Goudsche Courant, zaterdag 16 mei 1896

StoUn OdnerMl Ss Eaku Zitting TftB Wo nidag 13 Mei 18 6 By d Toortgezettealgemeaoe borudslsf iogsii OTer de kieswet constateerde de heer Ratgera dat er geen ipoor byoa m ar i vaQ d vroeger zoo geTreotde kiear etitagitati Hy rerdedigde d boofdbepaÜDgeo trd bet ootwerp mur wil itemplicht etraibaaraUlÜDg ran ftmtieTt opgaven Tao loooeo of hur D eu verkiHardn Ztcb tegen gplttiiog der groot geuaefDten Verder wit hy geeo dtittiactte ïu duD vorm van badveling en heeft hy onoTerkoroeiyk be waar t eD de ovefftaDgabepalirig ia artikel 161 Dti heer Meee rerdtdigde de ferscbilleads keDteekeaeu toor kiesbevoegdheid by het ODt werp voorgesteld Tirklaarda zich tegen amRodenenteOf die m fe teiyk zoudeu verzwakken waarschuwde de bestryderB tegen de gevulgpo eeuer vrrwerpiog fiii hec ootw rp welke opnieQw agitatie kan doao ontstaan eu hecht aan grooter of kleiner getal kiezers niet als de kenmerken slechts goed tijo De heer Van Karnebeek verklaarde zich bereid tot eenige aïtbrtidiog van het kieftrecbt mede te werken maar wil den wonioHeiscb hooger gesteld en g ineente yk kie recht afzonderlyk geregeld zisa Stempliebt i naar zyo idee iDisaehien in beginiiet goed doch niet alrikt noodig De beer Kuyper betoogde dat bet regeerings ootwerp zelfs van het stnndpunt der regeering te veel ideëela mist te veel oiatericets huldigt te vaet aan d administratie overlaat en te veal oDgeiykheid schept Vastboodaode aau bet beginsel syner fractie dat grondwetsberzieuing beoogt wil die party trachten dit ontwerp te terbeteren ook door eigen ameodamfnten Haar eiodvotum zal eerst blykeu by de riudatenming De oiinisler Van Houten deed uitkouieo dat hy er naar gestreefd beeft zooveel inogelyk die bfginielen in zyn ontwerp up te nemen welke by den vorigen steQibaastryd op d n voorgrond stonden fJaarby wees de minister vooral op het katholieke manifest Hy verwerpt de loogenaamde correctieven eu zoowel uïtbreiding als iakrimpiDgsaiuendeinenten die het steUel der wet of bare daarmee samenhangende techniek aantaiten In de kalmte die in het land heerscht ziet de minister het bewys dat het land bevredigd is door het ontwerp als het beste wat ondi r de bestaande omslaodtghedea mogelyk is Verder betoogde de iiiiniiter dat de overgangsbepaling in artikel 101 steunt op bet oode kiesrecht waarin de eïscb van betaliiig van aanslag aiet bentaat Ten lotte drong hy by de Kamer aso op looveel raoffelyk ooverauderde aaoDeming vsn bei oDtwirp dat onder de bestaande omstandigheden het meest aannemelijke in en dat een tniddel kan worden om de liberale party tot alkander te brengen De heer Goeman Borgesins klaagde ernstig over gemis aan zuoht tot gemeen overleg by den minister Dit gemis za de geavanceerden wellicht doen bnluiteu hunne reeda bij voorbaat gestigmatiseeide amendementon maar achterwage te laten Doaderdag en Vrydag houdt de kamerveen zitting Zy komt dus niet byeco vuor de volgende Witek Dinsdag Dhd is de heer johuian aan het woord 1 Mei TUd van Greenwich Zonierdlenst 1896 Aangevangeo eoVDl aOTTIKBiM 11 11 11 18 1 8 l 4 8 80 8 87 lUI 1 4I ll ll 1 44 4 1 4 16 KOTTIROA M A O U D 1 11 60 U S7 1I 08 11 47 aOD DA DEN eoud 7 80 88 9 87 10 18 10 4 11 18 1 1 1 7 8 4 4 8 8 84 7 14 7 4 8 8 8 84 M4 11 Z T M 7 418 47 1 i i t ii lo u l Ieg 7 6 8 8 11 11 l JÏ I ll 10 17 X 8 0 I DI UTEICHT 09 10 1 10 67 11 66 O 8 17 4 86 6 67 10 81 11 46 1 J7 8 08 8 60 6 07 l 6 351 Staats loterij 6e Klasse Trekking ran Vrijdaü 15 Mei 189 No 888 on 8877 ieder 1000 No 10757 14J60 en 19618 ieder 400 No 77i 4991 SOU 911 10081 en 19894 lader iOO AMSTElDil H 0 O D D A 9 10 41 1 14 6 4 46 11 10 9 48 11 11 andere potitiez ken ook eens en andermaal een voorloopig verhoor ondergaan zonder dat toen echter voldoende reden werd gevonden hen in hechtenir te nemen Voor de Haagsche rechtbank werd Woensdag gepleit lit een prot M ure tonchea O L A C suikerraffinadeur en kandytabrikant te ftoosondaal als eiseher en G U grossier en commissiehandelaar in kotouia a waren te s Gra veobage als gedaagdeDoor den eischer wai gedagvaard op grond dat de gedaagde van hem door tusscbenkoiist van makelaars te Rotterdam in 18 4 bad gekocht 100 takken melissuiker tegen f 45 40 de zak terwyl de levering opgezette tyden zou geschieden in dien zin dat de seda de uilerlyk met oltimo December 1894 de gcheele levering welke ten slotte 300 zakken bedroeg bad moeten ontvaogen door telkens de leege zakkeu ter vulling terng te zenien aan den eischer Door den gedaagde werd hieraan echter uiet voldaan terwyl de hem door eischer toegezonden zakken werden geweigerd waarna deze dagvsardde tot ontbinding van de koopnrer enkomflt betalin van den kooppryi en rente daarran als schadevergoeding vragende immers meende eificher dat de leiering zyoerzyds behoorlyk bad plaats gehai niettegenstaande de gedaagde weigerachtig was de gezonden zakken in ontvangst te nemen Mr D 8 van iijmden voor den gedaagde optredende erkende dat er wel eenmaal een koop van 100 balen had plaats gehad en betaald as maar de nieuwe levering te zamen van 300 zakken zon eerst aangenomen worden als de slechte qualiteit van het vroeger untvangene zou worden vergoed en in rekening gebracbt In geen geval echter kon men vragen ontbinding der koopovereenkomst als schadevergoeding eischende de koopsom Dit kon toch nooit anders zyn dan het koersverscbil waartoe eischer ook later zyn vordering verminderd had Maar dan kon volgens pleiter ook geen rentevergoeding lan het oorspronkelijk gevorderde bedrag worden gevraagd maar alleen over de rest zooals dere thane geeiHcht werd Ten lotte betoogde pleiter dtttingeeo gevat door den eischer de overeenkomst bewezen was tot welk bewys eischer tegonorer de als oiisplitsbanr afgelegde bekentenis gehouden was Mr 1 M van Slipfiauu LtiïsciuH die eerst by antwoord den eis b toelichtte weersprak nitdrokkelyk al de door gsdaagJo gezogbte nitvlochten Pleiter meende dat na de gedane vermindering wei degelyk over bet geheele bedrag der ko psom rente kon gevorderd worden daar deze rente toch iu ieder geval door hem gemist wsa en de vermïnderini van den eiüch eenvoudig dit was dat eisoher in plaats van de geheele koopsom te blyven vorderen de akkeii suiker voor eigen rekeni g verkocht en zoodoende alleen bet koerbverichil bleel rderen Üok betoogde pi dat bet bewys van de küopoveroenkomst ten volle wa3 goleverd en wederlegde de daaromtrent door ged aangevoerde bezwaren Door de rechtbank werd hierna de uitspraak bepaald op 10 Jnnü Aan Diily News wordt uit Home gemeld dst lulgens gerachien kardinaal Galimberti geen natuurlyken dood zou zyn gestorven Men sprffekt van vergiftiging Uit Het Bildl wordt gemeld Zyn in den laet teu tijd in deze g meeute yersohillenda diefstallen en inbraken gepleegd waarvan de politie ondanks de yverigite iiasporinger M de daders niet kou vinden öf het overtuigend bewys niet kon leveren thans zyn een tweetal pirfonfB aangehouden onder verdenking vas diefstal van twee soheepszwaarden en eoD echeepsplank te Berlikum en Menaldum Duor de eigenaars yn du voorwerpen berkend en oftoboon de verdaahlen die met bun beiden scheepje bevareu ontkeunan blijken de De iFrkf Z meldt dut de politie door een anomemen brief van dat vermoeden in kennis werd gesteld mnar geen vervolging instelde saugezien by den doodschouw drie geneeskundigen herreavliesontateking badden geconstateerd Het ploegen met behulp van electriciteit scbynt in Dnitsohlaud in zwang te komen en wonlt daar aset veel beter geVolg toegepast dan het ploegen met stoom Dit laatatê verkeert daar nog in bet tydperk der proefnemingen vermoIdVos zwaar genoeg om hen in hechtenis te bonden Beiden hebben io de laatste maanden om By het landbou bedryf op niet groote achasl is de drytkrsoht eene looomobiel werkende op eene dynamomachine die op een wagen is Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 10 80 10 67 11 4 U U ll 0 8 61 8 40 8 47 8 84 9 1 9 10 7 8 9 0 10 11 7 8 7 8 7 1 7 41 7 86 6 t lO 6 1 8 18 8 81 li li i ll 10 7 47 11 9 11 l l i ai 1 87 8 08 I H 4 8 80 Ooude Uooidreelit NlMwerterk OapeUe Kolterdim 10 19 lO M lO SI 10 4 10 4 9 60 10 11 7 48 8 07 1 ï 8 81 8 66 7 10 7 18 7 7 88 8 U Uoudl 8 88 Oadew 8 60 Woeidei 8 6 Utracl t 8 18 8 48 9 04 8 8 41 9 64 o O U D i i H S T E K B 1 M g 81 lO iT 11 10 4 11 6 10 10 1 1 1 11 6 11 I IO 10 17 11 7 81 1 66 I ll I 1 87 1 14 Oeud imetwdui 0 81 Botterdu OapeUe Kieuwerkerk Uootdnekt oud geplaatst te gelyk met een batpol waaropeen kabel is gewikkeld die den atoom moet overbrengen De ploeg heeft een dabbel ploegiJMr en draagt een e lectr motor welks beweging wordt overgebracht op een tand rad grypende ia een ketting die dwara over het Und gespannen en aan de uiteiden vastgemaakt is Waar meo op de grooie tichaal werkt bedient men lich van eene vaststaande machine en kunnen de ploegen vier ploegscharen hebben Dfl kosten van bet electrifcah ploegen zyn niet hooger dan ongeveer 20 Mark per hectare terwyl het pWngen met oaaen op rnim 31 Mark per becUre komt £ en agent m burgerk leed ing werd Zondagavond in dr Krayenhofiatraat te Amsterdam toen hy een jongen die aan het dobbelen was had gegrepen door bet publiek verbinderdi den delinquent naar t bureau te brengen tot zelfverdediging moe t hy zelfs vbq zyn gnmmistük gebruik maken waarna et publiek met steenen begon te werpen De menigte werd daarna door drie te hulp gekomen agenten in uniform uiteen gedreven Van bevoegde zyde wordt medegedeeld dat de vertraging ontstaan tn de opening van de verbioding Iflu van den Hollandacben en den Slaataspoorweg te s Grsveahnge niet gelegen is in onthouding van goedkeuring aan de ontworpen dien4re Iing door den Haad van Toezicht op de spoorwegen doch in de omstandight id tiat de beide genoeaide spoorwegmaaticbappijen het ni t met elksar eens kunnen worden De Raad van Toezicht is tbana alleen opgetreden om te trachten de maatechappyen totovereenstamminti te brengen De tarieven voor het pass tgiers var voer ztjn intusscheu door den minister goedgekeurd Vaderl Eenige ingenieurs der ih ij S M en eau ËngeUcbe ingenieur wardip Maandagavond aan het station te Baaru samengekomen om proeven te nemen met het in Amerika uitgevonden seinltcht voor de veiligheid op de spoorwagen Even bniten het station B iarn op de Pekinglaan werden de proeven genomen Pistolen werdeü algeechoten een knal in de lucht vt gde en gedurende 3 a 4 minuten zag men een rood wit of groen licht zichtbaar tot op 7000 M aKtaods De proeven voldeden uitstekend De lichten waren te Amereloort ichtbaar en ten teeken hieivsn werd met dezelfde kleuren als te Baarn geantwoord Het witte Hebt was byzonder sttirk Deze signalen eenmaal ingevoerd zoUeu van groot nn toor de veiligheid op de lynen blyken te zyii Uit Bolsward is de lO iarig Jan Brouwer lid au de gefailleerde kaïsiers firma per rytuig in arreat gebracbt naar Leeuwarden Weer en wind WBchteu de tuiniers een ruim gewin Uit de Beverwyk zyn de eerste aardbeziën tan den koodeu grond ter markt gebracht zy gelden 8 et het kleine popte dienend In een onzer bladen is door een paar inzenders polemiek gevoerd over het nut van de gymnastiek en over het vraagstuk of de vrye eu ordeoefeningen in de lagere school moeten behouden blyven Ëen president van een gymuastiekouder wyzer vareeikiging waarschyulyk zeer bekwaam gymnast betoonde zich minder oed dichter minder juist stylist toen hy ifcbreef Waar ta het dat Lagrange en Mosio uit een physiologtacfa oogpunt hanne pjjlen op de gymnaa iek richtten maar de heer O die in 7yn geïiicriinineerd stukje daaraan een paar paedagogiscbe prikken vastknoopt vergeet daarby te vermelden c enz 4 80 4 67 8 4 i ll i 0 10 17 10 14 11 41 11 07 7 16 8 1 iL utai U BL aiHid 7 lO SO Dus Men vergeet ieta te vermelden by bet vastknoopen van prikken c paedagogiiehe aan pylen die uitc een pbjvsiologisob oogpnut worden gericht Misschien ook ia bedoeld f bet Taatkaoopwt Tan prikken MndavpnatTui bet oogczelf Het is gelukkig ma r bMldaprwk 1 Men aebryft Dat te Bolsward en in dia buurt een ware paniak heerschte toen aan het licht kwam dat de kassier Bronwar aldaar zich had verwydard blijkt al meer en meer geronde redenen te hebben Niat alleen toch dat vele partionlierea groote schade lyden er zyn er by van 25 mille maar ook eorporatiën komen er slecht af zoo o a de Doopsgezinde Gemeente wier predikantenfondi van aanzïenlgke waarde spoorloos verdwenen ia Als waar gebeurd deelt de Arnh Ct da volgende aardigheid mede Een vyfjarig jongetje op een balkon terwyl dicht voorby hem been een ooievaar vliegt Hy scbynt my niet meer te herkennen Maar t ia ook al zoo lang geleden Ëi n knorrige oude heer kwam op zekeren ochtend n eene teer slechte luim op het kantoor en begon zyue wrereligheid lucht te geven op bet aardige meisje dat ala vrouwelyke klerk dieaat doet aan zyne scbryfmacbiue Wat ia dat wear een rommel op dien leiaenaaric zei hy uoracb Dat is bet altyd antwoordde zy zachtmoedig U hebt immers uitdrukkelijk gezegd dat daar niets verlegd mig worden de ikt itja ur d lk wil mijne papieren niet verlegd hebben maar ik heb niet gezegd dat byv dit blad postzegels daar moeat blyven liggen aWaar moet ik het dan leggen vroeg zy temmig terwyi zy het opnam Doe niet lulke vervelende vragen snauwde hy lieg het ergens waar het uit mjjn gezicht is Goed mynheer zeide zy zoo zacht als eene dAif en na met baar fririch rood tongetj gegomde achterzyde gestreken te hebl zij het op zyn kaal hoofd en liep eene andere betrekking te zoeken De ballon expedisie naar de Noordpool De ballon waarmede Andree zyn gewaagde reia naar da Noordpool zal doen ia zooala men weet te Parys gemaakt De fabrikant Henri Lanshourbe zal het publiek in de gelegenheid tellen den bslton voót bat vertrek naar Zweden ta zien Zondag ïa da PreaidentFaare reeds een kykje Ksan nemen In den centralen koepel van het paleia du Champ de Mars was bet netwerk opgehangen en d i ballon zelf lag io een aangrend vertrek opgeblazen mat gewone lucht Om het rensncbtige van den ballon beter te doen uitkomen waa daarnaast een gewone ballon vau 3 50 kab meter te toon geateld De ballon die 51 000 frs kost heeft aan iahoud van 4Ö00 kub meter mei waterstofgas gevuld hefft liy een stygkracbt vau 5000 KG Bet materianl vau den ballon weegt 2500 K G zoodat pt 2400 K G oterbiyft v or de passagier de initrnmenten proviantj en ballast Om den ballon te beschermen tegen aueenw waardoor hy te zwaar zou worden ia by voorzien van eet chemise een zyden kleed dal aan den top is vastgemaakt om de sneeuw te verwydereu hé ben da hicbtreizigera niets anders te doen dan dese chemise te schudden waardoor dfl sneeuw er af valt De mand weegt 80 K G ia met een on doordringbare Stoi bedekt en heeft twee venstertjes De ballon was tot 14 Mei te 7ien en gaat Iti Mei naar Gothenburg van waar bij naar Switsbergen wordt gevoerd om van daar op te atygen 8 11 7 7 4 I M Ëenige jaren geleden vertrok uitTholeneen smid zekere Habregtse naar d 4n OranjeVry staat om daar zijn geluk te beproeven En werkelyk heeft hy er ook fortuin gemaakt zelfs is hy onlange tot bnrgemeeiter van Betbltihem benoemd PosterUea en Telegraphie Ia het verkeer met de Zaid Afrikaanacbe Republiek Transvaal da Oranje Vryataat en Britsrb Bechnanatand zyn thana pakketUn tot een gewicht van 5 kilegram ter verzending toegelaten Het ia Nederland ta heffen port wegens de pakketUn van een gewicht van 3 4 bilogr en van 4 5 kilogr is wat de pakketten voor de ZuidAfnkaansche Republiek betreft alleen by verzending over Engeland vastgesteld op f 4 37i en f 5 l2i Vacante direetie Posten talegraafkantoor Raalte jaarwedde f 1300 en vrije woning Borgtocht f 3400 Ofdchoon aan da ambtenaren van de beide dienstvakken vryheid wordt ga aten om zich aan ta malden hebben toch ingevolge de bepalingen van bet Koninklyk besluit van 21 Maart 1894 de telegraafambteuaren voor deze directie üen voorrang Benoemd 10 Met Tot briereagaarder te Oudale G C Borat tbana te Rypwetering Verplaatst 16 Mei Ue commies der telegraphie 2de k1 D J Buyer van bet bykantoor in de ffobbemutraat naar dat in de Commelinatraat te Arasterdam en de commies der telegraphie 3de kl J A van Dam van het boofdtetegraafkantoor naar het bykantoor in de Hobbemaatraat te Amaterdam de klerk der poateryen en telegraphie 2de kl D W van den Bosch van Amsterdam tei raatkantoor naar Vnezenveeo 1 Juni Da commiezen der telegraphie Bdakl C Meijer van Amsterdaji naar Rozendaal en B H OoypArs van Rocendaal naar Amaterdam Verlof verleend wegens ziekte 4 Mei aan de Trouwelyk klei k der posteryen en telegraphie 2de kl J H Briukmann te Amsterdam bykantoor v d Helstatruat tot 3 Aflgustns 1896 Overleden 27 Afrit De commies der telegraphie 3dekt Ë Jansen te Amsterdam bpkantoor Gommetinstraat 28 April De brievengaarder R Oostertoo teHoogkerk 5 Mei De Directeur van het post en telegraafkantoor W A A van tiattam te Kaalte BuUeDlaDüsch Overzicht Tereebt heeft een verstandig Duitpcb journalist dezer dagen by de herihnering aan den vrede vóór 25 jaar te Frankfort gesloten ger egd dat dit jiibilé verdiende met meer geëntdrift gevierd ca word a dan de met zooveel fanfaroneadea herdachte veldslagen van een kwart eeuw geleden De herinneringen aan de bloedige overwinningen met groote luidruchtigheid uitgebazuind waren kwetsend voor den verslagene de zegeningen des vredes daarentegen genisten allen en zy die eenmaat met de wapenen in de hand tegenover de Duitschera stonden verheugen zich daarin met hen Niet natuurlyk raet feestelykheden heeft men in Frankrijk den deg van 10 Mei herdacht waarop in 1871 Jules Favre minister van buitenlandsche zaken en Ponyer Qaertier minister van financiën met volledige volmacht bekleed door den heer Thiers hoofd van het Ditvoereiid bewind der Fransche republiek in het hotel der Schwan te Frankfort a M den vrede met Doitflchland onderteekenden Geen banketten zyn er ter herinnering aan dit historisch feit aangericht geen redevoeringrn gehouden maar menig Frunachman zal eeu enkel oogen tik ryn geE dachten gewyd hebben aan het bistoriacb feit aan gene zyde der grenzen met byzondere plechtigheid gevierd £ n hoewel bet hart ean den goeden Fran ehen patriot nog altyd bloedt ala hy zich herinnert den dnren prya voor den door bat keizerrijk licbtzinning ondernomen oorlog aan den overwinnaar betaald moet bem tegelykertijd trots ea voldoening verrotd hebben aU hy dacht aan het Frankryk van vóór vijf en twintig jaren en het Frankryk van heden In 1871 scheen het hoogmoedige bet ryke Frankryk voor goed uit de ry der groote mogendheden verdwenen Aan den erfvyand moeat bet twee zyner eehoonste provinciën afstaan een oortogaachatting betalen zóó hnog dat het voor manig groot ryk een financiëole ruïne zoa tengevolge gehad hebben de Franache legers wartn gedeeltelijk gedemoraliseerd gedeeltelyk gevangen genomen het Franseha volk niet alleen vernederd door de geleden nederlagen maar ten overvloede ten prooi aan een burgeroorlog acheen den ondergang naby Doch het Fransche volk van 1871 twyfelde niet aan aioh zelf Het onda en hel jonge geslacht allen bezield door liefde tot hun land sloegen de handen ineen om aan de wadergeboorte te werken En men niiipet toegeven bet Franseha volk kan met reehtmatigen trots op dien tyd terogziea toen allen zich vereenigden om de geslagen wonden te heelen en ojtnienw het land sterk ea groot te maken Niet dal de republiek geachonken heeft wat men van baar mocht rerwaehUn da jongste politieke gebsnrteoisien te Parys bewezen opnieuw hoe armzalig bet nog staat met de democratische hervormingen zoo dikwerf en zoo plechtig den volke beloofd en die ook na vyf en twintig jaren van vrede n altyd op zich doen wachten maar zelfs met dit voor behoud moet men toegeven dat het Frankryk van heden trots al xya zwakheden zyn dwalingeo zyn fouten als een feniks is verrezen uit den ascb ayner rampen van 1871 Bet ia daarom dat de Fransche republiek met niet minder voldoening dm het Duitsohe ryk kan terngzien op de vyf en twintig jaren die er verliepen sedert de Frankforter vrede in bet hotel Der Schwan c werd geteekend De regvering der Zuid Afnkaanache Republiek il het antwoord niet schuldig gebleven op de eigenaardige r evoerjng welke da beer Chsmberlain in het Ëngelsche Lsgerbois heeft gehouden Ën zooals men dat iu den laataten tyd van de e regeering gewoon ia draait zy niet om de quaestie been maar zegt zy openhartig wat zy meent te moeten tegg o Men kan dat weer zian uit een telegram hetwelk duor den staatasecr tariB gezonden is aan den Hoogan Commitsarix sir Bercules Robinson en waarboven een Ëngelsch blad ter kenschetsing deze twee woorden plaatst Boer Impertinence Wy geven louter de vertaling van hot telegram hetwelk aldus luidt Gedurende de laatste dagen blykt uit de btadeu dat Herer Majeoteits regeering partydigheid toont tegenover de directenren van de British South Africa Company en hoofdzakelyk tegenover den heer Rhodes Onze regeering gelooft niet aan de juistheid dier berichten Volgens haar meoning is de Chartered Company sooals ry tegenwoordig beheerd wordt een brop van gevaar voor geheel ZuidAfrika De inval lu deze Repoblielk is gedaadi door officieren en manschappen die wapens bezaten welke aan genoemde masttahappy bebooren en z lfs het speciale verbod van Barer Majeateits regeering was niet in staat hen terng te houden niettegenstaande de Chartered Company de internationale verplichtingen van Groot Brittanje op zich beeft genomen De positie der personen die vooraf bekend waren met het plan van den inval eo die het hebben onderitteund wordt zooals wy zien verdedigd door de verklaring dat zy op deze wyze handelden tn het belang eu voor de uitbreiding van bet keizerryk in uidAfrika Ds regeering ia van oordeel dat het doel niet de middelen moet heiligen en is overtuigd dat Barer Majentsits regeering niet door zulke misdadige daden gediend wenscht te zyn Zy die den inval hebben verdedigd en van den andereu kant aandringen op edelmoedige behandeling van de rebellen die zich thane in de gevangenis bevinden begrypen uifl welke beleediging en welk een misdaftd zy begaan door bet aannemen van zulk een houding De schatkist van Turkije heeft deze eigenschap gemeen met veel andere schatkisten dat zy gewoonlijk minstens tw e maanden van het jaar den bodem Inat zien Maar het scbynt dat Tiirkye in hnar conservatifme zelfs dan niet io beweging is ta brengen w ianeer zy er finacieel voordeel by heeft De Frankfurter Zeitong haalt daarvan het volgeode bewys aan met redenen omkleed Door artikel 8 van het verdrag van Berlyn werd bepaald dat de nieuwe staten welke gevormd werden uit de vroeRere bezittingen des Sultans een deel van de Turksche ataatsscbuld zouden overnemen maar desniettegenstaande is tot nog t09 geen der betrokken staten zyn verplichtingen uagekomes Naar aanleiding vin de erkenning van vorst Ferdinand door den sultan hoeft de Botgaarsche regeering zich bereid verklaard deze bepaling van bet Berlynache traotaat te voldoen De Nerheren Porte is daarqver zeer verheugd geweest mnar toch dtirlt zij er niet ta zeer op aan te dringen omdat voor het vastatellen van het door Bulgar e te betalen aandeel een internationale conferentie moet worden aau enge roepen en de ntaalalieden te Konstinopel vreeaen nu dat de verhandelingen eeuer dergelyke conferentie gemnkkelyk van artikel 9 van het Berlyn ahe tractaat zouden kannen overspringen op artikel 23 betrekking hebbende op de hervormingen in Macedonië en op artikel 61 waarin sprake ia van de hervormingen in Armenië Sn liever zien de Turksche staatslieden at van de bijdrage der Bulgaren dan op deze wyze onde quaeatiei weer te berde te brengen Maar zegt de Frankfurter Zeitnng terecht mea zal den Bulgaren na niet meer konnen verwyten dat zy ban verpliohtingen niet nakomen Bet nieuwe incident tnsschen l panje en de Vereenigde Stnten heeft reeds zyn acont karakter verloren Ter afwisseling schelden de Amerikaanacfae bladen met hnn gewone grofheid op generaal Wayler Deze houdt naar verzekerd wordt ciei vol dat hy aftreedt indien Spanje aan den eisch van Amerika betrefiende het bekende doodvonnis toegeeft Verder komen oit Madrid weer berichten van groote gevechten met de raniters op Gaba waarbij heet weinig geenenvelden ign In vier vrrschilleade ontmoetingen zoo luidt het hebben de Cobaansche opstandelingen 23 dooden en tairyke g wondfn verloren De ooloane Cbacel heeft io de provincie Pinar een kamp der epftandalingen veroverd Vier eskadrons van het regiment del Principe hebben te Bejucal de chefs Collaio en Oeigado met de blanke wapens verflagen de Cubanen hadden 28 dooden Kolonel Tejada heeft na een verwoed gevecht waarby de vyand 10 manicbappen verloor het kamp van José Maceo veroverd Daarna zette hy dan vyand na en vervloog ook de achterhoede onder Cebrero Een bsnds van 2000 man rukt op beval van Maximo Gomee naar bet Westen twee colonnea hebhen haar achter den paa afgesneden en zetten nu yrarig de vervolging voort Vijf Mei kwam het tot een heftig treSen tnsschen generaal Serrano Altamira en de strydmacht van Antonio Maceo naby Candetaria de vyand moest zyn posities opgeven Naby Aguacate heeft generaal Serrano Altamira zich vereenigd met den generaal luclan OVERHEMDEN FROM 8 BOORDEN eu MANCHETTEN A van OS Az Kleiweg E 73 37a GOUDA Beurs van Amsterdam Vorkn 91 l lOIÜ 100 80 I V f i I M 9817 9 1 S l l 8 l 94 4 V 100 97 45 8 0 484 r 100 JOO 14SI 55 1001 100 184 99 19 MÜI Vorkn ilolkrs 84 84 1 8 851 NlDlaLlKD UrlNed W S t 91 i l 911 dilo dllo di o 9 lOIÜ lOU dito dilo dilo 3 lOOy 1001 HoHOA Obl Goudl 1881 88 iTAUi luiclirijriug 18 81 8 OoniN Obl inpapio 1868 dito in lÜTir USa 5 PoKTUQAL Oblig mat coupoD i dito ticket 3 avilisu Obl Bionenl 1894 diloOiKoiii 1 80 dito bij Bolbi lSI 4 dito bij Hope 1899 90 t dttoiufCDud loea 18 S t dilo dito dito 1884 Spuiji Perpet lobuld 1881 4 Tum ij Bepr Coiit loan 1890 4 iee IneuiDg eerie U tieo leaoiDK eerie C ZtiidA Hip t obl 1891 i Ullioo Obl Buit Sob 1890 V Niioi i i Obl 4 oubep 1881 HaTlioi 11 ObliKetiea 1818 8 aonnDi M Stad loan 1894 3 K u N X i lUcdeleT uud Arandib Teb Ug JertiSonten Daii Heeteehappg dito Arob Kypotbeakb paadbr 4 C ult Hü der Vontaol eand e Or Hypolbeakb pandbr S i Mederlaadeche bank aand Ked UaDdelmaa h dito N W k Pac Hyp b pandbr itott Ilypotbeokb pandbr 3V Utr Hyjothookb dito 9 i üoeTBWft OoetHong bank aaud Kuai Hypothookbank pandb 4Vi Amum Kquil hypolh paodb s 11 08 19 17 101 48 Vi 1S9 98 81 78 101 101 99 99 135 H a lOJV 49y 11 10 17 Maiw L Q Fr Lien eert Mlu Hall lJ 8püiirw Mij aand l Mij lot Kipl V at 9pi aand Ned Ind Bpoorwogm aand Ngd Zuid Afrik Spm aand 8 dito dilo dilo 1891 dito 5 lTU ll Spoor l 1887 89 Kol i Si 61 löl 99V 187 Zuid llal Spwinij A 11 obl 3 Coll Waracbau Woonan aacul 4 Buai Or Ruie Spw M j obl 4 Baliisohe dito aand Faatowa dito aand IwanK Dombr dito aand ü Kunk Ch Aioi 8p kap obl 4 dito dito oblif 4 50 Canada Can 8outh rt aand Vl O Riülw k Na Ie h d e O 14 Amaterd Omnibaa Mij aand 188 Rotterd Tramwef Maata aand KlD Stad Amsterdam aand S Blad floltordam aand S illl 011 Stad Antirerpenl887 27 Stad Rruesel 1886 9 tloüB Theiai Regalli Uoaollecb 4 IU OoallSR StaaUleeninft I860 5 11 K K Doet B Cr 1880 3 168 9PANJ1 Sud Madrid 8 I8 8 86 Nu V r B Hyp pobl eert 15 801 107 107 108 104 86 uK A l aiI Jent Fae Sp Hij obl 8 Chic Il Norlh W pr 0 aand dito dito Win 8t Potor obl 7 üenTor k Kio Gr Spm cort T a ItliuoiROontral obl in oud 4 Louiav It NBahvilioCort v aand Meiii o K Spw Uij leh p o A Miaa Kansaa r 4 pet pref aand N York Ontario li Wi t tand dito t enui Obio obiitt 1 OroRon 3alif Io hpp in oud 6 78 31 Paul Minn fc Manit obl 7 108 Va Pao Hoofdliin oblijt dilo dilo Unc Ooi Ie hyp O i Sa Vié Ne Siil 7iiO 9896 18448 UtTi 16091 Cn 17079 iadr lOO i Prjjien nn 70 9 9144 8085 8016 10810 11861 16061 180 0 116 1187 6168 8046 10814 11881 16118 19086 137 134S 5SÜ7 8078 10484 119SS 181S1 1811 153 8364 6894 8087 10479 11974 16180 18178 170 1590 5530 8188 10644 18009 16198 18801 806 1868 1534 8168 10668 18099 16816 18189 187 1878 6556 8188 10686 13381 16180 18191 189 1913 8610 8409 10796 13475 16167 18447 360 306S 5811 8453 10845 18818 16616 18418 435 3198 5849 8668 10879 13643 HI34 11904 588 3168 6030 8 86 11086 13 98 16800 18984 607 3191 6110 8716 11088 13988 16818 18961 846 3388 6131 9741 11104 14896 16 90 19104 867 3500 6384 8799 11149 14999 16999 19117 958 3511 386 8888 11889 11387 16958 19917 9S8 3549 6830 8877 11511 14389 16998 19416 1011 8703 6850 8961 11616 U l 17131 19683 1108 4980 6438 8967 11676 14563 17160 19780 1116 4055 6719 9038 U707 14653 17165 19796 1169 4133 0935 9140 11715 14809 17313 19879 1317 4184 6991 9814 11758 14846 17316 1990S 1374 4860 7910 9868 U7a8 14876 17337 19988 1716 4593 7814 9708 18018 14908 1 398 80165 1738 4518 7314 9791 18105 14988 17414 10118 1760 4866 7314 9855 11817 15846 17475 10817 1796 4670 7488 9949 18134 15584 17813 80II9S 1798 4679 7614 9984 11961 18606 17675 10781 1980 4798 764110105 18886 15618 17688 80791 1934 4815 7 757 10858 18804 15964 17916 10 48 1948 4914 7941 10865 18686 15968 17987 10986 1958 4918 3011 10896 I8l47 Be Klaue 7e L sl No 8110 on 8789 nieten m i 70 ADVERTENTIEN Voor de vele Mwyun rui deeluemiiig betoond by het oTsriydeii oiiier geliefde Moeder Behuwden Grootmoeder Merroaw Wed J COLLKWIJU geb Bikiiil va Wij betuigen wy onzen hartelgken dkak Uit aller ntBtn Wed P TiN ESSEN COLMWUM Oottda 15 Mei 1806 iiizr ü ïru T DS amjroi MAmjLmntm av Friiemps Zendiniritlt Ml franco Iu Konartle lelUaitrMtde eaitlwu In Ja iioiiandieke en IHaiik talM tentuode lenleuwite model ToorMS m praliMn leden errankeerde uiTraf erioht un 1 jwü jiuzn t V PARia De lUlen der alnwit modaitacen in oorruut hiilM ftniMmf werden reneani iio telooi toefeionden deeh aen ellert luidelijk de rerUnfde iMrten op te feren en ongereer de preien ie bepalen Ver ndlB e uar alle Lutea erWereld De catalofftu bevat de Voorwaanien der verzendinfen Teer fraaeo Vraeht en Reebten Oopraaponilantie In alle talen f i 5 FDIKB OODE SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NlGHTOAl Verkrüibaar bij PEETER8 Jz AU bewiji ran echtheid ii Raehet en kurk itceda Toortlen van den naam dar Finaa P HOPP8