Goudsche Courant, dinsdag 19 mei 1896

6 66 8 81 10 17 7 10 10 84 7 18 8 48 10 41 7 8 04 11 07 AHSTKIDAH SOUDA 7 16 10 48 8 84 8 68 4 48 8 18 7 46 4 8 1 18 10 18 11 8 46 8 6 48 7 46 8 49 11 1 Directe Spoorwegverbindingen met GOUÜA Zomerdlenst 1896 Aangevangen 1 Mei TUd van Greenwich aoVDA aOTTlKBAM on in O in 10 H 10 10 11 1 11 18 IWI 1 84 8 60 3 57 4 60 6 H 6 61 7 11 7 6 8 8 8 41 61 67 ll K 11 18 11 86 18 8 18 8 18 M 18 68 1 44 4 8 4 16 KOII1 D4M BOIJDA 10 7 47 11 60 18 87 18 08 18 47 8 18 1 QODDA DF N HAAS 8 07 DEN HAAB OOUDA H g 5 61 7 80 7 43 8 50 19 9 46 lo u 11 8 18 88 1 86 8 44 8 40 4 04 4 3 3 6 17 6 187 18 7 68 8J8 8 8 Vootb 6 67 10 17 1 41 4 8 6 18 9 84 iS Zeg 6 U 10 88 1 66 4 63 6 80 9 48 Sie ll 8S 10 48 8 06 6 04 6 8 6 Onudi 6 83 7 60 8 13 18 9 47 10 1610 4 18 06 18 58 8 17 8 14 4 08 4 886 15 6 47 6 607 488 8810 1010 88 Slopl U Bl wük tr uin NooUlorp Leidiciheiilam m Hikendorp UTllïOBT8 OUD A Utreolit 8 88 7 60 9 88 10 10 88 11 38 18 60 8 08 3 58 4 46 6 86 7 60 8 0 0T 10 8410 88 11 55 4 1 6 88 88 10 64 10 81 4J4 9 88 10 44 11 10 18 11 1 88 8 46 4 87 6 17 7 0 8 88 8 41 4 11 10 6 Ï8 6 64 7 14 T 49 8 64 8 64 11 8 01 10 96 8 18 10 16 8 86 10 87 öowU 7 80 1 36 9 87 10 18 10 48 11 16 18 16 18 88 1 87 8 47 4 46 Z f Jl 7 48 8 47 K Zogw 7 6S t 68 Toorb 8 07 9 08 iHtgo 8 18 1S 10 7 U 18 40 4 67 U U 18 4 1 08 11 86 1 03 80 t 10 48 U 80 11 46 18 46 1 08 1 67 4 17 6 86 6 68 6 88 7 44 8 818 66 8 8810 88 11 48 SO V DA U TRBCHT 10 57 18 66 8 80 8 17 4 36 6 67 11 14 8 87 11 88 8 46 8 84 6 17 11 46 1 87 8 08 8 60 6 07 6 88 GOUD A A H 9 58 10 67 10 66 1 in 6 gemeeolien nceheel buo beitAftu un bur dftoken en 7 00 naaw aao hnar TsrkViocbt zyn dat zg met haar ataan of vaUeD Nog acD ander pDiii waoBchte sprekar ta bebaadelan Vole gameeDtpo bij GrooingBD ea KampeD danbea bonne wplfWt ftan den ruimen blik ran Trocg tre bentuard ri dib toaa waardelooza gronden ontgounen Andere gemeenten trekken veel roordeel uit de gaifabrieken of ran de faecaliJJii Dit allee i met de letter ran onie gemeentewet oubeitaaubaar Dit moet gewg igd Waarom moet aan de gemeente belet worden foordael te trekken uit dergeiyitu iorichtiiigan 7 Ook op dat gebied behoort de gemeente een r e1fitandig lichaam ie worden dat ziah dea te meer xal ontwikkelen naarmate bet meer rrybeid heeft Maar de gemeente ia ook onderdeel van den taat ali zoodanig kan ze kragen lo eubiidie 2o vergoeding TOi r bewezen diensten 3o bolp by igen onvermogen Deze drie behooren ecbter streng onderscheiden te worden Het laatste zon tot de ieldzaamheden bebooren in bet belaogstel el an npreker die ten alotta tyn oonclniie als volgt formuleerde Dat bet recht ran Kellbeslnur der gemeente ook bg de regeling rau het plaataelük belastiugetelsel moei worden bereatigd en zelfa uitgebreid Oe geraeentelglce organiaatio bebuori te worden orergebracht aan de gemeenten zaM Aan die or aniaatie moet ieder mee betalen die dnarran voordeel heeft eu de Ntaat moet zich zooreel mogelijk vso ioRrgpen ontboudeu Durand de Marieillaan die in een café cbantant te Perys hangende te zien waa en 18 dagen in dien toestand zou bigten heeft Heien tour dfl force € werkelgk rolbracht Wo nadagarond is lig afgenomen in al die 18 dagen heeft bg alecbts gedurende 40 aur met zgu roeten up een ladder gernat ledereen zal gaarne zgo verklaring gelooveo dat hg zeer rermoaid was In den Raad ran Büedrecbt heeft het lid Prina een Toordie gemeente belangrgke qunestie op het tapgt gebracht Volgena het veralag in de N K Ct wenachte de heer P twee Tragan te atellau Wanneer een aannemer een werk van den waterataat aanneemt heeft hg twee borgen te tallen Nu ia het deze week gebleken dat na ingewonnen informatiën een paar borgen onvoldoende werden geacht ofichoon zij zoowel ala de aannemer aan alle eiseben die de vakmannm oiaar konnen stellen voldeden Hoe kwam dat P Wie heeft die inliohtingtin verstrekt en welke eiscben wordtfu er gesteld en wat ia en wordt daarop door den Burg of vanwege B en W geantwoord De Weterstaat preekt van gegoede ingezetmen en deze zgn no onvoldoende geacht Oe bnrttemeester zeide dat deze zaak geen punt van beraadalaaing kon aitmaken weigerde alle inlichtingen te geven eo wilde den hleer Prina daarvoor niet t woord verleonen De heer Prins beriep zich op t reglement ran orde dat aan den Raad de bevoegdheid geelt daarover te beslissen en zeide dat t belang der gemeente medebrengt det men wete wie de rgnnd die met geatote t vizier de aannemera besebiet want enkelen huuner zgn no onmogelgk gemaakt Anlïe inlichtingen veroorzaken aan de aannemers moeilgkheden en zgn voor goode borgen zeer pgolgk De burgemeester weigerde daarop den hear Prins verder aan hei woord te laten Aan het Hai Nbl t werd nit Atjeh geBobreven Behalve Toekoe Neq hoofd van Mara aa eu ïoekoe Nja Bantab hoofd io de Sagi der 26 Moekima ago alle hoofden naar den vgnnd orergeloopen vToekoe TJoet Lamteugah op wien de generaal Deykerboff buizen meende te kunnen bouwen liet toen bg reeds overgPJoopon was wat men echter tor n nog n t wist nog om rier geweren en 500 patronen vragen en kreeg diel 8 40 8 47 8 64 9 1 1C 7 86 7 7 8 7 8 7 7 16 6 6 10 6 1 6 i 6 8 8 38 6 67 08 8 16 14 a so 7 Oouds ICoordreoht NieuwerVerk Oapeüe aotterdam 7 46 iouiU 6 86 7 66 8 0 88 10 1 UuiUw 60 a Woeid D 6 6 8 18 tflrwhl 6 18 8 8 41 9 64 10 61 8 81 8 87 8 87 8 14 Ooudt iliuUnUiii 0 8t Rotterdam OapeUo Hieowerkerk MLoordreoht Clouds Aan da fJava Bodac weer andere berichten Toekoe Tjoet Toengkoep die onze xgde gehouden heeft bezet de beide beniinga io de nebgheid ran Toengkoep gulegen en dat Toekoe Nja Baota tol de vgandelgke psrtg zoude overgaan is met bet oog op diens oitgcfrtrekte bezittingen in de geconcentreerde Unie ook io hooge mate onwaarsehgnlgk tVan de meer ondergeschikte hoofden vernemen we d t er nu en dan een hetzij dan goedacbiks of wel door opgelicht e worden onze zgdfl verlaat zoo reroam ik dat Toekoe Tjoet vaa Lamtet gab die zgoe kontbaarbeden op liambaroe in veiliitheid gebracht beeft eveneens zou zgu opgelicht Dit bericht eischt pchter nadere beveiti giog Uit dezelfde correspondentie ln den nacht van 1 op 2 April werden door den vgaud pogingeu in het werk gesteld om Tjot Goeë te overrompelen Twee Atjehera meldden zich vour de poort om binnengelaten te worden ten einde wat uit Ie rusten en hun dorst te leaschen De benting bleef echter niettegenstaande hunne herhaalde smeekbeden gesloten waarop zg zich eindelgk verwgderden OomiJdellgk daarop werden wg herig beschoten door eene bende van plm 20 man die dicbt bg den ingang in hinderlaag had gelegen en nift door ons waa opgemerkt Men hegrgpt welke de gevolgeo geweest zooden zgn indien de onvoorzichtigheid begaan was om de poort te openuu Nog werd een Chinees op weg van Tjot Goeë naar Lampeoeroet opgelicht eu getjiiiijangd zgn Igk aan flarden geschenrd werd door de aflpsaing gevonden De Haagache Iclompeoaohotter Dnyveateiu heeft bg Gedep Staten appèl aangeteekend tegen zyne varoordeeliog door den scbultersnad tot 4 geldboeten elk ran i 15 Men rcbrgft aan de Asser Ct c nit Amsterdam dd 15 Mei Niettegenstaande het gevoelige pak stnag dat de colportenr van Arasterdam Vooruit Bos Vrijdagmiddag bg het venten van genoemd blaadje in de Jodenbreeitiaat opliep verscheen hiJ hedenmiddag opnieuw zich waarschgnigk sterk gevoelende door de beleefde uitnoodiging van Recht voor Allen aan alle partügenooten om Vrijdagmiddag tii acben 3 en 6 nur ter beacherming van Bon op de Breeatraat te 7 go teneinde te voorkomen dat het spelktje herhaald werd c Geraimen tijd ging bet een paar trappen die Bos van een Oranjeklant ontving uitgezonderd lame ük wel de verkoop der blaudjfs had plaats onder toezicht der politie en de groote voorraad dien Bos Reeos en nog een derde collegssocialist colpolteur bg zich hadden slonk mat eene finetheid alsof da koopfrs bii ieder blaadje nog geld toekre en Toen echter neigde de geluksiiou der aocialiaten ter kimme De jodenbresxtratera die door de wastende menüchonmeuigte en de politie werden verhinderd stil te ataan en te verkoopen ontstaken in woede en wilden de colporteurs uit hunne straat rerwgderen Voor hun pftrt mochten ze in de Willematraai gaan renten maar nit de Breeslraat zonden ze uil blgven dat was bun terrein Zoo vormde ziel langzamerhand rondom de colporteura en de hen begeleidende politieagetten een troepje Breestraters dat eerat in woorden maar weldra door daden toonde boe graag zü Bia en zgn collega Reeni was inmiddels verdwenen zagen vertrekken Men begOH op te dringen en te duwen handen werden uitgestoken aaar de halzen der colporteura en bet ware misacbien tot erger dingen gekomen ala niet de politie de colporteiir in bescherming genomen en naar het bureau op het Jonaa D iniël Meger plein geleid had 10 60 10 67 11 4 11 11 ll 0 10 16 18 88 1 61 11 88 81 10 86 10 1 10 8 10 88 10 48 10 4 STEB D A M 18 10 4 U 1 18 16 6 80 6 0 10 17 11 88 7 1 8 66 Zoodra de kwelgeesten dua verwijderd waren week ptot eliug de anti 80ciali4iache stemming en fpoodden koopers en kooplui zich weder naar hunne Bree traat waar zg echter ouder het koop in ea verkoopeu nog tgd vonden om bun goed reehi ta be drak gesti co leerend pleiten Men schrgft nit Utrecht De nienwe bank vun leening op dao boek van de Jerurjilemsteeg en de Kromme Nieuwe Gracht is 11 deaer geopend Er worden volgens de eerate aankondiging geene andere panden aangenomen dan juweelen gooden en zilveren voorwerpen en aaoverwan e artikelen doch btjikena ontvangen inlichtingen ia gedurende het kortstondig bestaan der bank de dringende behoefte reeda gebleken om ook naflimachioea io beleening te nemen welke behoefte dan ook van beden af zal worden berredi d De inatelling heet alleen te zijn opgericht in het belang van den handel en zou dus mede ten bewgze kunnen dienen dat de aticbting alhier van eva entrepot waarop de Kamer van koophandel reeda te vergeefs bij de regeering heeft aangedrongen wel noodzakelgk is lotusfichen laat de beschikbare ruimte niet toe omrangrgke bandelaartikelen io pand te nemen Ilsnte en administratieloon op voorschotten tot en met f 100 worden berekend op den voet vau elders bestaande stedehjke banken Boren f 100 wordt de route aansieolijk verminderd en op kleine wekelgkscKe panden wordt zelfe een renteloos rootschot gegeven Of daarvoor ook geen admioiatratielooo zal worden berekend en hoeveel moet iog bigkan Tot die kleiue wekelgkicbe panden worden door dé bank alleen geacht te behooren gondeo of zilreren voorwerpen zooals ringen armbanden flacona eo dergeiyke doch geenzios kleederen Igfgoed meubelen enz die men hier eiken Maandag in de andere banken bg groote hoeveelheden kan zien inbrengen om er des Zat rdagsavonds weder te worden uit gehaald Als ds driogend bigkende behoefte nu maar niet oorzaak wordt dut ook in dit opzicht de bank haren werkkring moet uitbreiden Men meldt uit Maastricht vau Zaterdag Ondanks de bekendnaakiog vau de firma Regout dat hedenochtend te 7 ore de teringn zou reratiiJken waarop de werkstakeude glasaliipera nog tot de fabriek zooden worden toegelaten heeft geen ran dezen het werk hervat De opbrengtt der rgkamiddelen in April ia weder vriJ gnuatig geweest daar zg die van 1895 met bi na miflioen te boven ging Daartoe hebbso de directe belaetiog de accgnzeo en invoerrechteo bet mei st hggedrageu De ontvangsten over de vier eerate maanden dea jaars overtreffen nu at die van het vorig jaar met 3 millioen Daarvan hebben de indirecte belastingen 13 tou meer gegeven het aacceaaierecht alleen U i ton de accijnzen bijna 6 too meer waarvHO suiker ruim 2 ton eu gedistilleerd bgna zooveel de invoerrechten 8 ton de directe belsstiug 4Vi ton meer Uit de posterijen is ook al 3 ton meer onlrangeu De loodagUden zijn ecbter 2 ton ten achter Over t gehef is de stand dus zeer gunstig De ahab van PerziÜ beeft een vervaarlijken schat aan edelgealaenteu nagelaten Aan den Ëngelacben gekant werden zg eens getoond en deze verklaarde dat hj emmer vol diamiuten tobgoen en amaragdm bad gezien De kaianift kroon heeft den vorm van een bloempot op den top prgkt een ongeslepeu robgn zoo groot ala een kippeo ei Twee hooge mutsen van lamswol hebben lange aigretten van diaiianteo Er zgn tal van bandaiïboenen unjt kappen eo ceiotaren geheel bedekt met diamanten en pnaMen Het kaiauia ceintuur een voet breed herat een schitterende menigte diamanten piiarlen smarat dan eu robguen Verder ego er in de schatkamer drinkbekers bezet met diamanten zwaarden waarvan er twee elk 2 millioen gulden waard zijn moawen dich bezet met brilUnten ptechtgewaden geheel geborduurl met juweelen hahsnoeren van amaiii d en duizenden ringen 4 60 4 67 6 4 6 11 6 80 60 6 10 4 7 6 8 3 44 7 80 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 4 87 3 0 4 04 WMidra 6 58 8 11 Uud l Ur7 a7 8 19 OouiIb 7 88 8 89 9 34 10 10 Amitaidua SI Sraa 7 88 De grootste diamant beet Darya i Nur zee ran licht 9 n ander is da Taj i Hnma diadeem van den phocDix die zoo groot is ats de top van e u dolm Er zgn eaffieren aU kfiikkara robgnen e 1 paarlen als banloootao eu honderden smaragden o a een aoo groot als een okkernoot Een iabelschede is versierd met diamanteo waarrao er niet i6n kleiner is dan de nagel ao aan pink Al deze kostbaarheden zgo echter door de zoDeo van de zone vergaderd door bet grootste despotisme en met name Nasa ar diu waa zegt de Ëngalacha Spectator een Aziatische despoot van de slechtse soort die enkels aan zijn Botowratie en particoliereo fortuioduhtc Deze ahah niet aam een Pers maar aea over weldiger van eene Tartaarsche dynastie was onbeperkt meester van al s lands inkomsten en hoopte met emmert de jaweelea op Hg verrolgde audersdenkeodeo met weergalooze wreedheid verhaalt tha Spectator Het orerachot der zoo aanbidders da geloofagenooteo van de zeer respectable Paraee a van Britiichludj waren niet de eenigen die van hem te lijden hadden da Batis een ntrïk Muzelmanache aecte welke tot de andere Muielmanuen in dezelfde verhouding etaat als de Doleureoden tot de Hervormden vervolgde bj op een wgze die het best begrepen zal worden als men rerneemt dat volgens tbe Spectator den shah preaenteerbladen vol meoschenoogen wer eo aangeboden als bewgs dat zyne bevelen waren gehoorzaamd Hoe ter wereld kao iemand er fier op zijo een lintje te hebbeo vao lulk een barbaara hen deapoot dia met een wrangen trek om deo mond moet geglimlacht hebben ala bij zag hoe men naar die lintjea grabbelde zegt t Hbl € Een opmerker heeft meermalen waargenomenzegt de N R Ol c dat een duit in baarvtacbt rakelings werd gevolgd door een muschdie haar van dona veerea beroofde De mnichbeeft in Mei behoefte aan zacht warm oestbekleedael en gaat vermoedelgk daarom np scbobberdeboDk uit De musch achtervolgtde steeds in wilder vlucht voortschietendeduif tot zy zooveel doni in baar bek heeft als zij vervoeren kan Op dn Kieswet zgn de rolgeude amendementen ingediend Door de beeren Goeman Borgesius Cramer Drucker Lely en Rink zijo 7 ameodementeu voorgesteld strekkende Io om aan bet Regeeriogsontwerp io het kader en stelsel van dat outwerp eenigc uitbreiding eu verbetering te geven door daarin de bepaling op te oenieo dat kiea evoegdbeid wordt verleend aan hen die gedurende 24 maanden in obrnik hebben gehad éénzelfde gebouwd eigendom waarvan de groodbelaititig teo minste f 1 bedraagt 2o om de kiesbevnegdbeid op grond van art Ib Io niet te onthouden aau hen die tussfheo I Augustus en 31 Jauuari umaal zgn verhuisd met dien verstsnde dat ibaidtc wouiugen dan zullen n oeten voldoen aan de eiscben omtrent den huurprijs gesteld 80 om de minimum hnurprijzeo tn de tabel bedoeld in art Ib Io die zg voor verreweg de meeste gemeeolen te hoog achten zonder te raken aan de rangschikking der verschillende gemeenten o eral eeoigszingB te verlagen en wel met een rgfde gedeelte S ftl 67 l 18 10 4 t K 10 11 f H 10 18 f 9 10 10 87 1 8 8 5 8 48 10 4 t 47 H ff 64 M ff 10 01 H 8 86 10 07 10 84 7 68 7 6 8 8 8 18 8 88 8 47 6 17 6 87 84 6 41 8 47 7 85 7 46 6 61 4o een amendement a strekkende om den invloed van den patroon op het kiesrecht rau personen in zijn dienst te verminderen en b fm te voorkomen dat personen die b v door den aard van bun vak tydoiyk buiten werk geraken hun kiesrecht verliezen hoewel zg binnen bet bg de wet genoemde tgdrak in dienstbptrekking reeds meer inkomen hebben genoten dan rolfj s de tabel rereischt wordt 5o om de lafste twee alinea s van art Ib 2o te wijzigen met het doel om Igfrente met pensioenen gelijk te stellen en pensioenen niet ulleeu iu aanmeiking ta doen komen wanneer ze door openbare instellingen zijn verleend maar ouk wanneer ze door byzondere ver aanigÏDi of rtienUare personen sjjo to ekabd 6o om aebtar de 7e alinea ran art 2 io ta voegen de volgende alinea Tokomfln penaioan en Igfrente bedoeld in Ib 3o ran de vronw en van da ÏDWOoenda kinderen beneden 12 jaar worden gaaeïit door den man te zgn geootao 7o om te doen uitmaken dat de regeling VBO het kiaarecht roor de gemeenteraden niet by dace wet te gel k met bet politieke kiesrecht zal geachieden Door den heer Bonman is een ameodement voorgeateld strekkeode om iemand die vijf mtleo achtereen is waardig gekeurd op de kiexerslgateo geplaatat te worden daardoor raohi te geren tot kieten Geruchten liepen dat da kampioen worster taar Dirk van den Berg io Dnittchlaod tengevolge rsn orerspaoniog was overWdeu Na ingewonnen iofornarties kunnen wg modedeeleu dat dit bet geval niet is wel is bg te Berlijn ernstig ongesteld zoodat hg niet verroerd kan worden Wat is de voorjaarskleur Geel antwoordt lady Violet Gréville die de rubriek Place aox Dames io het week blad Tbe Qraphic schrgft Geel geel van sonnegood geel van bloemen en bloeaems is de ware lenteklenr Boterbloemen narcissen crocussen tulpen madelieven jleutelbtoemeo watergroen En geel is een beerlgke kleur Ze ia in kwaden naam gebracht doordien men haar tot zinnebeeld van jal erscbheid en nijd maakte Maar wie ooit een slanke brunette in gfel baltoilet zag weet hoe geel öateert en donkere icbooubeid uit doet komen Ën boe wordt bet zachte geel van Libertyailk than gewaardeerd voor zomerkleedij Voor huiaver ieriog is de leotekleur ook geliefd Qeele lampenkappeo hebben den weg gewezen Uit Bordeaux wordt aau de Tfll het volgende f eachreven over de aldaar plaats gehad hebbende wieWrwedstryd Üe baan van bet Velodrome du Pare ia bgna rond meet 333 M en wordt door de Sportmeii bordelais met sekeren trots genoemd La plus bette piste du mondec ofschoon Eden de 500 M lange Seins baan met haar steile bochten prefereert Te Bordeaux en in de hüitenwyken in de nabyheid van het Velodrome aiet men overal strooken papier waarop raet reuaachtigen letters in rood en blauw Jsap Eden Dit geeft je zoo n Hollandich gevoel in den vreerade Als Jaap op de baan verschijnt handgeklap en bra Ogeroep men in hem zeer sympathiek Jaap wond gemakkelyk geduchte tegenstanders waren er niet jRcquelin was jaiat vertrokken By deo bealiaBingsrit vao den Prix de Hollands blyren alle ryders by elkaar tot in de nchtsts ronde een der rgiiera Jaap voorbgachiet De toeschouwera bagouoen reeda te twyfeleo aan Jaap s succes Fu om mg heen op de Turf roepen sportlui Obo il nera battu want Jaap Eden heeft schynbaar moeite om de eerste plaats iu te nemen Wacht maar een oogenbhkje werp ik er toaschen ge kent onzen Jaap nog niet Ü va is emhaller de suite en jawel bij de laatste halv3 ronde chiat Jaap met een pracbtigen spurt vooruit tot groote ootHtelteni van bet publiek eo komt eerate aan Nr 2 een tiental meters achter licb latende Daverend gejuich Bgzonder interessant waa het myi record dat door eiken mededinger afzonderlyk moest wordeo gereden eo zooder gangmaking ïrooweon Eden heeft geen gangmakers ooodig te Parys knnoeo zelfa de quadrupletten hem uiet meer bijhouden bg loop ze gewoon roorbg I Het mijlrecord atond op naam ran Desprat tgd 1 247e m Reeds iaat gejoicb op ala Loste een der 5 ryders den myl in I 24Yi m aflegt en dus het record met V de sec slaat Uet allerlaatst komt Eden Bi wordt slecht afgednkdc en heeft bovendien het ongeluk io de laatste ronds een der pedalen te laten glippen Desniettemin is ziJn tgd 1 min 16 seo en dos werd het record mat B sec door hem geslagen Ala da uitslag wordt bekend gemaakt barst een oorverdoorend gejoicb los en vermakelgk om amn te hooreo zijn uitroepen als 8 sec maia c eat impossible Mais c eat Ie diable ce Jaap It est plas fort qne Jacqoelin pas de doute Ic Ën algeneen was men np de xTurf ran geroeleo dat Jaap Ëdeo Jacqoelio de baas ai is Hel waarborgiondi voor het roorgei omen zangerateest te Ngmegen op 7 8 eb 9 Aog e k it Toltaekend zoodat dit feest voortgang kan hebben Met ingang ran 1 September e k is aan dd Rykslandbouwichool te Wageningeo te rervoUen de betrekking ran leersar io de lodische Staatsiostelliogeo de iodiache tanden volkeokoDde en io de Maleische taal jaarwedde f 20UO Aanmeh ing vóór 28 Mei h den inspecteur ran het middelbaar onderwgi F B Löbnie te iQraTenbaga Stet Men rreeit dat da jonge Prins ran Camberland het leren niat beboudaa zat Io dat geval gaat de Koning van Danemarken naar Gmnnden eo kao de Kroonprins de kroningsfeesten te Moskou niet gaan bgwoneo Prins Waldemar lal het DeenacheHofdan te Moakon r ertegeo w oord igeo Aoderhalt jaar getedeo wooode te Witten io Weatfalen eeo gezin bestaande uit man rrouw en rgf kinderen Eensklaps verdween de rrouw alle naaporingeo waren te ergeet en men rsrmoedde dat zg door een noodlottig toeval orer den waa Dezer dagen echter ging de mao met zyne kinderen naar de voorjaarskermis te Duaseldorp Voor esne schoowburgtent gekomen waar het gezi Uchap der tent op het theater kunsten vertoonde zagen de kinderen eensklaps hunne moeder Deze nam toen zij ontdekt was de vlucht naar de kleedkamer waar zj op aauwijzing van baar echtgenoot met groote moeite door de politie werd gearresteerd Door H M de Koningin en H M de KooingioRflgeotes is aan het Transvaalsche taaifonds eene bydrage geschonken ran f 200 Woensdag 24 M i wordt Koningin Victoria van Engeland 77 jaren oud de officieele vieripg beeft den 20n plaats UutteolaDtlpl üverzlcbt Hoereel Chamberlain s belofte van een parlementair onderzoek naar deo invnl van Jamesou iu de Zuidafnkaansobe Ropoblitk beteekent wordt aangetoond door The Weatmiester Gazette Dit blad berekent dat het onderzoek eernt lU het jaar 1898 kan afgeloopeu zgn drie jaren nadat de gebeurteniiiiien hebbeo plaats gegrepen wanneer waarschgnigk de omstandigheden zjiti veranderd eo een retrospectief optreden onmogelijk itj geworden Het blad stelt het einde van Jameson s proces op November 189G De parlementaire commissie van onderzoek zal dan boogstwaarBcbynlyk eerst in Februari 1897 worden benoemd terwyi elechta een jaar is berekend voor bet onderzoek ni t altoen naar de gsbearteoissen van 1895 maar ook naar de positie van de Chartered Company Vrydftg heeft de Belgische Kamer by eindstemming bet geheete ontwerp betreffende de Congo aangenomen met 61 stemmen voor 55 tegen terwijl 20 leden afwezig waren Het verslag der commissie die m 1894 van de Fraoache regseriog de opdracht ontving een onderzoek iu te stellen naar de ontwerpen tot aanleg van een waterweg tnsschen den Atlaotischeu Oceaan en de Middellandacbe Zee ia tbsns veracbeneo Het luidt zeer ongnnatigen zal een groote teleurstelling zgn voor de ontwerpers te meer daar zij weinig tegen de zaaknjke bestrijding kunnen inbreageo Er bestaat toch een waterweg tuascben de bolde zeeën hüt kanaal vau f anguedoc seu de beate handelswegen ran Frankryk Het voorgestelde kanaal zou ec iter meer moeten wezen dan het kanaal van Languedoc het zou diep en wgd genoeg moeten worden om niet alleen acfaepen vau de grootste tonnenmaat te kunnen toelaten doch ook voor de oorlogamonater van den nieuwereu tijd de gepantserde schepen De commissie die achttien maanden aan het onderzoek der outwerpen heeft besteed maskte een naawkeurige berekening van de kosten en de laag te begrootiog bedroog oog een som die het kanaal alleen dan rentegevend zou maken als hot verkeer werd opgevoerd tot een omvang die in gren tgilen te voorzien ia De duur rau de vaart door h t kanaal die nog aanzienlijk zou worden verlengd door het groote aantal stuiren zou niet veel korter zgo dan door de straat van Gibraltar Het fiinancieele gedeelte van bet verslag der commissie doet zir n dat de uitvorring van het plan ontzettende sommen zon vorderen Eu de voordeelen roor den handel en de rerdedigin zouden met zoo groot zyo als men erwacht De departementen waardoor bet kanaal zou loopen zoodeo er weinig bj winnen in verachilleoda streken zou bet kanaal moeten loopen tuaschen dyken door een kunstmatige bedding die booger gelegen zou zyn dan bet omringende land wat bet geraar roor over atroomiug zeer zou rergrooten Naar de meoniog ran de meest bekwame deskundigen op het gebied ran scheepraart zou het gevaarlgk gn oortogaschepeii door zulk een tangen en uauweo doortpcht te zeodan eo in tyden van oorlog zeker niet aan ta bevalen De commissie is dan ook eenstemmig van meening dat de oadeelen van zolk eeo kanaal reel grooter zouden zijn dsn de roordeelen die ket wellicht kan oplarereo en zyacbthet ontwerp zoo ooaitvoerbaar dat zg het niat oens noodig heeft geoordeeld da meening te vragen van de bewoners der streek die het meeat by den aanleg ran bet kanaal betrokken is Orer enkele dagen zulten in den Duitacheu Rijksdag de debatten beginnen over de hervorming der halve bataljook in heele bataljons 00 die van het militair strafrecht Hat Daitiche Parlement heeft iodertyd di vorming dezer halve bataljons goedgekeatd omdat zij zou dienen tot eompeoutie roorden overgang tot deo tweejarigen dieost yd De Duitsche reeeeriog scbijot evenwel baerbelofte mtreot den tweejarigen diensttijd tehebben vergeten I De Vrgzinnige Volksparig heeft daarom ïn overleg met de Dnitsahe Volkspartg baalotan om de opaame te eiacnSb eeoer bepaling waar bg de tweejarige dieoattyd voor goid witrdt iogeroerd Indien t uiet geschiedt zuHep de beide genoemde rrijzinnige partgen h tootfirerp der vierde bataljous niet goedkeureu Da Weener anti semieten hebbao oo eiudelgk een besliste orerwinoiug behaald i De Ooateorgksche regeeriog heeft iodertgd kortweg geweigerd den heer Loeger te erkeooen als eersten borgmeester Ue Weeoer gemeenteraad toonde een zelfbewuste regearïug te zijn op bet kleine stukje grand dat aau zgu particuliere zorgen ir toevertrouwd en de regeering van bet groote Oost 4uryk beeft bat hoofd moeten buigen roor de regetriug van het kleide Weenpo Voor den schijn heeft dr Lueger de voeten des keizers gekust in werkelgkheid heeft hg den keizer doen buigen voor zgo ijzereu wil gehard in het vuur van het anti semitisme dat gedwee door da Weener bevolking en de IVeeiier gemeenterasd wordt gevolgd op bevel der leidere Do Oostonryksohe regearing heeft den schijn bewaard door te weigeren dr Loeger ats burgemeestor te benoemen Voor baar zelf mêg dit eon voldoening zyn de bnitenweretd zal 7i echter niet op een dwaalapuor brengen War t de rerkieting ran den heer Strohach beoft goedgekeurd Strobach of dr Loeger ia feitelijk hetzelfde zooala wy vroeger reeds hebben doen weten De beer Strobach heeft zelfs plechtig beloofd dat by de gemeente alleen zul vertegenwoordigen haar niet zal bebuereu Zoolang de goedkeuring des keizers nog nii t waa verkregen had men redeu te twijft ti n aan bet succes der antisemieten Nu die goedkeuring ge komen is valt er lu hi t geheel niet meer te twgfelen aan de overwinning vau dr Lueger c P en dd nederlaag der regeering Te Rome wordt verteld dat df vrede met Menelik geteekend is De R geeriug hoeft ecbter goeir bevestiging viin dit bericht ontvangen De officieose sltn io spreekt de geruchten togen van een geuieenaohaiipelyk optreden VHU Engelend en Italië tegen ds Derwischen in den aanstaanden herfst In de Kamer werd behnndöld de motie vao den heer Cavatlotti aandringende op openhaarmakiug vab de uitkomsten van bet onderzoek door den Minister president Uodiai beTolea naar de onregvlmatighpdeo van admiuistralieven aard onder het lorig Kabinet begaan Tuascheo gfnoemden afgeraardigde en den owcztri vice Minister Gnl i hadden heftige toonealon plaats hst regende schuldwoorden en de lieeren werden niet zonder moeite vorhinderd elkaiJer te lyf te gaan De voorzitter schorule vrochteloos de zitting want bij de biTopening l egon het kabaal opnieuw Toen eindelgk de lust hersteld was beloofde de Minister prasident Rudini een deel van do onderzoekingtin bfkeud te znllen maken betreffende het gebruik der ingeschreven gelden voor de slachtoffers der aardbevingen in Cala brie eu dtil rnn de kntdieten voor bet onderdrukken van dl slniikroovory Daarop trok Carallotti zyn motie in De heer Morgan heeft in den Amerikaanflchen Seuaat wedar eeu voorstel ingediend strekkende om de Cubanen te erkennen ala oorlogvoerende party Behalve weer eenige bericbti u van groote gevechten met weinig of geao gesneuvelden wordt van Cuba ook nog gemeld dat generaid Wryler den termgn binnen welke de opstandelingen np Cuba uit enoodigd ziJn zu h op lekere voorwaarden ta onderwerpen tot oobepaatden tgd heeft verlengd wat voor ecu ongunstig teekon wordt gehouden Het Brazilisanfrh Congres ia geopend mot een boodschap van den President waariu deze verklaart dat de quaestie omtrent Mapa en ïriaTdad wvldra geregeld zoUen worden De President beveelt het nemen ran maatregelen aan tor bestrijding van beamettetijke zieken en rooral van de gele koorts Hg weea vorder op den vrede die in het binnenland bestaat en waardoor de band verstrekt wordt welke de Blateo der Brazilla ln ellft Republiek aan elkaar moet binden RECLAME HOOFDPIJN rD id meren voor de oo oq eo dergelijke ferachljn elen z a zeer dikwjjls de gefolgen Tan rerstopping of onToldoeode darmontlasting Iedereen die gaarne zijne gezondheid wil bewaren behoorde daarom telkeni all het noodig wae de gewichtigate taak dea lichaama de darm ontlasting te berorderen door het gebrnik derZwitserache Pillen fan Apotheker k pHAKDBBANDT door tal van profesaoren en doctoren beproefd eu aanbevolen Hare werking iazeker aangenaaint onachadelyk en daarbjj zynzg mtarat goedkoop Niet anders te verkrggen dan in doosjea i 70 Cents in da Apotheken HoofddepAtF E VI a 8ANTKN KOLFF RotUniam OVERHEMDEN FRONTS BOORDEN on MANCHETTEN A van OS Aa Kleiweg Ë 73 37 i GÜUDA Iletirs vau Anislerdaoi IS MKl Vorkn alolkn Msoiai UD Cert fe t W S iVt 1 m dito dito dito 9 100 1001 dito dito dito i lOOVi HoNOta Übl Goudl 1881 88 l ui Iniolirgvtng Ufl9 81 5 81 ♦ UolTIH OU iiipapia 1808 l4 dito in iilv r 1808 t Vil PeKTlQ l Oblig ra t coupon l I dito ticket 8 li ausUNu Ubl Bioneul 18 i l ditoOeeoDa 1180 4 l7 i ilitobijHotlit lS8V4 8 7h clitobüHop 188U ll0 8 i dito ia goud loea 1888 6 dito dito dito 1884 8 109 iriMlt Perpfl viliuld 1881 4 I9 l uMIiJ Oepr Conv liwn 18D0 4 VO A Geo leeuiug serie t 81 c Oie leuuluKaerie nnu Ari Kap v oUl 18U8 I 110 ♦ Uinco Ülil Uuit ach 1890 Il4 i VlNlEOlu Obl 4 oiilMp 1881 49 llsTiluili Obliilatién 13 5 8 100 EoTTMDiM Sted loeo 1894 t 97 NlD N Afr Ilaudelaï aand 41 Arsudib Tsb Hij CertLlcalEn 9B0 Ueii MastAhappii dito 4B Aruh lljpotlioekb paiidbr 4 lOO 89 Cult Mij der Vontanl aand Sl aGr HynotUeekb pandbr 81 100 tfaderlandaoha bank aaud I9I 149 881 Nxl Hudelmaa b dito 148 N W k Pao H p b paudbr 8 60 Rott Hypolheekb pandbr SV 1001 Ulr Hypolheekb dito 9 100 JoailKa Ooat Hoog bank aand 184 Eu Hypotheekbank pandb tV 9 VulaiKA Kquit bypoth pandb 8 Huw L h Fr Liel eert 8 J u HoU lJ Spoorw Mlj aandi 11 Mij tot Kapl v 8t Spw aand 98 Ned Ind Spoorwegm aand llUi Ned Zuid AMk 8pm aand 170 dito dito dito 1891 dito 1 101 lTiui apoorwl 1887 89 A ïobl 8 4 l Zuid Ital Spwm A H oU 3 BI V PoLlH Waraohau Weenen aaud 4 U9 Eoat Gr auaa 8pw Mg obl 4 98IVi Baltisobe dito aand 81 Paltows dito aand t 78 Iwang Ilombr dito aand S 108 KurikOli Aioiv üp kap obl 4 101 dito dito oblig 4 99 AMsaiKi Oont Pan ap Mij obl 8 99 Uio fc North W pr O i nd dito dito Win 8t Potor obl 7 188 llouver il Bio Gr Spm cort v a lC illiuols Jflntral obl lu goud 4 lOS Louiav NiiahvilloCurt v luind 49 iMoiioo N apw Mij le i p o 8 Miaa Kanaal v 4 pot proV aand 1 1 N ïork OuUrio k Woat aand H j dito Poniia Uhio oblig O 107V Onigon Calif Io livp in Koud 8 78 at Paul Mino k itlanit ubl 7 lOiVi L n Pao Hoofdüiu oblig 11 109 dito duo l inn Col I byp 0 5 83 Canada Cao Héuth Curt v aaud 50 VsN aHallw iNav luU d o O 18 Amatuni Omi ibua Mg aaud 180 Kotturd Tramweg ManlB aand 901 i Nsu Stad Aiuaturdam aaud 8 109 1 atad Kodurdam aauri S 107 lliwil atad Autwerpenl887 9i 109 aisd Bruiaol 1888 9Vi ♦ 117 IMV I 188 8f lil lloNO TlKii Rcgulli Griaollioh 4 OoiTKNR atBataliMming 1800 5 K K Ooat 11 r 1880 8 Spanje Blad Madrid 8 1808 Nkii V r Il Hyp Spohl oort 1 ADVERTENTIEN Bevallen van eene Dochlar E J A ARENTZ Shazin aouda 17 Mei 1896 f Heden overleed onze innig liefeEchtgenoot Moeder Behuwd en Grootmoeder PGTKONELLA i UOÜQ geb LtKe in den ouderdom van 72 jaren en 7 maanden Oit aller naam T DE HOOO Oouda 16 Mei 1896 Het beate onichsdelykits va g maklulylute poeUmlddf 1 voor Users D rooral dsmei en fClndcrschocnwsili il de Appreluur vtn C M Mfillsr k Ca Berlls Besta Str 14 Mtn lettnoed op naam tn fabrlekiinerlc tnrsktsr i MTWi WhthtUwi In HSMfltrwk slutorlm SntWfM Ml Hl iMMTtal Otrat ly W ltr Maaa An M 1 DAMES Attentie