Goudsche Courant, zaterdag 16 mei 1896

Maandag 18 Mei J800 t o 0908 Sftste Jaargang DIEISTUEISJE voor llehte bettgheden tasflcheii 12 ea 15 jaar Adres T U H b MAUKT H iü mimm mmmi Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alïonderlijke Nommers VIJF GENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatal van 1 5 regels 4 50 Centen iedera regel meer 10 Centen Uroot letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Beden geHaleerd met de nteuue ïk Cent Sigaar merk het grootte Z Cent Stuk UB mme 15 Nooit hebben wij nog een Handsigaar indien prjji geleverd welke zoo geurig i als deze Men neme de proei En oordeell zelf J enige 3 CENTS SIGAAE ia dikwyU niet TUI die qualiteit Tabak gefabriceerd 1 Baeren tabakskennera worden verzocht de veraciiillende aoorten tabak te beoordeelen dlke gebruikt worden voor deze SIGAAR Sveneen t tien i de Mtahige UI i ll rk Igduk dehind j Seer ÏJitnoodiging tot dtjelncming in de Kansen Tan door ila üeu Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldlotarg waaria Keker 10 Allllloen 74G 000 Mark gewoDiiun iQoaton wortlau Oa prijeeu thii de Toel voordeel liiedeüde Geldlottry die volgens hot plnii stoRhti 113 000 lotan bevat zgu d volgeDilaDti hoogste prijs la eveatueel SOO 000 Marki 5000 M 8000 M 2000 M 1000 M 400 M 300 M 4R prijzen u 105 pri jzttii ft 208 prijzen ü 782 prijzen IS48 prezen H 42 prgzen 188pryE Ü200 IBOM If üS prijseiiii 155 M 8861 pr ftl84 104 100M 9249priiB H 7 46 81M totaal 6B 840 prijzou I reinie van SOO OOO MT prijs i 800 000 M 1 priJR 100 000 MJprywn 7fi00 i M l prija il 70 000 MLprijs it eS OOO M I prijs a 80 000 M 1 prijs S 000 HS prijzen ü ïO OfnM 1 prijs k 40 000 M Sprijüoa 20 000 M SI prgsen ü 10 000 M eo worden deze in cetiige maiinden in 7 ItUs sen uitgeloot De Hoofdprijii iii de ie klnsse bedraagt Mark 50 000 atijKt in de 2e kl tot 55 000 M in de 8o tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M in da 6e tol 70 000 M in defle tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 00 000 M rvent tot 500 000 Mark Voor de eersle pry strok king die ufficiBul is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts jfnld 3 50 een half origineel lot sleohts Ould 1 75 een kwart origineel lot sleoht ljultl 0 90 tedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaate guhad hebbende trekking de utBcieele irukkinKHlijst Trekkingsplan voor ien au het Wapen van den Staat die de prijs van da iotüii au de vordeeliög van de pryMo over de 7 klassen naugeeft verzand ik op Hanvrago gratis De uitbetaling on verzending van dd prgzen eaohirdt door mij direct en prompt aan de winners un onder de strengsle geheimhouding to lederti bestelling kan men eenvoudig P p per postwissol opgeven Men wende sich dus met de aanvraag om toecending van loten voor de Bpoedig jiUuiis hebbende trekking zoo spoedig moKelyk of tttterl k tot Mt MB f e k met vertrouwen tot Samuel HecUscher seiir Bankier en WissuUaütoor iti HAMHÜHt Duitsühinud n 6000 Stuks int de failiate masna eener der rBie ItuiteBlandsohe fhbriekea ovpr genomen loogpnumde Leoer Paarden Dekeus MiofU 11 tegen den spotprijs van fl 2 7a XT xiuli worden nitverkooht DlIC llihka onsll ibare ittkena rlin z o arm ata afln pels ua 14OX190 om grooi dus bet fhcptt paard bedekkend met wol opgeiiittiid en 8 bret dn lireepen lortH e ii klvtnp ptu tlj witte woIleneSlaap Dekens prom nOXIÖ m w jfoiii cer klfin slcchi diwir vaklui bi iii ikl xrf fouten ni Bt i r i l aanpcliodci nlfi S BOperalni Kof ten anders i i i lnbVle XflT iJiiiililIjk t ihreiM b linden wi iili n t l n r de i oen Mil bhui 7iii UMMmllUi ti hoc bedng oi oiKtT m ihuk prompi uii HuV wifz 9 ïVaaatrioht Smai 31 EOEKEN til kkUifU Zijde Muil PARASOLS COBHBIS Spfulillteil Witte KOBKK y i DAMES FruoU ea Ilciai BOORDEN Handschoenen I Ki IM ii £ r s FrooU ea Il iadïn Uc JS o i y manchbttën Buclien PlooUeU KANTKNKIIAÜEN f ZU lei Stoffen eitfariil turen eui Wisbrun Liffmaan MARKT 130 FEANSCHE STOOMYEEVEEU as Gheiniselie Wasscberij Tl II OPPË lIËiüRU tü KruUkade Rotterdam GebrevBteerd door Z M den Koning der Belgen lloofddepdt voor GOUDA de Heer A VAN OS t t Specialiteit voor het etoomen eu verven van alle Heeren en Damesgarderoben alsfok alle Kiudergoedereu Speciale inrichting voor het atoom n van plnohemantols veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Alle goedoren hetzij gestoomd of geverfd worden onschadeljk voor de gezondheid en volgens staal bswerkt Wegens uitbreiding der fabrieken ïH 1 prysen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw atleverbaar in 3 dagen t verven goederen in eene week Geen GrijsHaarmeer ÜE NIEUWE LONDON doet de gryze haran binnen enkele dagen verdwynen maakt het haar glanzend en tacht belet het uitvallen eu njeeml de pelletjes van bet hootd EUchi op den haU van den flacom D Kpoai Verkrygbaar in flacons van J 50 Jt f 0 8fi by J C J éïiabr de Papiermolen te ïourfd Keil ware Schal voor de ongulukki Q aUchioCEys der Zeltbevlokkinff Onanie en geheime uitepattingen ia het beroemde vrerk Z Dr Rotau s i libi vvaiu g Hollandsohe uitgave met 27 aib Prna 2 galden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt iaarlps duizend van een zekeren dood Te verkrggon bfl hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bodiag ook ia postzegola en in eiken boekhandel in Holland Lijèrs aan Dauw of Daarworm drooge vochtige Schubbendauwworm en h t met deze kwaal gepaard gaande zoo ondragelijk lastige Jeuken der huid alsook elke andere huidziekte wordt onder waarborg genezen zelfs by hen die door niemand genezen konden worden door Uf Mebra ê Vtechtentid OnêchadeHjk Gebruik Uitwendig Prgs zes gulden Ned Ct tegen vooruitbetaling per postwissel ook post egels waarop toezending volgt vry van port n inkomende rechten Verkrijgbaar bq de at Harten OrogerU Oo i ff Dnitsahland AMKaSFOOBT A HKR3FOORTSCHË MACHINALE Stoom Krood en Beschuitfabriek Stootn AutomatlHche Walnen Meel abrle c Fijn gebuild Fransob Waterbrood Franache Stokken wordt tuu spiictaal mgcüikt besto soorCöii tarwa gefatirtceerd II hior dour uvdrheürlijk vao imuslc I en verkrijgbaar m siuki van 6 et 9 et 12 et OeWOOD FaaSChkrenteabrOOd ordt vaa de puiksta soorten tarwe prima 1 I krenten prims rozijni n oa andere prima zuidvruchten gemaakt is liier door buitengewoon heerlijk en Tijn van smaak bitjfl weken lang veraoh eu is Verkrijgba r ia buavorm en Eiogelsohea vorm in stuk van lO ot 15 ot 20 et I 30 et 40 ot On ebuild Brood met Frima Tarwebloem wordt an de njosta tu 1 smakelijkste soorten tarwe vervaardigd is bier door bijionder heerlijk vaii smaak uer I gezond eu verkrUgbaar in panvorm Kg 5 et 1 Kg 11 ot l i Kg 16 ot 2 Kg 22 ct deze gewichten behalve van kantbrood I warden gegarandeerd Prima Tarwebloem wordt van do ticste en tijusts soorten tarwe gemalen eu is verkrijgbaar in Kg pakjes van 1 ot Onze dépöthoudera mogen niet duurder verkoopen en veranderingen der prijzen worden door ons eerst geadverteerd Onze artikelen stjn uitsluitend verkrijgbaar bü onze dépöt houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de wa I gens besohllderd met de fabriekititels en W H MEURBINQ Eenige dèpóthouder te Qouda J L LEBFLANQ Door geheel Nederland dépótbouderg gevraagd tegen flinke provisie en j I franco vrachten der voile en ledige kisten Gouda Utrecht Stoo3 an lDOotcLieaa st üESTA FETTEk Rotterdam DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen vertrekken 2 Booten van GOUDA naar UTRECIIT des morgens ongeveer ten xeven en des namiddags ongeveer lea vier uur Mat deisn goederendienst bestaat ook eeue zeer goedkoope relitgelegenheld voor Pa itagi r naar UTRECHT en tusacheugelegen plaatsen Kantoor Ateuwe l eental Üe Agpenl il J MOEUBKEK Ralhreiner s Rneipp Malzkoftie gezondste en beste koffiebijvoegsel Het groote aantal zenuwkwalen Tan swnwhMfilplJajif Ut 4 TMnfnands kwtsaktnaa tu spsplixii bmsnkiMnta te k t BsersB B r stMOB iU middel deor ds msdlsehs wstsossliftp wwcswiDd Xsnt sui Aeai MWsa tijd ksMt da aar tos dat si door hat abnik n kaa tsb dan aanvondicatan waf auitfUk laan de hntd laD pbjilaloflaaha entdtkklur pdaAs baaft dia n bandarda proeftiagalBaM tknu rvr dt rahaala warald varbraldU an tanrljl alj In vatanaohappalljka krlueadahoontabaUantclUnc wekt taTana aas waldaad Blijkt U ilJn Toor da a n Mnwkwklas lUdanda ntai Mwi DeM Ktnaaawljaa la ait arandao door dan fawaian Offiaiar tu Saaondbait Dr Kobu WalMauni to TiUtaofan an bainit op da oidarrbtdinf epcadaan in aana lO Jixif a pnktljk B v w a ktB l l I P 4ft w i aB 4Mrt M h la A r m kaïS cblttaranda raaaltstan TarkfO a an iljteukta aoovaal NUf dat vu ata bar Aai alMBdar K hr T n warkja QVER ZÏENUWLIJDEN ENBËROERTE biuaa kartan tijd raada da Ua drak Tanabaaaa u DU kMUa bavat nta kUaah tm kM nuta pnbllak vantuBbara TarUarintan omtrant bat waiaa dar nianwara tharaida M TdMuaST ï i ptf a TaUan rarkrason nitwatkini mau aak Tindt man dauis vrt uSu Suka Tarhu4 Un tB nlt da a dlMh bladaa dia undaria fanaaawU ï wlldiSn Y ï3ra3Sn TU ml TU atniltohrmaB tu boonaiflutaU ranaaafcBo dlcaa andtrVajkairiiÏÏE Sd rW faaiaf m da palyfelWak ta fari a ra laiMMaat IBj StirairakarHMd Idr raktliaamriaMMM lu at k aakatoalMa Mttftht OkariiUai halPltaratti it Oal ta tMttl OmimurTaV T tl MaMa Rr T Foraattar taRiaatHr llraelaar van bat haaurtaX ta hm lihali lb Dr SaMriM bataS a PartJi Rt Maaart 334 Oiiiir na AHbaakitl wd tr ta Carfa Or taabta wraad vla taZIrfcntti Obor atakaant hik Md r ti Wtaaia Dr 0 laaaavil u La FanUn nm M wT Im CaaaaH Caatral d brittao at U iaiti Fra kri h aa rala üdmi M t a AunUan wiar Manarvwital aar falatfar auaawlitna la mt mm bttjtwuJt ïi SÜLT J Wakanan tS t tkrculMka baafdaUa nla abala haaMrta btaalacdrtai iraatijrlkkWkurkatl H idbald alanlaaitaN tlakaaiaïSU aM tM aabahaiallbt taaalaad Tardar aUa atakan dia door banarto latrolTn wtirdan an nw lildaa aas ia laiallkt taaalaad Tardar aUa alakan dia door lianarto f atrölTn wordan an nw lil dai ralcaa êurraa looala vari MiBtatM ii rM aa tat prtkaa twir lei wal aiatjalljk aRUaa aSifliaW ariawriabtaa MalmrtdiirtariaalK aaUall k iwakta variwakkln v g hwfaa aaZTta BtHl nadi andar Maaakudiffa babaodalbig rawaaat aijn mur dooi da bokande mlddalan ala onÜiHidianaB B roodwatarkMr WTijTan alactrlflairan atoomlooi of aaabUan cnansenaattiff of lanlftat hauHK ji ll j ♦ I n To r Wra r aa MUttaa raden habbaBWMaBaTaraabillualBb aU ilek aaahaadand aaH l vaeltn vaNaavtaa la bat baaN baaMHJR at Mnllibald mkarieiaa aa donkar wardaa vaar da aatta ruUaeda I b aadar b l vaaHmN MblRi ta 0 oarwi bet vaalaa vaa krfabalili In aa kat alafkK HaafliMdta voataa me al mt iria rt wujëara alt ook au jaaia aniilaa Mlaada aae klaaktiikt aa braabtalaa ab atd ook ua fauBda lalfa aaa aa a paneoH dia vaal Mt kat kaafd ark ji en caaatoUlka raaatU wUlaa ToarkomoB wordt drlagaBd aaBsaradaB sieh het bOTen Tarmelda werkje au ta aAaCta kttvalk p aaoTraxa kaattiaaa an fraaoa Tenandan wordt door latetaagl Auatardawi door CIsBBAll Ca HeUlc irftg dU rrtmv r B TBW SAHTBlf K01 F Apotbakar Vtraeht L BBT A P0BTOB Onde rftrtit bil da OurdkiU Of da loBMt vUaa dtwir iTadlaalw jnrli mat Xilvara Ifadalïia bakroMatl giaBniiah aadlelnale tantoonataltlnk li da Dr Wp aBHiaaa Hha ui f de VïctoriaSron te Oberlahnsteinbyfms Tafeldrank Vanb J ninklykeffufs derXederlanden eAtaatsiAofifti fot êxfi üatu c MdorioySrc l ffet esti dteJ oU dcun iuimtóad o Gouda Drnl vaa A BaiysHAN Zoon Openkre Slachthuizen NGEZONDEN Ge toenemcOde bolanfi telling in al wat de volksgezondheid betreft is zeer zeker de oorzaak dat in den laatsten tijd in tal van geschriften over nbattoirR of openbare slachthuizen wordt gehandeld Niet alléén in het buitenland maar ook in ona land zijn in verschillende gemeenten de pogingen om eene dergelijke nuttige inrichting te verkrijgen inet goed succes bekroond Het is bekend dat in steden waar geen abattoirs zijn en dus iedere slachter in zijn eigen huis moet slachten op verschil lende plaatsen stankverspreiding en vervuiling van den bodem en het water moeten plaats hebbeu Leest men de verschillende verslagen van het geneeskundig staatstoezicht na dan blijkt daarui at daardoor verscheidene ziekten ontstaan en vele inspecteurs aandringen op het inrichten van abattoirs Niet alléén om de vervuiling van lucht bodem en water maar ook uit het oogpunt von eene goede vleeschkeuring is het oprichten viin een abattoir de meest afdoende maatregel Het is toch duidelijk dat waar op zoovele plaatsen in een stad mag worden geslacht al die slachtplaatsen niet zoo nauwkeurig kunnen worden gecontroleerd dan een slachtplaats waar alles moet worden geslacht Voor het algemeen welzijn speciaal voor de volksgezondheid is het toch noodzakelijk dat die keuring zóó goed mogelijk is ingericht Helaas zijn de gevallen zeer talrijk dat ziekten vnn het dier door het gebruik van het vleesch op den menscli worden overgebracht Wij willen slechts herinneren aan de vele gevallen van vleeschvergiltiging miltvuur tuberculose kwaden droes trichinenziekte enz 1 Vleesch afkomstig van dieren aan die ziektes lijdende of daaraan gestorven heeft eene waarde van slechts enkele guldens Het loont dus d moeite wel om met zulk vleesch de bestaande voorschriften te ouiduiken 1 Die bleiran meer wil vreted vergelijke bot rapport van de keuring van vee en vleeecH in Neilerlasd uitge ereD bü Beijera Utrechtt lSQt FEVILLE TOX ïlWiüDlii 134 Hg wai Kootoer ia gepeina rersookeii tlatLy a oi opmerkte det zijne rrouv iti eeoe buitengewone panniug verkeerden Zij tnt op dr tofa In oene helf liggende houding en leuado met baar hoofd tegea de ovengde van de lofti waar Wilfred zat Z gflloek wel Een mooi teer meisje hare trekken waren iQ Bli hjn hare blauwe oogen haddon eeu koort acliiif en fiïoeil de louaoetrnlen wierpen een gouden tint over hare blond lokkm Zij droen een wit morgenkleedje en dit gaf baar nog moer hut aanzien van eene zieke Z j zag haar men een paar nuti aan aliof zjj hen ieta vragen wilde maar ti durfde niet recht ten laatste wapende zij liih met al baar moed deed eene wanhopende poging on vro g met bevende stem Wiar zijt gg giaterenavood gewaeat Willy fDe beer Wilfred Lesticr zag de apreekiter een oogeitblik doordriag d aan Ër was Iets in haar toon dat hem tobrik aanjoeg Waar ik giatarenarond geweeal ben Vobrtoover ik mq herioner beo ik nergrns bepaald geweest Die lastige darmiioarl Ik heb hier en daiirrüDdgeloopen en ben bij dexeu en genen g weast Dat zegt gij alt Wilfreit en Kdith beefde4Ui angst terwyl zy aprak Gy xyt met dat geweer Om nu absoluut zeker te zijn dat de niensch niet wordt vergiftigd door het gebruik van schadelijk vleesch is noodzakelijk dat de keuring zóó is ingericht dat bij iedere slachting ook de ingewanden worden onderzocht en hiervan niets kan worden verduisterd of verruild Met den besten wil van de wereld is dit toezicht in tientallen van slachterijen in uitéénloopende stadswijken eene onmogelijkheid maar in een abattoir zeer gemakkelijk Het geeft nog meerdere voordeelen De verontreiniging van lucht bodem en water op zoovele plaatsen veroorzaakt door de slachterijen houdt op Die openbare slachthuizen worden ffoelmatig gebouwd van goede toestellen voorzien waardoor het slachten niet alléén met gemak mnar ook met d6 noodigc zindelijkheiil kan geschieden Het vleeeoh is dan niet zoo spoedig aan bederf onderhevig Daar het slachten in een abattoir met de meest volkomene werktuigen dopr een geoefend personeel geschiedt waarbjj voortdurend toezicht aanwezig is ïs dierenmishandeling buitengesloten riet lastig en toch ook eenigszins gevaarlijk drijven van vee door de stad wordt zeer verminderd en de buren zijn bevrjjd van het rumoer dat het tor slachting bestemde vee veroorzaakt Het voor de kinderen zóó aantrekkelyk maar toch uit een aesthotisch en paedagogisch oogpunt niet gewenscht gezicht van het binden en daordoor weerloos maken der dieren om ze daarna den hals af te snijden wordt aan hun oog onttrokken Do ondervinding leert dat het slachten in een abattoir aanleiding geeft tot een wedstrijd tusschen de slagers om goed vleesch te leveren en dat zij elkander daarop controleeren Uit bovenstaande blijkt dat het oprichten van een abattoir wanr dit mogelijk is een eisch des tijds is en wij willen daarom enkele gegevens mededeelen hoe die behoort te zijn ingericht De ligging buiten d kom der gemeente niet te ver van de stad dicht bij het spoor omdat het meeste slachtvee van dtór wordt aangevoerd en minder kosten geeft voor exportslaohten ia gewenscht Ruime toe uit geweest Dat ben ik ook Kr haperde ieta aan het slot n daarom wilde ik er mede naar dau s mid gnnn maar de winkel wat gesloten antwoordde de heer Wilfred en toen begon hg eanigo maten van een be kand vroolgk deunije te fluiten Ëditb had ongeiuk fhger wgza eenige dagen geleden toevallig een gesprek gehoord tuasoben Batly en een voorbijganger Sally was aan het sirgken voor het open keukeavedstar toen er iemand lann kwAm lie baar nrer baar meaater uitboorde F lilU had die vragen geboord en waa er zeer ran ontsteld Men vroeg of hot waar was ilat h j zich mrt stroopers ophield of bg oen van de aanvallars van Oalttey was geweest verder of j geregeld a naobls uitging Zoo ja dan kou bij er op rekenen dit men hora zou grijpen en vostzottQn zoo Eoker als tweemaal twee vier wae Kon het wol anders of zulk eene taal moeit eene arms jonge vrouw doen ijzec De zaak werd nog urgcr toen zg Sally ondervroeg en deze in haar overdreven gver om hare meesteres garnil te siellon zaken ontkende di niet te ontkennen waren Te veel gver loopt lieb zelvon mees at voorbij en Salty sprak eene onwaarhrid om baar moester t verdedigen Z verzekerde zonder te blikken of ta blozen dat haar heester nooit ua zonsondergang uitging x$ti zou hg hel kunnen doen daar hg tot bij zich ter rnsle be hf xgne arae r i ke vrouM voorlas en dan met haar naar bed ging Cïrootje Benn zelve had nift onbesohaamder kuoneu liagea Deze onwaarheid wekte Kdith s argwaan Jn dubbele mata op want zij wiit dat Wilfr d gewoonlijk na Konsoodergang aitgieg en somtijds uren lang voer van water moet beschikbaar zijn en ligging aan een stroomend water is verkieslijk De inrichting moet geïsoleerd liggen De toegangswegen zóó zijn dat het veeen vleesch trjnsport mogelijk is onder belemmering van het verkeer Gelegenheid voor stalling van slachtvee is noodzakelijk V erschoidene stallen die niet groot behoeven te zijn zijn noodig want bij het uitbreken van besmettelijke ziekten kan één of meer buiten dienst gesteld moeten worden voor do desinfectie Vloer on wanden der stallen behooren tot op de hoogtfl der dieren ondoorlaatbaar te zjjn voor vocht en gemakkelijk te reinigen Alléén dat vee dat spoedig geslacht wordt mag in de stallen worden toegelaten In de s ac i plaats zelf moet de vloer ondoordringbaar voor vocht doch niet te glad zijn om het gljjden en vallen der dieren te voorkomen en er moet goed licht zijn Voor het vleesch onderzoek en het verrichten van buroau werkzaaraheden moet behoorlijke ruimte beschikbaar zijn De vraag of de inrichting dor slachtplaats zóó moet zijn dat alles in één hal hal systeem ot in verschillende afdeelingen wordt geslacht cel sysleem wordt verwhillend beoordeeld Het haltysteera heeft het voordeel van minder kostbaar te zjjn toezicht en reiniging is daarin gemakkelykcr licht on ventilatie boter Die hal behoort eene afzonderlijke ruimte te hebben om varkens van het haar te ontdoen goed verlicht en geventileerd te zijn en zoodanig gebouwd dat de zonnestralen nooit direct op het vleesch kunnen inwerken Verder is op een abattoir nog aanwezig een ruimte voor hot reinigen en wasschen van ingewanden en eene machine met ketelhuis Een abattoir ziet er dan ongeveer uit als volgt op het midden van het terrein bevinden zich een of meer slachthallen met een afzonderlijke ruimte om varkens vijn do borstels te ontdoen In do nabijheid danrvan de stallen zoodat het voo van daaruit gemakkelijk naar do slachthal komt een machine met ketelhuis oen afzonderlijke slachtruimte mot ziekenstal vour ziek en verdacht vee eeno gelegenheid voor Jiet reinigen van ingewanden en een mestput uit bleef Bovendien zag tg duidelijk dat Bally niettegenstaande hare gerueitelluDde betuigingen niet op haar gemak was ICoo doodel ke angst overviel haar tjn boowet ally haar uitlnehlto en beweerde dat hara meesteres ziob met droomen kwelde het zaad der onrast was in haar hart gevallen on 2g laad onult prakalijk Waarom aat gij bü rooikenr des avonds uit Willy P Oob dat doe ik om mijne beonen nog eensnit te strekken antwaordde h terwijl bijeen oogenblik hal fluiten slaakte maar daarna zijn deuntjebervRtla Het was misschien sliamar geleast als bij de zaak anders Ixbandeld had deze voorgewende onverschilligheid rn lucbligon toon misten hun loel Bditk Ï c8ter had veel verstand en enn gezond oordeel maar zij had ook eene levendigr verbeelilingskrnobt ën Was zeor vittbaar voor indrukken Eeuktnps overviel baar een panische sobrik zij streek zich da baren uit hei gezicht en roes mot aan gil overriod iarwftl zg zieh aan haar echtgentfot vasiktemde Wilfred hield op met fluiten en zijn werk viel bem uit de handen H mel Ëclitb wat overkomt u f O Wilty sprtok de waarheid Waart gij bijde troopers die ïatlley aanvielen zeker niet was het nadrukkelük anlwoord hg scheen in volleu ernst Dwaas kiid wRt verzintgij toch Og kwelt u noodelooi Ik ben venmirtin staal om een boecbwaohter dan om u aan terandao = ==Ss Helpt gij nooit meke om hel wttd In mauate vangen vroeg sg Zij wu zoo gejaagd en zij Het geheelo terrein behoort met eene schutting of muur te zjjn afgesloten toegankelijk door een ruimen ingang woarby portiershuisje directiebureau on lokaal vont vleesohkour In groote steden vindt men er meestal koelkamors waar het vleesch kan worden bewaard in ruimten die op verschillende wijzen op lage temperatuur worden gehouden maar die zeer duur zijn Verder vindt men er soms een vetsmelterij albuminefabriek inrichting voor huidcnzouterij en darmbereiding sterilisatoren destructoren enz Laten wij nu eens zien of bet nuttig noodig wettig en mogeljjk is dat in Qouda een abattoir wordt opgericht Van de ruim zestig slachtplaatsen gelegen in de verschillende wgken van de atad zjjn enkeU doelmatig ingericht maar hebben toch het gebrek dat zjj in onmiddellijke gegemeenschap staan met den vleeschwinkel het vuil wordt weggevoerd naar de stadsgrachten on zij zyn gelogen tusschen bewoonde perceelen Bijna allen ijjn bepaald slecht en ondoelmatig ingericht zoodat de slachting moet plaats hebben óf in dezelfde ruimte waar tevens het vleesch wordt geborgen en dan in de oomiddellijke nabijheid van woon en slaap plaats M op een klein binnenplaattje Deze binnenplaatsjes slecht geplaveid moeten tot allerlei doeleinden worden gebruikt en hebben soms tot overmaat van ramp nog een privaat De wet an 2 uni 1875 8taat8blad No 95 brengt de slachterijen vilderjjen penseryen enz onder de inrichtingen die gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken en art 4 geeft den gemeenteraden de bevoegdheid bij plaatselijke verordening te bepalen dat er slechts ééne ploati in de gemeente zal zijn waar mag worden geslacht Dat de oprichting mogeljjk is wat de dubbeltjes betreft blijkt daaruit dat verschillende kleine gemeenten ook in ons land ons zijn voorgegaan De meeningk van velen dat een abattoir alleen in zeer groote steden recht van bestaan heeft is geheel ongegrond In de groote steden zooals Amsterdam en Rotterdam waar de bouwgrond zeer beefde on dat zg met moeite die weinige woorden uitbraohl Hij lachte bardop Lord Dana loa zdn verdiende loon hebben nis ik het gedaaa had Hij heeft mij sinds bij terug is gekomen nooit to woord willen staan Mijn vader zou aiJn verdiende loon hebben als ik al sgn wild stroopte soodat bjj n fjody Adelaide geen patrijsja meer on tafel zegtB Maar lieveling stel u gerrst an beef niet zoo en vertrouwd dat ik om uwent noch om mijnentwille eene dwaasheid zal begaan Willy als u iets overkwam lou Ik van hart zeer sterven I Zeg mij of h t waar is dat gga roopt I Neen dat is niet waar zeide bg gejaagd alsof de onwaarheid bem op de tippen brandde Zatü om s hemels wil dia ïkelige gedaohten uit hethootd Kidiih of gij ult nog instorlon Ms ik betniet om uwentwille hel toj ik een wanhopig stukkunnen begaan de schaniMuu mijn vader mogelijktot zijn pliobt brengen Maar om uweotwllle ui ikhol uiel doen De aandoening was te veel voor haar gaweest z wns uitgfpnt en viel bleek en bedroefd en sitobts ton halve overtuigd op de sofa neder Mü dunkt Kd th dat onze armorde u hetbeste bewijs moest zijn dat ik mij niet met siroopanoph wl Gij bebt aelfs bat boog noodige BÏet Ik bob alles wat ik Ijchoef zijde zij luide terwijl eg hanr bleek gblont smeekend tot bem ophief O Willy bekommer u niet over mij I Ik nlspoedig sterker worden a yrdl firvol f