n Juni annstasnde bulidoren te worden ingediend Gouda deu 9 Mei 1896 Burgemeester en Wettiouders voornoemd I k h MARTENS De Secretaris BROUWER BurgerlijkeD Stand GEBOREN 6 Mei Alina Catharine ouders P Giel en C Robette Cornelia Meinarda Antooia Maria ouders J B van Calz eu E M A Thier 7 Authouia ouders J van Dam eu M Koppendraaier 8 Jan ouders J van den Berg en H Verburg Dirk oudors T fjuisman en W van den Beig Sophia Maria Bernardins oadera P P Boumans eu A O Bertele Jan ouders A Sobarloo eu H IdenbUig 9 Johanna ondera A Gravestejjn eu E Ouwerkerk OVERLEDEN 6 Mei W Mulder 74 j 7 J Broer 11 m 9 H Verhey 1 d ONDERTROUWD 8 Mei 0 A Groeneudal 28 j e i J leeuwen 28 j A Melkert 26 j en P van Vliet 25 j G W Verwy 27 j en C van Dyk 28 j A Verwey te s Qravenage 26 j en A N M Z Kaptein 20 j G Ypelaar 24 j en A M Kromme 25 j J Blokland 28 j en C Anker 21 j UaiuBtreoht GEBOREN Geertje ouders C de Pateren P M Slingerland Gerardus ouders C Vreaswgk en C Straathof OVERLEDEN H Stolwyk 10 w J Slegl 10 m T C Veldhniieu 6 m GEHUWD J H Limper en H W Hoogendijk Hoordrecht GEBOREN 3 Mei Tenuis ouders G Burggraaf eo N Verkerk OVERHEMDEN PROMTS BOORDEN en MANCHETTEN A van OS Az Klc weg E 73 37a GOUDA Beurs van InKslerdam Vmkra alotkra 1 98 a lO i i llO ls 99 781 u 84 ♦ 7 84V 2 a 25 82 2 l 97 981 98 ia 1 3 60 81 21 21 8 111 94V 42 99 Vs 971 4 45 050 530 00 92 100 200 144 5 6V 1007 100 13 98 107 96 197 iMV loiv 621 68 167 98 2V 77V 78 i 01 101 lUL 99 99 136 137 is Via 102 50 l r W 107 100 8 Mei NsuBBi iNB Oert Ned W S J V dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoKOAK Obl aoudl 1881 88 4 Italië luaelirij iDg 18 2 81 5 Ü03TENB Obl in pspiü 1868 dito in zilver ISfil 5 PoKTfQAL O jlig met coupon y I dito ticket 3 ttlJBiANi Obl Binnenl l894 4 ditoöocons 1880 4 litobü Itollis ISSU 4 Ulo bij H iie 183 J aO 1 ililü ill gdutl lo n IS83 1 ililo dito dilo lSS 1 SfANjB Perpel chuld I881 t ïuBKsij Oepr Conv leen 18i 0 4 Jee leeniuK serie 1 Oec leeuia aerie i Zuiu ini llM ï ulil 18 i Mkiioo Obl uit 8ch 18911 O Vrnk itela Obl 4 onlwp 1881 Amstbruam ülilixatiou ib B S lloïTKaUAM Steil leen 1894 Vni N ACr Kiicdelnv aKnil Areudsb l ab Mg Oörliliciiltii DuiiMaatachappy ililo Anib llypolhüükb paiidlir 4 Ciiit My lfr Vorttüiii aaiid s Dr Ilypolhiwkli paiidlir 3 Vifdertauderbe liaiik iiaiiil iV l lliiuilolniaa li ditn N W tl Tn lijp II p mdlir S Rolt Uypotlieekb palidbr 3 Ulr llypullioukb ilila 3 s OosTI Ml OoatHoiifï baiikaalid Kusl Uypollwokbunk paiidb Ji 98 Maiw 1 fi Pr Liiin eert 6 Jru lloll U 9poorw Mü aaiid Mij lol Kxpl V SI Spw iiand 1 Iiid Spourivegm aand N iiil Zuid Afrlk 8pm aand 8 dito dilo ilito 1891 dilu 6 IrAUf Spoorwl 188 8 HM S Zui l Ilal Spivnuj A lt obl i iij KN Waraoliau Woeaou aand Umi Ur ltuM Hpiv Mij obl 47 HaliiBclie Ulo aaiid Kaelowa thlCi aand l anj Oonibr dito uaud 5 ICurak Cb Azow Sp kap obl 4 dilo dilo oblig 4 AaBBiKA Coiit IV Sp Mijiibl B Jliiti Si North W pr O v astid dito ililü V ia SI Peter obl 7 Douver Rio Sr 8pm i art v 0J Ulinois Ccatral obl in goud Louiav Naehvilltit ert v aand Moiioo N Spiv Mij lebvp o 6 Miss K ansaa v 4 pel prof aand York Ontario k Wrat aand dito Peuus Ohio oblig i Tügon Calif lo hyp in 1 St Paul MiuH iVIanit L n Pac Hoofdlijn obiS dilo dilo iiinc Col le byp IJa ada Can South Cort v aa V N C Itall 4 Nav lo li d 0 7t AniBlcrd OiuLibua Mij aaud Rotterd TramwegMaula aand Nku Slad Amsterdam aand 3 Stad Roltordam uand 3 llatom Stad Aiit erpoul887 2 i 108 M t Slad UruSaol I856 2 108 tiuNO Thcisa ReguUt Uesellsch 4 117 OoaTKNR Staabilooning 1860 B 183 37 K K Dost B Or 1880 3 1711 SpaNjk Slad Madrid S 18S8 j S6V1 f i V Hm Hyp Spobl carl 1 l I l ADVERTENTIEN Heden overleed onze waarde Moeder Mevrouw CORNELIA BRINKMANDoESBuao Weduwe van deu WelEd Ha r AnaiASUS Bkinkman iu den ouderdom van ruim 77 jaren Uit aller naam H N BRINKMAN k E tecutrke Tett DAMES Attentie Het beite onschadelytutc en gt makkclykate poetsmtddel voor Ueertv en W oral dames en Kindcrschoenwerk Is de Appretuur van C M HUIier k C X Ji 9 rll Beulh 8tr 14 Men lett goed fÜLlv op naam en fabrieksmerit Verti F kav ky Nitren Winkillan In haanwirt alant rlH wViVmi inr ItnVailÖMat bV w 8ir inMB VniliM VAN Blommestein s Iimkt is jro fondeAiiidijIijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOllAND Den Baaij 8 Mei 1896 van Diemenstraat 187 Bg akte op dau Ben Mil 1896 voor den Notaria G C PORTUIJN DROOGLEEVBR te Qouda verleden is de Vennootschap tasscheu nu wylen Mevrouw JOHA NSA BLISSBBTB den BOER weduwe vau den Heer Hendrik Braat gewoond hébbende eu overleden te Qouda den 15 Januari 1896 en den Heer HVIJBBMCHT BHAAÏ Koopman eu Stoomolieslager wonende te Oauda ouder de firma H BRAAT betrekkelyk het dryveu eu exploiteeren eener Stoomolieslagery eo daaraan verwanten handel bg akte deu 27 Juni 1892 aangegaan oiitboiHleii 6 O POBTÜIJN DROOGLEBVEB Notaris OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris L H SCHENKEN ÊLf HERG VAN MIBROP residoerende te ItoUerdam is voornemens hjj veUlng ea afslag op MAANDAG 8 JUNI 1896 des voormi dags ten 11 ure in hetKoffiehuis van den Heer A DAM aan deuKleiweg te Ooiida iu het openbaar te verkoopen Nommsr Een t m WINKBLHVIS met PAKHUIS BOVENHUIS en ERVE staande eu gelegen te Gouda aan den Kleiweg op den hoek van de St Anthoniestraat Wyk E uommer 4 kadastraal bekend Sectie O nommer 2555 groot 97 Centiaren Verhuurd Het Wiukelhnis lot 1 Mei 1897 met 1 jaarin optie voor 375 per jaar Het Pakhuis 85 Zgude het Boveubuis m eigen gebruik Grondlaaten over 1896 met 27 II Nommer Twee EE HUIS ÏÜIN eu ERVE staande en gelegen te Gouda aau de Bleekerssingel en strekkende tot aau de Boelekade Wyk R nommer 185 kadastraal bekend Sectie K uommer 3087 groot 1 Are 15 Centiaren Verhuurd voor 250 por jaar Grondlasten over 1890 met 15 49 Nommer Drie Een HUIS TUm eu EEVE staaude eu gelegen te Gouda aan de Bleekerssingel Wyk R uommer 187 kadastraal bekend Sectie K nommer 3089 groot Are 25 Centiaren Verhuurd tol 1 Juli 1896 voor 275 per jaar Groudlasteu over 1896 met 12 42 Nommer Vier Een PAKHUI8 met BOVENHUIS en ERVE staande en gelegeu te Oouüa aan deu Bleekerssingel naast het Torige perceel WiJk R oommei 1B8 kadastraal bekend Sectie Rnonsmer 3090 groot 40 Centiaren Verhuurd in diferse gedeelten voor ƒ 50 per 3 maanden of 200 per jaar Grondlasten orer 18 met 12 33 Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen op t JULI 1896 Te Onroerende goederen zyu te bexichtigeu op 5 en 6 JUNI van des voormiddag U tot des namiddags 3 nre terwgl nadere inlichtingen te bekomen zyn ten Kantore vau genoemden Notaris SCHBNKENBERG van MIEROP in de Posthoorn steeg hoek Wynhaven te iotierdam OPENBARE VERKOOPING te GOUDA teu overstaan van den Notaria G 0 FORTOIJN DR00QLKBV8B op DINSDAG 26 MEI 18S6 des morgens te elf uren in het Koffiehuis sHaeiiokik wu de Markt van Ëen gunstig gelegen Woon en Winkelhuis met afkonderlgk Bovenhuis Erven Schuur en Grond staande eu liggende aau de Oouwa Wyk 0 No 107 en 108 met eon uitgang naar de Vest Het Winkelhuia ia verhuurd voor 4 per week terwjjl het Bovenhuis is to aanvaardea 1 JUNIasustaande Het perceel is te bezichtigen 3 werkdagen vóór deu dag der Veiling van 10 tot 3 uren CU op deu verkoopdag vuu 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaria TEaaOBEKSBELASTO De gnipecletir Oer He gUlratle te UOIIU zal te zyneu huize MARKT A 147 toderen werkdag vanaf MAANDAG 11 MEI tot en met VRIJDAG 22 dezer van des voormiddaga tO tot des namiddags f uur Zitting houden tot het geven van Inlichtingen aan belang hebbenden omtrent hunne verplichtingen in sake de vermogensbelasting De Inspecteur voornoemd Van D IOOGE Ken Varensgezel flink gebouwd 22 jaar oud xfij van sterkan drank toekt plaatsing oji de teal al WERKMAN of in een PAKHUIS Goede getuigen voorzien Adres 210 KEIZERSTRAAT Lijders aan Dauw of Haarworm droogé voehbige Schuhbendaawworm eu het met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door Ur ÊÊebra Vlechtentoa Onschadelijk Gebruik Uitwendig Prijs zes gulden Nod Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vrjj vau port eu iukomende rechten Verkrijgbaar bij de St Marlen Drogerie Z anx 9 Dnitseb land Oud Oud Oud a st VRIJDAG en volgende dagen cal er in de étalt e van het Sigarenmagazyu LANOK TIENDBWEO D 2 een MVNT8TUK geëxposeerd worden welk door heeren verzamelaars van oude munten nog nooil gezien is 11 Zeer Uette Gesteendrukte NAAKZAARTJES worden ÜELEVETKD door A BRINKMAN m Kn