Goudsche Courant, vrijdag 15 mei 1896

9 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1896 rWada 8 30 7 96 8 20 3 40 9 40 10 18 10 80 7 11 7 68 7 6 8 8 8 18 7 30 8 38 Qnïida MMrdieokt NieuwerVmk Kd gottenlam Oapelle Hieuwerkerk Zt l na J nu 7 30 8 36 9 87 0 13 4SU lM iel 8U7 4 f jo O T I B D A M 0 O 11 60 12 7 7 6 7 47 18 08 18 47 DKN HAAG GOUDA 50 9 1 48 10 ll 11 8618 811 8 6 8 44 3 40 4 044 3 3 6 17 6 187 18 J JJ l 8 71o l lV U 05l 6 8 i 73 l4 0 4r3 6 M7 607 4S8 8810 i010 Bleiiwiik Krai w 1 an Nootdon L8idKh n a en H k ndorp V lts rlr rjr a l ili i i OOl DA UTBÏCHT 10 19 10 57 U 55 O S 17 11 14 37 11 88 8 45 8 34 10 61 11 46 1 87 8 08 8 50 6 Q O II 1 A A M S T B E A M 9 68 19 67 18 10 t ll 10 6t 1 1 18 6 18 AllSTBRDAM OOtJDA 7 1B 1M 8 34 8 11 1 10 H ll 4 ziia ook Terandsrd In IxaUtgeuoeDida trelke knatbftre horiDaenn en b Vat onder indere fraaie efirosabels en een ryk ver ierdeD vkldhberssUf iMt kfoiog Willem 11 zgn ver chei dene merkvraardigbednn hyf fkoroen Beh We bei veldbed waarop in deo ttla vao Wat rloo de Prins van üranje dh 4iüe verwonding werd vervoerd en bet bed waaro riuft Alexander op Madera is geatorveo yn daar ook no ï verschiltende uniformen gekomen o a van koning Willera I tn koning W iUeui II van deu Prins van OraaJH bu PHiir Alexander alsmede bet koat tre kosluuin van Willem lïl aJR riddflr der orde au Hen Kou euband De galery welke verscnnlende portretten van Nederlandoebe belden te tand en ter lee bevat ia varrykt mnt een groot portret van admireal De Uuyter Uit allen is z oo goe Üla gereed en den IGen Mei zal het paleia gehe in orde 0 om de Koningiunfn te kuaoen outvaogen 8Ut a aemerMkl 2e kktin Zitting van Dinidag 12 Mei 896 De heor Beelaerta beelt op zyo verzoek ververlof gekregen tot bet bonden van een mterpeltatia tot den minihter van Oorlog over de aang kondigdevooruemeriR tot bed verleeneo van OQialag aau 1 8 werklieden aan de Uykspatroon fabriek te Delft Het Igemeen debat over de Kieawet is aangevangen De heer Vaii Kerkwyk ia voornemen vóór te stemmen om een eind to maken aan voortdureuden aandrang naar kieBrechtuitbreidiug die men nitit moet tegenwerken Vhu de nieuwt kiezora niet behept met het oude anrdea em is het te verwachten dat zij zullen durven en uilen tol stand brengen veel wat nn onafgedaan ia gelaten Verder wjitt hfj op eenige bezwaren lu bet ontwerp Van Houten aan de OHndidaat atelling verbonden Ten loite betreurt hii de afweiigbeid door oo eiteldhuid van den heer Tak vnn Poortvliet De heer Bool acht dit ontwerp in vele opzichten beier dan bet vorige omdat h t ni t zoo nauw aadert tot het algemeeu kieflreeht maar toch neemt bet nog niet genoeg de door de Grondwet gewenicbte gelijkheid van nitbreiding in acht I ergelijke ge cbiktbeid ware het beat te zoeken bij den leeftyd en h een red lykeo ceofïus Hpr behoudt zich zjjn nteni voor hopende op een too stel tot mrhooging van dn grens van den leeftyd wut oor bem de aan Dfimeiykheid van bet ontwerp zon verboogeii Dfl heer Pynappel betoogt dat de str d in 1894 niet gold de kiesreebt begiuselen die duideiyk omacbreten K n maar allerlei onderwerpen die men zelf goeddacht aan te wijzen ala onderwerp van den strjid Vtrder w st bij er op dat drt Grondwet niet een uitbreiding voor chry t maar slechts wil letten op de geachiktheid en don welaland dat het kiesrecht geeu struikelblok is voor dn regeling viin andere zaken en dat men niet b wyze van coTrectiet v6ór dit ontwerp moet sleinmeii £ r moeten yn ge cbikte kitzere 7ouder oorreciieten Ër moet eeu einde komen aau den kiearechtstrijd zegt men zeker maar een gued einde niet ichadelyk voor bet vaderlaud De beer Micbiels vau Verdnyuen betoogt dat by dit ontwitrp alleeu moet Iteoordeeld worden de vraag of het voldoet aan bet steUel van groote uitbreiding door de Kaïn r en het kiezeravolk geweoïobt en of het pusitiove kent4 ekeuen van we stand eti gearJiiktbeid aAnut ern eo dan beeft spreker geen overwegendw bt zwaren al hoopt hy dat op enkele punten de Uegeeriug uog verboteriitgeo ziit willen aanbrengen Aoii hoopt by o a dat de ministiir zich niet zal verzetten tegen pogioKen tot invoering van stemplicht eu dat h zal terufikomen op bet ro iratel om ook het gemeenteiyk kiearecht in dit ontwerp te regelen Gaaraa zal spreker medewerken tot oplossing vau het kiearechtvraagstuk daar het landsbelang een oplossing eiacht vó6f bet optreden der jeugdige Koningin Du heer Üaatert acht het ntelael der lUgee 8 40 8 47 8 64 9 1 9 10 7 96 7 88 7 99 7 48 7 16 6 6 10 6 19 6 88 6 89 8 38 6 67 8 08 6 16 8 94 8 80 f 5 8 09 9 88 iouda 6 86 Oudaw 6 J Woerden 6 6 8 1S Utredit 8 18 f 8 41 9 64 8 11 t lT 8 87 8 14 Houda Aiiiat rdatt CH rÏDg goed maar de toepassing mindsr goed Hy TfMst dat de resultaten niet verder zutleo afwijken van hei vorig ontweip en beatrydt bet couloirstelael eo de voorloopige candidaat ♦ telling wat vooral ten platten lande niet past en waartegenover toch ook zeker templicbt zal moete staan Ook de overgsngahepatingen eiachen uitbreiding Woideu de noodige verbetaringen aangebracht dan ia apreker bereid nife ie gaan De heer Horte wen cht de in 94 aan de kieztrn gedane belofteu te boudfu ducö vindt de overgangsbepalingen te vrygevig en zou daarom een cornctief wrnsche in slemdwaug b V door het betalen vaneen boete van f 1 X ala de kiezer wegbleef Da beer Goeman Borgüsiua wen cht mede te werken tot de aanneming van deze kieswet mita ar aauvullingen inkomen die door hemen zgne vrienden zullen worden voorgesteld f n pnaveude iu bet ateiAel der wet Hy hoopt dat de min het hem mogelyk zal maken vóór te temmen De heer Heipeliuk van Huchteleo ia niet bevredigd en wen cht ook grooter uitbreiding In de pauze ii de Hinderwet met algenieeue stenunen aangenomen Behoort een atoep tot de openbare straal Da Hooge Raad betift op 2 1 April jl de e vraag te besliasen gebad in het geval van een winkelier ta Rotterdam diü bekeurd en ver oordeeld was omdat by boven zyn stopp voorwerpen had gehangen onder vergunning van Burg en Wetb xooals de politieverordening voorechryit De bekeurde beweerde dat de stoep die zyo eigendom is niet lot do tniat behoort De Hooge Raad beeft echter het vonnia beveatigd van den kantonrechter Volgens de verordening worden onder straat verslaan alle voeten zijitraten trottoirs wegen enz voor zoover die in den regel voor den algemèenen dienH bestemd ot voor allen toeganke lijk zyu Hierby wordt niet oudersobaiden of die gronden aan de gtimeente dan wel aan andereu toebehooren Volgens art 6 5 Burg Wetb mag de igeuanr van ryn zaak geen gebruik maken atrydeode luat de openbare verordeningen eener bevoegde macht eu daartoe behoort een politiöverordeniug welke iu bet b lang der openbare veiligb id gemaakt is en ook tocpa seiyk ia op een stoep dia deel uitmsakt van den voor alien toegankelyken weg tiet ia daartoe niet noodig dat op b t perceel eeu la4 van weg of voetjiad of openbare dientbestemn ing drnkt Ëon perceel land van ruim 6 H A ïn deo polder Varkensoord onder de gemeente Rotterdam ward ruim 2 jaren geladen publiek verr kocht destyds bi hoorde genoemde polder onder IJ selmonde voor t 2800 per H A Voor de e kiiveliog die nu ala bouwgrond dienst kan doen word de voorgaande week f Gó OOO in raas a geboden 1 6 1 8 11 81 1 46 U 6S 10 60 10 67 11 4 11 11 ll SO 1 14 11 32 U 88 9 61 10 1 lO St 10 88 10 4 1 149 8 6 66 9 81 9 60 filO ll 8 81 6 65 7 10 7 18 8 48 7 3 04 4 35 S 57 l 6 17 6 07 86 10 17 11 88 6 80 8 60 7 61 8 66 Eon ernstige 8poorwB ramp Zoudngavood U m Algarië op de lyu van Algiers oaar Oran tuai cben de be de stationa Adelia en Vesoul Belian een verscbrikkeïyk ong tuk gebeurd Een express trt in die twee voor Madagascar bestemde compaguieecn soldaten verboerde is omstreeks halfelf by deu ingang van een tunnel op een pnsaagieratreit geitoolen die in legenovergestelde richting van Algiers kwam Deze treïn was bij vergi sing op een verkeerde lijn geraakt die een enkel spoor beett terwyl een hevige mint den maobioisten belette d vergishing te bespeuren Ër volgde een geweldige schok de waggona reden ofl elkaar en vol teua de laatste baricb tan ia het aantal sUchtoffers an de rnmp de grootste die zich nog op da Algierache lynen heeft voorgedaan zeer aanzienlyk ofaehoon nog niet met juistheid bekend Zea officieren die iu hét voorste compartiment Ie kla ae zaten werden onmidöelyk gedood Onder hen bevonden zich de majoi Ijagarde bevelhebber van bet detachement een kapitein 3 laitenanta en één souslieutenant Vyt andere officieren zyu ernstig gekwetst benevona minstens 40 ondaroffioiereo en minderen Het juiste aantal dooden ii nog niet bekend aommige berichten spreken van 40 gedoode en 71 gewonde lotdaten By da ontvangafc van de tyding van bet vreaaehjk ongeluk heeft de Franache minister Ven oorlog aanstonds een tategrafiach rapport gevraaord betrefTeoda de omatandigheden waarin bet beeft piaata gebad terwyl de minister van openbare werken telegrnfi ch bevelen heeft gegeven voor Ivet nemen van maal regelen ter verzorging van de gekwetsten Er zyn terstond huli treioen naar de plaat deaonheils verzonden De troepen moeaten te Blidah uitstappen eu UI het depot gebuiaveal worden daar te Algiers waar e binnenkort zouden worden ingescheept geen voldoende kazernee ring wa Men weet nog niet welke stationcbef deu trein heeft laten vertrekken zonder de verei=icbto aïgnaleo af te wachten De politie te Chicago heeft de hand gelegd op eeu Ilaliaauarb echtpaar dat opzetteiyk de oogen zgner eigen kinderen had verminkt ten einde medelydan op t wekken en donr bedeiep zonder werken aau den kost te komen De moeder werd bedelende op straat gevondeu met drie kinderen waarvan twee blind acheoen te zyu de vrouw wees daaiop en vroeg door teekeueu den voorbygangera eeuig geld in eeu voor baar staand buaje te doeu Een politieagent bracht de vrouw met de kinderen naar bet burean en door middel van een tolk vertelde de vrouw daar een klagelyke geschiodenis Imar man was een jaar geledeo ouder een spoorwagen geraakt en gedood enz Op navraag onder de IiaÜaneu werd echter vernomen dat bet verbaal gelogen wa en du vrouw en kinderan werdeu in het politiebureau gabouden waar nn den volgenden dag een stevige Italiaan binnen atapte die met blyd cbnp door de vrouw begroet werden bleek de echtgenoot der vronw en de vader der kinderen te zijn wat dan ook ten slotte donr de vronw erkend werd He man werd doorzocht en er werd niim f 100 aan goud en zilvevgeld in zyne rakken gevondeu De oogen der kinderen werdeu nn door eett geneesheer onderzocht waarby bleek dat er bytend vocht iu gegoten was om de knaapjaa blind te maken Man en vronw zyu ongeveer 5G jaren oud De vermaarde schaker Steinitz Maandag middag by een der spelers van de séance Zaterdagavond t s Gravenhnge geboudon vertf evende werd door dezen gevraagd of by zich nog het apel herinnerde op de sóance met hem en uog 27 anderen gespeeld Hy beweerde die party nog ait het hoofd te kunnen puien en begon toen al de zet en cbtereenfolgens op Ie geven De speler had de party genoteerd eu het bleek toen tot verba mg vqn alle aanwezigen dat Steinitz alhoewel niet wetende dat men bem jui t die partij later zou due naspelen alle etten correct uog in bet hoold bad Op verzoek herhaalde hy het later nog met eene andere party Een arbeider te Ho werd heeft yne vronw verloren en nn moet zyne 13 jftrige zyn buiabouden waarnemen Maar aW de arbeider n zyu züOD die een jaar of vier ouder is dan zyn zuster terugkomen van hnn werk op bet land dan heeft de kleine meid zich vaak met andere dingen bezig Kebuudeo in buis de boel nog door elkaar en het eten ia niet gekookt Harde woorden en klappan volgen dan Dezer dagen waa weer eens niet allea in orde en de broer diende zyu zaster hiervoor een pak staag toa maar dit kwam ditmaal veel te hard aan bloed vloeide het meisje uit den mond nadat ze zich tfljbed had gelegd en een puosjw had gerust spuwde zy nog eeni bloed en nu veel meer en haar toeataud ia niet zonder zorg In de apotheek Mijnheer kant o my niet wat wonderolie zó geven dat men den leatyken smaak niet proeft I Welzeker juffrouw Ik zal het dadelyk 5 1 5 51 4 50 4 67 8 4 6 11 6 S0 3 60 3 67 5 39 8 10 3 44 4 7 4 16 IID A 1 44 1 64 01 08 8 14 4 8 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 4 87 4 04 3 09 Hag 5 61 7 80 7 48 8 Voorb 6 67 Z ZegvrS U Zer M S li Bnuil 8 88 7 50 8 13 Stopt te Ulrwkl 6 33 7 60 9 Waarden 68 8 11 Uud waUr7 07 8 19 Oonda 7 i8 8 88 9 10 17 10 84 10 41 11 07 Aiastardaii SU eoada 7 M 10 80 I klaar maken Gaat n even zitten en mag ik u intuaschen een glaaajabeawnatroop aanbieden D ia wel vriendeiyk mgubeer nael gaarne Ëeoige minutao verloopea Mag ik nu het drankje hebben Ü bebt dos oieta geproefd Gepr efd Wat mynbeer Wei da wonderolie die was in de stroop Wat manr t was oo ii mgo zoontje Bulteolaodsch Uverzicbt In de Franeche politiek blyft he rustig Eerst ala du kamer op het laatst dez6r maaud weder lyeeukomi kan men een hervatting der vyaudelijkhedeo tusscban gematigden an radicalen verwachten Middelerwyl erdryft m n elkander den tyd met theoretisobe beschouwingen over de herziening der grondwet over hervorming of af chaffing vau den senaat enz enz Verder houden de radicalen verscheidene vertoogen over bet bondgenootschap tuascheo bet minis terieMéline en de roehterzijde terwyl de geu atigdan al bun beat doeu om bet publiek in het geloot te brengen dat er van geenerlei overeenkomst tusacben tien en de cloricalen kan sprake zyn en het ministerie Mélioe er niet aan denkt de duidelyke gaformuiearde etsüben vau rechts in te willigen Over en weer heeft men ook uog gekibbeld over een paar woorden door den minixter van onderwya aan een banket geaprokon Volgena Havasc had de heer Rambaud gezegd dat bat nienwe nuiuisteria een rsgeering van vooruitgang van hervormingau was vau het kabinetBourgois zich alleeu on der scheidend door de wyze vau toepassing Over doKe zinsnede toonde het Journal dwt DébatB zich heel boos Het blad verklaarde overtuigd te zyn dat de minister zoo iets niet had gezegd Eeu reporter ging naar den minister om opheldering te vragen en inderdaad de heer Rambaud verklaarde de fraze welke het officieus bericht hem in den mond legde niet te hebbeo gesproken Nu verbazing weer aau radicale y yde Zondag vonden de berstammiugeu voor de gemeuntsraden plaats zoodat men nn bat da t finitieve resultaat kent De Paryschegemeenteraad telt 32 radicalen 21 aooialiateu 10 gematigden eu U conservatieven In do departementen hebbed de gematigde republikeinen de meerderheid in 2 4 hoofdplaat eu en alle zetels bezet in 75 De rndicalen hebben de luperderbeid in G4 boofdplaatseu bet totaal der zetela in 27 De radicaal socialisten hebben de meerderheid iu 15 hoofdplaalseo iu lÜ het geheele aantal zetats De aocialiaten hebben de meerderheid in i hoofdplaatsen alle zetela in 4 De rallies hebben de meerderheid in 3 hoofdplaatsen alle zetels in 1 en de conservatieveo de meerderheid in 17 hoofdplaatsen en alle zetels in 9 Te Hysael Limoge Marseille eu verscheidene kleinere gemeenten hebben da socialisten de meerderheid l 1 9 6710 4 10 11 10 18 10 87 U 80 8 48 8 61 8 39 9 3 7 1 9 10 8 47 17 6 S7 8 84 6 41 8 47 10 4 9 48 9 47 9 64 10 01 10 0JP 5 81 10 84 8 86 7 46 6 61 4I 11 18 6 1 B 7 40 7 4S 1 4 4 46 De Engtilsche oud miuistir Atqnitb baeft zich in eene politieke rede eer scherp over de Transvaalache quaestie uitgelaten Het was een der pynlijkste gebeurtenissen iu da geschiedenis zeide hy De strooptocht vnn Jameaon in het licht vau de laatste outhullingen had eeu onherstelbaar nadeel toegebracht aau de Britscbe belangen in Zuid Afrika eu was eene schande voor Engeland Daardoor was uitteraard eti zoouls billyk is de sympathie der wereld voor de erkende grieven der vreemdelingen in da Hepubliök verdwenen tuiscben de Ëngelicbe en Hollandsche bevolking van die landen was eene breuk teweeggebracht dia alleeu jaren een menscbeugeslacbt misschien kon balen eu wat het ergste waa die aanaUg had een smet g worpen op bet edelyke recht van Engeland om in Zuid Afrika de opperste m ogendheid te zyn en Engeland in eau door zijn vernederende voorvallen bynahalachelyken toeatand gebracht als gebleken was nit da ooderhaodetingen tnaachen Chamberlain en president Kruger Da liberale party zoo vervolgde Asqaith bad zich aanvaukeiyk van vgandige oppo sitia tegen de regeeriog ontbonden niet zoozeer omdat zy da politiek der regeering ia alle opzichten wga eo naar eene goede mathode uitgevoerd aobtte maar omdat ty geheel instemde met wat zy voor dan geest en het doel au die politiek hield Tot zyne spijt bad Aaquitb echter Vrydagavond in het Lagerhuis voor bet minst keoteekenen gezien van een afwgken an de krachtige en standvastige politiek der regeering Teu slotte zeide Asqaith dat zoowel de liberale party als de groote hoop van belangeloozfl lieden een ernstig eo grondig ooderzcek verlangden en geen dekmantel geworpen over de schuld van personen of maatseba ppy en Een Duitach blad maakte een paar dagen geleden de opmerking dat de pers aau Cecil Rhodes verknocht of van Rhodes afbaukelyk baar best doet om een oompagno te openen ten voordeeie van deu ex premier der Kaapkolonie Deze opmerlviug waa een gevolg van het bericht dat in Rhodesia een adres werd opgesteld waarin de EngeUche regeering wordt verzocht Cecil Rhodes niet te ontheffen van zyn directeurschap vau de Chartered Company of van de betrekkingen welke by in Rhodesia bekleedt Cecil Rhodes is in den laataten tijd hettig aaugevallen Allerlei verwyten worden hem naar bet hoofd geslingerd alle teu bewyzedat by bekend is geweest met deu inval van Jnmesou en Jameson de noodigen instructies heeft gegeven Zelfs de Tine8 bad onlangs een bericht dat zeer in bet nadeel was van dan leidenden directear der Chartered c De Transvaalache regeering bad heette het eed dagboek in baar bezit dat door majoor White iu d gDvaugeuia te Pretoria was bygehoudeo eu daf da copie bevatte vaa eeu telegram van Rhodes waarin bavel werd gegeven naar Jobaoneaburg op te ruiken Niemand kan ontkennen dat de heer Rhodes alle bescbuldigiDgen met zeer veel onver chilligheid heeft ontvangen en het niet de moeite beeft vaard geacht zich te verde digan Ook Jameson en da nanvoerders der vrybuitera hebben tot nog toa gezwegen gebonden als zy zyn door de belofte welke zij voor den rechter hebben afgelegd Nu zelfs de TimeB een beschuldiging be at tegen bun 9U ieiieiir 1 bet geduld vau Jameson c a uitgeput uil in het nummer van gisteifen van genoemd blad schrijven hy eu majoor Robert Wbite het volgende ingezonden stukje 3ir In uw nummer van jl Zaterdag maakt u op autoriteit van uw correspondent te Pretoria een bericht openbaar wat heet te zyu extracten van een copie vau hot notitiebook dat door majoor White in de gevaoganis is bygebouden en waarvan uw correspondent zegt dat het moat be reoived wiih caution De extracten bevatten o a het volgende December 29 Telegram ontvangen vaa Cecil Rhodes om onmiddellyk naar Jobaoneaburg op te trekken Wy vragen a verlof in uw kolommen mede te deolao dat wy plechtig ontkennen op 29 December of op eeuigen anderen tyd een telegram van Mr Rhodes te hebben ontvangen waarin het oprukken der troepen naar lobanneaburg werd bevolen c Men zou zoo zeggen dat de Bpnansobe reveering zonder veel aarzelen aan de eiscben der Vereenigde Staten toegeeft tot groote verbittering natunriyk van generaal Weyler die bij dergeJyke démenti s wel beelemaal niet meer weten zal hoe et op Cuba te rooien Niet alleen ia de uitvoering van het vonnis van deu krygsraad geschorst maar order is gegeven het dossier der zaak naar Madrid te storen Cleveland s beroep op verdragen van 1795 en 1877 schijnt ala geldig te worden erkend Inderdaad moeten Amerikaanscbe burgers volgens die verdragen gerecht worden door gewone rechtbanken Dat de Spaansche regeering door het geval tns chen twee vuren wordt gebracht en gedreigd wordt met oorlog f met Weyler s ontslag kau der Amerikanen deernis moeilijk wekken Want bet vonnia over de mannen der Competidor geveld is immera niet meer dan de onmiddellyke aanleiding tot het uiten van onvreedzame gevoelens voor welke de oorzaak dieper zit De Amerikanen hebben hnn verlangen naar de oBafhankelykbeid van Cuba niet onder atoelen of banken geschoven Het was ook een hard gelag de parel der Amönkaansche wateren onder bat gezag te zien van een Enropeesche monarchie die voor den Yankee wel het type zal zyn van wat hem in het gouvernementeel bestaan der onde wereld tegenstaat En meer materieels overwegingen kbnden dien wenkeh na a de vryheid van Cuba slechts versterken Thans zonde zelfa de politiek van den dag onfüiddellyk baat by da zaak kunnen vinden daar het immers ean prachtige troef voor CUvatand on zyn party zoo zyn indien zy by het aanntaand stembnsspel de onafhankelykbeid van bet eiland als mede een gevolg der jongste lagearingnbemoeiiogea nitspeten konden Zoo de Demoeraten nog kansen hebben om bet bewind te behouden dan zal het zyn door den Preaidenfe ala kaïtipioau voor aArnerikaanaobe vryheid op een voetstuk te plaatsen OVERHEMDEN FR01NT8 BOOKDEN en MANCHETTEN A van OS As Kle wei E 73 37a OOUDA n slor lan Vorkra 91 l lO K lon Keurs van alotkrs lOO i 1001 18 MEI NEiisaUiNU Cerl Noil W S 9 dito dilo dito S dito dito ilito 3 801 S4 i 4 2 31 91 8 7i 98 1Ó3 i 59 1 31 22 lil 4 42 100 97 45 1160 484 lOO 02 lOO 200 148 5 5 100 100 134 84 84Vi ïi HokaA Obl oa ll 1881 88 4 iTills luMhrij inf 181 2 81 5 Oosrmia Obl in papiu 1868 91 143 65 dito in iiWor 1868 5 PoRTlQAi Oblig raet coupon d dito ticket 3 R1S1 NI1 Obl Biunenl 1891 4dito leoont 1880 i ditob i ftotU I88 1 ihto bij Hope lS8i 90 1 ilito in Roiul loüD 1883 li ilito ilitii dilo 1884 5 SfiNJB Porpol iciiuld 1881 l TüBKiiJ üepr tJonr leen 1890 + töc looniug Boriü U jOO loeniiig serie C ZuiuAra Uar v obl 189J 6 Manco Obl uit 8oU 1890 fi VENM1IE1 A Obl 4 onbep 1881 M TK i ili ObliR tiou 18 96 t BoTTBauiM Siiid loon 1894 3 Miu N Afr Hauileliv aand Arandab Tab Mg Certificaten ÜonMaattcbapp i dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 t ult Mij der Vorstenl naiul s Or llypotliaokb pniidbr 3 N dorlandachü bank aand Kod Handolmna li dito S W tl Pao Hjp b pandbr 5 Rolt Hypotheekb piindbr 3V Utr Hypotlioekb dito S i 0o8TEï r Ooat Hong bankaaiid ItusL Hypotliookbauk paudb 4 i AHRaiKA Kqnit Uypotb pandb B 11 98 198 17 1 101 48 63 169 98 61 78 101 lOl i 99 99 135 13 103 49V U i 4 108 78 106 32 l 50 14 Vi 183 201 107 107 102 104 116 182 166 36 172 Maxw L i Pr Lion oorl 6 4 u Uoll U Spoorir Mij and Mij lol Ripl ï at Spw aand Nüd ïnd Spoorwogm annd Nod Zuid Afnk Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lT4LiE Spoorwl 1887 8 A Kobl Sj 61 lOl 99V Zuid Ilal Spuniij A H obl 3 Polen Waraohau Woenon aaiid 4 Hosi Gr Kuas Spur Mij obl 4 llaltiacbe Hto aand Faatowa dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 1 Knrak t b A80W 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 AiiKauit Cont Pao Sp Mij obl tl fUic t North W pr O aand illto dito In 8t Petor obl 7 Douver St Rio Gr Spm oorl v a ItlinoiB Control obl in goud 4 Ijüuiav i NuahviUoCort v nanil Mexico N Spw My leh p o IS Misa K anaae v 4 pet prol aand S York Ontario i rtost aand dito Poiina Ohio olilig iJ Orogon Calif lo hvp in goud 5 St Paul Mlnn k Vlamt obl 7 Lu Pac Uoofdüin oblig 11 duo duo l inn Col lo hvp O 5 C NALH Can Sonth Ciirt v iiand Ven C ttallw k Nav lol d c O Amaterd Omnibus Mij aaiiil rtotterd Tramweg Maats aaiijl Jgn Stad Afuaterdaia amid Stad llolterdani aand 3 rlKLOlE Stad Autworpi ulf87 2Vt Stad Ilrusaol 1866 2 lloNO Thoi i llcgulll fioaolttcli 4 OosTKNR Staateleoning 1800 5 K K Oost l Cr 1880 i ipksit Stad Madrid 8 1811 Van Ver IM tijp Spobloort 11 if aSl Staats loterij 5o Klasse ïrokking van VVocnsiliig 13 Moi 1896 Kp 3588 6164 7S60 en 14662 iedot 1000 V No 688 1 346 12402 en 17410 ieder 400 No lOSS 14113 en 19212 ieder 300 No 2443 3429 4356 069 8260 8501 8881 9643 14876 20013 on 0870 iadur 100 Prijzen van ƒ 70 13 3228 6166 8381 10964 13660 15774 17981 30 3261 6168 3463 11067 13612 16884 18033 56 3390 6182 8578 11063 13687 16905 18107 122 3294 8223 8 88 11114 13690 16947 18307 224 3606 6i 60 S647 11144 13696 16067 184J3 358 8663 6801 8766 11269 13785 16090 1807 389 8660 6489 8910 11353 13848 16386 18665 S63 3718 6606 9063 11867 13123 16408 18689 391 SSll 6715 9175 11484 14000 16636 18747 484 3930 6728 0196 11607 14099 I M 19064 680 4395 6769 9199 11742 14175 10678 19161 710 4561 7S0S 0287 11620 M295 16881 19540 9I 4569 7236 9341 11826 14898 16919 19709 inlS 4616 796 9383 11865 14383 17066 19741 1064 4697 7388 410 12040 11152 17174 10768 1109 4833 7686 446 12183 14606 172 6 19900 1299 5060 1601 9737 12105 14646 17283 19915 1363 6146 7708 9784 19484 14823 17116 20078 1380 4206 7736 0817 13830 14888 17833 £ 0110 141S7 5288 7793 9980 12684 14908 17S4 2018 1673 H17 7849 10004 18719 14989 17419 80 76 1880 6481 7979 10023 12778 14938 17 1 20386 1740 5485 7991 10t25 12788 14945 r4J4 20590 1889 6488 7 i2 10882 12998 15143 17481 20656 S164 5536 7996 10528 18020 15474 17672 807119 ll 6840 8048 10647 18809 16686 17686 80775 9615 5866 814810666 13868 16SI6 17682 80888 8848 5636 8156 10710 13365 16708 17706 80860 3018 6841 8886 10716 13384 15731 17793 80961 3101 5990 8291 10884 1348 16760 17974 909S4 S1 S 61S0 8S48 10891 MAR TBKRICBTSN Oonda 13 Mei 1896 De graanmarkt was heden ran soo weinig bateekanis deals tangerolge de ongewone marktdag dat er moettük noteering van te geren ia VEEHiRlT Melkvee goede aanvoer handel an pryzan vry wel Vette varken weinig aanroer handel lanw 16 a 17 et par half KQ Biggen voor Engeland webig aanvoer handel flauw 14 a 16 ot per half K Q Magere biggen goede aanvoer handel matig ƒ 0 60 a 0 90 per week Vette schapen red aanvoer handel iets beter ƒ 16 a 88 Lammeren feoede aanvoer handel vlug 8 ƒ il 12 Nuohtere kalven red aanvoer handel vlug 8 i 10 Pokkalvoren 8 a 16 Aangevoerd 71 partijen kaa Handel vrg wol Ie i ual ƒ 21 a ƒ 33 2e qual 17 20 Zwaardere Noord Hol landsche 18 a 32 Boter weinig aanvoer liiandel vlugger Gofboter ƒ 0 90 i 100 Weiboter 0 76 a 0 85 p Kilo ADVERTENTIEN Heden overleed te l ochem mijne geliefde Tnnte Mejnll rouw S KOLFFvAS OOSTERWIJK L 011 AN DON V üo Heer en Mevrouw BOUMANHuLsrKAMP betuigen hunnen dank voor de vele bewaren an belangstelling by de geboorte van hunnen Zoon ondervonden Oouda 12 Mei 1890 Fro Deo 3 Aankondiging By vonnis der Arrondiasementa Rechtbank te Rotterdam dd 27 Januari 18S6 by verstekgewezen is het tuaschen JOHANNA vak HOUTEN en JACOBUS BRENKMAN beiden woueqde te Gouda bestaande buwelyk ten verzoeke vau eerstgenoemde verklaard door echtscheiding ontbonden met al de gevolgen daaraan by de wet verbonden De Procureur v d verzoekster Mr M M SCHIM van uhk LÜEFF LEVENSVERZEKERING Tegen genot van Traktementen l rovMe knn GEPLAATST worden een flink eu oHed ilV mPBCriCHH Eenige vakkenniê wordt veroiacbt nlamedu het bewijs van ac iultlleur te v jjn vooral van groote posten Brieven franco met opgaaf van referooties en tegenwoordige bezigheden ouder lett MH S Advert Unreau NIJOH VAN DITMAll AmiUrdam umwn liwMl wordt a s Maandag 18 VIA CËOPFiK ABONNEMENTSKAARTEN zijn te verkrijgen bjj deu Secretaris dor Jommissie WIJDSTRAAT 4S Namens de Commissie van Toezicht AD ï ii VKEÜMINGEN Secretaris meerlü iMMrli NIEUWE LONDON dort dl grjju haren binnen enkele dagtn verdwijnen maakt het haar glanzend en zacht belet het nilvall n en neemt de pelletjes van het h oold Etscht op den hal van den jaconi DJIPOSfÉ Verkrijgbaar in lacons Tan 1 S0 ƒ 0 8fl by ƒ J C TSfabr d Papiermolen te öourfo VAN MEURILAIRE GOEDEREN wegen vertrek tutor Indti De Notaris H GROENENUAAL te öonda ia voornemens op WOENSDAG den 20 ME 139C des morgens 10 uur aan het huis aan de Crabethstraat Wyk Q no 272 te Öourfa in het openbaar om e mlaut geU te verkoopeu Een uetteu eu zeer goed onderhouden INBOEDEL bestaande iu Salonameublement Cauapt s Stoelen met Koper ingelegd Fauteuil Pianino diverse Tafels Buffet ÉtagtVe Pendule met l oapea Spiegels Sobitderyeu waaronder een Aquarel vaiv Sokteiuk Urnamenten en Qaslampeu Haarden en Kachels Ledikanten eu Bodden met toebehooren Wascbtafels Mangel Karpetten Vloerkleeden Oordynen eu Overgordynen Olaa Koper en Aardewerk Ën hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden Te bezichtigen daags vö r den verkoop vaa 1012 en van 2 4 uur Nadere iuformal ën geeft Toornoemde Notaris GROENfiNDAAL te Gouda iiooidiirUH i Mea bieile hel j vjvi i Uitnoodig ing tot deelneuiin in de Kansen va loor iia don Staal Hamburfj gewaarborgde groole Uelillotüry wnarin zeker 10 i lillloen 74 1 99U Mark gewoDimn moeien worden Do priJMii viui Ibeo vool voordnol bieiloude loldloterg ilio volgenn hot Promie ran SOn OOO M l prys H 200 000 M 5000 M soon M 3000 M 1000 M 400 M 00 M JiIOO OOM H 7fi 00 U i 70 000 M it 15 000 M rt éO 000 M Tl 55 000 M ik 50 00 1 M II 40 OW M H 20 000 M 1 prga i prüzaii 1 prijs Iprijfl l prijs 1 prijs i prij eii 1 prijs priJBHU 46 prijaon ü 106 pr ibn iOG prijeen m 782 pryzen 1948 priJ7 on ü 43 priJKOu U8 prij 200 150 M Do Hoofdprijs iii do Ie klunao bedraaul Mnrk 50 000 tttij i m d 2a kl tot 55 000 M in da Hü tot 00 000 M lu Ia 4e tol 65 000 M in ilo 6e tol 70 000 M m He fla tot 75 000 M m da 7 toi 200 00 1 M ca met de praaiio aii ÜOO OOO M event tot 500 000 Mark Voor dfl eoriie prijstrekking dir officioel ïi vastgesteld kost eao geheel origineel lot steohts Uutd 3 50 aan htff origineel lot slecbta Ould 1 76 een kwtrt oHgineal lot ilrchU uld 0 90 lodcro deelttomar m de loterij ontvsiigt ongrvrang l onmiddüllijk na do plaats guliad liebboiide trokkinK de offioieele trckklnuslijat Trekki gsplan Toorxien van hot Wapen vau deu Staat itte de prijs van da loten eü de verdeeling vs dr prezen ovor de 7 klassen ABAgoefi rentend ik op nnnvrage gratis De uitbetaling en vorzouiling van de prijiuu esatiicdt door mij dïrfct en prompt aan de winners uil onder de ttreiigite gebeimhoudlag hi ladura bestelling kan nion eenvoudig P P por poatwissai opgeven Men wandii zich dus met de aanvraag om K e zeuding van loten voor de spoedig plaats Bbbfnde troltking zoo spoedig mogelyk of ilerlijV lot Mt nsat e k met rortrouwen tot Samuel llccltscbcr senr Jlsnkier en Wi iilk ntoor lu UAMBUBIJ Duitaeliland 2l er ïïette Gesteendrukte Nmm TJES worden GELEVERD door A URI KMA en n