Goudsche Courant, maandag 18 mei 1896

Voor de veie blglcsa van deelnemiBg dezer dagen ontraDgen betaigea wy oozen bartelgken dank H A 0 BUINKMAN M BUINKHAN duur in zgD de opriofatinijakoBten kolos aal maar tocb ze rendeeren er Id het buitenland vindt men ze iu vele kleine plaatsen en in menigte die de helft en nog minder invonere dan Gouda hebben 2 In het eerstgenoemde der hieronder aangehaalde werkjes i opgegeven dat op 1 Januari 1894 b v in Oost Pruisen zeven en twintig abattoirs waren waarvan drie steden met olngeveer het getal inwoners van Qouia on de overige vier en twintig van 1800 totl 1200 In West I ruisen zijn er 18 opgegeven waarvan twee raet een getal inwoners grooter dan Gouda en de overige van 2300 tot UOOO In Pommeren zijn er 17 wtiarvan Stettin Stolp Stralsund en Greifewald meer en de overige veel minder dan Goucia hebben In Posen zijn er 32 alleeni heeft Bromberg ruim 41000 inwoners n aar de overige alle minder dan Gouda enz Over rentabiliteit kan men in de opgegeven werkjes opgaven vind n en die is zóó goed dat menigeen het zil bejammeren dat wij nog langer van pen abattoir verstoken blijven Gaarne maak ik van Uw blad gebruik om de aandacht van het publjek op deze belangrijke zaak te vestigen en verzoek U aan den burgemeester de wethouders den secretaris de leden van den raad van de gezondheidscommissie en de kamer van koophandel den stadsbouwmeester en keurmeesters van het vlacsch ieder een exemplaar te doen toezenden Ik en er danzeker van dat er onder al die hoeren die het wel meenen met de stad onzer inwoning wel óen zal zijn die de koe bü de horens pakt en ook vopr onze gemeente de oprichting van een abattoir bewerkt I 2 Vergelijk Hau Einriolituug und Betrieb vou affentlichon Blachthüfen ion Dr Schwarz Berlin 1894 en Osthof Slachthöfe far kleine flnd mittelgroBse Stïdte Leipzig 1894 BINNENLAND 000 DA Ifi Mei 1896 Donderdag 21 Mej atondi 8 uur ral in het lokaal van den hi ar A Dato Kleiweg eeni buitengewone tergaderieg pinat hebben van de atdeeling Ooudaa ran hét N ü O Agenda Preadfiea lan het bobtour up lliet tüurjtel an len heer W Bokhofen School ergad ring n in Ie l id u door its beer J Slop Beapreking an het ooncept ad e aan denQameentaraBd EoDdvraag en ilniting Naar wji varnomen lal de wieliijneraolub Öoada op t JoU wadatrüden houden dia bealoteu tullen worden in t oen concert van de fereenigiog Etiphoni t in ilen tuiu der aociateit On Qenorgen t en na afloop hal in de aal Kunatminc DinaJag a B lal weder de orgelbeapeliug in de Qroole ot St Jauakerk ilaats bebben te ge n door Hen h er J H U Spaanderman Bil nitiondering i l dit concert de avonditen 7 uur plaat hebhen De heer M A t o Zulpben viool alsmede de heet Jaeob 1 au üotphen iolonce zullen hunne medewerking i erleonen loodat litif orgelbeepelini ongetwijfeld door ear len lal worden bjjgewoond Het Programma van do orgelbeapeling in de Otoole of 81 Jainketk op Dinsdag 19 Mei 189fi dr avonds 7 uur lunll aldus 1 Sonate No 4 in Be V MendelaJohn a Allegro con brio Harlholdy b Andante rpligioan c Allegretto d Allegro maeatoaa e vivuee 2 Adagio I S U ch Solo voor Vox Huwaua ii Urgo con Etpresainne L van Uefthuven Viool violoncel en orgel 4 a CommttDJoo j i Omlm t t b Caotilene Pastorale 1 Solo voor Echo troQipet 5 a At Maria Cti Ooüogd Melodie réligieoBemlaplét nu lf r prélude de J S Bacb b Ëlfjiii J Maiaeuwl Voor fiool TiotoDcel PD nrK l j Couo rt Fanth ie JA ïöpfer Tot r jkiveldfraebter U Barkenwoade ii aaogeflteld C Nagtereo politieageDt te Goada Bg beiehikkiDg van den raiuinier r Q bioDeiilaodtcbe taken m bepaald dat het eïud exatoeu vaa het gyoiuaMani ilhier zal nordeu Igenomeo op 29 en 30 Jnui ün zijn daarby tot gfcouimittferdeii aaugfwezeo de hoog leeraren dr J S Spaiür te Örooiiig D dr P J Blok te Leiden n r P H Scboote te Groningeo Door H M de Koningin ii een zilTf rati medaille bencbikbnar geiteld voor den door de Uoodache ïweuictub op Zondag 19 Jali a uit te schrijven internationalen Zwemwedatryd De tweede Anna priji voor Terdieantelgke iowonende leerlingeo der kw ak chool voor onderiryxfreHAD te Arnbeni ii dit jaar toegfweKen aan Mej N tan dfr Palm au Tjilegom O I Aan diezelfde kweekschool ïi ali intern leerling geplaatti Mej Annie Fortago Drooglpefpr alhiar Men icbryft nit Stolwyk dd 15 Mui Gisteren namiddctg brandde in het oabarige Achterbroek ouder de gnmeenle narkeowoudtt de kapitale bouwtimnswoniug bewoond duor J B geheet af Aan blnsashao tiel niet t denken Te + 4 oren begoonen la de geheele woning binnen eu uur tgdt iu de asch Uitgezonderd een paar bedden eu een kast is ftlles verbrand Natr wy vernemen vrus atluq hoewel zfer laag fBtJ ke A Als reriuoedelüke oorr aak wordt genoemd bet onvuorziehtig omgaau met vuur door eeiiiKe kinderen Te Berg Ambacht i de heer C Voorsluiji Iz gekoaen tot gecommitteerd ingeland tud den polder in plaatfl van wyten den heer 1 A van der Straaten Uonr het overlyden van den heer A Blanken Pc n to Berg Auibflcht eenu Tacature outalfhu ais notabel der Ned Uerv gemeente Meo il in de Krim iBnerwaard bezig geweest met het opmeten eu ujtbakenen der baan voor den ontworppu spoorweg Gouda Sohooi hoven Uit de gevangenis te Moutvoort tevens huis van verbetering en opvoediiig tgn twee meisje ontvlucht Ug de op Wotusdag jt gehoudeo verkiaritig van drie poldermeesters van den polder Reeu wijk zgn de aftredende hesren J Vis A W Vcelentarf en B Roitenhurg allen met overgroote meerderheid herkozen Ëven ens zgo bg de virkiezing vau zee gecommitteerde ingelanden van boTengai oemilen polder de altredende heeren B Van Leeuwen G De Jong W Van Leeuwen Kt D Terateag W v d Gieiea eo D Kru iit Jbz net oveVgroote meerderheid herko en Het aantal uitgebrachte stemmen bedroeg 1013 Voor do vacante betrekking va gemeentegeneeshnnr te Lange Kuigeweide hebben 7 ich 5 lotlictUotan aaogema d Bij den veehouder i d P te Vüst loopt een patird in tie weide drft Bhtilvü y gu veulen o ik nog twee kalveren zoogt Op de vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den Zuidplasi older ie Zevenhuizeu gRhoudeu op 13 Mn it herkozen met algeoieene etemraeu Int dijkgraaf de heer A Chr boei eo gekozen tot heemraad iu plaats vau den heer W A Van BöuweoioRO van Sprang die ver oobl had voor een eyent ieele herbenoeming buiten aanm rking te blgven de heer W L Preugt te Zevenlioizen Iu htt gvheel waren ruim 1600 stemmen uHgebracht Woensdagavond brak te Amraarstol een hevige brand uit by dvn schilder P B iu enkele oogeuhlikken stond het gebouw ïn lichte laaie doch door het krachtdadig optreden der brandweer en de borgerg werd de brind tot dit perceel beperkt Aangezien hei gebouw in een zeer beboQwde omgeving is geplaitst waren reeds verscheidene in de nabijgelegen perceelen aan het opbergen der voornaamste goederen gegaan hetwelk gelukkig spoedig bleek minder noodig te si u Naar men met xekerbeid zegt wHfen huis eo inboedel geassureerd Mfo schrgft uit Ouderkerk a d IJsel Als CHudidaten voor de a s verkiezing van eoo laadilid vacatore Van Vliet xija gesteld de heeren Jan Rijkaart en A Goudriaan Wz die huoue candidatuur hebbeu aaogeuomeü Mot spanning wordt de afloop van deze Tge verkiezing zeldiaam geval aldaar door velen tegemoet getien Voor de Hoogen Raad werd bedeu gepleit in zake de kerkelijke quaesiie te Sint Anna Parochie Mr J A Stoop nit Lteuvarden trad op voor de partg der maerderbeül van de gemeente He getracht hrelt zioh van de organinatie der Ned HerV kerk loa te towken eo die dienten evolge door hei classicsal bestnnr van het lidmaatschap ii ontzet Pleiter bestreed de we iigheid tan de door den presidentkerkvoogd die tot de minderheid behoord opgemaakte lyet van stembevoegden omdat die tgst niet op de door het kerkelijk reglement voorgeschreven wgae was vaitjtest ld en betoogde dat bet Bof te Ijeeuwarden ten onrechte de toepassing van dat reglement in deze mei noodig achtte Mr W Tborbpcke voor den president kerk roogd en zijne tegenwoordige mede kerkvoogden optredende wees er op dat de naleving van het rei le I ent niet kon geschieden omdat de norHpronkeiyke tot de meerderheid hehoorende kerktoogden daartoe hunne medewerking wei erden Ën nii moéht men vsn deze ijde volgeos pleiter zich allerminst op onwettigheid beroejtart Het O M zal 29 decer conclusie nemen Krankzinnigen verpleging Bg de Tweede Kamer is ing komcu een wetsontwerp tot verhooging van de begrooting van Binneolandsehe ziken voor 1896 met f 25 000 voor de inrichtmg van het voormalig Groot Araenaal ie Grave tot een ge ticht vuor rustige kraokzinaigen De kosten zalteo uiet meer dan ongeveer E 00 000 beloopeo een nienw gesticht kou bet ijubhele vorderen terwgl voor meobÜeering en eerste kosten voor kleediog der pati uten re peotievelyk f UOOO eo 4000 wordt noodig geacht De voorgestelde post van f 25 000 strekt om het ontworpen plan nog in den loop van dit jaar gedeeltelijk te kunnen uitvoeren Met de gemiddelde toeneming van het aantal krankzinnigen g durende de laatste jaren tot maatstaf laat t zich aanzien dat bg de inrichting van het Groot Arseuaal te Grave voor if k 20 jaren in de beho dte aan plaat rnimte voor llgkapaiienten zal ziJn te voorzien De Amsterdamsohe vereeoigingeo voordraokeatrijding hielden tor ufwiiseUng hnnuer bootreis een optocht met muziek door Oudshoorn en Aarlanderveeo om zich te begeven naar A feo waar in de Marthastichting ene openbare vergadering zou worden gebondeu De directeur der stichting de beer üeel ïell draokbeatryder verwelkomde de medestrgder en richtte een woord tot hi t woelige deel van het publiek dat in grooteo getule aanwezig wa ten einde het tot rust aan te sporen Daarna trad als npreker op de heer v d Valk van Scheveniogen die het altoholgebrnik bestreed Vervolgens trad op mevr Fiothuis Van Dommelen vau Rotterdam die het woord richtte tot de vrouwen om haar tot onthouding aan te sporen Onder het zingen van liederen ging de vergsdering kalm uiteen en de excursie per boot werd voortgezet n ar Nieuwveeu om daar eeue opeulurht meetings te houden Zou het dan toch jack the Riyper geweestzÜnV Den 26en vrs de vorige maand is teNewYork tprechtgesteld zekere Feigenbanm bet vorig jaar in banden der politie gevallen toen ni juiat een vrouw had vermoord Ophet uiterste oogeoblik vóór de terechtstellingverklaarde hg dal hü Jack the Ripper wa maar aangezien reeds meer boosdoeners hoovaardigUjk hetzelfde badden verklaard werd erniet veel geloof aan zgo i erklarirg gehecht Maar zift de ndvocaat van Feigenbaum houdtde waarheid er van vol eu weet een aantalsrgnmenten voor zgn beweren aan te voeren Primo kwam Feigenbaom s signalemeut nebee overeen met dat van Jack tbe Ripper in de tweede plaats hebbflu Jack moorden in Whiteehapel Londen te New York en in Illinoisaltoos plaats gehad op tgdnippen dat Feigenbaum zichi in die oorden bevond en in dederde plaats zgo de lichamen der twaalf vroowey in Whilechapel vermoovd jni t op dezelfde wgse mishandeld als Feigenbunm heidevronw ie New York had gedaan Volgeusden advocaat was Feigenbaum Jack the Hipperbet slachtoffer van een schrikkelgke manie tot moorden Vermogeosbelaiiinff Als een staaltje van ver voor deze belasting diene dat iemand die 26 Maart II fiilHet werd verklaard een biljet ter invulling ontving Men ïerbaatt dat bg den betrokken inspecteur wil aDDklageo wegens beleediging Men seint uit Rotterdam vftn gisteren De werkstaking aebeen heden morgen eoB gonstige wending te nemen Ven de firm W H Mtiller eo Cu as door iusicbenkamst van den bargemcwster een sohri vcn ingekomeD waarin zij een loon garandeerde van ó ot per last gzsreris Hiervan zou door de firma aan de werklieden wekelijks worden uitgekeerd f 15 Urwgl de gebaele afrekening aan hei einde d jaan lou geschieden Het Befituur van den Boolwerkersbood onders eonde dit voorstel doch de vergadering hadenmiddag gehouden eu door 3000 bootwerkers hggdwoood besliste roet bjjna algemeeae stemmen dit nieuwe voorstel der firma Mflllsr niet aan te uemeu en d werkstaking te handhaven Het bestuur van den Bout werkersbond gaf hierover zgn diep leedwezen te kennen daar thans ten tweeden male een voorstel wasrin de burgemeester gemengd was verworpen is Ër zei eeu afdoeling van d schippers worden opgericht die o ui beloofd hebbeo voor de firma W H Muller niet U laden Te 10 uur zgn de werkzaanbedeo aan de Harwichbooten gestaakt Gisterochtend is door de recharohe op de Hoogstraat te Rotterdam aangehoaden zekere A Boasers die den 23 Mei 1885 van bet 4a regiment infanterie als Milicien deserteerde Men meldt van Texel dd 15 Mei De blazer huit van fchipper Floris Dekker uiet ver van den Oo tdgk geankerd is met inventaris en net eu geheel door brand vernield Doordien de schuit mut vallend water aan den grond zHt kunden de pogingen ou er water te Isten iuloop n niet baten Alles ging in vlammen op De eigenaar ig door deze ramp geheel geruïueerd Prinsen Karadja die te Londen woont maar thau op haar kanteel bg Brussel vertoeft heeft aangifte gedaan dat haar jaweelen eu andere voorwerpen ziju ontstolen ter waarde van ongeveer 50 000 gulden Verdacht wordt een gewezen kameoier een Belgiicb meisje dat te Schnerbeek woont Bij eene huissoekiag in hare woni ig werden wel voorwerpen van mevrouw Karadjn gevonden mair de jaweelen uiet FOSTER IO ETSr LIJST van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand April1 96 en terug te verkrggeu door tusschenkoiuit van het Postkantoor te Gouda Verzonden vau GOUDA J Hoefakker Amsterdam M Nooitgedicltt Broekhuizen s Gravenbage W van He dcn Rotterdam K Mea er K Groeueveld Amsterdam Itrieven uit ivouda VU MAATSCHAPPELIJK BELANG en EIGEN HULP Iu Bfiff V sprak ik van middelen ter bestrgdiog van Kigoo Hulp Afgezien van het bI of niet waarscbi nlgke van het toen besproken uijige adree au M B wil ik die middelen toch eens aaa de band doen misschien heb ik er ook nog voordeel bg hoewel ik tot nu toe iu mgu zaken nog niets vsn Eigen Hulp heb f unupu merken In geen enkel boekje hth ik kunnen zien of er in ouv e stal leden vau Eigen Help zÜn en als va er zgn moeten er Hiechta een paar zijn anders zou zoo iets toch wel bekend wezen vooral no Maaiscb Belaug met areodfoogen alles op dit gebied gadeslaat Als er uu eens geen waren wat zou dat grappig zgn Dan vecht M B evenals de overleden Don Kiesohot tegen windmolens Ik heb Don Kieschot oïet gekend hü moet tang voor mijn ver tcbijnen al dood eo begraven igo geweest maar ik heb altyd gehoord dat bü zich voor erg dapper hield al vocht hg ook tegen windmolens Na men moet maar eet grooten dunk van zich zelf hebben Maar wat kao er in Goala gedaan worden om Eigen Hulp te bestrijden of buiten de stud te honden In de eerste plaats moeten wg Gouweoaars meer adverteereu in on Goudsche couranten dat wordt tot ou toe veel te weinig gedaan Door de herbaalde advertenties ieo de inwonera voortdurend dai ze in Gouda best terecht kunnen en dat zg niet in Kigen Hulp behoeven te zgn Mgn vrouw dis erg zuinig is eo op een halven cent dood blgft zei op een goeie dag tegen mg Zeg ereis wg moesten toch eens in de winkels van Eigen Holp io Rotterdam gaan kgken ik heb gehoord dat je daar spotgoedkoop een mooi servies van poiselein kunt krggen Als vrouwtje znotets voor beeft helpt geen tegeniipreken Zeg ik dan wat dan gooit ee mö dadelgk eenige groote woorden naar hel hoofd dat ik niet zuinig b n dat ik het maar over de balken wit gooien en znlke aardigheden meer Ik trek dan heel gedwee mijn Zondagfohe jee aan en ga met hasvoaar Rot ordam Derde klas mag ik niet reizen dai wil mgn vrouw nooit hebben omdat ons volkc ook derde gaat Vrouwtje dat kost ons twee maal f 1 30 de oude Rgnspoorweg was niet royaal on kosi het mur f L35 Dat balen wij er wel uit i troowtje i ent gingen wg de familie opzoeken b Mie die later aan de tering gestorven is wat opbeuren e spritsen voeren tOaaroa gingen wg op een aerriea nit Eigen Hulp beeft mooie dingen maar geeft ze ook niet weg Ik liet vrouwtje betobbeo alles was haar te door Na Kwam de beurt aan mg Zie zoo zei ik ooihood die prgsen goed en na aal ik je laten zien wat we voor t zelfde geld en nog minder io Goada knoneu kragen We hebben t no oog t servies bedoel ik en aiooier ea goedkooper dan io Rotterdam Da t 2 60 waren weg natuortgk Daarom adverteereu en nogeenaadvertaeren ooals ze in andere steden doen dan wordt er in Gouda gekocht wat nu uit andere steden komt Een ieder moet bet weten dat hg op elk gebied io Gouda even goed terecht kin als in Rotterdam of den Haag Wil Maatacb Belaog voor Gouda s belauK strijden en adrasseD in de wereld zenden dan moeten ze bet eens probeeren met een adres aan de Regaering of aau de Koningin dat moeten ze maar eens aan een geleerde vragen wat bet best is om van boven af te verbieden dat er ieder oogenbl k vreemden ia onze stad komen die een paar dagen of weken blgveo om slecht goed tegen spotprijzen te verkoopen Dat beet dan Uitverkoop wegens Hkwidatiei of wegens brand of wegene aanhalingen aan de grenzen of zoo iets Dan zie je in eens iu een leegstaande winkel een ooop kleereo of scboeoen of papier dat de Heteel weet uit welken boedel komt ea dat verkoopt er maar op los tegen prgzea die de menschen blind maken voor de gebreken Er zgn er nog te veel die niet weten dat goedkoop bij zulke prollen duurkoop is Zulke oitverkoopeo moesten verboden worteu daartegen kan een tatsoenigka winkel uiel concurreeren Wy hebbeu belaatingeh te betalen aau de stad en geen klein beetje en zulk vreemd volk komt hier maar v rkoopen en hetnalt niets dat staat niet gelgk Wij moeten ook onzen goeden naam ophouden nemen wg de klanten beet dan verliezen wg ze en gaan te gronde Die vreemde lui hebbeu geen vaste klanten hebhen zg de Gouweuaars bedot eu bedrogen dan gaan zg in eens weg en zetten bnnv standje in Groningen of Maastricht op dezelfde wgze op en zoo voorts Daartegea moet geprotesteerd worden en zonder ophouden ieder jaar opnieuw Terwijl k even in het magazgo ben geweekt heeft mgu vrouw t bovenstaande dat ik op de tafel had laten liggen gauw gelezen Vrouwen zgn tocb altgd nienw gierig wij mannen niet 1 Vent zgt ze en als ze vent zegt ia t mis wat hebben nouw tooh de lezers van de Goodflche Krant met ons servies te maken als ja zoo door gsat ga je een volgende keer nog vertellen wa ar op onze buweiykareis io t Gooi gebeurd is houw toch je familiezaken voor je Wat gaat een ander aan wat er tasaohen man en vrouw gebeurt Behalve een flinke zoen op do mollige wangen van mijn beter ik gaf ik haar een eiplikaatiie waarom ik t bovanitaande had meegedeeld eo waarom ik zoo gkarne zou sien dat bet malle begrip verdween dat ja elders beter terecht kunt dan in Gouda zelf waar zeer goede winkels eo goedgevulde mtigazijoen zgn Kom zei ze eigen belaog juuw eelegeschrgf maar laat mg er buiten aa je bli eft Dikkertje acbommelds weg ze was maar h U gerast toen ik baar verzekerde dat ik nooit een woord zon chrgven over onze eerste reis iu t Gooi Nu risp ze nog blozende als een ijonga maagd dat zal je wel laten ook boor je KuileDlaDdsch Overzicht De meerderheid van 267 stemmen waarmee de Engelacbe regeering Dinsdagnalqht hare Edncation Bill in tweede lezing heeft weten door te zetten is voor de Gladsioniaoea natuurlgk een bit tere pil om ie slikken temeer dewijldie meerderheid buiten alle verhouding to de feitelgke meerderheid waarover de ministerieelen beschikken niet zou verkregen zijn zooder bei ovarloopen der Ieren die derhalve bun bondgeoooteu ouder gewoonte in den steek bebben gelaten waar dat in bon kraam te pas kwam Voor de Daily News die nog aan Homo Rule ïchgnt vast te houden ia dat overloopen in massa geen onbedenkelgk verschgoiet Het blad outkent dat de meerderheid van 267 stemmen gelyk staat met een eaove qui peat der Gladstoniaoeo die daarmede de volkomen Terhrokkeling banner partg zoadeo aankondigen Maar de beteekenis van bet overloopen der Ieren dat tronwens verwacht was kan de Daily News verbloemen noch verkleinen Zg siet daarin het b in van het einde der groote alliantie tasachen de Kogelsche liberalen OladstoDtsneb ea lersebe nationalisten Bei dreigement heelt geholpen un de Belgische ministar de Smet duNaeyerde kabinetsqaaeatie had geileld ie het wetsontwerp aangaande de leening van de Kongoapoor weg maatschappij bg eerste stemming aangenomen het eerste en voornaamste artikel met slechts GI tegen 57 stemmen Onder de 61 voorstemmers wsren de acht ministers Niet minder dan twintig Uden atemden blanco men behoeft dus met ie vragen hoe de nitslag zon geweest sgo als de kabioetsqDaesiie niet gesteld was geweest De redevoeringen van Wuenadag waren er een van Loraod ditmaal over do koloniale potitirk in t algemeen een korte weerlegging van da Smet ds Nneyer en eeu slotwoord van Vandenpeereboom die ter logeoalraffing van de bewering dat aan de Kongo bionenlandsche hervormingen werden opgeofferd eeu opsomming gaf van de verdiBnateu van dit ministerie op het gebied van landbouw eo ngverheid Misschien hoopte de minister van spoorwegen met zgn rede nog enkele ziett t8 te winnea Voor hei eorste arÜkal van hei ontwerp stemden alleen leden van de racbterzg ertegen de gebeele linkerzij voor soovur aanwezig verder onder anderen de christelgke democraten Colfa Daens en de Guchteuaers au de clericalen Hoyois en de Rouille Blanco stemden ouder qieer da clericalen Broers en Van Cleempnite afgevairdigden van Mechalen De Malauder vsn Oudenaarde Diencx en De Sadeleere van Aalst Woeste was dos de eenige algevaardigde van Aalst die voor bet ontwerp stemde De Lantsheere en drie afgevaardigden van Antwerpen De Duiiscbe Rijksdag keelt Wueosdag de tweede lezing der suiker belastingwet ten eiude gebracht De resteerende paragriifeu zgn over t algemeen volgens de redactie der commissie aangenomen Voor de derde lezing der Margarinewet is bg den Duitschen 1lgkada door eenige belanghebbend o een resolutie ingediend waarbg strenge controle geeincht wordt op den invoer vau boter kaas en vet uiet enkel in het belang der openbare ge ondheid maar ook ter handhaving van de wetsbepalingen op biunenlandache bereiding tuepasselgk De Oldenbnrgfiche Landdag heeft met 22 tegen 10 slsinmen een motie van wantrouwen in bet beleid des ministers vun Onderwg Ferr aaugeuouien naar aaoleiding der benoeming van een jong predikaot tot lid der commissie vao schooliuezicbi De Hungnarsche premier Banffy is Woensdagavond plotae iog naar Weenen vertrokken naar men beweert em mei Goluchowki te spreken over de Servische vlagge quaeatie öe vorstin vau Bulgarije is met haar kindereu by haar gemaal teruggekeerd Aan het statiou te Sofia werd de vorstin ontvangen door den Vorsi de mioistera de autoriteiten en de geeatelgkbeid Oom Piet is nu vice president van de Z A Republiek gnwordeu Een telegram uit Pretoria meldt dat hg de opperbevelhebber van het leger wgleii generaal Smit is opgevolgd en duB voortaan op één na de hoogste functie in de Republiek bekleeden zal Men had gedacht dut Kotze de opperrechter meer kaas zou hebben gehad maar Joabert is toch vicepreaident geworden RECLAME UnnCHDl riü Hartklopping AanvallennUUrifrli ll vaQ Duizeligheid Schemeren voor de oogen eu dergelgke verschÜnselen zijn zeer diicwgls de gevolgen van nrBtopping ot onvoldoende darmoutlasting Iedereen die gaarne zgne ge ondheid wil bewaren behoorde daarom telkens als bet noodig was de gewichtigste taak des lichaams de darmontlasting te bevorderen door het gebruik derZwitserscbe Pillen van Apotheker RICHARD BRANDT door tal van professoren en doctoren beproefd en aanbevolen Hare werking iszeker aangenaam onschadelgk en daarbg zgnzg uiterat goedkoop i Niet anders te verkrijgen dau in doosjes k 70 Cents in de Apotheken HoofddepótK E viN SANTEN KÜLFP HoUerdmn Burgerlijken Stand GEBOREN 12 Mei Juhan Marie August Loui oudera A W Brandt en L M Fihbe 13 Diderica onders P van den Toorn enC van der Klein Geertroyda Cornelia Pieternelta onders C G van Willigen en P C de Grugl 14 Pieter Dirk ouders K Visen D Schouten Oeertrug onders C Uoogendoorn en J H g 15 Jobnunes oudersJ Laf ber eo A W Wiezer OVERLEDEN 13 Mei M J Verbg 20 d 14 J Zyiem ans 62 j 15 F vau der Noot 23 j 16 J Rowloif 3 ra J de Bruin buisvr van E de OrMÜI 56 i 11 m GEHUWD 13 Mei G Roest en J M Etman P J Planken ea P van leeuwen P de Bruin en A W Rgnhout 15 H Rothe en J M binkel ONDERTROUWD Ih Mei F X Herrmaan te Coblenz 32 j en A A A Wolfl 24 j J Hornes 26 en C van Draaoen 21 j L Veerman ie Waddioxveen 24 j eo H Nüordegraaf 21 j A Borst te Rotterdam 23 j en C Koemana 24 j fieeawifk GEBOREN Maarten onders J vaa der Heyilen en J Wtldacbut Grietje oodera C Jongsneel en A van Ea GeertrtAda Johanna ouden K Yerlsuo eu A van l im Hendrik oadera A de Koikker co A W Koster OVERLEDEN G R Bonman 78 j E van der Starre 70 j Uaastraoht OVERLEDEN G A Zgerveld 52 j VlUt GEBOREN Laarens onders J Rjjoeveld en A SpeV OVERHEMDEN FROM BOORDEN en MANCHETTEN A Tan OS As Kle wen E 73 37a GOUDA Beurs van Amsterdam Votkrs slotkrs 1 l 0 u 91 lOOV 1 0 100 801 8 l 84V 95 5 Vil l M 10 5 V r V 103 Vil 91 lil 94 49 100 4i iO 418 00 IV 100 800 xd 1491 551 1001 1001 184 98 V 800 178 101 J 159 8 M8 I l s Vl 185 1 lOl Vi 49 11 loj 15 MKl tfEominD C rt N l W 8 l i dito dito dito 8 dito dito dito 3 Hoi m Obl üoadl 1881 88 4 iTiLU iLwlrij inij 188S 81 6 OoDTlNii Obl in papio 1868 dito ill silver 1868 i PSHTUQii Ublig laet coupon i dito ticket 8 tu l tilii JU BiDaiAl 1884 4 dito Oacoiii 1880 4 dito bij Hollis 188 4 ditobü Hope 1888 90 4 ditoinf ud toen 1888 i dito dito dito 1384 i Smnji Ferpel ickuld 1881 4 TciKU OBpr üODV loen 1890 4 ee looniufi serie 1 Gee teeuin serie U ZuiuArs lllp 1 obl 1891 i llBllco Übl Buit 9 ih 18911 6 VBNttuKU übl 4 onbep 1881 illnilDiM Obliptieo 1885 8 KoTTlEDAH Sted leen 1894 3 Nu N Ut lUcdelsv uud Arendsb T b Mjj CertiJouItu DetwMketscbtppg dito Aruh Hypotheekb peodbr 4 Cult Mi der Vorsten aeiid sOr lI nolheekb puidbr 3 i SederlBodsohe beok send fed HsBdelmaa b dito N W k Pao Hyp b psndbr i Kott Hypotbeekb pundbr 8V Ulr Hypotheekb dito 8 üosTENft Oost Koni bank aand KusL Hypotheekbank pandb 4 i Ahekika Ëquit hypotb paadb S Maxw L G Fr Lien eert 1 til Holl IJ Spoarw MiJ aand Mij tot Ktpl r at Spw aand Ned Ind Bpoorwegm aand Ned Znld Afrik Bpm aand dito dito dito 1891 dito 8 hiui 8poorwl V881 89 A BoM 8 Zuid llal Spwrny A H obl 3 POLKN Warschau Weeneo aaud 4 Ruu Or Suss Spir Hij obl 4 Baltisefae dito aand Fastoira dito aand l ng Doinbr dito aand ICursk Cb Azow Bp kap obl 4 dito dito obÜK 4 AllERlKA ont l Ac 9p Ui nbl 8 Uliio k North W pr 1 soud dito dito Win St Peter obl J Denver k Rio ir Spoi cerl v a Illinois eiitral old ui Roud 4 I ouisv Il NaahviUet ürl v sand Mexico N Spw Mij leb p o A Miss Kansas V 4 pet prof a ind llVit S York Ontario II Wi sMd dito Penns Jlim oldin n Jrugon tjftlii Ie hvp ui noiul 6 78 dt Paul Hinu k Manit obl 1 10t L n Par lloofiilijn obll dito dito I mn Col Ie byp U i 33 i ANaOi Cau South Ccn v aand Brt VüM O Uallw kNav loh d c O II Amslerd Oiui ibus Mij auiid 188 llotterd Trnmweü Maals aand 901 NlD Stall Amalerdaoi aand S 107 Stad Kollordam aand 3 107 i llllilll Stad Anliverpenl887 91 1 I08 Suil Brussel 1888 2 104 IIOHO ïheisi llcgullr Jesollsrh l 118 Omtenii StaatsloouiiiK 1880 i lll aOVERTENTIEN Qmtda IC Mei 1806 Sliidih t K K Oost H Ir 1880 3 165 ffilijt Stad Madrid S 1868 857 tan V r 11 Ilyp Spobl r rl 11 Da bakende en onbekende Crediteiino van de onder bet Tooneeht ran boedelbeachrjring aanraarde nalatenaobap tan DIKK ROMUN iu leTen landbouwer gewoond bebbfnde ie K oU mxeMii eo aldaar overleden den 22n Jnli I89 worden by deze namens beneficiaire erfgenamen u eruepe om op VRIJDAG den 22en MEI 1896 s morgens ten 10 ore te Teraobgnen ten kantore van deu Notaris Mr I MOLENAAR te Wadünxnm tot bet aaobooren der Rekening en Verantwoording welke alsdan door ondergeteekende namens beneficiaire erfgenamen Tan bun geroerd beheer zal worden afgelegd en tot bet ontrangen 100 er geen verzet plaats zal bebben hunner Schuldvorderingen voorzoover bet bedrag der nalatenschap toereikend zal zyn Mr K M HENOBVfILD Adv i Proc r Twesde Aankondiging By vonnis der Arrondissementa Rechtbank te liotigrdamt twintigsteu Maart 1896 gewezen ishethnwelyk tusseheu WILUXI MINA COBSELIA DAALB zonder beroep wonende te Rollerdam en ASUHISS ÜE riSSEB werktuigkundige wonende te Rotterdam ten verzoeke van eerstgenoemde nllMHl4em door Echtscheiding met alle de wetteiyke gevolgen De Procureur der Eieoheres Mr Ak VAX Dza HOEVEN Itotttrdam 16 Mei 1896 OPENBARE Vrijwillige Verkooping TB OhOTJDA op MAANDAG den 15 JUNI 1896 dee voormiddags 11 uur in het KolBeluis Da H iRHONiaa aan de Markt ten overstaan van deu Notaris MONTI JN aldaar van 1 Een hecht gebouwd royaal WOON IN mmm van drie verdiepingen op den besten stand van Gouda aan de Markt op den boek van de Kerkstraat wgk A n 63 en uitkomende achter de Kerk bevattende beneden groote Winkelruimte Kabinet Woonkamer Gang en Keuken op de Ie étage ruime Voorkamer 2 Slaapkamers en Achtersaal met Kantoor op de 2e étage Voorkamer Overloop 4 Slaapkamers eu Achterkamer thans ingericht tot Magazya eo verder eenen Zolder met Meidenkamer over bet gebeele gebouw kadastraal bekend in Sectie C n 181 groot 1 Are tl Centiaren Het PAXD waarin sinds tal van jaren eene Manufacturen en Mantelmaak ia gevestigd is door inrichting en gunstige ligging voor allerlei doeleinden uiterst geschikt en is innnadela VIT DB HAND TEKOQV te bevragen by voornoemden Notaris Betaling der kooppenningen en aanvaarding 1 of 15 Augustus 1896 Te bezichtigen gedurende de drie tste werkdagen vóór den verkoop van 9 12 en van 2 4 uur en op den dag der verkooping en bovendien op aanvrage des Maandags van iedere week waarvoor men zich gelieve te vervoegen by deu bewoner Nadere inlichtingen verstrekt Notaris UONTUN voornoemd OttCËLBKSPELING k umi ii Si imm OP üinsda 19 Mei 1896 dei KTODda 7 nnr door d n Üeer J H B SPAANDEHMAN met welwillende medewerking van de Heereu M A vas ZÜTPHEN Viool en JACOB V va ZOTPHBN Violoncel MT PROGRAMMA S tevens baw zen van toegang zgn verkrygbaar k 0 10 bg de Boekhandelaars J vak BENTUM k ZOON en bg den Koeler