Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1896

35ste Jaargang Woensdag l Mei J896 So 0965 mmm mmmi JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worde berekend naar plaatsiiiimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des midd De üitg ïive dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN Telegram adre Teltfphoon So 184 UOEHS EAAIi llOIim WOLÏF G EFFECTEiV en ADMINISÏRVI IE KANTOOI g7 Lange Houtstraat i M hoek Korte Voorhout Belasten zich op billijke voorwaardeu met den MMX en $ IEHK0OIP van EFFECTEN tWltêelt vreemde Mtmttpeciè n eu UauHnoten Geven net ict $elê en Vredtetbrteven uit Uelegouheiil tot HUREN mn UtandHatteu in de brandnge Itluia Sluiten pr loUffaHè u en AeUemingiin Verzilveren COUPONS tot de hoogste koereen volgeus hunne noteeringen in de diverse Haagsche filaden 1 Voor het afleveren en in ontvangut nemen van Effecten WiKnelu en uitbetalen van Coupons enz buiten Den Haag worden door ons geene kosten in rekening gebracht iioofdiiru ïeüliieileliet t li IMIO OOO Hark zUn door den jgeliikdeliaiiil Staat geKaraudeerd üitnoodigiiig tot U c neming ill de Kanseng Tiin iloor de deD 8Uat ILsuiburg I ewaurliorgde groote üuMlotunj wHariti Ifker 10 Mlliloen lUM iVlark Premie van 30 000 M 000 1 IKiO l M 20110 M lOOOM 400 M 300 M a 200 000 M 100 100 M 75 00 M 70 000 M 65 000 M 60 000 M 65 000 M 6 0 ii M 40 000 M 20 000 M l prija prija prijzen 1 prijsIprga 1 prys prys prijzen 1 prija i prij iOU gewonnBii moeten wotden Do priJBüii ran deze veel voprdeel biudeiMie Jeldlotery ilie voigene liet pl iu alcclits 113 000 loU ii buvat £ ijti de vDl ttndo Dl hiiojjstc pnja ts ovontuHel 500 000 Mark 4fi prijzHii a 10 ft prijXLnü 206 pnjiien h 782 prij iei a 1348 prtj eiia 42 prijzen ii 188 prijz u2Ü0 150 M aB327 pryzüuïi ló M 1 pr ftl3J 104 lOOM aa+Dprija n 1 46 91M totaal iS0 O pnjf Dii aipriJMü 11 10 000 M en worden do e in eeiiigo m anden in 7 klas tteii uitgeloot De Hooftiprijs lu de Ie klasse betlraaRt Mark 50 000 stijst in de 2e kl tot 58 000 M in de So tot 00 000 M in do 4e tol 66 000 M in de Be tot 70 000 M m de To tot 7S 0Ü0 U in de 70 toi 200 000 i l en met de premie vau aOO üOO JM eveiit lol 600 003 Mark Voor de eerste pry strek king die otliciot is vasIgesteliJ kost een K tieel origineel lot sleohla ihuld 3 60 oen lialf origineel lot alfclits Giild 1 75 eeu kwart origineel lut sliclits Unld O 8 0 tedere deplnemer m de luterij ontvaiiirt ongevraagd oil ra id del lijk na Ie plants gubad hebbende troklmg Ie ofSuieele trikkiniislijst Trekkiflgspian voorzien au hot Wapen van don Staat die de priji van da loten pii de vcrdeeling vna de prijzen over do 7 kluaien aangeeft ver end ik op aanvrage gratis De uitbetaling m verzoniHng vatt de prijzen geschiedt door mij dirt Ct en prompt aan do wmners on oiidor do strengste goheimlioudiiig Mto tedere bestelling kan men eeiivondig g f per postwissel opgeveni Moti wende zich dus mot de aanvraag om toeteuding van loten voor de spoedig pUuiis bebbrndo Irukking zoo spoedig mogelijk ofutterlyk tot i f BiKM k met vertrouwen tol Samuel llticksclivrseiir Bantier Bii Wiisolkaulror iii H tMUUlKi Uuitaohlaud JgP LijJei s uw Dauw iif Haarworm drooge vochtige Schubbendaawworro en hetmet deze kwaal gepaard gaande zoo oodragelyk lastige Jeuken der UliM alsookelke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs bji hen die door nfemaad genezen konden worden door BiT 0ebra MVleehtentod OnnehadeHjl Gebril ik tfttwemlIg PriJa zes gulden Ned Cttegen vooraitbetaling per postwissel ook postzegels waarop toezending volgt vry van porten inkomende rechten Verkrjigbaar bij de fil Marien IJrogerIe yj i Duitsohland Ouml i Druk ati A l BlNkll w S 0 i n PRANSCHE STOOMVEEVEEIJ Hit Cheiiiischi Wassclterij II opi i iii i ui u 10 KriilHkude Uotlerdam liebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt voor GOUUA de Heer A VAN OS Az specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Heeren en DameRgarderobeii alacok ftU Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom tt van pluche mantels veerea bont enz Gordynen tafelkleeden ens worden uaar de tiienwate eu laatste methode geverid Alte goederen lietzy gestoomd of geverfd worden ouschadeiyk voor de gezondheid en rolgeni ataal bevrerkt Wegens uitbreidiag der fabrieken zQn de prüzen 25 gedaald Te itoomen go deren ala tiieuw atleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week nnnaA INKEL C ELDOGRN Sn iiMVi KVi= T j j 1 lICTHSt WASSCHIiKM Agentuur by de Firma lE Jkxtxam Wed BOSMAWIeGouda Friotemps T E PARIJ S Zendin gratis Hfranso do nieuwste modea Toor het ZomieriBelioBn JULEIJ LBMT C PARIS De sUIen der nieuwsU modaitoffen In voorraad kijtaPrlnt mi wo kosteloos toegesonden doch n luidelijk ds verlangde soorten op t geven en ongeveer de pry n te bepalen V r ndimg ar lOl I B derWerald De catalogus bevat d Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rooh Coireapondentle In Geen Grijs Haar meer DE NIEUWE LONDON doet de griJM haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend en zacht belet het Uitvallen n neemt de pelletjes van het hoold S j a I Tjondcn Eischt op den hals van den B oon oiFosi Verkragbaar in flacons van 1 50 Jt 10 Sti b j r C £ÏS StoUwérck sche Borstbonbons gehbrioeord na vuomchrift van den kon UniTersitoits Prof Oehm Hofrad Dr Harlesi Bonn hebbeu sedert 50 Jaren ab Toriachtend middel tegen hoesten beesckheid en aandoeniiig der ademiiigsorganen uitsteekendo diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenawardtg een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes t 26 oent Alom verkrijgbaar Sto oaari To o o td ieaa st ciESTAFETTEK Rotterdam Gouda Utrecht DAOELUKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Dooten van OOUDA naar ÜTllECHT des morgens ongeveer ten seven en des namiddags ougeveer len vier uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goetthoope reUgaegenheid voor PuênugUrs naar UTKEOHT en tusschengelegeu plaatsen Kantoor iX ieuwe 1 eerstal De Agrenl II J MOEItBKEK AMERSFOORT AMEBSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood en Beschuitfabriek Sloom Automatische tfalsen Meel abrlek Fija gebuild Pransoh Waterbrood Pransche Stokken wordi oo speciaal gesulukte beate aoorteü lanv gefabriceord is hiar door overlieerliik van smaak f en verkrijgbaar in stuk au e ot 9 et 12 et GeWOOO FaaSOhkrentenbroOd vordl van de puiksta aoorlon tarive prima 1 krenten prima rozijn n eu andere prima zuidvruchten gomuakt is hier door buitonge woon heerlijk eu hjn van smaak bhjft weken lang verach en is verkrijgbaar ia busvorm en Engelsohen vorm i stuks vau lO et 15 et 20 ot I 30 et 40 ot OngebuUd Brood met Prima Tarwebloem ivordi an de fijnsto en amakelijkste soorten larwo vorvuardigd is liior door bijzonder heerlijk vau amaak eer Kc onil CU verkrijgbaar in panlrorm Kg 5 ot l Kg 11 ot l i Kg 16 ot 2 Kg 22 et deze gewioliten behalve van kantbrood wordon gegarandeerd I Prima Tarwebloem ivordt van de beate eu lijnata soorten tarwe gemalen en ia I verkrijgbaar in Kg pakjes van 1 ot I Onze dépóthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen zijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépót i houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI gens besehilderd met de fabriekstitels en W H MEURSINQ Eenige dèpöthouder te Oouda J L IiEEPf ANQ Ooo geheel Nederland dépöthouders gevraagd tegen flinke provisie eu franco vrachten der rollo eu ledige kisten Kathreiiier s Rneipp Malzkoflie handteekeniag met roodm letters Let vooral op de i 7 Overal p fiJ verkrijgbaar Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 ge Eondste en beste koffiebijvoegsel GOUDA 12 MJ i 18 De 2e luitenant G u lNootbüven van Goor die oor eene 2jnrige dBlBeheering bq het O I leger is aangewezeo eat z beatemraiDg volgeu per Btoomboot SaIak die 23 dezer uit Rotterdam D ar Indië vertrekt li kao deo 4fD Jpui te Marseille acheep gaan Volgeni bet W r M c zal Mart J Boa niau B opera De Tem jeliersc te Gouda Id de cooceriiaal worden uitgevoerd Va Tcrwbiltrude zaDgereAseo co zangers ii reeds top eggiug verkregen voor de solo partiJen Het koor z I beftaao uit + 150 d riiea eo heereo Het Utrethtscho Tivoloorkeet zal worden geë iHageerd Ken rommiR ie van bystiind lieeft vicli gevormd met bet oog op bet financieel atnger tan bet p au Giitereiinvoud ia biifc vierjarig oontje van deo landbouwer A B Sliugerlftud te Vlistby den stoep mn de woning te watur f iTuakt uu verdronken 3tikt Ouder Voorburg i ZondagmidJageeu öjarig BBïisj Wji bet phikkou iiu b oemHO ïoorover ia eene alotit gevallen eu in de modder gt Op een tuk weiland nabg de kom der gv mcente Boskoop werd Zomlngmiddag eene vergadering gehoodeu vanwege den i ocialisteubond Als Rprekerê trnden op D raela NipuweuhuiPD Bergmbyer l e meeting was tamelijk goed bezocbl eu op den openbaren weg b woog zicli eene groote menigte oieuvsgierigen De noodige maatregelen ter voorkoming vnn ongeregeldheden waren genomeu docb alle lÏDp zonder stoornis der orde af By bet departement vau koloniën is bet volKende telegram an den goaverueur generaal van Nt d Indü dd 10 dezer betreffende dun stand van 7aken in Atjeb ontvangen Zware reg nB belemmeren pperntiëo In da Ingenieurc wordt er door den heer R Tutein Nottbenius te Zntpb n op aangedrongen dat een onderzoek zal worden ingesteld naar de mogeiyke gevolgen van bet otitleeneu ven bronga aan ien bodem met same de mogelyk daaruit voortvloeiende daliajt van deo bodem met de dnarnan verbonden ntdeelisfe gevolgen De schrijver acht de FEVILLETOX r Hl Zfj snuffelt nllijd in mijne zakken ja dut doet zij en gisterenavond voad z j er een zesituiversst ikje in en daarop begon zy te razen en lo lieren en te zweren dal het haar toebehoorde eu tij zeide dat ik het haar afgestolen had eu zij greep het mij af eu hemel Toen ging het er lief op toe eu te midden van het gevecht werd er hard op de vensteri gebonsd Maar ik had het geld terug besloot Bhad zegevierend terwijl hg bet blinkend zeistuivorsstukje uit zgn zak baalde en aan Tifle vertoonde Wel zg kftD geen lesstuirersslukje bemachtigen I Tifle was niet gerust toen zy het geld sag Zg begreep dat Shad Grootje Bean of iemand anders bestolen had en haar vriendolgken toon voraoderde eensklaps Kleine duivilsohe deugniet Als gij geld begint ta stelen znlt gij nog aan de galg komen Gg zatt Ulij oogenbiiktetljk zeggen waar gg dat gestolen hebt Heb ik in mijn leven I Je bent niet beter dan grootmoeder kermde de jongen Je zoudt mij mogelijk wel als eeo dollen hond zoo maar willen worgen 1 Dat zesstuirersstukje heb ik van een heer gekregen hg heeft hot mg gegeven Wanrom gaf hg hst je F vroeg Tifle bits Academie van Welonschappea bet aangewe e lichaam om d t ondersoek in te stellen Zondagmiddag behaalde Ëdeu weder een overwinning te Paryn Hij reed tegen den Amerikaauschen wielrijHer Mac Donald over eeu buan vau 200G meter De uitslag is dat Jnap Eden no 1 Morin no 2 ed Donald no 3 aankwam Hedenavond vergaderen ïu het gebouw der Tweede Kamer de afgevaardigden beboorende tot de fractie Borgeaios die der liberale fractie De Beaufort de kofclioliefce piirlij de leden der fractie De t 5a7oriiio Lohmaon eo die der fractie Kuyper In ftl do7o bijeenkomtti n al de kieswft bot onderwerp der gedachtenwisseliog zijn D Door bet beUuiir der Tjibciale Unie in aan de b haar imngesluteu ktQSvt rei n ii eu een circulaire vorzonden van deo vnlgondeu inbond Herhanldeiyk hebben wij overwogeu of w u zouden oproepen tot eeu algemeuue vergadering wanriu opnieuw eeu bespreking van het kie rechtvraitgstiik aan dt or e zou wordeo gesteld thans uii t bet oog op bet aanhangig ontwerp kieswet Zeker wan nnn doe éuuen kant by u aUby ODV zeer levendig bet verlangen dat uitbreiding der kiesbuvoegdbeid tot dun kring der werklieden zoo opoedig niogeiyk mocht tot i taiid ko ueu opdat dan voor onn etaatslpven een periode van liervormiiigeu vooral op het ge bied van de sociHle wetgeving aiubrekon kon Maar aan den andereu kant kondt gij evenmin ala wy vrede hebben met een oplosAin van bet vraagstuk in den gee t van bedocM wetsontwerp waarbg in strijil met hetgeen zoolang reeds door de vryzinnige party werd begeerd opnieuw bet kfesrecbt wordt vastgphecht aan den beUfitingcenflus ten wetsontwerp dat in zoover bet ook andere kenteokinen aanneemt allerlei door mets woz nl k gerechtvaardigde onderscheidingen onongelykbeden vestigt met name aan pi rsonen die onder geheel gelyke omstnndigbeden leven in de eene gemeente bet kiesrecht geeft in de andere niet en dat voor den invloed an bflastingambtenaren hniaeigenaren en werkgevers op de toekenning of ontzegging van kies bevoegd beid zoo groote rnimte laat Zulk een gekonbtelde regeling door gemis aan vertrouwen belirersctt en met grove willekeur verbonden strookt allerminst met de beginselen door de liiberntB Unie np het stuk vau bei Omdat ik hem verteld had wat ik van de do s wist Het ia die lango snaak die zioli m Zeemausrust ophoudt Hij vroeg mg of ik de roorworpen van het strand raar bet kasteel bad zien dragon ou ik beh hem gezegd dat ik bet met mgne oogoiioogou gezien heb en toen beloofde hg dat nlf ik de waarheid wilde sprek U en hem wilde zeggen of de oüs werkelgk in bet aitoel word gebracht of niot ik een zesatuivorBstalcje zou hebben ru ik vertnlde het hem eu kreeg bet Hebt gij de doos naar binnen zien dragen vFoeg Title haastig Wel zeker antwoordde Shad Ik stond daarte kijken en beh bet duidolgk gezien En wurd de doos regelrecht van de kur naar binnen gedragen Ja antwoordde Shad met fonkelende oogen LOo waarachtig als er ooit iels in bet kasteel is gpkomen is het die doos Do twee mulenaarsjongons dfoej en do doos met al de overige stukken naar binnen en die ikke mgnhour Bruff had het kunuen ieu als hij zijne oogen don koat had gegeven maar hg praatte met eene dame die voorbij kwara Ui jonge snaak heet Lydney 8bad en Dat weet ik viel hiiar Shad met nadruk inde rede als wilde bij eegg n dut er weinig voorviel dat hij niet wist Welnu zorg tiat j dien Lydney iu het oog houdt voer Tifle voort Let op hem zoowel ali op Will Lester H ziel er uit als een gentleman maar hg oü wel tot die soort van snaken kunnen behooren dia op eene vreemde plaats horlogies kettingen on ringen komen stelen ik l eb geboord dat I ord Dane geloofd dat h t niet pluis met bem is Doe i 1891 eu 1804 buledei LU ge srotht i bandhaafd Alvorens echter ome gedragalijn te bepalen hebbeu wij de Memorie van Antwoord dsr liegeeriug afgewacht De loop der gebeurtenissen nu de omstan digheid dat aan eeo nadere besltasing dei wet gevt rs is voorbehouden het tydatip te lepalen waarop de nieuwe regeling der personeels belasting zal worden ingevoerd hetft tengevolge gehad dat thans in het Ontwerp Kie iwet Overgangebepalingen zyu opgenomen beitemd om de verkiezingen tebebwerschen zoo lang de gegevens aan de iiieuvye belasting op het Ptreioneel te ontleeneo no niet be chik baar zyn 0 pr den inhoud dier overgangsbi pahngen en de mngelgkbeid dat zy in vrygevigon zin verbeterd worden Ireden wy niet iu byzouderhpd Mi hpd MiMaar wat thans in de eerste plaaia de aandacht verdient is dit voor het gevul het ontwerpkietwet tot wet mocht worden verheven z jllen toch de algpmeene verkiezingen van lBl 7 niet audpri dan naar de overgangsbepalingen kunnen plaats bobben naar een maatregel alzno die een nut uiiaauzieulyke uitbreiding van het kiesrecht medebrengt maar die uit haren aarde slechts draagt eeu tydeiyk c een voürloop g karakter En van de nienwe oit dien overgangsmaatregel geboren en op breederen groudoKg rustende Tweede Katiier rang dfto verwacht worden dat zy de i4oör baar voorgangster aanvaarde rageling van het Kiesrecht tniet in werking late treden maar naar eigen inzichten aan liet vraagstuk een deugdelgk meer vryzinuige oplossing geve Flieruit volgt dat reeds hy de voorbereiding der verkiezingen van 1879 nadere benpreking van het kiesrecbtvraag ituk niet kun uitbiyven In deze om 4taudigheden hebben wy gemeend U tot eene Algenieene Vergadering als bovenbedoeld voor het ongeoblik nietc te i oeten oproepeu en dat besluit zoowel aN de motieven die er ons toe leidden ter uwer kennis te moeten brengen Mevroow Hiddingb heeft aan liet bestuur der Nationaal Christ GeheeUOnthoadersvereeniging in Groningen eo Drenthe vergunning verleend den Onthouderedag op Woensdag 1 Juli op bet landf ned Port Natal te Aaaeo te houden Door buvengenoemile Vereenigiug zal een eigPD orgaan worden uitgegeven onder deu naam van Noordster Dit blad zal dienen om propaganda te maken voor de onthoi ders beweging in de provinciën Groningen en Drenthe Toen het Regeeringsantwoord op de Kieswet verarheen i omdat hft ontworp al yp r je best om iets aangnande hom uit te vorschon Ik heb mgn gegronde redenen om je dit te bevelen Kn onthoud vooral goud wanneer ja hom met freule Lester ziet Do hoer Lydney voelde zich in zijn achuilhoek hoogst verplicht voor Koovoel zorg k hob hem dikwgls met haar gezien hernam Sbad Ik heb ben nog boden avond zamengozion Zij ging rogolrocht op Hall nf Hij houdtzich ook vnn tijd tot tijd in het boscb op dieLydney 1 En wat ik zeggen wilde jutrouw Tifle freule Laster it van avond bij haar broedor nauhuis gowenit Ja dat weet ik zoido Tifle spijtig Maar nuis er van avond niets meer voor je te itoon Shad on maak dus dat je zoo ipoedig mogelijk naar huis en naar bed komt En als grootmoeder mij eens wbder aanvalt kermde Sbad Laat grootmoeder aan inij over Ik zal hnnido les lezen Sbad verdween in hol bosoh Title keek voor zicbtig rond en tak toen den wi g over Zij had uauwetgks de poort beroikt die naiir don Hall voorde toen Lord Dane vnn den kaut van jufl rnuw Itordillion aankwam Hij kwam woarschgnlijk van het stationsgebouw De spoortrein liep nu ook langs Danrtsbeld ik geloof dat wij dit reeds vermeld hebhen maar wret het niet zokor en het stationsgeboQw lag lets verder dun de woning vau juffrouw Borilillion en dit was de naaslo weg van daar naar het kasteel Tifle bleef aan de poort staan toen zij zag dat da aankomende Lord Dane was Zgt gg dat Tifle riep zijn lordiehap vrolijk weinig gewyzigd bleek de minister TM Bianenlandaohe Zaken beaoholdïgd van haliitarrigbfid De Aruh Ot meent dat dit lenourKfat geaobiad is Het blad wyst er op hoe de ministsr toch door eo verandering Nederland heeft behoed voor bet bespotteiyk figuar waarun een rij wielkiesrecht bet zou hebben blootgesteld en boe de miniatar teekens geeft van ran aadheid waar by andersdaokenden nitnoodigt om zyn kenteekeneu vau maatacbappelyken welaland en geschiktheid koo noodig by amendemeot aan te vullen en te verbeteren Maar ook ia da aArnh Ct i van oordeel dit da consequentie die men in Tak preei in Van Houten niet gelaakt mag worden Bovendien vergete men niet zoo betoogt bet blad dat dit vasthouden aan het on veranderd voorstel een onafwijsbare eisch is van den politïeken toeitaod Het voorgedragen ste sel beet te zyn een middeuterm tuaichon do uiterste eiaoben die de niet meer te keerea uitbreiding van het kioarecht zooveel mogelgk wil beperken en die integendeel loyaal eo liberaal de verit mogelyke uitbreiding binnen de grenzen der Grondwet begeert Het ïa volstrekt ni3t uitgemaakt en by bet gemis vAn alle gegevens waarnaar de werking dezer kieawet te beoordeeleo ia valt bet niet oit te maken dat de wet inderdaad zulk een middentorm ia ofschoon de ontevredenheid van de beide niteraté menMiigen en wel voor Hkya te pleiten eene transactie waarover de beid j partyen ontevreden ego kan alÜoht la voldoende worden besohoowd d r deze ootevre denheid gelden kan voor een bewg Hat ty beide ieta hebben opgeofferd In dezen staat der zaken kan dus de minister onraogelyk aan geopperde bedenkingun toegeven bet afwijken van den ei nmaal ingeslagen weg zoowel naar rechts ala naar links zou eene groote politieke foot lyn Naar rechts omdat nu eenmaal eene ruims uitbreiding van bet kiesreobt aan de natie is beloofd en het weinig meer dan kwade trouw sou wezen daarop terug te komen om tydelyk medegaande bondgenootso ts believen Naat links oro de dubbele reden dat men dan een treurig figuur van inoooaequentte vertooeen zou allerakeligat zon reageeren tegen den fal aangebonden stryd tegen de kieawet Tak en dat men door zoodanige uitwijking zeer zeker de bondgenooten der rechterzijde zou varhexen die men ooodig beeft om de kieswet er door te balen zonder zekerheid van ter linkerzjjde tot vergoeding van dat verlies steun en medewerking ta zullen Tindeü uit Hebt gij een avond ucktjo geioh pt f O mylord boa kunt gij too spotteD soide Title met een gemaakt lachje Mya lyii om tookljea bij maan en sterrenUcht te doen ia voorbg Ik laiit dat 1 11 aan de jeugd over mylord ib heb mijne beurt gohad Heden avond lieb ik freule Laster in tict alerrenltcht zien wandalen da avondtter was len minste reeds aan don bemel n ik vond dat zeer romniiesk liel heiianoTdo mg de dagrn mijner jeugd mylorU Die liear die liier schipbreukjgi leilon beeft vergezelde baar Als het zoowel daglichl aU storrenliüht was geweest rnu Title het nnuwelijics hebben durven wagae üiQ my ord LJane zoo doorilringend aan te zien Zij wns zoo slim als liet bf uija van de galg en wiit dnt nij de reclile iDSor bad aangrroerd om hem woodond to naken ity golageiibeid van een Hcliipbrouk s oelen tr wen goed schurken als fatBoenlijke menichen aan ftl merkte zgn lordiehap aan Het komt niet te pas dat een Anorikaan die hier vreemd is bij sterrenlieht mtit freule Ijestor nandelt Goeden avond Title William Lydney had in zgn ichuilhoek waaruit hij nog nifit te vooriobijn had kunnen komen alles vefütaan De weg was zeer smal oo had inderdaad meer van eeno steog dan van eeu weg hy kon aan den overkaht woordelijk verstaan wat er gezegd werd Lord Ihme w andel Ie voort an Tifle verdween Maar de hoerjLydney vertrouwde het spel oog niet en durfde ieh nog niet op den weg wagen uit vrees dat zij weder orgena op den loer stond Hij drong dieper ïn het botch tot dat hg eon kruisweg bereikt had die achter in hel stadje uitkwam ITordt t rrotfdj