Goudsche Courant, dinsdag 12 mei 1896

35ste Jaargang D SAMSOM bekroond met Ziheren Medailles Amsterdam en Leeuwarden HanÉs en JapoDstofen zeer concur reerende prijzen zoowel tegen Buiten als Binnenland ♦ kmmU EXPORT BUADEKEI KOT HK KKDB bij A KE Het beroarade Ptltnerbier uit deze BROUWERIJ is macht piÉUff V9t en milicer en wordt op heelc en halve Fletitichen mèt nieuw soort patent ttluitingên door ondergeteekeude afgeleverd a f JS d per Ueete en O ct per ttalte Vtetck Mij verder refereerende aaa de dezer dagen door de Brouwery Terspreidde Circulairei Terbiyf ik my tot een proeforder aanbevelende Dinsdag 13 Mei J896 No 6964 Wn is de l Mt mwi rmc tegen IitJit W IHiramattek Leadaap pien kortom g v Mar Paii Expeiter Wmm COIRANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wgt aautWtMiMiHiHtowMdntagefl Aifcir Piitlxpiilter ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels jt 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uruote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met ui y onderiiig van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Af ïonder4Jke Nommers VIJF CENTEN üw Dienaar J H HOODK Jgent voor GOUDA en OMSTBBKKy Binnen en Buitenlandsche Bierhandel Zeugstraat N 85 Qouda uffde VïctoriaSron te Oberlahnstein byfms Tafeldrank VanJT0 ninklykef uj sc erJfeder anden ffevestigdt£yj oUerdani XiüdS aa l O Cogoae Hd Bols t J 0 LiUr D ooaiTAo rm boxk TUI 4 B to U U AavnrBi wovdt IVTaf ia T mg l é h mêaAm AuMhtn T a 6 lAUr iBkOttd TowitSB ▼ Ui hst ftMMt Tmn Sr F I yAN HAKKi BOOB Fro Bnok 1 f 1 30 mwalMl nrtrlitkui bit P H J V WANKÜM MELKERT üosthtYM msm mmm te GOUDA ten oTeratnao vin den Notaris G C FORTllIJN DROOGLEEVKR op MAANDAG l MEI 1896 de raorgena te el uren iu het Koffiehuis HiBiioMH BftQ de Markt ran No 1 Hen goed onderbonden ruim ingericht WINKELHUIS WOONHUIS en EKF met een grooteu TUIN en SCHUUR daarachter in de Keizeretraat te ffouiin Wö c K Nu 122 groot 2 Aren 29 Oaatiaren Te aanvaarden 15 Juni 1896 No 2 Een onlang Ternienird BUIS en EBF in rin VERGUNNING aan d Nieuwe Haven op den hoek der Laoga Dwarastraat te Gouda Wflk N No 81 Verhoord by de week voor 2 25 No 3 Een HUIS en KUl in de Lange Dwar itraat te Gouda Wi k U No 131 Verhttiird by de week voor 1 50 No 4 Een HUIS en ERF aan de Varkenmarkt te Gouda Wyk M No 218 Verhaurd by de weel voor 1 40 No r Ben HUIS en ERF op het loogeuaamde WeeserI aan den Groeneweg te Gouda Wijk L No 132 Verhuurd by de week voor 1 10 No 6 Een HUIS en ERF in den Zak te öoiido Wyk L No 274 Verhuurd bij de week voor 1 25 No 7 Een HUIS en ERF in de Komyn teeg te Gouda Wyk K No 36 Verhuurd Vj de week voor 1 No J Ben HUIS en ERF in de zoogenaamde Oranjestraat aan het Moordreohtsche Verlaat te Gouda Wyk P No 201 Verhuurd by de week voor 1 10 No 9 Een HUIS en ERF in een gang aan de Westiyde van den Raam te Gouda Wijk O No 343 Verhuurd by de week voor I IB En No 10 Een WOONHUIS in drieën verdeeld met afionderlyke BOVENWONING Wyk G No 108 109 en 109a aan het Lombardswatertje te Gouda Te aanvaarden G 108 15 Juni a s en verder byde week verhaard te samen voor 2 35 De peroeelen zyn de laatste 3 werkdagen v ór den dag der veiling van 10 tot 4 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere iuliohtingen geeft voornoemde NoUris FORTUIJN ÜROOGLEEVBR te Gouda Verkooping lEUBlLAIRE GOEDEREN leegeni vertrek naar Indlf De Notaris H GROENENÜAAL te Gouda is Toorneraens op WOENSDAG den 20 MEI 1896 des morgens 19 uur aan het huis aan de Crabethstraat Wyk Q no 272 te Gouda in het openbaar om eoHtant geM te verkoopeu Ben netten en eer goed onderbonden INBOEDEL bestaande in Salonameublement Canape s Stoelen met Koper ingelegd Fauteuils Pianino diverse Tafels Buffet Étagpro Pendule met Coupes Spiegel Sobilderijen waaronder oen Aquarel vau HoïTaau Ornamenten en Gaslampen Haarden en Kachels Ledikanten en Bedden met toebehooren Waschtafels Mangel Karpetten Vloerkleeden Goidgnen en Overgordynen Glas Koper en Aardewerk En hetgeen verder ten verkoop zal worden iiangeboden Te beiichtigen daags vóór den verkoop van 10 12 en van 2 4 uur Nadere information geeit voornoemde Notali GROENËNDAAL te Gouda ioiiUa Omk sau A nlï KMA Zoon Tsdm M Wat 4 w y o ftüfcer PalB Expelter Pnil M eant 7i cut an 1 3S ile inck Tgorliu4a ia 4e mesite ifelkslnii en bg t Ad Bichtor t O Kettsrdam Te Gouda by A WOLFF Maikt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Openljare Verkoopiag te GOUDA op DINSDAG 19 MEI 1896 de morgen te 9 uren aan het lokaal Wyk K No 252 aan da Peperttraat van Eenen goed onderhouden INBOEDEL waarby vele BEDDEN met TOEBEHOOREN en GOUDEN en ZILVEREN WERKEN on JUWEELEN Daags te voren op de gewone uren te zien Inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVKR te Gouda TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda uitgezonderd ZOSDAOS IIoofdpr s ilenbi ey j I KIO ÜOO M rk jgeluk l han i j XLh Uitnoodig ing tot dee nemingin de Kansenl vun loerde deti Staat Hamburg fotfaarborgde groote GeMloterij wanna zelter 10 1lllloen 746 990 Mark gewonnen moeten worden De prqten van deze veel voordeel biedende ieldlolery die volgens bet pliin sloolits 112 000 lotiMi bevnt zyn de Tulgflnda De hoogste prgs ia e entu6eV 500 000 Mark 5000 M 300U M 2000 M 1000 M 400 M 300 M 46 priJMD a 100 prgibti a 206 priJEQQ 782 prijzen a 1848 prijzen a 42 prijzen ti 188 priJE ii200 150 M j 327 prezen a U M 8961 pr 4l84 104 100M it249prijz a 7 45 21M totaal 56 940 prijken Premie ran SOn OOOM 1 priji ft 200 000 M priJB R 100 000 M prijzen a 75 OO i M 1 prijs a 70 000 M Ipryi H 65 600 M I priJB k 60 000 M 1 prijs ü 55 000 M 2prijxon k üO OO tM 1 prijs iO OOO M prij üu ü 20 000 M 21 prijtBD ft 10 000 M leu worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot Ufl Uoofdprijii in de Ie klsue beilraattt Mark 50 000 stijgt ia de ïo kl tot 56 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M ia de 5e tol 70 000 M in deAe tot 7fi 000 M in de 7e toi 200 000 M en m l de preDiio van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste pr strekking die olücieel is vast 08teld kost een geheel origineel lot sleohtB ïuld 3 50 een half ori neel lot slfolitB Ould 1 75 een kwart ori ineel lot slfclits jnld 0 90 ledi ra deelnemer m de lotery ontvangt ongevraagd ouraiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking dfi ofBoieelo Iri kkinirslyat Trekkingsplan voorxien vnu hot Wapen van deii Staal die de prija van de loten en de vi rdeoling van de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzond ik op aanvrage gratis De uitbetaling en vorzonding van de pr jsou tresdiirdt door mij diruot en prompt aan de winners un onder de ntrengste geheimhoud tog M It dere bestelling kan raon eenvoudig Wfi f por pofitnisiol opgeven Men weii te zich dus met de aanvraag om toezending bu loti n voor de spoedig plaats hebbende trokking zoo spoedig inogelyk of uiterlijk tot f JffffCf e k met vorlrouwott tol Samuel HccUscIkp senr Bankier en VNissulkuulcor in HAMBURG Uuitschlond ASPERGES Onlvangfen nieuwe prachtige ASFEm SCHALEN faymice Th Schmidt voorheen Wed Boelsums BOKKEN iu Katueu Zijdf PABA80LS CO RUM TH Sp ciiiUl il witte x Handschoenen i DAMES Pronti o Uemden BOORDEN MANCHETTEN è $ f Unepen PloolseU öW KANTKNKRAGEN ztldeii Stoffen Gltgariil o turen eiiz Wisbrun Liffmann MARKT 136 grma Wed V 144 Gouda fioUDA HOOOSTBAAT Wegen huwelijk nn de tegenwoordige wordt eene FLINKE DIENSTBODE tegen half 1 U N I P G Adres TÜRP MARKT H 06 HET EtAifillili MET Bovenwoning aan de Q O U W E C Nrs 25 en 25a t Gouda is uit de hand verkocM J KOEMAN Notaria aa nbested ihT Op MAANDAG 18 MEI 1896 de middag te 12 tmr zal ondergeteekende namen den WelEdelen Heer C FRETS in het Café het Wapïn tan Boskoop c pabliek Aanbesteden liet bouwen van een Heereuhuls aan de Achterkade te Boskoop Bestek en teekening zgn op franco aanvrage tegen betaling ran 1 25 verkragbaar ten kantore van den Architect De Aanwyziug in loco lal plaat hebben op Vrydag 15 Mei des voormiddags te 10 u r Verlangde inlichtingen worden inmiddels gegeven door den Architect H J NEDERHORST Jr StolwIjkerstuU Gouda 5 Mei 1896 BINNENLAND GOUDA U Mei i Op de lyat van boog8taaui eaUgeo ia uidHolland komen ait Oooda en omstreken o a voor do beereo Pb van der Breggeo te WaddiugiVPeD D P van Ca eli p te Oapflle a d IJ A Dortlaod alhier W J Fortiiün Droogleever alhier A J T Uofrann to Woordea E HoogeudiJk vau Capelleo Ie OuüerkerÉt a d TJ G A Van HoQVRODiuge Oz te Moordrecht E Lauge van Hoogendjjk te Nienwerkerk G W Lans te CapeUe fl d IJ A C Mijnlieff te KrinipeQ d IJ K Vttu der Torrt u K te VVaddiogaTeen Zaterdagavond jl bad er eer e uitroeriog plaata der Tooneelveteeniging il I A in de aal Kuiiatmin Een drietal atiikjes werden opgevoerd dié door een begroet talrjjk ptiblifk met applaus oatvani eu wenieu De keu wiia bepaald gelukkig te uocmoti Er word over het at eoieeu zeer goed gfgpeuld Oeze uitfoofiiig kau beschouwd wt rdeii ab uitstekend geslaagd te zyu Vrydag had te Stolwyk een tieurig ongeluk plaatc De 19 jarige A H docb er eener weduwe die WB8 uitgegaan ooi eeu emmer water te Brheppeu werd efni oogeublikken daarna IfToulooa uit deo Vlitst langs deu Teutweg opgoboatd Dfi dokter die reedt spoedig aanwezig nas kou helaas slocbla den dood eonstateereo Door de geuee uodige ataat roaiini 4iti te Amsterdam ia bevorderd tot arts de heer II TBD Ingon Schouten geb te Oudewator Volgens de t r viiiie liggende Uekeuiug en Verantwoordiug ran den Polder Groot KeulevBiirt ttt HaA irecht over 1805 bedragen de oDtvaug teu i 555 04 en deuitgaveo f539 30 derhalve een batig ti do van i 1G 24 Anu het Maasstation te Ilottordam arriveerdeu Zaterdagmorgen te tiaU elf een 70tiil militairen der koloniale Reserve to Nyoiegen ten einde onder geleide van den Ie luit P H Specht Grüp 2e luit W jV B T n Bü eveldt ftn 2e loit W F Übben allen rau het wapen der infant naar Oost Indië per gtoomacbip Roembingt te vertrekken Deoomraan fElJSLlETiilM ISO Hij ta uit nit uwBg ieri ïheid nog eens om naar de but en daar ontdekte bij eene deur Jongeheer Shad en zijne borucfito grootmoeder haddün diia inea uitgangen voor en achter in de hut De heer Lydne vDl de met soellcD tred en in gepains verzonken liet pad dat smaller was dan hij verwaebl bad Het was op het open veld een heidera naclit maar iu bet bosoh was het donker liij was oageveer ter halverwege door het baieb dat op deze hoogte zeer dioht wae toen bij eeu geluid hoorde alsof iemand door het atruikgevtas Imen over den gtoed sloop Daar de beer Ijdncy wint dat or zioh verdachte personen in den omtrek ophielden versohool hg zioh achter een hoorn om den aaoko mende op te oemoa Het was Wilfred Lwter Hy baande zicli bygend verbit ea gejaagd een weg door de struiken streek langs Lyduey heen en verdween aan de overzijde ia het boscb waar hy zich verder in de richting van zi jn buis eeo weg baande De hoer Tjydney verroerde zioh niet Hij zag hem niet na ivant da boomeu stonden hem in den weg maar ij was verwonderd ovor botgeen bij gezien ba i eu begreep uiot wat Wilfred ia den zin had Het was duidelyk isiofatbaar dat bjj ia eeno hevige daut der koloniale reaerve mojoor Nutteu e eenige officieren begeleidden het transport Aan het Maaastation te Rotterdam bsTOnden zich eenige militaire autoriteiten destafmuziek der schotteri en het muziekcorps van het linrps Koninklyke Scherpschutters die de folksliederen apeelde bjj de aaokomab van deu treiu Met een viertal gereedliggende stoonibootjee ging het langs de Maa naar de WÜhelminakade Duizendei stooden langs de kadeu eu wuifden do vertrekkenden toe De inscheping aan boord van het a oem bitigc geschiedde geregeld en vlug Op het dek werden de vert ekkanden toegesproken door niiijoor Notten die hen weefl op hunne verpliclitingen al 0inke militairen Luitenant Specht Gryp dunkte den majoor voor zgue bartelpke toespraak Aan de militairen word namens bet DybelgeDOotichap een kerkboek uitgereikt HtJ MM da Koningin en de KuniuginRegentea maken te Faulenaeebad dagelyks kleinere of grootel e tochtjea Het verblyf in het hotel h uitstekend en het weder over het algemeen niet ongunstig Maandag gingen flare MajeaLeiteo naar Lauterhrannen en bezochten deu Staubach en deu Trummelbach Dinsdag werd eeu tocht naar Blauaee onderuomou Woenadag de HUateuherg bezocht De gezondheid van Hare Majeatoiteu laat nieta ie wenst beo M de Koningin Kegentea beeft aau dr W IJliiik directeur v n de Hoogere Burgersahool te Aiiaterdam vroeger NieuwerAmatel opgedragen in den aanstaanden zofuer aan H M de Koningin onderricht te geren iti de cosmogrephie Van af 10 Juni wordt in üelgië het hoogste gewicht der postpakketten uitgebreid vau 5 tot 10 K ü Voor eouigen tijd werd te Veendam door een on lukki tiieval zekere P H S Tb leerling in de 3e kt der Hoogere Burgerschool aldaar met een buki kogel in het been gewond Die w mil heeft zich aedert gPRlotoa en dedoor den artt niet verwijderde kogd bezorgt aaa het been slechts wat vermoeidheid by lung ttaao TbauB hoeft dr P Schoringa director vau genoemdi schüot van dat been eene afbeoldiug gemaakt riour middel van Hör lgen tralen on laarby tevens gezorgd voor uiiuwkeurige metiii eii ei merkteekena wftardor r do phiattt vnn spanning verkeerdo eu Lyduey herinnerde fich rat schrik de woorden van do meid dio hem zoo zonder de miaato pUohtplegingsn bitd aangegrepen He een en atidor bij olknndur gevoegd k am de znak hem hoogsl verdacht voor Kenaktapa werd hij iu zijn gepeins gestoord SInd kroop als eon jonge hond die lijoe prooi op den reuk volgt door de struiken hoen bij volgde het spoor tan Wilfred Toen hij eenmaal bet voetpad bereikt had stond bij stil hij d cht niet dat er een ineuscbeljjk oog of oor ie zijn brreik was Hjj 18 naar hais gejaagd sprak bjj bjj zioh zelven terwjjl bjj Wilfred Tjester naginurde Hot is onuoodig hem van naobt vorder to holoeren Ik erI het haar even gaan zeggen Do heer Lyduey had zijne band reeds uitgestrekt om den jongen aan te grijpen maar hij bedanht zich want hij begreep dat het veel heter was dfO deugniet te volgen od too mogelgk te ontdekken welk verraad men in den zin had Üe heer Lyduey was overtuigd dat ei een komplot tegen Wilfred Lester gesmeed werd on dat men hem beloerde om hem op iets to kunnen betrappen en in het verderf te storten En bij waa ook ogna evenzeer overtuigd dat Wilfred roekoloos bamlelde en bezig was zjjo eigen kuil td delven bad vol de bet voetpad in ile tegenovergesteldo richting nasr Grootje Bean en toen bij aan deo uitgang van het boscb dlcbt bij bet huis ran den heer tester grekomen was kroop hij rechtsaf tussoben do hoornen door Pe heer Lydney volgde b ra Hjj kon met jjno j auke buiginme gestalte even goed iloor do struiken een komen als Sfaad i eu als 3had stil stond stond doD kog I 10 elke riohttug teuiniuate tot op 0 5 cM iKiuwkeurig kan bepaald worJen S ezi jthotographie ia overgelegil aan dr B Brougers Lzu aldaar wiens advioa Inidt dat door eeue eeuvondige operatie de kogel ge uakkeiyk en met zekerheid verwyderd kan orden Date photngraphie lal binnenkort geplaatst VQrden iu hot tijdschrift Dh fatuur L N V d D Ëen paar onjuistheden In eon particuliere rreapondentie alt Pretoria nnn de Prov 4 v vr Ort gericht wordt melriing ge naakt van een bjj N jgh en van Ditmar te Rottcidam verachaneu gtilluitreerd blad dat over Tratiavail en TrauavanlHcho zaken allervermaketijkste onjuistheden bevat Hoe dat zoo ongeveer kaU wezen bigkt nit de mededtflling dat man nu m Trao vaal óók eens een boekje over Nederland za gahu schryven en over zgn poUti Jte partyfu in 1896 Daarin S£b1 dan ongeveer het volgende voorkomen dat do onjuiütheden in bedoeld blad eenig zina evenaart Het ruodvleesoh ia in Holland minder overvloedig aanwezig dan bet zeer goed am akende vteeseh van korhoondern Men verdeelt liet Koaingr jk in 17 KoningiQDe ComLniBi nriat n Over het geheel ii het ten bijzonder gelukkig land de behmtingeo iJD er xaer laag het platteland verkeert ineen bloeienden toesliind met uitzondering van Kampen verkeeren de gehimiddelen drr steden on met name van de hoofdstad is een uitoemendan ataat sfn de laatste helft dor IDo eeuw heeft Holland zich h jzondor onderscheiden en iu het boitenland een oiifergankolykaa roem verworven door de kraohtige energieke wij o waarop het dun oorlog tegen Atjdi gevoerd en binnen korten tyd geëindigd heeft De Primo Minister Mr 8 van Houten is 95 jaren oud Ü ia en j erig cacaofabrikant wanneer zgn tninisteneele werkzaamheden hem dit vergunnen als lid van de wereldberoemde ürmn Van Houten Sc Zoon wier cacao en politiek de beste zuiverste en in het gebruik goedkoopste zyu heeft hjj zich onnoemeljjko achatteu verworven Zeer lang was hy candidaat van de ultraeonaervatieve party in Groningen vooral na fiet versohijnen van zjjn werk over God eigendom eu familie In deo parlementairen etrijd bjj gelegenheid dat een Kimerlid zieh beklaagde over de aanwezigheid van zooveel al te welwillende damea op de Amsterdanische tentoouxtelling in 1895 he hij b iilengewonen mdriik ge hij eveneens stil Shad bad nu weder zjjne geliefkoosde houding aangenomen hjj bad rich al een slang om een dunnen hoomstara die ann den kant van don wos stond goslingord Do beer I iydnoy stond di bt genoeg bij hem om te kunnen zien en hooron Hjj was nieuwsgierig wie de pertoon kon zjjn van welken Sbad gesproken bad Hij bad juffrouw Ravensbird in hare onverzadelijke nieuwsgierigheid loeren kennen en wist dat EJj op de hoogte was van al wat er voorviel en daarom dacht hij oon oogenblik dat Shad boar bedoeld bad Hoob dit was bel geval uiet Sbad floot zachtjes on nu kwam eene rraow uit een laag poortje aan den overkant van den weg te voorschijn dit poortje leidde regelreeht naar de Boblerduur van bet huls vau den beer Lester Zij sloop voorzichtig over den weg hare bewegingen baddeu veel overeenkomst met die van Sbad zij kroop achter do struiken en bevond sicb weldra fdtoht bJi Sbad De heer Lydney herkende in baar de huishoudster vis den Hall Tifle Wolnu P dus begon zij op bitsen toon Hg is regelrecht nnsr huis gegaan gaf Sbad ten uotwoord Toen ik bjj hem kwam sprakou zij luid en hevig hij Beeoher on Drake en nog eenander ik goloof Bill Nicholson feester verweet hen dat het er veel van had alsof zij de boscbwaobters met opzet ia dea loood liepen eu dat zij zekerweder op bloedvergieten belust waren zij warenhet ouocns en Lester zwoer dut bjj ver er nietsraet hrn te doen wilde hehhon en spoedil ziohwog Hoe wisten zjj waar de bosohwaobters londen maakt door bet gavlengetde woord hail maar toe hetwelk een aangenaut afwiiseliog bracht in do wel eona langdradige en varvelende diicuiBtea en repeteerende breuken ik meao algemeeue bBoboowiDgen vao da Naderlaudacbe StateoQeoeraal c De Bristol Timet c vertelt de votgenda war gascbiedenia Een heer reisde van StooahoBie oaar Bristol in een coupé Ie klasie rooken Aan ean toaachoDitation juiit toen den trein op bat punt was de reis voort te zetteo stapts ean dame met een hondje in da coupe Dtf bear itopta een botiten pyp en stak dia aan maar de dame die een ingekankerd n haat aan tabakarook bad greep hem da pgp af en wierp dia uit bet raampje De beer in rechtmatig verontwaardiging onlttokan greep den bood en wierp dien eveneens het raam uil Aan het eerstvolgende station nep de dame dan couducteur eu vereoofat hem een politie agettt te halen om tegen dan beer procai rerbaal wegens dierenmiahaDdeliog op te maken maar op da oogenblik kwam de hond aadioopan mat de pyp in z n bek Boerenkoopdagen s n iu ZeenwiohVUande ran tegenwoordig aau de orde van den dag ledere week mag men er op minstens een tweetal rakanen Bn dem koopdagen wordM hier druk bezocht Het aantal pertouen Jat deze week op een verkooping onder Honii niase hyoen wai wordt op 10000 geschat Er stonden niet minder dan 70 tenten waarin men bier koffie en eetwaren kon krggeo Bg eeu boer in de baurl stonden 60 rgtulgen in den hof bg eeu ander 50 Dat bg zotk druk bezoek ook goede prgzeu besteed worden behoeft geen betoog Paarden en koeien die op stal bgna f eeu koopera tokken worden op een verkooping gretig verkocht Alle veè gaat meestal boven de waarde Landbouwgereedicbap waarmee jaren gewerkt gaat meestal voor den prys waarvoor men niauw kan aanschaffen En de oorzaak hiervan Mon hseft G a 9 maanden eredist Dat men voor dit crediet 7 a 10 percent oukoiteu ann deu notaris moet betalso daaraan wordt niet gedacht Door hot dagelyksch bestuur der Nederlaodsohe Heidemaatscbappy is dezer dagen esn bezoek gebracht aan de bebostohing der Rijkidainen bji SchoorL Ondanks de t envallarg kongneoBchada in het eereta jaar en een in zijn vroeg Titio die zwjjgend hntl toegaluisterd Dat wert ik niet antwoordde Sbad Ik hoordo nlloen het einde van don twist Ik weet niet wat zij vroeger verhandeld hebben Dan beh je niet op Ja tjjd gepast goddelooie onverboterlgke kleine deugniet Ik kwam te Inat en dal was grootmoeders Bohuld verklaarde Sbad stoutwog Üjj is mij aangevallen en heefï mij bjjna vermoord Qjj noest ueens verstoppen en baar zien dst tij eaoe duivelinis Zie eens bier beeft ig mjj gebeten daar beeft zjj n ij gescbogjt e bier heeft zij mij gekrabd sjjbeeft mjj het haar bj bossen uit bel hoofd getrokken Sboil vertoonde allerlei bonte plekken ra tfosdsD op zijn gezieht en op eJjdo armen en barstte in tranen uit Tifto schoen diep bewogen en haar medelijden openbaarde zich op teer in het oog loopende ivjjze Zij drukte Shad vol toederfaetd aan baar bart en bedekte uijne waagen met kussen De heer Lyduey zotte grooto oogen op haar gedrag gaf hem veel te denken Mijfl arme jongen Grootmoeder is eens ree blo hyeua als tij het o hare heupen heeft Ik zal haar do les oens lezen Waarom beeft zij je lou mishandeld F Zij beeft de valschte gemeenste streken herjiam Sbad dto mïudor liefbebberjj in de llefkoozingo i van Title aobeeu te hobheii dan zj zelve en er cich zoo spoedig mogetijk aan traobtte te onttrekken