Goudsche Courant, woensdag 13 mei 1896

orersicht voor van d sterfte in de ver tchi lende beroepen met opgave van de doodsoor zaken over de iaren 1891 en 92 Maar coDctusies durft de Commissie uit die weinige gegevens nog niet te trekken daarvoor 7 yn noteeriogen noodig over langer tydperk Vleeich of vergift worst De heer F W Isaacson conservatief vertegenwoordiger voor de wyk Tower Hamlets te Londen beeft Vrydag jl in het Lagerhaia het gouvernement geïnterpelleerd over een feit waarvan wy enigen tyd geleden melding maakte Genoemde heer had op het oog de Loodenvche indaatrïe welke bestaat in bet expedieeren van oude afgeleefde en afgebeulde omnibus rytuig en mjjnpaarden naar Rotterdam en Antwerpen waar bet ieku en uitgeputte vleeioh dezer diereu wordt omgewerkt tot geconserveerd ossevleeschf comedbeef of varkensworst welke heerlijkheden onder vulsche vlag ook wel weer iiair Engeland terugkeeren Vooral de valsfbe varkensworst was het die den heer I taacsnn met bezorgdheid vervulde want zoido hy eeu spekslager die een beetje handig is kan er nllet doorbakken wst hy verkiest De vertegenwoordiger van Tower Uamlels troeg daarom aan den staatssecretaris voor binot landscha zaken welke maatregelen hy daiiwt te neinou ora de openbare gezondheid tegen zulke zwyndttry sic te beveiligen Sir M White Ridley antwoordde dat het feit hem had getroffen en dat hy een rapport inzake deze zondorliage comestibles had aangevraagd Dit dat rapport zon zyn geblelien dat Eugeland siechtq een zeer klein deel zijner afgewerkte paarden consumeert en dat bet grootste gede Ite van het alscho oBseen vnrkensvleesch door de Belgen en Hollanders wordt genuttigd Het parlementaire incident was hiermede afgehandeld Men eldt uit Neede van 10 Mei Hedenmiddag ontspoorde niet ver van het station alhier de trein die te 2 16 van Winterswyk bier aankoual De locomotief en een waggon werden uit de rails geworpen waarby de locomotief werd beschadigd Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats Zondagmorgen te ongeveer O nur begaven zich naar men aan de M Ot mededeelt een vyftal Westkape sthe meisjes die te VÜHsingen by versohilleade menschen dienen op weg om langs het strand hunne familie te Westkapolle te bi zoeken Toen Zij ter hoogte van Kondekerke gekomen waren stoot eensklaps tao het duin een bende van 10 ik 12 tueerondeels met stokkefi gewapende eu met bloemen versierde opgeschoten stadsjongens op haar af randden haar aan vroegen geld dreigden grepen hsar vast trokken haar de mutsen van het hoofdi verbogen en braken hare sieraden mishandelden haar en joegen haar door een en ander de stuipen np het lyf Ofschoou de dienstboden zich te Zoutelani e eenigs jns herstelden kwamen zy toch zeer verachrÜct by haar familie aan waar de bevoegde autoriteit direct met het voorgevallene werd in keanii gesteld Om eeo herhaling te voorkomen werden de dienstboden s avonds door familie geëscorteerd tot Viiasingen in de jongste vergadering van den Raad der gemeente Haarlemmerliede en Spaamvoude weel een der raadsleden den voorzitter op deu binder en het gevaar dat men Zondags by bet aan en uitgaan der drie kerken te Halfweg van de tairyke aldaar p sseerende e vauk woest rydeude wislryders ondervindt Als een gevolg daarvan was gisteren op die uren aan ieder eind vin h t dorp oen veldwnoliter geplutsi die van Atü tcnhuit en Hiarlem komende ryders beleefd vor oclit diMi Hug te matigen waaraan algemeen gevolg vt rd gegsvan lilrt cte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdleist 1896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich 7 68 7 6 8 6 8 18 8 18 6 81 11 18 18 18 18 16 18 38 U 8B 18 4 18 66 1 44 4 8 4 16 llOTTk D4 M G O U D A lO lS 10 60 10 17 11 4 11 11 lO SS 11 80 S i H 11 38 a 31 18 81 1 61 10 7 47 8 47 6 17 6 27 6 S4 6 41 6 47 DEN HAAG OOUDJL l 9 1 60 10 11 aOUDl UEN HAtO 5 Uage 5 61 7 80 7 4S 8 50 9 19 9 46 lü l 1 11 8 18 811 86 8 44 3 40 4 04 4 88 6 17 6 187 18 7 B8 9 48 9 6BVoorb 6 67 k f 10 17 h 1 41 g v 4 88 6 18 9 34 Z Zegw6 11 I w f n V 10 88 1 66 n 4 63 6 S0 9 48 Zev U e 82 V 10 48 8 06 v 6 04 6 89 9 59 Unuda 6 88 7 50 8 18 9 18 9 47 10 16 10 64 18 05 18 63 8 17 8 14 4 08 4 886 15 6 47 6 607 4S8 88 0 1010 88 Stopt te fileiaw k Kraiuveg en Nootdorp Leidsoheadan en Hskeodorp U T R B C H T 6 O U Ö A 10 10 38 U S8 18 60 8 08 3 58 4 46 6 8610 88 11 66 y 4 16 6 68 10 81 u n u t 4 84 n 10 44 11 10 18 11 1 88 8 46 4 87 6 17 7 09 O udH 7 3U 6 36 37 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 3 47 4 46 6 H 6 64 7 14 lA 8 86 8 64 8 64 11 M 7 48 8 47 11 18 40 4 67 8 01 0 08 Ï I RW 7 68 8 66 11 11 18 4 M8 8H 10 16 X 2 5l0 7 10 43 S 11 4 1 48 i U 4 1 7 6 Ï6 6 61 6 8 7 4 4 1 8 6 10 i u 4 COI DA l TRÏCHT 7 B6 8 09 10 19 10 57 U Hl gJO 8 17 11 14 8 U7 6 11 I ll SS S 46 S 84 f 88 8 1 9 64 10 61 11 41 1 27 8 08 8 60 4 86 AMSTBKDA H G O U D A 9 10 48 8 84 8 58 4 45 6 1 7 4S 9 46 10 10 11 11 8 45 8 66 1 49 7 46 8 49 11 16 O O U I A A M S T B R D A 1 1 8 81 9 68 10 67 18 10 4 11 9 87 10 60 1 1 18 6 16 Id fteu Tergftdariog t o cooservatieveu le Neuokirchen had haron Von Stiimm een wPbk of viijr elcden pen telegram voordo lexeo Tan den keizer waarin Z M een scherp oordeel nttuprnk oiar Stücker c s Volj eas de kPoBtfl luidde dit telegram nUliH 3tÖol or heeft geëiodigd gelgk ik reedii jaren geled n beb voory ien een polUiek prcilikant i een onding wie chriBtelijk i ia ook ociaal clirwteigksooinal is on in W M tut KelfoTerachatting va onrerjlraagraaniheid Beiiie eigen tchHpp U ita ii Ijjnrecht tegenover h H Christeudruu Ltat de U erea predikanteo xich benioMen nn t de ie1 n an butt g nieenteit en liefde tot den uaaste kweeken maar de politink buiten Hpe lateti wyi deze bun üiets aangaat c ProeTs Tan Tark che officieels nraarheid flet bericht van dan dood vau den hah vao Per iü werd door de Turksche bkduii in dezen vorm gegeven ZaterdAK namiddags om liaU 1 hebben wjj de tgding ootTangea an het oyerJijdcti vaa Z M den ühab van Pei 2N De amhai ftdeur had de dro Tige mededeeling Viijdagarond 9 nur ontrai eo xotider cenige byzonderheid ovtr den aar fan Ao gebearteiuftsan Eerst te midderoanht is bij de amba aitde een uitioeriger telegram ontvaogfn meldende dal de flonverein een wandeliug wa gaan tiiaken ia den tuin van de mosk p icb origfl teld bad gflToeld en ptotfteliug vrait geUorveu De Turksche struisvogelpolitiek Unt niet toe de uiogtiykbeid te erkennen dat een Houverein zou kunnen vermoord worden Zaterdagmiddag is te Tilburg door de politie gearresteerd een zekere S die zjjue vrouw op verraderiyke wyzu aanviel en haar eeue govaarlijke wond op bet hoofd toebracht S was juist uU de gevangenis ontslagen waarin bij vijf maanden had doorgebracht wegens hut verwonden van xiia zoou Tengevolge van bet toewerpen vau eeo doode kip ontatond tusi chen twee buren te Staphorst een twi die we dra aoo boog liep dat de meiBt o gntroklfen werden Een der vecUteudeü bekwam aan het hoofd ernstige verwondingen o a werd hem een oor uagHnoeg gehötl afgesneden In den boterhandel is het tegenwoordig ver vau couleor d rose tengevolge looujere tnarkt te LoL den Friesebe boterkoopen kregen bericht dat p de kosi t lioudeu S X vaten stonden die bpoedeil f ÜO werden geoffreerd Hooldr nkeiyk was dit fabriakaboter Veel bleet op de jongste marktep aldaar ouverkocht en dit werkt natuuriyk terug op de Friesche botermnrkten De toome markt te Londen is niet te wyten aan groolen aanvoer vnn kolouitUe boter Anslralië NieuwZevlatul iutvgendeel de aanvoer an koloniale bo er is legenwoordijf te Iionden 7 eer gering De qnaestie is gelegeu iu toenemendeu aanvoer vEtn boter van 4 et vasteland Dat die too aaraa uog al wut beteeken blykt htt ruit In de week van 26 Apriltot 8 Mei 18H5 bedroeg die aanvoer te Londen 48 174centennarÊi in dezelfde dagen van dil jaar 59 939 centenaar of ruim 11 000 centenaars moer De Friesche boterkooperH oordeeleu dnarom ook dat lagere boterpryzen te waohteu zyn De Centrale Commissie voor de statistiek at een onderzoek instellen nanr het verband tussoheu de meerdere of mindere gegoedheid der gehuwde pareu en het aantal uit die echtverbiuteuisBsu geboren kinderen Jleed i vroeger is eld ra gcconatateerd dat het geboortecyfer in minder gegoede gezinnen sterker is dan iu meer vermogende bet doel vau het oaderzook ia vast te stelUu in welke mate dit ver ebynsel zich ook hi r te lande voordoet 1q verband daarmede nlleu dun wellicht ook nog andere vofachijnselen op bet gebied der btïvo kingsstatiHtiék behandeld worden 8 40 8 47 SM D l 10 7 JS Itovida J t Uoordrticlil II Nteuverkwk n Jftpolie II KoKerdMi 7 7 3i 7 8 7 11 TA 7 IB S 38 5 S7 6 08 S l 9 14 1 80 i iHMd n 6 n Uo 1 Hiouwarlurk i ll Hoorüreohl Soiidn i as 7 4S iuuiis 5 6S Oudew 5 0 Woerdfa5 59 Utrecht 6 U aouda Am t rdam C St 87 6 14 In lit joiigstf Araandcyfer kom reedi eni Zaterdagmorgen ont tond er men zegt door een kofÉevnurtje van een arbeider brand in de boi chen gelegen onder ressortvnn het dorp Lippenhair ett Fr j en in eigendo D toetwhoorende aan donairière Van Lyndenon de fami ie Tonckens te s Gravenhage Urenver in den omtrek waren de zware rookwolkente rien eu allerlei gerncble deden de ronde Het in te begrypen hoe snel het vuur zichverbreidde en tegen den avrnd gelukte beteerst den brand te Miisschen Ëen groote o pervhikl erd in aoch geleifd U O In de zilting van de rechtbank te Winschotenstond Zaterdag terecht Albert de J wegensdiefstal van tabak in dieustbiiarheld gepleegdten nadeele van den tabriekant W HrrrcB teOiidepekela Het ü M eischte 6 weken gevaugenisstraf Mr P J Troelatra van Utrt cht trad voor dexeu beMaagde op en verdedigdenu ook de beklaagden die Vrijdag terecht i tonden toen de heer T op la 4t vnn den presidentuit d rechtszaal werd verwyderd In een uitvoerig pUidooi waarbij pr meermalen door den president gevriiarschHwd werdzich van oubotainelyke uitdrnkkiiigeu te ontlioudeit kwam pleiter tot de conclusie at vryspraak moet votgen Aan bat slot zejde delieer T ilat het iucÏTent van gi teren hemniet had boleedij d i was alleen een beleediging aan het adres van de balie evputuïn alshet hem beleedigd had dat hy iuderlyd toen by vau rene verdcliging hiiiswa rts keelde door een dronken iiuziar op hei perron wasmishandeld 1 Omtrent de Atjeb che aangelegenheden kan spgt do officieole Jnv Ct bet volgende worden medegedeeld lilykfns onder dngteekening van 4 5 en 7 April van generaal Deykerhofif ontvangen teiegrimmen was het binnen i e geconcentreerde linie volkomen rustig en veilig terwyl daarbuiten de toestand steeds beterde Va d door volk uit de XXII Moekiins inj e loteu posten Lüloel en Lninkoenjit was sedert 1 deker geen bericht ontvangen doch om hulp was va danruit niet door de afgesproken vuurpylsigualen gevraagd Kwaadwilligen uit de XXU Moekims hadden bet door ons bezet gebied in de XXVI Moekims veroatrnst Deu 7u dezer te Kota Radjn aangekomen sdiiide do regeering t com nidsana dien dag dut het Tolgens bekomen inlicbliiigen binnen de geconcentreerde linie rnstig doch de toestan buiten de linie ongnusti was De iugeslolen posten hadden zich nochtans tot dusver weten te handhaven Omtrent toekoe Djohan werd bericht dat hy eeue afwachtende houding bleef aannemen doch zieh krachti versterkte in de VI Moekims terwijl hij Van gewereu eu munitie rnim voorzien was Uit een gister outvaugen rapport vari generaal Deykerhoff iit gebleken dat op 15 21 25 26 en 28 Maart jl met bet oog op de voorgenomen tuchting van Lnmkrak aan toekoe Djohan behalve de 120 Beaumont geweren die hem waren toevertrouwd voor de bezetting der blokhnizen bjj Anak Galoeng en Sen top werdeu verstrekt 378 achterlaadgeweren met 25l X 0 patroneu 500 voorUadgeweren met 500 kilo kruit 120 000 Blagbortdjea en 5000 kilo lood voor duizend strijders met duizend drugers Hem werd by die eleRenlieïd tevens uitbetaald eene som van 18000 dollars voor aankoop an leeftocht en opium en loor jtransport Ulykens een op 8 de er van den regeerings comraiasaris ontvang i telegram werden dien dag de ingesloten posten Biloel en Lamkoenjit door eene cotoune onder kolonel Slemfoort afgelost wairby veel tegenalaud werd ondervonden Aan on e zijde sneuvelde de kapitein der infanterie P P A Geluk en werden de le luitenants J 11 Boekstein eu R ten Seldam gewond terwyl ongeveer 25 iniudare militairen wier namen nader znllen wot den opgegeven sneuvelden ol gewonde raakten f e regcrings coiHuiissuris m met zyu paai d 7 11 3 10 4 60 4 67 6 4 S ll 6 80 1 60 8 67 1 84 8 10 4 7 6 38 3 44 7 30 4 40 4 69 4 67 6 04 6 10 144 1 64 1 01 8 08 8 14 10 1 10 8 10 31 10 48 li 4 11 60 11 17 18 08 18 47 Utrecht 6 88 7 60 9 9 38 Woerden 6 68 8 11 Üudewiter7 07 8 1 Gouda 7 8i 8 88 S 84 10 10 10 17 10 84 10 41 11 07 A iEst nlaiii St öouda 7 88 7 16 8 x 10 80 liJijmu hi i Uj j j gevallen eo heeft dientengevolge een sleutelbeen gebroken hetgeen ZE echter alleen belet paard te ryden Volgens particuliere berichten werd bet sleutelbeen slechts gekneusd en gebaarde het ongeluk door t schrikken vao generaal Vetters paard te Kota Alnm by het hospitaal BuUeolaodscii Overzicbl Het feest dat met veel praal in de oede keizer en krooingsstad Frankfort gevierd werd lor herinnering aan dsn vrede daar den lOen Mei 1871 in het hotel Zum Schwau gealoUn heefl zyn hoogtepunt gevonden in de ontbnlliag tan een ruitcrstandbeeld van Wilhelm I Van de tegenstelling tosschen de aanleiding tot het feest en de beteekenis van het monument fuor welks onthuilipg de Keizer en de Keizerin zyn overgekomen wordt wej iets weggenomen door de omstandigheid dat dit standbeeld geen krygabaftige voorstelling geeft van den vorst onder wiens regeeting alleen door de omstandigheden zouvoel oorlogsdaden plaats hadden in zyn matige waardigheid verbevldt het wet de herinnering die de natie het liefst heeft bewaard van dezen grysaard den eersten keizer Vuor t overige scliijnt dit jubilee ia toon aangevende kringen ook vooral beschouwd te worden als het klinkcodü hlot van de veel meer militiiire dan nationale feestvieringen die eraan voorafgingen Wel wordt iu een extra uitgave van den Reiehsanzeigerc een proclamatie openbaar gemaakt waarin de Keizer hnlde brengt aan alle tegenwoordige en rroegeie bnrgerlyko ambtenaren voor hun yver en plichtsbetrachting waardoor zooveel werd bygedragen tot bevesiiging van het verkregene maar ten slotte drukt ds keizer onder het aanroepen van God s naam de overtuigiug uit dat in dergelyk tyden mannen gevonden zullen worden met eveugroot plichtbeset en offervaardigheid t en dit beeft toch wol betrekking op den oorlogstijd ze f By het herdenke i van dit tydperk van vrede eu rust mag ook bet groote aandeel niet vergeten worden dat de Keizer zelf in het bewaren van den vrede gehad heeft Des te grooter ik die verdienste by een vorst did 700zeer militair is door opvoeding en neigingen De kiebwet door de Zweedscbe regeering hl den Ryksraad ingediend is verworp n Öc ert jaren werd de eisch tot uitbreiding van het kiesrecht Int slechts aan 6 pCt der bevolkiug is toegekend dringender By elka veiktezing werd de lenze uitbreiding der klesbevoegdheid vernomen eu door het lutliatief der kiesrechtcomités werden proeveu genomen voor het kie en van eeo ivolksryksdagc alleen met het doel de kiesrechtquueatie voortdurend Ier sprake te brengen Ëti nu eindelyk een ministerie optreedt dat een geringe uitbreiding van het kissrechtvoorsttlt is daarvoor in de Kamer geen meerderheid te vinden Het kabinet Boström had by het aamenstellen van het ontwerp reeds rekening gehouden met den tegenzin der Eerste Kamer tegen kiesrecUtuiibreidiug en de slappe kost die van deze ïoor ichtigheid het gevolg wa bletk xelfa te sterk te zyn voor de reactioniiireii der Kamer Zy achten elke uitbreiding van het kiesrecht een gevaar voor de ihans bestaande partyverhoudiug n en uitzucht tot zelfbehoud verzettuu zy zich daartegen En de overzyde kon zich met warm maken vuor een kie rechtuitbreiding die zoo weinig gaf als in de regeeriugsvoorstellen was te vinden Zoodoende is de eerste stap om tot verbetering van het Zweedscbe kiesstelsel te komea mislukt en rekening houdend met de snelheid miarmede deze eerste stap werd ewsMf d is een tweede vooreer t niet te wachten In de Italiiiansche Kamer werd Zaterdag het dehat over Afrika voortgezet De minister van oorlog Ricotii verklaarde het valgeude nameus d regeeriog 67 10 4 lO U 10 16 10 87 48 9 47 S B4 10 01 10 7 Tigre ui verlaten worden men wil er geen protectoraat over uitoefenen De grens der ttalisaiische liezittïn en znl yn de Imie Mareb 9 10 S fi 9 S 7 t5 7 60 8 09 9 07 10 84 V 9 28 10 64 w 9 36 8 82 8 419 49 U LO U 80 10 4 neleaa Dit is das de grens van Eribraea vóór de jongste vyandelykheden ver ten zniden vao de grenslgn by bet tractaat van Uccialli voorgesteld Verder gaan mocht de bevelvoerende generaal als het noodig was msar zoo spoedig raogelgk moast hg binnen die linie terugkeeren Toeh zon bet noodig zyn onafhankeiyk van de rersterkiag van Asmare Senate krachtig te versterken en tusschen Massowah en Zoets een krachtige verbindingclyn te vormen op die wjjze zou elke aanval afgeslagen kunnen worden Honderdvyftig millioen lire zou dan voldoende zyn Daarentegen zon een oorlog nn twee jaar duren 150 0tt0 man vereisrhten eu een milliard kosten zonder dat de nïtilag nog zeker zou zijn Wat d onderhandelingen met Menelik betreft die waren afgebroken wegens de buiten sporiire rischen van den Negus Do regeering on alles doöu wat in haar macht stond om lti vryiating der gevimgenen tö verkrygen eo Ifa een losgeld willen betalen Japan heeft de er dagen weder een termyn lier C ineesche oortogsschaLting ontvangen maar het zal volt ens het tractaat van Simonoseki nog vyf jaar duren rier die schatting in haai geheel zal zijn afbetaald Zg bedraagt 22f millioen yen of SIX millioen gulden liehalvc de 25 millioen yen voor de teruggave inri Liaotoeniï terwyl Chins voor de bezettingskosten circa 1 3 moet by edrai en I e laatst bedoelde kosten en de aan schepen eni geleden schade gevoegd by de noodzakelijke lensionnen aan invaliden bet hezethonden van Wei bai wei en do onvermydelijke aanvulling en versterking der Japan rhe vloot maken het duidelyk dat Japau f sarne de Chioeescbe be lidingstwrniynen met annmerkelyke reduc ie vervroegd zou zyn danr thans reeds de Begrooting een tekort van 18 millioen yen aanwast £ en telegram nit Jokobama metdt dni tusscbeu Japan en Rusland onderhandeld wordt over sen gemeenscbappRiyk optreden in Korea 13e ter dood vsroordeeling van de Amerikannsche vrijboiters door den krygsraad v n tiavana heeft plotseling in de Vereeuigi ü Staten den Jingogrest weer wakkpr geroepen die ontwakende toen Vene7uela haar noodig had langzamerhand weer ia ingedommeld Evenals by alle gebeurtenissen van senige beteekonit groeien do tegenstrydige berichten ook by deze juaC tie aan tot Eifellorenhoogte Er is beweerd dat alleen de k piteiu vnn het schip de Compotitor en dr Eliaa Bei ia ter dood zyn veroordeeld terwyl Owen Milt n en Wdliam Kilnea tot gavangcnis 4rnf zyn ver oordeeld en Maisa is vrygelaten Eeu tweede bericht 7egt dat alle vyf munnen wel degelijk ter dood zyn veroordeeld n een derde bericht beweert twe der Teroordeelde vrybuiters zyn geboren Amerikanen een dfrde Kiluea gfuaamd is een Britsch onderdaan hetzy door geboorte hetz i door naturalisatie m is afkomstig van Liverpool De qaaestie wordt zeer ingewikkeld genoemd en wie de bo veagenoemde drie bóricblen leest i al van die ingewikkeldheid innig overtuigd zyn omdai MiltOD Laborde en Kilnen gevangen zyn genomen roet de wapenen in de hand Hoe het ook zy de regeering der Vereenigde Stateu is bnitengewo n booi niet zoozeer omdat de vrybuiiers ter dood zyn veroordeeld als omdat het vonnis is uitgesproken door een krygsraad en niet door burgerrechtere Mis schieu heeft generaal Weyler eeu weinig lichtvnardig gehandeld Maar er dient niet te worden vergeten dat de Amerikanen ich zoo van tyd tot tyd in den opstand op Cuba tegen de Spanjaarden meer hebhen gemengd dan noodzakelyk en nuttig was zoodat generaal Weyler soms getlwong n werd krachtiger Ojj te treden dan hem wel wenschelyk zal zyn voorgekomen No onlangi hebben de CubaauBche autoriteiten zich genoodzaakt gezien een paar Amerikaanscha journalisten te straffen wegens beleediging van den Spsau schen opperbevelhebber eu het Spaanscbe leger en ieder zal zich nog wel een of ander bericht ait de laatste dagen herinneren dat getuigt vaa de partydigheid der Amerikanen De Amerikaansche regeering steunt ditmaal op de Men zal nn moeten afwachten of de nationale yver in het geschil met Spanje even spoedig zal bekoeld zyn als eertyds in het geichil mnt Engeland 351 Staats loteriJ is Kloue Tnikiciag ran DinKlag 18 Moi 1896 Ko 577 4888 an 18088 ieder 1000 No 18987 400 Ka 1038 1086 1986 3833 7038 7086 8443 19808 en 19903 ieder ƒ 800 Ko 189 700 3078 3939 6058 7494 9019 9046 9611 18644 18088 18779 en 18861 ieder 10 1 Prgaen van 70 17 3111 6907 8311 10834 13931 16100 18881 103 3194 6081 8476 10873 13998 16130 18906 178 3408 6096 8 e4 10900 14130 16163 189S4 999 8461 198 8757 11176 14168 163 11 19071 836 3616 AI59 8956 11360 14319 16399 19 71 340 3691 6316 9005 U686 14876 16486 19336 351 86S5 6358 9040 ll 630 14349 16669 19263 416 3303 6303 9115 11674 14433 16719 19313 671 3S33 6484 9139 U936 14433 1 766 19413 7+9 3873 6743 9885 19801 14461 16780 19416 767 3013 6843 9630 12818 14453 16143 19610 783 4061 6937 980S 18236 14453 18973 19673 896 4067 7085 9 S 13340 14616 17175 19713 873 4073 TSSS 9684 13460 14628 17290 19793 963 4366 7303 97S9 12508 116 1 17554 198 S 1113 4505 7303 9749 13586 14707 17583 19913 UIS 4811 7390 9787 12574 14893 17658 19960 1166 4932 7471 9886 13593 14913 17685 Ï0057 lf 91 4955 7663 9944 18601 14959 17775 30008 1833 4997 7593 10076 12624 15074 17936 30067 1877 4i83 7650 10U9 189S4 15130 17911 2010i 2207 3008 7690 10S33 l iOU 15140 1 947 20140 2315 5232 801 10246 13038 15177 17948 30170 2335 5244 8028 10260 13043 15187 18134 20301 2480 542 8I13M0413 13064 15216 18139 20536 2502 5154 8069 10461 13120 15222 18352 201104 2625 5615 8093 10532 13131 15426 19262 20693 2990 3699 818ei0 ll 13603 15641 18421 90863 3018 3711 8254 10746 13518 15716 18t 6 20 74 3102 59U6 8266 10833 13714 15759 19668 20597 OVERHEMDEN FROINTS BOORDEN en MANCHETTEN A vai 05 Al KloVoi E 78 37 1 GOUDA Beurs van Amslo rdam Vorkr slotkrs 92 99 101 1007i 1001 1001 79Vs 80t 86 4 84T 2 üi Vl 621 08 8 i 9 9 öSVb 103 60 sïv Vi 22Vn 21 UI 93 43 100 97 s 46 660 546 lOO 69 100 199 1437 6 6 1001 100 1361 99 ll i 96 198 1671 172 9 MKI VünmiljMiJ Corl Ned VV S Jl i dito dilo dito 3 difo dito dito 3 HoNOiR Obl Joudl 1881 88 4 ITILIE luaohrijsing 18 12 81 5 Ü03TKNR 01 1 in papio 1868 dito in zilrer 1868 5 PoRTU ïAL Obli met conpon dito ticket 3 atisuNU Ul l Biunanl 1894 4 dito oiuins 1880 I dito bij Uollia 1889 I dilo bij Hope 1839 90 i l to iu lïoud leon 1393 ilito dito dito 1894 9 SpiNJB Porpet Bcbiild 1881 1 T rkiij CweprMonf loen 1890 t ioc loüoinp serie D Oec leeniux scried ZuibAra lUp ohl 1893 5 Mbiico Obl Buit Sóh 1890 6 ViNMUELA Obl 4 onbop 1S81 A MSTKaüAU Obligation 1896 3 aoTTGauH ated loen 1894 9 Nju N Afr HandeUv aand Arendsb Tab My Jertifieatoii Üuii Maatschappg dito Aruh Hypotlieekb pandbr 4 Cult My Ur Vorstenl naud i ir Ilypolhoekb pandbr 3 Nederlandacliö bank uanfl Kod Ilanilelmaa b dito N W i Pao Hyp b pandbr 6 Rott llypotheckb paudlir S Ulr Hypotboekb dilu 31 OosTBNR Ooat Hong bank naml Rusl Hypotheekbank pandb 4 Amerika Kqnit Uypoth pandh 6 Vt 169 98 621 78 lOlV lOl l W 186 18 109 60y 11 107 78 106 Mai L O Pr Lien eert 6 Mbd Hoil IJ Spoorn M j aanJ i Mij tot Kipl r St Spw aand Ned End Sponrwogni aand j Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dilo dito 1891 dito 5 lTALlB Spoorwl 1887 89 A Kubl S Zuid lul 3p mü A H obl 3 PoLBN Warachau VVoonen aand 4 Rdbl Gr Ruaa 8pw Mij old 4 BaUiaohe dito aand Faatowa dito aand 5 IwanK Dombr dito aand 5 Kurak Rb Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 11 60 U 190 3007 107 106 103 104 1167 IJl 171 36 lil AuBRlKA Cent Pao Sp Mij obl 6 Chic k North W pr U aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Denver It Rio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 Louisv k NaahTitleüort T aand Mexico N 8pw MÜ lehyp o 6 6fisa ICanoaa r 4 pot pref aand N ïork Ontario 4 West aand dito Feniu Ohio oblig 6 Oregon Calif lo hvp in goud 6 8t Paul Minn k Manit obl 7 L n Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Idnc Col Ie hyp O 6 Canada Can South Jert v aand Van O Ball Ii Nav Ie h d o O Amsterd ODit ibus Mij aand Sotterd TramwegMaats aand Nbo Stad Amsterdam aand 3 116 Stad Rollurdam aand 3 llBLOiE Stad Ant orponlf 87 2i Stad Brussel 1886 2 HoNO ïheisi Regullr iesidlacb 4 OosTlNR Staataloening 1860 6 K K Oost B Cr 1880 3 Spanjb Stad Madrid 8 1968 NBD Ver Bm Hyp BpoW eert KEXKISGEnXG TnSICHTINOBN WKLKK OEVAAK SCKADB OV HINURK KUNNEN VBROOBZAKBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gelet op artt 6 en 7 der Wet van den 2n Jooi 1875 Staatsblad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter visie is ge egd een verz ek met bylagsn van C van Bochove om verdunning tot het oprichten eener droogery van sigaren in hft perceel gelegen aan de Zak Wgk L No 278 kadastraal bekend Sectie C No 1528 Dat op Dinsdag den 26 Mei 1396 den namiddags ten IJ ore np het Raridhuis gelegenheid is om bozwar n t gen de t évrangdp vergunning in te brengen en dat gedurende drie dai en voor dien dag op de Secrstarie dor Gomeente van de ter zake ingekomen Schriftnren kan worden kennis genomen Gouda den 12 Mei 1896 Hurgemeester en Wethouders Toornoomd K L MARTENS De Secretaris BROUWER üurgerlUken Stand GEBOREN 9 Mh Josephns Antoniu i Alojsins Maria ouders F J Bnsch en C W B Tonino U Maria Magdalena onders Ti van Dniiren overl en M Everling Maria Johanna onders Q A Hi ren da e ra E vsn Vliet Cornelia Adriann ouders J M Endenburg en A Binnendyk Anthonius ouders I Olthny en en N vau Vleuten Maria Clnra Eugelina onders A Brakel en M C E Naber 1 1 Dai tje Geertroida onders D Gomlriaan en G M Gooka OVERLEDEN 9 Mei L van Leeuwen 77 j M J vau Tok 2 ra 10 D van Vonren 75 H Zorg 6 m U J Ie Jong 4 m 0 Oostorwyk hnisvr van G W Westerman 70 j RECLAME UnnrnDIFM ïl tltlopping Aanvallen nUUrllrii Ni van Duizeligheid Schemeren voor de oogen en dergelyfee verschijnselen zyn zeer dikwyls de gevolgen van verstopping of onvoldoende darmoutlaating iedereen die gaarne zyne gerondheid wil bewaren behoorde daai om telkens als het noodig was de gewichtigste taak dea lichaams de darmontlasting te bevorderen door het gebruik der Zwitsersche Pillen van Apotheker RICUARD BRANDT door tal van professoren en doctoren beproefd en aanbevolen Hare werking is zeker aangenaam nn ichadelyk en daarby zyn uy uiterst goedkoop Niet anders te verkrygen dan in doosies a 70 Cents in de Apotheken ïioofddepöt F E AN SANTEN KOLFP iiolterdam ADVERTENTIEN Bevallen T n een Zoon 0 W B BÜSCH TONINO Goudit 9 Mei 90 Heden overleed tot onze diepe droefheid zucht en icalm na een Inngdnrig doch Rednldig Igden onze geliefde Echtgenoote Moeder eu Uelmwdmoeder ANNA CIjASIWA vny ZUÏPHKNindeu oaderdom van 03 jaren Ons van Uwe deelneming overtuigd houdende B KOK II H KOK B O KOK Stiobma P M KOK M P KOK A KOK ZwolU U Mei 1890 a t SCHIEDAMMEH GEUEVEE Merkt NIGHTOA F Verkrijgbaar bij M PEETERÖ Jz NB A U bewijs van echtheid ia nachet en kurk steeds voorEÏen van den naam der Kirns P HOPPE By akte den 12en MEI 1896 ten onrsUan van den Notaria G C EORTUIJN DROOGLEBVËR te Gouda verleden is door de ondergeteekenden ADRIANUS GRENDEL en JOHANNES viN DBB WERFP Metielurs wonende te Gouda eene WenmmmUetUtp aangegaan onder de Firma Qrendel en Compagnie betrekkelijk het metaelaarsvak en hetgeen rerder met gemeenschappelijk overleg zal worden goedgevonden Welke Vennootschap is gevestigd te Gouda eu is ingegaan den len Mfil 1896 en vervolgens van jaar tot jaar wordt gecontinueerd het maatschappelijk jaar sal loopen van den len JANUARI tot den 31en DECEMBER hebbende ieder der Venaooten het recht de Vennootschap by het eindigen van ieder maatschappelijk Jaar te doen eindigen mits elkander minstens drie maanden te voren kennisgevende De Vennooten zyn bei den tot de teekening der 5rma in zaken hnnnefi zaak en handel IntrefEende gerechtigd doch zullen voor de Vennootschap geene geldleouingen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden noch huurovereenkomsten mogen aangaan tot welke handelingen de bizondere handteekening van de beide Vennooten wordt vereischt A GRENDEL ROEKEN k lotu ïuJ Voirt PARASOLS COBSBTS Spe i Ul il Witte mUKS j hnkkmm 1 DAMES x A BOORDEN r W M ANCHETTEN rÉyii PtoolnelH KANTKNKHAGEN 14 Z Wisbrun LifEmanni JOHS VAN DBR WERFF MARKT 130 Allerwegebekroond me Ëere Diploma e Qoudeu en Zilveren Medaillei benevenn Kere Diploua Oouden Medaille en Ortificate of Award of the World R Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het Werelilkroemd Dnimn llorsl Honig Extract MELIANTHE UIT UX Machinale Kahriek DE lONIUBLOEMt II van Schaik Co gevestigd te f Oravenluige ie n middel is of kan worden uitgevonden welke de Meliantfae overtreft het is ONIIERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OHMIDDMLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebrnik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prjs wordsn gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te f Graxenhage t Verkrijgbaar by F H A WOLFt Drogist Markt Gouda I E H viM MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordraht 3 3 RATELAND Bo i rop VAN Blommestein s Inkt lis pro foi iei VmJelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJKJ APELOOORN HOLLAND B ï WIJK Oudemakr