Goudsche Courant, vrijdag 15 mei 1896

Vrijdag 15 Mei J896 35s e Jaargang o 69 6 l ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTËNTIEN worden geplaatet van 1 5 regek a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen iroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitg iive dezer Courant g eschiedt dag e lijk 8 met uitf ondering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is J 26 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Openbare Vrijwillige Verboping by inxet op WOENSDAG 27 MKI 1896 en by afslag bu combtnatUn op W0EN8DAQ 3 JUNI lé06 telkens des morgens ten 10 ure in bet Koffiehnis T n de enen A B K o £ B t OMUrkerk aan den iJêtei ten O Terstaan van den Notaris 1 TAK oüa LGËDëN aldaar Tan ïll WiiSSlidlS geteekend A nrs 3 eu 94 inet SCHUREN HOOIBERG ERVEN ea Terder aanbehooraa en SS Hectaren SS Area ÖO Centiaren f EI EN SOOILANB BOUWLAND DIJKGROND WEG en WATERING bj elkander staande en gelegen onder da gemeente Ouderkerk aan deo IJssel in den iVder de Nbssk beneveDH P Hectaren ff Aren S3 Centiaren Wei en Hooiland BOUWLAND WEG en WATERING gelegen als voren iu len l oldor KItOMHR GEb R en ZIJDE eu Een HiJIS geteekend C nrs 132 en I32a in twee gedeelten bewoond met BttF en GROND staande en gelegen als voren bnitendyks groot 32 Aren 03 Centiaren Te aanvaarden by de betaling der Kooppenningen op 1 Augustus 1890 ouder gestanddoening der huur welke van dt landerijen is verleend tot 1 Januari en van de gebouwen lot 1 Mei 1897 Breeder omschreven in veilingboekjes die te verkrügen xyn ten kantore van den Notaris alwaar de kadastrale kaarten huurcontracten en bewyv n van eigendom ter image liggen Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers A Mtbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAIUi G HoUandsche uitgave n et 27 afb Prus 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelpe gevolgeu van deze ondeugd Hjdt moet het leïeu de oprechte leering die het geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrügen bfl hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedi ag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland liTMf 18 Ie hastö rnwruviufi tBHi ii lii l Wal Rheomstiök eudenpuneii Uirtoi fc vff AifcerPa iB f fl Is sist kst kH SI M wenden tegen s lt Aitar PitelxpeHer yig mtét itt sisMk ia isdsr halsgeiiii z AiiInr PiiftfxiHiller Pra 60 o it 75 osot n fVli de flMcl Voorhsadsu in ds rassets Apotkeken n lm 7 Ad Hlohter k Oo t Rotterdam Te Gouda b A WÜLFK Markt A U4b en UB LAAT en VAN 0N apotheker Markt Coj ga fin Bois t X 4LO U Utmt Sa OOOHAO TIN BOIB TKB i iM Aa DTiD wordt K l Tar In ▼ n f lét bcmiAdU fl iMh tui 6 lAttr inboud roonicii ru het MMt TAD Dr P F TAJT HAXBI B008 rro fll Mh A f 1 90 OlUaitaad rerkrlicbuu bij P H J J MELKERT firma Wed 144 Gouda WANKUM Oosthaveu lliiik lan HnlxMUN HOLL ANBSCHE UA ATSCBAPPIJ van LANDBOUW Afdeeltng 601 DA rn OIUSTB mmm Woensdag I Mei llt 6 morgen 10 uur h het SCHAAKHOKU te ioDdt waar tevens de PRIJZEN moeten worden afgehaald tegen overgave van het Lot PRIJZEN welke voor 1 JUNI as niet zgn afgehaald komen ter beschikking vau de Afdeeling Namens het Bestuar A VAS VEEN Secretaris iio w u ïenbideliel 4trft SO i ll rk gelukdehmd ewSera Uituoodigiiig tot deelneming in de Kansen van door ds den Stnat Hsinhiiru gowflarborgdi route ieldlotünj wiuiria Keker 10 lYlillloen 74 990 Mark Premie vaa J0n 000 M 1 priji prijB prij en l prys 1 pnjB 1 prijs prijs prijxon 1 prijs priJKou ik 200 000 M ü 100 00M H 7 5 00 M A 70 000 M a 85 000 M il 60 000 aM il 65 000 M ÜO Oi 1 M 40 00 M il 20 000 M gswouiittn moaten wordüii De prijzeii van ilezi voel voordeal biedemlo iel Uoiery Ue voljteiia bet plan ilechts 112 000 loten bfjvat zijfl de volgendo Dn hoogste prijs 19 eventuael 500 000 Mark 46 prijzen a 5000 M lOepriJEc na 3000 M 20fi prijzen h 2000 M 782 prijzen H 1000 l S48pryiena 400 M 42 prijzoii 11 8U0 M 138 prÜ7 ii200 UOM HS ja pryiona 155 M 89fil pr üU4 104 lOOM 8249 pry i i 7 46 21 totaal 58 4fl prijzen aiprywiia 10 000 M en wordöii doze in pouige iii ini den iu 7 kla seu uitgeloot Da Hoofdprijs 111 de Ie klasBe bedruRKt Mark 50 000 stijft in de 2e kl lot 55 000 M in dö So tot 60 000 M in ile ie tot 65 000 M in do 58 tot 70 000 M m de f a tot 7lt 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eer te prystrekking die officieel is vaitKesteld kost e u gelieel origineel lot aleohtB rnld 3 50 een lialf origineel lot sleoUta Guld 1 75 een kwart oi iRineel lot slfchts jHld 0 90 ledcrö doeloeraer m de loterij ontvanjit ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking dp offiüieete tn kkinftslijst Trekkingsplan voorzien van hot Wapen vnu den StflHt die de prys van de loten ea de vonleeling vim de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzand ik op aimvrage gratis De uitbetaling on verzending van de prijzen ireschiedt door my dia et eu prompt aan de winners on ondur de strengste geheimbouiling ledere lieatelling kan men eenvoudig S P per poatniasel opgeven Mun wende zich dus met de aanvraag om toezending 0 loU n voor de spoedig plnais hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot 9Ë IHKK e k met vertrouwen tot Saimu l IIcclisclKM seiir llankier en WnwU iulior in U UllUJHl Duitsrli iinit FEANSCHE STOOMVEEVERIJ Cheiiiischf Wnssclierij VAK II OPl K ilEIMrjt 19 KruUhaéte Botterilnm Gebreveteerd door Z U den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Beer A VAN OS z Specialiteit voor het stoonien en verven vau alle Heerenen Paniesgarderoben alsook allo Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nienvrste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ön de preien 2B gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar iu 3 dagen tê verven goederen in eeue week Sto omn To O O td ieanLSt üESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen ertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT des morgens ongeveer ten zeven en d Bamiddags ongeveer leu vlet uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer goetlkoope reingetegenheid voor I aMsayiers naar UTRECHT en tusschengelegeu plaatsen Kantoor i ieuwe Veerstal I e Agent 11 J MOEItBI EK Kalhreiiier s Rneipp Malzkoftie gezondste en beste koffiebijvoegsel L eit vooral op de ECHT h ndteekeiïiiïif mat rood letters Oberlahnstein 9IHtCTEUIiDtltVICT0RIABR0 l 0B£RlAHIISWH A P werkrijgbaar T fi oin IB sOf I t sendoin to Maatschappii tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdanu Zuidblaak S SIIU ictarr nililillllUiUltl Mj x XJer grotne Erfoto il9 ijlfapnuno H swHm vmngm hBt AhIub iu rtr lohlsatnui werihloaen yacltahmutigeti sogel Man kaufi ttaher anun atets ttcharfen H StolUni mr ren um tflrêet tóar in Mleltan £ Junhaliiilua4M Si éêiitn umtf Pttkat mh attMoh Mnéf tmtatiiMitlA = Pri flMm umi gtufnitêt trtti mul fhn Hl Si S s Patent H Stollen AMERSFOORT AMERSF008TS0HE MACHINALE 1 Sloom Brood en Beschuitfabriek 1 Ulootn AutomaUnehe Ifahen JUeelfabriek I Pijn gebuild Fransoh Waterbrood iFranacbe Stokkep wordt van i ippciftfll f esoliikle beate soorteu turwa gefnbriisoorci is hier door oïerlieerlijk van smaak I en verkrijgbaar in stuki van 6 ot 9 et 12 ot 1 OevOOD PaaSChkrenteabrOOd wordt va de paikste soorton iMtwQ prima I krenten prima rozyn ii ea andere prima Euidvruehten gomaakt ia liier door bmtenire 1 ivuon heerlijk en fijn van smaak blijft wokcu lang versch en n verkrijgbaar lU I busvonu en Engelschen vorm in stuks van 10 ot 15 oi 20 ot 1 30 et 40 et I Ongebutld Brood met Prima Tarwebloem wordt van de fijiiJto n 1 smakelykatu soorten tarwe vervnardigil is hier door bijzonder heerlijk vnu tmask aeer I gemni en Verkrijgbaar in panvorin Vi Kg 5Vs ot 1 Kg 11 ot l i Kg 16 ot 2 Kg 22 Ot deze gewichten behalve van kantbrood I worden gegarandeerd I Prima Tarwebloem wordt van de beste en lijnsts soorten tarwe gemalen en is verkrijgbaar in V Kg pakjes van 7 et Onze dépöthouders mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prtizen worden door cna eerst geadverteerd Onze artikelen aijn uitsluitend verkrijgbaar bij onze dépöthouders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wagens beschilderd met de fabrlekstitels en W H MEÜRSINGF enige dèpóthouder te Gouda J L LEEFLANQ Uoo gfhael NmlerUnd dépöthouders gevraagd tegen flinke provisie en I franco vrachten der olle en ledige kisten uithoofde van den HEMELVAARTSDAG versohVJnt de GOUD8CHE COURANT morgen niet BINNENLAND aOÜDA 13 Mei 189U In eene gistereoavoml ehou ipn vergailerinu vao de KiesTereeiiiginR Bnrt erplicbt ago tot bestuursleden gekozen da hh D Knyter en P O Oïereyoder die huüoe benoeming hebbeu nauvattrïl Zondag 17 Mei xal een buitengewone Tergadering plaats hebben van de afd Gouda vau den it K Volksbond Als spreker zal optreden dp weleerw beer Ü F VV Pichot Geeslelijk Advisear van da afd Uonda Bü koiiickl b befl uit y üo de 2e uiteuanl8M L de Boer en K W de Bock van het Ie i 3 D Bftuduiu van het 2e A A HeuHoed an hel 4 H H Timmermans en J ft Lutz Tan bet 7e reg inf voor dej t dvan twee rea de heen en terugreis daaronder bejïrepen gedetacheerd tijj het leger in Ned Iudd = Stct Oa heeren A J Wartena en B J Bolwerk tbflol caudd aan de Utrecbtache uoirereiteit hebben voor bet provinciaal kerkbestuur te Zwolle hun proponents examen atgelegd Beroepen bjj do Ned Her Kerk te Loeuen op de Veinwe toez d J Wartena Az te Vleuten c a Beroepen by de Geref Kerk te Hliedrecht ds J van den Berg te Roon c a Men fchryft uit Stolwyk dd 12 Mei De Echoriiiog door het Klaseikaa Bestuur over cozen predikant Df J W K Hoevert uitgesproken naar aanleiding van beweerde DDregelmatighedeo by de doopshedienini i door het Provinciaal Kerkbestuar vnn ZnidHollaod opgeheven Id de laatstelyk gebonden vergadering der Oudewaterache harddraveryvereeniging Voorwaartse is aaogaaode de te houden wed tryden van den aanstaaoden zomor besloten op D mdag IL Auguatu a s dat it iu de kermis week des morgens een wielerwsdatryd te FEVILLETOX i 133 Bij had op igne tochten mot Wilfred Tjester die naar hot scheen liever in de boischen dan in het open veld rondzwierf den freg goed leeren kecneii Deze avond vras wet rijk aan allerlei ontmoetingen en avonturen voor den heer Lydney Terwijl lij ziJD weg vervolgde kwam hij eensklaps is aanraking met iemand die steetagewijze langs de boomen tloop het was voor zoo ver hij sien kon een jgiensoh die zeer verschrikt scheen over de onttnoeting eu zijn geweer aanlegde Hola vriend waartoe dient dat vroeg de heerLydney bedaard zouder de minste vrees of baast teverraden Wees zoo goed uw geweer af te wonden Als gij liiet zegt wie gij zijt en wat gij hierdoet mik ik op u was het antwoord Dat is wel vriendelijk van u Ik zou wel eras wUlsD weten of gij meer reent hebt om iu het boach te zijn dan ik De beer Lydney sprak op brleefden toon en het ontging den man met dat zijne stem den fatsoenlijken msD verried Uij had zeker gevreesd dat hij en Ijoschwaohter voor had Gij zijt daar op don losr gezet om mij tebsipiedenf riep hy uit Nssn isida de hwjt Lydney j ik zou a met doen hoaden en des jiiddags eene harddrarery met paarden voor do snlkey De terledeu jaar voor do eersie maal gehouden wielerwedatryd schyot die vereeoigiag dns goed te zyn bevallen daar zij ook weer dit jaar ztilk een wedstryd boïea etne riogrgdenj verkie t De reobtbftnk te Rotterdam veroordeelde gisteren A K koopman te Ouderkerk a d Usel ïvegeDs diefstal van 2L kippen en 2 haneu tol een jaar en zes naaodeo Uez ltde wegens looping voor een aan de wed Duyreadyk toebehoorend vaartuig tot 14 dagen Op do bondententooDstetliog Vftn Nimrod te JVm terdam gehouden zyn de hondeo der navolgeode personen hekroood Ëugelsche Setters Open klassen Reuen Eervolle vermelding Carlton Nellie II du Borghofff van A F M Dupper A Az te Hanstreebt Continentale klassen Teven 2e prgfl Carlton Nellie IX du Borgboffc van A F N Dupper D AzD te ïlaa trecbt Whippets Open klasse 3e prgs ËUe van laastrechtc van A F M Dupper D Azu te HaaHtrecbt Jeugdklasse Reuen en Teven Ie pr Klae van Haastrecht van A F U Dupper Ü Azn te Haastrecht Verkuopsklasse Reueu co Teven 2e pry Elie van Haastrechte van A F M Dupper D Azn te Haastrecht Dashonden Open klassen Reuen A eervolle vermelding Brauner Bube van L A Laboncbère te Krimpen a d Usel Ie prys SchützenliefieU van L A Labouchère te Krimpen a d IJie Door de keurmeesters Ji ger en Huibregtseu zijn gisteren van de markt te Rotterdam verwyderd twee koeien en zulki op grond van zieke uiers De eeno was eigendom van J v d W te Grootaromers de andere tan M der Hollander te Nieowerkerk a d Usel Tegen beiden zal proees verbaal worden opgemaakt Te Berkenwoude is gistermiddag do hofstede van C V K geheel afgebrand Oorzaak onbekend Do heer Bottemanne R K bisschop te Haarlem heeft gisterenmorgen te Amsterdam den eersten steen gelegd voor het nieuwe ziekenhuis der R K ziekenverpleging aan de s Gravezaodestraat in de oumiddellgke nabybeid van htt Oosierpark evenveel reoht van hetzelfde kunnen beschuldigen en u verwijten dat gij mij bespiedt Ik weet niet wie gij EJjt ik weel niet ilat ik u ooit in raijn leven gezien heb Waarooi zou ik u ueipïedj Het heeft er veel vau of gij i oen krankjiiHÏ ongeatiqit losgebroken zijt De nnan liet zyn geweer zakken Iiy had don hter Lydney zoo goed als de duisternis het hem toeliet opgenomen en was tot het besluit gekomen lat hij met geen vijand te doen bad Ik vraag o om venohooniag voor mijne ov rijling zeide hjj tk dacht dat ilc een ander persoonvoor ha l De zaak is dat er op dit uur niets nndcrs dan verdachte personen in het bosoh rondzwerven on dan die vervloekte bogohwaohlprs die hetaltijd op het teven van een onschuldig mensoli gemunt hebben De heer Lydney lachte het was oen gulle lach Hij hield wel van een avontuur zijn leeftijil en zijn karakter brnohten dit mede VV et gij nel dat er ia uwe woorden eene zelfbeschuidiging ligt opgesloten Gg zogt niets diin verdachte personen P Dat heteekent ati ik mij niet bedrieg stroopers Kn boschwachters gromde de man Welno Ik ben noob het een noch het anderWat mü aangaat kunt gij dit bosoh van Januaritot December doorkruisen met oen geweer in doeene en strikken iu do andere band liet gaat mijvolstrekt niet aabi Het zou eene andero zaak zijn als hel mijne jagtgrondeo wsreu Gü zult mij dus morgen niet aanklagen enaangeven dat gij nij hier met een geweer gi zian b b De plechtigheid droeg een zuiver kerkelgk ka rakter Na het inmetselen der oorkonde lïü d stichting werdeu door den bisschop de fundainenten van het gebouw ioge egend Tal van autoriteiten en vele liefdezusters vooaden de steenlegging en do inzegening by Gisteren itoud voor de AiustardamBohe recbttunk de colporteer Bos terecht wegens het Tenten van voor de Koninginnen heleedigende geschriften op 12 December Door den ambtenaar van bet O M v erd 0eo gevangeoiastrat van 2 maandeu gejiischt Onder de getuigen behoorde ook Herman die ftich mede wegens msjesteitsBcbeouis iu becbteuis bevindt De rechtbank te Arnhem veroordeeldu gysteren F tod Fuerstenberg wegens oplichtiug ta Nymegen g pleegd tot O msaodeit en wse personen die de politie bemoeietykten by het opbrengen van een bescbouitetie wegens weer flpanuigbeid m vereeniging tot 1 jjar gevangenisstraf Het bataljou der dienstdoende Rchuttery te Gravenhage dat gisteren moest oxerceeren is in volmaakte orde van de verzamelplaats bet Voorhout nnar bet MaPeveld opgetrokken begeleid door poHUe De Boorlano en de laan laags den stoomtraoiweg werden evenals vorige maten tgdens de oefeningen door een 25tal huzaren onder commando vaja luitenant V5Ick vrygebouden tn veigelyking met de vorige week waa het getal Hieuwagierigeii sterk gedund He bataljon kon begeleid door huzaren en politie ouk gerbgeld uit het exercitieveld naar tiet Voorbout terugkeeren n afwyking van vonge keeren trok het echter in plaats vao by de Boscbbrug by de brog aan den Dierentuin de Maliebaan uit on msrcheer e vervolgens langs den Nieuwen Uitleg De by Boscbbrug wachtende nieuwsgierigen renden toen deafzettingspnsteo waren opgeheven dno ook door bet Malievfld de Bchutters na en dit nroorzaakteeenig gedrang Meu meldt uit Apeldoorn Omtrent don moordaanslag onder Ucheleu gemeente Apeldoorn kunnen wy nader melden dat het slachtoffer een ISjarig meisje eergisteren aan de bekomen wonden is overleden Gisteren in de vroegte is het tijk nnar de begranrplaats vervoerd waar om 10 nur decoofron atie van den dader met het lyk plauta bad De moordenaar werd onder geleide van marecbaossees weggevoerd mÊmÊSSÊÊsmmÊÊmaÊ mÊtmmmfmmgmmmÊmim Jk SOU hel niet kunnen doen wsnt ik teen u zoomia van annzien als van nonin Maar als gij Müt bepaalile belofte van ftiij begeert wi ilc u die ffsarnu goven Het leven ii kort goni eg vrieud liet ia beter om hel in vriendBcliap dnii in vijimiloctiap door 10 brengen De toon oti do woorden stelden d n itrooper garuit eu de man dio overigens verhard vtin aurd waa voelde zich op onverklaarbare wijzg door den apreker aangetrokken Ik geloof mijtibeer dat gg de vreemdeling zijt die iri leomanarutt Kuoiit dozelldo dio ijno doos verloren heeft Ik heb het gisteren over dio doos bijnn te kwasd gekregen lloe kwam dat vroeg de heor Lydney wiensbelangstelling op deze woorden eousklaps werd opgewekt Ik kwam tiij ioovul jiiiat Unga bet kastoel toen de kar werd afgeladen en ik stond oen oogenblik ltd om or uaar te kijkuu Daar is de polilieachter gekomen en ij hebben mij wasraoblig voorde roodo deur Isten komor Ik weet niet of zijdachten dat ik tïa duot had gestolen of dat ik heieoii ander had ziou doen k bob bon uitgelachen Die jongen Shad en twee of drie andere dengnieteo dic daar bij stor don zomion kunnen getuigen dat ik niet dicht goooog bij do kar bon geperst omeen stuk aan te raken Gij hebt dan zeker de doos hooren beacliryvea Hebt KÜ haar gezien Ik herinner mij niet dat Ik haar gezien heb mijnheer Maar als zij naar ik hoor met do andere voorwerpea op de kar stond was daar ookweinig kans toe want ik heb mij ileobta een paar Het offioeete Atjuh Veralatt loopaoda tol 18 Maart bevat geen nieuws over de krygsverrichtiugflu Verder leest men er iu Poeloe Web De kolen etabUfsemeDteu te Sabang met alles wat daaraan annex is zooals de koleosteigers en de waterleiding tgn Toltüoid Peilingen werden verricht voor het leggen van deb telegraafkabel van Oleh ltb ouar dat eiland Oodei boorigbedeu Westkust Ue raat in de b iTenstreken van Melaboeh en Kwala Batot nauwelyks henteld zijui e maakte de vont van Wailah met 2 van de voagdro van den jeugdigen radja Nagoer van Melaboeh aanatalteu om den radju van Teuom te beoorlogen Kr moet echter gegronde hoop bestaan dat het aan bot bestuur ter Westkust gelukken sal rutt verstor ing te voorkomen De weersgesteldheid kenmerkte zich door hevige regenbuien afgewisseld door groote hitte Da gezondbeiditoeatand was over het algemeen gunstiger Het gemiddelde ziekte cyfar bedroeg ïS4 tegen 29 en dat van de beri ben 10 tegen 13 ia den Torïgen versiftgtgd Hat sterftecijfer was booger Twee ge ionea te Amiterdam een in dc ËersteNaaaaastrut an een in de Boomstraat zgu Maandag nacht ziek gewordeo ua t eten van bedorvea vleasch De geoeesheereti aobttaii deo toestand der xiekeo boaspel niet lavaaigevaarlyk toch zeer ernstig Door en ouderzoek vau den commissaris vau politie kwaoi aan bet licht dat beide gezinnen by eenzeltdeu slager biefstuk gekocht hadden en de ziekteverscbynaeleu na het gebruik dairTau waren opgetreden De eigenaardige Nederlandsche wetgeving belet de Amsterdamsche bladen den naam Tan den giftmenger openlgk te noemen Aan het paleia te Soestdyk zgu zoo meldt het Hbl dik aar wear aanmerkelgke Terbnteritigen aangebracht zoowel inwendig aU uitwendig Door het geheele park en den toio zyo d buizen der waterleiding gelegd De collonade 4 ana beide zgden van het paleis bevattende de vertrekken voor de heerett en dames vsit het gevolg der Koninginnen alimede de logeerkamers van vorstelijke gasten zgo roet zwaar spiegelglas dichtgemaakt Ook het lowendige van liet paleis is verbeterd Da audiëntiezaal thans aLeovenzaal is opnieuw geheel gerestaoreerd en verrykt met een levensgroot portret van Koningin AnoaPanlowoa De Qnatrebras zaalf eo de Tiiburirkamer miuulen opgobouden en dat was loeo zij de kar begonnen af te ladeu Kunt gij niet gissen waar de doos geblevcDIS of wie haar gestolen beeft vroeg de heer Lydney N eeu dat kan ik niet ik heb er niel veelover ntgedaobt Die Shad hoeft veol van een ekster hü kan uorgonn af blijven maar men zegf dat dedoos te zwaar is voor hem Ik zou eeue goede betooning gaven aan dongene die mij do doos ongeiohonden terug bezorgde oud gg waarlijk vroeg de tlroopor gretig dit grzegile klonk hum uls do llefoiijkste muziek inde ooren Vijltig guiiijei Vijftig guinjes i stolterdu ile man hij was ovenverbaasd als de commissaris toen deu dieuzelfdenavond vnu duizend pond had hooren spreken Vijftig giiinjoB en geen verder onderzoek altijd als de doos mij voor morgrn avond lerog wordtbezorgd Later kunnen ile zaleen veranderen en kaner een scherp ondorio k worden ingesteld Wnt weerga I dat is der moeite waard omovor na te denkon riep do man utt Ik k n bter eon paur snaken dis lauge vingert hebben mijnheer on ik zal ze niet uit het oog verllozon A ls ik dodoos kan bemachtigen zult gij haar op deze voorn aardon terug h bben Geeft gg or uw woord vaneer op dat gü uwe belofte na zult konaen Dal beloof ik u op mgo woord van eer Devijftig guinjes zullen uitbetaald worden en er sal geen omlerzoek ingesteld worden Ik denk dat gy er onder uwe kornuiten wel van zult hooren fTardt rsrwV