Goudsche Courant, zaterdag 16 mei 1896

iNo 6067 Zaterdag 16 Mei J806 35ste Jaargang fiOüMHE COÜRMT Nieuws en Advertent blad voor Gouda en Omstreken BEUK HT VAN ONI VANGST DEit iKi STK im ssi s TapijteD Loopers Karpetten GordiJDstoffeB VJLOKRZEILEN LINOLEIMS in breedte van 1 Mett r tot 1 00 Meter tA FELKLEEDE GORDIJIVKA TOEISmelhifpassendetranie Een prachtige Collectie iftlMSfl fIflMl WEilllll en een zeer groote keuze in BEHAlTSïSELPAPIEE GANG en VOORDEUKMATTEN POHTAALRLEEDJES enz fl Mi Alle werkzaamlied n woiden ontler eigrcn loezichl uilgevoerd en wordl J Ü P mc sle zorr besteed He ioedeien in mijn Matjazijn voorhanden zijn van lirSl lJlTK I SOIJEDi QilAUTElT en de prijzen SCIIKIU COICI lHUilillEXI hetwelk ik mijn jeachle Clientele wcl verzoek in achl tc nemen Aanbevelend D DES JONG9 mMA B EEJONG De Uitgave dezer Courant geschiedt d a § e 1 ij k tpet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco pér post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst rai 1 5 regeU 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd AAHBESTEDHTG Op MAANDAG 18 MEI 1896 des middags te 12 uur zal ondergeteekende namens den WelEdelen Heer C FRETS in het Café hit Wapbm vi BosKoor pnhliek Aanbesteden Het bouwen van een lleerenhuls aan de Actiterkadc tc Boskoop Bestek en teekoning zgn op franco aanvrage tegen betaling vap 1 25 verkrijgbaar ten kantore van den Architect De Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Vrödag 15 Mei des voormiddags te lO iUur Verlangde inlichtingen worden inmiddels gegeven door dm Architect H J NEDERHORST Jr SlolteIJkersluiê Gouda 5 Mei 1396 VITSLAG v ERLOTiisra van ÊMTKM un Laudbonweri verstrekt tot beeordertug der GOÜDSCHE MARKTKN op 13 MEI ie9e5 Triklliiisi PriJ udmiaer aiiwmer 10 17 Plant 20 24 Tuinvaas eti Tulpenpot 60 1 7 Een spier Hookvlecsch 73 13 Trens met Bit 74 t 10 Bascule 75 1 6 Paardendeken 76 1 49 Een Ham 83 4 Petruleumatt l met Kotel 8i 44 Een Kaas 86 34 Bus Chocolade 00 38 Koakani Borstel en ManekaM 121 1 14 Stallantaarn 140 25 Twee Emmers 142 15 Voeteozak 159 1 40 Lei dsel 102 33 Kistje Sigaren 173 45 Een spier Rookvleesch 187 31 Ileiniagachaar 180 48 Een Hani 103 2 Uaugklok 196 42 Gen Kaas 235 35 Gieter 243 50 Ken Ham 247 43 l eo Kaaa 256 30 Twee werkjes Taurd en See 259 1 28 Sigarenkoker 267 26 Hooigraaf 272 1 19 Paraploistnndaard 282 29 Zweep 280 11 Uookstel 289 9 Bellehanger 201 5 Reiadeken 298 20 6 Kruikje KaasTerf 300 39 Udsel 305 8 Twee Rgtuiglantaarns 315 41 Bloenihanger 321 1 Twee Lammeren 320 27 Petroleamstel 337 18 Schop Kiek en t arl 350 22 Paardeoschaar 358 7 Engelsche Leidsels 361 10 Plant 368 3 Sigarenstanilaard Wekker 380 0 12 389 Parspluis landaard 393 46 Eén spier Rookvleesch 397 23 Nieuwiilter Bit 423 37 Twee Bloempotten 483 32 Balsriem met Bellen 407 1 21 Bloemtafel a S A srwi e bt krootid n 1 EereDiploma s iouden en iWeren Medaillea beuevens EereDiploma Gouden Medftille en Oertificute of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het W crelilbiiroeniil llniiveii liorsl llonij Exlmd MELIANTHE UIT DE Machinale Fabriek iDE HONIGBLOEM TAN H vanSchaik Co gevestigd te s Qravenhafje Ge3n middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OyHEnnVEPKLlJlC het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het veraaoht en geneest OJiMIOnELUK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet eu de vele attesten aan de Ml LlANTHE bewezen in de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prjjs worden gesteld Ue MELIANTHE is verpakt ui ftaoons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met ge bruiksaanwözing voorzien van ons Han delsmerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie a Iravmhage $ Verkrijgbaar biJ F H A WOLFK Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal U 120 te flouda A BOUMAN Mooriinek C HATELAND Bos rop B v WIJK Oudfiim t DAMES Attentie H Het beite onichadelykite en ge MÊ makkelykste poetsmlddel vooi U e en vooral dame en Klnderaolioenwer i ta de Appretuur van C M MUIIer k Co Berlin 8eiith Slr 14 Men letta pwl run op naam en fabrieksmerk A Vtrkrytbaar Dy Hiirin Wlnksllari In ighsHwark galaaUrlfn fraiaryan 8 ic l arattitaiw Arnhtw DrnV san A BbtNkm n 7 ooN tida Stboa bootcLiea LSt c ESTAFETTEk Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECHT les morgens ougeveer ti u xeoen en des namiddags ongeveer len vl l uur Met dezen goederendienst bestaat ook eene zeer uoedhoope relugelegenlieM voor Paasnyier naar UTRECHT en tusscheugelegen plaatsen Kantoor Nieuwe Veerstal De Agent J MOEKBI EK Kalhreiiier s Rneipp Malzkotiie gezondste en beste kofiSebijvoegsel FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ SN Cheiiiiscbe Wasscheri VAN tl 4 PPE llElinFJl 19 KruUhade Rotterilam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Iloofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit Voor het toornen en verven van alle Heerenen Pamesgarderoben alscok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet toom n van pluche mant l veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden nur de nieuwste en laatste métUode geverfd Allo goederen hetiy gestoomd ot goverid worden onschadelük voor do gezondheid en volgons staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriokM zijn d prjzen 25 o gedaald To stoomen goederen Is nieuw flo baar in 3 dagtn t verven goederen in oono week BINNENLAND GOUDA 15 M 1896 Bg Kon beiluit ïi gehsodhaafd het boilutt van Ged SUteo van Zuid Holland woarbjj goedkeuriug ia oatbouden aaa d bssHsBing van dcu raad der gjiueeutfl Qouda bepaleode dat de tweede bargerscbool voor joogena in dia gemeante mat de aerate zon worden veretaiga De laatitte faeatavond vao den R E Vulka bood giataranaTond geboaden ilaagde uitmoQt Dd De dank door dan Voorzitter kbd de baide ooderafdeulingen met huooe directüDrea gebracht waa wf 1 verdiend efenali die aan dan regiaieur en de firma ran Stavereo eo Co die evaaeenti xooveel hadden bggedragen tot het doao atagsn vau des feeetavondeo Da predikant bg d Protestaotacho genieante tu Ned India dr J C Pool thaus met verlof in Nederland en beroepen pred te Haaetrecht ia op zya terioek met ïngnog van 1 Juni a a eervol uit a landn dienit ootalagen met toekenning vao peoiioeu Bedankt voor het beroep bg da Ned Herr kerk ta Oppenbuinen c a door F J ran de Plaaache Jk te Qoaderak Bedankt voor het beroep bg da Nad Herr Kerk te Loeuan op de Veluwe toez door da J Wartena Az te Vleuten Bjj Kon bnalait ia benoemd tot boogheenirud ran de Kriupeuerwaard Ë Boere Aao den eervol ontslagen asiistent roagazijnmeester by het centraaltungaxijn van militaire kleeding en uitrnating te Woerden is overeeukometig hf t adriea ran den penaioenraad eeu twef de jaarlgkucb pecstoeD toegekend ran f445 Bg de Staelanpoorwegen bestaat het vooi□ecDflU □ van 15 Jnoi tot 15 Sfptember tweemaal s weuka op bet station Meppa eo de noordeigk daarvan geleden atationa i60o rerlaagdtin vraclitprgi vacantia kaarten Ie 2e en 3e kl via Zwolle Utrecht naar A i fterdam Rotterdam en den Haag uit e geven geldig roor vrertien dagen Men seint oit Bordeaox dd 14 Mei Bij den beden hier gehouden internationalen FEI ILLETOl 1S3 Ue heer Ben Beecher junior trok üeh dezen laataten ateek niet aan J Hy had een fcouden visioen voor iLcb en wa daar trebeel on al in verloren Maar de Iwee peraooen die alkander op zulk eena zonderlinge wgza ontmoet hadden zouden niet ontntgemerkt soheideo Ben Beecher itelde den heer LyoBcy voor deson den aaaateo weg door bet bosch uaar Zeemaosruat te wijzen Toen zij den uitgang van kat bosob bereikt hadden iloop Ben Beecher weder in het boach maar vooraf hield daheerLyduey hem ataaode en vroeg hem Oij EuU mg niit in den ateek laten Neen ala de doos te rinden ii zult gij haar hebben Maar luister eens mgnbeer voegde de min er na een oogenblik peincena bij zoudt gij hier in het boaoh bjj mg willen komen Ik sou niet gaarne wilten dat meo zag dat ik q io Zeemansrust opzocht Nu wilde het toeval dat I rd Dana op dit kritieke ot eo blik voorbgging Hat bulje van Cattley den gewonden bosohwachter lag daar dicht bij de iuan ging langzaam voorait an Lord Dane waa zoo gord geweaat op zgn weg naar buis zelf by hem aan te gaan Hij was een paar minuten bij hem geblereo en spoedde zieb nu naar het kasteel i rielerwedstrgd over eeu afstand van 3000 M waaraan 11 rgders deelnamen won Eden gemakkeiyk den eersten prijs Tweede aankomende was Haory Loste Luide braro s klonken onzen landgenoot by zgos orerwinning tegen Ëen tweede telegram meldt Id den kilometerwedstrijd waaraan zes wielrjjdrri deelnamen kwam Eden insgelgka het eerste aan in 1 miu IG sec Loste iu bet telegram staat Poste maar dat zal waarsohijnIgk fout zgu Red TeLf was tweede in 1 min 24V sec Ër dreigt opoieaw een groote atrgd tnaschea pst oODs en werklieden aan schet pswerven in Engeland Het geschil is gerezeu aan de Teea iu bat Noordoosten vau Eugejaud en betreft de aitleggiug ran eaue bepaling in een onlangs gcaloten Ofureeokomst Ëeoige dagen geleden staakte een gedeelte van bet werkvolk den arbeid But patroouererbond van Noordoostalgk Engeland heelt nu aan 25 pet van de werklieden op alte verren in dat gebied over reertien dagen gedaan gegereo Is dan de werkstaking niet geëindigd dan zou telkeaa over eene week eeu ander vierde deel gedaan krggen Te Hartlepool hebben toen oomiddallgk alle werklai het werk gestaakt Men gelooft niet dat de patroons aan de Glyde en iu Ierland zich bg de beweging zallan aansloiten Het g rechtshof U a Boaoh beeft niUprank gedaan m de zaak ran Ë V IG jaren dienstmeid geboren te Gemoude wonende te Boxtel appellante van een vonnia der rechtbank te s Bosch dat roonis bevestigd met uitzondering voor wat betreft de daarbg atu beklaagde opgelegde gHvangenisfitraf op dat punt vernietigd baar aehuldig verklaard aan lo opzettelijke brandstichting waarvan gemeen gevaar voor goedden te dacht u waa en 2o diefstal bg geletjeuheid ran brand en veroordeeld tot 4 jaren gevangenisstraf Het Leger des Heils heeft Woenadagaroud zi n jaariykscheo bazaar geopend in een bgzaa van b t Paleii voor Volkarli t Weatzgde te Amsterdam Men vindt bi T bt een allerlni voorwerpen gemaakt tn de shelters en werkplaatsen ran het Leger en een aardige roorraad artikelen die door belangstellenden iu bet Leger ten verkoop gezonden zgn Voor de huishouding kan men hier heel wat krggen blaadjes glas en aardewerk tafeltje mandjea manufacturen schoenen hoofddeksels trapJQs allerlei zaken van bout enz toen hij hoorde pruteifc Daur h j in d eene Hteiu Üao tiefickor herkende daoht Lord Dane natuurlijk dadulijk itin de stroopors die het hem toen juist zeer mouielijlc maakteo Hij volgde den indruk van hot ooj enbHIc en verschool zich achter eeu boom a iuf hij de heer Boechor zelf wnt geweest en bespiedde de aprekera Ja zeker de eeu was Ben Beeofaor met fen gewoor id de hand Lord Dane kan don auderen penoou niet ondersobeiden maar ytn overtuigd dat hot T raka of Bill Niohoiion waa naar de lengte te oordeolen lacht hij dat het de lantate was Hij hiuli zgu adem in want doze sprak Waarom f waa de korte vraag dio aan Beecbor gedaan werd En het kwam Lord Doue roor dat die item hem aiet vreemd waa rn toch waa het de ttem van KtcholaoD niet Wt ik hob daarvoor myue radenen antwoordde Beeober Ik bad liever ala gij mij bef r pen kant dat men niet wist dat tk io deze iaak betrokken ben rognheer kU galijk hebt mijnheer Keecber I mompelde Lord Dano ia ngn achuilboek tuaaohec de tanden Ik zal morgen avond om acht uur aan den elfdeu kring in het boioh zyn opde plek waarUngi wij twee of drie minuten geleden zijn gekomen ia dat Koad vroeg Beeoher Zeer goed hernam de item die Lord Dationiet te haia kon brengen Ik zal a daar op datuur vinden Zeer goed zeer goed herbaalde Lord Dano binnen smondi Ik zal daar morgen avond ook zyn myna riandao Wieni stem is dat toch F Ik hab Tegen eeu werkman ta Bliedracht iaeeu verWolging ingesteld wegens bet mishaadelan en Jdaarna nit een roeiboot in de rivier werpen Jvan zgn stiefzoon Men meldt uit Maaatricht aan de Tydc Woons dag werd aan de fabriek der firma K out de keunisgeving aangeplakt dat de staker die ió6r a a Zaterdag h t werk niet hervatten als outslagen zullen beschouwd worden Het ralt te betwgfelen of veel stakers ran deze gelegenheid lot terugkeer naar de fabriek znllen gebruik maken daar de meoaten zich solidair hebben rerklaard met da zeran ontslagen arbeiders De beeren Uegout ichgneu hunnariyda rast bestoten om die ontslagenen niet terug te nemen Deze bealista bobdiug acbynt echter niet tegen bet vereenigiugslevan als zoodanig gericht zooata in eenige bladen wordt roorgeiteld Het ontslag der zeven arbeiders tevens be atnurslideu heeft eerst plaats gehad nadat zg in een door hen onderteekende circulaire on gegronde beschuldigingen tegen een hnnnar patroons hadden uitgebracht Dit blgkt o a ook uit bet feit dat in deze eerste circulaire ran een oatalag geen sprake ia De firma heeft in deze handelwijze eau aanleiding geroodan om degenen die door hnnna onderteekeoing de reran twoordelijkheid roor den beleedigenden inhoud der orroulaire op zich baddfc genomen in geen geval meer in baar dienst te honden Qistereoochtend bad op de Hillegersbergacbe plaa bg Rotterdam en treurig ongeluk plaats Een viertal jongelui uit Schiedam waren met eea open landauer uaar de Jardio de plaisaoce van den beer Freriaka te Hiltegeraberg gegaan B i badden daar eeu roeiboot afgehuurd Üp de plas zagen zg een boot waarin een viertal meisjea gezeten waren g roeiden daarop af doch waarschgnlyk doordat zy zich allen aath een zgde begare i om de boot der meisjes g tiP Dt sloeg hunne boot om en geraakten alle rier te water met het ongelukkig gevolg dat twee gered werden en twee wurdronken Ook aan de meiajea die van dat rreeselgk roorval getuige waren moest nadat zy naar din kant geroeid waren hulp worden rerleend ten einde van den schrik te bekomen In den trein Rotterdam Amsterdam had Dinsdagavond een heer plaats genomen die nader gebleken is een lastig heer te zyn Immera toen de trein Hasrlein even g paa die stom meer gehoord Hg atrekta zijn nek uit om don iprokcr dio vooruit kwam t zien te krggon Kn toen Lord Dane hem berkend had deinsde hij terug Lydnsy I Zgn lordscbap wrref zich de oogen uit om zich te pverttiigen dat hij uiet droomde Hot kwam niet bij hem op dat dit geiprnk en dat hotwolk op morgen avond bepaald was een ander doel kon hebben dflifi atrooperij Hij waa ten hoogste verbaand eo kwam tot het besluit dat de heer William l ydnoy nog een gemeener slag van moDioh wai dan waarvoor hij hem bad aangezien Ik wil er alles om verwedden dat bij do dooigestolen beeft riep zijn lordiohap uit dat hij er misschien mede nit Amorika gevlucht is De heer Lydney was Lord Dane reeds nit het gezioht eo spiedde zich r aar Zeemansruat ligging zooals veelal zgne gawoonte was rogelrecbt naar bet z kamertje waar Sophie zich mreitont ds ophield Juffrouw Sophie was juiit aan haar avondmaal dat uit brood en ala en een bleok rood wijntje bestond Zij bad eene fraaie kanten muti met vuurrood lint op een zwart zgden japon aan die schilderachtig ut ern stgf leraoh linnen kraagje om en manchetten van dezelfde stof aan De heer 1 ydney nam plaats en begon een praatje of boter gezegd hij zeide een paar woorden om haar aan den gang te krggen en toen raakte hara toog los Hg bracht het geajirek laugzamerband op de Beecbers en in hrt bijsonder op drn jongen Ben Juffrouw Ravenabifd itcbudde bedenketijk het hoofd £ en lief troepje die Beeohan De oude radar aeerd was bemerkte de reitigari dat ar ééa passagier meer in de conpj zat dan rolgena het reglemeat geoorloofd waa Bg wilde nu absoluut dat deze overcomplate onmiddellyk den waggon sou rarlateo al aïachte hg niet dat deze ongelukkige in volle vaart nit het rMmpje zou Bpring fu De nauwgezette reizigar was zoo humaan even aan den noodrem te trekken Men twgrgpt het noodzaketgk gevolg groote coD ternatia ouder pabliek en trainperaoneet Wie orarcompleet wm kon niet aitgtmaakt worden wel wie aan de nood am getrokken bad Daarom besloot da leidanda coodaotaar dezen heer ala overcompleet te besohonwca en uit den trein te doen verwyderan Tfneiode echter het proces ver baal ie doen opmaken de lastige reiziger weigerde zyn naam op te gaven dead men hem waar instappen tn werd tarsggestoomd naar Haarlem Hier werd de politie ter hulp geroepen doch de man bleef weigerachtig naam en adrea te noemen eo wilde zalla met goedschika dan trein verlaten Oa sterke am haalda hem aohter voor den dag en galaidde dan raiiiger dia nooit geleard had dal men xich op reis moet weten te behelpen nsar aea Haarlamsch politiebureau Hier eindigt de aerate acta ran bet kluchtspelletje dat bg de talrgko toeschouwers vaal suocei had Het adres ran de ofBoiaran dar dienstdoinda tchuttery te Haarlem rereoekenda rarbaUrlng in de thans beslaande sohotterywet is aan da Koaiogin opgezonden Met dit fdraa hebbeo offioleran ran 54 schuttarijan uit andara gameenten hnnna ioitemming betuigd lo hat geheel drasgt bet na 390 haodteekaoingen Eeu rijibouten zinkatuk dat aan het strand ran Schereningen lag om randaag bg gunstig weder in zea te worden gebracht roor bat hoofd vóèr het Pariljoen ïs iu deo afgeloopen nacht door den iterkeo Noordaowind by boog water uiteen geslageu Gistermorgen G uur ward te Molauaarsgraaf in de raarwetering by de Kerkbuurt gevonden het Igk van een manlyk drenkeling naar gisaing oud by 70 jaran Hg waa netjes gekleed iu bet zwart op hem warden geronden 2 portamonnaiii met eeoig geld en een rieten wandelatokre da klaereo wareu alle ongemerkt Woenadagarond 10 uur la hg door nkalao gezien aan kwaadwilligheid is hier oiat ta denken verleer aan en ongeluk Naam au woonplaats van den drenkeling zgn oobakaad is al igo leven een anokkeloar geweeat en de toon ia sen ilrooper Dat is met rerht aeu lief troepje mijnheer I De zoon ii nog heol jong niet waar f Hg al ruim twintig jaar oud zgu De oude Baacber ii op gevorderden leeft d getrouwd De jonge Beechar moest zJoh dunkt mij te fataoenlgk achten om Ie atroopeu P Dat mocht hg wet hernam Sopbtr met nadruk Zijne moeder waa mdordaad eene zeer aahteoswaardige vrouw mfjnheer tg had zoolang z leefde aanfatfoeniyk inkomen zij rara den ouden Beeobar zonder hem to konnoo en men dankt dat hjj baar bedroog zoowel ten opziobte van zijn stand als ran zijn fortuin Kr wtrd goed roor den jongen gezorgd zoolang g leefde lig trerd op kostschool gelegd en zou meer maar na haar dood is h den fnbeerdon weg opgegaan en loidt bg het leren ran een leeglooper Ma too I met drz n uitroep wilde William Lydney te kannen geven dat hij nu begreep boa bet kwam dat I en Beecbar hem in toon an manioren don indruk bad gegevon van een t fatsoenigk man om bet baanlje vnn strooper bij do baad te hebban Wilfred Lester zat op da leuning van di spta in z n zitkamartje de heldere zonneatralen bnchenen bem terwgl bg bezig was kunatmalige vliegen te vervaardigen om made te viascHen Het was den morgen na dan arond dien wij lu bet laatatc l oofd ituk vermeld hebben en Wilfreds gedarbten waren eer met de rerscbilleode gebeurtenissen van diea arend dan net z jue rliegen terruld