Goudsche Courant, dinsdag 19 mei 1896

35ste Jaargang Dinsdag 19 e J896 Me No 6969 handtealeeaintf met roodm lattara Wnl d beêtê tawnriae Utgurj liutr nAl RheomaMek Ij Daeflpv D ioitoni pui ran ü yg k nut k t Ml MNN aa taweadeii tegeti g5 Aifcirfiliilxpeller des werirai hmdMiP X at vooral op d ECHT Aitor PaiBExpeller fiOüMHE COHMT Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Obeplahnstein Ie ia iedtr huMgezlo Anker Psinlxiielhir ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 reg ls k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Fee stdagen De priJ8 per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommei s VIJF CENTEN Ovwal 4 EiSft verkrijgbaar Maaiêchappü tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 iESTAFETTEK Rotterdam Gouda Utrecht DAGELIJKS uitgezonderd Zondagen Tertrekkeu 2 Booten Tan GOUDA naar UTRECHT daa morgena ongeveer teu neven en des namiddags ongeveer ten vier uur Met deien goederendienst bestaat ook eene zeer góedkoope ret gelegenh itl voor Pas agier naar UTRECHT en tuaaehaugelegeu plaatsea Kantoor IMieuwe eerstal De Agenl II J MOEItBlilRK DAMES Kruntf ea MeraJsD BOORDEN ANOHETTEN Buclten Plootael KANTKNKRAGEN Stoffeii Gitgariiituren enz WisbrM Liffmann MARKT 136 Agentuur by de Firma Wed BOSMAN e Gouda VonrUBdMi in d maeaU Apotheken tti bij f 4 iJiUr Oo t Et M nl rn T Gouda by A WOLFt Markt A U4b en DB LAAT en VAN SON apothakar Markt 0 BOÜTUAHSWOm Deae Worst ia door ïijne Toortreffslijke eiganichappeu reeda in vele gezinnen onmiabaar gewordenUie een G Houtmansworst gebruikt heeft gebruikt geen andereu Deze tiine Uoterhammenworat Ih verkrygbaar alleen in luele Wovêten vau ongeveer S on berekent tegen f Centen per on bg J Ti OUK Kleiweg So it Gouda Jb Dh Notarin J P MAHLSTEDE Ie Bergambacht ia voornemens op DONDERDAG 21 MEI 1896 des namiddags ten 6 ure in hot voormalig Rechthois aldaar te verhuren De Kaden en Wegen aan den polder toebehoorende aUmede de Opvreg onder Beneden aU Tan oads Ëeu teder doet zijn roordeel om ran onze góedkoope aanbieding rau eerste qaaliteit ÜARPETTEl 4 te koopen 5 X 4 20 ela Ie qualiteit voorde apotpryien van 6 25 8 geheel Wol orden in de finale UITVERKÜÜP by I 8 KEISER Korte Tieudeweg TJITVBRKOOHT TE KOOP AA GKBODE In de VOGELENZANG een KOLI I ZAAK benevena tnssohen de 30 en 40 KARRKS eer te nemtn die verhuurd worden Adres by D Ti STAVEL Vogelenzang Verkooping VA IBUBILAIRB 60EDBRBN wigen vertrek uanr hiilir De Noiaris H GROENBNDA XL te tfourfa is Toornemens op WOENSDAG den 20 MEI 1893 des morgens tO uur aan het huia aan de Crabethstraat Wyk Q no 272 te iouJa in bet openbaar em COHfAMl ffelH te verkoopen Ben netten en zeer goed onderhouden INBOEDEL bestaande in Salonameablemenli Canape s Stoelen met Koper ingelegd Fauteuita Pianino diverse Tafels Batfet Étagère Pendnie met Coupes Spiegels Scbilderjjen waaronder een Aquarel tan HoiTtHiK Urnatuenten en Öaslaoiperi Uaarden en Kachelij Ledikanten en Bedden met toebehooren Wasohtafels Mangel Karpetten Vloerkleeden Gordönen en Overgordgneu Glas Koper en Aardewerk En hetgeen rerder ten verkoop xal worden itangeboden Te bezichtigen daags vóór den verkoop van 1012 en van 2 4 uur Nadere inforniatiën geelt voornoemde Notarie OUOENËNDAAl te Gouda ïii ulii Duik uu A HiUNkVUNiSt o OPENBARE YERKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris U C POUTÜIJN DROüOLEeVBK op DINSDAG 26 MEI 1896 des morgens te eU uren in het Koffiehuis nAHMOMK aan de Markt van Een gunstig gelegen Woon en Winkellmis met af underiyk Bovenhuis KrTen Schuur en Grond staande en liggende aau de Goüwe wyk C No 107 eu lOS met een uitgang naar de Vest Het Winkslhuis is verhuurd voor 4 per week terwgl het Uovenhuis is tu aanvaarden 1 JUNI aanstaande He perceel is te bezichtigen 3 werkdagen vóór den dag der Veiling van 10 tot 3 urei en op den verkoopdag vnn 9 tot 11 ureu Nadere intichtiugen geeft voornoemde Notaris OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING De Notaris l H SCHENKEN ê L L BUG van MEEROP r 8ideerende te ItotUrdam is voorneoiena bg veiilnfi eü ahlag op MAANDAG 8 JUNI 1806 deï roormtddags ten ure ia het fCuffi ihuiii van den Heer A DAM aan den Kleiweg te Gouda in het openbaar te verkoopen Nommer Een GE WIIVKEIIIUIS met PAKHUm BOVENHUIS en EHVE staande en gelegen te Gouda aan den Kleineg op den hoek van de St Anthoniesttaat Wgk Ë nommer 4 kadaitraal bekend Sectte C nommer 25 55 groot 97 Centiaren Verhuurd Het VVinkelhuis tot 1 Mei 1897 met t jaarin optie voor 375 per jaar Het Pakhuis 85 Zynde bet Bovenhuis in eigen gebruik Grondlasten over 1896 wet 27 U Nommer Twee Kll HUIS TUIN en ERVE staande en gelegen te Jout a aan de Bleeketssinge en strekkende tot aan de Boelekade Wgk R nommer 185 kadastraal bekend Sect e U nommer 3087 groot 1 Are 15 Centiftren Verhuurd voor 250 per jaar Grondlasten over 1896 met ƒ 15 49 Nommer Drie Etn HUIS TUIN en ERVE staande en gelegen te GoüUi aan de Bleekerssingel wyk K uonmer 187 kadastraal bekend Sectie R nommer 3089 groot t AreUS Centiaren Verhuurd tot 1 Juli 1896 voor ƒ 275 per jaar Grondlasten orer 1896 met 12 42 Nommer Vier Een PAKHUIS met BOVENHUIS en ERVE staande en gelegen te Gouda aan den Bleekerssingel naast het Torige perceel Wyk R nommer 183 kadastraal bekend Sectie U nommer 3090 groot 40 Centiaren Verhuurd in diTerse gedeelten voor ƒ 50 per 3 maanden of 200 per jaar Grondlasten OTer 1896 met 12 33 Te aanvaarden by de betaling der koop penningen op 1 JULI 1896 e Onroerende goederen zyn te bezichtigen op 5 en 6 JUNI van des voormiddags 11 tot des namiddags 3 ure ter yi nadere inlichtingen te bekomen zyn ten Kantore van genoemden Notaris 8CHENKENBERG va MIEROP in de Posthoornsteeg hoek Wynhaven Ie Rotterdam Open bare Verkooping te GOUDA op DINSDAG 19 MEI 1896 des morgens te lireH aan het lokaal Wyk K No 252 aan de fepetttraat van Eenen goed onderhouden INBOEDEL waarby vele BEDDEN met TOEBEHOOREN en GOODEN en ZILVEREN WERKEN en JUWEELEN Daags te voren op de gewone uren te zien Inlichtiugen geeft Notaris G C FOttTUIJN DROOGLEEVEB te Gouda TANDARTS E CASSUTO Turl niarkl m Gouda MGiijis IE mm WINKEL C Jimooam uitgezonderd ZO SU AGS tiÖii J PDIKÉ ODDE 9 m k SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIQHTCAP Verkriigbsar bij M PEETER8 Jz N B Als bowija vsu ectitlmul i caobet en kurk ttwdi voorzien vau ddD naftm iler Firms P HOPPE DAMES Attentie Het bMte oMchadtlyltsto n g makketykate poctamiddct voor Ueerea en vooral damea en Kindcrschoenwcrk i9 de Appretuur van C M HUIIer Ce Bsriii Beuth Str 14 Men letteitMd Li op na m en fabriekemerk Virkryibwr by Hewaii Winkitlan In MbMNwwt iiafeaUrlM re n Mt GvnerMi Dspot ty W Sar4iiiiuB ArH j Cognac rin Bois t X 4LO 4m LItw D OOOJTAO KN B018 Tan d oMlé Aaonrma wordt laTanl In V6n s l da Mniuidt ftMMhta van C U r iDhaud voonlaa Tan het aMaal ran Dï P T ▼ AK HAKBIi ROOB Proefflesch A f 1 30 OIHiaiteud verhrU baar bUi P H J V WANKÜM Brma Wed 1 J MELKEBT üoalhavan U4 Gouda FRANSCIE STOOMVEEVEEIJ Gkeinische Wasscherij X Tl H OPPË IIEiMEIt 19 KruUhade Botterdam GebreTeteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt Toor GOUDA de Heer VAN OS Z Specialiteit toof het atoomen en TerTen tm alle Ueeren en I aineagarderohen alaeok all Kiudergoederen Speciale inrichting Toor bet stoom n tku pluchemantels Teeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz vorden naar d nieowste en laatste methode geTerid Alle goederen hetzy gestoomd of gevarfd worden onschadeiyk Toor de gezondheid d Tolgena staal bewarkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn d prezen 25 gedaald T stoomen goederen als nieuw atl T rl ar in 3 dagu t vervta goederen in Miw wedt BINNENLAND GOUDA 18 Mei 1890 UisterenmiJilag ten oog eer 3 uur vi de 10 jarige Jan Boernia in bet water üer Gouwe nabg de Turfmarkt De heiir Steensma dit ziende sprong te water en had het geluk hem van een wtBsen dood te redden Zaterdagafond gaf de Korporaals Gymoastieken Schermvereeoigiug lExaelsiorc in ile zaal Kanitmin dor Sociëteit Ona Ganoegec eene uitvoeriog die o a werd bygewoond door de leden der Gymnai tiek vei eeDigitig ExOfUior en leden van deu Uoud van ÜudÜöderoffieiereu benevens een gioot aautal invites De preaident der vereeui fiog opende met enkele woorden dezen feestafOod by bracht zyn dank aan den eerc voorzitter der vereenïgiDg Adj Onderofl vau iler Bijl voor zijoe tegenwoordigheid benevens het taliyk opgeko mru publiek zette vervolgron hel doel der rereenigiog aiteeu au hoopte dat het publiek van deze vereeniging en b y euden en aangeuamen indruk zou beliouden Daarna werden de verschillende nummers vio bet aan afwisseling zoo ryke progranijia achtereenfolgeni afgewerkt die uimtekend werden pitgevoerd l et biyspel in één bedrijf getiteld Refue Artistïqne werd oitmoutend vertolkt acteurs whardig Voor Flipje de tb eater bedien de mag een alzonderlyk woord van lot niet ontbonden worden Het kluchtspel een Onrustige Nactilc werd eveneens goed uitgevoerd Het slotnummer Muurdegen was een unm mor t welk wij aog aiet badden gezien btt maakte een prachtvol effect toen de Holiandache Maagd door bsngai lach vonr verlicht midden in die muur van degens was opgesteld De standen de gymnastiek ringen en voordrachten voldeden allen zeer Een herhaald en loid applaus was dan ook ten volle verdiend Wy hopeu uog meermalen de vereeniging Excelsior c te zien optreden daar zy haar doel een aangenamen indruk by bet pobliek acbler te laten volkomen bereikt heeft Wij gelooven in deu geee van hetaiinwezige publiek te spraken indien wij haar dank zoggeu voor bet genoteneop dezen avond Aan den Donderdag te Schiedam gebonden kolfwedatryd van den Zuid Hollandschen kolfbond namen deel iPaalvaste oit Boskoop Schiedam t uit Schiedam Maatatag uil FEViLLETOX 186 Wij hebben het nu beiden hard te verantwoord au msar als wij slechts geduldig zijn zullet er hetere tijden koroea ik ben daarvan overtuigd Laat ons geduldig verdragen I zoo wij slechts op Qod rertroawen 1 Meh zegt dat wy dit alles buddeii kannen voorzien en dat w ona verdiende loon hebbeo Dat ia welliubt waar msar geloof mij Witly er zu len hetere dagen voor oua aanbreken H voelde evenals tij dat bet tijd werd dat er verandering in hun lot kwam maar hij was niet zoo vast overtuigd dat de verandering tevens verbetering zou zijn Hij vatte tijn arbeid vau vliegen maken wtder op en hield zich slaof hij vroolijlt en welgemoed was maar h j leed inwendig om lijne vrouw en voelde lieh verbitterd togen sljn vader en Lady Adelaide Midden in een vroolijk deuntje staaicte bij zyn arboiit en ging ifts dat hij noodig had in da keuken halen Sally ast aan dekeuVentafel en was btiig groote boonen ie doppen Waar is bat gomfleBohje 3 lly P Daar boven op antwoordde Sally kortaf terwijl zij naar eene plank boven de keukentafel wees Maar er i geen gom meer in mijnheer Hij nam hft Heschjc van do plank zijn gelaat betrok toea hij zag dat bet ledig was en hy zette Goada nh Roo8 uit Dordrecht Gouda uit Gouda en de Kolfclubc uit Lopik De corp prjji werd behaald door HaalTa8t uit Boskoop met 267 punten IJy den peraooeelen wedxtryd behaalde M A Wiegand Bruss uit Boskoop den len prijs met 127 p G Boere nït Lopik 2 in pr met lOB p K Uosbergen uit Boskoop 3en pr met 107 p AJ Zoetmulder uit Schiedam te pr met 104 ji J Efoefcagtl uit Lopik 5ea pr met 101 p Met do opmeting en uitbakeuing van den spoorweg Gonda kLchoonhoven is men thans gereed De ontworpen stalioui zyn Gouda H aastrecht Stolwijk Bei ambacht en Schoonborea Du banu al van Gouda tot dicht by Hfiaatrecht loopen op den berm van den Staataspoorweg vervolgeus in zuidelyke richting naar Slolwyk en Bergambacht en aau den Kerkwef ouder laatstgenoemdo gemeente zich keeren in Oostelijke richting uaariSchoonhoven U ü De beroepen pfedikant by de Ger kerk te Vianen Da J Osinga werd in de ochtendgodsdienstoefening op Hemelvaartsdag tot syn dienstwerk ingeleid door Ds Mulder van Schoon re woerd naar Matth 28 20 en aan vnardde dit voor een talrijk gehoor in de avondgodsdienatoflfening van dien dag mei een rede naar Je O 5 8 Uedanki voor het beroep by de Nod flerv Kerk filhier door dr J A Cramer Jz te Alkmaar Beroppen bij de Ned Heir Kerk te Wiiarder en te Lungeruigeweide VV R Kalsboven te Kestereo Ai ngknomen bet beroep naar de Geref Kerk te WaddinxTeen door da E Krop eld te Driesura Iets nieuws op sportgebied is de gecoetnmeerde voetbalmatch die Zondag a t te Rotterdam op het Schuttersveld zal plaats hebbenen uitgeachrevaii ii door de U C V J Sparta ter gelegeubeid van haar achtjarigbestaan t Onder de costumes dia gedragen Bulfeu orden verdienen vermelding een reehter referee een baker een dsnaeu een kikvorsch clowns in drie genres dienstmeisjes professor Höntgen euz enz Dezer dagen kwam in de meeste bladen het bericht voor dat de uniformverandering voor het weder weg Sally wees op do boonen Ik weet niet wat ik mevrouw van daag tal voorwetten Zij kan dezen kost met verdragen Kr ia nog een patrys in bui antwoordde Wilfred Meester zy kan goeue patrijzen meer zien Zij heeft onlanf s baar beat gedaan om een stukjo patrya in te alikken maar het gaat baar zoo nia mij haar smaak in wild ia zeer wiapaltarig Zieko monscben zyn nog veel moer dan gezonde aan ruik oen tegeniin onderhevig on gy woet meester dat zij de laatste maand niola dan wild gegeten heefl Ik heb de putryzen op allerlei mauieren klaar gemaakt in de hoop dat ze haar smaken irocbten ik heb zs gtbraden gekookt gebakkken en er zelfs balletjes van gemaakt maar het wilde niet lukken Het waren patrijzen on daarmede was hot uit Zij houilt zich voor u alsof het haar amaakt on eet een stukje dat gij het sien zult maar zy beeft er nu zulk een v epsalden afkeer van gekregen dat zij bet onmogelyk tuger verbergen kan Wilf d Lester stond bedrukt en veralagcD voor Ie tafel Hij zag geene kan Kdith iets andera te bezorgen meegaf hem geen krediet meer Al had eene anede lama ecsch bnar leren kunneu redden hij zou bet haar niet ebben kunnen bezorgen want hij zou den lager rooUiil hebben moeten betalen en dat was hem onmogelijk k Kunt gij met het een of ander van eififtn ftjw maken P vroeg hy mr Zeker als ik eieren kou kryg p v Moaf iHf gaat tonder geld ook niet Kn er isVo een ander bezwaar meester zeido zij er zyn bynageen k len moer I ZDOieel bet vervangen vau de gele uitmoattering door roode betreft geataakt was Uit goede bron kunnen wy modedeeleu dat dit onjuist is Te Edam moet dagelyka duinwater uit Amsterdam worden aangevoerd door het gemeentebestuur Alle bakken der emeeute waaronder een met een inhoud vau 125000 L zyn ledig Door het prov kerkbestuur van Zuid Holland is aan een der leden au dun ProtestantenBood dia door het clasMcaal bwatuur van Rotterdam ontslagen zyu als l den der Xed berv gemeente het volgeud antwoord gezondeu Kot protinctaal kerkbestuur van Zuid Holland heeft de eer in antwoord op uw verzoek vervat in uw Hchryven dd 28 April l89tJ om loodanige maatregelen te nemen waardoor tiüt ondanks bet bestaan vnn de genoemde besluiten en etodbesluiten wordt gehandhaafd iu uw recht om door allen ook door den kerke raad uwer gemeente te wordeu erkend als beboorendfi tot de Ned barv kerkt o te berichten dat aau dat verlangen niet kan worden voldaan zonder vernietiging van het door het ela sicaat bestuur van Rotterdam genomen eindbeilnit welke veruietigicg door de kerke lyko reglementen verboden wordt De uitalag der simoUaaneéaneea van Bteiuitz was als vofgk won verloor remise Hilverfiura 11 1 1 Rotterdam 23 2 O Haarlem l H 3 l Den Haag 23 i 4 Leiden 24 O 4 Dit geeft het tchitterenilu totaal voor Hteioitz van 102 gewonnen partyen lO renitses ea slechts 7 nederlagen I Aan deu spoordyk ie Zaandam vond men Doudordagochtend hot lyk van eeu werkman Men veriiinedf dat by den vorigen avond door eeu trein is aangereden en door deu schok de dood is veroorzaakt van overrydeu althans draagt het lyk Je sporen niet De msn was 28 jaar oud en ongehuwd flnden zal t 25 jaren gi leden zyn dat bet eerste stoomschip van de niaatechappy NedrrlBndc de W ilem tH de baren van Nieo wediep verliet voor do eorato reis naar Indië Vau bet personee toen aan dio maatschappy verbonden yn nu nog over de beer Wie heaohryft zijne biltere gpwaarwordiugen terwijl hij daar stond en wist dal hij niet bij machte was om de bezwaren uit den weg te rinraen Hy keerde unar hot zilkamertjo terug on lerwyl bij zijne vliegen opnam wierp hij een zytlelingscbou blik op Edilb Rare oogou wuron nu gesloten alsof zy sliep en de oogwimper4 ruitten op hare bleeke wangen Br ontstond eensklaps bew gmg in de keuken Wi fred had de tnsschendoureu open gelalen en men kon in het sidle vertrek allea duidelijk veritoan Men hoorde Hatty luid op twiiten len loon spreken Wilfred keerde Kich om ec hij zag dat Kdith de oogen opende en luisterde Ik zeg u dat hy niet te huis is en dat hy wat meer zo t don gaeicbon dsg niet to buis zal komen Gij kunt dus gerust heengaan Ik zeg u dut l y te huis is antwoorden eene barscbo mannonatero Ik heb hem met mijae uigeou oogru door dat keukonvenater gezien en ik ga niet heen voordat ik hem gesproken heb Ik moet hem zelf eene boodschap overbrengen Wilfrod Uster herkende de atjim niet maar bij ving w y r len ik moet bom zelf apreken op Hij dacht geen oogenbtik aan verraait wierp zyn vliegen neder en was met een paar stappen in de keukon Usar stond Sally met de tang gewapend die Tiy deu vreemdeling dreigend voorhield om hem te beletlon vorder te gaan Do man reikte bedaard een papier aan den beer I ster over on giug laobend hoen Salty wierp den tang wootlend op den haard Waarom kondtl gij n niet schuil houden riep iij uit Wat help hst mij al vertel ik iu uw belang honderd leugens daags tk hoop dat de llsraa het my vergeren til als gy u zelf vertooat om Boaaevftin directeur en de nu 6 t jariga heer B Mulders die in 1B71 uitging als keltuorbroodbttkker ua do ramp vau de VVillem UI bofmeetlsr werd op de Prins Hendrik en 44 reizen iu dienst der maatschappy medamsakta en hy meest alle cheepsrampeu tegenwoordig is geweest Niflttegeostaaude Kjjn fiü jarigen leeAyd U hy nog vol yver wtrkianm iu dienst vau de Nederland f thans als nachtwaker by had nooit eenige de minste straf of berifpiag te ootrangen De beer Pyttertau het lauierlid heeft Ie Grouiugen een redt gehouden over de gemeantatinanciën Uy regeling der gemeentetyke belaatiagheffing betoogde spreker moest rekening go houden worden met het tweeütlei karakter de gemeente die een zelfstandig organisme ia maar tevens een organisch doel fan den staat met beperkte setfatandigbeid In de eerste p aata zal de gemeente das moeten zorgen voor een eigen belastingatalitl dat rekeuing houdt mei bei ryxen of dalen der welvaart en waarby als grondslag geldt vergoeding geëvenredigd aan de voordeeleo die hek gemeentelyk laven meebrengt Het meest daarvoor aangewezen achtte spreker da grondbelasting en een bedrytsbeluting met streng zakalyk karakter Daarom zou da heer Pjtiaraeu da grondb lastiog aan de gemeente witleu afstffao mat recht om de e te hefFen niet naar de steeds ouj uiste helaitbaro opbrengst maar naar de werkelijkheid die rekening houdt met da ryzlog en daling der waarde Do inwonende sn uitwonende eigenaars worden dan gelijkelyk getroffen Da slaat moei de grondbelaaticg afstaan met het recht deze te befTen naar de verkoopwaard niet naar de paobiwaarde ao dat in de eerste plaats omdat ats de heffing naar de verkoopwaarde geschat wordt er eaue billyke splitsing kan gemaakt worden tosichep grond en opstal Een groot voordeel is ook dat de overdracht der grondbelasting 700wel aan de atedeo als san het platteland ten goede tal komsn Voor het ryk zou de overdracht een verliea zyn van II millioen maar hot houdt hei bedrag van bat fixum 8 millioen en ia ontstaga i van het geven van aubaidiën Flet nadeel voor het ryk is dus hoogstens millioen een pom te gering om daarom een doeltieffende en afdoende hervorming tegen te houden De bed rijfsbelasting der gemaeoten zon een streng zakelyk karakter moeten dragen Terecht was er door Miaiater Bpranger van Ëyk reeds op gewezen dat sommige bedryrcn roijnr worden te ogenstraffen P Ik weet wat het ia ooUng hij het u niet had orergersikt wsart gij ycdig Dat zou toch morgon gesohied tyn sis het heden oirt had plnaia gehad antwoordde Wilfred terwijl hy bet papier opensloeg Mask aooveel boweging met Neen dat waa niet gezegd antwoordde Sally Oy zoudt hem altijd op oans sluwe msnlar hebben kunnen ontwijken Goede hemel mevrouw I wal is er te doen P F lith itoud m do kouken Zij beefde als aan blad on was een louaberld vau doodsangst Zij klemde zicb aiddwraml aan haar echtgenoot vast Wat is er Ie dneu Welk papier is dilV laathet mij tien O Wilfred laat het mij zien I Myoo lieve mank u niet noodeloèa ongarual antwoordde bij terwyl hij hot papier tussoben tyae vingera fronitnelda Ifei is msar eene rskon ng Sally gaf een ruk aan hot papier Wtlfred wilde het niet loilalen on au werd er aao wc rszydsn getrokken zoodat bot papier scheurde en Sally teu laatste zegevierend bet stuk in banden faield Zij had altijd een zekeren toon van gezag over de jongelui ly meende dat hare booge jaren rn meerdere ondervinding haar daartoe recht gaven Ziedaar mevrouw overtnig u nu dat hetmaar eene rekening is riep Salty terwijl zij bet papier open voor hare moealf res neerlegde llegrijpt gij laD niet dat zij iets ergera vreesde mynbetr voegde zij er Ruislerend op verwijtenden toou tot haar neoster bjj