Goudsche Courant, dinsdag 12 mei 1896

Op het in Sept dea rertgen jaara te AmBterdam gehouden internationaal brandweercongres werd door dr C A Lobry de Brogn een hoogst belangwekkende verhandeling ge bonden over bet ontvlamntiugspuut van petro leum lu de Cheraiker Ztg No 26 ia dip voordracht opgenomen en afzooderlyke afdrukken zijn daarvan verspreid om de zaak meer tot een onderwerp van algemeene bespreking te maken Een uitnemend denkbeeld wat het is een feit dat een zeer groot aantal branden door pretroteum worden veroorzaakt io ons land wel t meeat te Amsterdam in 1893 byv 422 van de 1147 ot 37 pCt in 1894 306 van de 999 of 31 pCt en gemiddeld 10 de laatste 15 jaren 37 47 pCt ï r Lobry de Brnyn scbrgft die talrykfr ongelukken toe aan de aamenatelling van de petroleom o e de Standard Oil No 1 van 22 23o C Abeltest die veelal in Nederland wordt verbruikt De vluchtige bestanddeelen de naphta maken de petroleum zoogevaarlyk Noodig is dit schadelyk bestanddeel voor de olie niet maar de groote Amerikaansche Maatschappy die het petroleummooopoUe bezit zuivert ze niet om te grooter wist te kennen maken De beer Da Brugn wenscbt daarom dat de overheid langs wetteiyken internationalen weg de petroleommaatscbappy dwingt tot verbooging van het ootvtammiogipont waardoor het gevaar aan t gebruik au petroteom verbonden zoo goed alt volkomen kan worden opgeheven Het kapitaalrerlies dat Europa door de tallooze petroleambranden lydt en diegrooteudeels veroonaakt worden door de io de petroleum aanwezigA B tot K pCt natihta is aai J l U l l il m m i l iiPgpMI pw gpiiii j i l ii Ml i JJI BJJML Directe Spoorwegverbindingen met GüUÜA Zooierdlenst 1896 Aangevangen 10 7 47 OEN HAAe eOUDl 7 45 1 07 SOU D 1 DEN lUMgt 6 61 7 Ï0 7 48 8 50 l 9 48 10 1111 85 87 10 18 10 48 11 16 H 18 U 8 1 S7 8 47 4 45 6 ï 6 64 7 14 7 41 8 54 4 U U U 40 4 67 1 imi is 4 o ij i lOAiu ll 4 l 4 1 1 57 4 17 M6 5 6 M 7 44 il 8 56 J lO i 11 46 Zer 4l i 10 48 i t 6 Onida 88 7 601 18 9 18 9 47 10 1810 64 li 05 li i l7 8 14 4 08 4 886 16 6 47 607 488 S8 0 1010 88 Stopt te Blaiiwijk CiiUing d Nootdorp Leidukeiidam an Hakandotp u T E I C H T e O U D A Utnobt 8 88 7 60 9 9 88 10 10 88 11 38 18 60 8 08 8 614 45 8 8 7 60 10 i8 11 56 4 1 Ui 10 1 4 84 10 44 11 10 li U l li 3 45 4 87 6 17 7 09 8 iS 351 Staats loterij e Kkne Trekking van Maandag II Mol 1898 No 8 10000 No H8S 1600 No 1S26 83S8 USl en 13611 Mar 1000 0 0 l D llT ÏÜHT 10 67 U 55 80 8 17 4 86 6 67 11 14 8 87 11 81 1 45 8 84 17 11 46 1 17 fM 8 50 5 07 86 10 17 10 84 10 41 11 07 AUITIIDA M B O U D A 9 1 4I 84 1 68 4 46 18 7 4 10 10 11 11 8 46 8 5 6 4 8 49 O O U 1 A 1 U8TIIBAH 9 68 10 67 11 10 4 11 6 10 7 51 10 68 1 1 11 6 11 60 1 66 10 80 tectenptaftg in hat tweede raftg met Toldoeuiog op bet werk terug gaztao wordeo Id drie jaren tydi zqd rHioi 104J H A waaronder boog duiakoppen en iterk anu daa wiod blooigeslplde b9UiugeD volkomen aHgelegd van wegeo tooriien en met dKui eaboat beplant Da proef kan dus in elk opzicht geaUagd geeobt worden en tneo znl ai de opgedflne ouderfiuding gebraik makende binnen twee jaar lan de kunt kunnen zijc weurdoor dan de duinen niet alleen geen groote lommen meer zullen koaieu oao iaartyksch od derbood en belmbeplaoting doch met rente gerende deananboascban Lez t zullen zyn Id tSigen Haarde Achrytt de baar U B Hooyer het volgaude m eeo opstel orer Atjeh Wy kregen inzage van eau ecbryven door een rriend vid den gesneureldun luitenant Voyk aan diens vader gericht Daaruit Inzen we weder een ran die daden die ons militair hart doeo popelen en die bet nns opnieuw een hooge eer maken ona Nederlander te raogt D Docmen Wy willen die daad ruchtbaar maken opdat ieder Hollander die dit leest hetzelfde oioge geroeleu als wy en met eerbied en bewondering dun uaam ran dien Holtaodaehen officier moge uitspreken net waa sooaU wij voor eeo paar weken rarbaaldea De blokliuiEeo om onxe tgdelgke ponten waren door detach e wen ten marecbau le in plaats ran de roor deu tocbt naar Lamkrab bafetemde bevriende Atjehera betrokken Na de rlucht van Toekoe Oemar nenlen zy door k aadwiUigen omsingeld en ook het kurps marécbauieés rukte uit om de iogealotcn kameraden te ontzetten Om treeki t i uur 9 uauiidda s terwyi de duiiternia vml over de wijde velden en witte dampen bronnen op te atggen tunscben het aware geboomte der kampongs geraakte het troepje onder luitenant Vuflk ten noordoosten van Senelop diclit by een boach van kokoapalinen ülaaifs met dcu vyand Hji stood op bet dykje waarachter yn mitré chausaées bnn vuur algaveo toen een kogel bem trof in de recbterborat en hy achterover in de aawah viel Maar dadalyk richtte by zich weder in zittende bonding open riep den sergeant Gkeoe een naam nu nedert drie gentucbten met eere in de Indibcbe kryi Bgeschiedenis genoemd tob dria maten toe atiakeeren attakeeren attakeereu iTe geiyk nprong by op u stalde KJcb aan het hoofd ran zyue weinig nog ongekwetate manschappen io het roorbygaan aan deu sergeant vragende of hij niet gewond wa daar bem eeo matte kogel trof Nauwirlyks had Ghene outkeoneud geantwoord of een tweede kogel velde hem neer Toen stormde de zwaar gewonde officier met een Amboint eacb onderofficier en tweo minderen over het dykje tier Aijehers te gemoet die hem daarover tegeutradeu en liield dan atryd ol tot hy dood nedurvïel Voorwaar een kranig diiad een Hollandachen jongen waardig c Aan de niaikerade te Utrecht zal dour ougerrer honderd ntudenten worden deelgenomen de atotit wordt aangevuld met ruim zeHtig aooiiymi fi r zullen in den toet een aantal gebarnaitte ridd ra ryn Ëeu geleerde beeft het fixüuaardiKe denkbeeld gehad ora den gemiddelden leeftyd dien de geuaeaheereo bereiden na te gaan Zyne narporingeo niet verder uitstrekkende dan tot eeu bepaalde streek verkreeg hij do volgende bemoedigende uitkomaten 8 S0 Io de zestteode eeuw waa de leeftyd der ganeesbaereu leaeu dertig jaren eu ijf meandeo io d j zeventiende eeuw vyt eu veertig jareneu acht maanden in do achtiende eeuw negen enveertig jarnn en arht maanden en eindetyk m dkxe eeuw ze3 eD yftig en zeven luaaodeu 8 40 8 47 8 54 9 1 K IO 7 S5 7 5 7 8Ï 7 8 7 48 7 55 5 5 10 5 1 5 1 1 5 ii S SI 5 67 08 a ii t 4 O OouiU Moonlroclil Miouvark rk CKptllfl Rottjriiam lottunlui Uipiillli Hieuwarkcrk UnorilrMht loi d 7 SU 5 86 Z M 7 4 8 47 i IeKW 7 t8 5 ïootb 0JJ 08 H K 8 1 18 10 7 1 56 8 0 a ll 10 19 t li 8 8 41 9 64 10 61 luuili 5 85 Ouilt 5 50 Woopilfp 6 68 Utrecht 8 18 8 11 9 IT 4 87 8 14 AmaturJam 0 8t Uan siot het de artaen worden boe langer hoe oodar Wel ia dit goed maar nog beter zou bet zyo indien dia boeren bunne patiënten konden doen deetno ia het werkelyk belangwekkend voorrecht dat ty genieten Jaloeracbbeid bracht een jonge boer ascbbach in Stiermarken op het volgende zonderlinge denkbeeld Daar hy wilde weten of zyn meisje bem ook ontrouw was ging de jonge man io den bi btstoel Zgoe nieuwsgierigheid waa bgna bevredigd reeds bad hy abaolntie gegeven aan eenige vromen en de beurt zon aan het jonge meisje kómen Intasscben was ougelakkigerwyze de echte paatoor binnengekomen daae aarzelde geen oogenblik rra zyn brntaleo plaatsvervanger te laten arreateeren In een te Rotterdam gehouden vergadering van bootwerkers waar bet vry rumoerig toeging is niettegenstaande enkelen der leiders er ernstig tegen waarscbnwdeo aiet groote meerderheid van stemmen tot een algemaene werkstaking besloten Daarop tiok men naar Fejeooord om de aldaar nog werkzaam zyode bootwerkers tot staking over te balen Op een schip in de SpoorweKbaveo liggende waar zand geloat werdy slaagde men daarin Tot bet terrein sder Hullbooian dat men door overkUmmeu wilde betreden werd door de politie de toegang belet zoodat door hun pogen vruchteloos bleef Eeo die oprniende taal sprak werd gearresteerd terwyl de anderen aftrokken Zaterdag werd op geen enkele boot gewerkt terwyl een groote menigte licfa werklooa langs de kaden beweegt Er is tbaqa een loonlyst opgemaakt welke aan d cargadoors keI worden voorgelegd Of demü zich daarmede zullen willen vcreenigen blyft nog de rraag 8 81 55 7 10 7 1 7 81 8 48 9 04 10 17 11 8 Eigen Baard bevat deze week o a een In Memoriam c roor den overleden inapectenr van den geneeakundigeo dienst der marioe dr J J Van Leent met portret Ook weer een artikel ran den beer G B Hooyer orer Atjeh met een gezicht op den Kraton zienlgk grooter dan do winst welke da faKrikaïtten uit die 6 a 8 pCt kunnen halen Een internationale bemoeiing op dtt gebied en een internationale vaataieiting van hetootvlammiugspont op een oiinimnm Tan 40 C zgn daarom in hooge mate weusrhelyk Tegenover de ontzettende verliezen niet alleen van materieelen urd maar ook van menscbenleveuoi die elk jaar door petroleumbrandeu worden vero rzaakt tcbyuen da denkbeelden door den bekwamen cbemiiit ontwikkeld waarlyk zeer ernstige overweging te verdienen Verkorte inhoud van art I der kieswet welke morgen io behandeling komt Kiezers zyo zy 1 Die ai n ges lagen zgn in 3 ryks directebelasting voor de grondbelasting ad niinstena zoo niet die bewonen een bnia ter huurwaarde naar de wettelyke tabel of een vaartoigvau minatens 30 ton of een salaris of pensioenHenielen naar de wettelyke tabel die minstens f 100 bezitten op t grootboek uf i 50 io de rykspostfpaarbank met goed gevolgd geëxamineerd zyn voorhnu ambt De lUagsche Courant die terecht segt dat de Coöperatie althaua dat uut Heeft gehad dat contante betaling meer io gnbruik is gekomen a uit haar artikel aldus Vericbiideuö particuliere handeUara hebben gerugsteuud door den krachtigen invloed üie op onze samenleving werd uitgeoefend het goed voorbeeld gevolgden gaandewegeveueeua het stelsel vau contante betaling ingevoerd Dat is een indirect heilzaam gevolg heilzaam zoowel voor de koopers aU voor de rerkoopers en daardoor nogmaals voor de eersten omdat de winkeliers dia bun geld contant btnnenkrygeo zehen óók zonder den last van een overmatig groot bepryfskapitaul Il contant kunnen inalaau met kleinere winsten np eiken om et i unnen tevreden zgn en dns hunne waren vtel goedkooper kunnen pryzeu Zo der dat t uoodig in namen te noeaieo kent ieder den uitnemenden invloed dien die metbode op den bloei van verscheidene groote zaken beeft uitgeoefend en tevens op de pryzen van wat men daar koopen kan Maar een aantal andera particuliere handelaars zien de groote beteekenis dier zaak èo voor hunne klanten èn vuor zichzelven niet in of meenen aan de concurrentie slechts dan t hoofd te kunnen bieden als zy door hel aanbieden of gemakkelyk maken van credïet zwakke koopers tot zich trekken Jammer En volkomen onjuist ook van bun eigen standpatit bovendien Want juist nu tegenwoordig bet contantstelsel al 700 tamelgk algemeen is geworden krygt by die crediet geeft meerendeels de economische zwakken de raenacbeu die slecht van betnlea zgn op wie hg veel schade lydt en voor wie hg dus in zyne pryzen een groote risicopremie moet rekenen wat he n nochtans niet verzekert tegen rertiozen en das toch zwak doet staan Evenwel zyn er releu die meenen langs dien averechtRcben weg te moeten coucurreeren die ti t crediet met een vriendelyk gezicht ongovraaRd aanbieden t byua opdringen O mevrouw dat zat wel terechtkomen f of Wel m oeer laat ik daar io de volgende maand eens om zenden dergelgke uitdrukkingen zgn gugkt in menigeu winkel Men denkt er klanten made aan t lijntje te krggen maar haalt inderdaad ziebzelven en dien klanten de Ign ala eeu strop om den ha s Waarom nïét bet tegendeel toegepast Als re el nlles contant zonder opscbryven of notaa Dat ia duidelyk zuiver en senvoudig ook in de administratie En zgn er klanten dia met alle geweld oradtet verlangen en aan wie men dit meent Lh moeten geven ilan doe ram dit ondiT deze 1 Nel 7 11 g 10 4 7 5 81 8 44 7 M WoardaD 68 8 11 üudanUr 7 07 8 19 Oaiula 7 i 8 88 9 84 10 10 7 15 8 1 ABaKnlam iu einld 7 88 4 40 4 60 4 17 5 04 6 10 waarschnwiog op alle notal enz duideiyk ge drukt de prgzen van goederen op crediet geleverd worden voor elke maand met pCt verhoogd üat ia de ware petbode Niet korthig voor contante betaling wat bet crediet als regel leert beschouwen maar prysverbooging roor crediet wat dit als uitzondering stempelt Aia onze particuliere winkeliers dit stelsel toppasteo en streng baudbaafdeo zooder ar de hand mede te lichten dan 7oaden zg ten slotte misiChien nog wel het grootste voordeel trekken van de coöperatie en deze leker doeU trefifeoder bestryden dan door er tegen te agiteeren bg verkiezingen of hare ledeolyaten af te Bchryven Wan bet beste middel om een eoucurreut te overvleugelen is hem zyoe goede hoedanigheden af te kyken en die aa to volgen Gevolg gevende aan een uitooodiging van bet beatnor der Haagscbe afdeeling ran de Vereeniiïing tot bevordering der Homoeopathie 10 Nederland bietd dr N A J Voorhoeve in het gebonw der Log roor de leden en begoostigers en bon gelntrodiiceerdeu een voordracht over da i aard en het wezen dar geneeswyze ooraprookelgk door dr Hahnemann ingevoerd een van wiens betangrgke werken r eds in 1827 in het Nederlandach vertaald en hier te lande verspreid U geworden In zyo boeiende lezing betoogde dr Voorhoeve dat de homoeopathie niet baar wezen vindt in de kleine hoeveelheden medicijn maar berust op bet bf ginsel in den Grieksebao naam reeds oitgedrukt waaraan het woord ia ontleend op het similiaaimilibus corantur ziekten worden door gelyksoortige Kiekten genezen Het begiuael 18 derhalve dat een ziekte die een zekere groep van abnormale verschgnseleo vertoont bestreden dient te worden door een zoodarige artsen tof die in hair uitwerking dezelfde gelgksüortige groep van abuormate verscbynselen te zien geelt Een aerate vereiscbte is dns dat de ziekte nauwkeurig moet gekend worden Het beweren dat de homoeopaatb weinig om de diagnose eeft eu slechts naar ziekteveracliynselen vraagt dus symptomatiseb te werk gaat berust op misverstand Zoowel op waarneembare als op door den patiënt zalf aangegeven verscngnaelen moet wordeo acht geslagen Een tweede vereiscbte is dat een nauwkeurig beeld moet worden verkregen van de werking der artaenyen eu wel door proeven op gezonde menschen niet op zioke meoschen en evenmin op dieren Het stelsel dour Hahnemann Kefteld eo later krachtig verdedigd door SchoamaoD Schnltze prof Imbert Qourhejte Prof Stckvis te Amsterdam eeu der bestrgdera beeft toch erkend dat Hahnenianu juiat beeft ingezi O dat de kennis van de veranderingen die een bepaalde scheikundige stof hg den gezonde te voorschyo roept da eerste nutuurtgke grondslag ia der geneeskunst U het ziektebeeld en het artaenybeeld verkregen dan moeten beide mtt elkaar vergeleken worden Een gevolg is dal waar men slechts met een ziekte te doen heeft ook slechts de aanwending van éeo ait engjiiddel tegelyk in aanmerking komt Geen gecompliceerde recepten alzoo EnkeUoudige geneesmiddelen een teijelgkertgd en zoo min mogelyk stecbCfi in ligzondere gevallen t ee of meer in afwisseling Een vierde vereiscbte is de art eng te geven io geringe boevnelbeid eu wel zoedauig dat zy diet door groote doae verergert niet verlamt msar sterkt prikkelt opwekt De spreker wees er op boe een stukje muskus een zoo sterke lucbt kan verspreiden dat een gevoelig lueuscb door de inademing onwel kan worden en toch boe ongelooflyk weinig gaat er van dit stukje moskus af Eo in de natuur Igke brouwateren voor geceeskundige doeleinden hoe weinig zwavel arsenicum jodiom bromium lithiom komt daarin voor En loch wordt ook door den allopaatb de geneeskrachtige werking van at die minima buieen twyfel gesteld De voordracht van dr Voorhoeve er TUd van ireenwlcli 7 6 7 6 18 8 6 81 11 80 10 4 10 8 5 9 S 7 6 8 47 17 8 87 84 41 47 9 67 10 4 10 11 10 18 10 S7 7 46 9 48 9 69 80 89 S D9 9 07 10 84 9 88 10 54 9 3e 8 41 9 4 11 10 46 11 1 9 48 9 47 I E4 10 01 10 7 helder cd lieMtielgl irerd door hatietrUIrgk pobliek met groots belaDgstalIÏDg gevolgd an harbuldelyk toegejaicht Banker ia nn Try wol berateld en an dokter beeft rerklurd dat hg weldra aterker lal sgn dan ooit teroren Hg komt aan t eind ran de maand naar Pargs en hg boopt weer deel t nemen aan de najaarawedrenneo Bultenlandsch üverzicht Keizer Wilhelm en zijne gemalin zgn naar aanleiding van den 25sten verjaardag van den Frankfurter vrede gisteren te Frankfort ttangekomen Zy werden ontvangen door de boigarlyke en de mi itaire overheid en door de bevolking met geestdrift begroet Kort na hunne aankomst begaven de lorsteiyke personen zich ter godsdienntoefsning naar de Cathrynekerk De keizer zond het volgende telegram aan prins Bismark Door den Frankfurter vjrtide waarvan de 258te verjaardag zooeven door de onthulling van het roiterstandbeeld van ke zer Wilbem op grootsche en plechtige tvyze is gevierd werd bet gedenkwaardige tydvak afgesloten waarin Duitscblaod tot eenheid eu grootheid geraakte en in den raad der volkereu de stelting herwon die het toekomt Het ia ray een behoefte en een plicht de l vergetelijke diensten in berinnering te brengen welke gy myn wnarde prins hierby hebt bewezen en n daarvoor opnieuw myne dnnkbare verearing uit te spreken Nevens den naam van den grooten keizer Wilhelm zal de naam van den grooten kanaelier in de geschiedenis ten allen Igde helder uitblinken en in myn hart zal steeds een gevoel van onnitapre kelyka dankbaarheid jegens u voortlevpu Wilhelm c Een bgzondere uitgave van den Reichsanzeigerc bevat een kelzertyk besluit waarin naar aanleiding van den 25sten verjaardag van den Franforter vrede dank wordt betuigd aan allen die tbani nog in borgerlyken dienst varkeeren of vroeger tot den burgeriyken dienst behoorden eu die door hunne onvermoeide en met goed gevolg bekroonde pogingen hebben bggedragen tot verwesenlijking Aan bet groote werk van dien gedeokwaardigen tyd namelgk bet tot stand brengen der eenheid onder de Doitache Staten De keizer vertrouwt dat by gelijke gebeurtenissen ook gelgke aan bnn plicht getrouwe en offervaardige mannen zollen gevonden worden De keizer antwoordde op den toost van den opperburgemeester o a hel volgende Zelden waa het een rolk vergond zulk een feest te vieren Fankfort heeft bet feeat ingeleid door de ontbniliog van bet gedenkteeken van myn grootvader die naar den vrede streefde en een voorbeeld is voor de nakomelingen Hy gaf bet bewys dat slechts door God en met God iets goeds kan tot stand worden gebracht Wat myn grootvader in het teven riep waar hy voor zorgde bracht Europa en dar wereld 25 jaar vrede Laat ona hopen dat bet gansche volk in een nog langdurig tydperk van vrede zich moge ontwikkelen en laat ona het leger danken hetwelk er voor waakt dat geen vgaod in staat is den vrede van het land te verstoren Ik drink op de welvaart van Frankfort De aanneming m de derde lezing van bet kieswet ontwerp door bet Oostenrgksche Huis van Afgevaardigden is een groote overwinning voor Badeni Na de vergeefsche pogingen van voorgangers heeft hg een kieswet ontwerp weten te vervaardigen dat de vereiscbte meerderheid verwerven kon en dat is daarom een bijzondere eer voor hem omdat de eigenaardige toestanden in Oastenrgk het duar buitengemeen moeilyk maken een voor demeestea aanoemelyke herziening van bet kiesrecht te ontwerpen Dat door bet amendement Bareutber by verrassing een liberaler bepaling in do wet ia ingelascht i roor den minister president een neerlaag op n pnut voor welke de groote overwicning bem acbadelooa atelt Bovendien koestert by vermoedelyk de hoop dat bet Heerenhuia de bepaling xal wraken De Keizer heeft zoodra by kennis kreeg van de aanneming van het ontwerp uit Boedapest den ministerpresident per draad geluk gewenscht Graaf Badeni heeft hewgs gegeven van groot beleid in deze zaak Men kan het nn el nit een ideaal oogpunt betreuren dat de uitbreiding van bet stemrecht niei grooter de verandering niet doortastender was aaar Koodoende vergeet mea de praktisabe bezwaren dat een zoo liberale kieawet nooit was aangenomen en dat M in Oostenrijk op t oogenblik ook eeo onding zon zijn Of Badeni niet wat verder had kunnen gaan is een andere rraag maar een vraag waar men heel laag orer zon knnneo twisten anader bet eens te worden De vrengde in Italië over de ontzetting ran Adigrat scbyot rolgens de jongste berichten wel wat voorbarig Üet is waar dat bet legerkorps van generaal Baldissera voor Adigrat is aangekomen doch zoolang Baldissera niet te Seoafé is teroggekserd met de troepen van majoor Prestinari mag men niet jobelen over de redding der dappere bezetting De terugmarsch is het moeilgkita deel van Baldisaera s ü taak eu de nabgbeid van sterke Abesayniaoha afdeelingen zal het noodig maken dat de Italiaansche generaal de grootst mogelgke voorzichtigheid in acfat neemt Den 5en Mei kwam overste Clericetti met de jagerhataljons in het gezicht van Adigrat Hy verschanste zich dadelgk io de posten die de vyand verlaten had In den vroegen mor gen verliet bet eerste transport zieken en gewonden de vesting Generaal del Mayoo begaf zich daarna in het fort eo bracht den dapperen verdedigers de groeten over van koning eo vaderland zgn toespraak werd met gejuich begroei Het overschot der levensmiddelen werd gereed gemaakt voor bet ootbgt waarby toasten werden oitgehracbt op den koning op majoor Prestioari en op de generaals Baldissera eo del Mayno Toen werden de vestingwerken geslecbt en werd met da ontruiming van het fort begonnen Thans ia de bezetting geheel in het legerkamp van generaal Baldissera met belangatelling wordeo na de berichten over den tocht naar Senafé te gemoet gezien In de ItatiaauBohe Kamer zyn de beraadslogingen over het koloniaal bestuur voortgezet De hertog di Sermtfneta de minister van buifenlandsehe zaken hield tegenover de beweringen der vorige regesring de juistheid der medeloelingeu van het Groenboek slaande Dit bevatte zoo uitvoerig mogelijk alle documenten om bet land in de gelegenheid te stellen een oordeel uit te spreken over de feit sn die zooal geen fouten dan toch onvergeeflyke dwalingen waren Ttians Masaoewah te ontruimen meende de Minister zou een ernt tige lichtzinnigheid zgn Do regeering zal met wgsheid alle pgniyke eouflioten trachten te voorkomen De quaeatie betreffende Kassala zal wordeo opgelost iu bet belang van Italië doch zooder de vrieiidaobappelyke betrekkingen tot Engeland te schaden De Minister verdedigde daarna de bevelen tot ontruiming van Tigre tot afkondiging van het protectoraat over die streek tot uitbreiding der strydmacht en de aanvrage om kredieten ten einde generaal Baldissera in staat te stellen zich te handhaven in de aangegeven stellingen Sedert wekeh duurt reeda te Verviers de werkstaking der wevers ontstaan over het ge bruik van twee weefgetouwen zonder dat nog een oplossing naby schijnt Wel wordt gemeld dat gedeeltelyk het werk hier en daar wordt hervat doch van den andereu kant hielden de wevers een nieuwe stemming over bet al of niet voortzetten der staking en met groote meerderheid werd besloten in den strijd te vol barden Van bun kant verkluren de fabrikanten niet te kunnen afzien van de twee weefgetouwen willen zy niet hun ondergang en tegelykertyd dien hunner indastrie tegemoet gaan Zg beweren nl dit do textiel industrie te Verviers de concurrentie met hei boitenland Waar met twee weefgetouwen wordt gewerkt niet kan volhouden als niet eveneens hetzelfde systeem aldaar voet wint Naar men verzekert 7gn de fabrikanten tot da grootste concessiën bereid indien zg slechts de inwilliging der arbeiders in dit 8y8teem kunnen verkrggen Tegenover de opmerking van de wevers dat zoo de twee weefgetouwen werkelyk te Bradford io werking yn de bgzondere arbeidsvoorwaarden aldaar veel minder be iwarend zgn dan te Verviers tegenover deze opmerking moet een indastrieeljfgeraden bebben om den wevers van Vervier alle voorwaarden in Bradford bestaande te verleenen Te Bradford ia o a de arbeïdadour korter 56 uur per weck ook te Verviers zov men daartoe kunnen overgaan Belangstellenden in het lot der arbeiders en in ha voortbestaan der Belgiscbe industrie vragen nu of men op dezen grondslag niet tot overeenstemming zou kunoen komen De strgd tot bet uiterste tegen het stelsel der Iwee weefgetouwen schgnt moeilyk te zyn vol te houden maar gesteld dat de arbeiders overwinnen dan ducht men nieuwe moeilgk beden ten gevolge van gebrek aan werk dat er oit zou kunnen voortvloeien Van vsraahillonde kanten wordt derhalve op eeu spoedige oplossing van het geschil tasschen patroons en wevers te Verviers aangedrongen en dat men daarom met elkander in overleg trede De referendums der rbeiders maken g en einde aan de crisis evenmin als dit afzondsriyke be luiten der fabrikanten doen Over en weer beacholdigt n n elkander van onhensohe bedoelingen en onwettigen druk maar op deze manier komt men geen stap verder Intnsschen stijgt bet verlies aan loonen en da bestellingen voor industrieeJen eu arbeiders even noodzakelgk gann over aan buitenlandscbe coDcnrrenten Welke Bchoooe gelegenheid zou hierbeslnan voor den minster van den arbeid den beer Nyssens om hier de voetstappen te drukken van zgn voormaligen Britschen collega lord Rosebery en als scheidsrechter op Ie treden in het geschil tasseben de fabrikanten van Verviers en hun wevers Afloop ran Openbare Verkoopinff van Onroerende Goederen VEILING II MEI Hnis en Erf Keizeratraat K 122 f 2070 k De Vereeniging tot opriobring ea instand honding van vrge scholen op Gereformeerden grondslag te Gouda Huis en Erf Nieawe Haven N No 81 f 1400 k I Cats Idem Lange Dwarsstraat H No 131 f 715 k H H van der Wolf Idem Varkenmarkt M 218 1 690 k C Pex Idem Weeaerf L 132 f 400 k J L W van der Pool Idem Zak L 274 f G50 k Q Haagsmau Idem Komgnsteeg K 36 f 470 ks P A en A F Lafeber Idem Poort Wacbterstraat P 201 f 440 k P M Roosendaal Idem Gang Westzgde Raam O 343 t380 k P Sooffróe 3 Idem Lombardswatertje G 108 lOB ea 109 f 2250 k n H van der Wolf OVERHEMDEN PROMTS BOORDEN en MANCHETTEN A van OS Az Kleiweg E 73 37a GOUDA Beurs vau Ainslenlam Vorkra sJotkr mi tl IOC m looy 100 7VV SÖT 85 V 84 25 Vi g8 8 l 99 99 98 108V 80 ÏVl Vi ni 98 S 100 97 45 6B0 540 00 7 ei 100 199 143 lOÖ l 100 1S6V 99 Uil 198 101 172 101 4 V 5 159 98 621 781 01 101 185 13 108 50 11 m 5 107 78 100 50 U 190 200 107 10 6 103 1 104 11 116 V UI UI 9 MKl NEDBSLiNU Gert Ned W S 1 dito dito dito 3 dito dito dito 3 HoMOAR Obl Goudl 1881 B8 4 It ue iDselinjviug 18I 2 81 5 OoBTiNR Obl inpapi 1868 dito til zilver 1BS8 6 PoaTi GAL Oblig met coupon y dito ticket 3 aoBUNü Obl Bionenl 1894 4 diio Geoons 1880 dito bij Rottis lSStf 4 duo bij Hope I8S tf0 4 dito inhoud luou 168 ti dito dito dilo 1884 i Spanje Porpet schuUl 1881 l TuKKtiJ Gepr Oouv leen 18UQ 4 Geo leenin nerie I Geo leouinK Bcriu ZuiüAra Usp v obl 18 6 Mbxico Obl Buit Scb U ü Ö ViNazuBLA Obl 4 oubap 1891 AHSTiEnjLM ObliKAtiuD I8t5 S RoTWaDiM attMl lööü L894 i Ned N Xfr Hacdetsv aaml Araadsb Tab Mg Jertifipatcii DuiiMaatsclisppy dito Arnh Hypottieekb paudbr 4 Cult My der Vorstonl aaiid s Gr Hynothookb ptiii lbr 37 NedorlaDdscho bank uand Ned llBudutmaii li dito a W k ac Hyp b pandl r 5 Rott Hypotbeükb paiidbr S i Utr Hypotheekb dito S i OosTEKK Ooet Kotig buiiVaaiul RüsL HypottitiokbftiiV jmiidb 4 AHiaiKA Kqtiit Iiypotb pandb 5 Maxw L i I r Lieu oert 6 NiD Koll IJ Spuorw Mij aaiid Mij totExpl v St Spw aaiid Ned Ind SpoürwuKm aaud Ned Zuid Afrik Öpni aaud 8 dito dilo dito 18 dito lTjU lE Spoorwl I887 8U A KobU ZuidItal Spwmij A ll obl S i FoLiN Warschau Weouen aAiid 4 ftosL Gr ams Spw Mij obl 4 Battiache dito aaud Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 5 ICursk Ch A8ow 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AiKaiKA Ceiit Pad 8p Mij obl 6Ohio k North W pr C v aand dito dito Wiu St PeUr obl 7 Denver k Rio ür Spm eert v a Illinois Central obl iu goud 4 Louisv k NashvilloCert v aaud Mexico N Spw My lehyp o 8 Miss Kansas v 4 pet pref aand N York Outario k West aand dito Penns Ohio oblig 8 üruKon Calif Ie byp in goud 5 8t Paul Minn k Maait obl 7 t n Pac Hoofdlijn oIiUr 8 dito dito Lioe Col lehyp 0 6 Unada Can Sonth Oert v aand Vek C Rallw k Nav Ie h d c O Amsterd Oniidbus Mij aand Rottord Tram weg Maats aaed Nin Stad Amsterdam aand 8 Stad Holtordam aand S ItlLsiB Stad Antwerpenl887 ïVsStad Brussel 1888 2V HoNO TheÏBb Regullr Gesellsch 4 OosTKNR Staatsloouing 1860 K K K Oost B Cr 1880 S Spahj Slftd Madrid 8 1868 Vio Ver ÏU z Hyp Spobl oert No 4Sai 709 104SS 14103 en 15944 lader 400 No 18715 00 No 446 1974 3889 3830 7894 116711 18458 14366 17097 17356 en 10709 ieder 100 Frijtea van 70 5 2415 6467 9301 IIOII 14891 17007 19006 6 8668 6689 9377 1198 14485 17097 190S9 138 iS9l 6761 9463 ISOtO 14666 17111 19019 163 8716 67 9 9476 18118 14587 17386 19865 934 8720 5777 9609 18173 14700 17370 19289 277 1837 6063 9674 18816 14739 17444 18304 312 8 71 0474 9719 12870 14868 17485 19683 320 3493 6533 9728 18301 14807 iVM 19636 362 3490 6595 9905 18337 15082 17664 19788 674 3564 6699 9988 18487 16180 17683 19761 687 8733 6607 10054 12684 153 O 17698 19776 066 3769 7403 10064 18541 16392 178 4 19806 711 3873 7687 10184 12678 15481 17846 19842 840 4181 7603 10306 12661 16436 17886 19919 4216 7712 lOSU 12739 16803 17981 19949 4300 1809 10397 12889 I58B3 17967 S0083 898 4881 7846 10613 18893 15954 17994 20103921 4610 7917 10664 13924 16093 18036 80188 986 4708 7944 10688 18108 10102 18043 20174 1066 4741 7997 10687 WIO 16127 18113 80948 1136 4809 8109 10786 13201 16136 18202 20331 149 4804 843110771 13330 16193 18807 80361 1526 4833 8607 11038 3346 16210 18373 80466 1586 4866 8133 11046 13687 16369 18684 20461 1706 6026 8939 11052 13541 1649 18688 20469 1778 5079 9100 11369 18907 16628 18889 80695 1963 6090 9106 11510 14039 16670 18854 80686 2107 6204 9114 11771 14190 16718 IS86I 80789 8136 6264 9171 11809 14831 16914 18988 80953 2229 6419 9208 11891 14380 16917 18946 7030 9270 ADVERTENTIEN Ken ware Schat voor de ongelukkige slnchtotTers der Kelfbevlekking üname en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWARIKG UoÜaudsohe uitgave met 27 afb Prbs 2 ji olden Ieder die aan de varsohrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet bet lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg het Verlags Magaziu te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending vaa bet bedi ag ook in postzegels eu in elkeu boekhandel in Holland Allerwege bekroond met Ëere Diptoma s Qouden en Zilveren Medailles benevens DereDiploua Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chieaffo 1803 is het Wereldberoemd Druiven Uorst Bonifi Exlracl MELIANTHE HIT DI Uachinale ikbriek DE HONIUBLOEMc II CV van Schalk It Co gereatigd te Oravenhage Geeu middel is of kan worden uittfeironden welke de Meiianthe Ofertreft net i ONHERttOByBLlJK het beete middel ter wereld hetgeen de vele en renwhüleudo bekroningen getuigt llflt rerzaoht en geneest OSMIDDBLIJK de strengste hoeit en Teronderde borstkwalen Dadeljjk na het gebroik der MELIANTBë doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE beweien zija de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELtANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets n 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te i Gravenhage Vtr Verkrijgbaar bij K H A WOLFF Drogist Markt Omda E H VIS MILD Veerstal B 126 U Gouda A BUUMAN Moordreehl i O RATELAND BoiUop B y WIJK Oudmaiir DAMES Attentie ttl k j t y onachadalykste ea makktlykste poctamidiltl voor Usartq o vooral dames vn Kindtrachoeowerk U dv Apprttuur van C M Mttllar 4 Cs B r la Beutli8tr 14 AUn lettaifocd op naam en fabrlekimcrk Vtrlrvllaar ky HtH M Wliktlliri ia MtHiiwirt itlaalHl rirw Ml Ml Sturaal Dvpat ky lirMnina hnUm