Goudsche Courant, woensdag 20 mei 1896

Woensdag 20 Mei J806 So 6970 35s e Jaargang mKmmmmHÊÊmmmÊmÊm GOUDSCHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitg ave dezer Courant geschiedt d a g e I ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pry8 per drie maanden ig 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVEllTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu des midd Opentare Verkoopikg te GOUDA op DlNaOAG 19 MEI 1806 des morgena te 9 uren mu h t lokaal Wyif K No 252 aan de F0pertlraat ao Eleneii goed onderhouden INBOEDEL waarby vele BBDDiSN met TÜEBEUOüUiON eo GOUDEN m ZILVEREN WEltJCEN en JÜWEELEN Uaagfl te voren op de gewone nren te zienlolichtingen geelt Notaris U C FUKTUIJN DBOOÜLEBVER te Qauda Prijstrekking 11 JUNI 500 000 Mark U tioofdprijt ia liet gelukki j it gev l biedt do nivuwflto groote GeliUeriütiiig di door ile Uoug R fi Nriog van llRmburg goedgeküurd en gflwairborgd ii 1 voordotiligo iuriobtiug tan het nieiiir p au bestaat liaann dnt in dun loot van ilecbtt weinige maanden iu 7 verlotingen van 112 000 loten SS 210 prijzen bedragende 10 746 HM Mark ter rolledige boahsiiug zullen komen j daaronder r ijn kapU lo prgzen van evonlueel 500 000 Mark bij uitnrnitindhoul eobter SI prezenkM 10 000 48prgaoniM 6 000 lO priJMniiM 8 000 308 prysen a M 2 000 78ïprg enaM 1 000 IS48 prgzen aM iOO 86897 priji a M 155 ISSVOpr aM 800 2 10 180 1 4 104 100 78 46 ïl 1 prg H M 800 000 1 prgt ü M 800 000 1 priji aM 100 000 i prezen kU 79 000 1 prgi kM 70 000 1 prge a M 86 000 tprIJi aM 80 000 I prgs k M 55 000 iJgzen aM 50 000 L riji a M 40 000 8 prgzen a M 30 000 De aauslatnde etfie prijitrukkini dozür grooto door den titaat gewaarborgde icblverlottng ii vnn atubtiwego lu paald ptunli te bobben op dun II JUNI e k en koit blerfoor 1 geheet orig lotiloobti Mark 8 of 8 60 l half M 8 1 75 l kwart IV f 90 tegen tiiiendiug van het bedrag par poitwisnul of tegen rembouri Alle oointniHlea worden onmiddellijk met de grootite tOrgvuldigbeid uilgoToenl en ieder speler ontvangt ran om de met het wapen van den Slaat vooriieue Origineele Loten zelf in handen BI ied re bei telling wordt bet feroiitdile oll ftiaele plan waaruit de ferdeiling der prgten op de versohillende klauen als ook do betreffeuilo inleggelden te vi rneraen is gratis bggeroegd en zender wij aan onze tirgunatigeri onaangrvraagd na elke trokking de ofllcieele lijsten De uitbetaling der prij en treschiedt tte d prompt oudrr waarborg van don i taat en kun door dircote loe ending of ook nnar verkiezing der HelnnghubbDniltin iu alle grootere plnnlsen van NtfderUnd bewerkatulligd word n Udi delliet ia steeds door hut geluk lirgnnatigd en onder vele anïtero aanzienlijke nrgzcn heldirn wg meermalen volgens ottioieolu bewgcen de eerste Hooftlprgzen verkr gen ün on o Itegunatigers telf iiitbulaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 I0 00il enz tlol iB te voorzien ilat lig d ze op don heobislBn grondslag govüstigiia onderneming ran ulle kanten op ecne zeer w rkzame deelneming bepaald kan worden gerekend men g tiev9 derhalve wegens de reeds ophanden zgitde trekking a f orders ten spoedigste reobtstroeks te zenden aan KAUFMANN SIMON Uankiors i n ieldwi ieIa irB in HAMRUKG I 8 Hiarmedfl danken wij voor hel vcrironwni ons tot hii rloe getebotikeo en daar wg bg htl begiu iljff nieuwe orloting ter deetuemlug invitoereo züUea wg ook T or bet rervuig liemoeid i n door een ttiple en reërle liedienïug de tevredenhtid n onse gwJirdfl Hegunsligers te rerwerven Ken ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der ZellbeTlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retail s KLFBi VV IU G tlollandsclie litgaro met 27 alb Prns 2 galden Ieder die aan de rerscbrikkeiyke gevolgen van dese ondeugd lydt moet het leien de oprechte leering ili het geeft redt jaiM iyks duizend van een zekeren dood Tejerkrögen bihetVèrlagi Hagaiin te Leipcig Neuuiarkt 34 fmnco tegen miendlug ran het Miag ook in luistzegois en Jn Iken boekhandel in Mollaud hiuk A HiiiN w v Xi H tdpru llenbieilehel j j Uitnoodiging tot deelneming in de KanHe van door de den Staat Hambarg gewaarborgde groote Oeldlotorg waarin zeker 10 Millioen 74 900 Mark g wouni n moeten worden Ue prgzen van deze veel voordeel biedende Goldloter die folgeos bet plan slcrbts 113 000 lülon bevflt egtl de volgende De hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark 5000 M 3000 M 2000 M 1000 M 400 M 300 M Premie ran 300 000 M t prgH 200 000 M lOO OOM 7 5 001 M 70 000 66 000 M 60 000 M 65 000 M 0 00i M 10 000 M 20 000 M 46 prijzend 106 priJEen ii 1 prg i prijien I pnja I prijs I prijs pnja prijjen 1 prija 8 prijken 208 priJMn i 782 prijzen a 1348 priJMD u 43 prtjxon ü ISSprijz i 200 150 M 85327 prgzeua 165 M 8961 pr Bl84 104 lOOM B34itprijz H 7 46 BIM totaal 66 J4fr prijzen 21 prijzen it 10 000 M en worden deze in eenigo maanden in 7 klassen uitgeloot Ue Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stggt tii de 2e kl tol 55 000 M in de 8o tot 80 000 M m de 4e tut 86 000 M in de 5e tot 70 009 M in de o tot 7B 0Ü0 M in de 7e toi 200 000 M en met de premio vpn 800 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eersle prijstrekking die officieel ia vastgesteld kost oen geheel origineel lot slechts luid 3 50 eun halt origineel lot alecbts ïuld 1 15 ceu kwart origineel lot slrchls iiitd 0 90 ledere deeloemer m ile lotery ontvangt on evrnagd onmiddellijk na de pInaU guhad hebbende trokking dp otficierle Irckkiaxslgst TrtkkingspIiiM voorzien van bet Wapen vna dfii fStaat die de prg van de luton eii de vcrdeuling vun de prijzen over de 7 klussen annget ft verzenil ik up annvrnge gratis Dl uitbetalingen verzondiiig vna de prijzen oscbicdt door mg diri ot on prompt aan Ie winners en 9n ler do strengste gebeiwhouding pM Iedere beattfllmg kan men oeiuondig B por postwissel opgeven Men wütide xich dus met de annvraag oui toezending ven loten voor ile spoedig plaats hebbende trokking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk lot ai M f e k met vertrouwen lot Samuel llecUsölior senr pjUEUcjrci liankier en WiMelkanloor m HAMBURG Duitsuliland DK anAMD MAOAMIlfB DV fiintemps T B MKlJ a Zeniliiiirititii franco l6 generale relllttStMetde ftaUwui in ds liüllandselis en fraaaskt t ïeralUnde Jo uieuwsU laodea Teer ket l m raelf oan legen errankeerde aaBTrafe gerieht aan M JULES JILIZIT tf PARIS De sUlen ter ataawtU modeatoMn la uorraaé kU h PrtnUm werdan eieneeni kosteloos toateaoaden rfoeh mn lelien luidelgk de Terlaafds laertaii op U geren en ongereer de pryien te kepalfo nen4l r Ue Lude derWereid De oaUlogus ksTsl da VoonruiMen dal ertendingen roor Franeo Vracht en Recli Oorraapondantl I ff bjden m Danw of Uaarworiii drooge roehlige Scbubbendanwworm en het met déie kwaal gepaxrd gaande loo ondragalyk laalige Jeuken Ier huM alsook Ike andere fauidsiekte Wordt onderwaarborg genezen Kelts by ben die door niemand geuexe konden worden dopr Wr iÊfbra 9 fteeMeutué lin chiuMljk Oebrulk fltirpHillii j rijs ie gulden Netl t t tegen TooTUitbetaling per postwissel ook postlegels waarop toeaenaing rolgt rrü ran port en inkomende rechten Verkrijgbaar bil de Sf Marten Itrityerjr fJn tf Doitschland Katlireiiier s Rneipp Malzkoflie gezondste en beste koffiebijvoegsel Sto oaa x b o o td iegn st üESTA FETTEk Rotterda m Gouda Utrecht UAOELMKa uitgeaonderd Zohdagen rertrekken 2 Booten ran GÜUDA naar UTSECBT des morgens ongereer ten Jteoeti en des namiddags ongereer leo vier uur Mat d n goederendienst bestaat ook eene seer goedkoope retayeleyenheld voor Paaaaglert naar UTKECHT en tosscheugelegen plaatsen Kantoor Nieuwe l eerstal Ue Ajrenl II J MOEKBICBR Lvt vaoral op de ECHT handteakeniaQ met rood0 letiera IHfCTiUHOlKVICTaii ABItOM OBCftlAHlISrmi Overal £ 3ft erkrijghaar Maatschappij f ot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zu dblauk S AMERSFOORT AUERSFOORTSCHE MACHINALE Sloom Brood on Ucschuitfabriek stoom dHtomattache IfaUen Meelfabriek FjtjD gebuild Fransoh Waterbrooil Franacbe Stokken unit au 1 spoi iiul gogohikle bcato aoorlau tarwe ïefalirifoorcl ii hier dqor ovarheorlijk van smuak eii verkrijgbaar m ituki vun e et 9 et 12 et QeWOOD Paasohkrenteübrood wordt tnn da pmkale aoortcil tarwe prima 1 kre nton prima roïijn ou Hrderu prima zuidyriicliten g mua ct ia liier door buitflfftenoon heerlijk t li lijn van amaak blyft waken lang veraeh en ia verkr gbaar iXX busvorm en Engelsohen vorm m aiuka van 10 et 15 oi 20 et 30 et 40 et Ongebuild Brood met Prima Tarnrebloem wordt an de fijnaiu on amakelijkato aoortrn tarwe vervaardigd ia hier door bgaonder hefrlijk tan smaak er 1 irezond on vBTkrUgbaar In panvorm Kg 5 et 1 Kg U et ï t Kg 16 ot 2 Kg 22 et deze gewichten behalve van kantbrood worden gegarandeerd Prima Tarwebloem wordt van de beste en tijuSts soorten tarwe gemalen en verkrijgbaar in Kg pakjes van 7 ot Onze dépöthouders mogen niet duurder verkooi n en verande I I ringen der prezen worden door cns eerst geadverteerd Onze artikelen Bij a uitsluitend verkrijgbaar bU onze dépöt I houders welke te herkennen zijn aan de dépötborden en de waI geas beschilderd met do fabriekstitels en W H MEURSINQ Eenige dèpöthouder te Gouda J h LEEFLANQ Door geheel Nederland dépótbouders gevraagd tegen flinke provisie en li fVanOO vrachten dor volle en ledige kisten Patent H Stollen StiU utirl Inmwit oiWlcl Dl eliil Pnx liKblirtiiiit ritmtiu Wurnung Der gr ê9 Erfolg êrrungên hit Anlêu ia itrtehkftmm w r1hloëen Nachahmungmt geiten Uêa ituf iMim wiser wl9tê acharfmt H Stollen nuf fn um élnet odêr In têlohm Eiuiiii ndlun40ii In AiNN ë $tfPlaliMt fwt $ ntbt utahméj tmtettingt kt SZ PreMieten witf Xeu nUêe Jntfi fftf fruKa uS BINNENLAND OOODA H Mei 18 UisureuAfoud is alhier aangeiionde n ile 18 JHrig Daiticber M vkti Lask il o b imelijk tie oucl riyke wouiug to Crefeld haü terlaton fa gwu midiVteu oxer bezat uin liuiawuarU tti keereo Uiaterau Werd te Boskoop door den architect i J Netlorhurat Jr nanbeBteed bft bouweoTan leo Ileoracbuifl aldaar voar dou heer C Kreta logwcbreven we d door ï SrkTi te WaddiDneen voor i C700 Job vas Dbui te Ilaaatrecbt 731 9 J Koudyo te Boskoop 7850 J Kranenborg tö Uoikoop 7874 J Vreeburg 7889 K Tan Nes 8050 C T8U Leeoweo te WadJinx 8 i 99 J J Duijtu te Cfouda 8098 A P Blok 8790 A T Üeguiogeo te Bonkoop 8888 W A VerbruKgaii te Waddiügs 8943 J de Jong te Gouda t 977 i üet werk Di t gegued De Qoudsche Cricket i ii Foutbal club 01juip a Kal op Maandag 25 fei ttr ie ing ran het 10 jarig be tuaa der Vvreauiging foestelüke buishoivdetgke wt dstrüdco houden aauTangende te 10 uur Het programma is als Tolgt Cricket roor eoioret en Juniores met genieen Rchsppeiyke luooh op bet ve 4 Wedloop Toor seoiurpa op de lange biian üOO M en Toor junïorei op de kortf baan 100 M Vèr gooien utet den cricketball fOor seciorts ea juniores Wedloop toor seoiorea op de korte baan 100 M Wedloop met hioderniueD 250 M Ken party ToelbttU Uilieikiog der pryxen Ue feeatelgkheid zal wordeu opgèluiaterd door de muïiek der dd Schultary üp Zaterdag 30 Mei is eeu gezellige a ond georganiaeerd iu de zaal Kuoetmin der Sociëteit Ooa üeooegen ou het feeat te besluiten Het programma zal beitaao uit eo toooeeU stukje eenige niuïiekaummert enz terwyl de ftfood besloten wordt met eeo bal Giatcrenarond bad in de Sociëteit 0a8 Ge□oegeo □ € eene boitengewone algemeena vargaderliig plaata tot bet kiezen van eeu commiaaaris der Sociëteit Ooi Genoegen daar de beerj FEVILLETOJ lïÖ Kn de vrouw had gelyk z had jutsU geraden Kdith Lester had deze boodachfpdidelyk in verband gebracht met den aanval welke dien zekeren nacht op Cftttley was gotohied reeds iChiep tij zich de vreeselijkste vooraleliingeu van batidboejen gevangenis gereohtelyk onderzoek teisscbien vttn doodatrif De zank was niet zoo erg maar toch wu Sally niet goruat an zg ging naar juffrouw BordilHon om haar bart uït te storten Wilfred Lester s medelijden met zy ne arme jonge vrouw en zjjn wrok tegen de wereld namen baud over laDd loe hij werd koe langer hoe verbitterder en Sellj vreesde dat ala er geen büatand voor K dith kwam opdagen hg eca wKDhopig stuk zou uitvoeren Ik koD bet niet langer op inijno verantwoor diug nemea om dit alles voor mg zelve Is houden juffrouw zeide zg ik gevoel dat ik verpUobt benom te sprekeD Maar wat zullen wg aaov iiigea Salty vro juffrouw Bordillion Wet juffrouw mij duukt dat men Squire I ter als b het niet gewillig wit doen moestdwingen om bera b te springen Heoi dwingiol borhaalde juffrouw Bordillion toen Sillf baar verhitan had M Noothoven van Goor door ge ondbeidsrcdeuen zijn ontslag bad genometi De vico Voorzitter de hef r Jager aa all Voorzitter fungeereode opende dvre vergadering en zeido by de opening bet vütgpude AU ouder Voorzitter onzvr goede Sociëteit ün Geuo geo heb ik du eer de e buiten gewono algemeene vergadering der leden Ie optmeu Ik doe dat met weemoed Van af myn optredm ilü lid der Uegeliu a Commi Aio beb ik nog nooit don tuestaul onzer Sociëteit zoo donker ingezien uta bedL ii en mynheer Van Vtien uiyn medelid der Uegi hngs CJonimiaaie stemt dit Tolkomeu tof lift gansche bestuur daelt die meeuing en met Uw bestuur zijtonk Gg alten overtuigd dat de e bnitengewoue algeuieene vergadermg eene zeer buitengewpne i Wunrtoü toch z t ge opgeroepen Om t voorzien in de acuture van den beer J M Noothoven van Goor die wegani gezondheidsredfnf n als Commissaris heeft bedanki was htt na een dar orerige commiasarisaeu hoe verdienstelyk ook die luet nd znlk te moetoo doen M H wg zouden geen buitengewoue algi meene vergadering hebben uitgeschreven maar zouden m de vacature hebben TOor ien in Je alg rergadariag die zeor aanstaande i Maar het geldt thans bet od Ute dat w bczitlen het geldt den Voorzitter onzer SociëteitHelaas Wy hebben sedert ei nigen Igd zgu presidium moeten mi fittn maar ik verzeker U dat wg allen bestuuTMleden onze twatekracbtea hebËen vt il gegeven om hem dat wil zegg n dé belangen dfr Sociëteit Ie dienen wy hebben t gedaan met Inspjaning ji maar t vens oielt de verwschtiuK dat hg zon blyren onzen Voorzitter Ooze Vooriitter die de belangen onzer Sociëteit met tooveel yver brouw on liefde beeft gediend gednreude eeo groot aantal jaren On e Vuorïitter die door zgpe positie door zyu talent door zijne werkkracht door zgne gave vao bezieling te geven aan on allen toi berePiiing ook in inoeieiyke dikwijls zeer moeielyke dagen en tgden vau htt waarachtifr beiangi on er Sociëteit Onze Voorzitter die nooit verHüUwde maar ondanks praa jea van achter af ondanks oppositie of hoe ga t noemen wilt ateeda met vaste hand den bloet onzer Sociëteit bevorderde en rok dikwerf het gezag van bet beatuor handhaafde Ouzr Voorzitter tevana die bp al zyne kracht bereidwillig bat oor leende aan gegronde optt erkingen van welk bestunrilid ook nooit tiran niieerde maar uititekende bedoelingen en wenken ook van de leden steeds overuaui M H Zóó keu ik sedert tal van jaren ouzeti van Goor zóó kent het Bestuur hem zóó kent gij bem iu zgoe ware beteekenis als Voorzitter Zij zat in diep gepoina verzonkeu toen Satly vortrokkea woa en overlegde bg zioh zelve wat baar te doen atnnd Kg wist iali ilut Wilfred van groot nut kon zyn mnar z j mut tevens dat do heer jeater bel baar niet ligt vergeven zoti zlif zij bet Wilfred opeabaarde bovendien gevoelde rg dat nare tusachenkomst in deM zaak onder bgna stle omitandigheden onverachoonigk zou tgn Maar in dit geval in dit bijzondere gevat durfde juffrouw Bordillion zich niet enkel op haar oigon feilbaar oordesl verlslen maar bad zg God ernstig om kaar te verlichten opdat zg weten mocht irelkon weg zg moeit tnaloan Ken uur later schroef zg een brieQe aan Wilfred waarin zg hem versorht om bg haar li komen Gij zgt zeker verwonderd dat ik u beb laten vragen om bg mij te kemen Wilfred zeido zij toen hg binnenkwam bot wai do eerste keer sedert zgn huwelijk dat bg aan haar buis kwam zij gaf hen een itoel oAaat den haren maar gg zult nog verwonderder sgn als gg t eet wat ik u mede Ie dellen heb Qg weet dat ik d u keer Leater ware hoogachting toedraag voer zg mort lerwgl zgbloovle Gij weet ook dat ik altijd veraetlou beb om hem of Lady Adelaide te iwtcbuldijïen Margaretba ueim mij niet kwalijk maar ik spreek liever niet over I dy Adelaide Ik zou ngwellicht niet weten te bodwingen zeida Wilfred Het ai voor mij en Mntia een ongetuksdag toenD gn vader haar buwde Margarelba dacht bg zich zelve dat bel ook geen bgtoiider vr lijke dag voor haar waa geweest Zij zeidi verder wist gg dat mevronw lleaketb aaa u eeu groo s som heeft viraaakt dli u by uwi d r Sociëteit Oua Genoegen Die Voorzitter ffil ons verlaten we tons gezondheidiredeuen Neen neen neen wg willen wg knnneo hom niet miiBun Daarbij komt dal in de laatje dagen zgu ge oudhoidatoesiand aunmerketgk is erbeterd Ik mocht t toevallig van hdin vernemen dat hij ricli weer oaogenaam weer lekker gevoelde I t deed a i goed dat gaf m hoop Met het terugkeereu van syn opgewektheid zoo ik mg dfinig moeten TerKiHseu als niet tegelgkerfjjd zyne liefde voor de Soe Ous Genoegen SooilauiK herleefde dat by gevoelde de vt rpliehtiog ik herhaal verphahtiuij niet da e rtacht niet de tu t om terug te komen op tgn besluit maar de verpUciUiuif om nna terug te g ven wut zgu minder gunatige gezoudbeidstoeatand aauleiding gaf om leden van het Bestuur om leden der Sociëteit O G te outhoodt n M l Dai moeit mg Tin het hart Be icbouwt het ale geuit volkomen te goeder trouw aU myne innige overtuiging Ëen algemeen applaus volgde op deze woorden Daarop werd overgegasu tot het noemen van ctudidateu De beer M Steemima noemde de naam van den beer J M Nootlioveu van Goor Op herhaalde Tr geu van den voorzitter of men nog meer namen op de tgst wonschle te plaatsen werd danr geen namen meer werden genoemd ttere gesloten Daar er omar een persoon op d ze Igst voorkwam gaf do heer C Me semaker in overweging geen temmink tu houden maar voorditmaal van bet regleuisLt ui to wyken eu deheer J M Noothoven van Goer als gekozen to befcbüuwen Ken daverend applaus bewees dat allen bet hiermede i eus waren De Voorzitter henoemde daarop oene eommisftie van vier leden om dun beer vau Goor te vragen het mandaat weder te aanvaarden Deze coinmissiü beitaande uit de bh Mr P J Snel eere lid der Sociëteit A van Veen onzen Bouter ao A Steenima gingen do buu opgedragen taak verfoÜen waartoe do vergadering eniiten tyd erd gesihorit Na heropening verklaarde o beer Mr Sael dat de beer van Goor zicb bereid had verklaard dii benoeming weder te aanvaarden £ en langdurig applaus der leden bewees ook thans hoe zg dit op prys stelden Na afloop hiervan wa ann de orde het varKOek Tan eeo óO tal leden om da Sociëteit Ooi Genoegen voor twee da en af te staan aan den heer M J Boutuan tot betopvoerea fêfl zyue nieuwe opera de Tempelieri De heer S D Boon verkreeg het woord en hoopte meerderjarigbe d moest uitgekeerd worden Meen dat wiat ik niet Ik spreek nu niet van de kl iue som dia zg U vcrasaakt beeft on die u niet dan na liet ovorlgden van den beer Lester toekomt ik bedoel eene los van twealffaonderd pond Mevrouw Ileaketh whs zooals gij weet uwe pStemoii èn den dag van uw doop bracht zij en bewijflituk mede dat zg iklierinner bet mij duidelgk lo fUthftrioa s tcbont nederlegde ik wil zoggen in uw moedors hoot Wilfred Het woa het bewija van eene ifift van twaalfhonderd pond lift geld werd onmiddellijk aan den heir Lester uitbetaald en bij heeft hel nog in zijc bezit Het stuk bubelsile dat de aom bg gelegenbei i uwer meerderjarigheid aan u moest uitbetaald worden lerwgl utte koedrr zoolang xij u onderhield de interesten mocht genieten Wilfreils doaker blauwe origon fonkelden Kn waar la dat bewga Waar is bel gd ld wie b rft het f herhaalde hg De beer l batsr heeft bet bewgistuk iu handen Ik beb hun sedert gg en ICililh in fulke binardeomstandigheden verkeert over dat geld aingeaprokrn Hg antwoorddi mij dat gij het geld in jnnrlgkacbe toelagen ootva gea hadt dat Itij erdit voor gelmiikt had omdat het hem onmogtilgk wéa deza uUgavon zelf Ie br alrjjdoD Volgens mijne meaning h l de beer Letter dat niet mogen doan Ik geloof dathg hg uwe meerderjarigheiil verpliibt was om udie aom uit te betalen Ala dii het gtnaX is kuntgg er nog aaoapraak op maken eo zoudt gij bet dunkt mn van stonde aan op kunnen eiscben Wilfred stood op lioV sohaDdelijk I zeide h Laiiter Wilfred Hel kan zgu dat de bee dat dit verzoek sou worden toegHioan daar wg dan toch m de gelegenbeil wftrtD iets fohoona ieta nieowi op maaikoal gebied te hooren en wel van eeu ingezeten Oe heer H C van Staveren vroeg ot ook bij de eotrrébepaling du leden de reduetie zonden genioten zooals in het reglemeot was bepaald we ke vraag de Voorzitter bereitigaod beantwoordde De heer J Breebaar Lz die ook bet woord had gevraagd ug na bel gesprokene van den heer Boon verder vau het woord af Hal verzoek werd zooder stemming toegealoao Daar er niets meer te verhandelen was loo i de Vooriitter de vergadering By kun besl la berbeooomtl tot horgemeciter van Berkeiiwoode eo van Goadarak He heer f S W Oaatier lecretarii dier geueentan De bier Justaa van Maurik zat iu De Amaterdammer Weekblad voor Nederlandioeo aantal brieven Rchrgren over zynireis naar ea door Indië Deze brieven zullen geïllustreerd worden door Joban Broakeoiiek naar de schetsen van den acbrgver De eerste deur brieven ral verschgnen ia hek Nummer fan Zoodw 21 Mei e k Op loit van den burgeuieitar van Utllegoai werd naar het politie cumuiMariaat t Ijeiden overgelH aobt zekere J a Bergsna dfe liob trachtte te ontdoen van een rjjjviel hetwelk hij zeide reeds negen maaaden zgu eigendoqi tl zgn Te ieideu word dat wiel door oen bandelaar in dat artikel herkend all door bem Birgima den vorigun dag gebuurd tortcyi boviadien bleek dat Bergama te leiden eiu rgwiel had verkocht wtilk laatste hg mede ontkende Na een onderzoek van twee dagen hetwelk zich ook m andere gemeenten aiUtrekte mocht het getukkau Bergima tot bekeoteoi Ie bren gen die teveni verklaarde een valiehen naam te bibben opgegeven en te bieten Juhan Ileadiik Koch oud 23 jaar geboreu ti New Vork terwyl hg tevens schuldig ii aan verduittiltlig van een rgwiel door bem den 24 April jt te Dordrecht gehuurd Hg wordt ter beiohikking van den officier van joititio te i Graveuboge gesteld De aanhouding eo oitlireriag is gevraagd door de Pruiiiioke regeering van W J ond 24 jaar uit Haarbrücken verdacht vao valachh id in geichriftea en oplichting Men vermoedt dat hy zieb in ous land Oübg de grenzen ophoudt Lester voor de wat geriicbtvtardigd ts op wilk wgte h do som ook aan u heeft nitbetaald Ik bun overtuigd dat het beoi onmogelgk was u di geheele som to ééns ti givtn Ik tou u diarom raden hem in vriendschap onn te iprekin eu hem te vragen wat bij wil of kan dein Ata hd u vooruerai stecbti bonden pond gaf zou u dit voor bet oogenbltk reeda helpen Honderd pondl Honderd pond zou rsnogoadiiija voor den afmen radeloosoo VViifre l zijn Hg was zoo verheug dat bij dadelijk been wilde gaan maar Margareths kiutd Bom zacht terug en verzocbt bem nogmaals rustig to gaan tillen totdat b j de zaak goed overwogen bad eo z te renen zouden afgesproken hebben boe k handalon morat Zij smeekte bem bovenal om toch roorsiehtig Ie zijn dat bg geen oogeiioigen met zgn vader kreeg Wilfred begaf zicb diiiizelfdeu avond naar Daaesheld Hall en regetreobt naar hrt atudoarvertrek van zgn vader liy verzocht op beleefden lerbiedigeii toon voor een ooginbllk toegelaten te worden eo de beer I itir waa too verrast dat hg geene tiyenwerping maakte Wilfrett nsm plaats ea kwaln tot de taak H vertelde bedaard zonder personen te noerai D dat men bem bad mt degej eld dat er eenesom elds twaelfbondsfd poed die bem toebeh ord4 in handen van zijn rader berustte i Ats daxo mededwling vjxu z n toon den bier Luster verraste wist bij hot te verlwrgen Hij antwoordde bedaard en koel dat Wilfred bet geld ontvangen bad W rdt wrwolfJ